12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYET 6 İkincikânun 1*37 Allahm yarattığı tabiî ve saf çocuk gıdaları Bezelya Çavdar Türlü Badem Pirînc Yulaf Mercimek Buğday Irmik Patates Mısır Arpa Hasan özlü unlarile Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. Hasan Özlü Unları nefasetlerini ve lazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz. Çocuklarmıza yediriniz. tstedikIerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükemmel özlü Unlarla yavrularınız neşeli, sıhhatli, tombul, kanlı, canh olurlar. Çabuk bü yürler. Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARİLE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve ye meklerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklidlerinden sakınınız. Başka marka verirlerse almaymız ve aldanmayınız. HASAN MARKASINA D 1 K K A T. Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunur. HASAN DEPOSU: Istanbul, Ankara, Beyoğlu, Besiktas, Eskişehir. tt^U3 C HORMOBİN I ve BELGEVŞEKLİGİNE KARŞI I 'ADEMİ İKTİDAR% RADYOLİN Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin daima temiz, daima beyaz, daima sağlam kalacağma emin olabilirsiniz Sigara da içseniz Tabletleri • Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) ^ H İ Cinsi Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: Miktarı Muhammen Muvakkat Ihale tarihi fiatı teminatı Lira K. Lira K. Fabrika alât 10 kalem 2683 201 25 7/1/937 perşembe ve edevatı saat 13,5 ta 1 Mekteb fabrika lâboratuarı için mubayaa olunacak on kalem alât ve edevat yukarıda yazıh gün ve saatte ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünde toplanacak Komisyonca yapılacaktır ve bunlara aid şartnameler için mekteb muhasebesine müracaat edilmelidir. 3 Eksiltmiye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki evsafları haiz olmaları lâzımdır. (3711) D A İM O N Pilleri, Fenerleri DAİMON Ampullarında En parlak ziya Umum depolar: " " kuvveti vardır. Tahtakale 51 No. lı Poker traş bıçakları deposudur. Izmirde : Husnü Öz Ödemişlı. Suluhan civarı No. 28 29 ve bilhassa R A D Y O L • R A D Y O L • Niğde Belediyesinden: Niğde şehrinin Nafıa Vekâletinden musaddak proje mucibince yapılacak elektrik tesisatı kapalı zarf usulile münakasaya konul muş Cumhuriyet gazetesinin 18, 22, 26/11/936 ve Son Posta gazetesinin 24, 28/11 ve 3/12/936 ve Ulus gazetesinin 2, 7, 12, 17/ 11/936 tarihli nüshalarında ilân ettirilmiş ise de talib zuhur etmediginden evvelce ilân olunan şerait dairesinde 18/12/936 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla ihale edileceğinden talib o lanların Niğde Belediye Riyasetine müracaatleri ilân olunur. (3829) OTOMOBıL ve MAKiNiST OKULU 3 aylık yeni devre 11 ikincikânunda başlıyacaktır. Şoför olacaklar şitndiden müracaat edebilir. Amatörler: Teorik ve pratik geçirecekleri imtihanlara hazırlanır. Program isteyiniz. Telefon: 42508 Taksim STADYOM N Diş ntacunlarının en tesirli ve en nefisidir. N Daima Radyolin r MEZARDAN BİR SES : Neden 150 sene yaşadım? Bu sırrı öğrenmek istersiniz değil mi? * * I Istanbul Vakıflar Direktörlüğü Ilânları | Elbistan Belediyesinden: llçemiz dahilinde kendi sermayesile icrayi menfaat edecek bir eczacıya ihtiyacımız vardır. Kendisine 2000 lira ikraz edileceğinden mukavele şartlannı öğrenmek üzere Elbistan Belediyesine müracaatları ilân olunur. (44) Muhammen Ihale günü Saat Cinsi Miktarı İlkteminat bedeli Lira Kr. Lira Kr. Aded Yumurta 40000 52 50 1 75 21/1/937 perşembe 15 te Kilo Patates 8000 37 50 6 25 » » » Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı yazıh iki kalem erzak ayrı ayrı açık eksiltmiye konmuştur. İhalesi yukarıda yazıh gün ve saatte Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi hergün Le vazım kaleminde görülebilir. (50) HUSEYiN AVNi AKÇABOGAZ Çünkü : YOGURDU YEDİM Bunu böyle bilin, siz de yiyin, yaşarsmız. ZARO AGA Adres : Tütün Gümrüğü No. 10, Telefon : 23581 TERZİLER, KUMAŞÇILAR, ELBİSECİLER, ŞAPKACILAR, GÖMLEKÇİLER, KÜRKÇÜLER ve müstahdemlerinin nazarı dikkatlerine Terziler, Elbiseciler, Kumaşçılar Cemiyeti yeni idare heyeti işe başlamıştır. Tahsildarlarımız Bay Mehmed Ali, Bay Yani'dir. Başka memurumuz yoktur. Türkiye Ziraat Bankasından: Bankatnız için altı tip üzerine cem'an yedi yüz elli aded kalamoza kabı satın ahnacaktir. Nümuneyi görmek ve şeraiti anlamak üzere ikincikânunun on birinci pazartesi akşamına kadar hergün öğleden sonra tstanbulda Yenipostane arkasında Türkiye hanının alt katında Ziraat Bankası Levazun Dairesine müracaatleri. (43) L Â B O R A T U A R I Umum kan tahlilâtı, frengi noktai nazarından <Vasserman ve K.ahn teamülleri) kan küreyvatı sayılması. Tifo ve ısıtma hastalıkan teşhisi, idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, ültra mikroskopi, hususi a^ılar istihzarı Kanda üre, şeker, Klorur, Kollesterin miktarlannın tayini. Divanvolu No. 311 Teh 20981 BAKTER1YOLOJI Dr. İHSAN SAMi Mevsim hasebile Nadide Toptan ve perakende Çengelköyü, Bakırcıbaşında ÇİÇEK BAHÇES1 Satıib ve Ba.smuha.mri: Yunus Nadı ümumi neşriyaU tdare eden Yazı /jierı Müdürü: Hihmet Münif Cumhurtyet matbaast Meyva Ağacları SAKARYA ECZANESİ itina, sür'at, fiatlarda itidal, her gece açıktır. Ulus( KulUb sineması sırasında Tel. 2Qİ8 Ankarada Yeni açılan
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle