12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BASIN AHJLAK YAİ,AS1NA TAAHHÜT EDXB Sahlbi: Cunıtrurtvet A.:,, ^acılılt »e Gazeteciük T.A.Ş. •dına ISAZİMK NADİ Sorumiu Yazı Işlen Mudürü : OKTAY KURTBÖKB Basan ve Yayan: CÜMHURİIET MATBAACILJK ve GAZETECtLtK T.A.Ş. Cagaloglu Halkevl Sk. No. 3941 BUROLAR: ANKARA AteMfk Burran Ymm A s t ^ ^ ~ Yeolsehir O«l: 120020 . 119544 tZMtR: FerBpaja Bulvan Afaaroih) îthanı No. 1*1: I12M M700 GÜKET tLLERJ KurukfiprO M aokak Mo. «0 • ADAMA T*l: 4550 S934 ABONE »e M \N Snellk > Aylık S Ayhk 1 Aylık fan tc> <nrt Dıtı 150 288 80 144 44 73 11 U AıU t>o*ta '""'"»«»•*•*ı«rts SaslıE (Makiuı 3 üncl1 sayfa (Sannml) «s ; L ra 1 ocJ tayta iStntlml) •0 ) IS ı 4. S. 0 ocı sarfa ıSantlmlı 100 « Nisan. Ntkâh. Evıenrn» üoffum , 100 Ölüm. Mevlid rejekku» ıS Cm.l Ölüm. Mevlld Teseklcü» 13 OncO n cmı ıso SAYIS1 KURUS 5ü İllc görüşm (Basuuvh 1 ıncı «avtad») hususları olumlu karşıladıklarıru ve bu konulardaki görüşlerini açıklamaya hazır olduklarııu söylemişlerdir. CHP Genel Başkanı Ismet İnönü ise şunları söylemiştir: «Sayın Cumhurbaşkanı Satfı çünü saat ll'de beni dâvet buyurdular. T«biî raemnunlyetle gideceğim. Bugün iein «öyleyecek başka bir şey yoktur.» Şeklî dcmokrasi ile vetuımemek, memleketin ihtiyacı olan ekonomik ve sosyal tedbirleri almak husnsunda saym Cumhurbaşkanının daha önce de belirttikleri görüşleri yerîndedir. Parti Genel Baçkanlan ve diğer memleketin Ileri gelen görevlileri ile müşterek toplantılar ve sörüşmeler yapılarak memleketimizin mnhtaç oidnğu huzur tedbirlerinin alınmasının yararlı olacağı kanaatindeyim.» TtP Genel Başkanı Behice Borant •Teklif resmen yapildırı zaman dü$ünürüz. Her türlü toplantı yapüabilir. Ama bu ceşit bir toplantı soz konusa meseieyi çözme bakımından yaran olur mu? asıl soru budur.» DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli: «Sayın Cumhnrbaşkanınm parti liderlerini çajınp görüşlerini alacağı konuşmasından anlaşılıyor. Orada biz de (;5rfi$lerimizi arzedecejHz. Bn batnmdan şimdi birşey söylemeyi doçru bulmuyorum.» BP Genel Başkanı Mustafa Timisi: «Sayın Devlet Başkammız Cevdet Sunay'm mesajlarında. »on gençlik hareketleriyle ilsili kısmına değinen görüşlerini siyasî parti yetkilileriyle gSrüşmesi noktasında olumla buldum. Ancak. bn göröşmelerden beklenilen sonuç, yetkili mevkilerde bulunanların bu jtorüşmrterin ışıginda ortaya konulacak memlrketimizin tenıel gerçeklerini samimlyetle benimsemeleri ve nyKulamalarıyla alınabilir. Bu bakımdan demeçlerinde de i?aret edildiği gibi memleketimizin jrerçekten temel sornnlan 19«1 Anavasamızın öncördüj^i köklü reformlann bugüne kadar maalesef yapılamıyışıdır. Cumhurbaşkanımızın bu serçegi işaret bayurması geç de olsa sevindi ricidir.» Bealles'lerden, Paul da ayrıldı LONDRA, (THA) Beatles' lerden Paul Mccartney Beatles' ler grubundan katî olarak aynldığını ve bir daha onlarla ışbirliği yapmayacağını kesin o l * rak ilân etmistir. Mccartney, tek basına hazır ladığı yeni bir albümü piyasaya arzederken Ingiltere Yüks«k Mahkemesine yaptığı dünkü mü racaatında, öteki Beatles'lerle alâkayı kesmış oldugunun mahkemece tesbit edilmesini istemistir. John Lenon da, Paul Mccartney "i suçlayarak: bütün gnıba hükmetmek istediğini ileri sürmüş ve Japon asıllı karısı Yoko Ono'dan arkadaşlannm nefret ettiğini söylemiştir. şakacılan,. (BasUrafı 1 inci ssyfada) nacıbaşı Sokağına yakın oldukları için birbirlerini tanıyorlar. Esmer. genç bir adamdı. Sakal traşı için koltuğa otururken : tste böyle AIi efendi, decfl, saka şaka ama, gfinün birinde adamın «esfek saıti»ne geliverir, kaka olar. Biz bakkalla konusurken yanımıza geldi. Boyacı mısın? öyle derler bana. Pek iş ffiç yok bizde. Filim işinde filân çalısırım, lette. Sen set âRiiri de. Mahkemede şahitlik «tmistin. Nasıl oldu bu İST Kahvedeydim abi, annadın nu, gfirfiltfiye koştum ki, ne göreyim, polisi iki seksen yere uzatmıs kasap Dimitri. Vurdugunu eördün mü? Ben valnıı dısarda olanlan gördâm. Dimitri'nin elinde bıçak vardı. Kaçarken ona çelme atıp düşüren benim işte. Çelme mi attm? Hem adam kaçmamış ki, ağır ağır yürüyerek hamama doâru gitmiş. Evet Syle. Ama dnrdnrmak istedim. Bana *5yle bir saldırır gibi yapınca ben kaçtınt, bıçak var elinde annadın mı, hem gö [ xü dönmüş. ; Ee. sonra? ] Sorada ilerde Insaatın orda bir kfirek vardı. Hemen onn kaptım. Arkadan kürekle vnrdum hıçak tntan eline. Ne vaptı Dimitri? Bana mısın detnedi abi. Hem o bi'sey mi, karakolda he ( rifin iirtında kaç tane sapa kırdılar da vine de rıkı cıkmadı. Peki. sen kürekle hücum etfinee arkadan, sana bir şey yapmadı mı? Dnrnr mnvnm, hemen ktetım. Ama sade brn deiil, mlilet dc fidlvor arkasından. Yani Dimitri önde gidivnr yavas vavas. elinrle kanlı btçsk. ve herkes arkasında. ama yana»amıvor. Sen de olsan vanasamazsın abi. annadın mı, adam kan r*>rmSs bir krrr. adamlıktan c<kmıs. Hem bir tSrsen. öyle bile« hflkfilflr adamlardan defil. Sadere tas attık nzaktan. O 8nde. siz arkada. nereye gittinir Byle? Nah sunda hir apartman •sr, onnn kapısından girdi. Evi mi? Detil. Nive girlyor Bytevse? Biraz sonra palisler teldi. Dimitri'yi bedrumdan çıkardı1ar. Piz n> yaptınız? f Polisler hıraksa linc edeeektik abi. millet parcalıyaeaktı namn«sıi7tım. MANAV SALİM Badik Ali müşterisl ile tartışırken dışarı çıktım. Yanda, sokağın köşesinde manav Salim Ihtiyar'ın sergisine doğru yürüdüm. Rizeli. orta yaşlı bir adamdı manav Salim. Altı yıldır bu köşede sebze meyva satıyordu. Olay günü, sabah, santfıklarla filân uğraşırken, birdenbire genç bir polisin, sokağın ortasına «vuruldum» diye yüzükoyun uzanıverişini görmüştü. Bir an ne yapması gerektiğini anlıyamamıştı. Herkes de öyleydi zahir, çünkü kimse polisin yanına yanaşmıyordu. Manav Salim. o saskınlık anında yerde yatan polisin başına dikilip bağırmağa başlamıştı: Tahu adam ölüyor, hastaneye kaldırahm ! llkyardım Hastanesi onbeş yirmi adım ilerdeydi. Fakat öyİe anlasılıyor ki, bir süre, kimse akledîp de yarahyı hemen oraya taşımağa kalkıçmamış. Karakola. koşanlar olmuş. Polis beklemişler. Peki DimitriT O n« yapıyordu? Dimitri vurda dediler. ama • nrtıda yoktn. Aksi tarafa, Galatasaray Ramamına defrn (fitmis. Yani len bojusma filirj görmedinî Görmedim. Öteki parti liderlerinm sözleri Aynı konuda dün kendileriyle görüştüğümüz GP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, TİP Genel Başkam Behlce Boran, DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, BP Genel Başkanı Mustafa Timisi, Cumhurbaşkanı Sunay'ın görüşlerini olumlu karşıladıklarım belirterek sunları söylemişlerdir : GP Genel Baskanı Turhan Feyzioğlu : «Sayın Cnmhurbaşkanının mesajında söz konnsu olan temaslardan faydalı sonnçlar alınabi• lecegini nranyorom. GP olarak yılbası münasebetiyle yayınlanan çeşitli mesajlarda millî s a | dnyunnn şahlanısına ve gelecek için ürait ısıkianna şahit olmanın memnnniyetini dnyuyoruı. 1971 yılının, ekonomik ve sosyal alanda geeikmiş reformlann hürriyet içinde gereekleştirildiği ve ülkemizde hnzar ve tfivenin yerleştiği bir yıl olman lizımdır ve mfimknndfir.» MHP Genel Başkanı Alpaılan Tiirkeş: Kaktüs Çiçekevi dün akşam yandı Şişli Halaskârgazi Caddesi 385 numaralı 7 katlı apartmamn zemin katmda faaliyet gösteren «Kaktüs Çiçekevi», dün akşam yanrruşnr. Yangın, gazocagı patlamasından çıkmış, kısa zamanda gelişen alevler. bir bütan gazı tüpünü de patlatmıştır. Bu arada, çiçekçmin yanındaki Öğretmenler Bankasınm camlan, patlama ve alevlerin etkisiyle zarar görmüştür. Olayların Irdmdaki (B«st»rmh L Sahlfedel datd anarsiye son verici bir ttv kım karariann almıctjfr anb> sılıyor. Üniversite rektörleriaden bazılannın ve tsrnet Paşmnm son demeçleriyle bn harekete yeşil ısık yaktıklan törfinümü de vardır. Ancak bn hareketin simdiden yeteri kadar önemsenmiyen bszı vanlan. fleride «iır basscaktır Anayasanm sağladığı öniversite özerklijHne doknnmadan üniversite olaylanna nasıl tedhir balunacaktır? Üniversite reformunu bir türlü ele ahnak istemiyen çevrelerin SnİTersitelerde polis tedbirlerirte vönelmeleri. özeltikle bn knnaya 5nem veren çevrelerde nasıl tepkiipr ııvandıracaktır? Safdan sola kadar tfim partileri bir ortak hareket tSrâffi» de toparlamak ıstiyen tayın Cumhurbaşkanı. fiili bir koalisyona çağn çıkarmalrtadır. Kısa bir süre önce Başbakan Süleyman Demirel hakkında sorastur ma açılmssmı istiven muhalefet eevreleri, bu koalisvonla partilerini bağdastırmak olanaimı bulabilecekler midir? Siyasî par tilerin onavlayıp benîmseyecekleri •^e Hükümet Baskaro «rfatıyla Süleyman Demirel'in uyçulavacaçı tedbirlerle toplumda huzur aramak teşphbnrâ bir takım insafsn ama haklı « m l s cak elestirilere daymnsbflecek midir* Hennz bn »onılar havadadiT. Siyasi parti liderlerinin KÖriijınelerinden sonra sorularn revap kulunacaktır. Ne var M Süleyman Demirel ile heraber eöriinmek veya eylem birliüne rirmek. en basta anamnhalefet parttsin) aftr yaraliyacaktır. Bütün hunlann yanı tıra Sayın Cevdet Sonay'm sıraladığı ekonomik ve sosyal tedbirlerin radikal değisiklikier Isteyen toplumda dertlere dev« olabileceğini düsunmek d« acele e t m e k olur. •*•*•* Cemiyetler (Bastarafı L Sabifede) nn hazırlandığını bildinniştir. Bu arada, Parlamentoda iktidar ile muhalefet gruplan arasında önümüzdeki günlerde yeni tasanlar konusunda görüşrnelerin yapılaeağı öğrenllmiştir. BAKKAL MAHMUT ANLATIYOR Olaym geçtıği kasap dükkânının karsısmda bir de bakkal var. Genç bir KaradenizJi bakkal Mahmut Oztel. Onunla konuşuyoruz : Buradan gSrülür h«r sey. Sen ne gördün? Ben ancak polisin bana do{rn (elip «Beni vnrdnlar, kırakola haber ver» dedifini gördüm. Sonra düstfl, öyle miT Düstü. Ne yaptmî Karakola kost«m. Ben haber Terdim. Sunay, bildiri yayımlayacak ANKARA (T.H.A.) Cumhurbaşkanlıgı Genel Sekreteri Cihat Alpan, T.HA. muhabirinin sorıısu Uzerine. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın bu hafta siyasl parti liderleriyle görilşmelerinden sonra bütçe dolayısiyle Ankara'ya gelecek olan üniversite rektörleri ile de görüşeceğini, bunun 5 Ocaktan sonra plânlanacaSını söylemiştir. Cumhurbaşkanı Sunay. şimdiye kadar bazı ögrenci liderleriyle göriişmüş. bu arada kenrtilerinin başvurması üzerine Ülkü Ocaklarını. Türkiye Milll Gençlik Teşkilfttmı. son olarak da önceki gün Sosyal Demokrasi Dernekleri liderlerini dinlemiştir.. . . , • « Milll Güvenlik Knrnlunda, 1* derlerle görüşmelerin yuvarlak masa toplantısı yerine, ayn ayn yapılmasmm kararlaştınldıgı belirtiîmektedir. Sunay. liderlerle görüştükten sonra. M. Güvenlik Kurulunu hemen toplantıya çagıracak ve bir bildiri yaymlıvacaktır. «En büyük tedbir» tçişleri Bakanı, asayiş konulannda alınacak en büyük tedbirin, Parlamentodaki parülerin «Cumhuriyeti kurtanna» konusunda birleşmeleri olduğunu söy leml$tir. ö t e yandan komlsyonrla, üye sıfatiyle konuşan trtitçe karma komlsyon başkam A.P. H Erol Yılmaz Akçal da, anarşist hareketleri önlemede iktidarda dahi olsa tek partinin başa çıkamıyacağrnı söyliyerek diSer partilere bu konuda görev düstüğünü belirtmiştir. ŞAHİT «BOYACI» İBRAHİM Ibrahim Erol 19 yaşında. «Boyacı» diye tanınırmı; o semtte. YARIN Kasap Dimitri'nin cinayeti. bir insanlıb dramıdır ANKARA (64 16 86) Elveda Dostunı A. Dclon Ri AS (47 63 15 Harbtye) Casıular Mücadelesi C. Joncs RİS ASL1 (46 70 91 Besikta}) Abra. kadabra'nın temstUeri ATLAS (44 0» 35 Btyoğlıı) Sartana'nın Oynnu J. Garbo Rİ BARBAROS: (Ortakoy • 470479ı Kara Dutum t. Günav R. DÜNYA (49 93 61 Beyotlıi) <;*vuşun Sözâ •. Steigcr Rt EMEK (44 84 39 Bcyoflu) Zorba A. <Jninn rİTAŞ (49 01 SS . Bcjrotlu) Kolerado L. Van Clecf . Rİ. tNC] (48 45 95) A«ktaa da Üftua Z. Müren IŞIN (46 22 54 . Mecidiyeköy) l Koçero i*. Güney. 2 Kara Dutum t Giinay K. KENT (Şişli 47 77 62) Bana Sevdiğini Söyle J. Lemmon RS KERVAN ($isU 48 04 23) Buğuln Oözler T. Şoray R. KEREM (46 70 9] Se$iKta;> 1 Vefasız Kadın S. Aud ran RT. 2 Bitmeyeo Kavja Y Brynrr . RTS KONAK ( « 26 M) Çavnjun Sırrı R. Steiger RİS. LALE (44 35 95 • Beyoğtu) Adsıı Cenjrivcr C. Arkın LL'KS (Bcyoğu 44 03 80) Kara Dutum R. t Güna» LEVENT: (4. Levenı M 06 99) • Zarba A. Quinn . 1. MISTIK (46 15 |4 • Bcslktas) I Gilzel Bir Sonbahu C. Lollobrifida. 2 Baskın S. Franci uı . R.T. ÖZLEH (4ü 47 33 Mcddlvekay) 1 Sevcnler Ölmez K. T i bet R. 2 Adsıı Cemraver C. Arkın RS. KÜYA (44 54 57 Bejotlıi) 1 Kanıma Kan trtijrorum Y. Köksal. 2 Atlan Tttıckll Mahkâm T. Korcl. SARAT <M 16 56> Gitael Bir Sonbahar G. Lollobrieida • R.f. SİTE (47 69 47) Kolorado Lee Van Cleef RİS. SfNEMATEK (4» 87 43) ANA/MAT Vsevolod Pudovkin S.S.C.B. 1926 SAN (48 67 92) Selihattin Eyru. bi C. Arkın R, VKNfS (44 C7 92 Taksim) Selihattin Ejryübt C. Arkın R0NAL (Kasımpaga 44 93 N ) | Bujfrılu Gözler T. Soray B. Z Cansıı Kral S. F«rdaJ. rENf AR «4» M n • Bejoflo) Selâhattin Eyynbi C. Arkıa . R. YENt ATLAS (KnrtDlns • 48 65 «2) Selâhattin Eyjübl C. Arkın R. TtSt MELKK (44 42 W • Kevo*ln> Bana Stvdiğini Söyle i. Lemmon RS. YAVLZ cKmmpas» 49 » »8» 1 Meçhul Kadın T. Tokft»z R. 2 Yasak Sokaklar Y. Sez«in . R. YILD1Z (Besiktaj . 47 C3 42) Selâhattin Eyyübi C. Arkın • R. ZAPEK (Kasımpasa • 44 93 M) t Avarc Aşık E. BüyUkhıırç • R. 2 Kölen Olajım T. So BEYOGLU CHP'nin tutumu Komisyonda könuşan C.H.P. li parlamenterler,' fçişleri Bakanını sert bir dille eleştirmelerine rağmen, partilerinin alınacak tedbirlerde flrtidara yardımcı olacafrnı belirtmişlerdir. C.H.P. li milletrekUleri. maddelerin görüsülmesl sırasında Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü için teklif edilen ek ödenekleri desteklemişlerdir. Dir *ı| (Bastarah L Sahifede) lan oğlu Ertuğrul Saftlam'ı görmek için Beyazıttakl Millî Savunma Bakanlıgı ögrenci Yurduna gitmiştir. Yurdun kapısından tam içeri gireceği sırada, arkasından biri, sol omuzuna dokunarak, «Bir dakika bakar mısınız» demıştır. Albay. bu dokunuş ve ses üzerine geri dönerken, arkasında bulunan uzun boylu şah'.s, elindeld bıçagı albayın bo\Tiuna sallamıştır Boynunun sol tarafından, kulagına kadar 5 santimlik bir yara alan Albayın, boyun damarlannın kesilmesinp ramak kalmıştır ALEMDAR (22 36 83) Bujulu (İİMler T. Şora; . R. AYDrN (21 52 58 Çapa) Sartana'nın O.vunu i. Garko RT. •ULVAR (Akşara; Q V, İSTANBUL Yeni tedbirler tçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu, önümüzdeki günlerde Parlamentoya sevkedflmesi dü1 şünülen kanun tasanlanndan ba{ zılannı açıklarruştır. Buna göre önümüzdeki günlerde parlamentoya gelmesi beklenen tasanlar çunlardın Toplantı ve gösteri vürüyüşlerl kanununda yapılacak degişiklikler, cemiyetler kanununda yapüacak değişiklikler. Türk eeza kanununda yapılacak degişiklikler. Bakan aynca ünlversiteler reform kanun tasarısı üzerinde de çahşmalar yapıldığım belirtmiştir. Bu tasannm da önümüzdeki pünlerde Meclislere gelmesi beklenmektedir. Erez (Bastarafı 1 inci sahifede) tarzda mücadele edilmesi gerekir. Şimdiye kadar aldığımız tedbirler, genel fiyat endeksine bakılacak olursa muvaffak olmuştnr. Tedbirlerin başında. mal yokluRU varatmamak. aksine, herkesin her istedipi malı. istediği miktarda, istedi^i verde v* istediği zaman bulabilmesi çeiivordu. Bunu basardık hıından sonra da suni fiyat artışları ile mücadele edilecektir. Bu işin peşini bırakmayacafımnı. bütçe komisyonnnda vaptı^ım konuşmamda da belirtmiştim.» Saldırgan kaçıyor ölümden şans eseri kurtulan albay, şaşkınlığı geçtikten sonra, saldırganı yakalamak istemişse de, muvaffak olamamıştır. Bu arada, Albayın yaralandıgını tesa düfen gören, Yurt şoförü Saffet Karakoyıın ise, saldırganın peşl ne dUşmü<=se de, arka sokaklarda izini kaybetmiştir. Siyasi PolısJ alârma geçiren olajin failı, tarife göre. uzun baylu. bıyıksız ve bez pardösü giyen, 2022 yaşla nnda bir sençtir. Olay sırasında yemekhanede bulunan >urt öğrencileri. «Bir albay vuruldu» haben üzerine dı şan fırlamışlardır. Bu arada kan içinde bulunan Albayı Esnaf Hastanesine götürmüşlerdir. Ancak. Albay daha sonra Cerrahpa şa Hastanesine götürülmüş ve bu rada ilk tedavisi yapılmıştır. Durumun polise haber verilmesi üzerine derhâl alârma geçen Siyasî Polis, olaya el koymuştur. Cerrahpaşa hastanesinde. gazetecilerle konuşması kesinlikle ya saklanan Albay, tedavi gördüğü Hariciye kısmının penceresinden, aşağı indirilerek. «34 HH 283» plâkalı arabayla kaçınlmıştır. Kı sa süre içinde, Albay'ın kendilerinden kaçınldığını öğrenen ga zetedler, ifadesinin almması için kendisinin Beyazıt Karakoluna götürüldüğünü tesbit etmişlerdir. Ancak, kapı önünde pusuya yatan gazeteciler, bu defa da, gene Siyasî Polisin Albay'ı arka ka pıdan kaçırdığını haber almışlardır. YeDİ parti (Bastarafı 1 inci sahifede) Siyasi partiler, 37 Mayıs 1960' dan 15 Eldm 1961'e kadar yann organiannca kapatılmıs siyasi partilerin devamı olduklanru Ueri süremezler.» Dgililer, Demokratik Partinin rümuzumın eski Demokrat Parti rümuzunun aynı, yani «DP» oldu ğunu görerek duruma el koymuş lar ve Y. Başsavcüığının harekete geçmesinin gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Aynı ilgililer. partinin eski DP nin devamı olduğu havasını kurulmadan önce de yaygın şekilde kamuoyuna duyurduğunu belirtmektedir. Yargıtay başsavcısı Hikmet Gündüz. Demokratik Partinin durunıunun incelenip incelenmediği sorusunu cevaplandırmamış, «hiçbir bilgi veremem» demiştir. MNP Genel Başkanı Erbakan, Içişleri Bakanınm Bütçe'deki açıklaması üzerine. «Partimiz kapatılamaz» demiştir. 10 hastanede (Bastarafı 1 inci sabifede) 2500 civanndaki doktorun mevcut haklannın ahnmasını protesto amacı ile alman direniş karannın ilk saflıasmda yapılan boykota çu hastahaneler katılmaktadır: Haydarpaşa Nümune, Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi Merkezi, Şişli Ço cuk Hastahanesi, Beyoğlu İlk Yardım Hastahanesi. Heybeliada Sanatoryumu, Yedikule Göğüs Hastalıklan Hastahanesi, Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıklan Hastahanesi. Görüşmeler Bir süreden beri grup yönetlcileri arasında gayri resml olarak yapılan «yoklama» görüşmelerinin önümüzdeki günlerde res ml şekilde yapılması beklenmektedir. Ancak şimdiye kadar gay ri resml yapılan göriişmelerde, muhalefet, alınacak tedbirlerin «faşist koktıln» olmamasır.ı tstemiş ve bu konuda bazı görüş ayrılıklan belirmiştir. önümüzdeki günlerde kurulacak «resmî dialoğrdaa asgarl müşterek noktaları üzerinde durulacağı ögrenilmiştir. Albay kaçınlıyor Hedef vatandaş değil «MNP kapatüamaz» Yılm ilk cinaveti Türk Sağlık Hizmetleri Güçbirliği Merkez Eylem Komitesi adına açıklama yapan Dr. Erdal Atabek, Bakanlıkla yapılan temaslar sonunda kaybedilen hekim haklarmın sadece bir kısmının aiın(Arkası Sa. 7 Sfl. 1 de) dığını, asistan. koruyucu hekimOlaya. Cezayirli Mektep Solik, hükümet ve belediye tabiplik kaktaki" Zülfü Güler'e ait kahlerinde çalışanların ise bu haklavehane önünde işçi masası kurından mahrum edildiklerini beran 5 gencin tartışması yol aç lirterek: •Haklanmızın tümü alımıştır. Aralarında anlaşmazlık nıncaya kadar direneceğiz. Direnibulunan boşta gezer Celâl Cevsimizde hiç bir zaman hedef, halher ile kahvecilik yapan Haykımız olmayacaktır. Bu nedenle rettin Nas, bıçaklarıyla birbirİstanbul ve Ankarada yaptığımız lerine girmişlerdir. Hayrettin, forumlarda. Türkiye çapmda geelinden yaralanmasına rağmen nel boykota gltmeye mecbur kalırsak, boykot sırasında hastalan Diyarbakırh Celâl'i altma alarak muayenehanelerimiz ve sendikaöldürmüştür. larda ücretsiz olarak tedavi etmePolis; olayla ilgili olarak Hayyi kararlaştırdık. Meslejimizi boyrettin Nas ile Zülfü Güler, Hükot etmek istemiyoruz. Sadece he seyin Güler ve ömer Uyan'ı kim haysiyeti ile oynanmasına igözaltına almıştır. lin vermiyeceğir» demiştir. tSTANBDL ASLtTE 15 Ct HUKUK , HAKÎMLtGlNDEN c. 970/187 Davaa Emine Saide Dayanç veklli Av. Yılmaz Ç«tin tarafından Hazine ve Belediye aleyhine açılan tescil davasına konu teşkil eden Fatib. Ibrahim Çavuş mahallesı Vezir caddesi ve Gökalp Ziya sokai 1468 ada 37 parsel sayılı gaynmenkulle Ugisi olanlann 27.1.971 tariMnfl kadar mahkememize mUracaatl&n tebliğ maİKLniıpn kaim olmak üzere ilân olunur. 29.12.970 ( B a s u : 8076) 43 Lodos (Bastarafı 1 inei sahifede) elektrik şebekesini de anzalandırdığından, şehir uzun süre karanlıkta kalmıştır. Z fabrikadan (Baştarau 1 İnci sayfada) Otomobü tş Sendikası Başkanı Aydın Özveren, isverenleri uyarmak amacıyla iş kolundaki bütün fabrikalarda yapılan bir günlük ihtar boykotunun olumlu sonuç vermediğini, bu nedenle işçilerin önümüzdeki günlerde, iş saatlerinde yürüyüş yapacaklarını söylemiştir. GenOto fabrikası işçileri, çıkarılan arkadaşları işe alınmadığı takdirde, işveren fabrikayı açsa da çalısmıyacaklarmı, Çelik Montaj işçileri ise, direneceklerini bildLrmışlerdir. Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan verilen bügiye göre, îstanbul'da hava; bugün çok bulutlu ve mevzii sağnak yağışlı geçecek, güneyden şiddetli rüzSiyasi Polis soruşturmasınm gârlar sürecektir. îstanbul'da ısı, ilk kısmının bu şekilde sona erdün 17 dereceye kadar çıkrnışmesiyle, Albay. Alemdardaki tır. Isı yükselmesinin devam edeMerkez Komutanhğına ait Bölcegi bildirilmektedir. ge binasma götürülmüştür. Olaya, askeri yönden el koyan Merkez Komutanhjı ilgilileri, herhangi bir açıklama yapmamışlardır. Selâhattin Aydemir adın(B»»t»rafı 1 inci sahifede) daki bir Albay, gazetecilere, » «HaHamınn knrrolnsn için layın büyütülmamesini söyleverdiğimiz mficadelede karsı miş, resminin de basılmamasını devrimei güçler son olarak bir iatemiçtir. kaç üniformalı kişiyi ünlvcrsitelerde karsımıza çıkarm» çabasm dadır. Bir kaç faşist ve flmmetAlbay Muzaffer Sağlam, Alemçi boznntusu kavpamın kırdar'daki Merkez Komutanlığıntnak için üniformayı »let etmek da da ifadesi alındıktan sonra, istemektedir. yine gazetecilerin görrneyeceği Lodos sürecek Merkez Komntanlığındî» Bir askerî Köşe kapmaca l.T.Ü. ra bir askerî öprencinin fizerinden çıkanlar, tezgâhlaaan oyunu ortaya koymaktadır. Atatürkfin kurdufu üniversitelerde Atatürk'e sahte kıhraman diyenlerin, ümraetçilerin, padlssbçılann faşist bozunrularmıa yeri yoktor...» arabasında bulunan bir sMmurun şekilde arka kapıdan çıkanlarak oğlu ile birlikte bu defa 34 AA 653 plâkalı bir polis jeepine bindirilmiştir. Üsküdar'a geçen Jeepi takip eden gazetemizin mu habirlertnin bulunduğu otomobilin önü vapurdan çıkarken, polis da P. Petit • RTS GÜNDES (27 71 8» Sehzadebafi) Baskın RTS. i. Fransisco GÜL (27 II (6 gehzadebası) Selihattin Eynıbi C ArkınR. BAKAN (K Gflmrfik 23 42 J3) Selâhattin Eyyubi C. Aıkın R. tPEK »21 » M Çemberlitas) Bana Sevdiğini Söyle J. Lem mon RS. İSTANBUL (21 23 C R.M.Pasa) 7 Aile Serefi 1. Gabln RTS. KRİSTAL (Aksaray «1 »1 «W Sartana'nın Oyunu J. Gorko RTS. KULCP <Senzadeba«ı a Tî 77) 1 Kara Durtun \. Giinay. 2 Kanımın Son Damlasına Kadar V. Gttney. MARMARA (22 Î 60 Beyazıt) X Sartana'nın Oyunu J. GorYemekhanedeyken babasınm bıko . Rİ. OZLEM (K M. Pasa 23 S2 96) çıklandığını öğrenen Ertuğrul OARVAS.SEVTAP ÇETINKAU Selâhattin Eyyubl C. Arkın Sağlam, Beyazıt Karakolu ile Cer R. T İ M * CTDMMllfll. SUlER HİLE rahpasa Hastanesine getirilmiş, S verdiği ifadelerde. «Bir şey hil DAfAK (22 Z [3 • CemnerHta;> Kolorado L. Van Clecf RT. mlyorıım. Klmin yaptığını bileStNEMA SUR (23 67 12 lopknpı» mraı. Hiç kimse ile aram açık de1 Kanlı Geeeler A. Vernon ğil» demiştir. Öğrenci Sağlam, daRT. t Şeytanın Esiri A. ha sonra gazetecilerden kaçırılmış Sabato • RT. SEHZADE (22 68 64) Adsız Cencâür. He» oecı FIKS MCNO te • TL ver C Arkın . R. Ç M f P A Z * * l TN Ut C SIK (22 35 42) Selihattin Evjn.bl C. Arkın • R. Yaralı Albay, ifadesinde, >Beni TINAZTEPE: (Bakırköy . 716518» yaralayan. uzun boylu bir şahısGUzel Bir Sonbahar G. Loltı. N'için yaraladığını bilmiyorura. lobrijida RTS. ÜıVVERUl: (Bahçelievler . 715478) Kendisini de tanımıyorum demiş/ Bilmedifin Hapı Yutma D. tir. Görevli olduğu Doğu illerindeNiven RTS. ki bir şehirde Askerlik Şubesi Y1LDIZ (Aksaray . 21 11 37) KoBaşkanı iken hava değişimi alaSÜHEYL DENtZi ORK. lorado Lee Van Cleef RT. rak Çorlu Askerlik Şubesi kadroSolist: AYTEN ALPMAN sunda gözüken Muzaffer Sağlam'TANJTJ OKAN ın Çorlu'da oturdugı: ve yılbaşı AS (3C 00 50 Kadıköy) Aırail'ln LÂLE BELKIS için îstanbul'daki annesi ile oğ Haberciri P. Maitel . RİS. MEHMET TANERt lunu ziyarete geldiği öğrenilmişARZU (33 13 8S) Sevgilimin Tu tir. Albay, isteği üzerine de. üç zağı C Cardinalle RTS Ory. A Ü Ş I G Ü 1 ATLANTtK (55 43 70) Adsıı Cengün önee Piyade sınıfından PerBEHİÇ ALTINDAG 5 giver C. Arkın RS. sonel sınıfına geçmiştir. ve ERCAN (37 22 00 Kadıköy) AdSALtM DÜNDAR sız Cengâver C. Arkın R. Takdim: ESİN ULUER SÜRKYVA CKP (3* M 12 Kadıkor) Adsız Cengâver C Arkın RRez.: 63 43 70 63 46 70 2 Ocak Zilkade 4 Kara Serif I. Brown RİS ERGİN (Üsktidar . 33 1« 2<) Kara Dutum i . Gfinay R. KKN1 (M m 12 Kızıltoprak) Çıplak Model J. Mason Rt. 1 7 24112.18114,39 16.52 18.30' 5.40 OCAK (36 37 71 Kadıköy) Çıplak Model J. Mason . R}S. 1 2.341 7.271 9.48 12001 1.39 12.49 OPERA (Kadıköy . 3İ N 21) Buğuln Gözler T. Soray . R. K OHOVA ÖZEN (36 99 94 Kadıköy) Beleş çi Murat M. Soydan R. TÜNAY SÜER BEKS (36 01 12 Kadıköy Annemin Yatagında Bir Erkek Var NEŞE EREN Emekli Binbaşı Fahri Sün Rİ. I düs ve Inayet Sündüs'ün sevMİNE ŞEN demirciler saz grubu BtRETTA (M 0C «2 KadıMT» gili kızı, Sümerbank Genel MüBilmedigin Hapı Yutma D. MUZAFFER GÜNGÖR ORK. dürlüğü Müfettişlerinden Fuat Niven Rt. Atameriç'in kıymetli esi, Or ve NUR PERİ SUNAR (33 06 68 Üsküdar) Üç hon Atameriç'in birieik sevgili Mavi Panter T. Kendal RT. annesi. Muhterera Atameriç'in Her çarsamba bayanlar matinesi StNEMA 63 (55 10 84)) Hipp Asgelini, Mualâ Tasçıoglu. C e GlRtŞ 15 TL. malettin Sündüs, Nurten Bul kı A. Margaret RT man. Gülten Isıldak'ın kardesÜSKÜDAK (33 24 75) Kara DuTelf.: 47 08 43 Bomonti leri, Bedri Tasçıoglu, Ertem tum t Güaay . E. Bulman ve Alâattin Isıldak'ın baldızları, Emir Sündüs'ün görıimcesi. Yoksullara Yardım CetSTANBUL B B U D t n S t «EHtB miyeti Manevl Anneler Kolu TtYATBOCAKI: Başkanı ve Türk Donanma CeBARBtYB (46 O ZS) BALABAN C miyeti Batmurakıbı. iyillksever AGA • Oyvn 3 perda Pazartesl inıan, hariç nergun 21.00, Pazu LSJO'd» Gaskonyab Çarsamb* CircncL Cuma balk TOM A SÜHEYLÂ ATAMERİÇ tenzilatlı. Bir Vannıs Btr Yok. mu5 Çocuk Oyunu. Carjamba SOSYETE MEYHANESt 31/12/1970 Perşembe günQ ak14.30, Pazar 1100 da. ANNA MARİA «amı Rakkın rahnıetine kavuşYENt KOMKO] «44 04 09) Ka • mu;tur. Kıymetli na'sı a Ocak BtRSEN BENGÜ dınlar S perda. Salı harta. 1971 Cumartesl günü öğle naŞELÂLE FERAY her rfln 21410. Paaat L5J0 da mazını mütcakıp Şijli camii SERPtL SEREN tenzültlı jerifinden alınarak ZindrlibuNAMt EREN rATİH (22 01 71) .F.oca Slnan» yu'daki alle raakberenn* tevdl Pazartesi hariç her run 21.00; paNÜKET DENİZTAN edilecektir. rar 15.30; salı öfrencl; çarsamba NEJAT TARLAN ORK. ve Mevla rahraet eyleye. halk tenzüatlı; perjeıoba ögrend GÜLDAN NOT: Çel«nk ıönderUmen»»i pazartesi halk; «Al Şapkalı Kız» riea oluour. C. tesi, Pazar danslı matine Çocak ojTino. Çarsamba lkiO47 94 43 Pazar H4K)CSKODAR (13 03 K ) «tVANOV» Cumhurtyat emri ile taksi ve el arabalı bir satıcı tarafından kesilmek Istenmiştir. Gazetemiz muhabirleri, bu engellemeye rağmen takibi deyam ettirmişlerdir. Üsküdar'da bir saat kadar do laşan jeep, muhabirlerimizden kurrulamayacağını anlayınca Selimiye kışlasının önüne gelmiştir. Yine jeepte bulunan sivil bir memur. kışladan çıkan ve içinde bir yüzbaşı bulunan bir askeri taşıün önünü kestirmiştir Sivil memur, yüzbaşıdan gazetemizin arabasının bırakılmamasını istemiçtir. Yüzbaşının askeri aracı. yolu kesmiş. böylece polis jeepi gözden kaybolmuştur. KÜÇÜK K()MEDİ m A T K O S L Cuma hariç ner gün 21.0t)'de. Mehmet Özekit (21 5S Sİ) Koca Paza. 15.30'da Pazartesl <i*Tencl. M. I"asa ZURNADA PEŞREV Perşembe balk lenzılâth Bogae Han Çoeuk oyunu Çarsamba OLMAZ Pazartesi hariç her gün 14.30. Pazaı U00'de 2115. Çarsamba, Cumartesi. Pazar 15.00 rr.atine. KADIKÖY (36 31 21) Bu Ne Tesadüf Oyun a perde. PazarMİNİ SEKS PANDOMtM TIYATtesi ve Salı hariç her gün 21.00 ROSU (Nlsantası Eytam Cad. Pazar 15.30 da; Cuma 21.00 halk 21 Ruje Nuar salonunda . 47 36 ve öğrencilere tenzilâth. 90 Gise 1421) 2 bölüm. 11 o»VHK M.KAl rİYAl'KUÜU (E«yun Cumartesi, Pazar hariç, her kl Alkazar Ttyatresn '44 74 93) gün 17.00 de. YEDİ KOCALI HÜRML'Z Sa. lı; Perşembe 1815; 2115: C»r HÜZfKAL AND TtYATROSD (48 84 3S> tSTANBUL EFENjaraba 2115 de. MENEKŞELER DİSİ Heı tece 21.15 ÇarsamFIBINDA Çarsamba: Pazar ba Cumartesi: Pazaı 18 OO'de. 18.15: Cumartesi 21.15 TEYZEHUAMMKK KAKALA (44 M 02) LER KARIST1. Cuma: Pazar • MillJ rırtına Müzikal kome. 21.15; Cumartesl 1815. di 3 perde Pazartesi harift AZAK TİYATROSD Muzaffeı her gece 21.30. Cumartesl, Pazar Hepguler (22 62 46) BOSANMA 18.00 de. Persembe halka. Tal»TARtFESt Çalgılı: kantolu; beye ner eüo tenzllit. 3 perde komedi. Her gece 2130. NİSA SEREZL» FOLGA ASK1Çarsamba: Cumartesi; Pazar 181: NER TIYATKOSD (Sisli 47 18 86> matijıe. ÇARK Çarsamba: 15.00 I«İAZAK KABARE TtYATROSU renci) Persembe 18.30 (Halk); (2": 37 97) Suavi Sualp'in «Ana 21.30; Cumartesl; Paza» 15.00 Beni Eversene»; Salı hariç ve 21.30. ŞAHÂNE DC'L • Cuma her gece 21.30; çarsamba; cu15.00 (halk ve ögrenei) Te 21.30. martesi, pazar 18.15. NEJA1 UVUUK vc AKKADASLABLLVAK riYATBOSL ırındıkza. Rİ (27 71 86) Sehzadebasj Bu • de 21 48 92 21 76 82) Ml! rük Tljarro Bazılan Hnsakka HÜR GÖZLÜM Pazarteri 21.15 Sevet * Salı haric. her aksaaı BELÂLI GELtN Müzikal ko21.30 • C teat Paza» 18.15 »• medi 3 perde. Perşembe hariç; 21M difer giinler 2115. Cumartesi; ORALOGLO TtYATKOSB (48 40 KOt Pazar 18.15. 25 Aralıktan Itlbaren Anneme OF.Vk, KLSU KABAKK TtYATROKoca Arıyorum (Müzikal Ko. SU (44 46 75) ıKulttp 12 üs3 perde). Çarsamba, Cumarta tünde) «Bu Selııi Stanbul IU> • si. Pazar 15 00 de. Perşembe haPazartesl harıc her «ün İ 1 3 a riç her akşam 2130 da Çarsamba. Cumartesl Pazar 18.30 OCAK 3AHMKSI lAren» Tlyal da matine. Çarsamba matlned* rosunda • 49 84 19) ÇtL HO • halk vs talebeye tenziliL ROZ Pazartesi hariç her gec» DORMEN UYAİKOSl (44 f? (6) 2115: Çarsamba; Cumartesl. PaUYY BAJLON DÜNYA Carsamzar 18 15 de matine ba: Cumartesi; Pazar 1500: 21.15 ÜLVt ÜRAZ TtYATROSD: (Yapı Persemb* 18.1V. 2115: Cuma Endflstri Merkezi Harbiye • 46 SO 2115 de. ASK GtBİ Pazarj 77) Carsamba 15.30: 21.15; Pertesi; Saiı 18.15; 2115; Cuma şembe 21J5; Cuma 2115: Cu1500 • 18.15: Cumartesl: Pazaı marteal 15.30; 21.15 Haldun Ta18.15 de ner"in HUZUR CIKMAZ1 OOSTLAR TtYATROSU KaçUk Oyun 3 perde Komedi. Pazar Sahnede (49 56 52) Asiye Nasıl 15.30; 2M5; Pazsrtesi 1815: Knrtulur Pazar, Pazartesi, Sa21.15; Salı 21.15. '.ziz Nesin'in lı hariç. her gün 18.15 v« 2115 HADt ÖLDÜRSENE CANIKOM de. NEKRASOF Pazar 1815 adlı oyunu devam ediyor. le 21.15 te ROSENBERGLER ÖL0 ç MAYMUN KABAKk. TİYATMEMELİ Salı 18.15, 21.15 de ROSU • Takstm Sıraselviler OCÖNUI ULKÜ uAZAMrm ö z lel Keban altı (49 00 10) Azis CAN TIYATROSU; 4» 83 12 Nesin'ln SEN ADAM1 ÜELt ttmit Tiyatrosunda YANLI5 OERStN • MUzikal komedi PaHESAP Komedi 3 perde. 18.30 zartesi harle heı aksam 21.30 ve 2130. Cuma. Cumartesi. PaCumartesi. pazaı igJO21.30 o n zar 18.30. Esentepe Bölümü (Z semhe tenaiMtlı Kuyu 46 40 10) KÜRKÇÜ DÜKÜSKÜDAR SUNAK TİYATRO KÂNI Komedi 3 perde. Cu.(33 06 18) İVANOV Curr.a ma. Cumartesi. Pazar 2130 da hariç her jkjam 21.00. Paıar 15.30: Persembe halk gnnü, PaGLLKIZ SLKUK1 tNGIN CKZzartes! öğrencilere tenzilâ: ZAR ve Ortaklan 6MfT TİYATROSU (Bürttk SaiCBto • NÖBETÇİ ECZANELER 4fi 60 64) « BAKIRKÖY: Deniz, Ataç HİNT KUMAS1 (Komedi) Sa T (Yeşiljurt). Yeni (Küçükçekmeceı lı 2130; Çarsamba 15.30; 21.30: Merkez ıSafraköy). Emek (OsmaMORFjN Perşembe; Cuma niye). Ömür ıKanarya). Topde21.30: Cumartesi; Pazaı 18.30; mir ıGüngören), Okan (BahçeUev21.30 tSTANBUL TtYATROSU (44 22 M) ler). Zuhal ıŞirinevler), , Merkez (Esenler) (Elhamra) Sadık Şendtl'tn Çıl# BEŞİKTAS: Tangün. Yeni gın KenRe Müzıkli oyun • Sifa. Bebek. Ankara (Levent) Pazartesl hariç. heı «ece t l l â , •> BEYOGLU: GUnes. Tansan. Carsamba. C.ertnl. Pazaı 15.00 Günseii d* # FATİH: Edirnekapı, Ulupı KENT OYUNCrLARI (41 3S 89 nar. Yeni Guraba. Haseki. K. M. « 36 J4> ÇtÇB Sal) 31 I»r Pasa. Faziftt (Balat). ' Çarsamba; Pazar İIJJO d«. ÖÇ « KADIKÖYf GSgüş. ' İSczane KIZKARDES; Carsamba; Cuma: İnci. Çiçek, Pelit. Yeni. Cumartesi; Pazar 21.15. Cuma; A KASIMPASA: Oereboyu. YePazar 18.15 de. Cumartesi 15.00 ni ıHalıcıoğlu) de. KELEBEKLEB GtBİ Per# ŞtSLİ: Hürriyet. Ferikoy, şembe 21.15 de. Altın. Kemal (M. Köy). Nuısun KADIKÖY IL (36 51 51) DOLAP (G. Tepe). Okmeydanı), Sifa Polisiye komedi Pazartesi hariç. A ÜSKÜDAR: Ahmediye. Ba8her gıın 2i.30, Cumartesi, Pazar larbaşı, Eczane İlkin (B. Beyif, 18.00 de. Alper (Üm). Şehirde BUGIHV BU GECE SUAOIYE AıLE GAZıfJOSU Oğlu da konuşmuyor ERNİLUFER KOCYIGIT •aaaiBh ^aaah^B ^BB^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ GÜ7İDE KASACt . SA^ON ZEKİ ÇETİN • • • • • SERAP AKIN ARILAR SEMA DENİZ PAPATYA ORK. ATLANTİSG ve METİN ERSOY Rez 55 14 46 Ayşe Çavuş otobüs durağı Suadij'e. Kulübünüz 0ZTURKSEREN6H. DtTBl URIITA'fllHİ Jr\ G«e« Kulübii MUVEODETGUNBAY ALTANGÜNBAY Sebep belli değil LAYBOY SELÇUK URAL F C S D N GON Ö NAL I O K S E L K AD I KÖ Y S EVT A P E l l RİTM 68 ORK. ve ALİ ÇETİNKAYA ORK. CumarteslPazar 1519 arası tam programla matine 15 TL Rezervasyon : 46 74 49 Cumhuriyet Cd. 16 Elmada» KLOBX ZEKİ ÇETİN KERVANSARA LOS 3 AMİGOS ÖMÜR GÖKSEL D E L L A C H 1 E S A T O N C 1 N S 1 S T E R S A Y L A C AM E N O E R E R İ M B İ R S E . N A X D A VEf AT tTALYAN ORK. I PREZİOSÎ Her gec* konsümasyorj 45 T ı Her Pazar 1619 arası matineMatinede konsümasyon 20 T U Ayrıca servis ücretl alınmaz. Rezervasyon: 47 16 303) TİYATROLAR C 1 AKİLOA ÖZTÜRK SERENGtL NİLÜFER KOÇYİĞİT EFGAN EFEKAN GÜLBİN ERAÎ 8EVTAP ÇETİNKALB FUNDA POSTAC1 BEDRt ATSELt Sengülen Sebnem Bajdatl] • Ork. RtTM 68 • BERK A NT Carsamba. Pazar maüne Hez.: 21 47 70 NESRİN SİPAHİ rtî
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle