13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Pazartesi 18 Eylül 2017 haber 12 TASARIM: ZARİFE SELÇUK Ispanyol gençleri: Yapabiliriz Dünya siyaset sahnesine fırtına hızıyla girdi onlar... Yaşlı İspanya’da Gezi Direnişi benzeri eylemlerden doğan ve ülkenin 3. kıtayı sarsan ağır ekonomik krizin, halkı nefessiz bırakan kemer partisi haline gelen Podemos ile İspanya ve Avrupa siyasetini konuştuk sıkma politikalarının Yunanistan gi bi İspanya’yı da vurduğu dönemler, 201112 yıllarıydı... İspanya’da yol suzluk ve işsizliğe karşı ülke çapın da düzenlenen kitle sel gösterilerden doğan gençlik hareketi kısa zamanda ülke siyase tinde de etkili bir şe kilde adından söz etti MERİÇ ŞENYÜZ recekti... Hantallaşmış politikalara, kapitaliz min acımasız çarkına isyanıyla sesini duyuran Podemos (Yapabiliriz), yaklaşık dört yıl önce kurulup ülkenin üçüncü büyük partisi haline geldi. Batı’dan Türkiye’ye ifade, basın özgürlüğü uyarıları art arda yükselip beş çalışma arkadaşımızın halen tu Partinin kurucularından David Perejil ve Amelia Martínez Lobo, kurtuluşun ancak ekososyalist, ekofeminist bir perspektifle mümkün olabileceğini söylüyor. tuklu bulunduğu Cumhuriyet davası sürerken, bu süreçte gazetemize destek ziyareti gerçekleştirenler arasında Podemos da yer aldı. Partinin kurucularından David Perejil ve Amelia Martínez Lobo ile söyleşi fırsatını da kaçırmadık, onlarla gazeteye gelmişken MadridBarselona hattında gerilimi artıran Katalonya’nın bağımsızlık referandumu adımından AB’nin geleceğine, siyasette gençleşmeye uzanan sohbete daldık. ‘Popülist sağ yükselişte’ Podemos’un Uluslararası Masa Üyesi Perejil, kendisini Marksist olarak tanımlıyor ama Podemos’un böyle tanımlanamayacağını söylüyor. Par 2015’teki Podemos eylemlerinden. tinin kendisini sağsol ikiliğine hapsetmediğini savunan Perejil, “Dünyada çok ciddi, sorunlu değişiklikler söz konusu, buna da ancak yeni pozisyonlar alarak karşılık verebiliriz. Popülist sağ iktidarlar yükselişte, şu an devrimci bir dönem yaşamıyoruz. Yapmamız gereken bu yükselişe kar şı soldan bir seçenek üretmek” diyor. Kapitalizmin temel açmazlarından birinin çevre sorunu olduğuna işaret ederek ekolojizmin Podemos’un ayırt edici özelliklerinden biri olduğunu vurguluyor: “Kapitalizm, gezegenimizin yaşamakta olduğu ekolojik krize yanıt üretemez. Buna karşı ancak an tikapitalist bir yanıt verilebilir. Kapitalizm insanlığı bir ekolojik felaketin kıyısına getirdi. Buradan kurtuluş ancak ekososyalist, ekofeminist bir perspektifle mümkün olabilir. Podemos da bunu temsil ediyor.” “Peki, bütün bunlar mevcut düzen içinde gerçekleşebilir mi? Örne ğin, İspanya bir krallık. Krallığı yıkmadan bunları nasıl yapabilirsiniz” sorusuna yanıtı ise şöyle: “Monarşik siyasi düzlemi desteklemiyoruz. İspanya halkları nasıl yönetileceğine kendisi karar verebilmeli, biz monarşinin devam edip etmeyeceğini belirleyecek bir referandumdan yanayız.” Referandum sözü geçmişken, Katalan Özerk Meclisi’nin tek taraflı olarak ilan ettiği bağımsızlık referandumunu soruyoruz, yanıtı “İspanya Parlamentosu’nda bu referandumu destekleyen tek büyük parti biziz” oluyor. ‘Genç bir parti olmak’ Bizdeki ‘Gezi Direnişi’ne benzeyen eylemlerden doğan Podemos şu an da dünyanın en büyük 14. ekonomi PENDİK BELEDİYESİ’NDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI sine sahip İspanya’nın en çok üyeye sahip partisi konumunda. Gezi fo 1 Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesi’ne ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümeni’nce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (beşyüz TL) olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir. rumlarını yöneten gençlerin kocaman bir parti olduğunu düşünün, Podemos aşağı yukarı böyle bir şey. Genel Başkanları Pablo Iglesias 39 yaşında, yönetim kadrosu ondan da BÖLGE: Kurtköy ADA: 3967 genç... Genç bir parti olmanın deza PARSEL: 21 PARSEL ALANI (M²): 2.995,21 İMAR DURUMU: Ticaret (T5) MUHAMMEN BEDELİ: 8.985.630,00 (Sekizmilyondokuzyüzseksenbeşbin altıyüzotuz TL.) GEÇİCİ TEMİNAT: 269.569,00 (İkiyüzaltmışdokuzbin beşyüzaltmış dokuz TL.) İHALE GÜN VE SAATİ: 03.10.2017 Salı Saat: 10.00 2 Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında (T5) rumuzlu ticaret alanında kalmaktadır. Ayrıntılı yapılaşma şartları ihale şartnamesi nin Ek (3) imar durum belgesinde açıklanmaktadır. vantajları ve avantajları nelerdir diye sorduğumda, Perejil, “Hiçbir dezavantajı yok ama İspanya’daki yaşlı partilerin muhafazakârlığından uzağız, daha dinamiğiz, avantajlarımız bunlar” diyor. Podemos’un Avrupa Parlamentosu’nda da (AP) beş üyesi var. Podemos Avrupa Masası’nın üyesi Ame 3 İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. lia Martínez Lobo’ya ise Britanya’nın 4 İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: AB’den ayrılma kararı sonrasında İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 1. İkametgah belgesi, 2. Nüfus cüzdan sureti, 3. Noter tasdikli imza beyannamesi, 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 5. Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 1.Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğü’nden, Ticaret veya Sanayi Odası’ndan, Ticaret Sicili (Brexit) birliğin geleceği hakkında neler düşündüklerini soruyoruz. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in birliğin geleceğine yönelik hazırladığı beş alternatifli senaryoyu hatırlatıyor Lobo: “Bu beş senaryonun biri bile Avrupa’da yükselen otoritarizme karşı önlemleri içermiyor. Müdürlüğü’nden, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alın Bunların hepsi neoliberal politikalar. mış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Biz bu politikaları, Avrupa değerleri 2. Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 3. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen ki ne karşı bir ihanet ve sabotaj olarak görüyoruz” diye de ekliyor. şinin noter tasdikli imza sirküsü, 4. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 5. Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 6. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 7. Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, ‘Siyasete doğrudan katılım’ Yunanistan’da SYRIZA’nın da benzer söylemlerle iktidar olduğunu ama hükümet kurduktan sonra bunları unuttuğunu hatırlattığımızda ise her iki Podemos yöneticisi de bu C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN: görüşe katıldıklarını söylüyor. Pe 1 Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 2 Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 5 Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 1. Tedavüldeki Türk Parası 2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3. Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 6 Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali ki, Podemos’un farklı olacağının garantisi ne? Martinez ve Perejil buna “taban inisiyatifi” yanıtını veriyor. Podemos’un gerçekten de dünyada başka hiçbir partiye benzemeyen bir “doğrudan demokrasi” uygulaması var ve bütün Podemos üyeleri gerek taban örgütlerinden gerekse partinin kurduğu internet ağları üzerin Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu den parti politikalarının oluşturulma teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 7 Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taah hütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 663891) sında aktif rol üstlenebiliyor. Perejil, “Dünya üzerinde halkın siyasete katılımını artırabilmek için inovasyonlar yapan az sayıdaki partiden biriyiz. Ancak yaşadığımız en büyük zorluk parti politikalarının oluşturulmasına internet ya da cep telefonu ap likasyonlarıyla katılanlarla özellikle şehrin dış mahalleleri ya da kırsal ke T.C. AYDINCIK (MERSİN) SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2017/1 Tereke Davacı Ziraat Bankası ile davalılar Hediye İlgöz, Barış İlgöz, Günay Altan İlgöz ve Ferdi İlgöz ile arasında mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle; TMK’nun 620 ve 621. maddeleri gereğince, murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde; mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 651700) T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN 2017/102 Esas MAKBULE KILINÇ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen KADRİYE KILINÇ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO: 13259036942 ADI SOYADI: KADRİYE KILINÇ BABA ADI: İBRAHİM ANA ADI: MAKBULE DOĞUM TARİHİ: 05/04/1983 DOĞUM YERİ: DİYARBAKIR İKAMETGÂH ADRESİ: Peyas Mah. 523 Sk. No:13 D Blok İç Kapı No: 17 Kayapınar/ DİYARBAKIR Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basın: 569048) simde yer alan ve uygulamaları kullanmaksızın taban örgütlenmeleriyle söz sahibi olmak isteyenler arasında bir denge kurma zorunluluğumuz” diyor. İnternetin Podemos’un yükselişindeki rolü çok açık ancak iki yöneticinin de üzerinde uzlaştığı bir görüş var ki, “Siyasette hiçbir şey yüz yüze iletişimin yerini tutamaz”. Son olarak, Türkiye’deki durumla ilgili düşüncelerini soruyoruz. Her iki siyasetçi, Türkiye’ye gelmeden önce buradaki muhalifler hakkında çok kaygılı olduklarını ama ziyaretlerinden sonra bu endişelerinin azalacağını umut ederken tam tersine arttığını, ülkelerine döndüklerinde bunu gündeme getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyor. C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle