16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Ocak 1971 :CÜMHÜBITET uy Polonya'da Pekin, Amerika ve Rusya'nın kuvvel politikasını kınadı • « K Ü Ç Ü K ÜLKELER, DEVLERE KARŞI BAŞKALDIRIYORLAR..» HONG KONG (T.H.A.) Komünist Çin, Birleşik Amerika ve Sovyet Rusyanm yürütmekte oldukları kuvvet polıtıkalarını sert bir dille kınamış ve bu politikalara karşı cephe alacağını bildirmiştir. DUnyadn bugün J Zavallı Ingiltere ngiliz demokrasisi, sadece bu Adanın insanlanna değil, krndi ülkelerinde özgiirlüğii bulamıyan pek çok yabancı politikacı ve düşünüre imkân tanımasiyle de bilinir. Bu konudaki en iyi örnek Karl Markafır... Kendi adı Ue bilinen dfinya gdrüşünün yaratıcısı Marks, 1847 yılında ünlö «Manifesto» yu yayınladıktan sonra Brüksel'den Köln'e dönmüş ve «Neue Rhrinische Zeitung» un basyazarlığını sürdürmeye çalışmıştı. Fakat 1848 Avnıpasmda başgösteren ihtilâl akımını Marks dan bilen Alman yöneticilerl, onıın kendi vatamnda yasamasm* İ7in vermediler. Smırdışı edilen Marks'm yerleşebileceği tek ülke tpjiitereydi... Bundan sonra Marks'ı. öldiiğü çüne kadar (1883) T nndrada gürürüz. «Ekonomi poMSin Eleştirisi». «Kapital» ve benıeri eserlerini Ingilteredf ha7irlamış, daha önce temelini atttjp binamn çatısını Engels'in de vardımiyle kapatmıştır. Mmanyanın bu kadar korktuğu Marks, Ir.gilterede neden hoşçörü ile karşılanmıştır? Kiiçük tirajlı bir gazetede yazı yazması mümkün olamıyan Almanyadan sonra, Marks koca «British Mesrum» un kitaplığını önünde açık bulmuştur. Halbuki tngiltere rmperyalizmin atılışı içinde bir iVkcdir ve Viktorya devrinin eşifiıdedir... tnRUtere, sajlam vnmiştir... yap«ap* fü Çln Komünlst Partisi ve silâhü kuvvetlerinin organı Kızıl Bayrak dergisinin son sayısında, Birleşik Amerika ve Sovyet Rusyanm yürütmekte olduklan siyaset kuıanmış, ayni zamanda Japonyada da militarizmin hortlamakta olduğuna işaret edilmiş tir. Kızıl Bayrak, Komünist Çinin hiç bir zaman bir dev ülke durıımuna girmiyeceğinl ve bir süper devlet gibi hareket etmiyeceğini belirtmiştir. VARŞOVA, (a a) Polonya Birleşik Işçi Partisi organı «Trybuna Ludu» gazetesi, dünkü sayısında, işçi ücretlerinin son ffyat artışlarını karşılayacak şekilde arttınldığını büyük manşetlerle bildirmiştir. .«Trybuna Ludu»ya göre, ücretlerin yanı sıra sosyal yardım paraları ile emeklı ayhklannda da yükseltme yapılnuştır. Gazetenin verdıği rakamlara göre, 850 ziloti olan ücretler 1.000 zilotiye çıkarılmış, aylıklan 9101.000 ziloti olanlara 90, 1.000 2.000 ziloti arasında olanlara ıse 30 80 ziloti zam yapılnuştır. (1 ziloti, 375 kuruştur.) Ayrıca aylıklan 1.000 zilotinin altında olanlarm almakta oldukları sosyal yardım miktarlannda 20 oranmda artış meydana gelmiştir. Bu artışlar. Aralık 1970 tarihinden itibaren geçerli sayılacaktır. ücretlerine zom yapıldı İ5Çİ henüz parlamenter rejime dönülmesi söz konusu değil ATİNA, (a.a) Önceki gece yeni yıl dolayısiyle radyo ve televizyonda halka hitabeden Başbakan Papadopulos, yunanistan' da parlamenter düzene kısa zamanda dönülmeyeceğini üstü ka palı bir şekilde bildirmiştir. Yorgo Papadopulos Yunan hal kına «İhtilâlin Yunanistan'a lâyık bir gelecek yaratmakta olduğunu» bildirmiştir. Bugünkü yönetimin başanlannı sayıp döken 56 yaşındaki Baş bakan şoyle devatn etmiştir: «İhtilâlin liderleri raümkün olduğu kadar yönetim çarklannı işletebilmek arzusuyla devlcti yönetmekttdir. Ancak vakitsiz tedbirlerle filkenin geleceğini tehlikeye düşürmekten kaçınmalıyızj» Fransa ve Amerika silâh satışında ABD SCongresi Nixon'nn yarışıyor dış yardım programını onayladı VTASHİNGTON, (a.a.) Kongre, önceki gece Başkan Nıxon'un dış yardım programını onaylamıştır. Bilindiği gibi tasan önceki gün ikınci kez Senato tarafından geri çevrilerek Temsilciler Meclisine gönderilmişti. Amerikan kongrest, sesten hızlı yolcu uçağı programıyla ilgili tartışmalan tamamlayıp bu konuda oylamaya geçememistir. Başta Mike Mansfield ve VVilliam Poxmire olmak üzere tasanya karşı olan senatörlerin Cumartesi günü yapılacak oturumda bu konuda son birer konuşma yapmaları beklenmektedir. PARİS, (AP) Fransa, 1970 yılmda başka ülkelere 1 mılyar 260 milyon dolarlık (19 milyar Türk Lirası) sılâh ve savaş malzemesi satmıştır. 1971'de daha da artacağı sanılan satışlarda Fransa, Amerıka'dan sonra dünyada en çok sılâh satan üLkedir. Amerika Birleşik Devletleri 1970 yılında 1 milyar 450 milyon dolarlık (22 milyar Türk Lirası) silâh ve savaş malzemesi satmıştır. Silâh ve savaş malzemesi satışmın en ilginç yönü, hemen hemen bütün satışlarm peşin parayla yapılmasıdır. Yalnız Fransa'da savaş ondüstrisınde 300 bia işçi çalışmaktadır. ŞİLİ'DE 528 BİN HEKTAR ARAZİ İSTİMLÂK EDİLDİ SANTİAGO (a.a.) Şıli hükümeti, toprak reformu çerçevesinde hayvan yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir şırkete ait dört çifüiğin 528.000 hektarlık arazisini istimlâk etmiştir. Cumhurbaşkanı Salvador Allende'nuı sozcusü, dünyada Uk kez bir kerede bu derece geniş toprağın istimlâk edilmekte olduğunu belirtmıştir. Roterdam'da Türk işçîlerinin yurdu yandı ROTTERDAM, (a a) Türk işçilerinin kaldığı bir yurt binası dün sabah çıkan bir yangın sonucu yanmıştır. 25 Turk ışçisinm. yangında bütun eşyalarııu kaybettikleri ve'dördünun de tedavi altına almmak üzere hastaneye kaldırıldıgı bildırilmektedir. Bu dört kişi. alevlerin bınayı sarması üzerine, üçüncü kat penceresinden, aşağıdakı itfaıye ağına atlamışlardır. I «İflâs» Kızıl Bayrak'taki yazı, küçük ülkelerin diev ülkelere karşı baş kaldırmakta oldufuna işaret edprek özellikle doğu Avrupa Ulkelerinin teker teker baskaldırmalannı Sovyet sosyalizminin bir iflası olarak vasıflandırmıstır. Yazıda, Komünist Çinin, revizyonist ve emperyalistlere karşı çarpışan Vietnam ve öteki bütün ülkelerin devrim çarpışmalarını sonuna kadar destekliyeceği de belirtilmiştir. Gece yatağına girenin, kocası olmadığını anlayınca mahalleyi ayağa kaldırdı DENEME UÇUŞUNDA ÇAKILDI Amerikan donanması için yapılan 11 milyon dolarlık (165 milyon TL.) jet avcı uçağı Long İslandda. vapılan 2 nci deneme uçuşunda havalandıktan yarım saat sonra toprağa çakılmıştır. Yukardaki fotofraflar bu anlan göstermektedir. TEL AVtV, (ajı.) Sabaha karşı yatağına girerek kendisiyle «aşk yapmağa» başlayan erkegin kocası olmadığını geç de olsa farkeden İsrailli bir kadın. bütun mahalleyi ayağa kaldırmış ve «çapkın âşık» kadının komşulannın çabaları sonunda yakayı ele vermiştir. Uzun zamandan beri izledigi kadının.«kocasının gece çalıştıjhnı tespit eden «ateşli âşık», sabaha karşı pijamalannı giymiş olarak sessizce kadının yatağına gitmiştir. Kendisini ateşli öpücüklerle •uvandiranı ilk önce işten eve er ken dönmüş olan kocası sanan kadm kısa süre sonra durumun farkma vannca çığlıklan ile bütün mahalleyi ayağa kaldırmıstır. tşin köttiye (rittiğini gören «aşık» selâmeti kaçmakta bulmus fakat kadının komşulannm da sokağa dbkiılmeleri üzerine mahallede piiamalı. eecelikli entarili bir yanş başlamıştır. Kısa süre sonra mahalleliler tarafından yakalanan çapkın âşığin halen bîr hastahanede tedavi görmekte olduğu bildirılmektedir. tTVnUNİYE BELEDtYESİNDEN Münhâl Fen Işleri Müdürlüğüne Yedinci derece aylıklı Inşaat Muhendisi atanacaktır. îsteklilerin evraklariyla birlikte müracaatlan duyurulur. (Basın 25995) • 43 İki komünist de^ yeni yıla karşılıklı suçlamalarla girdiler MOSKOVA (THA) Komünist Partisinın resmî yayın organı «Pravda» gazetesı, Komünist Çın rejımıni emperyalist ve antıkomünıst kuvvetlerle isbirliği yapmakla ve Sovyet siyasetı hakkında «utanç verici yalanlar» uydurmakla suçlamıştır. Sovyetler özellikle Çin'ın, Polonya'daki karısıklıklar sıra«mda Polonya hududuna kuvvet yığdıklan konysunda , haberler yaymış ofmasina kızmıslardır. ( Pravda ayrıca. Çin'i «Polonya'daki son olayları, sosyalizmin çökertilmesi için bir silâb olarak kullanmakta olduğuna» iddıa elmış ve Çın ıdarecılerinin bu tutumunu sert bir lisanla yermiştır. "Küba'nın devrim teorisi değişmedit9 [DIŞ HABERLER S E R \ t S t ] SAN'TtAGO Küba Iktisadi, Bilimsel ve Teknık Komısyonu ydr.etmeni Carlos Rodrıguez, basın mensuplarına yaptığı bir açıklamada, Küba'nın devrim teorismi değistirmediğınt, ve Latın Amerıka'dakı bir sürü ülke için tek çıkar yolun devrim d d u f u n a hâlâ ınandığını sbylemiştir. Küba'nın Rusya'nın talebi üzerine Latin Amerika ülkelerinde silâhlı ayaklanma tezini desteklemekten vazgeçtiği kanısı son zamanlarda giderek yayılmıştı. Bu bakımdan açıklama, diplomatik çevreler tarafından gayet manidar bulunmuştur. Bılindiği gibi, Sovyetler Birliği, Latin Amerika'da silâhlı ayaklanmamn karşısındadır. Bay Rodriguez şoyle demistir: «Sürekli devrim teorimiz degismemiştir. Latin Amerika'da ancak silâhlı ayaklanma ile devrim yapılabileceğine inanıyoruz.» KONFERANSLAR PROGRAMI Konuşmacı Feridun DİRİMTEKİN V. M. Cahide TAMER Dr. Nezihi FIRATLI Doç. Dr Mükerrem (Usman) ANABOLU Nurullah BERK Konu MS X. Yüzyılda istanbul Bir TürkBizans Mimarî Kom pozisyonunda Restorasyon Türkiyede antika kaçakçıltğı ve Uşak Selçuklar kazısı Trabzon ve çevresinde Bizans yapılan Boğaziçi Ressamları Tarih 11 Ocak 1971 Pazartesl 15 Ocak 1971 Cuma 20 Ocak 1971 Çarsamba 25 Ocak 1971 Pazartesl 16 Şubat 1971 Salı * TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU poğu Anadolu'nun az bilinen •26 Şubat 1*71 Cüma güzettikleH (Fransızca) ' • • Prof. Dr, R, NAUMANN Hattusanın Saray ve Büyük Tapınağı Y, M. Leylâ TURGUT Ord. Prof, Dr. d. Ekrem Ekrc AKURGAL Prof Dr Jale İNAN Ord, Prof. Dr, Arif Müfit MANSEL Nuşin ASGARİ Anadolu da Selçuklu yapıtları Lykia Sanatı 1970 yılında Pisidia da Krem na kentinde yapılan ilk kazı Artemis Pergaia Mâbedinin yeri 1 Mart 1971 Pazartesl 5 Mart 1971 Cuma 12 Mart 1971 Cuma 15 Mart 1971 Pazartesi 18 Mart 1971 Perşembe Buçün. Marks'tan yüz yıl sonra. Inpilterede ünlü bir diğer yahancı düşünür, ya da eylemci daha kendi üikesinde bulamadıfcı özgürlük havasını solumava çalışıyor .. 1968 gençlik avaklanmasının önderlerinden Rııdi Dutschke, Batı Almanvada vuruiduRU günden beri İngilterededir. 1968 de, zamanın Işçi Partili IçKİeri Bakanı Callaghan'm izni ile bir aylığına Londraya gelmiş ve o zamandan bu yana înıriltereden avnlmamıştır. Tedavi edilmiş, ayr<ra, uzatılan ikatnet izinleri ile rambridge'deki «Kings's College» de bilimsel çalışmalar yapraaya başlamıştır. Ancak, 1970 Haziranmda yapilan ve Muhafazakârlar tarafından kazamlan genel seçimlerden sonra, Dutschke'nin rahatı sona ermiştir. Yeni tçişleri Bakanı Maudling, ikamet izni sona eren Dutschke've. Inçilterevi terketmesini bildirmiştir. Bunu izleyen açıklamalara g8re, Dutschke'nin varlıği ülke için tehlikelidir; çünkii kendisi solcu ve ihtilâlci gruplarla iliştrisini sürdfirmektedir. önceki gün «Daily Exspress» gazrtesinde bir makale yazan Chapman Pincher. Dutschke'nin çalışmalan hakkında bizim M.İ.T. raporlannı andıran garip bir listeyi eklemişti . tnRiliı karsı rasusluk örciitü M.I. 5 ajanlarının düzenlediği belirtilen bu listede, Dutschke'nin doktonımın snlcn olduğu. sosvalist toplantılara katıldıÇi ve bu gibi ithamlar yer »lmaktaydı. Sözfinü ettipimiz listevi oknyunca. ister istemez îngilterenin düştnğü dnrurna euldük .. Marksizmin knrucusu Marks'a yüz vıl önce vatanlık eden tr.filtere, şinv di Marksizmi vozlastiran bir penclik lideıine bile hoşKÖıü ile bakamamaktadır. En acısı da. bu tahammülsüzlnğü güçlendirmek için, dünvanm her verinde aynl dar kafaya sahip olan rizli polisin komik listelerini ileri sürmektedir. Eğer her şey böyle gelişirse, împaratorluktan modern devlete geçmeye çalışan tngilterenin. sonunda, «Avrupa Tipi Üretim Tar. »ı» (A.T.Ü.T.) gibi modellere konu olacağım tahmin edebiliriz. V E F A T ' Bankamız Manisa Şubesi Müdürü Bay «Çöküntüye gidiyor» Dün Pravda'nın hücumlarına cevap veren Pekin ise, Sovyet revİ7yonist sıyasetinin ve Sovyet emperyalİ7minin çöküntüye doğru gitmekte olduğunu da iddia etmıştır. Sıyasi çevrelere göre, geçen ay hafiflemış gıbt görülen iki komünist dev ülke arasındaki soz düellosu, Polonya olayları ile yeniden alevlenmistir. ŞERİF ŞİMŞÎR'in 31 ARALIK 1970 gunü fecî bir trafık kazası neticesinde Hakkın rahmetine kavuştuğunu derin bir teessürle bıldınr. muhterem aüesi efradına ve bankamız mensuplanna başsağlığı dilerız. , Kuzeybatı Anadolu'nun Roma 23 Mart 1971 Salı devri Arkeolojisi Davetiyelerin, ait olduUarı tarihden bir hafta önce Kurum'dan alınması rica olunur. Konferanslar Saat 18' dedir. Şlşli Meydanı 364 Tel. : 47 48 21 48 71 27 Radar Reklâm: :U12 37 OSMANLI BANKASI UMUM MÜDÜRLÜĞÜ Cumhurıyet 64 V E F AT Bulgaristan, Pazarcık dogumlu merhum Ali Efendi ve merhume İffet Hanımm oglu. İstanbuJ tüccarlanndan, Mehmet Topaloğlu Hakfcn rahmetine kavuşmuştur Cenazesi 2 Ocak 1971 Cumartesi günü (Bugün) öğle namazmı müteakıp Şışli Camiinden kaldırJarak Zincirlikuyu mezarhgına defnedilecektir. OGLÜ: ALt TOPALOftLÜ Cumhurıyet VEFAT tzmitli merhum Hacımehmet Güzel ve merhume Emine Güzel'ın oğullan. Nüket Güzel'in kıymeth eşi, Ferhan, Ayhan. Cânan. Candan ve Murad'ın çok sevgili babaları. Muzaffer Ataoflu'nun kajınpederi, Fatma Erder. Safiye Öğretmen, Mustafa Gozen, Osman Güzel, Ayşe Güven'in ağabav ve kardeşlen, Yaşmak Mağazası sahibi Nuri Erder'le Erder'lerin Birgil. Göksel, Semercioğlu ve A:.vazoğlu ailelerinin çok kıymetli dayılan, Râna Kutlu'nun damadı. Fikret Kutlu nun eniştesî. Aksoy ve Başer'lerin amcalan, Beyoğlu Balıkpazarında Tavukçu, İLK ve ORTA Okul öğrencileri arasında düzenlenen YAŞADIĞIMIZ EV YAŞADIĞIMIZ ŞEHÎR adh, ÖDÜLLÜ RESÎM YARIŞMASI nın katılma sürcsi sona ermektedir ACEIE EOİNİZ EVİNİZİN BANKASI • HERKESİN BANKASI Ali GÜZEL 1 Ocak 1971 Cuma günü vefat etmiştir. Cenazesi 2 Ocak 1971 Cumartesi günü (Bugün) Ikindi namazını müteakip Şişli Camiinden kaldırılarak Zincirlikuyu mezarhgına defnedilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. AİLESİ NOT: Çelenk gönderilmemesi rica olunur. <Cumhuriyet: 66) 13. cü StlLH HUKUK UÂKtMLir.lNDEN I L A N »TO/464 Dâvacı Mtinevver Koçak tarafından Mahçure Kmıne Mukaddes Sağlık aleyhıne ıkame edilen vası tayını davasmda: Fatih Kocasinan caddesi No: 3 de ikamet eden aavacı Münevver Koçak, Fatih Hacı Üveyiz mahallest, Karamuk sokak No: 13 de ıka met eden Emine Mukaddes Sağhk'a vasi tayin edilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. 23/12/970 TÜRKİYE EMLAK KREDI BANKASI Mehmet BARLAS İSTANBLL BELEDİYESİNDEN Şehrimizde takrıben beheri 8 saatte 60 ton un işliyebılecek kapasitede 3 adet komple tam otomatik ekmek fabrikası tesıs edilecektir. Ekmek fabrikalarına ait fenn! şartname Makine, Elektrik ve Sanayi Işleri Müdürlüğunden temin edilebilir. tlgill firmalann 17 Şubat 1971 akşamına kadar teklif edecekleri ekmek fabrikalarına ait proforma fatura, teknik hususiyetler ve diğer şartlan ihtiva edecek tekliflerinı Belediye Başkanlığına vermeleri il&n olunur. (Basın: 25775/44) (Basın: 26023/39
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle