12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 İldrîcikâmın 1937 CUMHURİYET ASKERLIK BAHISLERI Alman gözile Kızıl Ordu: 1 Türk nafıasının yeni zaferleri Atatürk, Ali Çetinkayaya cevab verdiler [Baştarafı 1 inci sahifede] General Franconun mühim beyanatı İhtilâlcilerin şefi Madridin düşmemesi sebeblerini anlatıyor {Bastaraft 1 inci sahifede) Ispanyada tehlike artıyor Sovyetler bütün gencliğe askerî terbiye veriyorlar Sovyetlerin askerî masrafları 1927 denberi 20 misli artmış ve ıımumî bütçenin % 45 ini bulmuştur Italyan gönüllüleri 10 bin kişiyi bulmuş [Baştarafı 1 inci sahifede] Sovyet Rusyada askerliğe hazırlık talim ve terbiyesi gören kadınlardan bir grup Sovyet Rusyaya seyahat ettiğim za man, bılhassa görüp tetkik etmek istedı ğim şeyler şunlardı: Havacılık, Kızıl ordu, endüstri, spor. Bunlar arasında yalnız havacılığı iyice ve istediğim gibi görebildim. Diğerlerini, bütün arzuma rağmen bir türlü tetkik etmek mümkün olamadı. Gösterilmesi memnu, esrar vardı da ondan mı? Bir defa endüstrinin, hele sporun bir gazeteciden saklanacak hiçbir tarafı yoktur. Kızılorduya gelince, onun da esrarı kışlalarında veya gemilerinde değildir. Nitekim, önümde bir sürü ecnebi gazete ve mecmuaları duruyor ki bunların hepsi, Kızılordunun kara, deniz ve hava kuv vetlerine aid her türlü malumat, tafsilât ve resimlerle dolu. Hatta, bu yazılardan bazılarının muharrirleri, kışlalan gezmişler, kıt'alan görmüşler, kumandanlarla görüşmüşler, resimler almışlar... Bunlara bakarak, benim Sovyet Rusyadaki tet kikler programıma dahil olan Kızılor du, endüstri ve spor sahalanndaki faaliyet ve terakkiyi görmek imkânını bula mayışımı, açıkçası bunların bana göste rilmemesindeki hikmeti anlıyamadım. Bununla beraber elimde mevcud eserlerden topladığım malumatla Sovyet Rusyanın ordusunu da, endüstrisini de, sporunu da bol bol yazabilirdim. Fakat bana gösterilmiyen veya gösterilemiyen şeyleri yazmağı doğru bulmadım. Bu izahatı, Sovyet Rusya intıbalarımın kısalığından şikâyet eden okuyuculanma verdikten sonra, Kızılordu hakkında Alman kaynaklarının verdikleri malumatı bir Fransız gazetesinden naklen yazmak istiyorum. Sovyet ordusu için diğer memleketler askerî muharrirlerinin, meselâ Fransızların yazdıklarmı bırakıp ta, Almanlarınkini intihab edişimin sebebi şu * dur: Bu iki memleket, harıl harıl birbirlerile harbe hazırlanıyorlar. Ve bir gün silâha sarılacaklannı açıkça söylüyorlar. Bu itibarla Kızılordu hakkında, Sovyet Rusyanın müttefiki olan Fransızlardan ziyade, düşmanı olan Almanların mütaleaları tabiatile daha enteresandır. Nitekim bu husustaki tetkiklerim de Almanların yazdıklannın daha enteresan olduğunu göstermiştir. Bu yazı, tahmanen üç Sovyetlerin askerî bütçesi 1927 denberi şöyle yükselmiştir: 1927 0,7 milyar ruble » » 1933 t 1,4 Aradan geçen bir ay zarfında payitaht tepeden tırnağa kadar silâhlanmak hu susunda vakit kazanmış oldu. Merkezde binlerce ecnebi maaş mukabilinde askere Ismet Inönü bu telgrafa şu cevabı ver alındı ve birçok harb malzemesi birikti miştir: rildi. Askerliğe hazırlık «Devlet Demiryollan trenlerim'n EMaamafih tahrib yolile kolay bir za Alman gazetelerini ikinci derecede dirneye gitmesinden dolayı bilhassa sizi fere irişmek isteseydik bu mümkündü. meşgul eden nokta, askerliğe hazırlık me utlulamak isterim. Bu bahtiyar hâdise Fakat harab bir merkeze nza göstere selesidir. Bu gazeteler, Sovyetlerin üç ile memleketin bütün meriyollan devletin mezdik. Madrid bizim olacaktır ve bu dereceli olan askerliğe hazırlık teşkilâtı elinde birleşmiş ve bütün nakliyata yalnız zafere şehri harab etmeksizin irişeceğiz.» hakkında okuyucularına bütün teferrü devlet ve milletin menfaat ve mülâhazaatile tafsilât vermekte ve bu teşkilâtı an hâkim olmuştur. Bu güzel netice siIzmirde bir komünistlik «muazzam» sıfatile tavsif etmektedirler. zin gayretinizin ve ideal kuvvetinîzin esemaznunu yakalandı 1 Askerliğe hazırlık teşkilâtının ilk ridir. Sizi muhabbetle tebrik ederim. Izmir (Hususî) Şehrimizde, Bay devresi 15 yaşına kadar olan bütün ço Memlekete daha çok hizmetler başarma ram namında biri, kahvehanelerde kocuklara mahsustur. Bu devrede, en ziya nızı dilerim.» münizm propagandası yapmakla suçlu hmet Inönü de iki noktaya ehemmiyet verilir: Ço olarak Adliyeye verilmiştir. Bunun hak Bir sandal battı cuklann bedenî kabiliyetini kuvvetlendirkında bir ihbar vaki olmuştur. Adliye, Rıza isminde bir sandalcı Üsküdar is bir şahidin dinlenmesine lüzum gör mek, onlarda vatan hissini uyandırmak. Tedris ve terbiye Lenin'in şu sözle kelesinden 9 damacma su alarak Istan mektedir. Bu şahid, şimdi îzmirde de Elde edilen malzeme arasında üç zırhbula gelirken Şemsipaşa önlerinde în ğildir. Ancak ondan sonra kat'î vaziyet e görülmesine ve kaptan bir yanlışlığa rinden ilham alarak yapılır: hisarlar îdaresine aid 3 numaralı mo anlaşılacaktır. hamlederek mutad işaretleri vermesine lı otomobil, üç tayyare ve altı havan to«Büyüyeceksin, bir gün senin eline bir törün sadmesine uğramış ve sandal Gülpınarlıların Adana felâ rağmen top ateşi devam etmiş ve civa pu vardır.' tüfek verecekler. Askerî terbiyene dikkat batmıştır. Etraftan kazayı görenler Rınna birkaç obüs düşmüstür. Maamafih spanya lngiltereye bir nota verdi et!» ketzedelerine yardımı zayı boğulmaktan kurtarmışlardır. Kavapura isabet olmamıştır. Bu esnada Londra 5 (A.A.) îspanya büyük Alman askerî muharrirlerinin iddiala aya sebebiyet veren kaptan yakalan Ayvacık (Hususî) Buraya tâbi Bask hükumetine aid bir müsellâh vapur elçisi tarafından Hariciye Nezaretine nna göre, askerlik dersleri görmiyen ço mıştır. Gülpmar nahiyesi halkı yurdun her taIngiliz gemisinin imdadına yetişerek hi tevdi edilmiş olan notada ezcümle deni rafından Adana felâketzedelerine ya cuklar çoktur; çünkü Sovyet Rusyada, mayesi altına almış ve Santander'e ka iyor ki: henüz çocukların hepsi mektebe gitme genc vardır. 500,000 genc kıza da, has pılan yardıma katılmak istediklerini tabakıcı ve zehirli gazlere karşı mücadele bildirmeleri üzerine bir komite teşkil e dar götürmüştür. «23/12/936 tarihinde Alman bandr mektedir. Alman âmiralınm ihtari dilmiş ve o sırada civarda turnede bu•alı Palos gemisi îspanya kara sularında 2 Askerliğe hazırlık teşkilâtının mütehassısı olmak üzere rozetler veril Berlin 5 (A.A.) îspanyol suların tevkif edilmiş ve taşıdığı eşya meyanın unan bir kukla ve temsil heyetile muikinci devresi, 16 ilâ 20 yaşındaki genc miştir. 3 Askerliğe hazırlık teşkilâtının tabık kalmarak bir müsamere veril daki Alman deniz kuvvetlerine kumanda da mermi imaline hizmet eden mühim lere mahsustur. Bu yaştaki çocuklar, ya miştir. eden Amiral, Kenisberg kruvazörü vası miktarda selüloz ile muhtelif sahra radbir spor teşekkülüne, yahud da «Komso üçüncü devresi 2021 yaşındaki genclere Bu küçük köyde verilen mütevazı tasile Valencia'nm Kızıl makamatına ao, telgraf ve telefon aletleri ve diğer mol» admı taşıyan «Komünist Gencler mahsustur. Bunlar, daha etvvel, yani müsamerede 85 lira gibi oldukça mü şağıdaki markonigramı göndermiştir: harb levazımı mevcud olduğu görülmüşBirliği» ne, yahud da Osoaviyakim cemi ikinci devrede öğrendiklerini tekâmül et him bir para toplanmış ve derhal An «Aragon ve Marta Juquera vapurla tirmek için iki aylık kurslar görürler. Bu kara Kızılay merkezine gönderilmiştir. yetine girmeğe mecburdurlar. ur. rınm Alman harb gemileri tarafından Bilâhare Alman vapurunu serbest b r Bu cemiyeti hassaten tetkik etmiş olan staj esnasında gencler, askerî üniforma zaptından sonra bu iki vapurun serbest rakmışlar ve fakat bu serbestiden vapur dört makale olacaktır. iki Alman gazetesi cemiyet hakkında şu giyerler ve muvazzaf orduya girdikleri bırakılmasına mukabil tevkif edilen yol içinde pasaportsuz olarak seyahat eden * * * zaman hangi sınıflarda hizmet edeceklermalumatı veraıektedirler: cu ile Palos vapurundan musadere edi bir îspanyol tebaasmı istisna etmişlerdir. «Yarıresmî bir teşekkül olan Osoavi se onlara verilirler. Sovyetlerin askerî masrafları len eşyanın iadesini bir kere daha taleb Fakat mukabele bilmisil bahanesile Al Yüksek mekteblerin ve fakültelerin Alman matbuatı, en ziyade Fransız yakim, 18,000 atıcı ve nişancı cemiyetin1 İthalât: Buğday 387, arpa 40, çav ediyoruz. Bu talebimiz üç gün içinde 3'a man filosunun bazı gemileri îspanyol eşordusu hakkında neşriyatta bulunur. On den mürekkebdir. Bu cemiyetlerin 30 talebesi ihtiyat zabiti olacakları için ce dar 15, yapak 94, mısır 12, bulgur 15 1/4, ni kânunusaninin sekizine kadar kabul e ya vapurlanna karşı doğrudan doğruya dan sonra da ehemmiyetle tetkik ettiği bin grupu vardır. Her grupda binlerle a man senede 430 saat süren kurslarda yulaf 6 1/2, nohud 4 3/4, fasulye 19 1/2, dilmediği takdirde zaptedilen vapurlar tecavüzde bulunmuşlar ve bunlann muhders, talim ve terbiye görürler. Sonra, susam 83, un 78 1/2, tiftik 2 1/2, iç badem ordu, Kızılordudur. Fakat, Alman ga tıcı ve nişancı kayidlidir. 1 3/4, çakal 182, kedi 155, kunduz 15, san hamulelerile beraber Alman hükumeti telif îspanyol limanlan aryında serbestzetelerinin hepsi, muharrir ve muhabirleTeşekkülün motörleştirme kısmınm kıt'alara verilmeden evvel, orduda 34 sar 183, tavşan 13558, tilki 1779. varşak 1, tarafından tanınmış olan îspanyol hüku çe seyrüsefer etmesine mâni olmuşlardır. rinin Sovyetlerin askerî teşkilâtı hakkın 20,000 hücresi vardır. Bu hücreler ordu ay hizmet ederler. zerdeva 18 aded. metine makbuz mukabilinde tesHm edileîspanya hükumeti kara sularında haiz Alman gazetelerine göre, ücüncü devİhracat: Buğday 547, arpa 204, yapak da doğru malumat almak hususunda ma için 1 milyon şofor yetiştirmişlerdir. Tecektir. Alman ticaret gemilerine karşı olduğu nezaret hakkınm asilerle ticaret ruz kaldıkları büyük müşkülâttan şikâyet şekkülün havacılık kısmmda 1500 mek rede, her sene, takriben 1 milyon genc 48 3/4 ton, sansar 237, zerdeva 20, tilki 650, yapılmakta olan bu gibi korsanca hare yapmakta olan Alman gemilerine tatbi" v varşak 40, çakal 148, tavşan 25 aded. etmektedirler. (Alman gazetecilerinin şi teb vardır ki şimdiye kadar 450,000 ha askerliğe hazırlanmaktadır. 2 Satışlar: ketler tekerrür ettiği takdirde Alman hü kınm, îspanyol gemileri üzerine ateş et * * * kâyete pek haklan yoktur. Çünkü, Al vacı talebe yetiştirmiştir. Sayıları 2000 i Buğday yumuşak kilosu 6 kuruş 25 pa kumeti yeni tedbirler almak mecburiye mek veya onlan musadere eylemek gibi Alman gazetelerinin verdiği malumata radan 7 kuruşa kadar, Buğday sert kilosu manyanın, fırsat bulunca Sovyetlerle h a r geçen uçuş merkezlerinde (kulüblerinde) bir hak tevlid eylemesini kabul edemez. 5 kuruş 35 paradan 7 kuruşa kadar, arpa tinde kalacaktır.» şunları ilâve edelim: betmek istediği, açık bir hakikatken, iç 140,000 genc, yelken vuçuşu öğrenmiştir. kilosu 4 kuruş 32 paradan 5 kuruş 10 paBu gibi muameleler hukuku düvele saratspanyaya 10,000* Italyan Muhtelif teşekkül ve müesseselerde raya kadar, çavdar kilosu 5 kuruş 30 palerinde mükemmel erkânıharbler bulunan Cemiyet ayrıca 500,000 hastabakıcı kahaten muhalif taamızlardır. Diğer tarafgönüllüsü gitmiş Alman askerî muharrirlerine, Kızılordu dm yetiştirmiştir. Osoaviyakim cemiyeti verilen üçüncü devre askerliğe hazırlık radan 5 kuruş 35 paraya kadar, mısır sarı Londra 5 (A.A.) Reuter'in öğ tan îspanya hükumeti, kendi kendine îskilosu 4 kuruş 30 paradan 4 kuruş 37 1/2 hakkında bol bol malumat verilmesi bek nin azası 15 milyondur; hatta bazı kim dersleri senede 43 ilâ 138 saattir. Aynca paraya kadar, nohud natürel kilosu 6 kupanya sularında Alman amirali ismini 52 saat te beden terbiyesi dersi vardır. rustan, susam kilosu 17 kuruş 30 paradan rendiğine göre Noelden biraz evvel veya lenemez. Bununla beraber Alman ataşe seler 20 milyon olduğunu iddia ediyor veren bir makamın cebren kabul ettirmek Bu dersler, Sovyet Rusyayı teşkil eden 18 kuruşa, yapak Anadol kilosu 60 kuruş biraz sonra takriben 6500 Italyan gönüîmiliterleri Sovyet manevralarına davet e lar.» tan 65 kuruşa kadar, yapak Bursa kilosu lüsünden mürekkeb bir kafile daha Ca istediği şeraite de kendi hukuku hüküm dilmekte ve orduyu işbaşmda görmekteAskerliğe hazırlık teşkilâtının ikinci muhtelif cumhuriyetlerin bir kısmında 72 kuruştan, zeytinyağı yemeklik kilosu 46 ranisinden vazgeçmedikçe boyun eğemez. dix'de karaya çıkmıstır. dirler.) devresinde talim ve terbiye hem siyasî, mecburî, bir kısmmda ihtiyaridir. Osoa kuruştan 56 kuruşa kadar, sansar derisi Alman bahriyesinin îspanyol kara suBu haber İngiliz hükumetince malumAlman gazeteleri, Moskovadaki dev hem askeridir. Bu devrede gencler, atış viyakim ile diğer bazı teşekküller yalnız çifti 2300 kuruştan 3000 kuruşa kadar, zerlarındaki tarzı hareketi, tesadüfen bu gideva derisi çifti 3400 kuruş. dur. Son on beş gün zarfında Ispanyaya let ricalini ikiyüzlü bir oyun oynamakla ve nişan talimleri yaparlar, makinelitüfek askerliğe hazırlık dersleri değil, ordu ha3 Telgraflar 4/1/937 gelen İtalyan gönüllülerin miktarı bu su bi hâdiselerin cereyan ettiği yerlere ge itham ediyorlar. Bu oyun da şuymuş kullanmağı, elbombası atmağı öğrenir ricinde tam askerî talim ve terbiye de veLondra mısır Laplata ikincikânun tah retle on bini geçmektedir. lecek olan îspanyol deniz veya hava Bazan, Almanyayı endişeye düşürme ler. Gaz harbine, sefer hizmetlerine alr rirler. mili korteri 24 Şi. 4 1/2 P. Ki. 3 Kr. 46 Sa., kuvvetlerinin müdahaleleri halinde, son Fransızlardan gönderilcn 1932 senesinde ordu haricinde asker' Londra keten tohumu Laplata ikinçikâ mek için kuvvetlerinin ehemmiyetini giz şırlar, tank kullanmağı, tayyare pilotluğu derece vahim karışıklıklar tevlid edecek nun tahmili tonu 12 Ster. 7 1/2 Şi. Kı 7 mühimmat ve gönüllüler lemek, bazan da aksine, Fransa üzerin yapmağı, paraşütle inmeği öğrenirler. Bu talim ve terbiye görenler, 130,000 kis Kr. 52 Sa., Anvers arpa Lehistan şubat Paris 5 (A.A.) Action Françaife bir mahiyet iktisab edebilir. Bu takdirde idi. Bunlann da 30,000 i ihtiyat zabiti tahmili 100 kilosu 117 B. frank K.. 4 de, lehte bir tesir husule getirmek için as ikinci devrede, sporda, nişancılıkta, ise Londra komitesinin ademi müdahale Kr. 97 Sa., Liverpul buğday Mart tahmil gazetesi, Fransız hudud memurlann'n kerî kudretlerini kasden büyütmek. Ha bombası atmada, sırtında bir sandık fişek olmağa hazırlanıyorlardı. ve harbin ademi tevessüü noktalannı te 1932 denberi bu rakamların da artmı 100 libresi 10 Şi. 1 3 '4 P. Ki. 6 Kr. 91 Sa. Barcelone'a silâh ve mühimmat gönde kikatte Sovyet ricalinin silâhlandıklannı ve başında bir gaz maskesi olduğu halde Şikago buğday Hartvinter mayıs tahmili rilmesine karşı müsamahalı davranmakta m>n için sarfettiği bütün mesai gaynka hiç te gizlemedikleri bütün dünyanm koşu yapmakta ve seferî hizmetlerde olduğu muhakkaktır. Çünkü o sene as buşeli 135 5, 8 sent. Ki. 6 Kr. 27 Sa , Vinidevam etmekte olduklarını yazmakladır bili tamir bir surette ihlâl edilmiş olacamalumudur. imtnan neticesinde, yüksek muvaffakiye kerliğe hazırlık teşkilâtının üçüncü dev pek buğday Manitoba mayıs tahmili buşeli 129 1/8 sent. Ki. 5 Kr. 97 Sa. Hamburg Bu gazete, Marsilyadaki İspanyo ğmdan îspanyol hükumeti bu yeni va Alman gazetelerinin umumiyetle en gösterenlere bir spor rozeti verilir ki üs • resinde 466,000 kişi çal^tığı halde, Al iç fmdık Giresun derhal tahmil 100 kilosu konsolosunun yedi îspanvol gemislnir ziyetin ademi müdahale komitesine arzı ' çok nazan dikkatlerini celbeden son se tünde «îşe ve müdafaaya hazır» ibaresi man gazeteleri bu miktann 1936 da 1 154 R. mark. Ki. 78 Kr., Hamburg iç fmdık tarzını Müttehid Krallık hükumetinin Levan derhal tahmil 100 kilosu 154 R Yugoslavya bayrağı alhnda sefer etmenelerde Sovyet müdafaa bütçesinin müt vazılıdır. Bu rozeti hâmil olarak yalnız milyonu bulduğunu yazıyorlar. mark. Ki. 78 Kr. leri için tedbirler almış olduğunu ilâ\e yüksek takdirine bırakır.» A. D. 1,200,000 hiş tezayüdüdür. Bu gazetelere göre Osoaviyakim cemiyetinde t 14,8 » » (Dört ruble nazarî ve resmî olarak bir Türk lirasıdır. Kara borsada, yani gayriresmî surette 10 ruble bir Türk lirasıdır.) Bu rakamlar Almanyada çok büyük bir tesir husule getirmektedir. Deutsche Allegemeie Zeitung gazetesi, birkaç ene içinde askerî masrafların yirmi defa arthğını söyledikten sonra, Sovyetlerin umumî bütçesinin yüzde 30 unu bulduğunu, eğer nakil vasıtalanna, ağır sanayie ve sivil tatyareciliğe harcanan paralar da hesaıba katılırsa bu miktarm yüzde 45 e vardığını hesablamaktadır. 1934 1935 1936 « 6.5 Q » » makine ve vagonlarile Devlet Demiryolu işaretli ilk treninin bayraklarımızla donanmış olduğu halde ve Türk memur ve makinistleri tarafından Istanbul ve Edirneden karşıhklı olarak hareketleri îstanbuldan Edirneye kadar bütün yol bo yunda şahsı devletleri hakkında emsalsiz tezahürata ve ömrü afiyeti devletlerine kurbanlar kesmek suretile candan dua lara vesile olmuş ve bu keyfiyetin yük sek huzurlanna arzedilmesi de istirham kılınmışhr. Halkımızın bu yüksek heye can ve şükranına tercüman olurken bü yük irade ve prensiplerinize sarsılmaz bir iman ve sadakatle bağlı olan şahsımın da şükran ve tazknlerini arzederim.» Nafıa Vekili Ali Çetinkaı/a Bay Ali Çeünkaya, Nafıa Vekili Trakya hattının devlete intikalini ve undan dolayı yurddaşlarm duydukları sevinc ve yüksek hisleri bildiren telgrafınızdan çok müteiıassis oldum. Teşekkür ederim, muvaffakiyetler dılerim. K. Atalürk Ali Çetinkaya Başvekile de şu telgrafı çekmiştir: «1/1/937 den itibaren devlete intikal etmiş olan Avrupa hattı kısmınm da Devlet Demiryollan şebekesine iltihak etmesi ve devletleştirilmesi münasebetile Istanbuldan ve Trakyadan harekete geçerek devlet hesabına çalışmıya başlıyan yeni trenlerimizin makinist, memur ve müstahdemlerknizin geçtikleri yerlerde devlet ve ordu mensublarının ve bütün halkımızın kurbanlar kesmek suretile emsalsiz millî heyecanla karşılanmasına ve selâmlanmasma ve Büyük Şeflerimi in ömürlerine duaya vesile olmuştur. Iş bu yüksek millî heyecan ve tezahürata tercüman olurken Büyük Başvekilimizin irade ve prensiplerine sarsılmaz bir iman ve sadakatle bağlı olan şahsımm da şükran ve tazimlerini arz ve teyid eylerim.» omünist ihtilâli takib etmiştir. Rusya, Largo Caballero ile ittifak ederek, Is panya hadisatma, az zaman içinde hâkim oldu. Hükumete o kumanda etti, ihtilâ! arihini q tesbit etti ve ihtilâl hazırlıkları emrini o verdi. Bu emirlerde, komünizm haricinde bir kuvvec, bir otorite namma ne varsa hepsinin imhası, ahlâkî veya dinî bir kıymet ifade eden her insanın öldürülmesi, emlâk senedlerinin ve vesaikm tahribi lüzumu bildiriliyordu. Bu karar derhal verildi ve tatbik edildi. Rus pro;ramı böylece tahakkuk etmiş oldu. Yalnız bir hâdise zikredeceğim. Bah iye Nazın, telsiz telgraf memurlanna, ;ifre ile emir vererek, kendi mafevkleri olan zabitanı yakalayıp öldürmelerini bildirdi. Bu facia tevali etti. Çünkü Rusya bu hususta emir vermişti. Vaziyeti bir keime ile hulâsa etmek için şu kadar söyiyeyim ki, millî hareketin ilk tezahürleri le beraber Rusyanın yardımı da kendini ;östermiştir. Bu da, Madriddeki Sovyet elçisinin, kızıl kuvvetlerin idaresini, ma hallî hükumetin ellerinden, kendi eline al" Milislerin muvaffakiyeti makta gösterdiği tehalükle sabitrir. Bilbao 5 (A.A.) Hükumete menKızıllann başında, Rus generaller ve ub milisler Oviedo'nun yanında bir sevümera, Rus tayyareciler ve Rus harb kulceyş noktası olan Pico del Canto'yu malzemesi, Rus tanklan, Rus mitralyöz işgal etmişlerdir. Milisler Burgos eyaletinleri ve toplan ve Rus erzakı vardır.» de Espinoza mevkii civarında asilerin Madridin zaptı neden gecikmiş? birçok hücumlarını defetmişlerdir. Bu General Franco Madridin zaptının noktada asiler bes. yüz maktul vermişlereahhur sebeblerini şöyle izah etmektedir: dir. Hükumete mensub avcı tayyareleri «Merkezi işgal hâdisesini müemmen üç asi tayyaresi düşürmüşlerdir. bir vaziyete sokan mevzileri işgalden son tngilterenin protestosa ve hâdise ra askerî bir hata işledik ve Toledo'yu hâdise üzerine aldık. Bundan sonra eski mevzileri işgal Londra 5 ( A.A.) Siyasî mehafil, etmek için yeniden harbetmek mecburi halihazırda Hendaye'da bulunmakta o '•etinde kaldık. lan İngilterenin Madrid büyük elçisi Sir etmektedir. Bu kuvvetler, Villamueva del Pardillo Majadahonda Las Rosos hattını tamamen işgal etmişlerdir. Burası Madrid Eseurial ve Madrid La Corggne yollarının iltisak noktasıdır. Harekât, General Orgaz tarafından i dare edilmektedir. «Kızıllan>, tanklar tarafından himaye edildikleri müddetçe mukavemet etmişler ve sonra Madrid is:ikametinde kaçmışlardır. Birçok milis ler, kargaşalıktan istifade ederek beyazara iltihak etmişlerdir. Kızıllann zayiatı takriben 400 telef ve 600 e yakm esirdir. Franco'nun tayyare kuvvetlerinin faali yeti, münhezim olan düşman sıralarında perişanlığı fazlalaştırmıştır. Üç kızıl avcı ayyaresi düşürülmüştür. General Orgaz'ın kuvvetleri, üç hü cum tankı, altı obüs topu ve birçok harb malzemesi zaptetmişlerdir. Münakalâtın Madridle Eseurial ara inda inkıta etmesi üzerine Sierra kaya ıklarında tahassun etmiş olan Kızıl kuvvetlerin vaziyeti mühim surette tehlikeye düşmüstür. etmektedir. Ciudad de Barcelona adındaki Îspanyol vapuru, mühim miktarda ecnebi gönüllüsünü hamilen hareket etmiştir. Bu gönüllüler, Marksistlerin kuvvetlerini artıracaktır. ttalya serbest bırakılmıştır Londra 5 (A.A.) İngiliz İtalyan anlaşmasının neşri ademi müdahale işinde yakın bir muvaffakiyet vadederken Londra matbuatı şu sırada, îtalyan gönül lülerinin Cadix'e muvasalah ve deniz hâdiselerinin çoğalması dolayısile yeniden endişeye kapılmış bulunuyor. Times ile Daily Telegraph başmakalelerini bu mevzua tahsis etmekten çekinmekte iseler de muhalif gazeteler Berlin ile Romaya hücum ederek hükumeti şid" detli muahaze etmektedirler. Daily Herald bilhassa şunlan yaz maktadır: «Bu işte ingilterenin Italyayı istediğini yapmakta serbest bıraktığı aşikârdır.» Berlinin kanaati Berlin 5 (A.A.) Gutelemans Agreement mukavelesinin neticeleri hakkında fikrini beyan eden Berliner Tageb att gazetesi şöyle yazıyor: «îtalyanın elleri şimdi Ispanyada serbest bırakılmıştır. îspanyol işlerinde Italanm tarzı hareketi malumdur ve istik " balde de değişmiyecektir.» Maahedede gizli madde yok Londra 5 (A.A.) Resmî bir memba, Ingiliz Italyan itilâfnamesinde gizli maddeler buiunduğu şayiasını takzib etmektedir. Alman cevabı bugün veriliyor Berlin 5 (A.A.) Ispanyaya ademi müdahale meselesi hakkında Fransız e îngiliz hükumetleri tarafından son zaHenry Chilton'un Burgos hükumeti nezmanlarda yapılan teşebbüslere verilecek dinde Bralckill hâdisesi dolayısile şiddetAlman cevabının yarın hazır olacağı le protesto etmesi için hükumetinden taliBerlin siyasî mehafilince öğrenilmiştir. mat almış olduğunu teyid etmektedir. Argon vapuru serbest btraktldt Londra 5 ( A V A ) Salâhiyettar Rabat 5 (A.A.) Tetuan'daki asi bir membadan bildirildiğine göre Etrib radyo istasyonunun haber verdiğine göre hâdisesi halledilmiştir. Asi Cadix hükuAdmiral Graf Spee Alman kruvazörü meti Cebelüttarık boğazmda Ingiliz tarafından zaptedilen hükumetçilere aid transitine riayet edilmesi hakkında emir Argon adlı nakliye gemisi serbest bıra vermişlerdir. Etrib hâdisesi bir yanlışlıcılmıştır. ğın neticesidir. Asi harb gemileri Et İhtilâlcilerin dün zaptettikleri rib'in kendilerini aldatmak için îngiliz şehirler bayrağı çektiğini zannetmişlerdir. Rabat 5 (A.A.) Sevilla radyosu Bayonne 5 (A.A.) Bask mena ildiriyor: biinden gelen haberlere nazaran Blak Dünkü gün, General Franco kıtaatı hill Ingiliz vapuru Lequneto limanı ö îçin tam bir muzafferiyet günü olmuştur. nünde müsellâh bir asi îspanyol vapuru tarafından topa tutulmuştur. îngiliz va Villa Franka ile Delkastillo, Romanilla, puru Bayonneden Standare gidiyordu. Kazaroya ve Kasamarilla tamamen işgal Vapurda Ingiliz bandırası açık bir suret edilmiştir. Zahire Borsasında dünkü muameleler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle