19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURÎYET 17 Ikincikâmm 193Y Şiddetli soğuklara karşi Nezle, boğaz, göğüs üşümesinden ve öksürükten korunmak için en iyi çare: Umum ayakkabıcı Kooperatifimizin Yıllık Umumİ heye toplantısı 19 ştıbat 937 cuma günü saat on dörtte Çarşıkapıda Cemiyet merkezinde yapılacağı sayın ortaklanmıza ilân olunur. San'atkârları Kooperatifinden: Kulağınıza kiipe olsun' RUZNAME: 1 Meclisi idare ve murakıb rapor lannın okunnmsı. 2 Senelik bilânçosunun tasdikl. 3 Nizamaameye göre idare heyeti ve murakıbfcırın intihabı. Îstanbul dördüncü icra menrarluğundant Bir borçtan Aolayı mahçuz olnp paraya çevrilmesine karar verilen on bir miskal inci (gerdanlık) bir elmas taşIı yfizttk (badem şeklinde) iki aded elmas taşlı yüzük bir çift elmas taşlı küpe 25/1/1937 tarlhine müsadif pazar tesi günü »aat 10 dan itibaren Sandal Bedesteninde satılacaktır. Takdir oln • nan kıymeti mııhammene üzerinden % 75 i bulamadığı takdirde satış 1/2/ 937 pazartesi gfinfi saat 10 a bırakılacak ve en çok arttırana satışı yapılacakhr. tsteklilerin o günlerde Sandal Bedesteninde bulunacak memunma müracaat etmeleri lüzumu ilân olunor. (29377) ÇAPAMARKA Salebidir. Çok saf ve besleyici olan bu nef is gıda, çay ve kahvenin mide ve âsab üzerindeki fena tesirlerinden de sizi korur. 1 5 Gramlık paketleri iier yerde Kuruştur. lambasım ERA 1935 te ERadyodaT Rçelik tead etti G E Nkullandı.L LEC İC ve bütün ettirdi. 1936 da GENERALdiinyaya taammümfetkikalı, de ELEGTRİG'in fennî radyonun en son 1937 muvaffak olımştıır.harikasını yaralmağa GRİPİN kullanmakla kabildir. Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti aüratle duşürür. Baş, dis, sinir, mafsal, adale afnları ancak GRiPiN almak suretile çarçabuk defedilebilir. Pazartesi 18 Kat'î Tesir ikincikânun BU NEDiR? H E L ECT R 1C in b u COŞKUN Manifatuna Magazasında Bayanlar için Edremid Belediye Reisliğinden: Belediyemizin açık olan 165 lira ücretli mühendisliğine istekli o lanların müracaati ilân olunur. Taliblerin mühendis diplomasmı hâmil ve musaddak çehir plânmı tatbika muktedir bulunmalan şarttır. Makine, elektrik, su jşlerinden anlıyanlar tercih olunur. Müracaata ev • » rakı müsbitenin eklenmesi lâzımdır. (14) 1 Ayar ve tashih cihazıdır. tetkİkatı »emeresİ olan 1937 F O C U S E D TONE «erilerile rad hoş biir si'rpriz Beyoğlu, Iç Bankan karfiaında Üsküdar ikinciîsulh hukuk mahkemesinden: Beylerbeyinde Abdullahağa mahallesinde Fıstıkh caddesinde 26 nnmarah hanede sakin iken 5/8/936 tarihinde veat eden Selim oğlu Hacı Hasanın terekesine mahkememizce vazıyed edilmiştir. Müteveffanın gayrimenkul metnı kâtmdan olan mezkur 26 numaralı hanenin veresenin talebile açık arttırma le satılmasına mahkemece karar verilmiştir. 1 Mezkur hane on oda, büyük iki ıofa 4 halâ ve \ftt mutfak ve iki kuyn e hamanu ve otfunluk ve komürlük ve zemin katta taslığı ve ön tarafta bir balkonu ve tahminen (40) metro mu rabbaında kadar bir babçeyi ve yarım gâgir üç kattan ibaret ve haricen ve dahilen abşab ktsmı boyah ve tamire muhtaç olmadıgı. 2 Mezkur haneye üç yeminli ebli fen ve vnkuf taırafından (3000) lira faymet tahmin edilmiştir. 3 Satış peşindir. Müzayedeye iş tirak etmek istîyenler kyımeti mubammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi vermeleri lâzımdır. Bina vergisi bele • diye riisumu ve Evkaf icaresi mal sahiblerine ve rüsumu tellâliye ve yirmi senelik Evkaf taviz bedeli müşteriye aiddir. 4 Saüş 17/2/937 çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar Üsküdar ikinci sulh hukuk mabkemesinde yapılacak tır. O gün kıymeti muhammenenin % 75 ini bulmadığı takdirde en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak şartile müzayede on beş gün temdid olunarak 4/3/937 perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar devam edecek ve en çok arttırana ihalei kat'iyesi icra kılınacaktır. 5fşbu şrayrhnenkul üzerinde tapue» müseccel ve gaıyrimüseccel hak sahibi olduklannı iddia edenler varsa tarihi ilândan itibaren (20) gün zarfında mahkemeye müracaatleri lâzımdır. Aksi takdirde satış parasınm paylaşmasın dan hariç kalacaklardır. 6 Satış parası azamî beş gün zarfında mahkeme veznesine yatırılması şarttır. Aksi halde müzayede bozularak bundan hâsıl olacak zarar ve ziyan ve fark ve faiz ve diğer masraflar ondan bilâhüküm tazmin ettirilecektir. Daha fazla malumat almak istiyenler mahkemenin 937/110 numaralı tereke dosya sına müracaat eylemeleri ve talib olanlann da satış günü saati muayyeninde hazır bulunmalan lüzumu ilân olu nur. (29388) Sahtb ve Başmuhamn: Yuntu Nadi ütnuml neşrivatt idare eden Yaa tjleri Müdürü: Hikmet Münif Cumhuriyet matbaan Herkes dişlerine meftun • Bu cihaz; sesin otomatik bir tarzda mükemmelen isİtilmesini temin eder. G E N E R A L yonun muvaffakiyetini hazırlıyan pişdan addolunabilir. GENERAL ELECTRİCı» «FOCUSED TONE» Usulü, radyonun yanlış ayarını düzeltir Radyo istasyon ayarı ve buluşunda 10 da 9 kişi hataya düşer. Fakat, « F O C U S E D TONE» tertibatı GENERAL ELECTRİC radyoları sizi hayrette bırakacak surette hatanızı otomatik olarak tashih eder. Her akşam sabah saat 7 ye kadar General Electric Gompany'nin kuvvetli merkezini dinleyiniz. C U * J 31,48 m e t r e K c 9530 Işaret: Elektrik «esi (10 milyon voltluk elektrik sarfiyatı) Merkezler şu şeküde takdim edilir: (this is the National Broadcasting Company G. E. C. and W 2XAD an intemational Station of the GENERAL ELECTRÎC Company Schennaetady Newyork) ÇÜNKÜ HERGON RADYOLİN diş macunile iki defa dişlerini fırçalıyor ve onlara ebedi havat. srüzellik veriyor. Schennactady , 9 5 6 y> K c GENERAL (gğ) ELECTRİC APPLIANCE AND MERCMANDISE DCPARTMENT GENERAL ELECTRİC COMPANV. BRIOGEPORT. CONNECTICUT Daima Radyolın Jenvivat ceçetesi No. 8 %vh Satış merkezi: J ) J£ W Telefon: 43849, Be y°S lu > ktîUal caddesi No. 28 D E K A W E îstanbul Telgraf t KANZUK NEZLE ve OKSÜRÜK PASTİLLRİ 1 PASTİL ANTiSEPTiK KANZUK Boğaz ve Akciğer nahiyelerîni temizler. Ses kısıklığını açar. Teneffüs yolu ile geçen bütün hastalıklardan korur. Yeşil renkli pastillerdir. 2 PASTİL LEON KANZUK Osram |[|J) ampullerinin di$ binde aydınhk kuvveti De? kalumen ile ve elektrik sar/ fiyatı Vat ile gösterilmiştif\ Bu suretle her kullanana ncuza malolan bir aydınhk teminatı verilmiş oluyor\ Dikiş dikerken 100 (DLmj li bir ampul kullanılırsa göz^ ler muhafaza edilmiş olur] Kodein ve Tolü Baisamı ile hazırlanmış öksürük paştilleridir. Lezzeti lâtif ve tesiri kat'idir. Penbe renkli pastellerdir. KANZUK markasına dikkat INGİLIZ KANZUK ECZANESI Î BEYOĞLU ÎSTANBUL OSRAM aAıpulleri 15, 25, 40, 65, 100, 125 ve 150 Dekalumenliktir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle