20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Ocak 1971 (••• £ • B • •••••••••••••••••••••••••••••••ı Bılunruın elektröc malzemesı, ampul, oerlikon kay" nak elektrodlan, Radyo v» Malona, îtbalât, Dahıli tıcaret, imalât ve toptan satış Karaköy. Tunel yanı, Şehit Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No. 15 • Istanbul. Tel: 44 00 57 49 07 35 • BU HAFTA DOGANLAR : A*ırı cferecede duygulu, alıngan, romantık kımselerdır. Sevdıklen zaman çılgıncasına severler, nefret ettiklerı zaman da kıvasıya nefret ederler. Fakat sevgılerı de, nelretleri de gızlıdır. Gostenşten kaçınırlar. Elâzığ Âltınova Çimento Sanayii T.A.Ş. den: Bildirilmektedir 1971 yılı için çimento sipanşi kabulüne olduğunu sayın müştenlerıne duyurarak bu munasebetle; 1 Resml Sektör, Iktisad! Devlet TeşekküUeri ve Belediyelerden, hakıkî ihtiyaçlan olan çimento mıktarlannı gösterir aylara bölünmüş listelerıni. 2 İnşaat sahipleri ve imalâtçılar ile çimento t i caretiyle iştikal eden satıcüar Fabrıkamız Tıcaret Şefliğınden temin edebileceklerı tahsis şartnamelerıne göre hazırhyacaklan yıllık çimento ihtiyaçlan hakkmdaki siparış mektuplannı. engeç 15 Ocak 1971 tanhine kadar Fabrikamızda bulundunnalarmı, 3 İkinci maddede bahsi geçen çimento satıcılanna aıt siparış mektuplannm değerlendırılebılmesı ıçın talep edeceklerı yülık çimento bedelinin % 5'i kadar nakıt talep teminatmı sıparış muddeti içensınde Fabrıkamızda ' bulunacak şeküde ödemelen gerektığını. önemle arzeder. (Basın: 25700/47) 4 0 YIL ONCE Cumhuriyel Fransada gümrük 2 Ocak 1932 tarihli ARİS 1 (a.a.) Hükümetln zamlı gumruk resmıne tâbl tuttuğu eşya şunlardır. Kahve, zeytinyagı, pamuk, gıda gıresleri, kürşun tutya, levha halınde ktırşun ve kalay kanşımı, kromat, bikromat pctas, sulfatlar. nikel. zıft. maden KOÇ: 1(21 Mart 20 Ni*an) Bu hafU Ihera çok dikkatli, hem çok uyaJnık, hem de çok ihtiyatlı olmaJlısiBiz. Şayel sinirleriniıi sıkı |bir kontrol altına almaz, sevdiğiniı kimseyle de yine tartısma hevesine kapılırsanu ikinıı için de iyi olmayacakiır bu. • BOĞA: TERAZt: (21 Eylul • 20 Ekım) Kafanızın I içindeki girii tasanyı tek basınızs nygulamağa kalkıstıfınız takdirde sevdiğiniz kımsenin siI ze fena halde kmlacağından emin olabilirsiniı. Sonra hatanızı telâfi içın verecefiniz taviıler hiçbir işe yaramıyacaktır. • AKREP: Cumhunyet 55] P UNİVERSİTÖ Imtihanlarına Hazırlama DEVRELER Kursları Ocak 2O M«y.« p 30 Ocak 15 Şubat k*yb«tm« 6 Şubat Haziran sonu yol 15 Mart Maytssonu 1 Nısan Maytaaomj Posta 1 Nıaan 1 Haziran O 3 ftt y»p I r 3 Mayı» May s aonu 3O May s 5 Maztran 2 Tammuz 21 Htz>nn4mtihangunu fcomerü, katran, tabaklanmı? fakat ışlenmemış deriler, makıne kayışlan. boyalar, keçt'er ve Hind malzemeleri, sanat, resim ve koleksıyonlara mahsus eserlerden bazılarını bu emırnamede yanlı eşya arasında bu lunmaktadır. 1(21 Nisan 20 Mavıs) Fındık kabuğunu bıle doldurmayacak kajdar mânasız ve kuçuk ayrıntılar lustunde boş yere duruyorsunuz. İNe luzum var bu çeşlt davranışlara' Size sadık m ı ' Si7i sayıyor mu? Evet cfeğıl mı? Ondan, daha fazlasını beklemeyın. • ÎKİ2LER: (21 Ekim • 20 Kasım) Ourumun ! ne kadar lehımze cfonduğunden habenniz bıie yok. Çunku aklınız başınızın yıne bir karış ustunde Oturmus, bu ışın sonu nereye varacak dıve derın derin düşunüvorsunuz. Gerçekçı olmahsınız kurtulmak için.. • TAT: (21 Mayıs 20 Haziran) Ask d«nen şeyin valnız mntlniuktan ibaret olmadıtını bn bafta bır kere daha anlatacaksınız. Sevmek ve sevılmek de ınsanın bamna hesapta olmayan birtakım dertler açabıliyor. Telâsı bir yana bırakıp cabırlı olun. • YENGLÇ: (21 Ka<ım 20 Arahk) Rahat bir nefes almak için elınizde, sevdiğiniz kimseve de danışmak gibı makemmel bir imkân varken eurnrunozu kınp bnna vanasmak istetniyorsnnaz. Henüz vakit jjeçmiş •ayılmaz. Aklınızı başınıza toplamabsınız. i Beyazıt Mithatpaja Caf. U Tel. 275132 Cumhurivet 54 İSTANBÜLDA ancak bır haftalık çav bulnnduğa hakkindaki haber, Tıcaret Odasınca yavınlanmıştır. Bu arada kahve Mvatlannda gorulen vıiksehş yiızunden bazı tiiccarlar hakkmda da takibata geçılmiştir. • TRABZOND4N kacak siçara kâğıdı Rusyadan da okkası 2? kunışa çay sekeri jelmekte oldufn yapılan tahkikattan anlasılmıştır • tSTAVBUL Vilâyetinde yapılmakta olan muhtar seçimleri diin sona ermiş, Halk Partisi adaylan çoğunIukla seçilmiştîr. ESKİ Maanf VekıH Mustafa Necati Beyin dün ölümünün üçuncü yılı münasebetıyle Ankarada Cebecıdeki mezannda buyuk merasim yapılmıştır. H\BER aldığımıza göre Yozgatta köy tmamlan için bır kurs açılmıştır. • OGLAK (21 Arahk • 20 Ocak) öfkevle oturanın zararla kalktığmı bu hafta bir kere daha anlavacak«ınız. Herkes tarafından sevılıp savıldığınız bır gerçek Fakat siz bunu bır turlu kabullenmek ıstenmor, huyıuzluktan da vazgeçtmyorsunuz Yazık • KOVA! (21 Haziran • 30 Tenamnz) Sırf sızı kıskandıklan ve çekemedıklerı ıçin ortava bir surü rıvayet atan kımselerle uğraîmaktan bu hafta vazgeçmelı. çevrenızda uvanan gergın havayı vatıştırmak ıçın gereklı çareyı araştırmalısınız. Size para da var. İSTANBUL ÜNÎVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 1 Aşağıda nev'ılen, kejıf bedelleri, geçicı teminatlan yazüı 2 kalem i$lo eksütmesı ıle 1 kalem ışın arttırması kapalı zarf usulu ıle yapılacaktır. 2 Şartname ve sözlesrneler Rektörlükte görülebllir. 3 Talıp olanların 1970 yılıcda Tıcaret Odanna kayıth bulunduklanna teminatlannı Ünıversıte Saymanlık Mudurluğun* yatırtfıklarma daır belgelen, Yapı Işlen Başkanlığırdan yeterhk belgesl alabflmek uzere ( A ) da yazılı i? ıçın 267 000. (B) ıçln 79000, (C) ıçin 59000 lıralık benzen işlen muteahhıt nfatıyle yaptıklan, katl kabulunu yaptırdıkları hakkmdaki belgelen 4/1/1971 gunü. »aat 12'ye kadar. 4 2490 sayılı Kanuna gore her 3 lş ıçın ayrı a y n olmak Ozere hazırhyacaklan teklif mektuplarını eksıltme saatınden bırer saat evvel Rektorluğe vernoeleri gerektır. 5 Postada vaki gecıkmeler nazara alınmaz. tşin NevT A) Cerrahpaja Tıp Fakültesl oğrencı iokantası ıle mutfağının tadıl ve onarımı ışı B) tst Tıp Fakültesı Kltaplıgl kitap ve mecmua rafları ıle çeşıtlı tadılât ışı C) Cerrahpaia'da 1151 ada. 1. 31, 35, 36 37, 38 39. 40 42. 43 parsel ve 1138 ada 3 parsel sayılı 11 adet gayrımenkulun yıkım Işı Kejif bedeU 266 997,07 78 944,36 59 400, Arttırma Sekll Eksıltm» Teminatı 14 430 5198 4İ20 thale gfin ve saati 7/1/1971 7/1/1971 7/1/1971 15 00 1510 15.20 bulmac 123456 7 89 alınmt karma bir terim. ( Emeller (eski usul cogul), engel. 9 SağlığımıziD normal olarak devamı halı. VUKARIDAN AŞAĞITA: 1 «Gulduruculuk sanatına dayanılarak soylenmıs veya yazılmı; soz» manasına ıki kelıme 2 • Iztırab veren keder» karsılıSı ıki soz. 3 IYİVII çıvi zanf değıl» mânasını ifade eden lkl sdz 4 Kansızlık hastahgı (tıp terımıl, çok hoş ve mukemmel 5 Sevmç içınde olanların eteklermtaı caldığı araç deniz taşıtlarının katettıklerl mesafeler bununla olçülöD İfade e» dılır. S Bir edat, verilen emrm venne getlrileceğınl tövlemek ıstıyenlerın agızlarından çıkan lâkırdı. 7 Fınten yazan bOrdk sairimizJn adlarından birl venien sıparis Için önceden ödencn • ASLAN: (21 Temmuz 20 Ağustos) Şans coster^enizin bn hafta biraz daha vukseteeeŞmden emin olabılırsiniz. Kavbeder tibi oldu^nnuz hnznr ve siıknna venidrn ka\uşmak istiyorsanıı, sızi seven ktmseve karşı daha samimî dıvranın ve lönlunü alın. (21 Ocak . 20 Şubat) Verdijiniz sözleri bn hafta içinde de tntI tnazsanız adımz ıbmalciye çıkacaktır. Hani insanın adı çıkacagına canı çıksın derier ya. bn sözü size hatırlatmanıa tam zamanı. Bekiedıjiniz mektnp gelmek üzere. Habcrler iyi. ( • (21 AJnstos • 20 Eylnl) Tenkid ve ıkazlara tahammulunuz \ok ama vme fazla hırçın ve geçımsız davranmağa başladıgınızı kabul etmelısınız Mezıvetlerınızın \anısıra kusurun bu kadarı gerçi hoş gorulebılır ama, aşırı davranışlara heves etmeyın. BAUK: (20 SJnbat . 20 Mart) Bu hafta başınızın bır kere daha derde gırmesım ıstemıvorsanız ıftıra ve dedıkodulan dıkkate almakran, tesır altında kalmaktan vazgeçmeh'inız Tanrının, ıstedığınız her şeyı gonlunuze göre vereceğinden emin olunuz SOLDAN SAĞA: 1 «Bırbırlerıne paralei çlzgl» anlamına ıkı soz 2 •Ceçerken >olda a\aklarının yerlesıo kalmıj tesırlerını ort % manasına lkl sozlu bır emir 3 cYıpratıcı zararlar verrnekı karşıhğı bir soz 4 Tersı herhangi bir lâkırdının ifade ettıği mefhumdur. buvuk anne 5 Doktor. tersi kirll ve ols tnsanların vucut ve camasırlarırda pıtrak eibi çolt bulunan havvan dır. 8 Tersl bır erkek adıdır. sıcım. çevrıhnce Uerl Uraftaki vonumuz belirir. 7 .Agzına kadar tıklım tıklım dolu» »nlamina eskıden kullandığımız tran dllinden 123456789 talya dakl «ıra daSlardan, bir harfın olcurunı 9 Cevrılınre cer eılere veriiecek blr enır belirlr fkartna IOZ). P«™ « î ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (Basın: 25522/51) GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI Kadıköy İcra Memurluğundan: 19691213 T. Borçtan dolayı ipotekli olup satılaralc paraya çevrilmesine karar'venlen Kadıkoy fkbalıye mahaüesi Ve Muvernhats, EsAöalet sokağmda iıiın 135 pafta, 496 ada 18 parsel sayılı 1030 M2 mıktarlı bahçenın tamamı ıle yıne ayni sokakta 135 pafta, 496 ada, 19 parsel sayılı 1029 M2 mıktarlı bahçenın tamamı a y n a\rı olarak Kadıköy İcra Daıresınde açık arttırma suretıyle satılacaklardır GAYRtMEVKULLERİN tMAR DURUMLARI: 1 ) 18 Parsel: Istanbul Beledıyesi Imar Müdürlügünün 11'3/1970 gun ve 413 sayılı imar durumunda 1/5000 mikyaslı nâzım planı dahıhnde bına yukseklıği 6,50 metre, bma derinhği en çok 20 00 metre, ön bahçe mesafesi en az 5 00 metre komşu ve arka bahçe mesaielerı 3 00 er metre bırakılmak suretıyle ayrık inşaat nızamında ye • 25 nisbetınde olmak üzere imar . » durumu venlmiştır. 2 ) 19 Parsel: Ayni Müdürlüğün 11/3/1970 gün ve 411 sayı!î ımar durumunda. 1 5000 mikyaslı nâzım plânı dahılinde, bına yükseklığı 6,50 metre, bına dennlığı en çok 20 00 metre, on babçe mesafesi 5.00 metre, yan ve arka bahçe mesafeleri 3 00 er metre bırakılmak suretıyle aynk inşaat nızamında ve V 25 nisbetınde olmak uzere ımar durumu verılmıştir » GAYRİMENKDLLERIN EVSAFL.4RI: Mezkur gaynmenkuller Kadıköy Ikbahye mahallesınde üzunçayır caddesmden aynlan Müvemhata sokakta yanyana, ıçınde bır tesıs bulunmıyan boş bahçe vasıflıdırlar. Her ıkısının de yanja yakın jola cetıheli kısmı vol sevıjesınden ımar edılmış bahçe vasıflı olup eskı tarzda kamelyalı ve beton yolu olarak yapılmış sokak cephesi duvarla ıhata edılnuş demır parmaklıklı ve kapılıdir. Arka cephede kalan dığer kısımlan dık yamaç halındedır ö n bahçedekı bahçe kısmında yetışmış sus ağaçlan ve bahçede bır havuz bulunmakudır Halen bakımsız durumdadır. Gajmmenkullerın hududu ve sahası tapu kaydı ve kadastro çapı gibi olup tamamlan 18 parsel 1030 M2, 19 parsel 1029 M2 dır. Cıvar meskundur. GATRÎMENKüLLERtN KIYMETLERt: Bulunduklan mevkl. lmar durumlan ve halıhazır durumlan, bu cıvardakı gayrımenkul alım satım rayıçlen ve kıymetıne müessır bılumum hususlar gozonunde buhmduruljmk suretıyle 18 No. lu parsel 103 000 00 (yuz üç bm lıra) ve 19 No lu parsele 102 900 00 (yuz ıki bın dokuz yuz lıra) kıymet bılırkışıce takdır edılmış ve konulmuştur. S A T I Ş Ş A R T L A R I : 1 Satış 10 Şubat 1971 çarşamba gunü 10 30 dan 11 e kadar 18 parsel sayılı gaynmenkulun, saat 11.30 dan 12 00 ye kadar da 19 parsel sayılı gaynmenkulun Kadıköy İcra Daıresınde açık arttırma suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymetler.nın yuzde yetmı$ beşlerını ve ruçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunıırlar. Böyle bedellerle alıcılar çıkmazsa en çok arttıramn taahhudü bakı kalmak sartıyle 20 Şubat 1971 cumartesı günü saat 10 30 dan 11 00 e kadar 18 numaralı parselın, saat 1130 dan 12 00 ye kadar da 19 numaralı parselın Kadıköy tcra Daıresmde açık arttırmalan yapılacaktır Bu arttırmada da ruçhanlı aJaçaklıların alacağmı ve satı? masraflannı geçmesı şartı ıle en çok arttıranlara ıhalelen yapılır ve thale olunur 2 Arttırmaya ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıymetln •'9 10 u nisbetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar müll bır bankanm temınat mektubunu vermeleri lâzımdır Satış peşın para iledır, alıcı istedığınde 20 günu geçmemek üzere mehıl venlebılır Dellâlıye resmı, ıhale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittır Bmkmış vergıler satış bedelınden odenlr. 3 İpotek sahıbı alacaklılarla dığer ilgıHlerin (îlgıliler tâbirıne irtıfak hakkı sahıpler de dahıldır) bu gaynmenkul üzenndeki haklarını, hususıyle faız ve masrafa dair olan ıddialannı dayanağı belgeler ıle on beş gun tçınde Daıremıze bildırmelerı lâzımdır; aksı takdirde naklan tapu sıcıli ıle sabıt olmadıkça paylasmadan hanç bırakılacaklardır 4 Satış bedelı hemen veya verllen mühlet ıçınde 6denmezse icra ve iflâs kanununun 133 maddesı gereğmce thale feshedihr tkı üıale arasındakı farktan ve °'« 10 faızden alıcı ve kefılleri mesul tutulacak ve hıç bır hukme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecektır 5 Şartname. ilân tarıhınden itıbaren herkesın görebllmesi tçm Daırede açık olup masrafı venldiğı takdirde isteyen alıcıva bır orneğı gonderılebılır 6 Satışa ıştırak edenlerın şartnameyl g8rmüş ve münderecatım kabul etmış sayılacaklan, baskaca bilgı almak ıstiyenlerin 969/1213 T sayıiı dosya numarasıyle Memurluğumuza başvurtnaları ilân olunur. (Basın: 8056/50) I ^OOSTLAR dostlar tiyatrosu KÜÇÜK SAHNE BARIŞ VE BAŞARI İÇİNDE GEÇECEK MUTLU YJLLAR DILERİZ. m DEIALKOMANI SANAYİİ KOLl.ŞTI. DEKAL REKLAM VE BASKI SANAYİİ KOLL.ŞTI. Kuledıbı.aydın han 44 371744 06 20 Fab4 Levent 64 05 79 Reklâmcılık: 25/38 1(3 *U f' ! ,lırTt" radyo 05 55 06 00 07 00 07 05 07 30 07 45 08 00 08 10 08 30 08 45 09 00 09 20 09 40 10 00 10 05 10 20 10^0 10 45 11 00 1145 12 01 12 10 12 30 13 00 13 15 15 00 15 05 16 00 16 15 16 30 16 45 17 00 17 05 17^0 17 50 19 00 19 30 19 40 05 55 06 05 07 00 07 05 07 30 07 45 08 00 08 10 08 40 09 00 09 20 09 40 10 00 10 05 10.25 10 55 1110 11 30 12 00 12 05 12 30 13 00 13 15 Açılıs, program Gunavdın Koye'haberler Turkuler, oyun havalan Haberler, hava dunımu Hafıf batı muzığı istanbul'da bugun Sohstler geçıdi Arp sololan Solo turkuler Ev ıçın A Yavaşça dan şarkılar Arkası yann Haberler A Gürses'den şarkılar Doktorunuz dıyor ki Hafıf batı muzığı A Şenses'den rürküler Konserlerimızden M Bırtan'dan şarkılar Haberler Operet melodıleri Solo şarkılar Haberler, Resmî Gazete B Dıkencık'ten şarkılar Haberler Maç nakli Armonı mızıkası Turkuler Dans muzıği Oyun ha\alan Haberler t Feyman Orkest'ası Yurttan sesler Reklâm programlan Haberler, hava durumu Hafıf muzık O Avşar Orkestrası Açılış, proeranı Gunaydm Koye haberler Turkuler, oyun havalan Haberler. hava durumu Sabah müzıği Ankara'da bugün Sabah şar&lan Hafıt müzak Ev ıçın Sabah konserl Arkası yann Ara naberler Şarkılar Çeşıtlı müzık Turküleı Şarkılar Konseı saati Ara naberler Turküleı Kadınlaı toplulugu Haberler Resmi Gazete Hafıl muzık Konuk Oyuncu: ZELİHA BERKSOY AKTUNA { asıye M nasıl kurtulur? I ST A 19 55 Bir varmış 20 00 Deyışler ve ezgiler 20 30 Melodı demetı 21 00 24 saatm olaylan 21 10 Turk muzığı 22 45 Haberler 23 00 Hafıf ba»ı muzıği 23 45 Gece muzığı 23 55 Önemlı haberler 24 00 Kapanış «I L Gayrimenkul Satış llanı tSTANBUL tL 10 00 1C30 1130 12 00 12 30 13 00 13.30 14 00 14 30 15 00 16 00 17 00 17 30 18 00 18 30 19 00 19 30 20 15 2100 2130 22 15 23 00 23 30 00 30 01 00 15 00 15 05 15 20 16 05 16 25 16 50 17 50 19 00 19 35 19 50 19 55 20.25 20 40 21U0 2110 21 40 22 00 2215 22 45 23 0ü 23 20 23 55 24 00 09 55 ÇARŞAMBA, PERŞEMBE 18,1521,15de CUMA, CUMARTESİ NEKRASOF Pazar 18,1521,15 de BAKIRKÖY İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No.: 1968/1913 T. Bır borcun temını istıfası zımmında Bakırkoy Şenlık Mahallesının Florya Çıftlılınde kâın 77 pafta, 714 ada, 3 parsel sayılı 1824 M2. mıktanndakı bahçelı kârgır hanemn 3/8 hıssesi Daıremızde açık arttırma ıle satılarak paraja çevnlecektır. G\YRtMEXKULLN EVS4F VE KIYMETI: Imar durumu ayrık n.zam olarak 6 5 metre ırtıfaında ınşaata müsaade edılmektedır Sokak cephesınde bahçe duvan ve çevresı luksus turum fıdanlan ıle çevnlı bulunan bahçe içensınde kârgır olarak insa edılmış bır bma mevcuttur. Cephede sahanlıkta bmaya glnşte hol ve balkona çıkar kapı ve bır oda sol taraftan bır kapı ıle gınşten 3 oda. banyo, sağ tarafta vtne bır kapı ıle gırıldıkte kuçuk bır oda, kıler ve mutfaktan servıse çıkılan bir kapı, banyoda duvarlar fayans kaplı. mermer sedır termosifon. mermer kuma, mutfakta üzen fayans kaplı evıyeli sabit masa. sabıt dolap, ahşap aksam yağlıbovalı, kapılar arneo camlıdır Odalar ahşap doşeme, uzeri lınolyom kaplı, dığer msınüar desenlı karomozaık doşelıdır Su ve elektrık vardır Tavan betonarmedır Pencere dışlannda ahşap istorlar vardır Ozerl ahşap çatı ve a'afranga kıremıt ortuludür Bınanın sol van tarafında bodnıma gırıldikte ıkı oda ve çamaşırhk mevcuttur Arka cephede balkon ve üzennde ahşap perkole vardır Bahçede mermer tıavuz ve bma etrafı renklı tretuvar çınısl döşeüdır Bahçe tarhedılmıştir 11 metre dennlıkte üzennde motörti bulunan tuyu mevcuttur yıne bahçede 46 muhtelıf cins »e vaşta çam süs ve meyva ağaçlan dıkılıdır Kuvu. ağaçlar tıavuz tesisler »e kıymete müessir Hususlar ve imar durumu nazara alınarak sozıl geçen gayrünenkulun arsası ıle bırlıkte kaımen degeri 484 800 Ura olarak hesaplanmıştır. tMAR DURÜTVIU Gayrimenkul program dışında ve lskan sahasmdadır Çatı fcatı yapılamaz İnşaat sahası toplamı 500 M2. aşamaz. bma vükseklıgı 6 50 metre bına dennlığı azaml 20 00 metre. ön komşu arka bahçe mesafelen 5.00 er metre tnşaat nızarra avnk nısbetl •« 30 saçak Darapet 3 18 mad çatı meyll / •• 33 veva terastır / SATIŞ ŞARTLARİ: 1 öatıs 12/2/1971 cuma gtinfl saat 14 00 den 15 00 e kadar Daıremızde açık arttırma suretiyle vapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen fcıymetin •'• 75 ini ve nlçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı Ile thale olunur. Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudü baki kalmak şartiyle 22/2/1971 pazartesi günü Dalremizde saat 14 00 1500 de ıteınci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacaeı ve satış masraflannı geçmesı şartiyle en çok artttrana ıhale olunur 2 \rttırmaya ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıymetin "* 10 u nisbetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar nulU bır bankanm temınat mektubunu vermeleri lâzımdır Satış peşın para ıledlr alıcı istedığınde 20 gunü geçmemek üzere mehil venlebilir. Dellâlıye resml. ıhale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıva aittır Bmkmış vergıler satış bedelinden 6denır 3 İpotek sahıbi alacaklılarla dığe. ilgılılenn tılgilıler tabtrıne irtıtak hakkı sahıpleri de dahıldır) bu gaynmenkul üzenndeki haklannı. hususıyle faız ve masrafa dair olan Iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde Dairemıze bıldırmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabıt olmadıkça paylasmadan hariç bırakılacaklardır 4 Satış bedeli hemen veya verilen mllhlet İçinde 8denmezse icra ve iflâs kanununun 133 maddesi gereğince ıhale feshedılır. Iki ihale arasındakı farktan ve *'» 10 faizden alıcı ve kefılleri mesul tutulacak ve hıç bir hükme hacet kalmadan kendi'erfnden tahsıl edılecektir 5 Şartname, ilan tanhinden îtibaren herkesln görebilmesl için Dairede açık olup masrafı verıldıği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebmr. 6 Satışa lştiras edenlerin şartnameyl görmüş ve münderecatını kabul etrnış sayılacaklan başkaca bilgı almak lstl yenlerin 68/1913T sayılı dosya numarasıyle Memurluğumuza basvunnalan ilân olunur. ROSENBERGLER ÖLMEMELI 1 Salı 18,1521,15 de devam etmektedir. TEL: 49 56 52 Ilancılık: 152Ü/5T Ray Pahucu (Cebiresi) tmâl Ettirilecektir Açılış ve program Dıskofeğımızden Tatıl gunu ıçm muzık Kanşık sololar Çeşıtlı muzık Mmyatur mıizık Hafıf batı muzığı Barok muzık Hafıf batı muzığı Konçertolar Tatıl gunu ıçın muzık Cumartesı konserı Hafıf melodıler Kuçuk konser Gençlere muzık Senfonık muzık Haftanın albümü Akşam konsen Sızın ıçm Unlu ses sanatçılan Plâklar arasında Gece konseri Caz muzığı Gece ve muzık Hafıf batı muzıği Program ve kapanış Ara haberler O Başgul'den türküler Dılek Kutusu V Gürsel den şarlular Turkuler geçidi Çocuk saati Reklâm programlan Haberler hava durumu Müak orkestrası Blr varmış Turk muzıgl rurküJeı Italyadan müzık H saarın olaylan Şarkılaı Yenı piakıar H Buluşdan türküler Çagdaş Türk muzığı Haberler Çeşıtlı nirlj muzıği Solıstier Orkestralar Onettılı naberler Kapanış A N KA R A Ereğli Kömiirleri İşlelmesi Miiessesesi Müdürlüğünden: 1 Şartnamesine göre kapah zarfla teklif alınmak suretıyle 12000 adet 30 Kg/Mt lık Ray Pabucu (cebire) imâl ettmlecektır 2 Teklif zarflan 27/1/1971 Carşamba gunö saat 15 00 de Zonguldak'ta Ereğlı Komürlen İşletmesı ( E K İ ı Tıcaret Müdürlüğünde acılacaktır 3 Teklif mektuplan ayni gün spat 12 ye kadar E.K İ Özel aBüro Şeflığıne venlmış olacaktır. 4 Şartnameler Zonguldak'ta E K İ Tıcaret Mödürlüğunden Ankara'da Turkiye Komür İ^letmelpri Kurumu Genel Müdürluğü Satınalma Daıresı Başkanlığmdan, İstanbul'da Beyoğlu İstıklâl Caddesi Deva Çıkmazı Sümer Han Kat 45 de T K İ. İst. Satınalma Müdürlüğünden temın edılebılır 5 Müessesemiz "2490 sayılı kanuna tâbi degıldir. (Basm: 25985/45) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyır ve Hıdroğrafı Daıre Başkanlığuıdan bıldınlmlştır. DEMZCİLERE VE HAV\CILARA 1 S4YILI BtLDİRİ 13 ve 14 Ocak 1971 tanhlerınde 08 00 ıle 16 00 saatlerı arasında asağıdaki noktalann bırleştığı saha ıçınde seyretme, denurleme, avlanma ve bu sahanın 12 500 metreve kadar olan yüksekliğı can ve mal emnıyetı bakımından tehlıkelıdır KAR4DENÎZ ŞtLE VE KEFKEN AÇIKLARI K 8 ve K 9 S\HAS1 1 nci nokta: E 5832 No lu Şıle fenennden 002 derece ve 22 mıl mesafede enlemi 41 derece 33 dakıka Kuzey boylamı 29 derece 38 dakıka Doğu. 2 tuA nokta: Enlemi 41 derece 55 dakıka Kuzey boylamı 29 derece 38 dakıka Doğu 3 ncu nokta: Enlemi 41 derece 55 dakika Kuzey Boylamı 30 derece 58 dakıka Doğu t ncü nokta: Enlemi 41 derece 33 dakıka Kuzey Boylamı 30 derece 58 dakıka Doğu DENlZdLERE VE UAV1CILARA ÖNEMLE DUYURULUR (Basm. 26006/42) AKŞAM DERSLERİ INGILIZCE FRANSIZCA ALMANCA MATEMATIK MUHASEBE nAKTİLOSEKRETERLIKİ S P O R ve SOSYOL FAALIYETLER Yenı kurulan modern Lısan Laboratuarı seckm oğretım kadrosu hattada 3 ve8saatlıL 2 donem derslere 4 Ocak Pazartesi gunu baslanacaktıt HİZMEl YILI AMERİKAN DERSANESİ SULTAIMAHMET adres alemdar cad. 23 SULTANAHMET, tel:22 17 37 DOKTOR • Opr Ürolog Opr Ürolog OOS tO• • f £ Süreyya ATAMAL • • S l l 69/2 Sıraselvıler 69/2 J T A R 8 tM Telf. : 44 57 44 Mustafa Özdiler ftandevu •Jırunm rte» oiuma. f LâlaU UadhDas» Caddatf No. tf j) AJUMKAS î OKUt DISI KALMIS OGRENCILER ICIIM Her gun oğleye kadar devam eden Jngılgce kurşlsrıııa kayıtlar yapıimaktadv fMı R 0 tt i (Easın: 8039/48) Cumhurıjet 65
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle