09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 17 lkincikâmın 1937 KUçük hikâye Ziyafet Maden aramaları Enstitünün geçen seneki faaliyeti Kuleli voleybolda şampiyonluğu kazandı RADVO Bu aksamki program 3 İSTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havadis 13,05 plâkla hafıf muzık 13,25 muhtelıf plâk neşrıyatı 18.30 varyete müzığl: Ambasadör'den naklen 19,30 konferans: Selım Sırrı Tarcan Ordu saylavı 20,30 Muzeyyen ve arkadaşları tarafmdan Türk musıkısi ve halk şarkıları 20,30 Bay Onıer Rıza tarafından arabca havadis 20,45 Belma ve arkadaşları tarafından Turk musikisi ve halk şarkıları 21,15 saat ayarı, orkestra 22,00 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi günün programı 22,30 plâkla sololar 23,00 son VİYANA: 18,20 kıraat 18,50 şan ve orkestra20,05 saat, program haberleri, spor 20,15 ka rışık yayın 20,55 şarkılar 21,30 şarkıh piyes 23,15 haberier, kış sporları 23.40 keman konseri 24,10 gramofonla dans musikisi 24,35 haberier. BERLIN: 17,05 pazar yayını 19,05 macera piyesi 20,05 şarkılar, spor 21,05 karışık yayın 23.25 kış sporları 23,50 dans havaları. BUDAPEŞTE: H,55 konferans 18,35 konser 19 35 konuşma 20.05 şan konseri 20,45 piyes 22 45 haberier, spor 23,05 cazband takı mı, askerî konser 1,10 haberier. BUKREŞ: 19,05 saat, hava, havadis 19,15 dans musikisi 20.55 piyes 22,35 haberier ve saıre 22,45 spor 23 orkestra konseri 24 son haberier. LONDRA: 18,05 musiki 18,35 vasatî İngiltere is tasyonu 20.35 askeri konser 21,20 vasati Ingıltere istasyonu 24,35 son. PARIS tP.T.T.]: 18,50 gramofon 19 05 filim şarkıları 19,35 piyes 20,35 havadis 21,35 hava, haberier 21,45 karışık yaym, spor 22,35 konser 24,35 hava, haberier 24,50 dans orkestrası. ROMA: 17,35 opera yayını. lstirahat esnasında hava, haberier, spor 21,10 haberier ve saire 21,35 konuşma 21,45 şarkılar 22 25 fillmlere dalr 22 35 askeri konser 24.20 dans orkestrası 1 dans musikisi. Noterlerin kıyafeti, kasabada, sene nin en büyük hâdisesi idı. Her sene, bu ziyafet, kânunusani ayında verilir ve sof rada mutlaka çilek yenırdi. Senelık ziya fetlerin timsali haline gelen bu çilekler kasaba halkının nazannda gitgide büyük bir ehemmıyet almağa başlamıştı. No terler ziyafetinde yenilen yemekler ve içi len şarablar o kadar nefis, o kadar nadi de şeylerdi ki, kasabahlar, o meşhur gün den iki ay evvel bu ziyafetin lâfını et meğe başlarlar, iki ay sonra hâlâ anlatır dururlardı. Oralılardan bir tek insan yok tu ki ziyafet günü, noter olmadığına na dim bulunmasm. Noterler ziyafetinin en ileri gelen şah siyeti, Lafleur idi. Kıranta, kısa boylu şişman bir zat olan Lafleur, yemeklerin ve içkilerin nefasetini takdir hususunda muhitinde, son derece salâhiyet sahib tanınmıştı. Lafleur'ün, dünyada sevdiği iki şey vardı. Önce gırtlağı, sonra karısı. Uysal, yumuşak başlı, iyi bir kadm olan Madam Lafleur, kocasının yemek hususundaki zevklerini tatmin işini her işten iyi başardığı için, bu kan koca dünyanm en mesud çifti halinde yaşıyorlardı. O sene, noterlerin ziyafeti, dedi kodu kıtlığına tesadüf ettiği için, çeneleri her zamankinden fazla yormuştu. Lafleur'ün de o sene, adeta bu dedıkodulara haricden iştirak edenler gibi, ziyafetten fazla bahsettiğine bakılırsa, noterler sofrasın daki yiyecek ve içcege o yıl fazlaca e hemmiyet verildiğine hükmetmek lâzım geliyordu. Hatta Lafleur, ziyafetten bir akfam evvel, karısma: Yannki ziyafet gününü, bir Imparatorluğa değişmem, demişti. Nihayet, o büyük gün geldi çattı. Fakat, o sabah, oda hizmetçisi ile ahçı kadm Lafleur'ün yüzünü görünce şaşırıp kaldılar.Her zaman neş'eli, her zaman güler yüzlü olan bu adam, o sabah, gözleri uykusuzluktan kıpkırmızı, yüzü, ağlamış gibi şiş şişti. Kahvaltı masasının başına otururken, hizmetçiye: Madam bugün hasta, dedi, hem fazlaca rahatsız. Yataktan çıkmıyacak. Kendisini rahatsız etmeyin... Madam hasta mı? Aman çorba pişirelim... Hayır, hastayı rahatsız etmeyin dedim ya! Çorba filân istediği yok. Gece uyumadı, istirahate ihtîyacı var. Odasma girmeyin, gürültü de etmeyin. Akşama kadar düzelir, iyilejir. Noterin emirleri o gün harfiyyen icra edildi. Madamın odasma kimse girme di, istirahatine mâni olmadı. Lafleur, öğ]« üstü geldi; karısının odasına girdi. Ahçı kadın, madamın hastalığını pek merak ettiği için, kapıdan dinledi ve mös yönün, madama yüksek sesle bir şeyler söylediğini işitti; lâkin ne konuşulduğunu anlıyamadı. Lafleur, öğleden sonra tekrar çıkıp giderken, sabahki tenbihlerini tekrarla dı ve akşamüstü, giyinmek için eve döndiiğii zaman, ahçı kadının: Madam nasıl biraz daha iyice mi? sualine: Eh, çok şükür, diye cevab verdi, fakat istirahate ihtiyacı var. Yann sabaha kadar hiçbir şey yemiyecek. Şimdi biraz daldı, tıyuyor. Bırakın uyusun. Lafleur, ziyafete n«fes nefese yetişebildi. Yemeğe başlandı. Fakat, davet liler, onun halinde bir dalgınhk, bir can sıkmtısı seziyorlar, buna bir mana veremiyorlardı. Ziyafetin sonuna kadar Lafleur hep bu endişeli ve üzüntülü tavn muhafaza etti. Yalnız, çilek ve şampanya, dudaklanna bir parça tebessüm ilâve eder gibi olduysa da bu da pek az sürdü; çabucak geldi, geçti. Onun bu kederli hali ziyafetin neş'esini hayli azaltmış, beklenilen netice elde edilememişti. Ertesi sabah, Lafleur, şafakla beraber Kurulalı henüz iki sene bile olmıyan odasından fırlamış ve zile basarak hiz metçileri uyandırmıştı. Ahçı kadınla, oda Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü gehizmetçisi, sabah karanhğı evin içini va çen bir sene içinde büyük bir faaliye veylâya boğan zil seslerile uyanıp koşa sarfetmiş, yaptığı araştırma ve istikşaflar neticesinde madenler meydana çıkarmış koşa geldıkleri zaman: Madama fenalık geldi, çabuk dok bir kısmını işletilmek üzere devretmiştir Arama yapılan madenlerden 3 tanes tora koşun! diye haykırdı. üzerinde arama ameliyatı ve kat'î etüd Oda hizmetçisi fırladı. Yanm saat kadar sonra yanında Lafleur'ün hiç tanı devam etmektedir. Üç madenin de ara madığı yabancı bir doktor olduğu halde ma ameliyatı ve kat'î etüdleri bitmiş, işgeldi. Aile doktoru seyahate çıkmış bu Ietmeye devredilmiştir. 4 madende ilk lunduğu için, oda hizmetçisi, belediye he fırsatta yapılması, 4 madende münasib kimini alıp getirmişti. Doktor geldıği zi bir zamanda arama yapılması muvafık man, Lafleur saçlarını yolmakla meş görülmüş ve dığer 4 maden de ancak uzak bir istikbalde tetkike değerli adde guldü: Ah, doktor, geç kaldınız, geç kal dilmiştir. 28 madenin tetkikinden iyi bir netice alınamamış veya değersiz görül dınız, diye haykırdı. Hakikaten de doktor geç kalmıştı. Ma müştür. Halen beş madende de istikşafa dam Lafleur dünyasını çoktan değiştir başlanmış bulunmaktadır. miş bulunuyordu. Arama ameliyatı ve kat'î etüdleri bitDoktor, Lafleur'e sordu: miş ve işletmeye devredilmiş olan maden Bu ölüm nasıl oldu? ler Artvin civarındaki Kvrashan bakır Efendim, bu bir tuhaf bir şey ol madenile Ergani civarındaki Gulesman du..» Ben uyuyordum... Birdenbire, bi krom madenidir. Arama ameliyatı ve zim madamın feryadile uyandım... Koş kat'î etüdleri devam etmekte olan matum geldim... Nen var diye sordum. denlerin Artvin civannda Murgul bakır «Fenalık geliyor... Boğuluyorum...» madeni, Keban kurşun çinko, Bulgar dedi. Koştum, hizmetçileri çağırdım... dağ kurşun çinko, gümüş, Hacıköy Doktor bu esnada pencereye doğru kurşun çinko, Kütahya civarında günilerlemiş, kanadı nihayete kadar açmıştı. yük antimuan, Kastamonu civannda AzGündüz ışığı odaya doldu ve ölünün yü davay taskömür, gene Kastamonu civazünü, çiy bir aydınlığa boğdu. Odada nnda Karafasıl taskömür ve Müreftede ağır bir koku dolaşıyordu. petrol madenleri. îlk fırsatta tetkik edileDoktor, Lafleur'ün yüzüne sert sert cek olan madenler Haymadana linyit. bakarak: Malatya civannda Hatunsuyunda lin Yalan söylemeyiniz, mösyö, dedi. yit, Bolu civannda Haciahmedlerde biKarınız öleli yirmi dört saatten fazla ol tümlü şist, Adana civannda petrol ve muş. Keşan, Anafartalar, Uzunköprü, An Yemin^ederim ki... burnu arazisi dahilinde petrol madenle Susunuzl Bu yalana beni inandı ridir. Hakâri, Siird civannda Raman, racağınızı nasıl ümid ediyorsunuz? Va Siird civannda Bikat, Van civannda ziyet vahimdir. Zabıtaya ihbar etmek Korzat havalisinde petrol istikşaflan demecburiyetindeyim. Bu cesedi burada vam etmektedir. yirmi dört saat nasıl ahkoydunuz? Maden Tetkik Arama Enstitüsü diğer Lafleur, utancından kıpkırmızı olmuş, taraftan 54 maden üzerinde istikşaflar şaşkın, nadim bir tavırla doktorun kar şısında duruyor, verecek cevab bulamı yapmıştır. Bunlardan 14 ü üzerinde ilk fırsatta tetkikat yapılması münasib gö yordu. Cevab versenize; ne duruyorsunuz? rülmüştür. Ah, doktor, merhamet ediniz! Ben noterim. Mutedil Suriye millicileri Daha iyi ya. Noter olduğunuz için [Baştarafr 1 inci sahifede] bu usulleri herkesten fazla bilmeniz lâ davet edilerek Antakya ve Iskenderu zım. nun Arab olduğunu isbat etmek için ta Biliyorum, biliyorum... Fakat, rihî bazı vesika çıkarmasını rica etmîştir. dün, bizim senelik ziyafetimiz vardı. KaKollej mualjimi 5u çevabı verrniştif: rımm öldüğünü haber versem, ziyafete « Maalesef istediğinizi yapmakta iştirake imkân kalmıyacaktı Bunu size mazurum. Çünkü hakikati söylersem Suitiraf ederken nekadar utandığımı tarif riye hükumeti müteessir olacaktır; haki edemem; fakat ne yapayım... Bu arzır kat Antakya ve îskenderunun 4 bin se ya mukavemet edemedim... Basiretim nedenberi Türk ülkesi olarak tanınmasıbağlandı... Karım, boğazıma nekadar dır ve bunu tarihî eserlerle tesbit etmek düşkün olduğumu bildiği için, bu zâfımı için uzaga gitmege lüzum yoktur. Mev hoş görür diye düşünüyordum ve hatta cud isimler bile bunun en büyük deîille o, bizzat beni teşvik ediyor, «git kocacı ridir.» ğım, son defa olarak eğlen, sonra nasıl Müşahidler Alevî köylerinde olsa ağlayıp müteessir olacak bol bol vaAntakya 16 (A.A.) Havas ajarr kit bulursun» diyor gibi geliyordu. Dayası bildiriyor: namadım, ziyafete gittim... Milletler Cemiyeti müşahidleri dün saDoktor, kansmın cenazesini yatakta bah Süveyda Alevî köylerinde tevakkuf bırakıp, tıka basa karnını doyurmağa giden bu ucubeyi, hayret ve tehevvürün ederek köy ileri gelenlerinin fikirlerini alson haddini ifade eden bir bakışla dinle mışlardır. dikten sonra: Şair Eşrefin mezar taçı Demek bir ziyafetin hatın için kaŞair Eşrefin mezar taşınm çahndığı nnızm vefatmı gizlediniz öyle mi? yazılmıştı. Izmir gazeteleri hemşerileri Diye haykınnca, Lafleur, suç üstünde Eşrefin mezar taşının çalınması meseleyakalanmış bir mekteb çocuğu gibi gözsile alâkadar olmakta, bunun sirkat lerini yere indirerek cevab verdi: kasdile olmayıp Eşrefi sevenlerden biri Amma, ne ziyafetti, doktor bil tarafmdan Eşrefin arzusunu yerine gemezsiniz... a la ruyal tavşan vardı... tirmek maksadile yapılmış olması ihtiPişiren de kimdi biliyor musunuz? Ka malini yazmaktadırlar. Filhakika şair rım. Bir gün evvel o ziyafet için hazır "şref, şiirlerinden birinde şu mısraları amıştı. Bu memlekette, o yemeği kanm yazmıştı: dan başka yapacak ferdi vahid yokrur. Kabrimi kimse ziyaret etmesin Allah Kanm öldü. Ziyafete gitmezsem, o yeiçin meği bir daha nerede bulurdum?... Gelse şayed kovarım billâhi öz karÇeviren: daşımı Şampiyon olan kuleli voleybol takımı müdürleri ve spor muallimlerile bir arada Askerî mektebler voleybol şampiyonasınm son ve en heyecanlı maçı dün Kuleli Deniz lisesi takımlan arasında yapılmıştır. Beyoğlu Halkevinde yapılan bu müsabakayı Kuleli takımı 1215 ve 815 sayile kazanmıştır. Kuleli sporcuları atletizm, hendbol şampiyonluklarından sonra voleybol şajnpiyonluğunu da bu suretle kazanmışlardır. Yekdiğerini takib eden bu parlak muvaffakiyetlerinden dolayı Kulelinin kıymetli sporcularını tebrik ederiz. Bu hafta SA R A Y sinemasında WOLF ALBACH RETTY MAGDA SCHNEİDER ile PAUL HÖRBİGER'in iştirakile temsil edilen BEBEKLER ( Puppenfee ) PERİSİ Viyana operetini gidip görünüz. VALS... ŞARKI... VE BÜYÜK BALETLER ve Viyananın BÜTÜN NEŞE ve ÇILGINLIK filmidir llâveten: FOX JURNAL: son dünya havadisleri Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine Avrupada 1 milyon kisi tarafından alkışlanan KALB MÜCADELESİ Fransızca sözlü sinema harikasını bütiin lstanbul halkı görmeğe koşacaktır. Baş rollerde: FREDERtC MARCH ve OLİVl DE HAVİLLAND H A L K OPERETÎ Zozo Dalmasın iştirakile Pazartesi Kadıköy Süreyyada Salı akşamı AZAKTA ESKİ HAMAM ESKİ TAS Operet 3 perde Çarşamba Saray sinemasında ENAYİLER 2 perde 1 tablo Bugün B E Ş i Z L E R'in görmek için ,3 J\ J\^ /\ | \ | J\ Blitün istanbul halkı DOKTORUN MUCiZESi filmini sinemasına koşuyor ^ Uğur gretiren beş küçük kızcağazın tebessütnü, sizi de saadete gotürebilir. Ebeveyni, dojdukları memleket halkı bunlann, uğur yetirdikleri kanaatindedirler. ıjâveten : MiCKEV'in KIR HAYATI, Paramount Jur nal'de ltalya • Ingiliz Akdeniz anlaşması imza merasimi vesaire ... Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine D Ü N Y A N I N 8İNCİ H A R İ K A S I MAKSİMde Saat 17 de Zengin varyete programile DANSLI ÇAY T YIKILAN BELDE GOMORESİ SANFRANS1SKO 20 nci ASIR SODOM VE 3.000.000 dolarhk filim. 3 senede basarılan filim. Baş rollerde: J KARAGÜLLER s A M LiLiAN HARVEY KLARK GABLE JEANETTE MACDONALD N ı GüZELLER RESMiGEÇiDi MONA GOYAJEAN ROUSSELiERE PiZELLA MADELEiNE GUiTTY Yüzlerce Fransız guzeli Nefîs şarkılar • Şen bir mevzu. iki saat kahkaha ile gülduren, neşe içinde bırakan muhteşem filim TÜRK sinemasında BEKÂR EVLİLER GRACE MOORE'un ŞIK SiNEMADA MARGARİTA Pek yakında en güzel filmi Büyük muvaffakivetle devam ediyor HAMD1 VAROĞLU özlerim ebnayi beşerden îstemem ben fatiha, Fırtına dindi, vapurlar Karadenize çıktılar Bir haftadanberi devam etmekte olan şiddetli fırtma ve kar tipisi dün kesilmiş, barometro kısmen yükselerek hava düzelmek istidadı göstermiştir. Fakat soğuk henüz şiddetini kaybetme miştir. Birkaç gündenberi Büyükdere önünde beklemekte olan vapurlar, dün öğleden sonra Karadenize çıkmışlardır. Karadenizde fırtma yüzünden Gire sun ve Trabzon limanlanna iltica etmiş olan Ege ve Vatan vapurları da avdete başlamışlardır. Bandırmadan hareket eden Saadet vapuru fırtına yüzünden altı saat teahhurla dün limanımıza gelmiştir. Dün barometro 770 ti. Sıcaklık en fazla 1, en az sıfırdan aşağı 3 olarak tesbit edilmiştir. Rüzgâr gene şimalden mutedil surette esmiştir. İnegölde bir hırsız kumpanyası yakalandı İnegöl (Hususî) Bir seneye yakın bir zamandanberi înegölün içinde ve civar köylerinde ev ve dükkânlar so yulmakta ve failler bir türlü yakalanamamakta idi. Polisimizin devamlı ve yorulmaz çalışmalan hırsızları meydana çıkarmıştır. Bunlar sabıkalı takımmdan Burunsuz Ahmed, diğer Ahmed, gözcü ve yardımcı Köstebek İbrahim, Tevfik ve arkadaşlarından ibarettir. Kumpanyanın İnegöl, Yenişehir ve hat ta Eskişehıre kadar yayılan faaliyet sahasmda çaldığı eşyalarm ustalıkla menfezi örtülen bir depoya istif edildiği anlaşılmış ve depoda yapılan araştırmada bin lira değerinde gramofon, takım takım elbise, marangoz, demirci, camcı alâtı bulunmuştur. Bir baskmla ele geçirilen suçluların üzerinde yirmiye yakın maymuncukla bir sürü anahtar bulunmuş ve maznunlar cürümlerinin hepsini itiraf etmiş lerdir. ol mertebe yılmıştı kim tek çalmastnlar taşımı llâveten: Ekler dUnya haberleri Bujün saat 11 de tenzilâtlı matine S Ü M E R SİNEMASINDA «Silâh Başına» filmini yaratan MARCEL L'HERBlER'nİn yeni muvaffakiyeti Bugün | K t LOREL IVde 2 film ÇOCUK HIRSIZLAR ( Türkce sözlü büyük komedi ) HARDi CiNAYET MASASl Heyecan Korku Dehşetli bir sergüzeşt filmi DENİZLER PERİSİ (La Porte du Large) filmini sinemanın en büyük artisti (Fransızca sözlü) Buglln saat 11 de ienzilfitlı matine VİCTOR FRANCEN'İn MARCELLE CHANTAL ve JEAN PiERRE AUMONT vîsair bir çok genç cevval ve güzel artistler tarafından temsil edilmiştir HERKESiN BEĞENECEĞi SEVECEĞi FiLiM Bugün MELEK sinemasında Meşhur musiki üstadı FRANZ LiST'in 80 bin liralık vergi isteniyor Maliye Vekâleti bir afyon ihraa işinden dolayı tüccar Nesim Tranto aleyhine bir dava açmıştır. Bu tüccarın sattığı maldan kazanç vergisi olarak 80,000 lira isteniimektedir. ACAR Musİki Aşk Güzellik ve müessir bir mevzu R A P S O D i S i PAUL HÖRBİGER SYBlLLE SCHMiTZ S A R A Y SİNEMASINDA Çarşamba akşamt 21 de HALK OPERETÎ Zozo Dalmasın iştirakile E N A Y İ L E R Biletler gişede satılmaktadır. 40 60 75 100 Zayi Yedek subay vesikam ile vazifeme mahsus hüviyet varakamı ve veraset ilâmımı zayi ettim. Hükmü yoktur. Fethi Ataük Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle