11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
unır» ııu ıCUMHUKIYET 2 Ocak 1971 vamlı olarak artraası gereklidir. Hacrni her yıl büyfiyen millî sermayenin ayni ilçü ile artan asınma ve yıpranmasını karşılamaktan baska, net sermaye birikimine yol açarak, iktisadi büyüme hızını korumak, hatta daha büyük gelişme hızına ulasmak için toplam gayri safi yatırımın her yıl biraz daha yüksek bir seviyeye olasmasının şart olduğu bilinen gerçeklerdendir. Türkiye'nin bugün çözümlemek dnromnnda hulnnduğu sornn sadece yatınmlan besleyecek milli lasarrnfnn arttinlmmn ve dıs tasarrufun (dıs krediler, hibe. yardım ve yabancı sermaye akımı) ynrda çekilmesi değildir. Bunnn yanınds, yatırımların, bilhassa özel sektörde, kalkınma hedeflerine nyar bir biçimde dağılması gereklidir. Beş Tıllık Kalkınma Plânlsn ve ona baglı olarak hazırlanan Tıllık Proçramlar, 6*el yatırımlann plân hedeflerine ojmısı için ne yönde gelişmeleri gerektifini ana hatlan ile belirtmekte ve genel iktisat politikası tedbirleri ile özel tesvik ve nygvlama tedbirlerinin bu yolda alınmasi »arnri bntanmaktadir. Bütün bnnlar Türkiye'de Kalkınma Plânından nmnlanlardır. Gerçekte darnm yukarıda belirtilen ve yerine getirilmeri arzulanan ve nmnlandan çok farklıdır. Bunun sebepleri şovleee gıralanabîlir: 0 Kalkınma Plânlarının ve ona bağlı olarak hazırlanan yıllık prograraların yeter•izliği. • Genel iktisat politikası tedbirlerihin tntarsızlıği, istikrarsızlıği. • «Tesvik ve oygnlama tedbirlerinin» prensipleri ve nygolanmalan itibariyle zaifligi. Bunnn yanında yatırıma elverisll ie ve dış tasarrufnn yetersizlili, döviz kıtlığt< 'iyat mekanizmasınm iyi işlemeraesi, endüstriler ve sektörler arasında çerekli dengenin kurnlamamıs olmasi da olamraz etkiler yaratmaktadır. Yatmmlan yolundan alıkoyan biitfin bn âmiller arasında günün önemli konusa sayılabilecek «iktisat politikasının istikrarsızlıgı» ürkiye'nin kalkınraası için karan T törü ile özel sektörde yatırımlann sekde KARARSRLIKLAR ve KALKINMA Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY konnsa fizerinde dnrnlmaya değer btr Jı kazanmııtır. lerin yetersiz bir plân modell lçlnde yapıltnası ve tedbirlerin bilimsel olmaktan ozak ve tntarsız bnlnnmaları kalkınmamız için bir engeldir. Fakat asıl sorun bn tedbirlerin «istikrarsızlığıdır.» İktisat politikası tedbirlerinin istikrarsızlıfı, bn tedbirlerin zayıf temeller uzerine otnrtulnp isabetsiz olmasından daha da zararbdır. Yetersiı bir iktisat politikası zamanla daha iyi, daha isabetli ve etken bir biçime sokulabilir. Fakat yerleşmis bir kararsızhk inancı ve gflvensizlik nzun yıllar »ürer ve kolay kolay silinip atılamaı. Suçlu kim? Bazı adamlar saflam görünürler, içleri koftnr. Herifin kahbına bakarsanız bir şey sanırsımz, burnundan kıl aldırmaı, konnştu mu mangalda kül bırakmaz: ama dar geçide çeldimı. pısıp kalır. Bazı adamlar ise ynmusak eBrünürler; alçakşönullu, gösterissiz, halim seHm davraruşlıdırlar: ama doiru'lan savnnmakta çifte sn verilmis çeük eibidirler. ProfesSr Babri Savcı. bn sonnncnlardandır. Dünkfi Cumhnriyet'te makalesini oknrken, Sayın Profeso J rfin kisniH bir daba çözlerimin Snflne ?eldi. Görfinösüne bakar S sanız. kütöphaneler İçin varatılmıs Btretim üyesi «pl. Taztlan, 1 notları. kitaplan. alıskanlıkianyla hasırnesiT bir âdem. Boçun • lerde çok BnemH bir amelivat eeçirdi. Hacettepe'de yatıyor. Insallah vakmda tam iyilesmis olsrak iki ayaîhnın fistnne dıkilecek. Ama hasta vataSından. eerçeMeri «avnnmak yplona» *»' vaşını verivor. Hem de kimsenin kolav kolav ilişmedıgı bir K O nnya el atarak eendiiH savnnnyor Bahri Savcı. Şn eünlerde bBtün ırertd knvvMleT «Vnnın abalıya. diye rençliein flstflne elttiH İçin. feneHfi savımmak kolay değıl. Olaylann özflnfl hanraltı ?aen blr snrB cinayeti. faşinBin karanlıÇına eerekee Myraak Isteven namosgnzlar fcoallsvonn kıpırdamıs doroında. Ban vakitler vardır ki. toplomda masnmlan savnnmak «oriasır. Simdi tiridl çıkmıs blr süriî poHtıkacı, enkizisyon mahkemesinin rudnmlu varsnçlan eibi. eenclıîi malıkfim etmek fcin demec flstfine demee veriyoriar. Polıtıka nezlesinin Inınanılmıü mendnipri. AtatBrk tenclİRİnl ıor tedbirlerlvle yola eetireeekler de Turkive Irnrtnlacak .. Talan üstflne bina edilmis «ivaset sinasınm fameri. sonrmu ve srnçtı kendılerinde anyacaklanna eencligi karaîavıp liTirtiılmaya çabalıyorlar. Bnnlann hepsine bîrden deriz M : Topnm» bir »ray» reUeniı blr tek jendn tırnağı etmezsiniz. Evet, etmesler. Çnnkfl gençler snçsnı, arna onlar mçTndTirtar. GençHHn basksldırmasmdan «HcludnrHr. flniversitenln «n hale relmesfnden gnçhıdıiTİBr. Taridve*nln seri kalmasından raçIndnrlar. devletin 50 mnvarlık borcla baHanma«mdan «nclndnrlar. toprak reformnnn hasıralh etmektcn «nçlüdTirlar. vabaneı «ermaveve ynrt tonraklannda e^emenlik tanımaktan gncitıdnrlar. dıs ticaret açıSinın niivümp^intlfn «nçlndürlar. voksnlun sSmariilmfîinden suçludnrlar, komprador teferi saltanatinaan «nclndnrlar, devlet hazine«lnl «ovmaktan ünclnanrlar. Szeürluklerin riirnenmeıtinden jnırtnclnrlaT. Anava«a*vi rafa balflırmaktan raclndnrlar. lavikli» cifnemektpn «nırltıdnrlar. AtatarkcfilüîKı bice Mvmaktan snrlminrTar. nahalılıktai «nrlnflortar. RSretım devrimlne Inanet «>tınekten sııclnrtnriar. halkın sefaletînden «ıçIndnrlar. faili merhal clnavetlerden «nclndnrlar. Kınkkale Fabrikasını roketnıekten Knelüdnrlar. Tiirfclve'nin hakırlanni «atmaktan «mçlndorisr. boraks madenlerinl vabancılara peşke^ cekmckten «nçlndnrlar. arsa ve «ahnieri vaSma etmekten sncIndnrlar. m8terann»e dHıenfnl stirdiîrmekten ıraclndnrlar. narlamentocıılnSTi komi^vonrnlnk mpsleSi yanmaktan snclndnrlar. mfbns nazan knrmaktan Knrlnrtnrlar. Mecli«1ert islemez nalf retfrtnekten ırarlndnrlar. knvuflan adam cıkarmak volnnds rt Mann TJevrimînl «attıklan icin sraclndnrlar. eenclerin 51dörülmr<!inden snrlndurlar. snçiann besahını aramamaktan saçlndtrrlar .. Sîmdl bn stıclnlar, cençiîH mçlayarak sanıeH ahnlanndak» lekrvl politlka isportasınm deterjanıyla sileceklerini mi sanıyorlar? ProfesSr Bahri Saveı : • Gençlik, bnrfn belki dana elverisslı kosnllaT Içlndr nİTinal knrtnlaş tavası sürdÜTme lortınn dovmaktadır. Bnnu yaptırmamak için eanına kastPdenlere karjı da aneak bir ean kornma gavafi vermektedir. ölüvor çocnklar ! Hanfi kamptan olnrlarsa olsnnlar Sifiyorlar, knrsnn viyerek. bıçaklanarak 81üyorlar..» dive vazıvor. Pekl. n ç l n kim? Kaatillerin hâkim oldngn mahkemede mi çocnkianmm yargılayacatıı? Şalbeli Hazine farelerinln mahkeme flâmfyle gençli|1 snçln saymak, Atatürk Tfirkiyesinde tarihin atanç belgesi sayılaeaktır. Bn ntanç beljresine imza atanlann tümfl namnsrazlar koalisyonnna flyelik kaydmı yapiırmıs saıirtih ptrtft8fafilar!h»t. Sonur ürk ekonomieinln kalkınraasının laglam temellere otnrtnlabilmesi yatırımlann devamlı olarak artısına bağlıdır. Türkiye'de yatınmlann devamlı ve kararlı artışım önleyen eesitli amiller vardır. Her biri ayn bir Sneme sahiptir; dejisik çSzflm yollan mevent tnr. Bnnlar arasında gözden kaçan, fizerinde dnmlmayan ve Snem verilmeyen bir tanesi vardır. O da, «iktisat politikası tedbirlerinin istlkrarsizlıgidır.» tktisat politikası tedbirlerinde devamsızlık ve kararsızlık, bn tedbirlerin yetersizligi ve isabeteizligi, kadar hatta onlardan daha fazla zararlıdır. tktisat politikası tedbirleri arasında kararsızlıgı ün yapmıs olanlan versi tedbirleridir. Türkiye'de, eelir ve knrnmlar ver<îisinin kabnlünden sonra ciddî bir verçi ıslahatı yapılmamıstır. Aksine yenl vergiler, eksik de olsa yine var olan sistemi her (rfln biraz daha bozmnstnr. Böylece «rtaya çıkan vergiler ekonoml politikanndaki sistemslıllgi, bilimsel olraaktan azaklıgı ifade etmekle kalmamıs, iktisat politikan tedbirlerinin kararsızlıjh ve devansızlıgi Inancmı doturmnstur. Tatınmeilann kafalarında yerlesen böyle bir knskn ve korkn, tesvik ve nygnlama tedbirleri ile sağlanan imkânlann etkilerini ortadan kaldırmakta, bazı hallerde, nihai sonncn olnmsnz olan hallerin ortaya çıkmasma sebep olmaktadır. enel iktisat politikası tedbirleri İle G tedbirlerin başarılı boynnca devamlıözel olabflmeleri için onların uznnca bir dönem ve kararlı kalacaklanna inanılması sarttır. Ak»I halde tedbirler nmnlan lonnçlan dognrmaktan çok nzak kalabilirler. B ir çok eksikliklerîne ve yetersizliklerine rafmen Kalkınma Plânlan iktisadî çidişe belM bir yön, belli bir hedef ve disiplin verebilir. Fakat, b« hedeflerin 5zel kesirnde gerçekJesebilmesi için alınan tedbirler çok yetersiz, tıtarsız ve istikrarsızdır. Genel iktisat politikası tedbirlerinin kendi bünyesi içinde tntarsızlıih ve istikrarmzlığı yetmiyonnus gibi, bunlar, özel nitelikler tasıyan «tesvik ve nyçnlama tedbirleri» baaen nynşmamakta, hatta onlan zayıflatmakta, bazen hiçe indirmektedir. Türkiye'de 8zel yatınmlan tesvik İçin bir «yatınm indirimi» tedbiri vardır. Bn tedbir bazı özel vatınmların bilânço yılınd* aktiflesmis bolnnan bölümlerinin kısmen veya tamamen vergi dışmda hırakarak yatınmlan tesvik amaetnı gntmektedir. Tatınm indirimi diğer sartlann ve difcer tedbirlerin bnnu önlemetnesi, zedelenemesi ve yaralaması halinde iyi çalısabilir. Aksi halde «yatınm indirimr» tedbiri ile sajlanan tesvik başka bir tedbirle dolaylı veya dolaysız olarak kaldırılmış alabilir. meler çok defa firettm maüyetini arttıran nltelikte olmnşlardır. Son Devalüasyon karan ile de şiddetlenen işletme yükümlfilnkleri ve masraflan yatınmlan genis ölçüde etkilemiştir. Dış tlearet, vergl ve dlfer alanlarda bir istikrara. kavusamayan ekonomide yatınm karan verenler daima bir knıka, bir endişe içindedirler. Geleeefe ait karanudık biçiminde «rtaya çıkan bn olaylar, yatınmların riskini arttırraaktadır. Genis kavramı ile ele alındıği takdirde bir maliyet nnsura sayılabilen «risk» çok defa doğrudan doğruya sa£lanan vergi avantajı ile diğer avantajlann olntnln etkilerini alıp götürebilmektedir. Atnstos 1970 tarihine kadar sfire gelen devalüasyon dedikodnlan yatınmlar üzerinde olnmsnz etkiler yapmış ve onlan yolundan saptırmıştır. Gümrük vergilerinde sık sık yapılan degişmeler yatınmlan yine olnmsnz yönde etkilemektedir, Her yrt, o yılın bütçesi ile beraber parlamentoyâ lunnlan yeni verjrller. vergi demetinin blçimini ve renginl değistirmektedir. Bnnlann dolaylı dolaysız etkileri ve tekrar değişecegi endişesJ önSmfizdeki yıllan sis ve karanlık içinde bırakmaktadır. gfin Bniktisat ekonemhnizlnbnana Mrann sadece politikası tedbirlerinin yetersizligi defil, ayni zamanda tedbirlerin karar Istikrarsızhğın bedeli an yıllar zarfında renel iktisat p»HHkasının en dikkat çekici yönü vergi flitikasındaki düıensizlik ve kararsızlıktır. Türkiye'de üretim faaliyetlerini etkileyen verriler mozayigi bilhassa son yıllar zarfında büyük değismeler göstermiştir. Bn dejfiş ıızlıtı ve devamsızlıgıdır. Plânlı karma bir ekonomide yaypn iktitat politikası tedbirleri demetinin bnlunması carnrldir. Bn tedbir Frar.sızea gazetelerde adliye hkberlerini okumaya bayılınm. Çiinkü o haberleri takip eden yazariar hukuka ve hukuknn inceliklerine, hâkim ve avukatlar kadar vâkıf olduklan gibi, öslnplan da hâkimlerin ve avukatların kurn üslubuna karşılık renkli ve tatlı, merak vericidir. Adliye haberleri, yaşantının gawte sütunlarındaki meraklı yankısı olarak insana zevk verir. Bo değerli kalemler suçu objektif olarak tahlil ederler, sebeplerini romancı gibi gerçekten ve ciddiyetten aynlmadan araştınrlar. Snçlunun lehinde veya aleyhindeki delilleri sıralarlar. Oknyucn; olayı tam kavrar. Ben kendim bir zamanlar kendi çıkardığım gazetelerde adliye istihbaratı yapan arkadaşlanm nzerinde bu yolda etkili olmak utemiş, onlara bu ufku genis yoln çok göstermeye çalışmıs, fakat itiraf edeyim hiç başarılı olamamıştım. Onlar ya halkın üzerir.e dikkatle eğilecefi komılan, konnnun önemini takdir etmeden bir kaç satırla geçiştirirler, yahut konuyu taraflardan biri imis gibi kaleme ahrlardı. Katnnoynnda çok gürültü koparan bir olayı günün birinde unutuverirler, işin arkasım ge^rpvzlerdi. )Çok defa; da. ifmirtjn gazeteleı* gconesini istemiyen sosyete adamları ile zenginlerin bilhjkssa njilü korumaa. dâvalarında rica ve yalvarmalarına boyun eğerlerdi. *** Bu satırlan Barolar Birligi Baskanı Scyıo Profesör Farnk Erem'in, adliye haberleri ve basın isimli bir makalesini oknduktan sonra yazıyornm. Sayın Erem, savunma hürriyetini zede» leyen haber yazma türünden şikâyetçidir. Evet bir gazete dilerse, o adliye haberini hiç sütunlarına almıvabilir, fakat eğer alacaksa mutlaka objektif hareket etmek raecburiyetindedir. SavunmadA veya iddiada istediği cümleleri ele almak. istemediklerini duymazlıktan gelmek meslek dürüstlüğüne yakışmaz. Bir gazetecinin kamuoyu karşısında haklıyı haksız, masumu suçlu, suçlnyn masum göstermeye bakkı olmasa gerektir. Yine bir gazetenin doğrudan doğruya veya dolayısiyle ilgili oldufu konularda hâkimler, savcılar, avukatlar üzerinde yazı ile, resim altı ile etki kurmaya kalkması da hatâlı ve meslek dürüstlüğüne yakısnııyan bir iştir. Ama dâvayı dinlemeye yetişemiyen bir gazeteciye avukatlardan birinin, işi kendi açısından anlattığı çok görülmüştür. Ayni şevi milletvekilleri de Meclis koridorlarında yapmaktadırlar. Zaman zaman verdikleri beraet veya ceza karan ile öğünmek. veya o karan sonradan kendi hesaplarına değerlendinnek için gazete »ütunlarına resim koydurmanın hasretini duymuş adliye mensuplan da olmuştur. Gazete ve gazeteci için kendi kanaati, sosyal eğilimi ne olursa olsun haberin değeri objektif ve öğretici olmasındadır. Onun için ecnebi gazeteler, polis ve adliye haberlerine büyük önem verirler ve bu haberleri yazacak olanlan edebi ve hukuld kültürü gelismiş insanlar arasından seçerler.. Avrupada bilhassa Fransada büyük roman armağar.lan kazananlann çoğu, adliye röportajcılığından eelme otoritelerdir. ı Foruk Erem haklı eçtiğüniz haftanın hava olaylan bilhassa iç kesimlerde oldukça ilginç geçti. Sis sebebi ile Ankara'ya bir çok uçaklar inemedi ve böylece hava trafiği büyük zarar gördü. Bunun yanında hava sıcaklıkları geçen haftaya nispetle fazla miktarda arttı ve önem li yağışlar kaydedilmedi. G önümüzdeki bir hafta içind» yurdurnuzun bir kaç gün Akdenizden gelen hava akımlanrun etkisinde kalacağı beklendiğmden haftanın tahmini şöyledır: SICAKLIK BiR SURE ARTACAK caklıklan tedrici bir şekilde artacftk. rüzg&rlars güney, yönlerden octa kuvvette esecektir. Ü; gün sonra Batı Akdenizde bir gün süra ile devam edecek< ve sıcaklıklar biraz daha yükselecektir. Bölgede bir hafta süre ile don ihtimali mevcut değildir. • KARADENİZ BÖLGESt: Üç dört gün Batı Karadeniz yer yer yağışh, Doğu Karadeniz parçalı bulutlu geçecek, hava sıcaklıkları artacak, bu arada rüzgârlar zaman zaman güney yönlerden fırtına şeklinde esecektir. öteki yerler parçalı bulutlu geçecek, hava ıtcakjıklan .»rtacak. rüzgârlar güney yönlerden orta kuvvette esecektir. Birkaç gün sonra yağışlar bölgeoin her tarafına yayılarak biraz etkili olacak ve sıcakhklarda azalmalar baslayacaktır. • GÜNEI DOGU ANADOLD BÖLGESt: tlk günlerde bölgenin batı kesimleri kısa süreli hafif yağışh öteki yerler, parçalı bulutlu geçecek, hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerine çıkacaktır. Birkaç gün sonra yağışlar kesilerek bir iki gün parçalı bulut lu geçecekj rüzgârlar haüfleyecektir^ . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a Oikad Satetft • MARMARA BÖLGESt: Dört bes gün »üre ile yer yer yağmurlu, arasıra parçalı bulutlu geçecek, hava sıcaklıkları tedrici bir sekilde »rtacaktır. Rüzgarlar yağışlarla birlikte lodostan kuvvetli, zaman zaman fırtına çeklinde eserek Marrnarada etkili olacaktır. Hafta sonlarına doğru kuzey batıdan beklenen loğuk hava ne deni ile sıcaklıklar tfüşerek yer yer kar ve karla kanşık yağmurlar gelecek, rüzgarlar poyraza dönerek hafifleyecektir. Bölgede don ihtimali sadece haftanın son günlerinde mevcuttur. r Hafta sonlarına doğru bölge yeniden yağışların etkisina girecektir. TEKNtK ELEMANLARA DUYURU Türkiye teknik gücünün bağımsız geUşmesini, yurdumuzun daha yükselt bir teknoloji düzeyine varmasmı sağlamak amacıyla ve tüm teknik elemanlann personel kanunu ile ellerinden alınan ekonomik ve demokratik haklannı savunmak üzere 28 Âralık 1970 terüıinde ANKARA'DA yapılan FORUMBA oluşan kararlann ışığı altında aşağıdaki hususlan, tüm teknik elemanlara ve kamu oyuna duyunmız. ANKARA'da SİS Prof. Dr. Umran E. ÇÖLAŞAN Büyük ve Acı Kaybımız Merhum Mehmet Ramiz Bey ve merhume Hatice Saniye Hanımın evlâtlan, Eski Devlet Bakanlarından emekli Tümgeneral 1/1/1971 satrahı tutuldugu amansız hastalıktan kurtulamıyarak Hakkın rahmetine kavuşmuştur. 2/1/1971 Cumartesi Bağdat Caddesi. Erenköy durağı Galippaşa Camiinde kıünacak öğle namazmdan sonra Sahrai Cedit kabristanında ebedî istirahatgâhına tevdi edüecektir. ' Kızlan, torunlan, kardeşleri, eşi. yeğen ve damatlan NECMETTİN ÖKTEN Dört bes gün sonra yağmurlar Karadenizin doğusuna geçerken, Batıda yer yer kar yağışlan ve sıcaklık düşüşleri başlayacak, rüzgârlar zaman zaman kuvvetli bir sekilde esecektir. 0 İÇ ANADOLU BÖLGESt: Üç dört gün süre ile zaman zaman mevzii sağnak yağışh geçecek, hava sıcaklıkları artacaktır. Bu süre içinde rüzgârlar güney yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olarak esecektir. # EGt BÖLGESİ : Birkaç gün Akdenizden gelecek sistemlerin etkisı ile bilhassa kuzey Ege'de kısa süreli sağnak yağışları görülecek, hava sıcakhklan geçen haftaya nispetle biraz yüksek olacaktır. Bu arada rüzgârlar lodostan zaman zaman fırtına şeklinde esecektir. Dört gün lonra rüzgârlar kuzey yönlere dönerek sıcaklıklar düşecek ve bölgenin ıç kesimlerinde ö O olaylan ile birhk*n te yer yer kar yağısları görülecektir Hafta sonlarına doğru havalar soğuyarak kuzey kesimlerde yer yer kar ve karla karışık yağmurlar başlayacak, rüzgârlar hafifleyecektir. Bölgerfe don ihtimali üç dört gün sonra muhtemeldir. I L ÂN SAKARYA Dosy». No.: 19TO/2821 Adapazan Karaağaç dibı 101 numarada Pekın Koll. Şrt. adına Mehmet, Nurettin ve Âdem Pekin vekillen tarafından piyasaya olan borçlarından dolayı konkordato isteği üzerine, Adapazan lcra Tetkik Mercil Hâkimliğince tâyin edilen komiser raporu ve dosva tasdik için Mahkememize tevdi edilmlştir. Mahkemece konkordato talep eden ile komiserin dinlenmesine lüzumlu karar verilmesı İçin duruşma 25/2/1971 perşembe saat 9.30 a tensip edilıniş oldugımdan konkordato talebinde bulunanlarda alacaklan bulunan kimselerin tâyin edilen gün ve saatte Mahkemede hazır bulunmaları llân olunur. (Basm: 26015/40) ASLİYE BİRİNCÎ HUKÜK HÂKİMLİĞİNDEN : • AKDENtZ BÖMİESİ: l/.ı üç gün genellikle parçalı bulutlu, Batı Akdeniz yer yer tağanak yağışlı geçecek, hava sı • DOGU A>AUOLU BÖLGESİ: Bir iki gün bölgenin kuzey kesimleri hafif kar yağışh, NİMBÜS PAZARTESİ ve Salı sunlerı hemen hemen bu güne kadar Ankara'da Ankarahlann görmediği derecede bir kuvvetli sis oldu. Sabah KOnya yolunda işe gıderken tstanbul yolu kavşpğına çok dikkatli yaklastığımız halde, ksvşajı ancak girdikten sonra farkedebildik. BU arada meteorolojinin telefonları bır haylı çalıştı. öğle saatlerinin gelmis olmasır.a rağmen sis dağılmamıştı hatta gece de devam etti. Gazetecilerden tutun, halka kadar herkes soruyordu? Bu sis neden ve ne* zaman dağılacak? BU kirli havanın meydana getirdiği bir olay mıî Hayır. Tamamen tipik bir sisti. Bu sis bütün İç Anadolu'yu ayni anda etkilemişti. Alınan rasatlara göre görüş mesafesmin, sık sık değişmesile beraber, Afyon'da sıfır Konya'da 100, Ankara'da 300, Bolu'da 800 metreye kadar düştüğü görülmüştür. Sis bilindiği gibi doymuş bir havada su buhannın yoğunlaşması neticesinde meydana gelir Olus rfurumlarına göre değişik isimler alırlar. Sis dijer meteorolojik olaylar gibi oldukça tehlikelidir. Ulaşım ve bilhaısa uçu? yönünden ayn bir önem taşır tnis ve kalkışlan imkânsız hale lokar ve uçuşları aksatır. SİSLERİN en önemli olanlan yer sisi ve hareket sisleridlr. Yer tlsi özellikle açık geçen gecelerde ve rüzgann hafif veya durgun olması halinde yerln «ogumast ile «abaha karsı meydana gelir ve öğleye dogru güneşin yert ısıtması ile dağılır Ankara'da görülen sis hareket sisidir. Bu sisler «oğuk yer yüzeyi üzerine çelen sıcak hava kitlesinin. yere yakın »eviyelerde veya ver üzerinde soğuk yüzeyle soguması ve voSunlasmasının oluşu ile tesekkül eden bir sistir. İç Anadolu uzun bir süre kar örtüsü J ile kapalı kalmıs ve yer yüzeyi tsâfi derecede soğumuş | tur. Karlann erimeslne sebep olan sıcak hava akımı soğuk yüzey üzenne gelmeye baslayınca da bahis konusu ^ sisler meydana eelmiştir ASLINDA hareket sisleri genellikle sahil kesimlerde sık sık, iç kesiralerde lse pek az görülen bir olaydır. Bu sebepledir ki Ankara'daki sis halk tarafıfıdan normal karsılanmamıstır. Hareket sislerl anı olarak bir yönden bastırdıklanndan çok tehlikelidir. Çok kısa bir anda 2025 kilometre Olan görüs sahası sıfır olur. Bunun için meydanlarda çalısan meteoroloji tahmincileri bu konu üzerinde fazlası ile titiz davranırlar. AN! olarak meydana gelen bu bastırma netıcesi bazen 6zel hava sartlan altında meydanlardan kalkan uçaklar, bir kaç dakika sonra kalktığı meydana görüş şartlarının elverisli olmayışı nedeni ile inemezler. HOŞÇAKALIN... Gîrişilecek eylemler semboük mahiyette îhtar hareketleridir. İsteklerimiz dikkate alınmadığı takdirde çok daha etkin eylemlere girişilecektir. 1 28 Aralık 1970 tarihinden Jtfbaren ÜÇ AYLIK blr sflre içinde teknik elemanlar PERSO\EL KAN'TTNTJ kapsamı dısına CîkanlmadıSı takdirde bütün yurtta en etkin şekilde direnise Beçecaklerdir 2 Personel kanunu kapsamı dı$ma çıkıneaya kadar tntfbaklara. yan ödemelere ve öteki bazı sorunlara iliş'kin olara!ı 25 maddede toplanmıs 1stekV>rimi7 verine setiriimelidir Bunu saglarr.ak İçin 4 Ocak 1971 PAZAKTKSİ eunfîrıden baslavarak tKt HAFTA süre ile tSBAStNO* ROS (»TliRMA sPklinde di reniş vaoacaklar bu süre Içindp de Ktpitlpr1mi7 verine eeltnediSf takdirde 1« ve 19 Ocak eilnleri KF>«tN ROTKOT vanafaklardır. 25 maddelik muhtıra baçta RASBAKAN ve MALtYE BAKANT olmak üzere htlrun ilsililerp ff^rderilmistir. 3 Forumjîa alınan kararlara tOm teknfk okul ve ünlversite öKretiro üvelerinin katılmasi da saglanacaktır. 4 Bu kararlan bozmak ve zaviflatmak için basma. radvora ve difer vavm orsanlanna bevanat ve flSn veren kuruluşve şahıslara karsı. bu kurulusîann gerçek temsilcileri tarafından avnı vollarVa karsi çıkılacaktır. ONEMLİ NI)T: I 25 maddelik muMıra TEKSEN GAZETEStNtN Ö7EI S<VYISINDA vayınlanmıstır. 2 Dtreniş süreshide ortavs cıkahilpcpk tflm hukuki sorunlann cfiziimtenebflmesi için ANKARA'DA SAYIL1 H J TKtTî BtLGÎNI.ERtNDEN oluşan bir danı$ma kurulu görevlendirilmis bulunmaktadır. TEKNtK PERSONEL TÜRKİYE TEKNtKERLERt SENDİKAS1 (TEKSEN) SENDtKASl ELEKTRtK MÜHENDİSLERt ODASI KtMTA MÜHENDtSLERt ODASI tNSAAT MÜHENDtSLERt ODASI MtMARLAR ODASI ZÎRAAT MtHENDtSLERt ODASI (Cumrıuriyet: 60) Havagazı tesisatçılarına İ.E.T.T. Umum Müdü^'^ğlsnden: Havagan tesisatçılarına mahsus ehliyetname lmtihanı. 5 Mart 1971 Cuma günü saat 14 de yapüacaktır. Ügililerin. talimatnamede bildiriler vesalk, resmi tasdikli ve fotoğraflı nüfus cüzdanlan suretleri ile birlikte, yazılı olarak en geç, 16 Şubat 1971 Salı günu saat 17 ye kadar. Umum Müdürlüğe müracaat etmeleri ilftn olunur. (Basm: 25684/48) TÜM MAKtNA MÜHENDtSLERtNE DUYURU 28 Arahk 1970 tarihinde ANKARADA yapılan TEKNİK ELEMANLAR FORUMUNDA alınan kararlar. ülkemizde tüm teknik elemanlann kararlandır Bu eerçeee ra&men MAKtNA RtÜHENDtSLERt ODAStNIN StMDİKt YÖNETİCtLERtNtN BtR KISM1 tamamen. ters bir turumla. eyleme katılmamak. hattâ eylemi desteklememek kstran alrmşlardır Oysa acıktır ki rüm makin» mflhendisleri diger teknik eleman kardeslerivle birükte hareket etme» ge kesinlifcle kararlıdırlar. Bu nedenle T T 1 MAKtNA MÜHENÜV DtSLERİNt FORUM KARARLARTNA SATGILI OLMAĞA OAVET EDERtM. MaHnn Yiikwk Mfihendtsl GÜNAT BOLAZAR Maklna Mühendisleri Odasi Yünetbn Knrnln Cyesl Cumhuriyet 61
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle