18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 tkincikânun 1937 CUMHUBtYET HER AKŞAM in Beyoğlunda L 0 N D H A Birahanesinde ADEMİ İKTİDARA FORTESTİN Erken ihtiyarhyanları gencleştirir, yorgun vücudleri dincleştirir. Belgevşekliğini jjeçirir, çelik şjribi bir vücud kazaadınr Bayan H A M İ Y E T M Kazbek Murat ve iştirakile E C B U R E Bayanlardan müteşekkil Revüsü Yeni Program Zeybek ve MiLLî OYUNLAR evraljl, romatizma ağnlarına emsalsiz ilfiçtır İstanbul G a y r i m ü b a d i l l e r Muğla Valiliğinden: Şimdiden abone olunuz. Seneliği 500, altı aylığı 260, üç aylığı 140 ku ruştur. Idare ve müracaat yeri Gazetecilık ve Matbaacılık Burosu Ülvi Olgaç İstanbul Ankara caddesi Cağaloğlu yokuşu No. 44/2. Komisyonundan: Cinsi ve hissesi ı >. Emlâk No. 107 i D.No. 262 281 1453 1536 3745 1 1 Semti ve mahallesi Kandilli Egrikapı Avcıbey Edirnekapı Hacımuhiddin Kmahada Üsküdar Ihsaniye Tophane Sakabaşı Sokağı 1 Hisseye göre muhammen K Kapah zarf usulile eksiltmiye konulan Ulada yaptırılacak 13348 lira 33 kuruş keşif bedelli yatılı ilk okul binası inşasına istekli çık madığından 5/2/937 günü saat on beşte pazarlıkla ihalesi karar lastırılmıçtır. Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. îstekliler, eksiltme, fennî ve Baymdırlık işleri genel şartnamesini ve buna müteferri diğer evrakı Muğla Nafıa Müdürlüğünden görebilirler. îsteklilerin Nafı Vekâletinden almmış ehliyet vesikası göstermeleri lâzımdır. (158) E:Kilise Y: Kandilli E:7 ve Mezarhk Pasbrmacı çıkmazî E:ve Y: 14 Yağhane 15 Lfvadya Harem iskelesi E: Sakabaşı Y: Albnbile metro arsa " * 116 metro arsa 89,50 metro F ; î noAçık artbrma 70 * 450 p " » » » » » 1 Dr. Suphi Şenses | idrar yolları hastalıkları mütetıassısı| Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. Maayene 4 ten sonra Cumartesl faklrlere »arasız ITel. : 439241 2022 24 E: 6 Mü. Y: 10/2 jimdi: 9 10ada:2 harita: 50 1930 metro arsa 118,25 metro arsa 4 390 360 3929 155,50 metro arsanın ' ~ 7B0 1/2 h». 38,29 metro arsa 3 • zik 3407 4727 4889 4923 5682 5866 6813 8474 Tophane Ekmekçibaşı Üsküdar Selâmsız Boyacıköy Yeniköy Panaiya Egrikapı Avcıbey Arnavudköy Beyoğlu Kamerhatun Üsküdar E: Yenimahalle Y: Selâmiali E: Yeniçeşme Y : Tombaz Fıçıcı Reşidpaşa Simitçi Türbe Balâsi T POKER Tıraş bıçağı yerine başka bir bıçak verirlerse aldanmayınız. Israrla tıraş bıçaklannı isteyiniz. İstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: Eksiltme Muvakkat Keşif bedeli Yapılacak if günü teminatı Lira saat 15.5 Tıb Fakültesi Hıfzıssıhha Ensti130 1724.86 tüsünde yapılacak tesisat. 28.1.937 Fen Fakültesi kimya lâboratu16 275 arında yapılacak ağac isleri ve 28.1.937 tesisat. 3660. 1 Tıb Fakültesi Hıfzıssıhha Enstitüsünde ve Fen Fakültesi kimya lâboratuannda yapılacak olan iki iş Universite Rektörlük bina sında toplanan Komisyonda talibine ihale edilmek üzere ayrı ayrı açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Taliblerin Komisyona en az 1000 liralık bu gibi işler yaptı ğına dair fstanbul Baymdırlık Direktörlüğünden almmış vesika ile Ticaret Odası vesikası ibraz etmesi lâzımdır. 3Şartname, keşif ve plânlar hergün Rektörlükte görülebilir. (191) Sandıklı sulh hukuk mahkemesin den: Sandıklmın Çakır mahallesinden Bal oğlu Ummahanın kocası Aziziyeli Kâ mil aleyhine açtığı sulha teşebbüs da vasının icra kıhnmakta olan muhake mesinde: Müddeaaleyh Kâmilin ikametgâhı bulımmadığından ilânen tebligat icra ~ sına ve muhakemenîn 4 şubat 937 perşembe günü saat 10 a talikine karar verilmiş olmağla mumaileyh Kâmilin yevm ve saati mezkurda duruşmasında bulunmak üzere Sandıklı sulh huknk mahkemesine müracaat eylemesi lü rtımu ilân olunur. (29384) 80 100 36 Y:7 E: 14Yx 18 M E:9Y:22 mahallen 36 Irmak E : 101 Y: 125 Et Andonaki ve E: 652 Gemici Y: Trablus Y: 6 ve Reisilkütap 116 metro arsa 172 metro arsa Bahçeli ahşab hanenin 3/28 his. 34 metro arsanm 2/3 his. Bahçeli ahşab hanenin 3/30 ms. 35 metro arsa Bahçeli kârgir hanenin 2/5 his. f » '' » I 110 50 15 50 » » » » 35 » lOOOKapalJ zarf tarihine düşen Artık kuru gUrültUye liizum yok ! Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle sabşa çıkanlmışbr. thaleleri 29/1/937 cuma günü saat 14 tedir. Sabş münhasıran gayrimübadil bonosiledir. Ist. Defterdarhğı Usküdar Tahsil Müdürlüğünden: Adalar emvaline 542 lira 31 lcuruş veraset vergisinden borclu 6lü Mikâil Nalbandyan veresesinden karısı Anderiyanın üçte bir hissesine mutasarrıf olduğu Kadıköy Caferağa mahallesinin Moda caddeZayi 283732 ve 283736 numarada sinde eski 47 yeni 49, 51, 53 ve 55 sayıh gayrimenkul emvali Kadıköy mukayyed iki aded yol inşaat makpuzkazası idare heyeti kararile müzayedeye vazedilmiştir. Talib olanla larmı xayi ettim. Yenilerini çıkaraca • rın % 7,5 pey akçelerile birlikte yevmi ihale olan 18/1/937 günü ğımdan hükümleri yoktur. ne musadif pazartesi günü Kadıköy kazası İdare Heyetine müracaatGalata Kemankeş mahallesi Erişteci leri. (87) sokak numara 7 hanede Bekir Bulunmuş çanta Kadaköy vapu runda bir çanta kaybedenin Kadıkö yunde Muvakkithane caddesinde No. 64 diş Dr. Affan Vasıfa müracaatL I Kadıköy Vakıflar Direktörlügü İlânları I Muhammen Teminatı mu Dosya No. bedeli vakkatesi Lira K. Lira K. 696 17 96 53 22 Bütün Bayanlar dişleri temîzliyen parlatan ve asız mikıoplarını 61 durüp ağıza ferahlık veren diş ma cununu keşfettiler. Herkes hakikati anladı. Onun için sevinç içindeler Üsküdarda Sinanpaşa mahallesinde Karantina sokağında 31 sayılısahilhane arsasının 1/3 hissesi. 74 72 5 61 1033 üsküdarda Pazarbaşı mahallesinde Taşçımanok sokağında 2 sa yılı arsanın 3/4 hissesi. Yukarıda mevki, numarası ve kıymeti ve hisse miktarı yazılı mahlül yerlerin arttırması 10 gün uzatılmıştır. İhalesi 18/1/937 pazartesi günü saat 15 tedir. Îsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gel meleri. KOZMİN diş sız macununu de kullanımz. mt TÜRK HAVA KURUMU BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 4 üncü keşide 11 ŞUBAT 1937 dedir. Büyük ikramiye 5 0 . 0 0 0 üradır. Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükâfat vardır... DİKKAT: Bilet alan herkes 7 ŞUBAT 937 günü akşamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur... Saray icra memurluğundan: Bir borcun temini istifası için haciz edilerek paraya çevrilmesine karar verilen Sarayın Hacılar çiftliği namile maruf ve malumulhudud ve miktar gayrimenkulenin evvelce vaki ilânata rağmen hiçbir muamelesinde bulunmamış olan borçlulardan Çorlulu Galib veresesinden Lem'anisar ve Fatmanın bu çiftlikteki şayi hisseleri satılığa çıkarılmış ve birinci arttırma da 17/2/ 937 çarşamba günü saat 14 16 ya kadar tayin kıhnmış ve bu günde gayrimen kul % 75 şi bulmadığı takdirde ikinci arttırması 3/3/937 çarşamba günü saat 14 16 ya bırakılacağından hissedar ve bütün alâkadarların malumu olmak üzere keyfiyet tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (29385) Güzel San'atlar Akademisi Satıanlma Komisyonundan: Akademi için 100 resim sehpası, 20 resim masası, 50 tabure, 90 dolab, 1 dosya dolabı, 1 yazı masası, 2 paravan açık eksiltme ile 1/2/1937 pazartesi günü saat 15 te ihale edilecektir. Muhammen bedeli 1748 liradır. Muvakkat teminat 131 lira 16 kuruştur. Talib olanların adı geçen gün ve saatte Cağaloğlundaki Yüksek Mekteb Ier Muhasebeciliğinde bulunmaları ve bu nevi işlerle uğraştıkları m tevsik eylemeleri lâzımdır. Şartname bedelsiz olarak Akade miden ahnabilir. Istiyenlere eşyanın şartnamesine göre yapılmış resimleri gösterilir. (179} Usu.ü muhasebe ve Fransızca Hsanına bihakkın vâkıf öztürk ciddî bir memur aramaktadır. (Mu hasebe) rumuzile istanbul 176 No. lu posta kutusu adresine yazılması Çatalca icra dairesinden: Sazlıbosna köyünde iken balen ika metgâhı meçhul Niyaziye: Sazlıbosna köyüne 716,13 lira borcunuz için gönderilen icra emri bilâtebliğ iade edilmiştir. Yeni ikametgâhınız da meçhul bulunduğundan ilânen tebliğine karar verilmiştir. Bir diyeceğiniz varsa ilândan 10 gün içinde 33 500 numara ile dairemize müracaat etme niz lüzumu tebliğ makamına kaim ol mak üzere ilân olunur. (29383) MüHiM BiR MöESSESE
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle