13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET 6 fkincikâmm 1937 Antakya TARIHI Yazan : Ahmed Faik Türkmen ( Şehir ve Memleket Haberleri ) Havalar soğudu Sarkî Anadolu tamamen > kar altında kaldı Siyasî icmal İngiliz İtalyan anlaşmasî n Halkın şikâyetleri Çarşamba kasabasmda elektrik tehlikesi Vilâyette içtima Iş kanununun tatbik şeklı goruşuldu talyanın Habeşistam zaptetmeğî rief ne pahasma olursa olsun tasmim ey " lemesi üzerine, Hind yolunu ve Afrikadaki ve Yakınşarktaki îngiliz top " Dün îstanbul vilâyetinde Vali mu raklarının atisini tehlikede gören Ingil Çarşambada isim ve adresinin Memleketimizde bir haftadanberi şidavini Hüdainin riyasetinde Iktısad Vekâ tere, Milletler Cemiyerini harekete ge • mahfuz kalmasını istiyen bir karii detli bir soğuk dalgası hüküm sürmekteleti iş dairesi îstanbul Başmüfettişi Haluk tirmek ve zecrî tedbirleri tatbik ettirmek mizden aldığımız mektubda denili dir. Soğuk dalgasından bilhassa Orta ve ile Vilâyet mmtakasmdaki kaymakam suretile îtalyayı teşebbüsünden vazge yor ki: «Şehrimizin bir elektrik fabŞarkî Anadolu şiddetle mütessir olmuşlar toplanarak tatbik müddeti yaklaş çirmeğe çalışh. Bu tedbirlerin maksada rikası var. Bu fabrikayı idare edentur. Memleketin bu taraflan tamamen makta olan iş kanununa aid hazırlıklar kâfi gelmediğini gördükten sonra da îtallerden hiçbirinin ehliyetnamesi ol 15 kar altındadır. da bulunmuşlardır. yaya petrol verilmesini menetmek ve Sümadığı gibi şehir ve ev tesisatlan saSoğuk dalgası îstanbul ikliminde de Dünkü toplantıda iş kanunu ve buna veyş kanahnı kapatmak gibi askerî ma hibi salâhiyet bir fen memurunun tesirini göstermiştir. Ancak iki gün devam müteferri talimatname tetkik edilerek hiyette tedbirler almağa teşebbüs etmişti. tetkikinden geçmemiştir. eden lodostan sonra evvelki gün hava yapılacak muameleler gözden geçiril Buna karşı İtalya, Umumî Harbdenbe Bu yüzden Cumhuriyet bayramıtekrar poyraza çevirmiştir. Poyraz rüz miştir. Iş bürosu bugünden itibaren on ri bahusus faşist idaresi zamanında yapnm arifesinde bir facia oldu. Direğe kişiden fazla müstahdemi bulunan mü tığı fevkalâde harb hazırlıklannm verdigân dün şiddetlenmiş ve yağmur getir sanlı bir kabloyu aşmak istiyen bir esseselere matbu beyannameleri gönde ği kuvvet ve emniyete güvenerek Ingil miştir. Evvelki gece ve dün bütün gün çiftçi öldü. Bu feci hâdise tel hır rerek bunlann doldurulmasını ve kısa bir terenin Akdenizde topladığı kuvvetleri yağmur, serpinti halinde yağmıştır. sızlığı diye kabul edildi. Hırsızlık müddet zarfmda iadesini istiyecektir. Bu boğmak için derhal harekete geçmek tehPoyraz rüzgârile beraber hava da teddahi olsa bunun mes'ulleri olması beyannameler doldurulup geldikçe kısım didinde bulunmuştu. ricen soğumuştur. Dün, en az sıcaklık 5, lâzrmdır. Bugünlerde yağan fazla kısım dosyalanna konacak ve haziranm en çok 7 derece idi. Hava tazyikı 766 oIngiltere ise îtalyaya karşı herhangî kar tesisatı yerlere sererek memle birinden itibaren kanunun tatbikına ge Iarak tesbit edilmistir. suretle Fransanın harekete geçmiyeceğini keti adeta bir tehlike ağile sardı. çildiği zaman beyannameler muhteviya MÜTEFERRİK ve Yakınşarkta her ihtimale karşı akdetBu hususlarda alâkadar maka tma göre hareket edilecektir. Ticaret Odasında yeni tiği ittifaklann kâfi gelmiyeceğini düşü matın gazeteniz vasıtasile alenen naBeyannamelerde müstahdem miktarı, nerek daha ziyade ileri gitmekten çekinzan dikkatlerinin celbini rica ede tayinler maaşlan ve saireye aid malumat istenil mişti. Neticede îtalya Habeşistam aldı Ticaret Odası meclisi bugün toplanarım.» mektedir. rak yeni Oda bütçe ve kadrosunu tetkik ve zecrî tedbirler kaldırıldı. Fakat Ak edecektir. ŞEHÎR ÎŞLERİ denizde îtalya ile Ingiltere arasındaki Yeni kadroda münhal bulunan Oda gerginlik ve itimadsızlık ortadan kalk Yeni çöp kamyonları Sanayi şubesi direktörlüğüne genc ik Sancakta Romalılar zcananından kalma bir atı yolu madı. Bununla beraber ortada muayyen almacak bir mesele bulunmadığmdan iki taraf ta Yunan Ansiklopedisinden aldığımız Antakya büyük Yunan Suriye devle* tısadcılarımızdan ve Tetkikat şubesi raîstanbul çöplerinin toplanması ve im uzlaşmak temayülünü göstermişlerdi. Bu malumat şayanı dikkattir. Yunan Ansik rinin merkeziydi. Bu devlet Selefkos Ni portörlerinden Avni, Neşriyat şubesi şefliğıne de gene Tetkikat şubesi ra ha istasyonlarma sevki için hâlen 13 maksadla cereyan eden müzakereler iki lopedisi Antakyanın o zamanki nüfusu katör tarafından 325 te tesis ve birçok portörlerinden Ahmed Ekrem tayin ekamyon çalışmaktadır. Halbuki yalnız büyük devletin Akdeniz üzerinde anlaşnun melez olarak «500» bin kişiye çıktı tarihî zaruretlerle 60 senesinde nihayet dilmiştir. Beyoğlu ile İstanbulun günlük çöpleriğını söyledikten sonra şu malumatı veri bulmuştur. Büyük zaferlerden sonra masile neticelenmiştir. Bu anlaşmaya aid Oda Sanayi şubesinin iyi bir şekilde nin 80 kamyona baliğ olduğu anlaşıl krallar Antakyada muhteşem alaylar ve yt>r: Muğla (Hususî) Muğlada üç kişi miştir. Bunun için çöp işlerinde kulla vesikaların metinleri ahiren neşredildi. çalışması için yeni bir mesai programı «Antakya halkı 18 kabileye ayrılmış eğlenceler tertib ederlerdi. elele vererek postane kasasını soymuş nılmak üzere yeniden kamyon alınma yapılmaktadır. Bunlardan biri umumî mahiyette bir n. Her kabilenin kendisine mahsus bir lar, fakat soyduklan 1500 lira ile bera sma zaruret hasıl olmuştur. Bu husus beyanname ve diğeri Ispanyaya aid bir Bu eğlencelerden birini Atineos şöyKonferanslı ve şarkılı bir ber yakalanmışlar ve yapılan muhakeidaresi vardı. Senede bir defa bütün ka lece anlatır: için bütçeye konulan tahsisat kabul e notadır. Anlaşmamn esası Akdenizde me neticesinde mahkum olmuşlardır. toplantı bile reisleri umumî tiyatrolardan birinde «Milâddan 95 yıl önce büyük bir dilip yeni kamyonlar getirildikten son ticaret ve harb gemilerinin geçmesi ve Vak'a failleri, polis Lâz Hasanla pos ra toplatılacak çöplerin' bir kısmı da içtima akdederlerdi. Arnavudköy Amerıkan Kız Kolleji merasim yapılmış, bu merasimde birçok harice gidip gelmeleri tamamile serbest Bundan da anlıyonız ki: Antakyanın harb arabaları, 800 altın çelenk, 800 fil Mezunları cemiyeti önümüzdeki cumar ta mutemedi Badcalı Osman ve satıcı Kilyos tarafındaki hâli araziye döküle olduğunun iki tarafça tanınmış olmasıdır. kendine mahsus bir istiklâli vardı. dişi taşıyan arabalar geçmiştir. Ve alih tesi günü saat beşte Dağcılık kulübün Hüseyindir. Bunlar, postaneye fazla pa cektir. îtalya, geçmek serbestisini kabul etmekle ra geleceği bir günde bu işi yapmak Bu istiklâl Arablann istdlâsına kadar lerin heykelleri sırmalarla süslenmiştir. de bir toplantı tertib etmiştir. Akdenizin ortasmda harb gemileri ve Belediyede kırtasiye işleri Toplatıda profesör Tevfık Remzi ta kararmı vermişlerdir. Mutemed Osman, (Milâddan evvel 157) Antakya ücdevam etti. Bu melez halkm içinde Yu bütün havzada tayyareleri vasıtasile te* nihayet 1500 lira kadar bir para geldi Belediye, yazı işleri için kullanılacak nan seciyesi yavaş yavaş eriyip kaybol retli Yahudi askerlerinin eline geçti. ve rafmdan kadm psikolojisi hakkmda bir ğini arkadaşlarına haber vermiştir. Pomin ettiği askerî tefevvuku, bu denizde mağa yüz tuttu. Yunanlılar Suriyelilerle (M. E. 83) te Ermeni kralı'Dikran bu konferans verilecek, Bayan Babikyan lis Lâz Hasan o saatlerde postane civa kâğıdların rengi ve eb'adı hakkında, îngiliz ve diğer alâkadar ecnebi gemi tarafından da şarkılar söylenecektir. birleşmeğe başladılar ve yeni bir takım raları aldı ve Antakyada kendi namına rında devriye memuru gibi dolaşmağa dün şubelere bir tamim göndermiştir. lerine karşı yolu kapatmak için kullan Emlâk Bankasmdan kaybo başlamıştır. Hüseyin, içerıye girmiş, Os Bu tamimde, yazı işlerinde kullanılan mamağı taahhüd etmiş oluyor. para bastırdı. kabileler meydana çıktı. Nihayet Pompe Asya hükümdarları manın tarif ettiği şekilde kasayı açıp kâğıdlann muhtelif renk ve eb'adda olAntakyalılar siyaset sahasında enerjik lan beş bin lira îngiltere de, gemilerin Akdenize girip ve dinî meselelerde mutaassıbdılar. Bu nı meydandan kaldınrken Milâddan evGeçenlerde Emlâk ve Eytam Banka parayı çalmıştır. Tam o sırada, binamn masımn doğru olmadığı ve şubattan iti çıkması serbest olmasını tanımakla Ce taassubun tesirile çok defalar dahilî mu* vel 64 te Yunan Suriye İmparatorlu sı veznesinden kaybolduğu beyan edi üst katında çalışmakta olan telgraf me baren bütün Belediye dairelerinde be belüttarık boğazında ve Süveyş kanalınharebeler tahaddüs ettiğine şahid oluyo ğunu da ele geçirdi. len beş bin liranın yanlışlıkla Servez muru Ahmed, bir tesadüfle aşağı inin yazımsı ve üç muhtelif kıt'ada kâğıd da yani Akdenizi dış denizlere ve Okya2 Roma hakimiyeti altında Antak nedar İzzetin kasasında unutulmuş ol ce, bir gölgenin kapıdan sıyrılıp kaçtı kullanılması, eldeki kâğıdlarm bu ta ruz. nuslara bağhyan methaller üzerinde haiz ğını görmüş, peşine takılnaıştır. Ahmed, îçtimaî hayatlarında sefaheti ve olim ya: Pompe Antakyaya büyük serbesti ve duğu hakkında bir akşam gazetesmden biraz ileride ıslık çalarak istimdada rihe kadar muhasebeye teslimile yeni bulunduğu askerî hâkimiyet ve tefevvuku pik oyunlan çok seviyorlardı. Antakya hürriyet bahşetti ve burası Roma vali naklen bir haber neşretmiştik. başlayınca dığer bir sokaktan geçmek hazırlanan kâğıdlardan tedarık edüme îtalyan gemileri aleyhinde kullanmıya Başveznedar îzzetten aldığımız bir halkı, günlerini en çok tiyatro ve ipod jen«rallerinin idare merkezi halmi aldı. te bulunan bir komiser muavini ve bir si bildirilmektedir. cağmı taahhüd etmiş bulunuyor. mektubda bu paranın kendi kasasında romlarda geçirirlerdi. Milanos büyük (M. E. 48). polis memuru da hırsızı kovalamışlar Bu suretle Akdenizdeki karşılıklı menunutulmuş olduğuna dair olan haberin Köpekleri öldürmek için îran devletini almak istediği zaman An Fakat Farsabe muharebesinden sonra dır. Hüseyin, korkusundan parayı bir faatlerini temin eden îngiltere ile îtalya, kararsız olan Antakyalılar hemen Kay kat'ıyyen doğru olmadığını ve rahatsız ağacın dıbine fırlatmış, fakat tam o sıbulunan formül! takyayı merkez yapmıştı.» Akdeniz devletlerinin hukuku hükümra lığı dolayısıle bir aydanberi evinden ser tarafına geçmişlerdır, bu sebeble rada yakalanmıştır. İsticvabda arkadaşBelediye Temizlik İşleri müdürlüğü, nilerini tanımakla statükoyu yani bugünIşte Yunan Ansiklopedisinin yerli ve çıkmadığı için bu işten haberi bulun Suriyeli dediği halk Türklerden ibaretti. Kayser şehirde yeni binalar yaptırmış. madığını bildirmektedir. Tashih ederiz. larmı da haber vermiştir. sokak köpeklerile yapılmakta olan mü kü arazi vaziyetini değiştirmemeği ve Fakat Aktio muharebesinden sonra AnHüseyin beş, diğeri birer buçuk sene cadelenin iyi bir netice vermediğini gör Antakya ticaret merkezi başkalan tarafından değiştirilmemesini geTürk Maarif cemiyeti takyalılar tekrar Oktavyüs tarafına dönye mahkum olmuşlardır. Suriye ticareti Milâddan evvel ve Midüğünden köpeklerin imhası için yeni ne kendi menfaatlerinin ileride müteessir müşlerdir. Ve Oktavyüs şehirde merakongresi lâddan sonra 1 inci asırlarda bütün dünKÜLTÜR tŞLERÎ bir formül tatbik etmeğe karar vermiş olmaması için taahhüd etmişlerdir. Bu sirr.1 yapıp At meydanını inşa ettirmişTürk Maarif cemiyeti 7 şubatta çe yaya yayılmıştı. Sanayi çok ilerlemişti. tir. Bu formüle göre, evvelâ sokaklar taahhüd îngiliz italyan anlaşmasrnm tir. Bundan sonra Büyük Herode yeni kilmek üzere bir piyango tertib etmiş Maarif teftiş heyeti reisi daki yavru köpekler toplatılarak Hay ıkinci mühim esasıdır. Bu ikinci taahhüd, San, kırmızı, siyah hulâsa. muhtelif renkbir cadde yaptırmış, Tıberiüs burada bir tir. 3000 liralık bir otomobil, biner lira lerde çok güzel kumaşlar dokunmaktajr şehrimizde van hastanesine gönderilecek ve orada îspanyadaki eski hukuku hükümranî ve çok direkaltı mahalleleri tesis ettirmiştir. kıymetinde iki, beşer yüz lira kıyme dı. Bunlar Antakya kumaşları namile Antoniüs bütün yollan granit taşlarile tinde 3, ikişer yüz lira kıymetinde 3 ve Maarif Vekâleti teftiş heyeti reisi ve imha edilecektir. Bu formülün tatbikile arazi vaziyetinin değiştirilmiyeceğini de şöhret kazanmıştı. diğer muhtelif ikramiyelerle birlikte Yüksek Tedrisat müdiri umumisi Ce köpeklerin çoğalmasmın önüne geçile tazammun ediyorsa da îngiltere, Ital kaplatmıştır. Ticarî münakalât çok ilerlemişti. Uyaya ayn bir nota ile bu taahhüdü bir ceman on beş bin dört yüz lira ikrami vad dün Ankaradan şehrimize gelmiş ceği ümid edilmektedir. Hulâsa Antakyada mütemadi bir sezak Asyanın baharan, kumaşlan, halıladaha teyid ettirmiştir. Şöyle ki îtalya ye dağıtılacaktır. ve Üniversitede yeni ihdas edilen Pe n, mücevherleri, Arabistana ve oradan yir alan karışıklıklara rağmen Roma î n r VİLÂYETTE Hariciye Nazırı imzaladığı bir nota ile DENtZ İŞLERÎ dagoji Enstitüsünde tetkiklere başla da Antakyaya geliyor ve Akdeniz sa " paratorları burasını tesis ve imardan hâli miştir. Cevad buradaki tetkikleri sıra Vilâyet maiyet memurluğu İtalyanın, îspanyamn bugünkü tama kardeşinin hillerinde bulunan bütün memleketlere kalmamışjardır. Adrianos, Rıhtımda iki vapur çarpıştı sında Güzel San'atlar Akademisindeki Hukuk Fakültesi mezunlanndan Fu miyeti mülkiyesinin tamamile mahfuz ka~ öldüğünü burada duymuş ve burada tac sevkolunuyorlardı. Dün Tophane rıhtımı önünde hafif ıslahat işıle de yakından alâkadar ola ad, İstanbul Vilâyeti maiyet memurlu lacağını ve değişmiyeceğini tasdik etmi§Antakyalılar ziraarte de ilerlemşilerdi. giymisti. tir. Balear adalanndaki italyan kumanFakat Milâddan sonra 130 da Adri çe savuşturulan bir vapur kazası ol caktır. ğuna tayin edilmistir. Antakyanın buğdaylan, şarablan, üzümdanı ile îtalyan bombardıman tayyarelemuştur. Gülcemal vapuru o civarda maleri, zeytinyağlan, yemişleri, çiçekleri anos buradan geçerken şehirde birçok nevra yaparken, rüzgânn tesirile kuvrinin geri alınması suretile îtalya, bu tamebzuldü. Bütün bunlar Antakyanın tahribat yapmış; şehrin hududlarını kü vetle akan sulara kapılmış ve Tophane ahhüdünü filen de tatbik etmiştir. Beyançültmüştür. zenginleşmesinde amil oldu. namenin dikkate şayan bir noktası da rıhtımmda bağlı bulunan Bursa vapu Antakyayı Markorel de ziyaret eİlim Akdenizdeki diğer devletlerin hukuk ve runun üzerine düşmüştür. Musademe derek müze ve mabedlerle süslemiş, fa Sefih bir hayat yaşıyan Antakyalılar anî ve kısa olmuş, derhal manevra yamenafiine riayet edilmesi iki tarafça da kat Antakyahlann düşman tarafına geçflmi de ihmal etmedıler. Antakya tarihe pılarak Gülcemal vapuru çekilmiştir. mukarrer olduğuna aid kayiddir ki îngiltiMerini duyunca ceza olaralc Antakyabir çok ilim adamları ihda etti: Hilanyos Çarpışma neticesinde iki vapur da tekterenin Akdenizdeki bütün buhran za da bir sene panayır ve eğlenceleri menetJean Chrisoston, Markelyos, Ammianos. nelerinden cüz'î surette hasara uğra manmda kendisile ittifakla yapan dev miş, az zaman sonra bu yasağı kaldır mışlardır. Antakyada edebiyat letlerin endişelerini izaleye mahsus bir maŞa razı olmuştu. Vasat bir seviyede kaldı, fakat san'at cemiledir. ADUYEDE Imparator Karakalas Antakyaya çok ilerledi. Antakyalılar bilhassa mimaîngiltere ile îtalya, Akdenizdeki ha imtiyazlar verdi ve ken rî ve kuyumculukta çok ileri gitriler ve büyük Palto hırsızı yatî menfaatleri üzerinde anlaşhlar. Fadisi de eğlenmek ve şöhreti cihanı tutan Bizans san'atının doguşunda Antakyanın Sirkecide Musul ve Selâmet otellerikat bununla iki devlet arasmda bir itti dansözleri görmek için orada otur ne dadanarak müteaddid defalar palto da büyük ve aşikâr bir roîü vardır. fak yahud cephe birliği tesis edilmiş deve saire çalan ve bir türlü ele geçmiyen 0 zamanın sikkeleri üzerinde bir çok du. ğildir. Bu anlaşma, Almanyaya karşı Sonra Elagavalos 218 zaferinden son Ragıb adında bir adam nihayet yaka güzel san'at eserlerinin resimlerini görü Stresa cephesinin iadesi hususunda atılmış ra Antakyadaki her bir nefere şehri hü lanmış ve beş ay hapse mahkum edıl yoruz. bir adım da sayılamaz. Bilâkis Italyanm cumdan kurtardıklan için bol bol para miştir. IV üncü asırdan VI ncı asra kadar dış politikasmm mihveri ve belkemiği, Yunan Suriye san'atı (mimarî ve zana dağıttı. Bir buçuk sene hapis cezası Almanya ile iş birliği olmakta devam eBu hâdise bize şehrin zenginliğini kâat) büyük bir tekâmül ve inkişaf safhası verildi deceğini îtalyan matbuatı çok ehemmi geçirmiştir. Büyük Kostantin'den Teo fi dcrecede anlanr zannındayız. yetle kaydettiler. Avrupa ve dünya po Erenköyünde Mehmed admda biri Hulâsa Roma Imparatorluğu zama dos'a kadar bütün Bizans împaratorlan lıtikasında îtalya ile Almanya, bundan Eşrefın tarlasma koyunlarmı sokmuş bu şehirde zevketmeğe gelmişlerdir ve bu nında Antakya daimî teveccühlere mazve tarla sahibi Eşrefi de iterek yere düsonra da beraberce yürüyeceklerdir. Dünşehir şarkm kraliçesi ve sefahet merkezi har olarak kaldı. Bundan sonra Antakşürmüş ve vefatına sebebiyet vermişti. ya politikası üzerinde bu birlik daima olmuştur. Antakya ayni zamanda kilise yayı tahrib eden tabiî ve tarihî amillere Mehmedin Ağıreezada görülen muha Edebiyat gecesinde hazır bulunan genclik büyük bir âmil olacaktır. Bahusus ki Almerkezi idi. Hırisriyan dünyasında meş kemesi dün bitmiş ve bir sene altı ay manya gibi îtalya dahi, îngiliz împara Edebiyat Fakültesi talebelerinin bizde miş ve konferansı çok alkışlanmıştır. hur olan Altın kilise, 333 senesinde Bühapse mahkum olmuştur. ilk defa hazırladıklan, edebiyat gece Bu sırada, gencliğin arzusu üzerine torluğu ile tasfiye edecek bir hesab bı • yük Kostantin tarafından yaptırılmış ve Izmir Karşıyakanın telefoBeş ay hapse mahkum oldu si, dün akşam Fransız tiyatrosunda mu Atatürke bir telgraf çekilerek arzı tazi rakmadıktan sonra Alman îtalyan sinu hâlâ yapılamadı bütün Roma Imparatorluğunda şöhret yasî birliği daha serbest olarak kendisini Mercan yokuşunda Şefıkpaşa hanm vaffakiyetle başanlmış ve bu vesile ile mat olunmuştur. kazanmıştiT. İzmir (Hususî) Geçenlerde İzmir hakikaten coşkun ve olgun san'at saatîeri da terzi Arifle terzi Savaş arasmda kavMüteakıben Sadeddin Nüzhet, Dr. gösterecektir. Şehre verilen (Teopolis: Allahm şeh limanında şıddetli bir fırtına vuku bulyaşanmıştır. ga çıkmış ve iş cürmü meşhud mahke Ali Nıhad Tarlan, şair Ahmed Hamdi, Muharrem Feyzi TOGAY ri) adı kilise tarihinde işgal ettiği yüksek muş ve Tan vapurunun çapası, vapu mesine aksetmiştir. İçtimada birçok maruf simalarla aderun demir taradığı sırada İzmir KarşıKonservatuardan Adnan taraflanndan mevkii göstermeğe kâfidir. OrtazamanArif bir geceyarısı bıçağmı çekerek di bini geçen yüksek tahsil gencliği hazır yaka telefon kablosuna takılmış ve fır halk ve Divan edebiyatları, halk musi daki Bizans medeniyeti üzerinde AntakBir îngiliz heyeti geldi * tınanm tesirile kabloyu koparmıştı. terzi Savaşın kapısma dayanmış ve bir bulunmuştur. yanın fevkalâde mühim tesiri olmus, ve Kablo hâlâ tamir edılememiştir. İhtiyat gece evvel kavga ettiği Savaşa (sen dün Karabükte kurulacak demır ve çelik Toplantı profesör Köprülünün sözleri kisi hakkında konferanslar verilmiş ve Ortazaman san'atı membamı Antakya kablo da bulunamadığı için Karşıyaka gece beni sarhoşken dövdün, erkeksen le açılmıstır. Türkün asırlar dolduran e muhtelif şairlerimizin şiirleri okunmuştur. fabrıkalarma aid ışler üzerinde hüku dan almışhr. İzmir telefonu ataletini muhafaza et meydana çık) demiş ve mâni olmak is debiyat hayatından safhalar canlandıran Müsamere geç vakte kadar hararetle metle temas etmek üzere dün İngılte mekte ve bir fen heyeti deniz üstünde tiyenleri de tehdıd ettiğinden beş ay üstad, bilhassa Divan edebiyatmın ka devam etmiş ve çok güzel bir gece ge reden iki kişilik bir heyet gelmiş ve akŞehrin tarihçesî hapse mahkum edılmiştir. 1 Selefkit Antakyası: Bu devrede tamirle uğraşmaktadır. şam Ankaraya haceket etmişlerdir. rakteri ve milliyeti üzerinde tevakkuf et çirilmiştir. Intikal devreleri D Güzel şehir ve mıntaka Yunanlılardan sonra Romalıların eline geçmişti Muğlada postayı soyan memurlar Maznunların üçü de hapse mahkum oldu Edebiyat gecesi Toplantı çok muvaffakivetli oldu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle