20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EKONOMİ Uber’eLondrayasağı Araç çağırma uygulaması Uber’in Londra’daki faaliyet lisansı iptal edildi. Karardan 3.5 milyon kişi ve 40 bin sürücü etkilenecek. DOLAR 3.4970 1.3 kuruş 8 EDİTÖR: NECDET ÇALIŞKAN TASARIM: SERPİL ÜNAY AVRO 4.1850 0.2 kuruş FAİZ BORSA ALTIN CUMHURİYET ALTIN 24 AYAR 11.74 0.6 puan 104.122 121 puan 981.03 25 kuruş 145.83 2 kuruş Cumartesi 23 Eylül 2017 Gelecek bir tık uzağınızda: Türkiye’nin Eğitiminden Dünyanın Eğitimine Geçiş Sistemi TEOG öldü, yaşasın TEDEG! Malum Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kaldırıldı. Öğrenciler ve velilerin kafasında yeni sistemin nasıl olacağıyla ilgili tonlarca soru işareti var. Ancak son 15 yıldaki deneyimler, umutlu hayaller kurmayı biraz güçleştiriyor. Neyse ki online dünya sınır tanımıyor da çıkış yolunu arayan, dünyanın okuluna uzaktan eğitimle bir tıkla ulaşabiliyor. “Çocuğunuz hangi okula giderse gitsin, ama bu yetkinlikleri öğrensin” diyerek, TEOG, başarı puanı ve ikametgâh istemeyen “Türkiye’nin Eğitimden Dünyanın Eğitimine Geçiş Sistemi”nin (şimdilik TEDEG diyelim) en başarılı örneklerini inceledik. 1 340 milyon öğrenci bu okula gidiyor Milyar dolarlık uzaktan eğitim kurumu Kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan Khan Academy, isteyen herkesin istediği an, istediği yerde ücretsiz eğitim alabilmesine odaklanan bir online platform. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için oluşturulan organizasyon, kişiye özel öğrenim içerikleri sunuyor. Dünya çapında her ay 40 milyon öğrenci ve 2 milyon öğretmen tarafından kulla nılan Khan Academy’nin dersleri bugüne kadar yaklaşık 400 milyon kez izlendi. Türkçe dahil 36 dilde online eğitim veren Khan Academy’nin içeriklerine Web, iOS ve Android uygulamaları üzerin den ücretsiz erişilebiliyor. 2 Malatya’dan Silikon Vadisi’Ne... Video temelli online ders platformu Udemy’de bulunan ve 20 binden fazla eğitimcinin verdiği 55 binden fazla kursu 17 milyonun üzerinde öğrenci takip ediyor. Platform, Türkçe dahil 60 farklı dilde eğitim içeriği barındırıyor. Silikon Vadisi’nin önde gelen Türk girişimcilerinden Eren Bali’nin hayata geçirdiği Udemy’ye Web sitesinin yanı sıra iOS ve Android mobil uygulamala rı ile erişilebiliyor. Bali, Malatya’nın bir köyünden çıkıp, ABD’de 700 milyon dolarlık değere ulaşan Udemy’nin hikâyesini şu sözlerle özetliyor: Tam zamanlı olarak ilkokuldan başlayıp üniversiteye gidiyoruz. Sonra? Sonra öğrenmeyi bırakıyoruz… İnternet üzerinden eğitim platformlarının dünya çapındaki bir diğer önemli örneklerinden olan Udacity’nin online programlarını şu ana kadar 190’dan fazla ülkeden 160 binin üzerinde öğrenci tamamlamış. 2011 kurulan girişim 2015 yılı sonunda 1 milyar dolarlık değeri aşmış. Eğitimi demokratikleştirmeyi amaç edinen platform, daha çok yazılım dünyasına yö nelik içeriklerden oluşuyor. Bu kapsamda Google ile de işbirliği yapan Udacity, kodlama, uygulama geliştirme, yapay zekâ, sanal ve artırılmış gerçeklik, robotik, makine öğrenme, veri analitiği ve programcılık gibi alanlara odaklanıyor. 4 Okuma yazmayı bilene kod öğretiyor Kod yazarlığı artık ilkokul çağındaki çocukların bile yapabildiği bir iş haline geldi. Geçmişi 2011 yılına dayanan Code Academy de bu işi hem online hem de ücretsiz olarak öğretiyor. Şu ana kadar 45 milyondan fazla kişiye online eğitim veren platformda PHP’den Ruby’e, Python’dan Java’ya dek birçok prog ramlama dili eğitimleri de veriliyor. Yazılım dünyası hakkında en ufak bir bilgisi olmayanlara bile adım adım bu işi öğretmeye soyunan Code Academy gibi bu işi benzer şekilde yapan diğer online eğitim platformları arasında ise Code School, Code.org, Treehouse, One Month gibi alternatifler de mevcut. 5 Ufkunuzu daraltmayın... Kendini diploma ve kariyer arasında sıkışmış hissedenler için yetkinliklerini geliştirebileceği bu uzaktan eğitim plat formlarının yanı sıra ufuk açıcı eğitim kaynakları da yine internetin sunduğu nimetler arasında. Bunların başında da geçmişi 1984 yılına dayanan ve “Yaymaya Değer Fikirler”e açık olan TED konferansları var. Bu platformun eğitim alanında sunduğu bir hizmet olan TEDEd de eğitimden yaşama, okullarda cevabını bulamayacağınız soruların cevaplarından dünyanızı aydınlatacak fikirlere, binlerce içeriği ücretsiz ve Türkçe altyazı seçeneği ile önünüze getiriyor. PENDİK BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI 1 Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesi’ne ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümeni’nce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (beşyüz TL) olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir. BÖLGE: Kurtköy ADA: 3967 PARSEL: 21 PARSEL ALANI (M²): 2.995,21 İMAR DURUMU: Ticaret (T5) MUHAMMEN BEDELİ: 8.985.630,00 (Sekizmilyondokuzyüzseksenbeşbin altıyüzotuz TL.) GEÇİCİ TEMİNAT: 269.569,00 (İkiyüzaltmışdokuzbin beşyüzaltmış dokuz TL.) İHALE GÜN VE SAATİ: 03.10.2017 Salı Saat: 10.00 2 Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında (T5) rumuzlu ticaret alanında kalmaktadır. Ayrıntılı yapılaşma şartları ihale şartnamesinin Ek (3) imar durum belgesinde açıklanmaktadır. 3 İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. 4 İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 1. İkametgah belgesi, 2. Nüfus cüzdan sureti, 3. Noter tasdikli imza beyannamesi, 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 5. Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 1.Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğü’nden, Ticaret veya Sanayi Odası’ndan, Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 2. Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 3. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 4. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 5. Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 6. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 7. Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN: 1 Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 2 Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 5 Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 1. Tedavüldeki Türk Parası 2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3. Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 6 Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 7 Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 663891) T.C. ERZURUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO: 2016/776 Esas Davacı Erkan Nakışlıtarafından mahkememize açılan Veraset davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararı uyarınca; Erzurum İli Yakutiye İlçesi Rabia Ana Mahallesi Cilt No:40, Hane No:1638’de nüfusa kayıtlı bulunan Memet ve Hediye’den olma 1900 Erzurum doğumlu Hanım Gürgen’in mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda mirasçısı bulunmadığından Medeni Kanunun 594. maddesi gereğince miras bırakanın mirasçısı olanların mahkememizin son ilan tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Medeni Kanunun 501. maddesi gereğince Devlete geçeceği hususu ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 610928) T.C. SİLİVRİ AİLE MAHKEMESİ’NDEN/ BAŞKANLIĞI’NDAN ESAS NO: 2015/574 Esas DAVALI: KÜBRA BİNGÖL Orduzu Mah. 5. Sk. No: 13 İç Kapı No: 1 Battalgazi/MALATYA Davacı Cumali Bingöl tarafından davalı Kübra Bingöl aleyhinize açılan Çekişmeli Boşanma davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 01/02/2018 günü saat: 10:35’de Silivri Aile Mahkemesi Duruşma Salonu’nda duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.U.M.K.’nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 668226) Sinpaş GYO, Anadolu yakasında 11 bin 200 metrekare alanı kaplayan yeni projesi Gökorman’ı hayata geçirdi. Sinpaş GYO’dan 330 milyon TL’lik proje Sinpaş, Ümraniye Şile yolu üzerinde bulunan 330 milyon TL’lik yatırı mı Gökorman’ı tanıttı. Projenin Anadolu ya kasındaki 18. yatırımları olduğunu belirten Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gaceme, “Şile yolu üze rinde Çekmeköy Ümraniye aksında yükselecek Gökor man, Ataşehir’e 10 dakika, Ikea ve Metro’ya 4 dakika, 3. köprü ve TEM’e birkaç daki ka mesafede olmasıyla çok avantajlı bir lokasyona sahip” dedi. Seba Gaceme Toplam arsa alanının 11 bin 200 metreka re olduğunu aktaran Gaceme, toplam daire sayısının ise 420 olduğunu duyurdu. Gace me, “Bundan 40 yıl öncesinin Türkiye’sinde ev inşa etmek, adeta ustaların elinde olan, küçük ve bireysel girişimlerdi. O dönemde kurumsal firmalar hele hele ülke düzeyinde markalaşmış kurumlar yoktu. Sinpaş, böy le bir ortamda marka projelerle yazlık evler ve siteler yapma hedefi ile yola koyulan ilk şirket oldu. 43 yıldır hep farklı ve yenilikçi olabilmek için çalıştı ve sayısız ilklere imza attı” diye konuştu. l Ekonomi Servisi Türkiye menşeili epilasyona ilgi arttı Vortex Yönetim Kurulu Başkanı Ferit İşkar, Türkiye’de üretilen epilasyon cihazlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. “Şimdiye kadar Çin ve İsrail’in elinde olan sektörde şimdi Türkiye de söz sahibi” diye konuşan İşkar, “Hatta birçok ülke de tercihini Türkiye’den yana kullanmaya başladı. Son 3 ayda Türkiye birçok ülkeye epilasyon cihazı satmaya başardı” dedi. İşkar, ithal cihazların güzellik merkezlerine çok pahalıya mal olduğunu belirterek, yerli üretim cihazların hem maliyeti düşürdüğü hem de kullanım kolaylığı sağladığını söyledi. l Ekonomi Servisi C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle