09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 6fidncikânun1937 SgCumhuriyeti HaOk t ( YENİ ESERLER Boğaziçi «Boğaziçi» mecmuasmın 4 üncü sayısı da çok zengin mündericatla intişar etmişKızılaya bir teşekkür Mengen Merkez Yatı mektebi müdürlü tir. Her sayısında bariz bir tekâmül gös ğünden aldığımız bir mektubda Ankara teren bu mecmuayı butün okuyucularımıza Kızılay merkezinden gönderilen sıhhî yar hararetle tavsiye ederiz. dım edavatı için gazetemiz vasıtasile ale üikü nen teşekkür edilmektedir. Ankarada çıkan bu değerli mecmuanm Şirketi Hayriyeden bir temenni ikincikânun sayısı çıkmıştır. Edebiyatla Çengelköyde Tarlabaşı 15 numarada o alâkadar herkesin muhakkak surette ta turan mütekaid Hakkı imzasile aldığımız kib etmesi lâzım gelen bu mecmuada promektubda deniliyor ki: «Şirketi Hayriye fesör Fuad Köprülü, Hasan Âli. Nahid Sırnin tarlfesinde pazardan maada günlerde rı ve daha birçok imzalarla istifadeli ya Çengelköye 10,40 tan sonra ilk vapur 12,35 zılar mevcuddur. tedir. 10,40 vapurunu kaçıran kimse iki saate yakın bir zaman beklemek mecburiyetinde kalıyor. Halbuki 11,35 postası Üskü dar ve Kuzguncuğu tutup Köprüye dönü yor. Boğazlılara birçok kolaylıklar yapan Şlrketten bu postanın Beylerbeyi ve Çengel köye kadar uzatılmasmı temenni ederim.» ROMATİZMA PİMANOL MEZHDUNARODNAJA KNIGA Kousnetzki Most, 18 Moscou URSS ile derhal geçer. Uşümekten, bel, diz ve arkaya giren ağrıları hemen keser I İnhisarlar Umum Müdürlüğünden I JOURNAL DE MOSCOU Siyasî, ikhsadî, edebî ve ilmî büyük hattahk Fransızca olarak salı günleri intişar eden HASAM mecmuasına abone olunuz. B a ş muharriri: ViCTOR KiN JOURNAL de MOSCOU : Sovyet memleketlerinin büyük sosyalizm inkişafı ile alâbadar olanlar için en mükemmel istihbarat ve fotografh vesikaların membaıdır : 23/XII/1936 tarihinde pazarlıkla satın alınacağı ilân olunan «75.000» metre düz beyaz kanaviçe için elde edilen fiat fazla görüldüğünden pazarlık 7/1/1937 tarihine raslıyan perşembe günü saat on beşe talik edilmiştir. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güveri me paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (3838) Miktarı 6.725 paket Muhtelif çap, renk ve eb'adda av kovanı 27.850 » Muhtelif çap ve eb'adda 20/1/937 çarşamba 15 lktl tapa 259.000 kutu Muhtelif tüfek ve kovan 250.000 aded kapsülleri Doğru vakitleri ve ayları ancak bu takvimde bulabilirsiniz. Memleketimi175.000 » Muhtelif cins ve çapta rü21/1/937 perşembe 15 zin her yerine uygun vakit cetvelleri orta, lise ve yüksek okul talebelerine velver ve tabanca fişeği lüzumlu riyaziye formüleri ilâve edilmiştir. Kitabcılardan arayınız. 2.000.000 » 8 No.lı dinamit kapsülü B 1.000.000 » 6 » » » 22/1/937 cuma 15 ™ " ™ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ Bu akşam • 500.000 » 8 » elektrik » Beyoğlu L O N D R A birahanesinde 1 Yukarıda cins ve miktarı yazılı av malzemesile fişek, dina mit ve elektrik kapsülleri şartname ve nümuneleri mucibince pazarnin gecesı GÜNÜN BULMACASI lıkla satın ahnacaktır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MEHTER takımı ve ÇENGi KOLU 2 Pazarlık hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kabataşta I •1 KAFKAS ve AKROBATiK ve ZEYBEK Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 2 a oyunlan 3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alı 3 • • 1 Vefkalâde numaralar ve sürpriznabilir. 4 • |B ler lutfen masalannızı temin edinin. 4 İsteklilerin itasını deruhte edecekleri malzeme nümuneleriri5• Kadınların ve güzellerin ve genc • • 1 • den kabili ita olanlarını tekliflerile beraber ihale gününden en çok lerin hayatî istekleridir. Sabit, açık orta 6 Telefon : 40227 • 1 ve koyu renkleri vardır. Ruj 60, Allık bir hafta evveline kadar İnhisarlar Barut Şubesine vermeleri lâzımdır. 7 • •1 35 kuruştur. 5 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 8 • • Hasan deposu: İstanbul, Ankara, 9 İstanbul Belediyesi üânları güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân o • 1 1" Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 10 lunur. (3858) •1 1 Keşif bedeli 2725 lira 54 kuruş olan Selâmiçeşme Maltepe yoluna Soldan sa|a: 1 Memleketimlzin Asyadaki kısmı, ısiltisak eden Kayışdağı yolunun bozuk kısımlarınm tamiri açık eksiltEmlâk ve Eytam Bankası tlânlan tırab çeken bir adamın tekrar ettiği keliEvinde hocasız kendi kendine miye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlü me. 2 Taraf, tel'in edilme. 3 İsim, bir biçki, dikiş öğrenmek istiyenler ğünde görülebilir. tstekliler Bayındırhk Direktörlüğünden alacakları yemiş. ağzm duyduğu zevk. 4 Bir çeşid için yazılmıştır. şiir, koyu kırmızı. 5 Komşu bir millet, fen ehliyet vesikası ve 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ile 204 sesin dönüp gelmesi. 6 Boğazdan gelen Kadın elbiselerine aid olan bi lira 42 kuruçluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 7/1/937 şey, erkek, bir sual edatı. 7 Ateş Isabet Esas No.sı rinci cildi 2, iklnci cildi 2,5 lira Depozito Mevkii ve nev'i eden yer, fiillere gelen sual edatı. 8 Seperşembe günü saat 14 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. dır. Taşraya posta parası alınmaz. C. 15 Büyükderede Büyükdere caddesinde eski nenin on ikide biri, Ski 9 Yemek, «1.» (3691) <in» in tersi, hayret edatı. 10 Büyük Satış yeri yalnız Beşiktaş Dikiş 203, 203 mükerrer, yeni 192194 No.lı ev. 4,5 lira dükkân, nota. Yurdudur. Akaretler numara 87 Tafsilâtı yukarıda yazılı ev, bir veyahud üç sene müddetle kiraya Yukarıdan aşağıya: Muhammen İlk Telefon 43687 verilmek üzere açık arttırmıya konulmuştur. 1 Zevce, alafranga sucuk. 2 Bir Jtutan teminatı kadın lsmi. sporcuların «yaşa!> sı. 3 İsteklilerin ihaleye musadif 18 kânumısani 1937 tarihine musa Kadıköy ikinci sulh hukuk hâkimliKısa zaman, komşu bir devlet. 4 Çok iyi Lira dif pazartesi günü saat 10 da şubemize gelmeleri. (48) kokan bir madde, içine bakınca kendinizi ğinden: Üsküdar Belediye Muhasebeciliğine lüzumu olan .,,,.. görürsünüz. 5 Suyun aktığı yer, bir kuKadıköyünde Mühürdar caddesinde maşın genişliği, birşeyin diğer şey üstün 95 numarada mukim mütekaid mira 500 kilo tartar bir tane baskül 120 9 den geçerken bıraktığı tesir. 6 Kara deniz halkmdaı\ bir kısmının kendilerine lay Haydar Rıza Gündüz vekili tarafın tstanbul tebhirhanesinin tamiri (Fen Işleri Müdür279,71 20,98 yanlış olarak verdikleri isim, saf. 7 Ö dan hâkimliğimize tevdi ve infazı ta lüğünden bu iş için vesika almak şarttır.) ğiidülmüş buğd^y, bir renk, bir emir. 8 leb edilen kansı ölü Sıdıka GUndüzün Yukarıda muhammen tutarları yazılı baskül ve tamir ayrı ayrı Ankara civarında bir bağ, matem. 9 vasiyetnamesi 4 şubat 937 perşembe gü pazarlığa konulmuşlardır. Şartname ve keşif evrakı Encümen kaleEcdad, çehre. M Rusça «evet», bir clns nü saat 10 da açılacaktır. Vasiyetname minde görülebilir. tstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makşeffaf madde. Havzai Fahmiye Müdürlüğünde işletilmekte olan Kozlu ve Ki * Evvelki bulmacamn halledilmiş şekli nin musaddak birer sureti bilinen mi buz veya mektubile beraber 7/1/937 perşembe günü saat 14 te Da limli şimendiferleri için açık eksiltme suretile 100 takım araba te rasçılara tebliğ olunmuştur. İkametgâhı imî Encümende bulunmalıdırlar. 1 2 3 4 5 6 (42) kerleği ve 3 kalemde demiryol rayı ve makası ve vagon tamponu s 10 bilinmiyen diğer alâkadarlarm kanunu 1 V|E|LfO|S i P E|D|İ satın ahnacaktır. medeninin 537 nci maddesi mucibince Tekerleklerin muhammen bedeli gümrük resmile birlikte 4849 2 A|C|E|L|E • i ŞİİİT Keşif bedeli 357 lira 68 kuruş olan Beyoğlunda Tarlabaşı caddekeyfiyet ilân olunur. (23053) lira 05 kuruş ve diğer 3 kalem malzemeninki 2301 lira 61 kuruştur. 3 RİE SİUİLİB DİB Z|E sinde 49 numaralı hane ile altındaki dükkânın tamiri açık eksilt Fen raporları malzeme listeleri ve şartname Zonguldakta Maden 4 !!• •|K|B K E|K • |M miye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlü StMHATINlZI Müdiriyeti Muhasebesinden ve Istanbulda Dördüncü Vakıf hanın5 DİÜİKİ» D A|B|A|D|A ğünde görülebilir. Istekliler 2490 No.lı kanunda yazılı vesika ve KORUYUNUZ Bayındırhk Direktörlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 26 da İstanbul Mıntıkası Maden trtibat Memurluğundan parasız ve 6 A Z I K •|R|A|B|B S rilecektir. Arttırma 29/12/1936 tarihinden itibaren on beş gündür. lira 83 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 21/1/ 7 T Ü|Y • S O|L|U K • İhalesi 14/1/1937 tarihinde saat 15 te mezkur Müdürlükte top • 937 perşembe günü saat 14 te Daimî Encümende bulunmalıdırlar. L|O K U M 8 • L A lanacak Komisyonda yapılacaktır. «İ.» (61) 9 R E|K|A|T|B • • Z|O Muvakkat teminat yukarıda yazılı bedellerin % 7,5 nisbetinde • 1 E|N|B|D|E|V|E M.ULR 0 dir. Evrakı ayrı ayrı olan bu iki kısım malzemenin ihalesi ayni ta| Devlet Demiryolları İşletme Umam Müdürlüğünden | rih ve saatte yapılacaktır. ( ASKERLİK İSLERİ ) Müşteri ister birine, ister ikisine pey sürebilir. Teslim müddeti iMuhammen bedeli 18.452 lira olan muhtelif vagon ve lokomotif hale tarihinden itibaren 3 aydır. Maden Müdiriyeti Fen kurulunun yay ve sustalan 15/2/1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf Yoklamıya davet usulile Ankarada İdare binasında satın ahnacaktır. Fatih Askerlik şubesi başkanlığmdan: raporile bu müddet on beş gün uzatılabilir. Şubemizde kayidli harb malullerile şehid Bu işe girmek istiyenlerin 1383 lira 90 kuruşluk muvakkat te Teslim muamelesi Zondukdak limanında vapurda yapılacaktır. yetimlerinin 937 yılı ikramiye tevziatı için minatla kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936 11/1/937 günlemecinden itibaren haftanm Taliblerin Havzai Fahmiye Müdürlüğüne müracaatleri. (3814) yalnız pazartesi, salı. çarşamba, perşembe G. 3297 numaralı nüshasmda intişar etmiş olan talimatname dairegünlerinde yoklamaları yapılacağından sinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar malullerin resmî sened, maaş cüzdanı, muayene raporu, şehid yetimlerinin resmî seKomisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. KASADA ned, maaş cüzdanı, nüfus hüviyet cüzdanŞartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haylarile birlikte şubemiz hesab memurluğuna SAKLADIĞINIZ KANZUK MEYVA TUZU bizzat gelmeleri, taşrada bulunan bu kabil darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (3882) Posta ve Telgraf müdürlüğünden müte kaid ve Düskünlerevinde mukim Hasan Nazım imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: «İkamet etmekte olduğum Düşkünlerevini idare edenler Aksaray Posta ve Telgraf müdürlüğünden tekaüde sevkedilmek suTetile almakta olduğum sehrî altmış liradan şahsıma yapılan masrafı kesip üst tarafını aileme vermeleri icab ederken bunu yapmamaktadır. Bu yüzden ailemin sıkmtısı gittikçe artmaktadır. Alâkadar yüksek makamların dikkat nazarlarmı çekerek paranm mütebaklsinin verdirilmesine delâletinizi dile rlm.> Düşkünlerevi mukimlerinden birinin şikâyeti Abonman ücretleri : Bir seneligi 1,25 dolar, 6 aylığı 0,70 dolar, nüshası 0,03 dolar. CİNSİ Münakasamn yapılacaği Tarihi günü saatî Satış yeri : HACHETTE Kitabevi TUrkiye Şubesi Riyaziye formölerli G ö k ç e T a k v İ l I l İ Ç RUJU 1 •.Biçki Derslerii L Kiralık Ev j • * * > • Zonguldak Ereğli Havzai Fahmiyesi Müdürlüğünden: klmselerin de kanunî vekilleri veya taal lukatmdan herhangi bir kimse ile yoklama muamelelerini 28/2/937 gününe kadar müracaatle yaptırmaları. Gelmiyenlerin akı betleri meçhul addedilerek ikramiye def terine dahil edilmiyerek hakları sakıt olacağından hiçbir suretle ikramiye talebine hakları olmıyacağı için mes'uliyetin ken dilerine aid olduğu ehemmiyetle ilân olunur. (Çaflrılar, konferanslar, kongreiep) Bursa kız Bursa erkek lisesinden Yetişenler kurumu genel sekreterliğinden: Kurumumuzun 10/1/937 pazar günü saat 10 da Eminönü Halkevi salonunda yıllık kongresi olduğundan alâkadarlarm gelmeleri rica olunur. Sağır, Dilsiz ve Körleri Koruma Yur dundan: Kurumumuzun senelik kongresi 10 kâ nunusani 937 pazar günü saat 13 te Vilâyet karşısında kurum merkezinde yapıla caktır. 1 Kuruma kayidli azaların teşrifleri. 2 Kuruma kayidli olmayıp ve nizamnamenin 9 1 0 uncu maddeleri mucibince ihrac olan azaların kendilerini cumartesi gününe kadar kaydettirmeleri, aksi tak dirde Intihaba istirak haklarını kaybede cekleri ilân olunur. 3 Kongre genel başkanın riyasetinde olacaJctır. Kanzuk meyva tuzu en hoş meyva nsarelerile hazırlanmış tır. Hazmı kolaylaştınr. İnkı bazı izale eder. Kanı temizliyerek vücude tazelik ve canhlık bahşeder. İNGİLfi: KANZUK ECZANESİ Bevoğlu tstanbul ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNDEN: 1937 senesi içinde tstanbuldan fabrikalarımıza ve mütekabilen gönderilecek muhtelif cins eşyanın nakliyesi kapalı zarfla münakasası ve isteklisine ihalesi yapılacaktır. Şartname parasız olarak fstanbul Bahçekapı Taş Handa Şeker Bürosu tarafından verilir. Teklifler en geç 18 sonkânun 1937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 16 ya kadar Bahçekapı Taş Han 44 No. ya verilmelidir. Yeniköy sulh hâkimliğinden: İstanbul üçüncü icra memurluğun dan: Yeniköyde köybaşı caddesinde 127 İpotek cihetinden dairemizin 935/78 numaralı evde mukim iken ölen Nikola numaralı dosyasile satışı mukarrer bu oğlu Dimitrinin alacaklılarının bir ay lunan ve keyfiyeti satış Cumhuriyet ga zarfında müracaatle alacaklarını kayzetesinin 9 uncu sahifesinin beşinci südettirmeleri ve terekeye aid ev eşyasıtununda yazılı bulunan gayrimenkulün nın 7/1/937 perşembe günü saat 10,30 24/12/936 tarihindeki açık arttırması nin birinci arttırması yazılacağı yerdc da mezkur evde ve bir sandık içindeki sehven ikinci arttırması olarak yazılı çamaşırın da gene o gün saat 11,45 te olmakla keyfiyet tashihan ve tavzihan mahkemede açık arttırma ile satılacağı ilân olunur. (29043) ilân olunur. (29056) T Ü R K İ YE PA&A KU/RU BİR VAZİVETİNDEDİÖ ONU TAIZLC. Nl^yA VEPİNIZ CE5.ME Kongreye davet Kongreye davet Göğüs ve dahilî hastahklar mütehassısı Cenevre Üniversitesinden mezun, Cenevre Tib Fakültesi ve hdüt sanatoryomu sdbık asistam Belediye karşısında Sinanağa daireleri. öğleden sonra ikiden itibaren hastalannı kabul eder. Telefon: 23565 Dr. Mehmed Osman Saka UUSUSI SARTLAP1MLZI SORUNUZ "SURTÜK,, Her kîtabcıda arayınız. Yeni çıktı. Fiatı 50 kuruş. MAHMUD YESARi MOLANTSE/I PALASALALEMCİ HAN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle