11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
17 tidncikânım 1937 CUMHURİYET SON TELEFON HABERLER. TELGRAF ve TELSiZLE Hadiseler arasında Anarşistler Madridi yağma ediyorlar Hükumet merkezi bu sefer de Barselone'a naklediliyor. İhtilâlciler Valansiya, Malaga ve Madride hücumda devam ediyorlar kendi resmî ademi müdahale siyasetile kominternin hizmetinde olan filî siyasetini ahenkleştirmek için bir yem olarak kullanmak istiyor.» Popolo di Roma gazetesi de Fransız Madride yeni hücum parlamentosunun kabul ettiği lâyihanm Madrid 16 (A.A.) Asiler Üni gönüllü sevkine mâni olamıyacağını kayVersite mahallesi mıntakasında pek şid dediyor. detli bir taarruza geçmişlerdir. Muhare ttalya, cevabım M. Goeringle benin bütün Madrid cephesine sirayet egörüşecek deceği zannedilmektedir. Roma 16 (A.A.) Gönüllüler meİhtilâlciler Malaga cephesinde selesi hakkındaki İngiliz notasına verileilerliyorlar cek îtalyan cevabı şelecek haftanın baSalamanca 16 (A.A.) Resmî bir şında hazır olacaktır. tebliğ, kıtaatın Malaga eyaletinde ilerleBu cevabm yazılış tarzı hakkında M. meğe devam ettiğini bildirmektedir. AsiMussolini ile M. Goering'in müdavelei ler San Pedro Alcantara kasabasını zapefkârda bulunacakları öğrenılmiştir. tetmişlerdir. Madrid cephesinde topçu duellosu olmuştur. Diğer mıntakalarda sükunet vardır. Salamanka 16 (A.A.) Malaga cephesinde milliyetçilerin taarruzu mü said bir şekilde devam etmektedir. Millici harb gemileri dün sabah liman tesisa tını yeniden bombardıman etmişlerdir. . [Baştarafı 1 inci sahıfedel son bombardımanı ve asilerin Malaga'da ilerlemeleri üzerine M. Largo Caballero'nun hükumeti Barcelone'a nakletmeğe hazırlandığı söylenmektedir. Güzel San'atlar Aakademisinin ıslahına doğru ün, Güzel San'atlar Akademisi, tedris grupuna iltihak eden iki büyük ecnebi salâhiyeti bizlerle temasa getirmek için bir çay ziyafeti verdi. Direktör Bürhan Toprağm davetlilere takdim ettiği Fransız ressamı M. Leopold Levy ve Alman heykeltraşı M. Belling talebeye karşı ilk ders ve bize karşı bir konferans mahiyeti alan sözlerinde, san'at telâkkilerinin ve tedris usullerinin esaslannı hulâsa ettiler. Bizden evvel Fransa ve Almanya gibi san'atın iki büyük dünyasına ehliyetlerini kabul ettiren bu san'atkârlarm güzelliğe hesabsız ve menfaatsiz bağlı her Türk münevveri tarafından lâyık olduklan hürmet ve sempatile karşılanmalarına hiç mâni yoktu. Nitekim de öyle oldu. Daha dün işlerine başlıyan bu sanatkârların Akademide elde edecekleri netice lehirre ve aleyhine şimdiden hiç birşey söylenemez. Fakat ümidlerimizle korkularımız arasında bir muhasebe yapacak olursak, hem bu garb san'atkârlarının şahsî liyakatlerinden, hem de Türk plâstik san'atlannın garb an'anesine bağlı olmaları zaruretinden doğan sebeblerle müspet bir tahmine meyletmemiz lâzım gelir. Değil bu bedahet, en iptidaî terbiye kaidesi, vatana henüz gelerek yeni işe başlıyan bu insanların etrafında çıkabilecek dedikodu mırıltılannı mazur göstermez. Garbdan başka üstadı olmıyan modern Türk resmi, Avrupa atölyelerine gidemiyen Türk çocuklarmı o dünyanın kendi salâhiyetleri eline tevdi etmekte geç kalmış sayılır. Prensip yerirudedir. Apollon'u bizden evvel ve kim aksini söyliyebilir?bizden iyi tanıyanlann derslerine muhtacız. Bu iki san'atkârdan bilhassa M. Leopold Levy'nin şahsiyeti ve fikirleri etrafında düşündüklerimi sonralan da yazacağımı umarak, bugünlük, Akademiye getirdiği iki büyük ve kuvvetli ümidden dolayı Kültür Bakanlığım ve Direktör Bürhan Toprağı tebrik ederiz. Atatürk gencliği bir daha irşad ettiler Dün gece Ticaret mektebinin müsameresi coşkun bir tezahür halini aldı Büyük Şef gencliğe inancmı söyledi, Başvekilimiz lalebelere bilhassa iltifalfa bulundu. Arkadaşımız İsmail Müşlakın hitabesi [Baştarafı 1 Inct sahifede] vetlerinden mütehassis olduklarının bütün arkadaşlara iblâğını söylemişlerdir. Büyük Şef, bu esnada Cenevreye gitmek üzere Sirkeci garına hareket eden murahhas heyetimizi kabul ve otelde teşyi etmişlerdir. Bundan sonra Atatürk mekteb me zunlanndan içtimada hazır bulunanlardan birinin nezdlerine getirilmesini em retmis olmalarile Bayan Meliha Nuri Tunca Atatürkün huzuruna gelmiştir. Atatürk yüksek ilim müessesesile onun nurlu mensub ve mezunları hakkındaki tahassüslerini Bayan Melihaya beyan ederek kendisine gidip arkadaşları nez dınde bu hissiyata tercüman olmasını emir buyurmuştur. Atatürkün huzurunda aldığı notlarla arkadaşları arasina dönen Bayan Meüha onlara alkışlar içinde, şu sözleri söyle miştir: « Arkadaşlar: Atatürk Yüksek îktısad ve Ticaret mektebimizin diplomelerinden hazır bulunan bayan'ardan birini, beni huzuruna kabul etti. Dediği şudur: « Yüksek ilim meşâlesini ellerin^e. tutan ve bununla bütün Türk âleminı aydınlatan kıymetli, seçkin bir muhitte bulunmak fırsatmı bana verdiğin'zden dclayı çok memnun ve mütehassis oldum.» Ben de siz, arkadaşlanm namına dtr dim k i : « Büyük Önderim! Size arkadaşlarım adına muhabbetle rini, hürmetlerini ve hissiyatlarım zı söy lemeğe kelime bulamıyorum. Fedakârlığımız, bütün maddî ve manevî feraga timiz sizin sevk ve idarenizde bulan Türk ulusunadır.» Atatürk te cevaben: « Sözlerinizdeki kıymeti ve onun genişliğini anlıyorum ve ona inandığımı söylemekle bahtiyarım.» dediler. Meliha Nurinin bu sözleri arkadaşları tarafından fevkalâde heyecanlı ve mü temadi alk'şlarla takib olunarak Perapalas »alonları gulgule icinde kalmıştır. Büyük Şef, bir müddet devam eden musahabeleri sırasında pencli^in fikri terbıyesi ve inkişafı hakkında beliğ irşad larda bulunmuşlar ve bu mevzu üzerind" hararetle konu*mu?lardır. Atatürkün iltifatları ve izhar ettiklen hissiyatları, tahsisen talebemiz tarafından derin bir heyecan'a karşılanmış ve öylece dmlenmiştir. Berlinîn ortaya attığı iddia Çekoslovakyada Rus zabiti olup olmadığı tetkik edilecek Prag 16 (A.A.) Çekoslovakya erkânıharbiyesi İngilterenin ataşemiliterini Çekoslovakyada tahkikat icrasına memur etmesini büyük bir memnuniyetle karşılamıştır. Resmî mahfiller, salâhiyettar makamat tarafından yapılan kat'î tekziblere rağ men Alman matbuatmın, Kızıl ordu nun Vasatî Avrupada yapacağı bir harb için Çekoslovakyanın Sovyetler Birliğile ittifak etmiş olduğunu ispata matuf şiddetli makaleler yazmağa devam ettiğini bildirmektedir. Alman matbuatı, ayni maksaflla Sovyet hava kuvvetlerinin takviyesi için Çekoslovakyada birçok tahtelârz tayyare meydanlan ve saire inşa edildiğini ve daha şimdiden birkaç yüz Sovyet zabitinin Çekoslovak arazisinde bulunduğunu te min etmektedir. Alman ataşemiliteri kendisine yapılan n'Tesmî daveti henüz kabul etmemiştir. M. Musolininin muhtemel bir kararı Barselon bombardıman edildi Barcelone 16 (A.A.) Asilere aid iki tayyare şehri ve limanı şiddetle bom bardıman etmişlerdir. ttalyan gazeteleri «Kararın tesiri yok» diyorlar Roma 16 (A.A.) Ispanyaya giÜecek gönüllüler hakkında dün Fransız parlamentosunda kabul edilen kanun lâyihasını tefsir eden Messaggera gazetesi diyor ki: «M. Blum'ün hükumeti bu lâyihayı Paris 16 (A.A.) Gazeteler ekseriyetle, M. Goering'in bilhassa îspanya meselesi hakkında görüşmek üzere Ro maya gittiğini yazıyorlar. Matin gazetesinin Roma muhabiri diyor ki: «İtalya, bazı devletlerin İspanyaya ademi müdahale işinde daha mülâyimane bir tarzı hareket ittihaz etmeleri taraftandır. Bu devletler eğer bu şekilde hareket etmezlerse M. Mussolini yakın zamanda gönüllü meselesi hakkında Fransa ve Ingiltere tarafından verilmiş olan nota lara verdiği muvafakat cevabını hüküm süz addetmeğe karar vermek mecburiye tinde kalacaktır. Bu mühim karar Al manyanın muvafakatile ittihaz edilecektir.» fırsatını bulduğumdan dolayı bilseniz ne kadar bahtiyanm. İçimizde, yanımızda, ve başımızda bulunan Ulu Önderimizden aldığım feyiz ve ilhamla yapacağım bu kısa hitabenin mukaddemesi ulusta gencliktir. Ulusta genclik!.. Ulus uludur. Bü yüklüğün, yüksekliğin, genişliğin türkçe ifadesidir. Bu kelimede yaşıyan kuvvet, kudret, azamet anlamını anlatır. Dün ya dillerinde hiçbir kelimeye henüz tesadüf etmedim. Belki vardır, onu da aramakla meşgulüz. Genclik, esas ve büyük varlıktan çıkan ve ardı arası kesilmeksizin genişli yen, büyüyen, yükselen, esas varhğın asla inkıtaa uğramaksızm namütenahiliğini Alman ataşemiliteri kabul etmiyor ifade eden bir Türk kelimesidir. Paris 16 (A.A.) Alman gazeteŞimdi ulusta genclik tabirinde birleşen lerinin aldığı haberlere göre Almanya ulus kelimesinin manasile genclik keli nın Pragdaki ataşemiliteri Çekoslovalc mesi manası ne ifade ediyor anlıyor mu tayvare meydanlarını ziyaret etmesi haksunuz? Asla inkıtaa uğramıyacak bir var kında vukubulan daveti kabul etmiyeceklık, bir büvük'ük, bir genclik, bir par tır. l?k''k ve dünyaya samil bir şeref! Bu iki kelimeyi kullanmış ve kullan makta olan hiçbir millet tanımıyorum. Türk milletinden ba=ka. mıniHiniMtllinininillllinillllllllinillllllllllllllllltinillıınınmı Dünya ekonomisi için tedbirler ingiliz Ticaret Nazırı Amerikaya gidiyor Londra 16 (A.A.) Daily Telegraph gazetesi, İngiliz Ticaret Bakanı Run ciman'ın, Amerika Reisicumhuru Ruzvelte yapacağı ziyarete büyük bir ehem miyet atfetmektedir. Mezkur gazeteye göre, serbest mübadelenin ihyası yo lunda bir teşebbüs mevzuu bahsolmaktadır. Runciman ve Ruzvelt beynelmilel bir ekonomi konferansı toplamak fikrinde olmamakla beraber Avrupada iktısadî refahm avdeti için bir takım direktifler tesbit ve bunları milletlere teklif etmeyi düşünmektedirler. Hamburga giden bir şilep battı Gemide buradan giden 3600 ton zahire vardı Atina 16 (Hususi) Türkiyeden yük alarak Hamburga gitmekte olan Volga şilepi Milos'un cenub taraflarında karaya oturmuş ve iki tahlisiye vapuru nun uğraşmasına rağmen kurtarılamıya rak batmıştır. Yunan bandırasım hâmil Ellas şılepıle Tazos yolcu vapuru da karaya oturmuşlardır. Bütün Yunan denizlerinde azgm bir fırtına vardır. * * * Battığı bildirilen Yunan vapuru hak kında dün tahkikat yaptık. Aldığımız malumat şudur: Bu vapur îş Limited tarafından kiralanmıştr. Iş Limitede aid olup Almanlara satılan 3600 ton hububatı Hamburg limanına götürmekte idi. Mevcud Alman vapurları nakliyata kâfi gelmediğinden Almanyaya satılan küllî miktardaki hububatı nakil için İş Limited dört vapur kiralamıştır. Bu meyanda olan Volga vapuru 200,000 liraya sigortalı olduğundan Iş Limited de parasını alacaktır. Mersin limanından kalkan Volga, üç gün evvel karaya oturmuş, fakat kurta nlmasına imkân olmadığından batmıştır. PEYAMI SAFA General Goering'in Roma müzakereleri Roma 16 (A.A.) M. Goering bu sabah Guıdonıa'dakı asrî hava şehrini ziyaret ederek en son model Italyan tayyarelerini tetkik etmiştir. Bir resmi kabul Roma 16 (A.A.) Dün akşam Capitole'da M. Goering ile refikasının şerefine parlak bir kabul resmi yapılmıştır. Merasim Roma Valisinin ve birçok İtalyan ve Alman ricalinin huzurunda yapılmıştır. Bir Alman gazetesinin mütaleaları M. Ruzveltin bir tekzibi Vaşington 16 (A.A.) Reisicumhur T M. Ruz\ elt, ecnebi memleketleri iktı sadî bir konferansa davet edeceği hakkındaki haberleri tekbiz etmiştir. Şahsî dostu olan M. Runciman'ın yakında kendisini ziyaretinden bir konferans ter tib etmek arzusunda olduğu manasının çıkarılmıyacağını ilâve etmiştir. Yugoslav Başvekili, M. Maçek'le görüştü Belgrad 16 (A.A.) Başbakan Stoyadinoviç ile Hırvat lideri Maçek arasında siyasî mehafilin çoktanberi beklemekte olduğu mülâkat, bugün öğle üzeri Hırvatistan ve Slovenya vilâyetleri hudu dunda Ronn kasabasında vukua gelmiş ve saat 16 ya kadar devam etmiştir. Pek yakında bu mesele etrafında bir tebliğ neşredilmesi beklenmektedir. Berlin 16 (A.A.) M. Goering'in seyahatini tefsir eden Frankfurter Zei tung gazetesi şunları yazıyor: «Belki şimdi İngiltere, Fransa, italya ve Almanya arasında İspanyol meselesi hakkında konuşmak kabil olacaktır. Akdenizde statükonun muhafazasını de ruhde eden İngiltere ne İspanyada bir bolşevik hükumetinin kurulmasına, ne Fransanın bolşevikleşmesine, ne de Sovyetlerin Akdenizdeki nüfuzlannın büyümesine razı olur. İngiltere ile Fransa her zaman Berlin Roma mihverine il tihak edebilirler.» Fransa ile ticaret Kiel kanalına dair Almanya mukavelesi feshedildi nın kararı Yugoslav Başvekilile M. Maçek neler konuştular? Belgrad 16 (A.A.) Öğrenildiğine göre M. Stoyadinoviç ile M. Maçek arasındaki mülâkatta Hırvat meselesinin halli ihtimalleri konuşulmuş ve bu konuşma çok samimî cereyan etmiştir. Bu hususta neşredilen resmî tebliğ, iki clevlet adamınm bu mülâkatmın tarihî bir ^lemmiyeti bulunduğunu ve bütün memlekette gayet büyük bir tesir icra eyledigini tebarüz ettirmektedir. ölçülere dikkat ediniz Ankara 16 (A.A.) îktısad Ve kâletirrden tebliğ edilmiştir: Bazı yerlerde sahte damgalı ölçüler kullanıldığı görülerek yakalanmış ve mah kemeye verilmiştir. Halkımızın müteyakkız davranarak ölçülerin damgalarına dikkat etmeleri ve her türlü şüphelerini îktısad Vekâleti veya Belediyeler Ölçüler teşkilâtına veya zabıta memurlarına hemen bildirmeleri tavsiye olunur. Ankara 16 (A.A.) Aldığımız ma lumata göre, Türk Fransız modüsü ile Londra 16 (Hususî) Alman hükumeti yabancı gemilerin Kiel kanalın klering anlaşmasının feshi ihbar edil miştir. dan geçmeleri yasak olduğunu ve müsaAtatürkle Süudî Arabistan ade almadan hiçbir yabancı harb gemi sinin bu kanaldan geçemiyeceğini alâkaKralı arasında telgraflar dar devletlere bildirmiştir. Alman hükuAnkara 16 Süudî Arabistan Kralı metinin bu kararı Versay muahedesi Abdülâzizin tahta çıkışının yıldönümü maddelerinin feshinin tabiî bir neticesi temünasebetile Büyük Şef Atatürkle ara lâkki olunmaktadır. larında samimî telgraflar teati olunmuş Phenix şirketindeki ihtilâs tur. Viyana 16 (A.A.) Phenix sigorta şirketi meselesi hakkında yapılan tahkikat neticesinde direktör M. Berlinger tarafından yapılan ihtilâsın, evvelce zannedildiğinden daha mühim olduğunu meydana çıkarmıştır. Yalnız Viyananın merkezinde yapı lan suiistimalin yekunu 200 300 milyon shillinge baliğ olmaktadır. O halde Türk milleti ulusta genclik terimile, ancak bununla ifade olunabilir. [Bastaraft 1 inci sahifedel ^ Her, kafanın anlamaktan acrz olduğu Mumaüeyh bilhassa Harbden evvelki yülf«ek bir varlıktır genclik. günlerde Arabların Türk idaresi altında Bu yüksek gencliği en yüksek Türkün bugünkü îngiliz mandasına kıyasen çok huzurunda millî duamızın en temizine dahı r*emnun ve mes'ud olduklannı kadavet ediyorum: Yasa Atatürk! yid ve teyid eylemiştir. Müfti Arab istikAnkaraJaki foplantı ve İktısad lâli hakkındaki metalibin ademi kabulü Vekilinin nutku halinde Arabların bir Türk mandasmı Ankara 16 (Telefonla) îstanbul tercih edeceklerini, çünkü Türklerin lnYüksek Ticaret mektebinin Ankarada gilizlere nazaran çok daha az Yahudi tebulunan mezunları mekteblerinin 55 inci sirinde bulunduklarını da ilâve etmiştir. Mumaileyh Yahudilerin Arablann yıldönümü münasebetile bugün Karpiç'te mukaddes addettikleri mahalleri tehdid bir toplantı yaptılar. Toplantıda cemiyetin fahrî reisi îktısad Vekili Celâl Bayar etmekte olduklarına ve bugün Hazreti başta olmak üzere İktısad Vekâleti Müs Ömer camisinin bulunduğu mahalle Sulteşan Faik Kurdoğlu ve muhtelif Vekâ tan Süleyman mabedini tekrar inşa etmek emelini güttüklerine dair delâil ibraz edeletler ve bankalar erkânı bulundular. bileceğini de söylemiştir. Eski mezunlar namına muhtelif nu Bu ithamı ağır bulan Lord Peel delâtuklar söylendi. Mektebin tarihçesinden ilin ibrazını taleb etmiştir.» ve kapitülâsyonlar senelerine aid umumi Hüseyni Arabların taleblerini şu şe ticaret hayatımızdan bahsedildı. Büyük kilde hulâsa etmiştir: lerim'ze tazım *e şükranlar ve Celâl Ba«1 Filistinde Yahudi yurdu tesis yara Ticaret mektebinin himaye ve ısla etmek teşebbüsüne artık bir son vermek, hı hususunda gösterdiği radikal mesai 2 Yahudi muhaceretini tamamile d u r den dolayı minnettarhk hisleri ifade edil durmak, 3 Yahudilere Filistinde aradi. Nutuklardan sonra Celâl Bayar top zi satırama kat'î surette nihayet vermek, lantıda bulunanlara mühim sözler söyle 4 Filistinde İngiliz mandasına tamadi. Celâl Bayarın nutkunun başlıca par mile son vermek için bir muahede müzaçalannı bildırıyorum: kere etmek ve Fllistinin istiklâlini sağ tsmei InHniini'rn pencliğe « Bu toplantı ve nutuklar bize ka lamlamak.» iltifot ve cem'lesi Başnmfimin bu beyanatı heyet tara ' ra kapitülâsyon günlerini de ihtiva eden İsmet înönü, Tevfik Rüştü Aras he 55 senelik maziyi hatırlattı. Mektebiniz fından dinlenmiş ise de İngiliz mehafili yetini gecird:Wn sonra Perapalasa a v 55 yıl ev'vel, memleketin ekonomi inkişa tarafından barışı temine yarıyacak ma det ederek AtaHirke ve îkt'sad mk'Ki fını temin için bütün ümidlerin kırıldığı bir hiyette sayılmamıştır. heyeti talimiyesi ve müne^rver gencliğe Cumhuriyet Müfti elhac Eminül devirde açılmıştı. Kapitülâsyonlar dev mü'j'kı oldu. rinde mektebin ne müşkül şerait içinde hüseynin sözlerinden, biz Türkler sadeBıraz sonra Ismet înönü, bu m;inev\ıır devam edip gittiğini size tekrar edecek ce mütehassis olabiliriz. Vaktile Filistin gencliğe mahsus olmak üzere bir büfe değilim. Yalnız şu kadarını kaydedeyim lilerle «beraber ve bir arada» yaşadık. r '""^ırlattı ve on a ı b'i K'ifo^» 'ki kapitülâsyonlann kırılmaşı, ancak Sonra mukadderat bizi ayırdı. Bugün ve Mü«amerenin bundan sonraki safahatı yarın için ne bir Türk mandası; ne de İsmet İnönünün davetlisi olan bu mü Türk milletinin herşeyi göze alarak giriş Türkiyenin İngiltere siyasetine mütevecnevver genclirin salonları dolduran yük tiği BüyükMücadelenin sonunda kabil ol cih bir politikası mevzuu bahsolabilir. F r sek milliyet duygusu ve feragat neşvesi muştur. Bu mes'ud neticeyi bize Lozan listin hakkındaki temennimiz de Filisti • temın etmiştir. Kapitülâsyonlar memlekeiçinde geçti. nin İmparatorluktan aynlan bütün memtin sade ekonomik ınkışafına değıl, mılismail Müstek Mayakonun hitabesi let olarak yaşamamıza da maniydi. Kapi leketler için olduğu gibi saadeti ve reYüksek îktısad ve Ticaret mektebi tülâsyonlar Türk vatanının Türk mille fahıdır. mezunlarının toplantısında Siird saylavı tinin üzerine çökmüş simsiyah bir kâbusEmir Abdullahın bir notası arkadaşımız İsmail Müştak Mayakon, tu. Onu yırttık ve yırtalıdanberi nurlu bir Paris 16 (A.A.) Havas ajansı Atataürkten aldığı emir ve işaret üzerine, ufka doğru koşuyoruz. Azmimizi, bilgi nın Ammandan bildirdiğine göre, Maveorada hazır bulunan münevver kütleye mizi şuurumuzu kullanarak bir cephe ha rayı Şeria Emiri Abdullah, halen Am «Ulusta genclik» mevzuunda kısa, fakat manda bulunan İngiliz komisyonuna bir linde koşuyoruz. müessir bir hitabe irad eylemiştir. Çok nota tevdi ederek Yahudilerin Filistin üEski devirlerde devlet hayatında «e zerinde hiçbir tarihî haklan bulunmadı sürekeli alkışlarla karşılanan ve Atatürkün yüksek fikirlerini tercüme eden bu konomi» ye yer verilmemişti. Yer ver ğını ve Balfour beyannamesinin Arab hitabeyi aynen dercedebilmiş olmakla mek lâzım geldiği fikir halinde bile ya menfaatleri ile kabili telif olmadığmı bilbahtiyanz: şıyamamıştı. Orman, Maadin, Ticaret dirmiştir. Nezaretleri memleket hayatında ekono« Arakadaşlar, Şu dakika sizin karşınızda, sizinki gibi mik rolleri olacağı düşünüldügünden do Bugün devlet rejimi birinci deredece ekobir irfan müessesesinin çok eski bir me layı değil. ekalliyetlere mensub zinüfuz nomiye istinad etmektedir. Bütün mu , zunu olmak sıfatile birkaç söz söylemek bazı zevatı itma için kurulmuş gibiydiler. vaffakiyetli işlerin memleket umumî refahma istinad edeceği umumî bir kanaattir. Bütün devlet teşkilâtmda millî eko nomi icablarını düşünmek ve ona göre çalışmak müşterek prensiptir. Feragatin muhtelif vazifeleri ve icab lan üzerine nazan dikkatini celbet mek istiyorum. Bu nesil kendisine dü şen vazifeyi ifa eylediği takdirde Türk tarihinde emsalsiz bir şeref kazanacaktır. Sizi o şerefe işrirake davet ediyorum. Türkiye, dünyanm en ileri, en müreffeh memleketi olmalıdır ve olacaktır.» Celâl Bayarın nutku sık sık alkışlarla kesildi. Bunlardan sonra hususî musa habeler yapıldı. İktısad Vekili, mekte bin ismine ve kendisine mevdu vazifenin ehemmiyetine uyar bir şekle gelmesi lü • zumuna işaret etti. Filistin Arabları Eski Türk devrini hasretle arıyorlar Mısır Kredi Fonsiye tahvilleri Kahire 16 (A.A.) Yüzde 3 faizli ve ikramiyeli Mısır Kredi Fonsiye tahvillerinin dünkü çekilişinde: 1903 senesi tahvillerinden 505,308 nurnaralı tahvil 50.000, 1911 senesi tahvillerinden 25,427 numaralı tahvil 100,000 frank ikramiye kazanmışlardır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle