16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHURİYET 17 tkincikânun 1937 İSKCumhurîyeti Ha D b t suttynu Adanada kömür buhranı ve ihtikâr Adanada Arastada elbiseci Mustafa Tunç imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: «Adana felâketinin vukubulduğu tarihtenberi şehirde kömür sekiz kuruşa satılmaktadır. Civarda Tarsus, Mersin, Oeyhan ve Hozan gibi kömür mıntakaları vardır. Eskiden tren bu mataın kilosunu iki kuruşa Adanaya mal eder, biz de burada dört kuruştan istihlâk ederdik. Şimdi hem sekiz knruşa. hem de bulamıyoruz. Belediyenin kömür işile alâkadar olmasını dilerim.» Istanbul Borsası kapanış fiatleri 16 1 1937 PARALAK AİK 1 Sterllo 2 1 Dolar . 20 FraDsız Pt 117. 20 Llret 120. 20 Belcika Pr »a. 20 Drahml 20 İsvlcre Pr 18. 20 Leva 63. 1 Florin îö. 20 Cek Itronu 20. 1 Avusturva Sl 2ö. 1 Mark 20. 1 Zlott 1 Peneu u. Gazi Antebde kahveci Sakar Okaşa 20 Lev 48. Anket başlıklı ve çerçeve içindeki yazı 20 Dınar mızla karilerlmizden yalnız Anteb ve An Ruble 1 İsveç kuronu takya mücadelelerine aid hatıraları ıste1028. dik. Yalnız bu husustaki bilgi ve hatırala 1 Turk altını 243. rınızı okunaklı bir yazı ile göndermenizi 1 Banknot Os B djleriz. ÇEKLER 84U, 622 U6 117. 125, li. 575. 23. 66, 80. 23. 28. 22. 2Ü. 14. 52, 3 i. 1030. 245. Satış 62L H.7907 16.93 15.0210 4.6864 88 245 Dün Borsada çıkan bir şayia 5 Muayyen günde ve saatte gay rimenkul münadi tarafından üç defa tarihine rashyan cuma günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İstekbağırıldıktan sonra en çok arttırana lilerin malları görmek üzere hergün Paşabahçe Fabrikasına ve pa • Evinde hocasız kendi kendine ihale edilecektir. Ancak arttırma be zarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile biçki, dikiş öğrenmek istiyenler deli muhammen kıymetin % 75 ini bul birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdür için yazılmıştır. maz veya satış istîyenin rüçhanı olan lüğündeki Satış Komisyonuna müracaatleri. (203) Kadın elbiselerine aid olan bi • diğer alacaklılar olup ta bedel bunla rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 lira • rın o gayrimenkul ile temin edilmiş I. İdaremizin Maltepedeki Tütün Enstitüsü arazisine proje ve dır. Taşraya posta parası almmaz. alacaklannın mecmuundan fazlaya çık sartnamesi mucibince yaptırılacağı «19171» lira «05» kuruş keşif 1 İthalât: Buğday 615. arpa 60, tif Satış yeri yalnız Beşiktaş Dikiş Eminönü Halkevinde halk tik 6 1/2, yapak 7, çavdar 15, mLsır 45, kamazsa en çok arttıranın taahhüdü baki Yurdudıır. Akaretler numara 87 bedelli Tütün Bakımevi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konuledebiyatı gecesi şar 3, mercimek 7 1/2, fasulye 18, iç ceviz kalmak üzere arttırma 15 gün daha 4 1/2, afyon 1/4 ton. muştur. Telefon 43687 Eminönü Halkevinden: temdid ve on beşinci günü yukarıda taİhracat: Arpa 300, tiftik 49 3/4, iç ce Eminönü Halkevi dil, tarih. ve edebiII. Eksiltme 28/1/1937 tarihine rashyan perşembe günü saat yin edilen saatte yapılacak arttırmada viz 10. yat komitesi tarafmdan 19 ikincikânun Operatör 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo 2 Satışlar: bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı salı günü akşamı saat 20,30 da bir Halk Buğday yumuşak kilosu 6 kuruş 37 paolan diğer alacaklıların o gayrimenkul nunda yapılacaktır. Edebiyatı gecesi tertib edilmiştir. Prog radan 7 kuruş 6 paraya kadar, buğday sert ile temin edilmiş alacakları mecmuunIII. Muvakkat teminat «1437,83» liradır. kilosu 7 kuruş 12 paradan 7 kuruş 26 para Birinci sınıt kadın hastalıkları ram aşağıya çıkarılmıştır: ya kadar, arpa sert kilosu 5 kuruş 15 pa dan fazlaya çıkmak şartile en çok arttıIV. Şartname ve projeler «96» kuruş mukabilinde İnhisarlar Program: Mütehassısı radan, mısır sarı kilosu 5 kuruş 10 para rana ihale edilir. Böyle bir bedel elde Levazım ve Mubayaat Şubesinden ve Ankara Başmüdürlüğünden Beyoğlu, Asmahtnesçit, Azaryanhan 1 Açış. dan 5 kuruş 15 paraya kadar. edilmezse 2280 numaralı kanun hüküm ahnabilir. No. 3 Telefon: 43323 3 Telgraflar: 15a/937 2 Konferans: Halk edebiyaüna uleri tatbik olunacaktır. Londra: Mısır Laplata ikincikânun tahmumî bir bakış (İsmail Habib). V. İsteklilerin ihaleden en az iki gün evvel mimar, mühendis ve mili korteri 23 şilin 6 peni kilosu 3 Kr. 34 Zayi 21/12/1936 tarihinde Princi3 Halk şairlerinden örnekler: 8 Gayrimenkul kendisine ihale o yahud bir mimar veya mühendisle kâtibi adillikçe musaddak ortak S., Londra: Keten T. Laplata ikincikânun A Kayıkçı Kul'dan (Sabri Esad tahmili tonu 12 sterlin 2 1/2 şilin kilosu pessa Maria vapuru ile Romanyaya yük Iunan kimse derhal veya verilecek mühlık vesikası ve resmî dairelerde yapmış oldukları işlere aid vesikalarla birAnder). kânun ve şubat tahmili 100 kilosu 121 B.lettiğim 150 çuval sıısamların menşe Iet içinde parayı vermezse ihale kara7 Kr. 41 S., Anvers: Arpa Lehistan ikinci şchadetnamesi zayi olmuştur. İstanbul n sehi olunarak kendisinden evvel en likte İnhisarlar İnşaat şubesine müracaat ederek ayrıca ehliyet ve B Karacaoğlandan (Bedriye). 4 Birkaç halk şairine dair (Meh Frang kilosu 5 Kr. 15 S., Liverpul: Buğday Ticaret ve Sanayi Odasına snret çıkart çok teklifte bulunan kimseye arzetmiş sikası almaları lâzımdır. mart tahmili 100 libresi 8 şilin 9 1/4 peni med Halid Bayn). VI. Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanunî vesikalarla be kilosu 5 Kr. 99 S., Şikago: Buğday Hart mak Uzere müracaat ettim. Zayi olan olduğu halde almağa razı olursa ona 5 Halk şairlerinden örnekler: vinter mayıs tahmili buşeli 132 7/8 sent menşe şehadetnamesinin hükümsüz ol verilir. Razı olmaz veya bulunmazsa şinci maddede yazılı vesikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflar en A Âşık Derdliden (Muvaffak Ben kilosu 6 Kr. 15 S., Vinipek: Buğday Ma duğunu ilân ederim. hemen 15 gün müddetle arttırmıya çı geç ihale günü tam saat on dörde kadar yukarıda adı geçen Alım Konitoba mayıs tahmili buşeli 125 1/2 sent derli). Kurdoğlu (139) kilosu 5 Kr. 81 S., Hamburg: İç fındık Gikarılıp en çok arttırana ihale edilecek misyonu Reisliğine verilmiş olmalıdır. B Gevheriden (Naki Tezel). resun derhal tahmili 100 kilosu 160 R. mark ve iki ihale arasındaki fark ve geçen kilosu 81 Kr. 28 S., Hamburg: Iç fmdık ! Kulak, Burun, Boğaz1 günler için % 5 ten faiz hesab edilerek Levan derhal tahmili 10 Okilosu 159 R. mark kilosu 80 Kr. 77 S. MÜTEHASSISI tutacak faiz ve diğer zararla aynca Bağcılık üzerine bir konferans hükme hacet kalmaksızm memuriyeti Şehremini Halkevinden: mizce alıcıdan tahsil olunur. Evsafı yu23/1/937 tarihine raslıyan cumartesi güAllahın yarattığı tabiî ve saf Beyoğlu, istiklâl caddesi Singer karıda gösterilen gayrimenkulün açık nü saat 14 te Ziraat mektebi bağcılık mukarşısında Saka çıkmazı No. 3 çocuk gıdalan Emlâk ve Eytam Bankası Bursa şubesine 844 numaralı kanun hüallimi Necati tarafından bağcılık mevzulu arttırması için 17/2/937 Saray icra meTelefon : 43242 bir konferans verilecektir. kümlerine göre 2/11/935 günlü ipotek senedi mucibince 20,000 yirmi murluğu odasında işbu ilân ve göste İLÂN rilen arttırma sartnamesi dahilinde sa bin lira ile tahakkuk edecek icra masrafları, ücreti vekâlet, faiz ve Bu yıl çıkan Bayer Sağhk takvimi tılacağı ilân olunur. (29386) saireyi borclu İstanbulda Beyoğlunda Tokatlıyan otelini ikametgâhı nin yapraklarında bulunan dünyanm kanunî ittihaz eden Tütün tüccarı Emin oğlu Mehmed Emin 1/5/936 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II her dilinden seçilmiş güzel gözlere ve 1/11/936 günlerinde ödemesi icab eden taksitleri tamamen vak(Süzme sözler) başlığı konulmuştur. tinde ödemediğinden dolayı mezkur senedin yedinci maddesine Bu tabir vecizeler kelimesi yerine kulgöre umum borc muacceliyet kesbedip borclunun ittihaz ettiği kalanılmış olup Bay Rifat Kcstellinin bu 3 nunî ikametgâhında mübaşir tarafından ödenme emri tebliğ edile adla çıkan kitabile alâkası olmadığı, eTopkapı haricinde 25 dönüm duvar 4 mediğinden kendisine ilânen tebligat icrasına karar verilmiştir. serin değerine kıymet biçmek istiyenle içindedir. 5 rin gözönüne almalarım takvim sahib İşbu ilân tarihinden itibaren Emlâk ve Eytam Bankası kanununun Müracaat: Galata Fermeneciler İlya6 lerinden rica ederim. on beşinci maddesine göre bir hafta zarfında Bursa Birinci İcra Medi hanında 1 numaraya müracaat. Takvimin Müellifi 7 murluğuna müracaatle borca karşı herhangi bir itiraz yapmadığınız Dün Paristen şehrimize kadar akse den bir şayia, Borsa mehafilinde süratle yayılmış ve Türk tahvilleri fiatları üzerinde tesir yapmıştır. Bu şayiaya gö64.4125 re hükumetimiz Üni Türk çıkmasını 1.4440 22.675 menedecek, fakat haricden Üni Türk 4,2^70 gelebilecektir. 7.5H6 Î.5684 1'J685 1.96 3 Haber saat 10 da Borsaya gelmiş ve 4.1935 4.186 ı bundan sonra Üni Türk fiatları düş 4.395 4.3880 108.065 meğe başlamıştır. Halbuki Paristen gelC7.b9 34.355 34.30 len telgraflar orada fiatların yüksek ol2.7766 2. <720 duğunu göstermektedir. Dün cumartesi 25.06 25.10 1.1282 3.1232 olduğundan şayiayı teyid veya tekzib eder bir haber alınamamıştır. ESH AM Dün Borsada 22,90 da açılan Üni Açılış Kapanış 13 75 .3.7u Türk bifinci tahviller 22,55 te kapan Aslan çlmento •J7. 97. mış, ikinci 21,35 te açılıp aynen ve ü Merkez Bankası tSTİKRAZL AR çüncü 21,25 te açılıp 21,20 de kapan mıştır. Açılış Kapanış Turk borcu I peşin 22.80 rurk borcu I vaden 22.95 22 55 Abdülhamidin veresesi bir > » II peşin 21.25 21.Ö5 21.35 > > n yadell .'L35 adava açtı 21 2 > > II" vadel 21.25 AbdüHıamid veresesinin buradaki veTAHVİLÂT killeri vasıtasüe hazine aleyhine bir daKapanış AÇÜIŞ va açmışlardır. Bu davanın mahiyeti Ab Anadolu I vadeli 36.20 36 20 36,20 dülh'amidin evvelce hazineye terkettiği > n vadell 36,20 38.70 % mü vadeli 38.70 bazı emlâk ve araziyi geri almaktır. Geri ahnması istenen bu emval Gala tadaki Mehmed Ali Paşa Hanı ile Bü yük İzzet Paşa çiftliğidir. r Londra Ney Yok Parls Milâno Brüksel Atina Cenevre Sofva Amsterdam Prae Vivana Madri* Berlin Varsova BudaDeste Bükres Belerad Yokohama Moskova Stokhobn Alış 620, K.Î920 16 9575 15,045 4 6a6O 88 3875 3.4487 64 515 1,4464 22.7112 Saray icra memtırluğundan: Saray kazasına tâbi Hacılar çiftliği nin tarla ve meralannın üç hisse itibarile bir hissesi ve samanlık ve ahır ve Her akşam mutfak ve bağın 12 sehimden bir sehimi ve tekrar 24 sehim itibarile 14 sehmi ki samanlık, ahır, mutfak binaları yıkılaPazar günleri otelin salonu dahi rak arsa halinde kalmış ve çiftliğin tarla ve merası heyeti umumiye itibarile ile açık olacakt r. 14,000 dekardır. Heyeti mecmuasının Şimdiden sofralarınızı ayırtınız. kıymeti muhammenesi 22,000 liradır. ^ Duble Bira 20 kuruş •• Açık arttırmasının birincisi 17/2/937 çarşamba saat 14 ten 16 ya kadar ve Baylar ikinci arttırması da takib eden 3 mart Teksayt ve Teksayt Ekstra sizi her 937 çarşamba gnnü ayni saatte icra e'tehlikeden koruyor 1, 3. 6 ve 12 lik dilecektir. ambalajlarda eczanelerde bulunur. 1 İşbu gayrimenkulün arttırma sartnamesi 11/1/937 tarihinden itiba rcn 15 gün müddetle herkesin görebi leceği gibi salonda açıktır. İlânda yazılı Nadide olan hususattan fazla malumat almak istiyenlerin işbu şartname ve icranm 2 numarasile memuriyetimize müracaat Toptan ve perakende etmelidir. KOVOTNi'de UĞUR | SARKILI MÜZİK Duvar takvimi, öğretmen Fuad'ın yazdığı b« takvim, takvimlerin en güzeli, en doğrusu ve en faydalısıdır. Yurddaş : Mutlak UĞUR'u al; Satış merkezi: Anadolu Türk kitab deposu. Yeni Postahane karşısında ŞARKILI MüZiK Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden | Mevsim hasebile Meyva Ağacları Çengelköyü, Bakırcıbaşında ÇİÇEK BAHÇESİ mektubunu tevdi etmesi lâzımdır. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarlarııı ve irtifak hakkı sahibleBuhar makinelerinde iktısas sahibi bir makinist arıyoruz. Torna ve elektrik rinin gayrimenkul üzerindeki hakları işlerine vâkıf olanlar tercih edilir. İs nin hususile faiz ve masrafa dair iddiatiyenlerin Ömerabid han birinci kat 23 larını işbu ilân tarihinden itibaren 20 numarada Kardeşler un fabrikası ya gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. zıhanesine müracaatleri. Aksi halde Tapu sicilli ile sabit olma™ Operatör Urolog ^ dıkça satış bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. Bîr Makinist aranıyor Muhammen bedeli «57020,14» lira olan aşağıda cins ve miktarı yazılı 1541,085 metre mikâbı çam kereste 28/1/1937 perşembe günü saat 16,00 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin «4101,01» liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklif lerini ayni gün saat 15,00 e kadar Komis yon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler beheri «285» kuruş mukabilinde Ankara, Eskişehir ve İzmir ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (186) CİNSİ Metre mikâbı Çam dilme 637 , 920 » kalas 133 , 480 » tahta 324 , 100 2 Arttırmıya iştirak için yukan » işlenmemiş vagon tahtası 445 , 585 da yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey 1541 , 085 akçesi veya millî bir bankanın teminat Muhammen bedeli 750 lira olan 1500 aded kalo pil kavanozu 4/2/937 perşembe günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki Birinci İşletme Komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 5625 kuruşluk muvakkat teminat ver meleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (281) Dr. Mehmed Ali idrar yolları hastalıkları mütehassısı Köprübaşı Eminönü han Tel 21915 4 Gösterilen günde açık arttırmı ya iştirak edenler arttırma şartname sini okumuş ve lüzumlu malumatı al mış ve bunları tamamen kabul etmiş addolunurlar. r tnhisarlar Umum Müdürlüofünden •JBiçki Dersleriı Paşabahçe Fabrikasında mevcud 600 aded boş bidon 29/1/937 ı Zahire Borsasında dünkü muameleler Dr. R. BENADOR Çajjrriar, konferanslar, kongreler) |Dr. ŞEVKET TARAY| L Emlâk ve Eytam Bankası ilânları Bursa Birinci İcra Memurluğundan: 1 GÜNÜN BULMACASI 1 • • Kelepir satılık köşkler, çiftlik ve ahırlar • • • • | 1 • • 8 9 10 • • 1 • • Hukuk Fakültesi Dekanlığmdan: Fakülte kütübhane ve neşriyat işlerile meşgul olmak üzere bir memur alınacaktır. Taliblerin asistanlık vasıf ve şartlarım haiz olmalan lâzımdır. îsteklilerin Dekanhğa müracaatleri. (217) Soldan sağa: 1 Kar fırtınası, seri. 2 Bir fiil, peri makulesinden. 3 Iyi görünmiyen, cin tayfasmdan. 4 Yapma, nota, bir renk. 5 Bir cins deri. 6 Tamir. 7 Beyin yenısi, eski Yunan âşifte kadmlarından biri. S Baş yemenisi tezyinatı, meşguliyet, Arab alfabesinde bir harfin okunuşu. 9 Peygamber, büyük kama. 10 İnsan, âsab. Yukandan asağıya: 1 Kurma, fırtına. 2 Ad. eğer. 2 Bir yemek, kanun. 4 Bazısı bunu yapar da fenalık görür, bir emir. 5 Yayla atılır, içinde. 6 Güzel san'at. kayıbdan haber verme usulü. 7 Saray, riyaziyede kullanılan bir harf. 8 Kraliçe, yaramaz çocuk. 9 Paramızın çeşidlerinden biri, cakalı. 10 Köpek yavrusu, yığın. Evoelki bulmacamn halledilmiş şekli I 4 5 Pirinç, yulaf, mercimek, bnğday, irmik, patates, mısır, arpa, çav • dar, türlü, badem I. 9 İstanbul Belediyesi İlânları V j ve ödendiğine dair vesika ibraz etmediğiniz takdirde borc kabul'edilmiş ve itirazda bulunulmamış nazarile bakılacağından halen ödenmemiş olan borçtan dolayı merhun gayrimenkulün açık arttırma ile paraya çevrilmesi icab ettiği gibi borca kâfi gelmediği takdirde diğer emvalinize de müracaat suretile borcun tamamının ödenmesi cihe tine gidileceği bilinmek üzere 844 numaralı kanunun on beşinci maddesindeki ihbarname makamma kaim olmak üzere ve hukuk usulü muhakemeleri kanununun 142 nci maddesine göre keyfiyet ilân olunur. «443» (283) HASAN özlü Unlarile çocuklannızı besleyiniz ve bü yütünüz. Vitamini ve kalorisi bol olan bn özlü unlanndan istedik lerini ve sevdiklerini bıktırmıya rak değiştire değiştire yediri niz. Çabuk büyürler, çabuk diş çıkanrlar. Hasan markasma dikkat. Başka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. Bütün eczaneler ve bakkallarda bulunur. Hasan deposu, İstanbul, Ankara, Be voğiu, Beşiktaş. Eskişehir. istanbul Intihabı Meb'usan Teftiş Heyetinden: Mülga Müdevvenatı Kanuniye Müdürü Serkis Karakoçun General Şükrü Nailiden münhal İstanbul meb'usluğuna müstakilen namzedliğini koymuş olduğu ilân olunur. Sıhhat ve ictimaî Muavenet Vekâletinden 826 numara ile müseccel 23 mart 1936 tarih ve 3111 numaralı tababet diploması sahibi Beyoğlunda Misk sokağmda 11 numarada tababet yapan Rontken mütehassısı 1313 yılında Adapazarında doğmuş Hasan oğlu doktor Kenan kendisine müracaat eden bir hasta nin akrabasının bilgisizlikten ve görgüsüzlükten istifade ederek bunlardan haksız yere para almak ve bunları izrar etmek suretile meslek haysiyetile telifi kabil olmıyan harekette bulunduğundan dolayı Ankarada müteşekkil etibba odaları yüksek haysiyet divanının tasdikine iktiran eden İstanbul üçüncü mıntaka etibba odası haysiyet divanı kararile üç ay müddetle icrayi san'attan menolunmuştur. Oluş ilgililerce bilinmek ve mumaileyh bu müddet zarfında gizlice icrayi san'at ettiği takdirde hakkında 1219 numaralı kanunun 26 ncı maddesi mucibince muamele yapılmak için derhal en yakın sıhhî makama haber verilmek üzere ilân olunur. (293) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 P i i ş E|K A A F İ M P A|Ş|A|B li t B|E|R|B L R A|B|P|O » U § UİBİR A S I Z İİB B B R|Ü MB N S AİKHİN * E NJ KJBJA « * 10 Rl» N|E A|R A|Ş |MA|N|B A|K|E|B Z A • İK AİM B A N B A R B t S A AİMİAİC D A|N|A 1 İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 4/2/1937 perşembe günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlü ğünde «2190» lira keşif bedelli Kandilli Rasathanesinde yapılacak muhtelif bina inşaat ve tamirat işleri açık eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak daire • sinde görülecektir. Muvakkat teminat «165» liradır. İsteklilerin mektublarmı ve en az «1500» liralık bu işe benzer iş yaptığına dair gösterecekleri vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarile 4/2/937 perşembe günü saat 15 te Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. (258)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle