09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 6 İkincikânım 1937 I KUçük hikâye Bir îşgüzar adam Mahmud Yesari Biraz andırıyor galiba? Biraz değil iyice benziyor. Peki... Peki... Şu kâğıdlara bak ta, benim işi söyle... Biraz uzadı! O, kâğıdlara göz gezdiriyordu: Hiç te uzamadı... Onu affeder siniz... Elindeki kâğıdlan gösteriyordu: Bak, Salihin apartımanınm Tapu kayidleri... O, evrak bizimki değil mi? O, elindeki kâğıdlan, tekrar çantaya koydu, başka kâğıdlar çıkardı: Sırasile... bakıyorum işte... Em niyet Sandığı, merhun mücevherleri sa tacak! Oteki şaşalamıştı: Hangi mücevherleri? O, birden toplandı; çantadan başka kâğıdlar aldı: Sizin evrakm arasmda, hiç eski mahkemei şer'iye ilâmı var mıydı? Bilmem! Hem, mahkemei şer'iye ilâmmın bizim işle ne münasebeti var? O, duralıyacak sandımdı, fakat geri • lemedi, suratını asıyordu: Münasebeti var da... Olabilir de... Ben, pek zannetmiyorum! Eğer iş, senin zannma kalırsa, vay halimize... Elindeki kâğıdlan, tekrar çantaya koydu, başka kâğıdlar çıkardı: Evrakı, bana, sen vermedin miydi? Evet, ben vermiştim! Gördün mü bak! Nasıl hatırlıyo rum? Senin evrakmı da hatırlıyorum.. Bayan Haticenin evTakını da... Ve birden ateşlendi, elini çantaya daldırdı, içindeki kâğıdlann hepsini çıkan dı. Boş çantayı arkadaşına verdi, kâğıdlan dizinin üstüne yatırdı; uçlanndan, yanlanndan rutuyor, gözucile bakıp söylüyordu: Mansurun nüfus kaydi için müra • caat... yok, o, değil... Halisin icradaki işi... Bizim teyzenin ipotek muamelesi... O mu ya?.. Ha.. Kantarcılardaki evin hissesi... A!.. Nurinin memuriyet isti dası bu evrakm arasmda mı imiş?.. Kaç gündür, araya araya başım dönmüştü... Koçonun vergi itirazı... Müddeti geçti mi acaba?.. Zannetmem. Müddeti geç • miş olsa, Koço, muhakkak beni arar bır lurdu... Zühtünün Temyize gönderile cek itiraz lâyihası... Peki adda, bunu ben, göndermedim mi? Nasıl olur?.. Neyse!. Yanmdaki arkadaşına dik dik baktı: Mahkemei şer'iye ilâmını bulamadım ama, her halde olacak! Ve birden kâğıdlan topladı, çantasma yerleştirdi, ayağa kalktı: : Hiçbir şeye şaşmıyorum, benden şüphe edişinize şaşıyorum. Gördün, bu kadar kişinin işi var?.. Bu kadar kişinin işini üstüme almışım, uğraşıyorum... Hem, nasıl işler? Hepsi de karmakarışık, içinden çıkılmaz, pürüzlü işler... Evel Allah, hepsini de başanyorum, başaraca ğım da... Söylenirken etrafına da bakınıyordu; bir ara göz göze geldik; beni, hiç tanr mıyordu sanki... Çantasını koltuğuna sıkıştırdı, yürü dü, salondan çıktı! * * * Acaba, ondan şüphe etmeli miydim?.. Bu kadar kişi, ona işlerini havale etmişlerdi! Ondan şüphe etmekten ziyade, işlerini ona emniyet edenlerden şüphe etmek daha doğru olmıyacak mıydı? Inandırmak mi kabahat, yoksa inan mak mı? Bîbliyoğrafya Türk Ticaret Hukuku Prensipleri AnTcara Hukuk Fakültesi neşriyatı: II Ankara 1936 Ulus Basımevi F. 350 K. Asrımızın içtimaî hayatı içinde Ticaret Hukukunun yeri eskisine gore çok değişmiş, çok ehemmiyet kesbet miştir. <Ticaret Hukuku, ticaret hayatı ve dolayısile bütün iktısadî hayatla alâkadar olduğundan bugünkü ticaret hukukunu tetkik ederken, ulusların, bugüne kadarki iktısadî hayatlarının ne gibi düzen kaideleri üzerine kurulmuş ol duğunu görebileceğimiz gibi yarını hazırlıyan yeni ihtiyacların beklediği kuralları da sezmek ve ifade etmek im kânmı bulmuş olacağız» diyerek bu ehemmiyeti tebarüz ettiren Şevket Mehmed Ali Bilgisin, eserinde pek haklı olarak ticaret hukuku prensiplerini ulusal ekonomik prensiplerle ayni ayarda mülâhaza ve tetkik etmektedir. Bu kitab, yazılırken Türk kanunları esas tutulduğu, Türk ticaret kanunu çerçevesinden hiç dışarı çıkılmadığı, kanun yabancı memleketler kanunlarile mukayese edildiği için çok değerlidir. Çünkü eser bu suretle ticaret kanunu nun bir izahı olmaktan çıkmakta, modern hukuk bakımmdan Türk Ticaret Hukukunun prensiplerini tayin etmektedir. Bu sebebden yalnız bu meslek erbabmın değil, muhakkak olarak daha geniş bir zümrenin de alâkasını kazanacaktır. Eserin bu birinci cildi ticaret ve tüccarı izah etmektedir. îkinoi cild, ticaret şekillerine, üçüncüsü de ticaret sened lerine hasredilmiştir. Bu birinci cild sekiz bölümdür: Birinci bölüm: Ticaret Hukuku ve Tarihi. îkinci bölüm: Ticarî Muameleler. Üçüncü bölüm: Tecimen ve tecimel erdik. Dördüncü bölüm: Ticaret Sicilli. Beşinci bölüm: Tecimel ad. Altmcı bölüm: Tecimge, Ticaret evi Ticarethane Yedinci bölüm: Haksız rekabet. Sekizinci bölüm: Ticaret defterleri. Karilerimize ve bütün alâkadarlara bu eseri tavsiye ederiz. Bugün matinelerden itibaren DANİELLE DARRİEUX BETTY STOKFEL ve Parisin 300 güzel kızın temsil ettikleri Teşekkür îyiliği, doğruluğu ile kendisini herke se sevdirmiş olan ailemizin kıymetlisi, Eminönü Eczanesi sahibi eczacı Bay Hüseyin Hüsnü Onarın bizleri tüken mez acılara garkederek vakitsiz ara rnızdan ayrılması dolayısile gerek cena zesine iştirak suretile bizzat ve gerek yazı ile taziyette bulunan muhterem zevata teşekkürlerimizi sunanz. Ailesi efradı namma Eşi: Vasfiye Kardeşi: Hasan Fehm Y I L D I Z sinemasında RADYO Bu akşamki program J İSTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havadis 13,05 plâkla hafif müzik 13,25 muiıtelif plâk neşrıyatı 18,30 plâkla dans musiklsi 19,30 konferans: Suad Derviş tarafından 20 Sadi ve arkadasları tarafmdan Turk musıkısi ve halk şarkıları 20,30 Turk musiki heyeti 21 saat ayarı: Orkestra 22 ajans ve borsa haberlerı ve ertesı gü'nün programı 22,30 plâkla sololar 23 son. VIYANA: 18,10 kıraat 18.35 eğlenceli musiki, haberler, spor 20,30 opera binasmdan nakİ€n <Ayda> operası, istirahat esnasmda haberler, spor 24,05 gramofonla musiki 24,35 haberler. BERLİN: 17.50 kuçük konser 18,35 röportaj 19,05 şan ve musiki 20,05 Berlin fıkralan 20,20 musiki ve şan 20,50 günün a kisleri, haberler 21.20 genc milletlerin zamanı 21,50 konuşma, hava, haberler. spor 23,35 eğlenceli musiki ve dans ha vaları. PEŞTE: 18,05 konuşma 18,35 orkestra konseri « 20,10 viyolonsel konseri 20,50 konuşma 22.45 haberler 23,05 çingene orkestrası 24,05 fransızca ve italyanca haberler 24,15 cazband takımı 1,10 haberler. BÜKREŞ: 18,05 eğlenceli konser 19.40 konferans 20 Slâv musikisi 21,05 konferans 21 20 opera komik 22,35 saat, hava, haberler, spor 22,50 gece konseri 23,50 fransızca ve almanca haberler 24 son haberler. LONDRA: 21,05 saat, haberler, hava, iktısadî ha berler 21.35 konuşma Nevyorktan naklen cazband takımı 22.35 keman ve piyano konseri 23,35 askerî konser 24,05 saat, haberler, hava, spor, konuşma 24,30 orkestra konseri 1,35 haberler ve saire 1,45 gramofon. PARİS: 18,05 konuşma 18,20 cazband takımı * 18,35 piyano konseri 18,50 edebî yayın 19.05 senfonik orkestra 19.35 edebl ya yın 19,45 konuşma 20,05 senfonik or kestra 20,35 havadis, hava 21,40 senfonik orkestra 22,35 radyo fantezisi 23.35 oda musikisi 24,35 Amerika haberleri ve diğer haberler. ROMA: 17,45 gencliğin zamanı, haberler, hava, kış sporları 19.05 konferans 19.55 muslki, gramofon, haberler, almanca turizm propagandası 21,10 saat, haberler, fa sizm haberleri 21,45 musiki 22,05 opera yayını, istirahat esnasında konuşma ve haberler. îskelede gazete alıyordum, kolumdan çekti: Bende var; veririm, okursun. Döndüm; bana gülümsiyerek bakan orta yaşlı adamı tanıyamadım. Fakat, o kadar dost bakıyor, gülümsüyordu ki: Affedersiniz, birine mi benzettiniz? Diyemedim. Gazete almak için uzattığım çeyreği tekrar yeleğimin cebine koydum ve onun kolunda, yedekte gibi yürüyerek vapura girdim. O kolumu sıkı sıkı tutmuş, hem yürüyor, hem anlatıyordu: Gazete almak için duracaksın... Tanıdık çok... Lâfa tutacaklar... Halbuki, seninle muhakkak konuşmam lâ zım! Beni, ortakat salonda, dipte bir köşeye çekti, oturttu, elindeki şişkin çanta smı, dizlerinin üstüne koydu. Ben, ne gibi vesileler, fırsatlarla bil miyorum, hafızamm kuvvetli olduğuna inanmışlardanım. Kuvvetli hafızayı, zekâ Iehinde bir ölçü olarak kabul etmezler amma, ben, kâinatın açıkgöz geçindiği bir asırda, zeki olduğumu iddia etmediğim için, hafızamm kuvvetile öğünebili yordum! Fakat, benimle senli benli ko* nuşan bu candan dostu bir türlü hahrlıyamadığım için, hafızada da yaya kaldığr mı anlıyordum. Dizlerinin üstüne koyduğu çantasını açtı: Senin işinle uğraşmıyorum, sanma! Bende şafak atmıştı. Demek, ona havale edilmiş bir işim de varmış! Buna, unutkanlık ta demezler. Ben, bunamışım da farkında değilmişim! Hangi iş? Diye de sormuyordum. O, çantasını kanştırdı, bir tomar kâğıd çıkardı: Sen, hiç merak erme... Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldi! Kâğıdlara göz gezdirmeğe başladı; birdenbire kaşlannı çattı, elini çenesine götürdü: Vay, ben, bunu unurmuştum! Kâğıdlan katladı, çantasma koydu, bana döndü: Pardon... Bu evrak, sana aid değil... Bir başka dostun... Çok mühim bir mesele... Unutmuştum... Halbuki unutulmağa tahammülü de yok... Etrafına bakındı: Acaba bu vapurda mı?.. Kendisi olmazsa, damadı, yahud bacanağı bu vapurdadır. Haber göndermeli; beni, muhakkak görsün! Ayağa kalktı. ^ana: Pardon! beş dakikaya kadar gelirim. Bir yere savuşma! Dedi, yürüdü. Salonun kapısmdan çr karken, birile karşılaşmıştı, hemen durdu, konuşmağa başladılar. O, ağır adımlarla tekrar benim bu lunduğum tarafa doğru geliyordu. Ka pıda karşılaştığı zat, acaba, telâşla aradığı adam mıydı?.. Benim oturduğum köşenin ilerisindeki boş yere oturdular. O, gene çantasını dizlerinin üstüne koymuştu: Senin işini unuttum, sanma 1.. Ve çantasını açtı, bir tomar kâğıd çıkardı: Ahmedin işini de halletmek üzereyim... Lüks kamaraya giren zayıf, uzun boylu bir kadmı gösterdi: Bayan Hatice, değil mi? Bak, onun Evkaftaki işi de var. Oteki, durgun bir sesle cevab verdi: Yok canım, bizim Cabirin ablası... Nekadar Haticeye benziyor... Hani, sen, olmasan, gidip konuşurdum. Genc kızların kızlık hayatlarını bütün çıplaklıklarile gösteren bir şaheser KADINLAR KULÜBÜ J Ş KASTA D1VA N Martha Eggerth ve •••••• Brigitte Helm Alenî teşekkür Sevgili babamızm ölümile kalbimiz de açılan derin acıya iştirak eden kadirşinas muhterem Turgudlu halkına kıymetli münevver genclerimizden Beediye reisi Cevdetle beraber teselliye gelen saygı değer arkadaşlanna sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunanz. Kızt: Suad Merhum şair Mehmed Akifin damadı binbaşı Ahmed A M UÇURUMA A * DOĞRU S N Üsküdar Hâle sineması ÇILGIN GENCLİK TÜRK Cuma akşamından itibaren Eşi bulunmıyan bir filim SİNEMASINDA (Franstzca) Baş mümessili: San'atkâr yıldız: PAUL M U N İ ve B E T T Y DAVİES Şimdiye kadar yapılan filimlerin hiç birisine benzemiyen bir tarzda yaratılmış olan ve son derece calibi dikkat bir mevzuu tasvir eder YILMIYAN ADAM DlKKAT ! FRED ASTAiRE ve GiNGER ROGERS tarafından harikulfide bir surette yaratılan ( Follow the Fleet ) Şaheserlnin son günleridir, istifade ediniz. ilfiveten : Renkll MiCKEY MAUS ve PARAMOUNT JURNAL Not : Yılbaşı hediyeleri keşidesi bu akşam saat 21 de olacaktır. 3 kuponunuzu mutlaka bir numara ile jjîşemizden değiştiriniz. Binlerce seyirciyi gaşyetmiş olan ve S A KA RY A T A K İ B Sinemasında F i L O Y U E D E L i M «Unutma beni» ve «Ave Maria» Hlimlerinin kahramam Dünya tenoru SARAY SiNEMASININ G i G L i' nin MAHMUD YESARİ Bugün matinelerden itibaren sineması, seyircileri ürperten SÜMER ALKAZAR'da büyük san'atkâr Bugünden itibaren BORİS KARLOFPun şimdiye kadar yarattığı en dehşetli filmi Eminönü Halkevinde tertib edilen felsefl ve içtimaî konferanslara yarmdan iti baren başlanacaktır. Her hafta cuma günü akşamı Eminönü Halkevinde verilecek olan bu konferariolarm tam listesini neşrediyoruz: Edeblyat Fakültesi hocalarından profesör M. Şekib: Memleketlmizde felsefl hayatm inkişafı için hazırlıklar (7 ikincikânun persembe), Peyaml Safa: Felsefl buhran (1$ lkincikânun cuma), Darüşşafaka lisesi hocalarından Ali Kâmi: Miliiyete dair (22 ikincikânun cuma), Hukuk Pa kültesinden Fmdıkoğlu Fahrl: tstlkra felsefesi hakkmda (29 ikincikânun cuma), Edebiyat Fakültesinden Mehmed Karahasan: îlimlerde izah (5 şubat cuma). Ede biyat Fakültesinden Hilml Ziya Ülken: IIllyet meselesinin muhtellf şeklllerl (12 şubat cuma), Edebiyat Fakültesinden profesör Sadreddin Celâl: Kültürün manaları (19 subat cuma), Fen Fakültesinden Nusrat: Atom nazariyesinin bugünkü vaziyeti (26 şubat cuma), Edebiyat Fakültesinden Dr Mümtaz Turhan: Yenl ruhiyatta Gestalt nazariyesl (1 mart pazartesi), Fındıkoğlu Ziyaeddin: Bugünkü Almanyada lç timaî siyaset (3 mart cuma). Kabatas 11sesinden Hatemi Senih Sarp: Felsefî düsünüsün nevileri (8 mart pazartesi), Edeblyat Fakültesinden Sabrl Esad Ander: Çocuk ve mantık (12 mart cuma), Edebiyat Fakültesinden Eyipoğlu Sabahaddin Rahmi: Fransada lctimal roman (19 mart cuma), Edebiyat Fakültesinden profesör Mustafa Şekib Tunç: Zaman idraki, zaman mefhümtı (26 mart cuma). Fındıkoglu Ziyaeddin Fahrl: Memleketimizde llml ve İçtimaî hayatm inkişafı karşısında içtlmaiyat (29 mart pazartesi). Bu serlnin birincisl yarmki perşembe günü Üniverslte ordinaryüs profesörü Mustafa Şekib Tunç tarafmdan İstanbul Eminönü Halkevi blnasında saat beş buçukta verilecektir. Eminönü Halkevinde felsefe konferansları BENJAMiNO NÖBETÇİ ECZANELER SAADETİM SENSİN ( Du bist mein Gltıeck ) filminin ilk iraeri şerefine vierilecek En son ve en güıel filmi olan YARIN AKŞAMKi M U S i K i Ye S I N E M A GALASI için yerlerinizi evvelden temin ediniz. Benjamino G gli, bu filimde en güzel repertuvannı italyanca taganni etmektedir. ^ ^ ^ • ^ • ^ • • • M Bu akşam I i I I I MELEK SİNEMASINDA MÜNİR NURETTİN ve ARKADAŞLARI Beşiktaş Kızılay menfaatine K O N S E R vereceklerdir. Bu konsere Konservatuann icra heyeti de iştirak edecektir. Yerler numaralıdır. Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlardır: İstanbul cihetindekller: Aksarayda (Etem Pertev). Alemdarda (Sırrı Rasim), Bakırköyde (Istepan), Beyazıdda (Belkis). Eminonünde (Beşir Kemal Cevad), Fenerde (Emllyadl), Karagiimrükte (Suad), Küçükpazarda (Hasan Hulusi), Samatjtada (Erofilos), Şehremi ninde (A. Hamdi), Şehzadebaşmda (İsmaU Hakkı). Beyoğlu cihetindekiler: Galatada (Hidayet), Hasköyde (Barbut), Kasımpaşada (Vasıf), Merkez nahiyede (Galatasaray), (Garih), Şişlide (Maçka), Taksimde (Kemal Rebül), (Kurtuluş). Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: Büyükadada (Merkez). Heybelide lYu suf), Kadıköy Pazaryolunda (Rifat Muh tar), Modada (Alâeddin), Üsküdar Çar sıboyunda (Ittıhad). Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Ustündağın himayesinde BÜYÜK MÜSAMERE Ç. E. K. Çocuk Kütübhanesi menfaatine 12 ikincikânun Salı akşamı FRANSIZ tiyatrosunda 1 Çocuk dansları. 2 Operet. 3 Konservatuar (muhtelif parçalar). 4 Alaturka musiki (Bayan Muallâ). 5 Naşid temsil heyeti (Ceza mahkemesl). Yann akşam MELEK ve SAKARYA SENENİN EN GüZEL en muhteşem ve en muazzam filmi Sinemalarında birden r ' YILDIZLAR ZiGFELD ( Fransızca sözlü ) KRALI ^ Bir münkirler enternasyonali yapacaklarmış Daily Mail gazetesinin dün şehrimize gelen nüshasında Berlin muhabirine atfen şu telgrafı okuduk: «Gelecek ay 1,600 münkir tarafından Moskovada açılacak uluhiyet aleyhtararı kongresine 46 memleket murahhas yollıyacaktır. Kongreden maksad, bir »münkirler enternasyonali» kurmaktır. Kongrenin toplantısı müddetince her nevi dinî itikadlar aleyhine hücumlarda bulunmak üzere hususî bir telsiz istasyonu hali faaliyette bulunacaktır. Mutad kilise âyinleri saatlerinde din aleyhine konferanslar, temsiller verilecek, radyo vasıtasile neşriyat yapıla caktır.» Togo Karikatür Albümü En ijri cins kâğıd zerine basılnuş 68 büyük sahifede yüze yakın karikatür, resim, renkli tablolarla 936 nm 937 senesine hediye ettiği yegâne ve en nefis karikatür albümüdür. Tanınmış muharrir ve mizahçılarm yazılarını da havi olan bu albüm az miktarda basıldığın dan müvezzi ve bayilerinizden şimdiden isteyiniz. WİLYAM POVVEL MYRNA LOY 1000 GÜZEL K1Z EN GÜZEL Şarkılar Görülmemiş derecede muazzam rSvüler Gözler kamaştıran bir lüks, nefis bir mevzu Numaralı biletler sablmaktadır. BÜTON KAHKAHA REKORLARI KIRILDI !! Hiç görülmemiç dehşet ve esrar filmini takdim ediyor. Ayrıca FRANZISKA GAAL'in bu sene çevirdiği YEGÂNE HORTLAK Pangaltı TAN sinemasında A LT I N KELEBEK Büyük ve zengin filim YÜRÜYEN Ö L Ü Korku . . . . Heyecan ve dekşet saçacak ve hatıralarda ilelebet Perşembe akşamı saat 21 de Zozo Dalmasın iştirakile P İ P İ Ç A H A L K OPERETİ ÇOCUK HIRSIZLARI TüRKÇE SöZLü Şaheserler şaheseri L O R E L DüNYA KOMiKLER KRALI H A R D i 2 büyük filim birden yaşıyacak eşsiz filim. Biletler gişede satılmaktadır 8 I N E M A S I N D A i CUMA GÜNÜ AKŞAMI P E K
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle