12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AK Kitabevinin Çıkardığı Şaheserler 1 2 3 4 5 6 7 Olu Canlar lOfll G«ce Masa! Benhur Sefiller Anna Karenina Budals Remeo Juliet Para Rahip Mure Jertninal Dr Paskal Eser El Kızı Ttirkler teta Almanea Adres: AK KiUbevi İstanbu] tL 8347,4158 8 9 10 11 12 13 14 umhuriyet KURUCUSU: YUSÜ& NADİ BÂLZAC Varlık Dtmya Klâsıklen serısı ıçfaıde yenı çıkan bu kıtapta Balzac'ın hayatı 've sanatı hakkında etrafb btr yazı, butun *erleruun ve çevırderının bıblıyografyası, en tanınmış eserlennın ozetlerı ve romanlanndah seçılmış parçalar yer altnıştır Tahsn Yucel'ın hazırladığt bu kıtap 2 lıradır IL 8321/4159 Sekreterler Yuvarlak Masa gündeminde mul Dun Izmir'de bir basın toplantısı yapan Asal bu inkişafların yakında acıklanacağını bildirdi Izmır 2 (Telefonla) Y T P Genel îdare Kurulu u\esl Talat Asal bugun Y T P ll Merkezınde bır basın toplantısı \apmıs, «Teşkılât kademelerı olarak kavdettıfiımız bmuk ınkışafm "emerelennı umumı efkara en geç bu hafta ıçın de açıklnacağız» demı^tır A>;al, A P ve Y T P nın bırleşmelerı mevzuunda »lt kademelerden bır zorlama olup olmadığı hakkındakı bır §oru vesılesnle sunları soylemıştır • Bız bırlefme kapılannı sonuna kadar açık tuttuk Kapıvı, son teblığı ıle A P kapadı A P ılt kademelerının bu ısteğıne vakıalarla »ahıt olduk Memleketımız çok faal bır polıtıka zemını uzenndedır Eu ıemın uzerınde memlckete zarar vermnecek bır hareket hattı takıp etmek karanndaMz » Gursel fahri baskanlığuu kabul ettiği Malul \e Emekliler CemıyeH mensuplan ile • Ankara, (Cumhuriyet Teleks) Yuvarlak Masa alt kademe konieransının uçuncü gunu dune nazaran bıraz daha harekeUiz geçmış ve onuç maddehk gundem ujerınde tam bır mutabakata varılmıstır Alt kademe konieransı ;aat 9 da Ekrem Acuner'uı başkanlığında açılrr,ı» ve sekınncı ıtıbaren murakerelere baslanılmı»tır Partıler temsılcılerı ve Komıte uyelerı bu muzakereler sırasında tam bır anlaMşla hareket etmışler ve dunku sert tartışmaların verını bugun mülâ>ım bır hava almıştır Boylece devam eden muzakeıeler sonunda saat 14 de gundemın muzakeresı tamamlanmıştır Bu arada kurulan ıedaksıyon kortutesıne Mılli Bırhk Komıtesınden Samı Kuçuk, Sezai Okan, Refet Aksovlu üe Adalet Partısınden Cevdet Perın CHP den Emın Pakfut, CKMP den Mustafa Kepır, Memlketçı Serbest Partı Arkası Sa. 5. Sü. 5 te Ankara 2 (Cumhumet Telek«) Ankara Ünıversıtesı oğrencılerı bugun «Ataturkçu Gençlık» ımza. nisı taşıvan ve Prof Ajdın Yalçın'ın konuşmasını protesto eden asağıdakı beyannameyı yayınlamışlardır • Ataturkçu genç arkadaş Uyanık ve olavları yakınrian ızledığın muhakkaktır DP nın mırasçı«ı olabılmek ıçın her turlu hajatızca teşebbuv lere gırışmekten cekınmen ervu donmuş ıhtıraslarınin zebunu ol mus bazı polıtıkacıların memleketı nere>e goturmek ısteriıklprını kal. bı bır jurt ıçın çarpan heıkes gıbı sen de derın derın duşunuyorsun ^Zatim ıdBrenitı coplaVmırf «ırtımızdakı maddi varaları tedavı o]«a bıle manevi acısı hâlâ ıçımızdedır Azız Ataturkun >anına gomdugu muz şehıt arkadaslarımızın daha kanı kurumadı Arkası Sa. 5. Su 3 te 38. yıl Sayı 13.319 Telgrrf *• mektup »ânm: Cumhuriyet İstanbui Po«U Kutusu İst«alml No 246 22 42 99 Telefonfer 224290 224296 22 42 97 22 42 Pazar 3 Eylül 1961 Meclisin gurultulu toplantısı Kurutluoğlu Temsilciler bu sabah bir toplantı daha yaparak Redaksiyon Komitesinin hazırladığı gündemi inceliyecekler Bakanların Meclise gelmemeleri tenkid olundu, seçim suçları ile ilgili kanun kabul edildi « Ankara, 2 (Cumhuriyet Teleks) Temsılcıler Meclısı bu sabah gurültulu bir oturum yaptı. Yoklamadan sonra gundem dışı soz ıstıyen Şınası Ozdenoğlu, kanunların goruşulmesı sırasında Bakanların Mechste bulunması ıcap ettığını hukumet uyelerımn buna kâfi derecede ılgı gostermedığıni, oğleden sonra toplanüacak ıse Meclıs kararı ıle Bakanların Meclıse gelmelerınm sağlanmasını ıstedı. Alp Kuran, Bakanlar aleyhınde konuşmak ıçın bu durumun ıatısmar edıldığını soyledı Bunun uzerıne ıtırazlar oldu Fehmı Alpaslan oturduğu yerden « Sen kım oluyorsun'» dıye bağırdı Kuran, Fehmı Alpaslan a aynı şekılde hıtap ettı Başkanın ıkazı uzerıne ıtıraz seslerı azaldı Bulent Ecevıt, Meclı^ın ash vazıfesım vanı Seçım Kanunu ıle Anajasavı tamamladığını bıldırdı ve bu arada Alp Kuran'a cevaben dunyanın her tarafında temsılcılerın seçmenlerı>le temasa geçmelerının teamul halınde olduğunu sovlıyen A\ nı Doğan a\nı tezı tavundu MecİKin ash vazıfesım tamamladıgını bıldırdı Bu arada, Tıcaret Bakanı ıle Şınası ozdenoğlu oturdukları %erden bırbırlerıyle munakaşa ednorlardı Gurultuler \atıştıktan sonra Baş kan Yusuf Adıl Eğelı'v e hastalığı sebebı\le bır hafta mezunıyet verıldıgını bıldırdı O a kovdu Daha % sonra Seçım KomKvonu Başkanının bır onergesnle ^apılacak seçımler ıçın propaganda tarıhmın başlanpıcindan \enı hukumet ku rulduktan ıkı ay «onrasına kadar geçecek zaman ıçınde ışlenecek Arkagı Sa. S, Sü. « da Kurutluoğlu Yuvarlak Masa mfinasebetiyle basıtıla da bir toplantı yapılacak BasınYayın Geııçlik Bakanı oldu Y T P büyük toFiıı sürprizler ediyor hazırlıyormuş Aydın Yalçın'ın konuşmasını protesto edcn gençler muhieıls politikacilara «dum diyor * Ank«ra 2 (CumhurıyetTeleks) Temsılcıler Meclnı v e C H P Meclı«ı uveM Sahır Kurutluoğlu munhal bulunan Ba*ın Yayın ve Turızm Bakanlığına tajın edılmıştır Kurutluoğlu sabahlejın saat 9 50 de ılgılıler tarafından davet edılmış ve kendısıne Bakanlığa taMn edıleceğı bıldmlmıştır Bılahare Meclı^e gelen Kurutluoğlu Seçım Kanunu tasarısında vapılan tadılatın muzakeresınde komı<;\on «oz Arkası Sa 5, su 1 de Sehir Tiyatroları 1 ekimde açıhyor Istanbul Belednesı Şehır Tı>atroları 1961 1962 mev«ımıne 1 ekım pazar gecesı 5 tercume, 3 telıf eserle perdelerıru açarak gııecektır. Programa gort Dram Tıyatrosu, geçen \ılların gelenegıne u\ularak VVıllıam Shake<;peare ın Atınalı Tımnn p<;erı\le perdelerını açacaktır Dramda saat 18 de JeanPaul Sartre ın "Sınpk fr» adlı eserı o\nanacak Arkası Sa. S Sü. 4 de A P de yeni bir Aydın Yalçınla ilgili i Gürsel Prof. ! anlaşmazlık İ Yalçın hakkındai başgösterdi tahkikata devam ediliyor İ Bakanlardan 1 • A P Yuusek Hakem KomıteMtsn ekserı\etle yapılan bır toplantısında yıne ekserıyetle alınan bır ksrara gore Gnel Başkan Yaröimcılarından Mehmet YorgancıAnkara 2 (Cumhurıjet • Teleks) mırde nezaıet altına alınmış buluoglu partiöen resmen ıhraç edıl Yenı Turkıve Partısı Genel Baş nan partının kurucularından \e mıştı kanı Ekrem Alican, Mıllı Bırhk Genel Idarp Kurulu u\elerınden Arkası Sa S. Sü. 3 te Yorgancıoğlu nun mudafaasını al Komıtesıne müracaat ederek, lzmaksızn Yuksek Ha\sı\et Dıvanının vermıs olduğu bır karar Arkası Sa. 5 Su. 6 da üuııııımııııııııııııııııımııııııııııe Giilek mücadelesine seçimlerden sonra başlıyacağını ima etti Eski Genel Sekreter, cuma günü Adanada seçim faaliyetine fiilen glrişecek C H P eskı Genel Sekreten K«gım Gulek dun evınde basın mensupları ıle hır hasbıhal toplantısı >apmıştır Toplantıda vakı butun suaılen eevaplandıran Gulek, bundan sonrakı mucadele tarzını çu şekılde açıklamıştır « tlk ga\ret seçımı kazanmak, »ahsım ve partım adına bunun ıçın çalışacağım CHP nın seçımı kazanması memleket hesabına çok hayırlı olaeaktır 8eçıml«rden sonra partı ıçı, partı dışı bırçok demokrasi meselelenmızın hallıne sıra gelecektır. Bunlar uzerınde azımle. cıddi bır şekılde durarak mucadele edeceKurultay, hararetlı ve mucadeleh geçtı Bu her şeyden evvel bir eanlılık, hajatıvet alâmetıdır Elbette vazıfe varışı yapılacaktı, vapıldı ve faydalı oldu Bunlar d«mokrasının tabıî hâdıselendır Ben polıtıkadakı goruşumu daıma tek Arkası Sa S Sü. S te Alican M.B.K. ne müracaat ederek Ankara ya naklini istedi Yalçın'ın Daha ne kaldı ? Yasııada dâvalarının i.T.P \t kazandırdıfı genel kurul u%esi Assl, tzmirde jazetecılere surprıs vaadlerı doln bir eda ile partlsinin büyük ınkişaflar kavdettığinı, bnnların hafta ırinde açıklanacafını go>lemi$ Bizce bn, verümesı bir ha\Iı gecıkmı; bır demeçtır. Arkada bıraktıfımız hafta zarfında bız lın buvuk ınkışafları ev\elâ Mendereszadenın aMiı /amanda. diğer duşuk >akınlarının partı\e kabnllen \e aday çosterılmeleri kararı ile zaten muşahede etmeve başladık, arkasından patlak \eren A\dın Talçın hâdUesi\le de adamakıllı gorddk. Ortada atılacak başka adım kalmadığı içe adaletitı müdabalesi ile sabit olduğuna eorc daha hangi ınki«aftan bahsedıyorlar? Toksa bütün vaptıklarını mı Sürprız bumn" bunları $aka sÖTİivecekler" *•• S . = Ş Ankara 2 (Cumhurı\etTe S E leks) Devlet ve Hukumet E E Eaşkanı Orgeneral Cemal E ~ Gursel bu «abah Başbakan s S lıkta Baçbakan Yardımcısı ^ S Sıtkı Ula\'ı kabul etmış ve S kendılerı ıle bır muddet go X E ruçmuştur Sızan haberlere = E gore, bu gorusmenın tıklet s ~ merkezını Izmır ola\ı teskıl E •£ etmiçtır S E Dığer taraftan Devlet Baka jŞ E nı Sıtkı Ulav Ankara Öriı S E tdare Kumandanı Alı Kes E kıner ı kabul ederek kendı S = Arkası Sa. 5. Sü. I de = .Tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin i bilgi aldı i Tahtakıl.ç dun yaptığı basın toplanhsında VaU Tulıra ile beraber Tahtakılıç «öğretmenlerin intıbak Kanunu mutlaka çıkacoktır» dedi Necdet Elmas Buğday Bankası memurları ile yuılestirilirken bir filim artisti gibi gülümıüyordu tmiitlHIIIM»IMIIMIIIIIIItt ^ Belgrad Konferansı politik nutuklar sebebiyle bir türlü çalışma saf hasına giremiyor Nukrumah, Rusların nüklear denemelere başlamalarını «insanhk aleyhinde islen«n suç», Nehnı ise «Sulhun freni» olarak tavsif ettiler .*. ( Hususî suretie giden Kayhan Saglamer bildiriyor) boyle Eğitim Bakanı, üniversite açılması imkânlaıım tetkik için bugün Edirne'ye gidiyor Kız, Erkek Teknık Orta Öğretım Umum Mudurlerı ve Musteşar Muavını ıle bırlıkte dun Vılâyette bır basın toplantısı tertıplnen Mılli Eğıtım Bakanı Ahmet Tahtakılıç oğretım problerolerıne temasla «Her derecede oğretım ıhtıyacını karşılamak Turk Devletının bir problemını ele alarak tımır'de numaralı meselesıdır Okul ıçı ve Fen Fakultesı açılmasının katilesokul dışı eğıtım meselelerınde halk tığını ve 100 oğrencı alacağını, Antan gelen zorlamalardan Devlet kara Ünıversıtesı Tıp Fakultesı memnundur» demıstır Eczacılık Okulunun da bu vıl 200 Ttiksek öirenim oğrencı kabul ederek tedrısata Baian once yuksek oğrenım Arka«ı Sa. t. Sü. 2 te Gangsterler Örfî idareye teslim edildi . » Duruşmalarına pazartesi günü Davutpaşadakl askerî mahkemede başlanıyor Şevrole otomobılı merakhsı Nee det Elmas ıle yardımeısı Necdet Sınkıl, dun saat 13 sıralarında î«tanbul Emnıyet Mudurluğunun emrınde olan «Istanbul 36239» pli Arkası Sa. S, Sü. 4 de Zeyiinoğlu gazetelerden şikâyetçi Ankara 2 (CumhumetTe leks) Içışlerı Bakanı Nâ'ir Zevtınoğlu gazetecılen «kahraman \aratmak» la %'asıflan dırmi'tır Arkası Sa. 5, Sü. 4 de III ı".e±. t, (LUMHURHM At Taraisızlar konferansının dunku toplantısında uzun konuşmalardan nkılan Nehrn bttnlan gayet nazik bir sekilde protesto etmek içın gibi fözlüğu Ue oynuyordu BELGBAT 2 Uzun uzun nutuklar dmlenmekte olan Belgrat Konferan»ı. Nâsır'ın teklıfı uzerıne ıkıncı gununde çalışma safha^ına gırmıştır Uzun uzun nutukların dınlenılraenne f*n« d«vam »dılmektedır Fakat Kuba nm kukla Cumhurbaskanı Dortıkos'un muhalefetıne rağmen katılan 24 memleketın bırer temsücısınden mutesekkıl bır Redaksıvon Komıteri Arkası 8a. S. Su. I 4e Manısa Tarzanı ada\lıgını kovuvor G^^*<"lfr Ganjster Orfi Idare makamlanna teşhm edilirken Manisa Tarzanı Ne yapalım, Onnan Kanununu savunacak benden tafka adam kalmadı!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle