09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET BEŞ Baştorafı 1 inci »aüfede baaı cuçlarm suçustü hüfcümleri Baftsrsb l inci sa*i*e#» gerefinoe yargıl««HiBsmı temin eAydın Yaiçın'ın evinin ve aılesinin decek kanun tasarısının müzakeşehrimizde bulunması dolayısiyle resine geçüdi. Söz alan Ferda GüElmas ve Sinkil Davutpaşaja Ankmra'ya nakfini istemiştir. Ba*taxmlı ı ıncı ambttede ley, kamnıun lehinde konuştu vn Bnnya gelen haberlere göre, îz kalı 1960 modeli bir Şevrole otobir takım konuşmalardan misaller r mirJd« »»hViimt faalen devam et mobiliyle Davutpaça Askeri Ceaavererek: Her iki saoık dün saat 13 de, mckte olup, bugün, kongrede bulu evine götürülmüştür, Gangsterin Davutpaşaya götürülmek üzere o« Bu sözler, bu zihniyet bizi nan îki basm menEubraıun ifadele bindirildigi otoTnobil, gazetemizin tomobillere bindirildigi zaman, nereye götürür? Eğer bunlara serrine nmracaat ediimiçtir. takîbi üzertne yakmak zorund* resmî üniformah polisler Emni besfHk verilse bİT ikrnci ihtilâle, Kacşıyaka Savcıhğı tabkikatı ta kaldığı cam göbeği renkli ottrmo yet Müdürlüğü önünde geniş terbir iç ihtilâle götürÜT. Korkunç mamladıktnn sonra Aydın Yalçın' bilin siyah renklisidir. tibat almışlardır. Bu arada bir çok bir millî felâket olur» dedi. Tarsas, 2 (Telefonla) Adaaa' nueunda, îçel M153 plâkalı otobü ın Anfatra'ya nakledilip edUmiyeörfi îdare sınırlan içinde silâh meraklı, gangsteri görebilmek için A»B Meran'e gitnekte olan Ruşen sun yolcularından îki kişi ölmüş cegi hususunda karar verecektir. Behçet Kemal Çağlar ise millî lı soygun oldoğu için iki sanık Müdüriyetin önüne yığılmıştır. Ceylân idaresindeki otobüs, TarT. Ceza Kanununun 495 ve 497 nci Necdet Elmas ile Necdet Sinkil' selâmet namına böyl e bir kanuna tür. Ayrıca 6 sı ağır olmak üzcre sus'un Beydeğinneni mıntıkasıda lrarir, 2 (Telefanla) Y.TJ». maddelerine göre örfi Îdare Mab in bindirildikleri otomobüleri, iki şiddetle ihtiyaç olduğunu söyledi bir traktöre çarpmıstır. Kaza so 30 kiji ymralenmiftır. Karjıyaka ılçe kongresindeki ko kemesinde yargılanacaklardır. jeep içinde polisler, motosikletli ve şöyle devam etti: « Inkılâbm ilk kabinesinde yer nuçmasnıâa D.P. devrinin med Samklarla birlikte, EUÇ âleti o ve otomobilli gazeteciler DavutKızuu 150 liraya sattı yesini yapmaktan sanık olarak dün larak kuilanılan Sten makinelı ta paşaya kadar takip etmişlerdir. Bu alan biri nasıl olur da bir düşükİki kişi dövülerek nezarete alman Parti Genel Kurul banca. ınavzer, otomatik tabanca, arada yollarda devamlı klâkson zadeyi yanına alıp poz poz resimIzmit, 2 (Telefonla) Sakarya' üyesi Aydın Yaleın öldürüldü haJckıodaki naylon kadm çorabmdan yapılmış palındığı için kortej halİDde seyler çıkartır. Fikir ve namus haynın Tepekum mahallcsinde oturaa Adana, 2 (Telefonla) Dün ge Süleyman Yurtseven adlı bir şa tahkikata bugün de devam edîl maske ve eldiven ile diğer eşya reden otomobilin içinde bir devlet siyeti bakımmdan bu zat istifa etlar da iki çtrvalla bİTİikte 'örfi 1 »daımnm geçtiği zannedilmiş, son mek mecburiyetindedir. Parti lice Kuruköprü Meydamnda Pehli hıs, 19 yaşındaki fcızı M.Y. yi 15« miçtir. Yaiçın'ın sabahtan itibaren po dareye teslim olunmujtur. radan gangsterin götürüldüğü «n derleri size hitap ediyorum: Navan Palas Oteli baünde bir cina lira mukabilinde Mustafa Ateş ayet işlenmiş, 20 yaşlanndaki Bekir dmda 40 yaşlannda bir şahsa sat lîgonda ifadesi alınmış ayrıca kon Bu arada. bilhassa Necdet El laşıhnca bir çok meraklı Mralaiık muslu ihtilâlle alay etmenize millî Satümış isimli feftç, Cavit, Meh mıştır. Mustafanın iffal ettiği t/L grede haztr fculunam sazetecilerin mas'iD cezaevinden firar etmenıe ları otomabillerle korteji takip et vicdan izin vermivecektir.> Daha sonra yapılan müzakerelcr met ve Ali Incesoy adlannda 3 tey Y. polise müracaatta bulunarak, de bilgilerıne müracaat olunmuş si maksadiyie Davutpaçadaki As mişlerdir sonunda şu kanun metni kabul o•Necflet tlmas'ın «ndaWan ze çocufu tarafmdan dövülerek öl hem babasından ve hem de Musta tar. kerî Ceraevinde gerekli tertîbat lundu: Emniyet Müdürü Ferit Kubgt, alınmıştır. titriyordu dürüimüştür. Cinayet kurbaru fa'dan şikâyetçi ohnuştur. «Tahkikata ilâdiseyi en objektif Komıser Macit Esmer idaresinNee4et Elmas Askeri Cezaevine •Madde 1 1961 yılında yapıkıPolis, her iki suçluyu yakalıyadefnedümiş ve suçlular polis taraaekiide takip ettiklerine inandığıdeki ekipler taraöndan Davutpa c&k Cumhnriyet Senatosu üyeleri gitmek îrtemedi rak adalete teslim etmiştir. fından tevkil edilmîşlerdir. mız garetecilerin ifadelerâıi alYakalandığı gün. sivil cezaevi îaya götÜTÜlen Necdet Elmas ile ile milletvekili seçhnlerinin basmaila başla*k. Y.T.P. veya ne gitnıek istemediğmi, orada öl Necdet Sinkil'i bir binbaşı teslim langıcından, yeni hükünaetin kuru "oaşka fcir partiye Tnensup va dürülmesinden 'kor'ktuğunu söyli almıştır. Korku îçinde olan El lup işe başiamasından üti ay «ontandaşların verecekleri ifadelerde yen, kendisini görmek için geleB mas'ın dudaklarınm titrediği gö rasına kadar geçecek zamana tnün çeşıtli sebeplere dayanan aykınhk generallere de aynı şekilde Tİcada rüimoçtur. Bu arada bilhassa «pohasır olmak üzere: lar bulnnabilir. Aydın Yalçın hak buhınan Necdet Ehnas, dün ise liste olduğu gibi burada da ıyi I. Türk Ceza Kananunun ikinci kıoda bafl:yajı taikiltat bitirildtk Asieri .Cezaevine gitmei isteme muamele goreceğimizi zannediyokitabınm birinci, ikinci ve dördün ten sonra Karşıyaka Savcılığına miştir. rum» demesi, dückati çekmistir. cü iasıllannda yazılı suçlar: teslim edileçekür. Bu arada, yakalandığradanberi, Bu arada gazetecılere, daha önII. Türk Ceza Kanununun ikinci Baştarafı 1 ınci sanitede 2 Kennedy ile Kruçef d«rhal Tahkitatı en »eri bir şekilde yap gazete ofcumadığını söyliyerek ba bugün saat 17 den itftjaren Federal müzakere masasma oturmalıdırlar. mak ve neücesiiii adlî mercilere ceki söylediği Bözlerle tezat tejkil sın mensuplarıudan gazete ıstemaş kitabının beşinci babının birinci eden su sdzü söylemiftir: fasltn*ia yazılı suç işlemiye tahrik 3 Silâhsızlanma müzakereleritcra Konseyi binasında paralel topteslim etmek prensiplerimizdçn«Sağiam olarak fiidıyorum. In tir. Ancak Davutpajada saaıkları fiiljeri ile. ikiaci faslında yazılı lantılaT yapmağa baçlamıştır. Dor ne tarafsıziarm da iştrraki ile derdir» demiştir. teslim alan brnbaşı, 3. sayılı örfi tihar SÜEÜ verilerek öldürülmektikos, Redaksiycm Kornitesrnm 24 hal ve yenklen başUomahdır. cürüm ikaı için cemiyet teçkil ettdare Mahkemesinin ihtilâttan ten korkuyorum.» delegasyon başkanınm dinlenflme4 Komünist Çin Birleşmiş Milmek suçları: men edilmesine dair kararı olduTahtakıhç «Öğretmenle«Biriniz çoU şjk, diğerinic sinden sonra kellart ıiTatmastm is letlere kabul edilmeiidir. Nerede ve ne zarman işlenirse işğunu, bunun için verilemiyecegiue güzel...» temişti. Nâsır, Belgrat Konferansı5 Yabancı askerî üsler arzu lensin failleri hakkında 3005 sayılı rin İntıbak Kanunu mut Buğday Bankası memurları dün ni söylemijtir. tıın unyacağını, halbuki fcazı taraf etmtyen mılletlrrin topraklan özekanun uygulanır. Bu arada ifade edildiğine göre, «ız Hderlerin 5 eyKüdcn (oarası risden kaldırılmahdir. laka çıkacaktır» dcdi Emniyet 2. Şube AIüdürlÜ£Üne ge gangster Necdet Elmas ile Necdet Mahkemelerce de, meşhut suçlaiçin birtakım taahhütlerinin bulun tirilerek gangstere gösterilmiştir. 6 İkinci Dnnya Uarbinin mütrm nıuhakeme usulü hakkmdaki Ba^taralı \ inci sa*île«e riufcuna işaret etmiftir. Ifesela Nch tefikleri ber iki Almacya ile snlh Bu arada gerek veznedar ve ge SinkO'in duruşmalarına pazartesi kanunun usul hukutnleri tatbik e baflıyacağmı, öğretim üyeleri Avgünü 3. sayılı örfi îdare Mahkern'rratı Kruçefie göriifraaic üzere «ntlsşması ımödamalıdırUır. Murekse raemureler hankayı soyan dflir.» 6 eylülde Moskovada bulunmaıı taakıbea de gene her iki Alraanya nıpada ihtısas yapan Trabzom Üni ve Müdürlerini tabaoca ile yaralı mesinde "başlanacaTitır. Daha sonra 1111 sayılı Askerlik veTsitesİTrin 2 yıla kradar açılacağıgerekmektedir. ayrı ayrı da olsa ressıen taounnataktın Necdet Elmas oJmaÖte yandan Davutpaşaya gangs Kanununun beşinci fıkraiına bir m, bu yıl öğrenime başlıyacak yarı lıdır. «&ağ duyuoon iflaw> olan fte<toksry«n Koasitesi tere mernıi satan Eşref Üveysuna madde eklenmek suretiyle askerAnkara Ynkeek Otelcilik Okuluna dlğıoı 6Öyleraişlerdir T)aha ziyade Dışişleri Bakanları aynlıfa NATO ve Varfova Paktu 8B Jdp kabul edileceğini, biri SamElmas, bankanın memureleriyle isimli silâh kaçakçısı ile oğlu Ha liklerini er olarak yapacak lise nın meydana getirdiği Redaksiyon dan uzaklaşünlacak Batı TC Dağu sunda, diğeri Erzurumda olmak ü çok ilgilenmiş, birine cçok şıksı san ve bir de ilgisi olduğu sanılan mezunlanndan Milli Eğitim Bakan Komitesi birtakım prensdpier vaz' Almanya kendi araJartnda an.]ap« zere iki eğitim enstitusünün kati EIZ», diferine de «siz de güzelsi bir deniz eri de götürülmüştür. hğına verilmesi hakkındaki kanued*cek ve suihu tehdit «den snese r«ic ton rertneiidir. olsrak açılacağını. 180 i çündüzlü niz» diye iltifatta bulunmuş ve Çaldıfı otomobillerin sornsturması nu müzakeresine peçildi. n leler üzerinde tarafsız devletlerin 7 Birlefmiş Mill«tlerin kurul oünak özere 1180 üğrenci alacagnu müteakıbeu de «Siz de beni beyapilacak Milli Savunma Bakam Fahri ö z . görüş birtiğine varabilecekleri «ke duğu 16 yıl öncesinden öteye köp bUdirmiştir. ğeodiniz mi?» drye sormuştUT. Bu arada, Necdet Elmas"ın Sul dilek, okumuş askere şiddetle ihsin ve cesaretli» hal çaresi teklif rülerin altından çok su geçmiştir. tstanbul Üniversitesi ile Teknik dftîhsr edıieeefe bir »esele «eğil tanahmet Cezaevinden frrar ettik tiyaç olduğunu bildirdi. leri hazjrlıyacaktır. EelJibaçlı li 4£ olaa üye saytsı şuudi 99 a çık Ümversiteye âzamî öğrenci alınDaima gülen ve alacağı cezaları ten sonra Ankaradan ve IsranbulDahs evvel ilgili komisyonlarda derlerin »imdiye kadar yaptıkları mıştır. Dolayısijle Birleşmiş Mii raası için Rektörlerie görüşeceğıni umursamaz gibi bir durum yara dan çaldığı otomobilleTİe ilgîli so bo tasarı müzakere edilirken Sapoiiüka hitabelerinden anlaşıldığı letleruı bünyesüun de£işUrılm£si ifade eden Bakan; bu yıl Güzel tan Necdet Elmas, 2 nci Şufee Ağır ruştunnaya önümüzde'ki günlerde vunma Komisyonu bu isteği redna göre, bilhassa 15 eylülden itiba ve iamana uyduruiması lâzırodır. Sasatlar Akademisıne 100, Tatbidetmiş ve lise mezunlannin Millî ren Birleşmiş Milletlerde savunu Güvenlik Koaseyinde yeni kurulan kî Güzel Sanatlar Okuluna 75, tsSuç Masasrada dün gazetecilerle baçlanacaktiT. Gangsterin soygnnda kullandığı Egrtim Bakanlığına verilmesine lacak prensipler ve hal çaresî teJf küçük devletlere de seslerini du tanbul tktisadi ve Ticari İlimler bir müddet görüştürulmüştur. Bu arada macerasmm fılme ge otomobiller de dahil olmak üzere taraftar olmadığını söylemişti. lifieri çunlar olacaktır : yurnm yetkisi verümeli ve Genel Akademisine 500, YUdız Teknik OSekretere biri Dogu difieri Batı kuluna 240 gececi olmak üzere kileceği ve buna karjı ne diyeceği 14 otomobili Necdetin çaldı^ı ileri Hal çaresi teklifleri Savunma Komisyonu sözcüsü osorulırtuştur. Yakalandığı gün, iş sÜTÜlmektedir. 1 1962 yıli sonuna kadar Afri bloklarına, sonuncusu da tarafcız 580, Ortadoğu ÜniverEİte«ine S80, 2. Şube Hır&ızhk Masası memur larak konuşan Etem Boransü ise lara mensup olmak üzere 3 yardım Eskişehir ve İzmir tktisadi ve Tilediği guçu cemiyete yüklemek iskada kolonializmin her seklinin cı tâyin edilmelidir. Ayrıca Genel cari İlimler Akadetnüerine 300 er tiyen Elmas dün şöyle 'demiştir: ları, önümüzdeki günlerde Davut lise mezunlannm orduda kalmakökü kazınmalıdır. Kurul ve Güvenlik Konseyinin ka öğrenci kabul edileceğini bildir«Bu, iftihar edüecek bir mesele paşaya giderek olayla ilgili ola lan tezini savunduktan sonra: ' Ordu keyfiyet bakımından yerarlarını müessir şekilde tatbik e miçtir. değil .. Üstelik utanç dnyulacak rak ifade alacaklardır. tersiz olduğundan WAT0 bir tadecek bir genel sekreterle beraber Kunıtluoğlu BastnYaym özer ÖTTEP kım son sistem silâhlan TürkiyeEdirne t^niversitesi çalışacak bir icra komitesi ihdas Elmas'la basın mensuplan araTahtakıhç, Edirne Diççi ve EcTe vermemektedir,» dedi. Saat Bakanı oldu olunmalıdır. Sekreterler Yuvarlak 12J* da Başkan öğleden sonra top zacı Okulunun açılma konusunu sında daha sonra şunlar konuşulyerinde tetkik f|mek üzere bugün Bastsrati I mc Konteransa katılanların Masa gündeminde mu lanılmak üzere oturumu kapadı. Hâtıra defteriniz var. Hayli Edirneye gidece^ini, şartlar müsasayısı cüsü olarak bulunmuştur. öğijcden sonraki otunımda kanuenteTeean olmalı ... Saat 10.58 d e gazetemiz muhaBugün açıklandığına göre, Kcn itse 1520 eimlâk bir gecikrae ile « Evet ama, satmak istemiyotafoık kaldılar nun müzakeresine devam edildi. bu okuJlann tedrisata başhyabilebiri kendisine Bakanlığa tayin e go Başbakanı Abula ile Başbakan Baştanft 1 inci saiufed* Milli Savunma Bakanı Fahri özruım. Çünkü paraya ihtîyacım yok. dildiğini müjdelediği sırada Baş Yardımcısı Gizenka yarın Belgrsta ceklerini ifade etmiş ve «Medejı Fakültesi içeriBJude bİT Krmya Zaımanı geiisce hâtıra defterimi den Zafer Tanyolaç, Yeni Türkiye ülek, Savunma Bakanı olarak taEakanlık memurlarındaD biri üze geleceklerdir. Böylece Belgrat Kon açılclanm. Esaslı brr defter oluyor Partisind«n de Ertugrul Alatlı se sannm aleyhinde olduğunu, orduriode (zat 4136/116) numaralı ve ieransına katılan devletlerin adet Fakültesi açma imkânlanm araş Oç cilt tutar.» nun da yetişmis ve tahsil görmüş çilmisierdir. . leri möşakit beyetleri göndereo 3 tırıyorur. Errurum Üniversitesiode 2/9/1961 tarihli sarı bir rarf «zatbulnndağunu TopUntıda. redaksiyon komites» personele ihtiyacı bir Veteriner Fakültesi düşünüyoleri ta ımştır. Kurutlooğla bSylec* B a . Lâtin Amerika devletlerı ile bera ruz> demiştır. Atatürk Ankara . nin saat 15J6 da toplanarak rapo birkaç defa söz alarak izah etti. kanlığa tayin edildiğini tebelluğ b«t 28 e yükselmektedir. Ege OmvcrsitelesİBİıı ınkiçaf ettiGacetemiz tarafmdan Derince n m s hazırlaması ve yarın sabah Netioede tasannm Komisyona iadeetmiştir. Bundan sonr a etrafım saRnslann atom tecrübelerinin rilmesi için uğraştıklarını, Türki des tstanbula kadarki takip hak da yis»e bütün temsilcilerin bu ra si istendi. Fakat bu nrada Başkan, ran jazetecilerle kucaklasan Kuteptdlen yenin gerçekleri bakırrandan gece kında sordufamus bir soru üeeri poru müzakere etmek üzere bir ekseriyet kalmadıfını bildirdi. Oturumu kapatacgı sırada. bir amtluoğlu «jtmları söyleraişttT: acılnasmda b e n ne de gangster Heeiet Ebnas de taplantı daha yapmaları kararlaşSovyetlerin dünkü nüklear teerü ıakülteiennin çıklama yaparak, Mecligin 10 gün« Sabahleyin Bakanlığa tayin belerinin en büyük akicleri beyaz, iayda, îrem rarnret bulunduğonu tmlmıstır. ki: den fazla tatile girmesini saglamak edildiğini bUdirUdi, kabnl ettim. •ijah ve sarı ırklann ternsâl edildi söyliyen Bakan «Mevcut MtversiBöylece Redaksiyon Komitesiran J oldağuntmj tilseydim 12 yıldır kendileriyle beraber ol ği Belgrat Konferansının aktedikii telerimizin ae kadar yabancı pro Te %una da eoun alsaydım, ıtomo hazıriadl£ı rapor yarın oıünakasa üzere 157 sayılı Kanunda yapılan dağum basın mencuplanmn bana ği Yugoslav Federal Halk Meeli fesöre ihtijraa var, bu taleplerden bilime alır, götürür, âren düdük eâüecek ve bir deklârasyon ile bu tâdilin Milli Birlik Komitesi taraymrdımcı olacaklermı unit ediyo siaâe yaptı. Bugün konuşanlardan kaç taneâ yerine getİTİlıoiftir» *o lert arasmda gerürir ve kaam»uı •pklanacaküT. Aynca yine yarın fından tetkik edilemedif ini, bu 5ernm.» îfkrumah, nük>ear tecrübeyi, «in rusuna <Şu aoda malumat verecek dum. Amerikada böyle olmuyor Yuvarlak Masa toplantunnın yeri, beple dünkü oturumda pazar günü yapilacak toplantıdan sonra tatile Kurutluoğlu ayrıca, basın dâva sanlık aleyhine işlenen suç», Neh durumda değüiaı» decdştir. mu?.. Ancak gazeteci oldu£usucu tarihi ve saati de tes*it olaoarak tlk, Orta ve Tefcaik «#retin girrae işinin de karara baflanacaları hakkında bi rsoruya çu cevabı ru ise: «sulhun freni» şeklinde vanereden bîleyim. Üstelilc aralıanız ilân edilecektir. ğını bildirmesirte rağmen, bunun Tahtakılıç, daha sonra orta ve da polisler de vardı, arkamdan asıflandırarak takbih ettiler. vermıçtir: Toplantı sonmıda Milli Birlik mümkitn olamıyaca^ıru bUdirdi. teknik öeretime teznas ederek teş ediyordunuz. Nehrn'nnn konuşması « Bası n dâvalarını bir daha Al Komitesi Basın îrtibat Bürosu Baş Aynca Kurucu Meclisin yarm sa4400 ögretmeDe ihtıyaçlan olduğulah bize gogtemtemu şu teblig yayınlan bah toplanacağını söyliyerek otuBugötrân hâdisesint, tek başma nu, bunu kar»ılamak üzere ilkokuYabancı memleketlerde gangs kanlıgından Knrut!no|ln'iMuı bal tercömesi geriye Jcalan 27 deie^asyon başka la dayalı Marttm ve Urfa Kız Ög terler iîe gareteciler görüçâr araa, mıştır: » rumu kapadı. 1910 yıhnda Kırşehirde doğan nından fazla ineaıu temsil eden retmen, orta öğretime dayalı Na liiç bir zaman polise yakalatmaz. «Yuvarlak Masa alt kademe kon Kurucu Meclisin yannki gündeKurutluoğlu 1932 yıhnda Hukuk Nehru'nun konuşması teşkil etti. zilli Erkek Kırşehir Erkek Daha bizde tatbikatı olmadığı i feransa bugün saat 9 da toplana mi bugün üyelere dağıtılmıştır. Fakülteeinden mezun olduktan îrticalen ve d«rs verir gibi konu Nevşehir K u Amasya Kız Sam çin elbette kî emin değiltfim.> rak 14 e kadar çalışmalanna de Gnndem, iki anlaşma ile bes adet «Necdet Sinkil'in hiç sonra Balra ve Uzunköprü savcı şan ntutedil Kehru, tafrafuruş ta sun Erkek Öğretmen Okullarınia vam etmiş ve gündemde bulunan hesabı kati raporu yer almaktadır. IJclariBda, Temyir Başsavcı Yar rafsız liderlere, çizmeden yukarı açılaea£ını bUdirmiştir. maddderin göriişülmesini tamaın. dmıcUıtında görev almıç, 1946 yı çıkmamalarıcı tavsiye etti, ckenBakan, bu yü memlekeüBiizde 30 Gangster Necdet, soygcnda kea lamıstır. Müxakereler tam bir an AJ*. de yeni bir anlaşlında Kırjehirden milletvekili se dimizi dev aynasında £örmiyelioı» orta okul ile 5 i gece olmak üuere disme yardımda bulunan Necdet layış havası içinde cereyan etmişdedi. Dört kulakla ve dikkatle din 7 lisenin tedrisata çUmiştir. 1950 de avukathğa bajbafhyacagmt, Sinkü'i kvıtarmak yoluna sapraış tÎT. Redaksiyon Komitesi saat 15.30 mazhk başgösterdi "İSTANBUL lenen Nehru, tarafsızlarm sadece şehrimizde öğretmen ihtiyacı bak»hyan Kurntluoğlu 1941 yılındanbe1 inci cal««fe*le rakam kalabalığı teşkil ettiklerine, mından bir sıkıntınjn bulunmadı ve bu arada onun için: «Necdet^n da toplanarak metnin hazırlaıımari evli ve bir çocuğu vardır. esas para ve «ilih kuvvetinin Dogu ğını, bu yıl yaptlan 32 yeni okul hiç bir suçu yoktur. Ne bankadan sına baslamıştır.. Redaksiyon Ko teskilât içinde bir takrm anlaşasağıdaki temsilcüerden nıazlıklann çtkouuuıa sebep olmuş ve Batı bloklannda bulunduğuna binaa ile üçlü tedıisatıa ortadan içeriye girmiş, ne de süâhla teh mitesi dit etmiştiT. Adalet elbette hük teşekkül etmektedir.» tur. dikk*ü çektL Gürsel Prof. Yalçın kalkacağını, İstanbuî için orta öğ münü verecektir» demiştir. Saat 14 te toplantıdan çıkan Y.T. Teskilât halinde Genel Kurula retimde çift tedrisatm zorunlu olGünün atraksivonu P. liler «Çalışmalar nihayete erdi. ve Gümüspala'ya müracaat eden hakkında Bakanlardan duğunu, bu yıl Levent Kız OrtaGünün atraksiyonunu ise NehruHedaksiyon Komitesi kuruldu», A. A. P. lfl'îr Yorgancıoğlu'ndan Geda, Atatürk Kız Lisesi, Pendik Libilgi aldı aun yarattLğı ve Belgrat EonferanP. liler cYarın sesi, Faüh Kız Lisesi ile kısırHn Zeytinoğlu gazeteler toplamlacak vesabah bir daha nel Kurul ve Yüksek Hakem Hesırun gerçek ruhuna uygun müsrapor müzakere yeti karariyle seçsme 7 e seçilme Baştarafı 1 ıncı galıifede pet havayı dağıtan Dortikos teşkil Vela Lîseande bu sistemm tatbik edilecektir. Geriye liderler için hakkının alınmasını protesto etMeccam broşür ve cüâ kılavuzıınu isteyiniz. den şikâyetçi sinden İzmir hâdisesi hakkında i etti. Moskovada doldurulan bir edileceğini ifade etmiştir. Verilen bir imza kalıyor» detaislerdir. mektedirier. bilgiye göre; öğretmenlertn intibak zahat almıştır. Ba«tıır»lı • ıncı sahıtede plâğı çalmaya memur edilmiş bir Temsilcileri n ifadesine göre Yırvar Cemiyetler Kanununa vt parti FABRİKA SATIŞ MERKEZİ Devlet ve Hükümet Başkanı gramaioo gibi ve bir nıeydan bati kanunu mutlaka çıkacak, Yüksek Bagün ögle üzeri Meclisten lak Masa toplantısı sadece bir im tüzüğüne ajkın oldogtı bildirilen Orgeneral Cemal Gürsel'in Türk bi edasiyle konuşan Dortikos, Ame Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kanuçıkan Nâsır Zeytinoğlu, yuza törenindeu ibaret olacak ve si bu karara pek yakın bir geleHan, Bahçelcapı, IstanbalTei.: 22 48 90/53 Silâhh Kuvvetleri Malulleri Ce rikaya en ağır hücumlarda bulun mınuu tarblki önümüzdeki yıidan varlak masa toplantısınm dayasî PartUer Genel Başkanları ile cekte ve bem de secimler arifemiyeti Fahri Başkanhğını kabul du. Dortikosu cüclerkeo Nehru, itibaren mümkün olacaktır. Bu yıl gılmasını bekliyen gazetecileDevlet Başkanı Gürsel alt kademe sinde A. P. içinde çeşitli anlaşetmesi üzerine altı kîşüik bir he Nâsır ve Tito'nun çehreleri kâğıda mevcut iskân ve iaşe şartlaruua ri selâmlamış ve «Kesin artık konferansında hazırlanan müşte mazhklara ve gruplasnaal*a sebep yet, Başkan Gürsel'i riyaret ede dönmüftü. Ifoskoraya yaktn Su ıslahı ele ahnacaktır. bu nefriyatı. Ya« işleri mürek deklârasyonu imzalayacaklar olacağı söylı»nmektedir. rek kendisine fahri baçkanlık be karno bile nutku dinlerniyor, etrafdiirierinize söyleyin. KahraFaal 2175/4141 ratını vermişlerdir. ta dolaşıyordu. Tarafsızlar, Ameri Gükk mücadelesine se ı maa yaraüyorsunuz. Küçük ' dır. C.K.M.P. liler de havanın çok Başkan Gürsel, Baçbakanlıktan kanın infiali önlcmek maksadiyle sonra başlı çocukları gangster yapacaksı iyi olduğuna işaretle şöyle demis. ALTIN FİYATLARI ayrılırken basın mensuplan Ue atıp tutacağı muhakkak Castro'yu çimlerden IZUlR FUAR! İSPANYOL PAVYONUMDA nız* demiftir. Bunun üzerice 2 /»/İ961 arasında şu görüşme cer«yan et Belgrat Konferaasından uzaklaştır lerdir: «Hava cok iyi. Sadece biraz TESHİR EDİLEN yacağuu ima etti , gazeteciler de kendiierinin mak için ellerinden eelen gayreti miştir: bulut var am a o da dağılacak.» Bu Cumhuriyet 1006010080 defil. de polisin bir suçlu Baftarafi 1 mci eakifede 1337S134«CI arada C.K.M.P. Gen*l Sekreteri A. Reşat Soru BasınYayın Bakanjıfı gosterraişlerdı. Fakat şundi sırf bir on üç günde yakalamakla kah kuvvet gösterisi seydasiyle C&stro rarladım : Halk içinde halka hizmet. l«Z50193O0 nigörünüz. Kemal Y5ruk*ün «Ben sağır Te dilHaroit ca bir tâyin yapıldı mı? raman yapfcğııu ileri sürmüşBu temel prensipi anlamadan de»0W »650 Goldcn sizim, bir şey bnmiyorum» diyeKATSIOG » t İTHALÂTÇI FİATUR İÇİN MÜRSCAAT Cevap Evet. Temsilciler Mec BUZ dahi olca. Kübayı dâvet etmek mokrasi olmaz, halka hizmet edile ! ler ve Bakan buna cevap 1220012250 İngiliz ile bir taktik hatası işlediklerine rek gazetecilerin soruîarma cevap Y E N İ Y I L D I Z PERŞEMBE PAZAR 1315 Tel: 446477 lisi üyesi Sahir Kurutluoğlu. mez.» 14781480 vermemiştir. Degussa kanaat getirdiler. vermemesi de gülüşmelere sebep Soru tzmiı hâdisesi için bir 14781480 Yerii Gülek mütealaben, suaJierı ceolmuştur. C.H.P. heyeti hiç bir şey İL 8365,4161 şey söyliyebilir misiniz? vaplandırma^a baslamış, bir gaıesöylememiştir. C.H.P. ile MeclisCevap Kanun söyliyecek. tecinin înönünün, «Ya ben, y» Güten çıkan Aymet Yıldız, gazeteŞehir Tiyatrolan Soru Memleketçi Serbest Parlek» demesi demokrasi prensipleri SATILIK lerin haberlerinde değil başhklatinin teşkilâtını kurmadıgı görüUe telif edilebilir mi? suaiine: 1 ekimde açılıyor rında bazı hatâlar olduğunu söylüyor, bunun için de yuvarlak ma Bunun hükmünü millet versin. E CZ AN E Baştarafı 1 inci sahifede lemiş. Kadri Kaplan ise M.S.P. lisa toplantısına katıiması tenkid Demiştir. Seçimlerde CJI.P. nin tır. Bu eserı genç rejisörlerden ler ile Meclisten ayrılmıştır. Taşrada ayda 4550.000 satış ediliyor, ne dersiniz? bir üyesi gibi butün yurdu dola Beklân Algan salmeye koymuştur. yapan bir Eczane satılıktır. Cevap 18 ilde teşkilâtım kurAlt kademe konieransı yarın şacağını ifade eden Gülek, sözieriYeni Tiyatro'da saat 18 de Şirin Tediyatta koJaylık. muştur ve seçioalere gjrecektir. ni cDüoyada seçimler daima kaza Devrimin sahceye koyduğu Thorn saat 9,30 da tekrar toplanacaktır. Müracaat: Tel: 27 28 25 > Soru Berlin meselesi bir harb nılır veya kaybedilir, yeter kj kızDiğer taraftan Başbakan YarIL: 8376 4160 İ mıyalım, sinirlenmiyelim.j şeklin ton Wîlder în cÇöpçatan» ı, 21 de dnncısı Fahri Özdilek de bugün doğurabilir mi? Cinsi Miktan T. (iyatı Tutan M. teminatı Vasfi Rıza Zobu'nun sahneye koyde bitirmiştir. Cevap Harb olmaz. Ne B«rlin Lira kr. kilo Lira kr. Ihaienin sekli Lira kr. duğu Müsahipzade Celâl'in «Bir Meclisten aynhrken Yuvarlak Ma ZAYİ 9 Mayı» 1960 tarüı 843 No. Gülek cuzna gîinü Adasada se Kavuk Devrildi» eserleri oynana sa teplantısına sadece liderlerin meselesi, ne de ondan mühim me81 t£ randıraanlı 90.000. 1 10 99.000. 6250. Kapalı ısrt usulü lu Istanbul Kambiyo Müdüzlüiün çim faaüyetine rülen b&flıyacakscle harbe sebep olmaz. ÜÇÜDCÜ katılacağını, Milli Birlik Komitesi caktır. ekmeklik un ile cihan harbi beşeriyet için bir fe den alman döviz permlsi zayi ol» tır. Bu yıl Üsküdar ve İstanbuî Ti adına kimlerin istirak edeceğini 1 Akptnar Ököğretmen Okulunun 1961 yılı ihtiyacmdan olup 2499 sayıh kanun nıuştur. HOkOmBüzdOr. bükümlerıne îâket olur. Buna karar vermek bilmediğini söyletnis ve «toplu hal yatrolarında matineler kaldırılmışkapalı rarf usulü Randan Barlas kolay değildir. Gençlik tel'in ediyor tır. Her iki tiyatroda da sadece ge de bulunmak insanlan n birbirle göre 2 Eksiltme 11ile eksiltmeye konulmuştur.saat 15.00 de Akpınar İlköğretmen OkuJu îdar Cujnhuriyet 4185 eylül 1961 paîartesi günü rini daha iyi tanımalanna ve an BaşUraü 1 imd safcüede celeri temsil verilecektir. binasrnda toplanacak komiayon marifetiyle yapılacaktır. » • » » • • • • • • • • » Bir bacağını kaybeden arkada• ••• • • • » • • • » tstanbul Tiyatrosunda Ahnıet laşmalarına yarar» demiştir. Öz3 Talîplertn kanun! tarifata uygun »eklif mektuplannı, hüviyet ve teminat mektup veya • şınaız, ve bu uğurda her an canını Kudsi Tecer'in «Satılık Ev» i, Üs dilek Yuvarlak Masa münasebemakbuzlan ile birlikte eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komısyon küdar Tiyatrosunda Salah Cimcoz tiyle basın ile de bir toplantı yavermekten çekinmiyen binlerce Başkanlığına veımeleri şarttır. Postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. pılacağını açıklamıştır. genç artık bıçağı n kemiğe dayan ile Celâl Esat Arseven'in «Üçüncü 4 Sartnaraenin rıeT gün Okul îdaresinde çörülebileceği ılân olunur. (Basjn: 4965 4145) Selim» i, Kadıköy Tiyatrosunda dığını gdrmektedir. Redaksiyon Komitesi öğleden • saat 18 de August Defresme'in sonra sat 16 da toplanmış ve geç 28' nisanları, 29 nisanları unutan M.S.B. İstanbuî Demirkapı Sirkeci 1 No. lu Sat. Al. Kom. Başk. lığmdan : lara ve o günlerde gençliğin ideal «Bozguncu», saat 21 de Arthur vakte kadar çalısmıştır. Watkyn'ın «Hesapta Bu Yoktu» e Saat 18 de Komite sözcüsü îrtiiçin Aşağıda cins v e miktarı yazılı yiyecekler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartnameleri Ko• gavaşını bir an dahi hatırlamadan «erleri temsil edileccktir. bat Bürosuna bir bildîri vererek, misyonda görülebilir. pervasızlıklarına devam edenlere ÜNLÜ İTALYAN ANTRENÖRLERI Satılık Ev'i Nüvit Özdoğru, Boz gece de çalışmalara devam olunaTeklif mektTrpları ihale saatinden bir saat e v v e l Kom Bşk. Iıfma •erilecektir. Postada vâki gecikartık dur demek zamanı gelmjş guncu'yu Hüseyin Kemal Gürmen, cagını, raporun bu gece basina a aaeler kabul edOmez. ve geçmlçtir. NE DEDİLER Üçüncü Selim'i Behzat Butak, Heyarın raporun Tahmini On yıllık D.P. devri altın devir sapta Bu Yoktu'yu Hamit Akınlı çıklanmıyacagını, BU AKŞAM SAAT 22,20 DE Miktarı rutarı M. Teminatı Bıale gün v e saatî dir diyebilmek cüretini gösterebi sahneye koymuşlardır. Saat 18 tem tekrar alt kademe konferansında Cînsi !en zihniyetin mümessîllerini pro silleri pazar günleri 15.30 da veri müzakere ile son şeklini alacağını Lira kr. Lira kr. ifade etmiştir. testo edebilmek için seni cumarte lecektir. 50.000 kg. SOJOOO 00 5.250 00 18 eyiul 1961 pazartesi 11 00 Gene sözcünün bildirdiğine göre Nohut Sİ günü (bugün) saat 13.30 da SılıTOflOO kg. 157^00 00 9.125 00 Öte yandan Şehir Operası da e yarınki toplantıda tarihi ve yeri Kuru fasulye » » 1500 DİNJLEYİNİZ. hiyede Büyük Atatürk'ün anıtı et kimin ilk günlerinde • Verdi'nin kesin olarak tesbit edilecek zirve Arpa jehriye 30000 kg. 63J000 00 4400 00 19 eylül 1961 Salı 11, 00 raımda toplantıy» davet ediyoruz! Traviyata Operasiyle temsillerine toplantısmı (Reklfaacılık (1778/4172) i 50.000 kg. 9L500 00 5525 00 gazeteciler de takip Yejil merchnek . » » 15/00 Atstîîrkçu Gençlik» ! ' • • • » • »• • • > >• • • » • • . • • • ba«Iıvacakfır edebileceklerdir. (1453 Basm: 5687 4149) Aydın Yalçmla ilgili tahkikata devam ediliyor Gangsterler Örfi İdareye teslim edildi MecBsln güröltulu toplantısı Bir kamyon kazasında 2 kişi öldü 6 kişi yaraiandı Belgrod Konferansı çaiışma safhasına giremiyor ELKA SUNİ TAHTA (HardboardFiberboard) ZAMANDAN TASARRUF SAGLAR DAHA 2ARİFTİR DAHA UCUZOUR Eb^at: 122x244 sm. Standart kalınlıklar: 3 ilâ lOmm, DÜZ DELİKLİ OLUKLU VE PAHLI TİPLERİ MEVCUTTUR C I L BISİKLETLERİ Lâdik Akoınar İ!kö#?etmen Okulu Nüdür!üğiiitden °ALERMOLU İstanbuî Radyosunda
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle