18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÇETİN ALTAN KOPUK KOPUK Günümüzün en sevilen fıkra yazan Çetın Altan'm bınlerce yaası arasından seçümış en guzel fıtcra ve denemelen. 395 Sayfa. 15 Lira BtLGt YAYINEVİ umhuriyet Kurucusu: ÎTJNUS NADİ lliiııui Sol? Solun haşan kalenu Attüa IIhan'ın büyük gürültülere yol açacak mtelıkteki yergı kıtabı. Dünyada ve bizde solculuğun başından bu yana ugradığı ıhanetlen, sapmalan kamtlariyle ve ateşlı bır dılle anlatan bu eseri herkes okumalıdır Varlık Yaymevi. 8 lıra îlâncılık 1505 56 Yenişebir. Ankara Cumhumet 52 A1 uıl a/, yil, 1 CCOft lbÖÖU Telgraf ve mektup Telefonlar: 22 42 adresi: Cumhumet tstanbui PosU Kutusır tstanbul No 240 3022 42 00 22 42 97 22 42 08 22 42 99 £ A Ur\n\. C a K »»umariesi Pnmai'toeî Siyasî Polis, subayı hastaneden kaçırdı llli fförttşme iııöııfi ile.. CHP GENEL BAŞKANI, SALI GÜNÜ SUNAY'LA YAPILACAK OLAN GÖRÜŞME HAKKINDA AÇIKLAMADA BULUNMUYOR CUMHURBAŞKANI, LİDERLERİ AYRI AYRI KABUL ETTİKTEN SONRA SONUCU M.GÜVENLİK KURULU'NA G Ö T Ü R E C E K III Insanı I Hayvanı I Bitkısı Bir albay esrarlı şekilde yaralandı İSTANBUL HABER SERVİSÎ Mill! Savunma Bakanlığının Beyazıt'taki öğrenci Yurdunun fcapısı onünde, Muzaffer Sağlam adında bır personel albayı, dun tanımadığı uzun boylu, bej pardosülu bir şahıs tarafından, bıçakla boy nundan yaralanmıştır. 2022 yaşlarında olcfuğu bıldırılen saldırgan, claydan hemen sonra kaçmıştır. HeDUZ esrarı çozulemeyen olaja elkoyan Sıyasi Polıs, yarah Alba>ı gazetecılerle goruşturmemek içın, tedavi olduğu hastanenır penceresinden kaçırmıstır. Liderler, Sunay'o " Evet.. dediler ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, memlekerin ıçınde bulunduğu sorunları goruşmek ve alınması acelecıhk gerektıren tedbırlen tesbıt etmek amacıjla 5 Ocak Salı gununden ıtıbaren sıjası parülerın genel başkanlarıvla temasa başlajacaktır. Sunay ılk goruşme>ı, Salı gunu saat 11" de ana muhalefet partlsı genel başkanı tsraet lnönu ıle yapacaktır. Cumhurbaşkanı ^^ Cevdet Sunay'ın ^^ venı yıl messjı hakkındakı goruşlennı tesbıt etmek amacıyla dun kendılenyle goruştuğumuz 6 siyasî partınin genel başkanları, Sunay'ın mesajında belırttığı tArkssı Sa. 7, Su. lde) \ TÜRKİYE HALK, GERÇEK AÇLIK İÇİNDE, YEDİKLERİMİZİN YÜZDE 71,5'i KARIN ŞİŞÎREN BOŞ BESİNLER... BÜTÜN KÖYDESÜT İÇEBİLEN TEK ÇOCUK BİR SÜT TOPLAYICISININ OĞLU... VE GERÇEK AÇLIĞIN SONU: ÇOCUKLARIN YÜZDE 61'inin BOYU. YÜZ DE 46.8'inin KİLOSU YÜZDE 63,8'inin KEMİK YAŞI NORMALDEN GERİLERDE. COCUK ÖLÜMLERİ SALGIN HASTALIKLAR, KANSIZLIK. HALSİZLİK HAREKET VE ZEKÂ GERİLİĞİ ŞAŞILAN SEYLER DEĞİL. Olay Görgü tanıklannın ve bu arada, poksten önce kendısiyle görüsen gazetecılere bızzat Albayı n anlattıklanna gore, olay su sekilde cereyan etmıstır Üzennde resrni ünıforması bulunan Personel Albay Muzaffer Sağlam, saat 12.15 sıralarında. lşletme Fakültesınde ogrenci o (Arku Sa. 7. Sü. 4 de) EREZ, TEKRARLADI "Sunî fiyat artışlanyla mücade/e edeceğiz,, j YARALI ALBAY Mt'ZAFFER SAĞLAM HASTANEDE. (Fotoğraf Tulay DÎVİTÇİOĞLU) ANKARA, (THA) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın, yeni yıl mesajında emlâk ve işletmP| vergılerı kanunlarında değışık lık yapılmasım, bu arada hayat pahalılığına karşı tedbirler alın masını ıstemesı uzerıne Malıye Bakanı Mesut Erez, THA mu habınne kanunlardakı aksaklık ların sur'atle gıderıleceğını ve sunî fiyat artısları ıle mucadele edıleceğini bıldırmıştır. Malıye Bakanı Erez, şunlan soylemıştır: «Bu konularla ilgili olarak, basın toplantılarında \e butçe komısyonunda vaptığun konuşmamda kanunların tatbikatta gorülen aksaklıklarının idari >ollarla giderilmesi mumkunse idarî tedbirlerle, idarî yollarla eıderilmesi mümkün olmayan aksaklıklar görülürse bunların da kanunla dıizeltileceğini ifade etmiştim. 10 Ağustos tarihinde alınan kararlardan sonra sunî fiyat artışlan ile muessır şekilde mucadele edileceğini ber zaman söyledik. tktisat ilminin kendı kanunlan vardır. Binaenalev h sunî fijat artışları ile ekonomik (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Tornacıbaşı,,nın şakaalan CEMİYETLER, CEZft VE YÜRÜYÜS EANÜNLIRINDAKt DEĞİSİKLİKLER MECLÎS'E GELİYOR Şükran KETENCI'nin yazı dizisi yakında Cumhuriyet'te Manav Salim ve bakkal Matımut cinayeti CHP'li Asııtay, anlatıyor Genclik düşmanı» SADUN TANJU ANKAR4 (Cumhnriyet Bürosn) Yeni jılın ılk ajlanr.da asaMs konulan ile ilgili bazı yeni kanun tasanlannın Meclıslere sevkedılmesi beklenrnektedır. Bunlar arasında, cemıyetıer, ceza ile toplantı ve gosterı vurüyuşlerı kanunlarında yapılacak değişıklıkler bulunmaktadır. tçışlen Bakanlığı butçesının karma komısyonda goruşülmesı sırasmda ve daha sonrakı demeçlerinde Içışleri Bakanı, kanunl. idari ve sosyal dallarda veni tasanla(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) LODOS HASAR YAPTI [YLIRT H.\BERL£R1 SERV^lSt] Marmara ve Ege bölgesinde 10 gundenberi suren ve dun şıddetlenen lodos fırtması, büyük basara sebep olmuştur. lstanbul ve Çanakkale boğazlarmdaki deniz trafiği tamamen durmuş, Çanakkale' nin tilmü, Marusa ve Adapazarı'nın bazı semtleri, eiektnk tcllerinin kopması yüzünden, karanlıkta kalmıştır. Sıddetlı guney ruzgârlarmuı etkısıyle Karaköy Kadıkdy seferlen 12 30'dan akşam saatlenne kadar yapüamamıştır Kartal • \alova ile Kabataş • Lsküdar ve Salacak Kopru arasında da arabalı vapurlar bır süre çalıştınlmamışör. Buyük tonajlı gemılerın dışında butun tekneler, fırtınanın dınmesı ıçın koylara sığınmıştır. Çanakkale ve yoresınde saatte 129 Km. hızla esen fırtına, genış olçude zararlı olmuş, bu arada ruzgâr, yeni ınşa halındekı bazı bınaların duvarlarmı yıkmış, (Arkası sa. i, Sü. 3 de) ilân edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Turkıye Mıllî Gençlık Teşkılâtı Ikıncı Başkanı Cengiz Karcılıoğlu, dun bır bıldırı >a>ımla>a rak, oldurulen oğrencıler ıçın TBMM Karma Butçe Komısyo nundakı konuşması sırasında «It» tabınnı kullanan CHP'li müleUekılı Burhanettın Asutay ı «Ataturk, genclik ve devrim düşmanı» ılan etmıstır. Karcılıoğlu i R r rauhabırınin dovulmesı olayını da kınamış, bu konuda Beledıje Baskanvekılı Muhlıs Sensoz'u suçlamıştır. Yeni parti, DP simgesini kullanamıyacak ANKARA, (THA) Yeni kurulan Demokratık Partınin durumu Yargıtay Başsavcılığı tarafuıdan incelenmektedir. Bu ıncelemenın nedeni 13 7 965 tarıh ve 648 sayılı Sıyasi Partıler Kanununun 104 uncu maddesıdır. Madde aynen şoyledır: «27 Mayıs 1960 dan 15 Ekim 1961'e ksdar yarçı organlarınca kapatılmış siyasî partilerin adını taşıyan yahut bunların de^amı olduğunu gosterecek bir ad alan »iyasî partiler kurulamaz. Siyasî partüer, 27 Mayıs 1960 dan 15 Ekim 1961'e kadar yargı crçanlannca kapatılmış siyasî partttere ait her çeşit işaret, rumuz ve alâmetleri veya bunlara sçıkça benzeyen işaret, rumuz ve alâmetleri kuUanamazlar. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Bir askerî öğrencide Nurculuğa ait kitaplar bulunması üzüntü yarattı Berber Badık Alı fena insan değil aslında Dukkaıünda Dımıtrı'nın bu cinayeti nasıl ışledıgını tartışırken çok uzulduğunu soyluyordu. Sokakta şakalaşan başka kımseler de varrm^ ama ne yapılsa ondan bılınıyordu Arka sokak esnafı, >atılı okul • IKİ çocukları gıbı şakalaşmaktan, muşahitten zıplıkten hoşlanır Ve jın:, biri çocuklar kadar bu şakalarm •Bo>acı» ınsanda nasıl bır gerılım me>Ibrahim» dana getırebıleceğını hesapla•Arkadan mazlar Kendı halmde, uykurekie sal, çekıngen bır adamın bu şa\urdum kalarla gunun bırınde çılgına dobıçağı nebıleceğı de, onlarca, ancak ış dıışuremedinı olup bıttıkten sonra anlaşılıyor. di\e Bız konuşurken bır muşterı anlatı>or. gırdı Badık Ah'nm dukkanına Çukurcuma esnafındanmış. Tor(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ŞIDDETLI LODOS D\LG\L\RI S*HÎL \OLINU DÖVERKEN... İSTANBUL METEOROLOJI tLGİLİLERt, LODOSUN BUGtN DE ZAMAN Z\MAN SÜRECEG1M VE ISININ TtKSELMETE DEVAM EDECEĞt.M BİLDİRİTOR. «Polis, anarşist hareketleri zararsız hale getirecektir» AVKAR4, (Cumhuriyet Bürosn) Emnıyet Genel Muduru Ömeı Nacı Bozkurt dun teşkılata gonderdığı venı vıl rae«ajında, «sapık ıdeolojılere bağlı anarsıstlerın faalıyetlennın» Turk poîısının sınesınde erıyeceğıne, zararsız hale geleceğıne ınandığını sovlemıştır Bozkurt, bu arada, «Bdlucü ve mütecaviz çayelere bağlı bır takım sahıs ve tesekküllerin cemhetimizı huznrsuzluk vasatır.da tutan davranıslarım 1971'de de sürdürmek isteyeceklerinı» ıfade etmi'itır YILIN ÎLK GİNAYETİ Yeni yıhn ılk cinayeti, oncekı gun gece\arısından ^onra Kasımpasa'd'akı bır kahvehanenın onunde ıslenmıs, bır genç 6 bıçak darbesıvle oldurulraustur. (Arkası Sa. 7 Sü. 1 de) lstanbul Teknık Ünıversitesinde silâh araması yapan bğrencıler, Makıne Fakultesı ıkıncı sınıfında askert oğrencı olarak okuyan Huseyın Ince'mn çantasında Saıdı Nursı'nrn «Gençlık Rehben» ısımlı kıtabıyla, yıne Eısaleı Nurdan kendı el yazısıyle yazdı|ı bazı bolumler bulmuşlardır. Ataturkun yetıştığı bır ocak tan Unıversıte sıralarına gelmış unıformalı bır oğrencının uzennde bu gıbi yazılann ve kıtapların bulunması, butıin bğrencılerde ınfıal ve üzuntu yaratmıştır Huseyın Ince'mn asker olan arkadaşlan, aralarında hazırladıklan tutanakla bırlıkte dunımu, Fakulte ve Yuksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlığına duyurmuşlardır. Olayla ılgıll olarak l.TÜ. Devrımci Gençlik örgutü bır bıldırı jajımlıjarak, askeri oğrencılerm Ataturk devnmlerıne karşı bır âlet olarak kullamlmasını kınamıstır. Bıldlnde şoyle denılmektedın (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ASKERİ OĞRENCİNIN UZERINDEN ÇIKANLAR «Direnmede hedef, halkımız olmayacak» OI.AYLAR1N ARDINDAKt 10 hastanede boykota gidiliyor Hekım haklarının verilmemesı ve hekim haysiyetı ıle oynanmasını protesto amacı ıle bır başlangıç olmak uzere tstanbul'dakı 10 buyuk has. tahanede çalışan asıstan. praüsjen ve uzman doktorlar, onumuzdeki Çarşamba % Perşembe gunu bovkot yapacaklar, sadece acclelık gee rektıren vakaları kabul edecekleıdır Tiırk Tabıpler Bırlığı, Turkıye Hekım Sendıkaları Federasyonu lstanbul ve Cıvan Memur Hekımleri Sendıkası, lstanbul Hastahaneleri Asıstanlar Cemıyetının dun ortaklasa duzenlediklen basın toplantısuıda, Turkiye'dekı butıin doktorlan temsıl eden Turk Sağlık Hizmetleri Güçbırliğuıin Bu grup ıjçuıın çıkanlacağı duzenledığı ük ıhtar boykotu «ohaberı uzenne ışçılerın oturma nuç vermezse, Turkije çapında grevı vaptığı ve daha sonra ışvebutün doktorların katılacağı geren tarafından surcsız kapatıldığı nel boykotun yapüacağı açıklanaçıklanan Gen Oto Fabrikası>n. mıştır. da 175 kışinın ışıne son verılmısOzellikle Bakanlar Kurulu katır •Çelik Montaj» işyerınde de ran ıle asistan, koruyucu ve te125 ısçının ışine son verüdığı, ken davi edıcı hızraetlerde çalı?an dderıne bıldırılmıştır (Arkası Sa. 7, Sö. Z de) (Arkası sa. î, Sn i de) Oıtülü koalisyona dogru... S ayın Cevdet Sanay'ın yeni relerde birtakım tedbirler al>ıl söyle\i, politika taava raak ıhtiyacını >aratmıştır. Bu tımızdakı birtakım geiis tedbirlerin neler oiacağı Cnmmeleri isaretlemek bakımmdan hurbaşkanı Sunay'ın yeni yıl önemlidır. Gerçekte bn gelıs sövlevinde sıralanıyor: önce meleri Orgeneral Muhsin Ba sivası partı liderleriyle teker tnr'on mohtırasmdan itibaren teker gorüsmeler yapılacaktır. izleyenler, Sunay'ın konasma Bu gdrüsmelerde alınacak tedsındaki gerekçeyle, Genel Knr birler için liderlerm destefı may Başkanı Memdnh Tafmaç' sağlanacaktır. Güven Partısı ın a\nı gün yayıniadıği mesaj Başkanı Feyzıoglu'nun daba da belirtilen <endise»yi birbi önce Cnmbnrbaşkanına snndurine baflamakta zorluk çekmi | u muhtıranın bazı çızçilerıni yeceklerdir. bu gırisimde bulmak rnnmkünSilâhh Knvvetlerdeki gerilim, dur. Siyasi partilerin ortak desbu tansıyonn deferlendiren çev tefi faflandıktan sonra: önce GERÇEK üniversitelerdeki eylemiere ksrj 8i juvenlik ve ceza tedbırleri ; alınacak, sonra toplumdakı ye i ni ihtiyaçlara cevap verebıle i cek birtakım sosyal ve ekono ' roık tedbirler vürürlüge ksns I caktır. Böylece Genel Kurmay Bas ' kanlığmdan Cumburbaşkanlıgı makamına gelmiş olan Cevdet ! Sunay'ın tesebbusüvle, ordunun ' rahatsızlığım giderici ve toplum < •••; (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) 2 fabrikadan 300 işçi daha çıkanldı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle