13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 tkincikânun 1937 CUMHURİYET FAVDAU BTLGÎLER HİKAY&, TİMSAHIN AZÎZLİĞİ Insanların ömrü Mooders isminde Avustralyah bir pro fesör insanların çok genc öldüklerini, halbuki onlann bünyelerinin en aşağı 150 sene yaşıyacak kadar sağlam oldu ğunu iddia etmektedir. Profesör, insanların yemek, içmek ve eğlenmek hususunda itidal göstermediMeri için bizzat kendilerini zehirlemekte oldukarı fikrindedir. Âlim, bılhassa hangi gıdalann insanları zehirlediğini henüz MEMLEKETLEME «ÇOCUKLAR. |meraklı Hırsızları boğan kasa Senelerdenberi kasa hırsızlarile, kasa yapan fabrikaların mütehassısları arasında yüzyüze değil, arkadan arkaya müthiş bir mücadele devam etmekte dir. Mütehassıslar kasalann soyulma ması için bin bir tedbir alırlarken, hır Sudan eşrafından Hacı Fış Fış son ustune bir tavus tüyü taktı. Daha asrî zamanlarda asrıleşmek için büyük bir olsun diye bahçesinde beslediği çakal gayret sarfetmeğe başlamıştı. Her gün yavrusu Tobiyi de boynuna bir ip gebeş çaylarını kaçırmıyor, sinemalarm çirip beraberine aldı. altı buçuk matmelerine muhakkak giHacı Fış Fış halinden ve vaziyetin diyor ve geceleri de barlarda sabaha den hem memnun, hem de mağrurdu. kadar dans etmekten geri kalmıyordu. Geçenlerde Bayan Bambu'nun çayına Sanki seksen senedir yedilmeğe alış giderken üstüne başma bılhassa dıkkat mış gibi sessiz sadasız efendisini takıb etti. Kendisine adamakıllı çekidüzen eden Tobinin ipi elinde gazetesini kibar verdi. Başma bir silindır şapka geçirdi. kibar süzerek ağır ağır yürüyordu. f O kadar dalmıştı ki, bir aralık Tobi nin ipinin ağırlaşmış olduğunun güç lükle farkına vardı: Haydi yumurcak, diye seslendi, inadcılık etme, Bayan Bambu bize ik ram edeceği kadar seni de düşünmek ten geri kalmıyacaktır! Onun için çabuk gidelim de, ben, çayıma, pastalarıma ve bilhassa o şirin sosyeteye kavu şayım.. Sen de yiyeceklerinle başbaşa kal!.. Fakat Tobi bu sözlere aldırmaz gibi tesbit etmemişse de yirmi sene kadar sürecek çalışma ile bunun kabil olaca ğını ve beşerin ömrünü uzaltma sırn mn keşfedıleceğini söylemektedir. Fa kat profesör Mooders bugün 80 yaşmda olduğuna göre keşfinde muvaffak ol ması için önce kendisinin 100 yaşına görünüyor, gıttikçe ayak direyordu. kadar yaşaması icab etmektedir. Acaba Yahud Hacı FışFış böyle zannediyor bu kabil olabilecek mi? Evvelâ bu nokdu. Çünkü elindeki ip daha ziyade ağır tayı halletmek lâzım! laşmış ve Tobi büsbutun yürümez bir Trenler ve telsiz telgraf hale gelmişti. O vakit Hacı FışFış, Tobiye oldukça Alman ekspreslerindeki lokomotifle • acı bir ders vermek nıyetile başını geri rin hepsine telsiz telgraf makınesi konçevirdi. Bir de ne görsün. Zavallı Tobi muştur. Bu telsiz telgraf makineleri, nin yerinde yeller esiyor. Iş bu kadarla makinistlerin her an muhtelif istasyonkalsa gene iyi.. Biçare çakal yavrusunu larla konuşarak ,yolun açık olup olmayutan kocaman bir timsah ip ağzında kendisine yaklaşmıyor mu? c Bitiklet mvarisi köpekler ve Amerikalı kiiçük yavru sızlar da onları bertaraf etmek için her r vasıtaya baş\ urmaktadırlar. Son olarak mütehassıslar yeni bir icad daha vücude getirmişlerdir. Kasalann üstü o şekil maddelerden yapılmaktadır ki en küçük bir hararete gösterilınce patla makta ve bu patlayış neticesi boğucu bir gaz neşrederek hırsızları öldürmektedir. Fakat kasa hırsızları da derhal buna karşı tedbir almışlar, kasaları soymıya gittikleri zaman yüzlerine boğucu gazlere karşı kullanılan maskeleri takmıya başlamışlardır. Fıkralar Biyoloji dersinde.. Hoca Oğlum Ferdi, bana insan uzuvlarmdan bir tanesini söylesene!.. Ferdi Kulak efendim. Peki, bir tane daha söyle! Kulak efendim.. Kulağı söyledin ya.. Söyledim amma, önce sağ kulağımı, sonra da sol kulağımı söyledim. Asma köprü Hoca Bir asma köprünün ayakları ne ile beslenir oğlum? Kuçük Halid Deniz suyu ile bay muallım! ETAHATltE Hacı FışFış donakalmış, ne yapaca ğını şaşırmıştı. Fakat biraz sonra orada kalmanm daha tehlikeli bir şey olacağını düşündü. Aklını başma toplayıp soğukkanlıhğı ele aldı ve geyik hızlıkğile kaçmıya, ayni zamanda: Can kurtaran yok mu? Diye bağırmıya başladı. Şimdiye kadar timsahın ağzında rahat rahat oturmakta olan ToBı, efendisinin acı sesini duyunca dayanamadı. Tepinmeğe ve timsahm diş etlerini ısırmıya koyuldu Can acısıle timsah ağzını açmca çakal yavrusu hemen dişarı fırladı. Tobinin ayakları biraz zedelenmiş, başka tara fına hiçbir şey olmamıştı. Onun için topallıyarak Hacı FışFışı takib etti. Hacı FışFış Bayan Bambu'nun evinin önünde kendisine yetişen Tobiyi sapasağlam görünce büsbütün şaşırdı ve: Acaba rüya mı gördüm? Diye gözlerini uğuşturdu. Halbuki, büyük şairimiz Hâmidın dediği gibi, bu, bir rüya değil aynile vakidi. Groenlandda dığım öğrenmelenne ve bu suretle kazaların önüne geçmelerine hizmet edecekmiş. Yalnız bir nokta insanı düşündürüyor. Makinistler bu sefer de telsiz telgraf muhaberlerine dalıp başka türlü kazalar yapmasmlar. Arzımızm en şimal noktasmda dün yanın en büyük adası olan ve henüz bir çok yerleri keşfedılmemiş bulunan Groenland arazisinin şimdilik ancak bazı kıyıları gezilebilmektedir. Bu adarim birçok tuhaflık ve acayiblikleri arasmda Ayaklı balıklara sahib olması gari besi de mevcuddur. Danimarkalı kâşif Lange Koch bu adanm cenub tarafm da dört ayaklı bazı küçük balıklara tesadüf etmiştir. Bu balıklar diğer balıklar gibi galseme (bir çeşid kulak) larla değil, diğer dört ayaklılar gibi ciğerlerle nefes alıp vermektedirler. Üstleri de yeşil olduğu için ilk bakışta insana kurbağa gibi görünmektedirler. Büyüklükleri bir sardalya balığı kadardır. O civarda yaşıyan Eskimo'lular ötedenberi bu balıkları tanımakta ve onlara Nagakuk ismini vermektedirler. Hatta bazı Eskimo kabileleri kendi ecdadlarının bu balıklar olduğuna kaildirler. Eğer bir Eskimo'lu kazaen dahi bir Naga kuku ezmiş veya öldürmüş olsa, ergeç başına bir felâket geleceğine inanır. 0nun için Danimarkalı seyyah Eskimo lulara göstermeden bu balıklardan bir ve bu suretle asırlar geçmesi neticesi kaç nümune alıp getirmiştir. Âlimler vücudlerinde bu değişiklik hâsıl olmuş bu nümuneler üzerinde yaptıkları araşolduğuna kanaat hâsıl etmişlerdir. tırmalar üzerine Nagakukların evvelce Lange Koch'un getirdıği nümuneler diğer balıklar gibi olduklarına, fakat Kopenhagdaki «Denizler müzesi> ne donan ve kuruyan denizlerden karaya konmuş ve üzerlerindeki tetkikat de çıkıp yaşamak imkânmı bulduklarma rinlendirilmeğe başlanmıştır. Mini miniler İ Kedinin zekâsı Bundan sekiz sene evvel Percival Murphy isminde bir İngiliz ticaret yapmakta olduğu Siyam'ın merkezi Bankok'tan ayrılmış ve İngiltereye dön müştür. Bu anî seyahate karar veren Percival bırçok eşyasile birlikte kedi i Puhiyi de komşusu Mercier'ye ema Bilmeceyi çözenler Küçük Erol Yarımct Ikincikânun bulmacası ) net etmiştir. Birkaç hafta evvel Ban kok'a dönen Percival kedisini ihtiyarlamış, adeta yatalak olmuş bir vaziyette bulmuştur. Puhi bu haline rağmen derhal esîci efendisini tanımış, kucağına sıçrıyarak onun ellerini, yüzünü yala mıya başlamıştır. Percival şimdi tekrar İngiltereye dönecek, bu sefer kedisini de beraber götürecektir. YAZISIZ HiKÂYE Dünyamızm yaşi Bilmeceyi doğru çözenlerden bize fotoğraf gönderenlerin resimlerini bas mıya devam ediyoruz. Fakat burada resmi çıkmak mutlaka hediye kazanmış olmaklığa delâlet etmez. Mükâfat ka zananlarm isimleri her ayın ilk haftasmda neşrolunan büyük listeye yazılır. Soldan sağa sıra üe: 1 Beyoğlu 44 üncü ilk okul Ezel Işık Sözer. 2 Trakya Saray kazası ilk okul Türkân Özalp. 3 Yalova Güney köy ilk okul 42 Ayşe Giray. 4 Uzunköprü Gazi Mahmud okulu 153 Kemal. 5 Maraş orta okul 97 Ulvi Turgud. 6 Çorum orta okul 385 Ertuğrul Özgün. 7 Rumelihisar 27 nci ilk okul Melâhat Çovaç. 8 Kütahya yağcı Nurinin oğlu İhsan. 9 îzmir Dere mahallesi Mirali sokağı 24 No. da Samim. 10 Kırşehir Gazi ilk okulu Gürbüz Tunçbilek. 11 Üsküdar thsaniye Eminpaşa sokağı 8 No. da Ercümend Gök. 12 Ankara orta okul 569 Mehmed. 13 Burdur orta okul 162 Şükran Güney. 14 Trabzon Gümrük muhafaza mın taka memuru Tahsınin oğlu Naci. 15 Cumhuriyet kız orta okulu 483 Erdem. Asırlardanberi münakaşa edilmekte olan bu mesele halledılmiş sanmaym. Bilâkis iş büsbütün karışmış, ortaya yeni bir iddia daha atılmıştır. Çünkü meş hur İngiliz âlimi Darwin anzımm 57 mılyon, Lord Kelvin isminde diğer bir âlim 30 mılyon, fizikçi Helmholtz 25 milyon yaşında olduğuna kanidiler. Uşida ismindeki muasır bir Japon âlimi ıse dünyanın muhtelif noktalarmdan getirttiği maden nümunelerini radiographie ile muayene neticesi arzımızm 3 milyar senelik olduğunu ileri sür mektedır. Fakat mesele bu kadarla kalmamış, Amerikadaki Vaşington İlim Akademısi, Japon profesörünün iddıası nın doğru olduğunu kabul etmiştir. Zen ginin parası zuğürdün çenesini yordu ğu gibi, ihtiyar dünyanın yaşı da bazı âlimlerin kafasını törpülüyor! Sînemaya bedava girmenin kolayı Şu beş köşeli şekil merkezden köşelere doğru beş hatla bölünmüştür. Her hat üzerinde muhitle merkez arasında çizilmiş çizgilerin geçtiği beş yer ve bütün şekilde yirmi beş yer vardır. Bu yirmi beş yere 1 den 25 e kadar olan sayılan yalnız birer kere kullanmak suretile ve o tarzda diziniz ki o beş hat tan her hangi birinin üzerindeki beş rakamın mecmuu 65 sayısma müsavi ol sun. Bir kolaylık olmak üzere 1 rakamının konacağı yer şekilde gösterilmiştir. Bu bilmeceyi doğru çözenlerden birinciye beş lira, ikinciye 2 lira, üçüncüye münasib bir hediye verilecektir. Bundan başka diğer yüz kişiye muhtelif lüzumlu eşya dağıtılacaktır. Cevab larm bu ayın sonuncu gününe kadar «Cumhuriyet Çocuk Sahifesi> adresi ne gönderilmesi gerektir. Bilmeceyi doğru çözenlerden resim yollıyanlann fotoğraflan da gazeteye basılır. Geç kalanlar mükâfat kazanamazlar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle