12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 Eyluî 1961 CUMHURİYET ÜÇ DÜNYA HÜBERLERI Kım yaDmışsa yapraış. Hangi geSeul, 2 (AP) Guney Kore asîenek getırmışsç burava kadar g&. kerl juntası uyelerı ara?ında yçm tirmıs. Bizde polıtika dediklen çok bir tâdilât yapıldığmı açıklamiTyanlış anlaşılmış, Belkı de bir dotir. 3 temmuıda Gene^al Chang ğulu geleneğin sonucu. Şu doğuyu DoYoung'un junta başkanhğmdan da bir iyice tarıf etmek gerek ya. szl«?dildiği ve dort uyeve df işten 1958 senesi 31 mayısında Sovyetel çektirüdigi günden beri Gunev [ DIIŞAR1LARDAN Bu evlulun nı kurtarrnıştır. Brsndt harb ba$ Ama asaiı vukarı doğunun ne oller, nüklear silfib denemelerinden Kore'de herhangi bır değışıklık 17 ncı pazar gunu Almat.nada bu layıp da Alman orduları Norvect duğunu hepımız biliyoruz. vazgeçeceklerini Amerika, Ingilteyuk «eçımer var. Gerçi busuntın işgal ettıkten sonrakı seneleri de olmamı;tı. re ve Fransa'ya haber vermiş buBızdp polıtika bir vere geçmek, lunnyorlardı. Aynı senenin 22 aYapılsn açıklamada. Gen^ral Hunıaçı oylesıne bir ıkiye bolün tsvpçte geçirmistır bır mevkı kapmak için yapılıyor. ğustosnnda ise Amerikalılar da avSadece siyasi multecı olsaydı Mevkı bırsı belkı hırsların en çirLee JuIl'e isten el çektırıldiği ve du kı, herhangi bır merrılpkette ııı konudaki mnvafakatlerini bilGen. Han EungJın, Gen. C. Yun yapılacak bır teçımın. o memleke belkı halk tarafından mazur go kini ama, en guçlusu değil. Mevkı dirdiler. Bnndan sonrs Araerikan, Bashin ve Gen. Phow ToJons'un t!T dış polıtıka^ında e?d?lı bir d(= rulecçk+t ama, bilinmez hangi se için polıtika vapanlar en çünık İngiliz ve Rus delegeleri Cenevreistifa ettikleri ve yerlerine Gen. ğışıkhğe sebpp olamıvacağı artık bppler altında Brandt Norveç tâ temele ba&maktan başka bir şev de bir araya gelerek, nüklear silâb ChoShiHaine, Gen. Yoo Pyuns anlaşıHı. Dı> pnlıtikada rota kı biiyetıne gpçmış ve. sahiden de, yapamazlar Yel nereden eserse teorübelerinin dnrdnrulması üzeHyun. Gen. Park TaiJoon ve A1 ran hukumetler, Kuba'da olduğu harb bıter bıtme?. kendi memleke oraya gidivorlar. Tutundukları bir rinde mfizakereye giriştiler. o jfünbay Kaııg SangWook'un gçtırıl eıbi. anrak bir ıhtılallp ışbaşına tine bır Norveç uniformarı ile gel yer, bir inanç yok. Doğru belledik den bngüne kadar tara 338 tane kı ( diklerı bıldirilmıştir. Eeçenlerdır. Kaldı kı Kuba dahi. miştir. Wıly Brandt ancak 1947 se leri, hak belledıkleri bir şev yok. •a celse aktettiler. Yeni tâdilât hakkında hfrhaneı irrugMdv'dakı Puerta del Este'de nesj sonunda tekrar Alman oldu. Gününu gun etmek. Gunünü en Porto klegre (Brezılya), 2 (AP) varruış,tır. Goulart Bıezılja toprak Alegre radyosu vayına baslamış aydınlatıcı bır bıleı verılmemı^e toplanan konferansla gorulduğu Bu müıakereler laten aylardantşte, şimal memleketlerindp. 1 guzel geçırmek 2 de bunun General Park'ın duru Eibi, vınp AmerıkJ KıtaM Devletberi bir çıkmazda bulunuyordu. Brezilya Cumhurbaşkanı Muavi larına daha ayak basmadan Cum ve şunları bildirmiştir : seneyı bulan, bu ıkametidir kı Bakın şu vanınıza yonunuze, bir ni Joao Goulart dun gece Brezilya hurbaşkanı olınak gayesiyle nıemle «Bu andan itibaren Dr. Goulart munu sağlamlastırmak ıçın vapıl IPIİ Bırlığınp .vanajmak Fakat, çıkmazda olan bu mfizakemeylinı Brandfın siyasi • içtimai fıkirlepolitikacı bugun ak dediğine yareleri zorlıyarak, yeniden atom topraklarına ayak basmış ve taraf kete dönduğünu açıklamış vc doCumhurivetımiziTi ba^kanıdır. Ana dıgı kuvvetle talımin edılmektedır. kımseden gızlempmıştır. tecrübelerine firismeye kimse ce tarları kendisim derhal Brezilya kuz gün evvel ıstıfa eden Janio yasanın ıcaplarını yerine getirir Gen. Park, 16 Mayıs ıhtılâhnı ha tsın bu tarafı ovle ama. Alman rınd» buyük değısiklıkler vaptı. rin kara dıyor. Salt favdası nereBu arada Norveççeyı ana dili gıbı Cumhurbaşkanı ilân etmişlerdir. Quadros'un yerini alacağını bıldır ken bütün vatandaşların milletin zırlıyan «başmimar» dır. saret edemiyordu. ya glbl, askeri harıc mali, ıktlsa ofrenmek fırsatını da buldugun ye gotürurse oraya şıdiyor. Boynu tohtlu koleler gibi. Solcu Goulart, Rio Grande do mişti. di. ticari gıbi butup diğer «î» !l dan gerek orada, gerek Fransa Devlet Reisi De Gaulle, en yüksek kumandanı olan Goutsveçte, Goulart'ı getıren uçak Porto A lart'ın ernirlerine harfiyen riayet Memleket. vatan sözu edıyorlar. bu üçlfl kulübün yani atomculann Sul eyaletinin başkentı olan Porto sahalarda Avrupanın < n kudretlı her ikisi de sosyalist, rpjimlerın = Onlarca vatan. memleket, memDeve ve tekeler arasında bır memİPkPtınde yapılacak seçımarasına katılmak ve böyleee bü Alegre'ye Montevideo'dan uçakla legre Hava Alamna inerken, Porto etmelerı eerekmektedir.» nasıl ışledıginı yakından gordu. leket insanları çok degerlı! Ama yük devlet olarak dünyadaki rolerın, elbette. her zaman için e Ve kendi kafasındakı Montevideo'dan ayrılmadan evgüzellik müsabakası aşırılığı, bu değerin ıstedisını, hakkını lünü cenişletmek istedi. hemmıyetı vardır. VPI Goulart, memleketinde asayisertlıği, cemiyetin altını üstune vermeğe geünce, vatan için iyi bir El Arış (Mısır) 2 (a 3 ) Sına Dostlannın hiç birinin tavıiyesiŞımdıden anlaşıldıgına gore, bu getıren hoyrathğı bir tarafa bıraşın tenııni için vatandaşlarının gene itibar etmiyerek Afrika'da Sahreken her şeyi yapacasına emın bolgesinin b;>şlıca ıdari merkezl»» seferkı Alman seçimleri. geçen karak, bu devletlerin ahenklı gi çey vapmağa pelince. onlar yoklar. Burada haksızhk mı ediyorinden birı olan El Arış vehrınde devrede olduğu gibi, bir hnyli çerada atom bombası infilâkları yapoldugunıı soylemişti. Tum, diye duşunüyorum. Bır fnemgeçenlerde orı.üna1 bır güzellik kışmelı geçcrektır. Bu çekişme ise, dışini benimsedı. tı. Bu ınretle hem Rnsya ve AmeBu ardda dun. Brezilya Â\an müsabakası yapılmıştır. Şehır halrika'nın tnttağu yoldan ayrıhyor, Fakat, ne olursa olsun, şımdı ra leketimiz var ki, her bakımrlan yine geçetı devrede olduğu gıbı. Meclısi Birinci Sekreteri yaptığı bem de Afrika milletlerini kendi kı, musabakaya kahlan deve ve «Hıristiyan Sosyalp lerle «Demok kıplerı. evvelâ Nazı rejirm altında, kalkınmak, ileri olmak için çok bır açıklamada Kongre liderlerinin imkânlan var. Övlevse biz niçın aleyhine tahrik etmiş oluyordu. Joao Goulart'ı pazartesi günü Cum tek»ler arasında en guzelını seç rat Sosyal» ler arasında cereyan sonra da harb senelerinde, Alman 31 agnstosta Ta» Ajansı bir tebmiştir. Bu müsabakada bedevi edecek. mılletı ezım ezım ezilirken Brandt bu haldeviz? hurbaç.kanı ilân etmege karar verlığ neşrederek şunları ilftn etmişşeyhleri ile Mısır hukumetinin 5u demokrası uini ele alalım, diklerini bildirmiştir «Hınstıvan .Sosyal> partısı ve li ın rahat tnemleketlerde «keyif» tir: «Rnıyajun ihtanna rağmen, hayvan yetiştirm e daıresı mufetçatmış olmasını, şirodı kendısme D.P. 1946 da kurulduğunda demokCezayirde milliyetçilerle Fransız kuvvetleri den Adenauer hakkında soyleneBırinci Sekreter Cunha Bello, tişleri juri olarak Fransa; Amerika ve Ingiltere tabulunmuşlar cek fazla bir şey kalmamış olsa karşı sılâh olarak kullanmaktan rasi savaşına atılan kiîilerden katorenin pazartesi gunü mahalli sa dır. raftndan teşvik edilerek atom dearasında vukubulan çarpışmalarda 50 gprek. Bu paıtınin programı ve o geri kalmıyorlar. Elbette öyle ya çı Milli Şef dıktatorünün hapishaatle 13 te (Türkıye saatiyle 20 de) nemeleri yapmaktadır. Fransız* nesinden çıkmıştı? Demokrası uğMabruk adındakı deve sahıbine nun Adenauer başkanhğındakı hu pacaklardı. >apılacağını basına açıklamıstır. lann bu denemeleri yapmaları Cemilliyetçi öldürüldü Bn vaziyet bana bızim Kasim runa bütün hayatlarmca ne yap10 Mısır lırası. Saad adındakı teke kumetının. senelerdır gm^tiği, banevre'deki müzakereleri fiilen ipÖte yands, Rio Grande do Sul eGulek'i hatırlatıvor. Gelen ga?e mışlardı? Biliyoruz ki. hepsi daha kazandırmıştır. şarılı icraat meydandadır tal etmistir. Sovyet hükümeti aValı«ı I.eonel Brizzola dun de 5 Mısır lirası once, Milli Şef diktatörunun en Oran (Cezayır), 2 (AP) Avru ların asaplarını buaz daha bozmuş 'Brezılya Silâhlı Kuvvetler mensup Yarışma sonunda çıçekl«rle donatom denemelerine baslama kararıOte }anda .pemokrat Sosya!» t»]erden nçrendığıme gore Gü birinci adamlarıvdılar. Bır fcısmı Şehrin merk^z tflefon sant lanna hıtaben bır Konuşma yapmış tılan herıkı guzel şehir sokaklalek'in Albav Fpns> vazdığı. ve onnın vahametini müriktir, fakat, pahlarla meskun olan bolge, Mus tur. partısı ve Almanvarja kendi=ıne da dalkavugu. Milli Sefe muhalif emperyalist memleketlerin tutum lüman mahallelerinden dikenli tel ralında patlıjan bir plâstik bom ve Gouîart'ı desteklı>enlere karşı rında gezdirilmiştif. epeydır, gıttıkçe genişliyen bır celeTİ cyazmadım» sonra da «yaz olanlar da vardı içlerınde. Ama ları karşısında mecburen bu kara örgüleriyle ayrılmış olmasına rağ ba, maddı hasara sebebiyet ver harekete geçılmesi ıçın verilen edım ama . » gıbılerde beyanlarls etmış olan Wılly olmamıştır. 4000 senelik bir Babil şohret temınŞımdı Batı Berlin Be ızaha çalıst'ğı. meşhur mektup C demokrasi duşuncesi için değil. rı vermiştir. Sovyet Busya yü« men Cezayirin bu şehrinde gergin mış, insanca zayıat Brandt var. mirleri dınlememelerıni istemiştir. Kişisel, kuçuk çıkarları içm Mıllî kudretinde lik bütun şiddetiyle devam etmek Şehrin telefon şebekesinın muhim milyon tonluk TNT ledıye Reısi bulunan ve hususiyle H.P. kurultayında tekrar bahn ko Çefe düşmandılar. Milli Şef onBılâhare Rio de Janeııo, Sao Paulugati bulundu bombaları dünyanın hangi köşesi te, sılâhlı askerler her an bir hâ bir hasara uğramadığı bildirılmek lo ve diğer büyuk sehirlerde btılu' son kriz sırasında şohretini bir nusu olmuş ve galiba, Gülek yine olursa olsun nakledecek kud disenin patlak vermesini bekliye tedır. Bağdat 2 (AP.) Shaharzour parça daha yavmaya mııvaffak o ne bu Tnpktup vuzunden bir ağır ları ya mebuf, ya vekil yapmamışrek buralarda devriye gezmekteBu arada, dun Cezavır ışehrınde nan ısçılerin bir taarrıız halinde tı. Ya da kisisel çıkarlanajn önürettedir ve ilh...» dir. Yedi yıldan beri devam eden silâhlı kuvvetlerle âsıler arasında derhal grev yapmalarını talep et Vâdısinde vapılan kazılarda MılAt lan bu WU!y Brandt, gençliği (ya ca hfzımPte uğramıs. n« geçmişti. Ya da istedikleri mevtan evvel 2000 senesine ait olduğu şı zannederım 47 civarında) enerFransa'ntn prestij yarıışı dolayı dahili harb burada en korkunç miştır. Willy Brandt'ın hali ne olur, bil kii onlara vetmemijti. tahmin edilen bir Babıl lugatinin jık tavırları ve eski tâbiriyle «a mem. O, yeni fikirleriyle, şahsiyesiyle, oynn bozanlık ettiği bir va durumuna bürünmuş bulunmakta yapılan çarpışmalarda ceman 50 milliyetçınin olduruldufiu açıklan Goulart'ın kayınbiraderi olan hazı sahifeleri bulunmuştur. Sihi teşins nutuklariyle buyuk ha!k kıadır. Fakat, Sovyet Rusyayı ye dır. Bütün çıkareılar fırsat bulunca, mıştır. Brizzola. Goulart'ı cumhurbaşkanı feler levha haüne getirilmiş taş kıtlelerini suruklemek kabiliyetın tiyle ve surukleyici nutuklariyle, demokTasi kisvesl altında, niden atom denemelerine sevkeden Sefe mılletlerara'i hâdiselerden de isŞehrin içinde kurulan barıkatlaAyrıca, dun gece bir gazınoda yapmak ıçın gayret sarfeden taraf lardan muteşekkildır. iterçek sebep, Fransa'nın Sahrada de bir adam. tıfade ederek Adenauer'in karjmn karfi lavafa atıldılar. ra ve askerlerin gözlerini dört aç oturanlar ânide makineh tufek a ların kuvvetlı hır komünizm nutecrübeler yapmış olması degildir. SOBU pe oldu? Demokraii oldu Almanya ışlerıni iyı bılenlerin da tutunmaya çalışıyor. Anlaşılıyor ki Rusya son zaman malarına rağmen, dün de burada teşine maruz kalmışlardır. Mılli fuzu altında oldukları iddıasına Ba?ı politikacılar hariç herke* nju? Benim düşündüğutne gore, Darülâceze. yapılan bağı;Iara kanaatîerine gore. eğer, bır ara arlarda politikasını daha aktif bir birçok münferit hâdiseler olmuş, yetçiler burada uç kişi yaralamış revaben şunları soylemıştır : zu ettığı gıbı, geçen seçımlerds çe bilınen bir ?ev varss o da şubu gosval koşullar içinde biriaj yur hale soknuk ve daha stratejik ham 17 yaşında bir Avrupalı ile altı lardır. Başka bir gazinoda bir Mus «Biz ne Rusların komünizm kitateşekkür ediyor Müslüman yaralanmıştır. lüman oldurulmuş, üç Müslüman bından ne de B. Amenkadan gelen Adenauer Basvekıllıcı bırakıp dux: Piyasete atılanlsr. butun ha dumuzda demokra«i zor gerçekleleler içinde hareket etmek Darulâcezede kimsesiz çocuklar Cumhurreisliğıne gpçmekte ısrar yatlannı her «n ve herkese hesap çir ya, demokrasiye benzer bir şey sundadır. Polis ve askeri birlikler büyük yaralanmıştır. Şehrin başka bir tarafında 64 zalim kapıtalizm kitabından okuya için tertiplenen «ünnet düğünü, ge etseydı. hukumetı kurmak vazife verecek şekilde tanzim etmelidir gelebildi mi yurdumuza? Bir vağhâdise mahallerine rak dua ederiz. Bizım harefeetimiz Rnsya bir kere Belgrat'ta topla bir gayretle macılar saltanatı kuruldu. Başka yetişmişler ve durumun daha va yaşında bir kadın yanlışhkla baş bir ihtilâl hareketi değıl, hükümet niş bır ilgi gormuş ve muesseseye sinde Wılly Brandt'ın san;ı çok ler. nan (Non engage) hiç bir tarafa onemli bağışların yapılmasına ve artacakh. thtıyar Başvekılin hetürlü de olamazdı. him bir manzara arzetmesine mâ kasının yerine öldürulmuş, Orleans bağlı olmıyan 24 tarafsıı memlekeBır maçın boksorleri, her sevville'de iki Avrupalı, milliyetçiler darbesine, istibdada ve Anayasayı ile olmuştur. ni olmağa çalışmışlardır. men hemen son dakıkada fıkrını Demokraıi halkın bir zorlamate bir gözdagı vermek istemiştlr. den evvel, vücutlerinin yumruk dağlara kaçırılmıştır. çiğnemek istiyenlere karşı bir haAvrupalılann yanında çalışan tarafından Darülâceze Müdurlüğü. hayırse değıstirmesi \Vılly Brandt'ın taliSaniyen Krnçef, on beş gün son gelmesi muhtemel yerlerini sıkı sıdır. O da kendi kojullanm kenDevriye gezen bir asker bir âsi ta rekettir.» ver vatandaşların bu yakin ilgisine hmi adamakıllı sarsmıstır. ra, Moskova'da toplanacak olan Müslümanlar, milliyetçilerden deh rafından yaralanmıştır. vkıyı kaoslı tutmaya dikkat e disi hazırlar. teşekkür etmektedir. Bunu da geçelim. Komünist Partisi kongresine, alkıa şetli bir sekilde korktukları için Wılly Brandt (asıl adı Frahm derler. Kim, en ufak bir deligı » Cezayiı'deki kanşıklık dun Frantophyacak bir olayla girmek iste çalıştıkları Avrupahların evlerin saya da atlamış ve Lyon'da bir Cereyan kesilecek semtler Brandfı sonradan almış) polıtika çık bırafemak gafletinde bulunurÇok belilı bir çağı yaşıyoruz. den veya mağazalarından dışan mektedir. Sovyet Rnsya bir diktat.E.T.T. fdaresince transformatör Ja pek gençlığınde, 17 yaşl'arınday. ga rakibinin raerhamet bilmez Milletimiz uyanık. Milletin çoğunçıkmamıslar, kendilerini odalara Müslüman, meçhul şahıslar tarafın törlüktür, her diktatörlüğün gıdaluğu çıkannin nerede olduğunu dan tabanca ile öldürülmüştür. merkezleri ve havi hatlarda yapı ken aşırı solcu, hanı neredeyss yumruğunu yer ve yuvarlanır. kitliyerek saklanmışlardır. sı muvaffakıyettir. lacak revizyon sebebiyle bugün 6a komunistlığe kadar gıden bir sol Siyasette de böyle. Halk Henen biliyor. Burada kimsenin bir guMüfrit Avrupalı sağcıların infiKruçef, Berlin dâvasındaki kar lik ettirdikleri plâstik bombalar nahı yok. Çağımız böyla getirmış. at 8 den 16 ya kadar Şişli Otobus cu olarak atılmıştır. Zamanla (semüsamahakâr hakemin ]f> a kadar Millet çoğırnluğu artık akla karaıılıklı deklarasyonlarda, sesini Cezayirin bulanık ve gergin hava Kerim Aga Hanla sevgiliGarajı, Fransız Akıl Hastahanesi, beplerini aşağıda gorpceksiniz) dur ytkseltmek istemiş, siyasi pokerda nnı bir kat daha beter etmiş ve si Anuşka denizin ortaAyazağa civarı, Fatih Ormanıev gunlaşmış, bır bakıma ol^unlaş savan sabrı dahi onları düştükleri yı aeçzneğe uoğr\ı... yeni ve böyük bir rölans daha yap gerek Avrupalı gerekse Müslüman mış ve, şımdı. cemiyet sınıfları a yerden kaldıramar. Çağımızdaki, bu gozunu açmı; Anmtsar (Hindıstan), 2 (AP) leri. Nuri Otlakçt Çıftliği, Süvari rasında adalet uzerine kurulmuş mıstır. Şm var ki, milletlerarası Bakahm Adenauer • Brandt mii halkın önündeki politikacı, artık sında kaldılar Okulu, Hacı Osman Bayırı, Askeri Hindistanda ayrı bır Sikh eyaletı münasebetlerde açık arttırma sisHastahane, Emirgân Korusu, Fatih bir mutedıl sosyalızmın taraftarı cadelesi bu sefer nasıl bir netice doğulu gelenekten gelen politikaAjaccio (Korsıka) (A.P.) kurulması maksadiyle Hint Hükütrmi en kötii bir sistemdir. Decı olamaz. Artık çağımızdaki doPrens Kerim Ağa Han ile 19 yaşın metini zorlamak için 17 günden Zeyrek, Darüşşafaka Lisesi, Yavuz olmuştur. Pusyanın amansız bir verecek? mokraallerde bn gisteme başvuran ğulu politikacımn başı belâda. Odaki güzel sevgilisi Anuşka Von beri açlık grevi yapan Master Ta Sultan Selim, Haydar, Cibali ve duşmanıdır ve Almanyanm as!â bükümetler değiserek dnrum knrMeks'ın içinde bulunduklan luks ra Singh, dün yeni bir teklifte bu Çırçır caddeleri civarı, Bakırköy Batı blokundan ayrılmaması ıcap nun. halkın elinden kurtulabilmetanlabilir. Fakat, Rusya gibi memettiğine candan ınanmıstır. yat dün deniz altmda bulunan lunmuştur. Lider, Ingiliz idaresi Çimento Fabrikası, Çubuklu gem«i diye bir ?ey yok. Millet, böyleVEFAT leketlerde bn değişiklik ancak idati, Şişe Cam Fabrikası, Petrol Obazı kayalara çarptlğından hareket ii polıtikacının ipliğinl çok çabuk Bütun bunlar iyı ve esasen Alreeilerin prestiji pahasına olacaği altında Pencap'a vali tâyin edilen fisi, Çubuklu Hidrografi ve Dalgıç Fızıj^loiı MtldernH ni«rhuın edenMz hale gelmistir. Yat bu sapazara çıkarıyor. manların tamamiyle benimsedığı için çok zor ve hemen hemen tayŞakir Pasanın oglu. Ismet Sabah yedekte çekilmek suretiyle Sir Evan Jenkins'ın meseleye mü Okulunda pazartesi ve salı günleri fikirler. Fakat, hele seçım bah«mrimümkündür. kar'ın 'şi. Ayten VP AH B T Çüruk politikaya bir örnek, haldahale etmesıni istemektedir. saat 9 dan 17 ye kadar, Feriköy limana getirilmiştir. Lüks tekneknl'un habasî, Ö^ner. Emin VP de, Wüly Brandt'ın hasımları tarakı umursamamazlığa bir ömek ver Bu karar Amerikada ve hür dünnin Anuşka tarafından kullamSingh, Ingilızlerin kendilerini Barutçular, Civelek, Ferace, Kah fından aleyhinde mutemadıyen mek istiyorum. Yeni kurulan paryada büyük ve menfi tepkiler yalırken kayalara çarptığı ve her Zeki Savâr. Nihat Pavâr \ « anladıklarını ve Sıkh'lerin dâvası ramanbey, Adsız Nefer sokakların kullanılan, siyasi bakımdan zavıf tilerden birinin daha doğru dürust ratmıstır. N«"zaha* Arkun'ur davıları iki pervanesinin de kırıldığı bildi na yardımcı olacaklarına inandığı da, yalnız pazartesi gunu. Kadıköy tarafları var: 1 Harb esnasında bir programı yok. Vebali gunabı Iskele Meydanı ile Kadıkoy rıhtıFransa'nın Sahra'da yaptığı teeMoskova, 2 (AP) Sovyetlerin rilmiştir. nı soylemiştir. Fakat Hint HüküOrd. Prof. Dr memlekettp bulunmayısı. 2 Tâboynuna. Ber> ovle duydum. Olsa rübeler, yann dünyada bir atom nüklear denemelere tekrar başlıya Kerim Ağa Han tekned«ki tel metmin, bu teklifi, nazarı itibara mında, salı gunu Edirnekapı Salma bıiyet değıştırmış olması. 3 AKİF ŞAKİR ŞAKAR bile ne gerekirdi, dıyeceksiniz. EsTomruk, Sultançeşme ve Draman harbi patladığı takdirde, Rusyayı eaklannı ilân etmelerini mütaakıp sizi çalıştırarak yardım istemiştir. almıyacağı zannedilmektedir. * eiat etmı«+ır Cenaıest 4 er'ül ki tas eski hamam. Efendhn, bu sorumluluktan knrtaracak gibi de dün Orta Asyada büyük çapta bir caddesinde, pazartesinden itibaren Harbten sonra Almanyaya Norveç 1°*! pazart«i «ababı Çapa'daki parti programmı seçimlerden songildir. Çünkü Fransa'nın yaptıgı nüklear infılâk olmuş ve bunun » • •• • • » • • • • • • • » • • • • • • • de 4 gun muddetle Şişli Çağlayan üniforması ile donuşu. Ortoredi khniglnden saat ıo ic • • » • • •• • • • • • • •• • • • • • • » ra yap^cakmıs. Peki bu, oy istiyeve tasvip edilmiyen tecrübenin Sovyetler tarafından yapılan bir Mahallesinde saat 9 dan 17 ve ka Filhakika Brandt, harbm başla SATILIK ARSALAR da alınarak Beyazit Camıınp «•eğin halka hakaret değil mi, a emahiyet ve gayesiyle Rnsya'nıa deneme olduğu anlaşılmıştır. dar cereyan bulunmıyaeaktır. masiyle değıl, daha Hitler ıktıdag"turü!ecek. oğl» namazın! müVatan Caddesine 30 metre mesafesi ve içinde elektriğı. terbngünkü kararının mahiyet ve ga Dünyanın her tarafına bu infilâk taakıo vapılacak rferasimd^n fendı. Bir demokrasi savaşjnda mi\ n ahr alma?. vam l 0 ^ 1 1934 sekosu, havagazı, telefonu bulunan eylül 961 imar durumuna goBir arkadaşımızın babası öldü pçlerınde Almanyadan kaçmıs, snnra Edirnekapı, Sakızagafi yesi apayn ve bambaşksdır. Biri hakkında haberler yayılmış olma • re bodrum hariç 4.5 kata inşaat müsaadeli satılık mufrez arsaletten n^ için ov istiyeeeksin? TaSehltilfindeld ebed! i«tir«hatbu isi atom kulübüne girmek için sma rağmen Moskova, bu konuda bit alavere dalavere. Yani biraz lar. Müracaat: Arsa içinde Fatih Halıcılar Cad. No. 85 Gazetemız aılesınden Özer Öz Norveç'e gitmiş ve dedığımız gıbi, gahma. t«vdi edilecettir yapmıytır .diğeri ise dfinyayı tet henüz hiçbir açıklama yapmamış ^ da istim arkadan gelsin. lerin babası D. D. Y. emeklilerin. o zamanlar pek asırı bir solcu "1fatanbnl (Cumhurıyet 4153) Atle«i his için yapmaktadır. »•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J d«;n Mehmet Özler olmüştur. Ar duğundan, peşini bırakmıyan GestL Sllî 4174 Daha çok omek verirdim ama, kadaşımızm acısını paylasırız. Rnsya clddi olarak dfinyayı fiçfiotapodan ancak bu şekilde vakasıne gereği var. Bunlarm ne kadar cü bir MVSŞS dogm ıfirfiklemekilkesiz olduklanm hepimiz bılıçıtedir. Snlh dâvasımn bütün aktii yor muyuz? Felâketin nereden gel knvvetleri yeni bir felâkete mâdiğini artık hep bilmiyor muyuz? ni olmak için, artık bfitün knvvetÇağımızda politikacı en namuslerini seferber etmek mecbnriyeti lu, en doğTu adamdır. Bir ilkesi, ile karşı karsıyadırlar. bir düşüncesi olan adamdır. tlkeM. PİKÎ sı, İBancı, dusuncesı uğruna hayatını, gerekince keüesmi koyrnuî adamdır. YÜN Eğer demokrasiye ınanmışss, eğer sosyalizm uğruna savajıyoiîa, onun içm yalnız bu vardır. Onun için inanç. evlâdı âyalden de, h.ayattan da, kelleden de ustundur. O, mevkie ıikelerını gerçekleştirınek: için geçecektir tktidarı insan ETIKETE DİKKAT lara, roemlekete iyilik etmek için istiyecektir. tktidar onu kullanmıİL 8399/4165 yacak, o iktidarı ılkeler. dusunceler ve iyilikler ıçın îcıllanacak+ır. • • • • •• » ••••»• Çağımız politıkacumın karakt^ri MESUT ÖZDEMİR • budur. Çağiîmzda gerçek politika9 YILMAZ ÖZTÜRK cılar şan olîun dıve, kisise! faydaları için değü, duşuncelerinm. mıl© ZERtA KARADENÎZ letlerinin favdası ıcın poliHka vspıyorlar. Çoğu zamsn da kısı pla« ELİF NACt rak bu iştçn zararlı c'kıvmlar MERBOLİN PLÂSTİK Adalet markalı Bütun omürlsnnı, bıle bıle hıc 0 İSMET YENİSEY Ucuza yalnız BOYALARI | boya I sanayiibir çey beklemeden, harcıorlar. MISIRÇARŞISI 47 de J © INfEHMET SEYDA Kelleleri Eidıror. nde bir inkilâpbr. DekorasyonCumhuriyet 4150 X O FERDİ ÖıVER Bu, duşuncelerı ı;m c^Utıka \ Jda|yepyeni*"ufuklar açmış opanlarfiikısırca. basları d^ra gel'n '•••••••••••••••»•••••% Ö REŞAT İLERİ lan MERBOÜN fevkalâde ca% ee, yani Yassıadadakiler gibi duşun e« İnsan tortuları halıne gelmrorÖ SADE YALÇİN zip, pastel renklerile evinizeA lar. Buyuk umutlarının ateşinde # AGOP ARAD gaîeeeği insanca, viğitçe karj'lıvor binanıza,mağazanıza,salonunı> lar. Çağımız bovle pohtıkacları za yepyeni bir gutelliklkazanj ® Ve mükemmel bir ğazeteci kadrosu çok gördu. dıracşkür,' Bizde de artık halk vutmu:. cr. Fıkralari Romanlan Fırçalan Objektifleri ile Artık yutmıyaeak da. Dü=üncp=ı uğruBS, ilkelerı uğruna her ş»vlerini koymus politikacı?ını bekMvor helk. îşte boyle adamlar yurdumuzda Bir Türk Istıhbarat mensubtınuîı ask Fapalığm aforoz ettiği kitap. Italyan şoğaldıkça, biî de her gun biraz ve macera romam daha, biraz daha iyilige gıdereeiz. ç ytizleri Çagımıza ISvık insanlar ojacanî. Yasar REMAL 3kf Polittka Brezilya'ya varan Joao Sovyel Rusya'nın Goulart'ı taraftarları dün fehlikeli oyunu Reisicumhur ilân ettiler GüneyKore asker! idaresinde yeni ladilât yapıldı BCPAMR Bir secim etrafmda Yazan: Doğan Nadi Politika Ba arada Âyan Netlisı Sekreter yaptığı bir açıklamada kongre liderlerinin Goulart'ı pazartesi günü reisicumhur ilân etoeğe karar verdiklerini bildirdi Oraıt şehri dikenli tel örgülerle ikiye ayrıldı Açlık grevi yapan Sikh'i lideri 17. güne girdi Sovyetler dün bir nüklear deneme yaptıklarını açıklamadılar MERBOLİN PLÂSTİK BOYA ile r% 100 ı ADALET BATTANİYESİ kadife duvarlar ÇEYfiEK ASIRDIR BEKLENEN AKŞAM GAZETESİ ŞEHİR Sahibi: İLHAN BARDAKÇI k YARIIV ÇIKIYOR OGRENCİLERE BATTANİYE T, merbolin OTCL, HASTANE,6İNEMA, EV, TAHTA EŞYA ' HER BOYADIĞI SATHI GÜZELLEŞTtRİB KORKMA BEBEGIM KUÇUK SEVGİLİ Söhrete Giden Yol Metfnle Röportajlar METTN • « •H H H I •• Seyda nm en guzel romanı Itaiyan spor oforıtelenom hakkındaki gb'zleri BOŞ TESLIM: SENIN OLACAGIM Aradığı erkegı bır turlu bulamıyan bir kadırun hikâyesi Satıhk EV | ıçyuzu Kadıkoy Muhurdar'da 1 • 0 odalı ve bahçelı kirgir bına ö S Eyîul 1961 Salı gunu saat ; 14 15 arası Kadıkoy tkincı 5 SuJJb Hukuk Mahkemesi Ba~ | kâtjpliğinde muzayede ile S satılacaktır. Do?ya N. 272/961. • Bilgi için Tel: 363104. 5 Cümhuriyet 4151 • LAF TiLrkjyenm sıyasî hayatının RÖPORTAJLAR Reklâmcılık 1776/4173 M E R B O L İ N B O Y  v e M A T B A A M Ü R E K K E B İ SANAYİİ A N O N I M $Tİ .(Baıın 42S8 VE DİĞER BmAKAMIYACAĞDîlZ RESDÎLI ROMAKLAR FIKRALAR YE IL 8333/4162
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle