16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. İSTANBUL ANADOLU YAKASI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ YAPI VE TEKNİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ DERİNCE DAĞITIM SERVİSİ VE LOJMAN BİNASI DÜZENLENMESİ İŞİ İhale Kayıt Numarası: 2017/454869 DERİNCE DAĞITIM SERVİSİ VE LOJMAN BİNASI DÜZENLENMESİ İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 1 İdarenin a) Adresi: Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. No:1 KADIKÖY/ İSTANBUL 34652 KADIKÖY/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası: 2163254210 2438 2167002545 c) Elektronik Posta Adresi: ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik. gov.tr/EKAP/ 2 İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 ADET BİNANIN TESİSAT ALT YAPISININ VE PROJESİNDE İFADE EDİLEN MİMARİ İMALATLARIN YAPIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer: Deniz Mah. Liman Cad. Eskiciler Sok. No: 9 Derince/KOCAELİ c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 3 İhalenin a) Yapılacağı yer: Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. No:133 Üsküdar/ İSTANBUL b) Tarihi ve saati: 10.10.2017 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan tica ret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B.III Grubu İşler ve bu gruba ait benzer işler 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve Makine Mühendisliği Diplomaları 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı 150.Yıl PİM Binası Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. No:133 Üsküdar/ İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 150.Yıl PİM Binası Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. No: 133 Üsküdar/ İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 667947) İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDAN İLANEN TEBLİĞ MÜKELLEFİN ADI SOYADI/UNVANI TC/VERGİ ADRESİ KİMLİK NUMARASI İMB.MAD.İNŞ.TUR.G.H.O.AL.SAT.S.T.L.Ş. 4740060251 Kapaklı Beldesi Bahçelievler Mah. (CANER KARAATLIKanuni temsilci) 5020463413 Ayan Sk. No: 51/1 Çerkezköy/TEKİRDAĞ İMB.MAD.İNŞ.TUR.G.H.O.AL.SAT.S.T.L.Ş. 4740060251 Kapaklı Beldesi Bahçelievler Mah. (CANER KARAATLIKanuni temsilci) 5020463413 Ayan Sk. No:51/1 Çerkezköy/TEKİRDAĞ VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ 2011/10 2011/11 VERGİNİN NEVİ KDV KDV CEZANIN VERGİNİN CEZANIN NEVİ TURARI TUTARI VZC 3.891,06 11.673,18 VZC 4.043,34 12.130,02 Erenköy Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı veya unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.’nun 103104105106. maddelerine istinaden bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin bu ilan tarihini izleyen bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 667937) T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/230 Esas KARAR NO: 2017/364 Davacı UĞUR MUMCU YİĞİT tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: 1 Davanın KABULÜ ile; Erzincan ili, Tercan ilçesi, Yaylım mah/ köyü cilt no: 43 nane no: 20, BSN No: 62, T.C. kimlik no: 26776657590’de kayıtlı, Uğur Mumcu Yiğit’in “UĞUR MUMCU” olan adından MUMCU kısmının çıkartılarak “UĞUR” olarak DÜZELTİLMESİNE, 15/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 667912) T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/388 KARAR NO: 2017/385 Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/388 Esas E,2017/385 K sayılı kararı ile; Davanın kabulü ile; Batman ili, Merkez ilçesi, Beşevler Mah. 5 cilt, 290 hane numarasında kayıtlı olan 65098323714 TC kimlik numaralı Beşiri 10/02/1986 d.lu Abdullah ile Saliha’dan olma MAŞALLAH İNAN’ın adının “KÜBRA” olarak değiştirilmesine nüfusa kayıt ve tesciline, 24/08/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 668181) T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS: 2017/264 KARAR: 2017/333 Davacı MEHMET YILDIRIM aleyhine mahkememizde açılan isim tashih davasının yapılan duruşması sonunda 08 09 2017 tarihli karar gereği HÜKÜM: Davanın kabülü ile Kilis, Merkezilçe Çerçili köyü C 61 H 28’de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Saniye oğlu 01/05/1979 d.lu 53.......62 TC kimlik no’lu Mehmet Yıldırım’ın Mehmet olan isminin önüne Çilo isminin eklenerek ÇİLO MEHMET OLARAK DÜZELTİLMESİNE ilişkin karar ilan olunur. 19/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 668126) T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/396 KARAR NO: 2017/387 Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24/08/2017 tarih 2017/396 E. 2017/387 sayılı kararı ile; Davanın kabulü ile; Çorum ili, Kargı ilçesi, Köprübaşı Köyü /Mah. cilt no: 50 hane no: 11’de nüfusa kayıtlı davacının kızı duruşmada dinlenen Halm Kentel’in müşterek çocukları küçük 10172052424 TC kimlik numaralı Osmancık 04/10/1999 doğumlu Halim ve Havva’dan olma Keziban Benziban Kentel’in adının “BEYZA” olarak değiştirilmesine nüfusa kayıt ve tesciline, 24/08/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 668119) T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/179 KARAR NO: 2017/80 HÜKÜM: Davanın kabulü ile, Rize ili, İkizdere ilçesi, Zafer Mahallesi, cilt 7, hane 10, BSN74’te nüfusa kayıtlı Yusuf ve Özlem kızı, Bakırköy 31/08/1998 doğumlu, 62458211650 T.C. kimlik no’lu olup, Vasfiye Melisa olan adının “Melisa” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve bu şekilde nüfusa tesciline karar verilmiş olup, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/09/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 667797) T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/414 KARAR NO: 2017/390 Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24/08/2017 tarih, 2017/414 Esas, 2017/390 sayılı kararı ile; Davanın kabulü ile; Yozgat ili, Yenifakılı ilçesi, Çöplüçiftliği Köyü, 22 cilt, 16 hane numarasında kayıtlı 34478305510 TC kimlik numaralı Zeytinburnu 03/06/1996 d.lu Gökmen ile Hatice’den olma DÖNDÜ ÇINAR’ın adının “ELİF DÖNDÜ” olarak düzeltilmesine nüfusa kayıt ve tesciline, 24/08/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 668110) T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/200 Esas KARAR NO: 2017/311 Davacı GÜLHAN MUTLU aleyhine mahkememizde açılan Nüfus davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1 Davanın KABULÜNE, Gümüşhane ili, Köse ilçesi, Gökçeköy Mahallesi/köyü, cilt no: 7, hane no: 28, BSN 74’te kayıtlı, Mehmet ile Gülnaz oğlu, 26/03/1987 doğumlu, 33958548218 TC kimlik numaralı GÜLHAN MUTLU’nun Gülhan olan isminin GÜRKAN OLARAK DÜZELTİLMESİNE, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/08/2017 Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 668086) T.C. BAKIRKÖY 9. AİLE MAHKEMESİ’NDEN İLANEN TEBLİĞ Sayı: 2017/321 Esas Davalı SELİM KORKMAZ, Burhan ve Türkan oğlu, 20/05/1988 doğumlu, 41734962950 TC kimlik numaralı, Sivayüşpaşa Mah. Mimoza Sok. İkizler Apt. D. 3 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde iken ikametgâhı meçhul. Davacı DİLARA MELTEM KORKMAZ tarafından davalı SELİM KORKMAZ aleyhine mahkememize açılan boşanma davasının açık yargılaması sırasında davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine, ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren HMK 122. maddesi gereğince 2 hafta içinde davaya cevap verebileceği ve cevap dilekçesinde HMK 318. maddesi gereğince tüm delillerini açıkça hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek suretiyle elinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar içinde elinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunduğu olduğu, süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağı, dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 668074) ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN OLUNUR. 12.07.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Esenyurt TEM Güneyi 2. Etap Uygulama İmar Planında 3016 ada 1 ve 5 parsellerin 25m’lik yol alanında kalan bir kısmının istikametinin düzenlenmesi ile meri plan yapılaşma şartlarında bitişik nizam hmax: 4 kat yapılaşma şartlarında Ticaret+Konut Alanı’na alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Esenyurt Belediye Meclisi’nin 10.11.2016 tarih ve 225 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.05.2017 tarih ve 707 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 1/1000 ölçekli plan paftaları 12.05.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır. Onanlı planların belediyemizde 22.09.2017 ve 22.10.2017 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılacağı ilan olunur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 666203) Cumartesi 23 Eylül 2017 12 haber EDİTÖR: SERKAN OZAN TASARIM: SERPİL ÜNAY ERDOĞAN, GÜLEN’İ İSTEDİ: Bizde idam yok rahatlıkla iade edebilirsiniz ABD Başkanı Donald Trump’la önceki gün bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in iadesi istemini yineledi. Gülen’in ABD’den iadesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, bir önceki başkan Barack Obama döneminde ABD’ye 85 koli belge verdiklerini belirterek “Bizde herhangi bir teröristleri olduğu zaman veyahut da bir vatandaşları olduğu zaman hemen kendilerine bizden vermelerini istiyorlar. Bu tabii adil bir yaklaşım tarzı değil. Temenni ederim ki stratejik ortağımız olan ABD yanlışı süratle giderir ve bizim ülkede devlete karşı darbe girişiminde bulunan, 1516 Temmuz bu iki gün içerisinde benim 250 vatandaşımın ölmesine neden olan, parlamentomuzu bombalayan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni bombalayan, Emniyet Harekât Merkezimizi bombalayan bütün bunlarla beraber İstanbul Boğaz Köprüsü’ndeki şimdi Şehitler Köprüsü oldu burayı bombalayan bu alçaklara karşı bizim atılması gereken adımları atmamızda yardımcı olması gerekir” dedi. Gülen’i iade etmesi gerektiğini belirten Erdoğan “Kaldı ki bizim ülkemizde şu an idam yok, rahatlıkla iade edebilirsiniz” ifadelerini kullandı. l Haber Merkezi Eski AKP’li vekil tahliye edildi 15 Temmuz darbe girişiminin ardın dan Mersin Cumhuri yet Başsavcılığı’nın yü rüttüğü FETÖ soruştur ması kapsamında “si lahlı terör örgütü üye si” olduğu iddiasıyla 8 Mayıs’ta gözaltına alı nan eski AKP Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, 10 Mayıs’ta Ahmet Tevfik Uzun çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tu tuklandı. Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada Uzun savun ma yaptı. Tanıkları da dinleyen mahkeme he yeti, Uzun’u ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasa ğı koyarak tahliye etti. l Yurt Haberleri Taş üzerine yazdığı ‘Hero’ için gözaltı İzmir’in Seferihisar ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Mustafa Kaya, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı. Mustafa Kaya’nın sosyal medya hesabında, taş üzerine sprey boyayla yazılmış ‘Hero’ yazısı önünde çektirdiği fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı. Kaya’nın 15 Temmuz yıldönümünde de valilik önünde fotoğraf çektirip, demokrasi nöbeti tuttuğunu yazdığı da belirlendi. ‘Hero’ değil ‘heart’ alarmı Öte yandan Bursa’da turistik Koza Han’da bir yurttaşın ‘Hero’ tişörtüyle gezdiği ihbarını alan polis ekipleri seferber oldu. ‘Hero’ tişörtü giydiği iddia edilen Özkan Güngör gözaltına alınırken, tişörtte İngilizce kahraman anlamına gelen ‘Hero’ değil, kalp anlamına gelen ‘Heart’ yazılı olduğu anlaşıldı. İhbarda bulunan vatandaşların tişörtteki yazıyı yanlış okuması sonucu ifadesi alınan şahıs daha sonra serbest bırakıldı. l DHA / İHA Eski komutan Keleş’e 5 yıl hapis ve tahliye FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası tutuklanan eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Ceyhun Keleş’in yargılandığı davada karar çıktı. “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” ve “TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlarından beraat eden Keleş, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklulukta geçirdiği süre ve aldığı ceza miktarını dikkate alarak Keleş’in tahliyesine karar verdi. l DHA 2 ilde 19 kişi FETÖ’den tutuklandı Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’yeyönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 Eylül günü, Elazığ merkezli, 14 ilde düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 30 şüpheli emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle hâkim karşısına çıkan şüphelilerden 13’ü, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları ve “ByLock” kullandıkları iddiasıyla tutuklandı. Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklandı. l İHA / DHA C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle