13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tKt HIIHIHIIIIIIIIHIIHHIIIHII CfJMHTJRİYET 3 Eylul 1961 Yeni Seçimler Yaklaşırken IIIIŞIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIHEIIII Büyük Millet Meclisi Yazan: Baha Arıkan 3 zılı isimlerden dilediğini de silebilmekte ve yerine istediği ada yın ismini yazabilmektedir. Hal buki milletvekili seçimlerinde seç menin böyle bir hakkı mevcut değildir. Karma liste yapamaz, isim silemez. Listeyi olduğu gib atmak mecburiyetindedir. Siyasî partilerin Senato seçimi ne iştirak edebilmeleri için on beş il ile bu illerin üçelerinde teşki lât kurmuş olmalan şarttır. Milletvekili seçimlerinde sejilebilmek yeterliği aynen Senato üyeleri gibidir. Tıpkı Senato seçimin de olduğu gibi, on beş il ile bu illerin ilçelerinde teşkilât kufma Cumhuriyet Senatosu tck dere mış olan siyasî partiler, miiletveceli seçimle, gizli ^oy ve açık tas i i l i seçimıne katılamamaktadırnif kaidesine göre, milletvekili se lar. çimi ile birlikte aynı günde yapılGerek milletvelali ve gerekse se. maktadır. 304 numaralı kanun, her nato seçimlerinde sıyasi partiler, ilin kaç Senato üyesi çıkaracaği' müşterek olarak aday listesi nı, bu kanuna bağh litte Ue tesbit zim «demezler. Seoato ve milletetmis bulunmaktadır. Senatonun vekili «eçimleri için, siyasî partr seçim müddeti esas itibariyle >ltı lerin tüzükleri mucibince yoklayıldır. Fakat kanun, üyelerin üçte ma yapmak suretiyle liste halinbirinin her iki »enede bir yeni de aday göttermege hakları var lenmesi usulünü kabul etmi; ve dır. Siyasi partilerin genel merbu kanuna bağlı bir Uıte Ue illeri kezleri, g«rek senato üyelerinin üçe ayırarak kura ile hangi gruve gerekse miUetveküi sayısının pun yenileneceği usulünü vazetyüzde onunu geçmemek iirere mistir. Kırk yaşını ikmal e^den ve merkez adayı gösterebilmektediryüksek tahsil görmüş olan her vatandaş, Cumhuriyet Senatosu üye ler. Bunun için genel kongrele• i seçilebilmektedir. kuıtlılar rinden salâhiyet almalan veyahut maeburt aıkerlik hizmetini yap da tüzüklerinde bu hususun tasmamış olanlaj, kamu hizmetlerin rih edilmi; olması sarttır. Seçim d«n yaıaklılar, ağır hapis cezası mevzuunda muteber olmıyan rarf m (erektircn bir fiilden dolayı ve oyların büyük ehemmiyeti varlctsin olarak hüküm fiymif bulu dır. Gerek senato ve gerekse milnanlar, takairli suçlar haıiç ol letvekili seçimlerinde muteber olmmk üz«re bes yüdan taıla hapis mıyan oylar şunlardır: 1 t Sandık kuruiunca verılen cetaıiyle v«yahut ıimm«t, ihtilts, irtlkip, rttfvat, hırcızlık, doland> tek biçim v e reakte çift mühürlü neıhk, aahteeillk, •mniyeti IUİ bir zaritan ba&ka zarfa konulmuş iıtimal, hilali iflU flbl yüx k> sy puıulaJarı, zartıeı nıclardan biriaiyle kesia 2 Hangi şeçmen tarafından aolarak mahkftm ohnaf •ianlar se tıldıgı belli olacak şekilde imza, eil«mcsl«r. raühür veya içaret tasıyan zarfa konulmuş oy pusulaları, S«nato secimlsrini, milletvekili 3 Herbangi bir i?aretZi oy pu••çimiaden ayıran iki mfihim nok sulaları, ta mcreuttur. Bunlardan Mrisi, 4 Hangi partiye veya hangi yukanda da ifarct etügimiz gibi, bağımsız adaya ait olduğu belli Senato ••çimlerinin çoğunluk «*• olmıyan oy pıuulaları. temi üıerine ierm ediknesi, digeri Yakanda işaret etmiş olmakla is«, flanatn Mçimlerinde karma beraber, tekrarında fayda gördüB yapılabilm««i hutualanğfimüz bir nokta vardır ki o da dır. 8«nato »eçimlerinde seçmen milletvekili seçiminde, »eçimin diltdlgi adaylan yazarak ey punispî temsil olması dolayısiyle •ulajı deldurmakta »erbeıt olduyapılmasına knkân karma ğu fibl, b«nlı oy pusulaatada yayoktur. Kezalik bağımsız adaylara oy veren bir kimse de oy pusulasına aneak tek bir bağımsız V E F A T adayın ismini yazmak mecburiye^r^f Tfr! merfanm tindedir. Cafer IftmtHntn v» S*rk*t Hanımm mahdumu Avukat Şükrü Seçimlerde propaganda ve aday DOmerin yegent, Tueear Ter*i lık merztılarinı kanun, teferruatRahml öraegln kardeîl, Şeflka la incelemis bulunmaktadır. Bu ömeğin esi, Tegmen Acar ve hususlar hakkında, yine bu süAf«t, Enfftn, Olktt Orne*ia batunlarda çıkrms olan 14 ve 24 balan o k l sporcalardaa afustos 1961 tarihli iki yazımızAYVAUlttl da kâfi tafsilât mevcut bulunmakNURİÖRNEK tadır. Burada çok kı^a. da oİ5a şu 2 9 90 cüıetleri tebaruz ettirmek isteriz: dır mBptett oldutu ve kendttnt yatağa wir cden hartalıfctan Seçim yeterliğini haiz olan ve okurlulamıyarak Hakkın rahmetuz yaşını bitiren her vatandaş atlne karoemuçtBj. Canazesi daylığlnı koyabilmektedir. Yükr 3.9 Jel pazar «OnO W t Camisek Seçim Kurulu üyeleriyle, il tnd* kılınıcak 6g1e namazını seçim kurulunu teşkil eden hâmütaakıp Zindrllkuyu mezarkimler ve ilçe seçim kurulu başlıgma defnedlleeefctlr. Mevlâ kanı hiç bir çevreden adayhklaAilesi nnı koyamazlar. Iktisadî Devlet Cumhuriyet 41M Teşekkulleri de dahil olmak üzere memurlar, adaylık için istifa mecburiyetinde değildirler. Ancak vazife jördükleri seçim çevresinde Yaptığı muvaffakıyetli bir 1 adayjık koyabilmek ifin iki ay •afra kesesi ve kanalı amell • evvel istifa mecburiyetindedirler. yatı ile benl kısa zamanda ye S Kezalik ordu mensupları, ordunlden sıhhatlme kavuRturan S dan aynlma hakkını kazanmadıkmuhterem Doçent Operatör • Doktor Ş ça aday olamazlar. Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisinden teşekkül etmektedir. 304 nuınaralı kanun, Cumhuriyet Senatosu seçimlerinden, 306 numarah kanun ise Milletvekilleri seçiminden bahsetmektedirler. Milletvekili seçimi, nispi temsil usulüne göre yapılmakta, Cumhuriyet Senatosu ise çoğunluk esası üzerine seçilmektedir. Kanun, seçilecek milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu sayısını dondunmuş, Millet Meclisinin 450 milletvekilinden, Cumhuriyet Senatosunun ise 150 Senato üyesinden vücude geleceğini kabul etmiştir. IMIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIHNIII I G Ü N Ü N K O N Ü L A R I | 1111= IIIIUIIIIIIimillllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIII! =1111 HEM Bir daha anlatalun! eçenlerde yazdığım bir yazıda yeni bir fabrika knrdnk mu sanayicimizin derhal hikvnete 4*nerek vücude getirdiği mamfiUerin nömasilleri için gümrük kapılarının kapatılmasını istedifinden, fakst kendisnrin yaptıklanfl ınJ iu kf'ii ve r"*"*'' ^ i r £ ' * " fikâyet f*mif«m. Ba yazı üzerine sanayicilerimizden beklediğim gibi bir çok mektnplar aldım. Burtardan büyük bir kısmı ne demek »tediğimi anlamamıs görİBÜyorlar, bir koaunın söylediklerini 4e doğrusn ben Oaun için maksadımı bir daha ve «çıkç» iıah edeyim. B« yazıyı evintin terasında yazıyoram. Uzağa gitmeye Iâyok. Işte terssı gvnesten k«rayan iki bayâk sensiye gözlerimin önönde duruyor. Daha bir mevsim evvel biri yeşil, diğeri kırnBzı iken çimdi ikisi «e bembeyaz oldular. Hatbuki k«aı$a•na Arrapa « a l ı «laa daha ç«k eski «emsiyeleri reoklerini «Idugn gibi muhafaza ediyorlar. Durun, bitmedi, dahası var. Işte şemsiyelerin altında üç, dört tane demir iskeletli, renkli yelkeu bezi kaplı bahçe koltu$m duruyor. Bm bezleri bana yerli malı bezlerin en Eaflamıdır. tfiye venniglerdi. Alslı iki ay bile olmadı. Birisi üstlerine «Uıranca sanki kâfittan yapılmışlar gibi yırtıhp avnbyorlar. Bagün yama ifindeler. Halbaki komş» m«n bir Amerikalıdan kulUDiıln ı ş elarak aldıfı aynı koltuklann becleri oldufv gibi durayor. Işte su dakikada ezerine otnrarak b« yazıyı. yaıdıfıra şezlengvn nikelâjh kısımları dört ay evvel ilk aldıfım g€nlerde pırıl pınl parlarkea smdi yer yer karanp p«l p«] UkfiUnediler mi, paslanmadılar mı, nyuzlaşmadılar mi? Yine komşumun senelerce evvel Avrupadan getirttiği buna benzer eşya ise partakİyi ama arkadaşlar, ben bu sabte, b« çürüic, ba hiyleli seylere Avrupadaıı gelen miikcmmelteri kadar para ver4iaa. (A'içia verÜJBÎJ dij£ »«rmuyormıı. Vaktiyle aym aaalicı cevattuu ba millet kendi kendine çok verdi ve yerli malını seve seve aldı. Şiradi beaim ve benimle fcirlikte herkesin sorduğumuz snal o değil de fm. Ne vakte kadar vereeef»? tfte «Kva 4m sualde ve onun cevabındadır. Türk sanayicisi, bif olmazga büyük kısası bn milleüo büsnianHaıi, vaUnseverlifini coiistimal etmiş, çabak ve ook kamırmak irtn g«rarfik kapılarmm kapali otnştından bilistifade çürük, hiyleli, taklit mamuller yapmış ve vatandaşı bunları almaya zvfiamiftrr. 9m yfrtârn 4e bugün ona, acı ama hakikat, tek krir soillet ferdioin itimadı kalmamiftır. ŞinnJi «bfti knrda^fim fabrikada falan raalı yapıvorum. Artık bvnan Avrapadan ithaline lürom yok» dendi mi hcrkes irkilmekle, bn talep herkeste aynı şekilde aatipati yarataıaktadır. îşi holâsa etmek lâzım gelirse söyleneeek şudnr ki mesele D a ı n i efkârda caoayiciye ve yerli mala karsı uyanan itimat bıthraauıdadir ve ba bahran «özle de^il, ı n a aeneler fiiiiyat ile yalanlana yalanlana aneak ortadan kaîkacak kaflsr yerlesıolş, kökleşmis durmndadır. Eğer bir güo bn memlekette yerli mala karfj ilk zamanlana itiuat ve sevgisi ayanacak olursa bondan sanayici kadar müstehlik vatandaş da memnnn olacaktır. Bandan kimse şüphe etmesin! Cevat FehnH BAŞKÜT Eyüple dinî âyin yapanların duruşması Eyüpte dinî âyin yapmaktan sanık olarak yakalanan 42 kişinin duruşmastna dün de, Eyüp Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilmiş tir. Duruşmada tanık olarak dinlenen 6 kişiden 5 i, dâva konusu hak kında hiçbir şey bilmediklerini söylemişlerdir. Tanıklardan sadece biri, sanıkların, dinî âyin yaptıklarını ifade etmiştir. Duruşma esnasında sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep etmiş ve söz alan Savcı da, avukatlann bu talebine uyulmasını istemiştir. Mahkeme, sanıkların tahliyesi hususunda bir karar verilmek üzere, duruşmayı başka bir güne bırakmıştır. ' Rey Mriil.liirii * Ekseriyet sisteminî tatbik eden istikrarlı demokrasilerde, seçimlere dair isabetli tah minler yürütmek güç değildir. Çünkü oralarda, rey ler umumiyetle iki büyük parti tarafından paylaşılır. Seçimlerle iktidara gelecek partinin kabinedekimlere vazife vereceği ve nasıl bir siyaset takip edeceği önce. den bilinir. Halk, adayların şahsiyeti ve hizmet kabiliyeti hakkında açık kanaate sahiptir. İkti darın değişmesi veya yerinde kal ması. reylerdeki ufak veya mutedil dalgalanmaların istikametine bağlıdır. Memlekette hüküm EÜren şartlara bakarak ve umumî efkârda sondajlar yaparak, seçim talihinin hangi tarafa güleceğini daha oylar sandığa girmeden sez mek mümkündür, Siyasi hayatı ahenkli seyir takip eden bir ülkede reylerin ne derece istikrar arzedebilecegine Büyük Britanya misal gösterilebilir. Bu satırları yazarken, Ingilte renin 1950 ve 1951 yıllarına ait seçim istatistikleri önümde duruyor. Kısa fâsıla ile yapılan seçimlerde, tşçi Partisi adaylannın aldıkları oylara bakıyorum. Işte Deptford adında 55200 seçmenli bir intihap dairesi.. Buranın Işçi adayı Sir L. A. Plummer 1950 de 28230 rey ve 1951 de 28878 rey almış. Aradaki fark, 648 den ibaret. Sayılan 55219 u bulan Barking'li seçmenler de, sanki aralarında sözlesmişler gibi, Somerville Hastims adında bir doktoru her iki seçimde 187 rey farkiyle kazandırmıslar. Liverpool'in kadm adaylarından Elizabeth Braddock'm aynı devrede reylerindeki artış da, sadece 395. Ingilterede, bilhassa işçi bölgelerinde, seçmenlerin ftadakati hakikaten dikkate çarpacak derecededir. YAZAN: Dr. Feridun Ergin tır. Bu sebeple, 195061 d«vresınde, oylann dağılışı bir hayli dalgalanmıştır. Bir seçimden digerine, aynı partinin bazı vilâyetlerde aldığı reylerde ehemmiyetli değişiklikler müsahede edilmiştir. Fakat siyaset hayatındaki istikrar sızlığa rağmen, muhtelif bölgelerde reylerin muayyen temayüllere tâbi olduğunu düsündürebileeek alâmetler eksik dejüdir. 1950 den beri israrla partilerden birini veya diğerinl destekliyen seçim çev releri bulunduğu gibi. iktidarı ka zanacağı sanılan tarafı tutmaya ehemmiyet veren veya iktisadi mü lâhazalarla reylerini bir istikamet ten öbürüne kaydıran vilâyet ve kazalar da vardır. Bugün, memleketimizdeki rey strüktürü. 195057 devresine kıyasla çok daha güç teşhis edüebilecek bir karakter almışUr. Bu teshis i, siyasi bünyede ve «ecim sisteminde vukua gelen değişikliklerle alâkahdır. Şartlannı aneak zamanla kavrayabileceğiraiz yepyeni bir tecrübenin eşiğinde bulunduğumuz muhakkaktır. şaiuslara değil, li*telere vermekteftir 1Û Ü7 de Hürriyet Partisinin geçirdiği • tecrobc, hal km jc u T v e t li bir partiyi barakıp yerine ferü kıymetleri tercih etmiyeceğini öğ retmistir. Haibuki nispî temsilde belli bajlı partiler Parlâmento ü yeliklerini aralarmda paylaşacak ları ve hiç bir liste tam olarak ka zanmıyacağı cütetle, durumun tamamiyle farklı kıymet hükümlerine yol açması ihtimal dahilinde dir. Bir vilâyette kuvvet sahibi olan iki veya üç partinin nasıl ol sa Parlâmento üyesi çtkaracaklarını dikkate alan seçmenler, kendi reylerini kullanırken liste başlann daki adaylann şahsiyetin^ bnkuıa ya başlıyabilirler. Partililerin çalışma havası ve lis telerin tertiplencıe t a m da, ekse riyet ve nisbî temsfl sistemlerin. de, birbirinden farklıdır. Ekseriyet sisteminde luteler tanyim o lu nurken. memleket çapında bir ve ya birkaç isimle beraber, mahalli belediye reifileri, parti başkanlarf* ve bazı parti idare heyeti üyeleri fazla güçlük çekmeksizia yer alabüirlerdi. Buolann yantnda, «yrıca her kazadag orada kurvetli elan bir şahsı aday göstermeye ehemmiyet veriiîrflî. Bu suretle lis telerde hem kuvvetli isimjer buhı nur ve hem de vüâyetin her sinde, oradaki kampanyayı idare edebilecek bir aday temin edilmiş olurdu. Nisbi temsilde ise, merkez adaylığını dar tutmaya veya tamamiyle kaidırroaya mâtuf cereyanlarla karşılaşıldığı vâkidir. Teş kilâta hâkim olanlar, yoklamalarda kolaylıkla diğer tanınmış ve ih tisas sahibi sahsiyetlerin önüne ge çebilirler. Kazalardan gösterilecek adaylardan bazılarının ait sıraya düşmesiyle dc, partilerin mevzii rnücadele kabiliyetleri ve masraf kapaciteieri biraz zayıflıyabilir. Bu durumların hangi partilerde l«?h ve aleyhe netice doğurabileceğini seçim kampanyasında anla mak mümkün olacaktır. Belediye havagazı abonesi olmak istiyenlerin dikkatini çekiyor Yedikule Gazhanesinde havagazı istihsalini artıracak tesislerin ikma linden sonra, tstanbul cihetinde ihtiyaç sahiplerine havagazı verileceği ve ileride tehacümü önlemek amacı ile de abone kaydına başlan dığı bildirilmişti. Bu arada İ.E.T.T. Idaresi ile ilgiıi bulunmıyan bazı kımselenn havagazı verilmesinde öncelik sağlıyacaklanm vadederek, ihtiyaç sahiplerinden para topladıkları öğrenilmiştir. Idare, havagazı verilmesinde müracaat sırasını gözönünde tutacağından, vatandaşların bu gibi şahıslara inanarak para vermemeleri ehemmiyetle bildirilmektedir. Belediye Zabıtası btr at mezbahasını meydana çıkardı Belediye Zabıta Müdürlüğü, Karagümrükte at kesen ve etlerini tanınmış sosi ve salam imalathanesine nakleden at tüccarını yakalıyarak ilgili makamlara teslim etmiştir. Karagümrükte Hatice Sultan Mahallesi Çınarlı Çeşme Bostan sokağında 26 No. lu evde oturan Çingene Cemal namiyle tanman at tüccarının at kesip etlerini salamsosis imalathanelerine sattığını haber alan Belediye Zabıtası merour ları, muhtelif kıyafetlere gircrek bu şahsı takip etmiş ve suçüstü yakalamıslardır. Zabıta, etlerden ve imalathanedeki kıyma ve mamullerden nümuneler alarak tahlile göndermiştir. Eti nakleden kasap Mahmut ve 56940 plâkalı taksinin W ö r ü Ismail Gürkan, polisçe ikametgâha raptedilmişlerdir. Nümunelerin tahlil sonucuna göre gereklt kanuni muamele4 yapilacaktır. , Belediye Zabıtası donıraa 17 gün takipten sonra meydana çıkarmıstır. İhale edilecek yollar Belediyece bu yıl programa alınan yollarm tanzimi için gerekli muameleler süratle ikmal edilip ihaleleri yapılmaktadır. Pazartesi günü de Belediye Sarayında, Kuştepe, Yıldıztabya, Küçükköy, Portakal Tokuşu yollan ile Dolmabahçeden Taşkıslaya çıkan yolun asfalt kaplama işleri ihale olunacak tır. Ekseriyet sisteminde, az bir rev farkı dahi, iktidara Meeliste sag lam bir üstünlük kazandırmaya kâfi jjelebiliyordu. Nisbi temsilde İse, kuvvetli teşkilâta sahip par. tilerin hepsi dolgun kadrolarla Parlimetıtoya girmek fırsattnı el de etmektedirler. Bu itibarla. ye ni rejimin hükümetleri. ya hayli dar bir parti grupu ekseriyetine dayınacaklar veya muhtelif parti lerin kuraeaklan koalisyonlardan doğacaklardır. Her iki halde de, iktidarın takip edeceği umumî si yasette. müteaddit partiler müessir birer rol oynayabileceklerdir. partiTürkiyede, çok partili rejime gir Eskisinden farklı olarak, yalnız bir tanesi tek başıdiğimizden beri, siyasi hayat hiç bir vakit istikrara kavuşamamış na icraatın tertip ve tanzimine devamlı surette hâkim olamıyacaktır. tktidara namzet görünme vas Bana öyle geliyor ki, halk önüfının seçme n üzerindeki psikoloMEVLİDİ ŞERİF jik baskısı £a, 1854 veya 1857 yı Daüzdeki seçirolerde partilerin hüAziz kaniefimiz lına kıyasla, çok daha hafifliyeeek viyet ve karakterini yeni bir gözle Joymetlendirmek cihetine gidetir. REFİK RODOS cektir. İktisadi *»mniyet ve retah Kıymetli kızımız Genis bölgeli ekseriyet siıtemle jjtiyenler, simdiye kadar vadedilrinde, seçmen reyini umumiyetle mi», fakat bir türlü gerçekleçtiriNAZAN AMAL'ın aramızdan vakitsiz ufullerinin lememis icraatı basarabileeek isim yıldönümO olan (4 Eylul 19M) leri listelerde anyacaklardır. Huile (7 Eylul 19M) tarihlertnl zar ve ahenk hasreti ç«kenVrr. esJ birieftiren (« Eylul 1961) tarihli SAFFET CAMDELEN ki ve yeni partilerin maksat ve çarsamba günü ikindi narnazıhedefl«rini tahlile çalısacaklardır. İle nı mütaakıp Tcsvikıye Camiin / Partizanlık duygocund^s kurtulade sonsuz istirap ve elemünize / SAİM ARPACIOĞLU mıyanlar, mecfaat ve sempati hi« bir teselli olan Hatim duası ile. i Nişanlandılar gönüllerimizden silinmiyen mu lerimn eösterdigi istikamete yönekaddeg varlıklanna ithafen Tesleceklerdir. Bu sefer de, her zaKızıltoprak 2 Eylul 19« f vikiye Camii Basimamı kıymanki gibi, yiae zıt temayüller ve metli Hafız Hüseyin Kuçlik Cumhuriyet 4154 cercyanUr çarpifacaktll. Fakat | tanrâfından HertipfFnen friemleneticede, eskisinden çok farklı bir I ketimlzin güzide HafızUnndan rry EtriUetürü ile karfilaşmamız, JAKLİN BEYLİTAN K5ni Kfliae* • CemjivGenç ve îbtimal dıjında dejildir. digerlerinin lştiraklyle Mevlldi ABAM EÜSTEM Ş«rif okunacağından kendilerini Y. Mühendis »even dost ve dinda^lanmızın Nişanlandılar tesrifleri rica olunur. Ağabejsi ve Babası Annesi Büvükada 1.9.1961 Fethi Amal Vredia Am.tl 0 Nüshasj 25 Kurus f Cumhuirj'et 4183 } Cumharlyet 4152 Tnrkiyt flarlel Kasım I CEKİLİSİNOE Liralık CUMHURİYET . Lira Kr. 75.00 40.00 22^80 Av. Orhan Başarı Isçi Sigortalan Kurumu tstanbul Hukuk İşleri Müdürü Naim Tezmen Işçi Sigortalan Kurumu tstanbul Avukatı TEŞEKKÜR j İki yaralama olayı Ortaköyde, îbrahim Pulat adında bir genç, birlikte yaşadığı Sabıha Günyuzlü adındaki kadını muhtelif yerlerinden bıçakla yaraa mış tır. Yaralı hastahaneye yatırlımıs, sanık genç ise yakalanmışır. Öte yandan dün Yalova'da, saatçilik yapan Zeki Solak adlı bir şahıs da, aynı yerde bisiklet tamircıliği yapan Ali adındaki bir sahıs tarafından tomavida ile bacajc ve kolundan yaralanmıştır. Yaralı saatçinin tedavisi yapılmış, olayı mütaakıp kaçan sanığın aranılmasına başlanmıştır. İ$ Hukuku ve Sigorta Mevzuatı nın 10/8/1961 e kadarki değişiklikleri ihtiva eden (4 ü n c ü b a s k ı s ı ) kitapçılara dağıtılmıştır 1U2 sayfa, bez ciltli olarak 50 liradır. İst. Galata P. K. 307 ye müracaat Cumhuriyet 4156 Eaaan ve Vsyan Cumhuriyet Matbaacılık ve GazeteciHk Türk Anonim ŞirketJ Cağaloglu Halkevl Snkab No. .3941 Sahlm Yan Islertn) flllen idare edeo Mesul MOduı Seneilk 6 aylık * «yilk lAn Kr. 150.00 80.00 44.00 PARA IKRAMİYELERI Ç E Y L O L k a ı id A ş mn nâOâf NAZÎME NADİ BUTÜN TASARRUFLARINIZI Kanun propagandayı muhtelif jekillerde mütalea etmiîtir. Meyameliyatımı aaiste eden ve n«r • danlarda propaganda erüne; bat> kozitor doktor beyiere amell S tıktan sonra yasaktır. Radyo ile yata gelmeden evvel feçirdiğim e tehllkeli ve Istıraplı geeede be | propaganda hakkı, yalnız siyasî nl teskln ve tedavi için uyku • Dartilere verilmis bulunmaktadır. propaganda ve istlrahatlerini feda eden S Hangi meydanlarda Dr. ÎBRAHÎM KOSPANÇALI İ yapılacağım ve nerelere ilan asıve Operatör Dr. RAMlZ KINA • lacağını il seçim kurulu tayin Ll'ra öraur kliniğinde vattıfım S edecektir. Devlet ve devletle alârauddetçe yOksek alâka ve i kalı hiç bir otorite, seçim esnayardımlanm esirgemiyen Dr i EKREM AKALIN'a. gerek biz • smda, seçime tesir icra edebüecek zat ihtiyarı zahmet ederelc i hiç bir faaliyet gösteremiyecektir. «erekae telgraf. telefon ve mek > tupla hatınmı soran âcil şifa S İstanbul Postası 16 yaşında dileklerinde bulunan muhterem ' Şehrimizde çıkmakta olan «îstanzevata. ömür klinigi doktor ve S personeline candan tesekkfirle " bul Poıtası» isirali güalük ticaret rimi arzederim. • gazetesi dünkü sayısı ile 16. yılına Fuat Aktan • bastnış bulunmaktadır. Tebrik eCumhuriyet 1 . 3 13 S der, daha uzun yıllar neçir hayatı»na devamını dileriz. ADNAN Salepçioğlu'na | VECDİ KIZILDEMİK Garetemıze gonaerllrn evraü *e yazılat ne»redi!sin edJinoesln lade edilmez. tlânlardan mesullyet kabul edilmez Abone ve flftn lçlen lcln. zarfın u^rttne «Aboneı veya «tlftn ServljJ» kaydınıc feorunas) lazımdıı BU GAZETt YASASUJA ETMİSTÎR. BAS1H AHLAK TÜRK ÎİCARET BÂNKASI ndo Toplayınız ~*J ' Rpfclâmrılık 1714/4169 Eylul 3 Rebiülevvel 22 î 3 TAVIJK ve PİLİÇ \ AlirWCAKT.lt Asgarî 500 adetlik partiler halinde kesümis, temizlenmiş Nevhemşir cinsi Piliç ve Yarka satm alınacaktır. Cins tavuk yetiştiricilerden tâlip olanlarm şeraiti öğreBmek üzere Earbiye Cumhuriyet caddesi 233/4 No. ya müraeaatleri rica okmur. c O s ç 8> X < c a M (s n i a « V. E. | 5İ9İ1Z.13 15.53 18.39 20.18) 3.43 110.41' 5,33 9,13 12.00 1.SS1 9.03 IL 8391/4187 ^ııııııııımmmııııııııııiHUiıijfiııııııııııııııııııif^^ EASKve MACÜBA KOMANL 64 6İRAMERİKALI Sevrilim, aldanmıyortunuz. dedi. Şu eüolerde ölmüs zannedilmemde büyük fayda var. O halde motabık mıyız? Evet, Fsbienne. Gidin, T« mar»yı çörün. Entinim ki size güzel bir ziyafet çekeeektir. Bu Uadar u bir ziyafete defer. » Dönüsümde «izi burada görecek mfyim? Uayır. Çönkü tbn Sbnlan'm bürosuna çidip bttevm plânı mızı Uonuşaeagım. Uaydi. »irodi güle güle gidin, komedyanızı gttzel çnzel oynayın. Bir paravana arkatına (fzlensem de, sahneyi seyreteem, Hatan, Fabienne'i kacakUdı, odadan çıktı. Kırk beş dakika sonra, Ay$e eözükiü. Yine özor diledi Preıısle sohbet ederken sizi raJutüiz ettisiro için teknr öziir dilerinı. Ama Tsmars'nın darumu beni oudişelendirmifti. dofrusu. Sizi neden dolavı bu Uadar «öreeeği gelmis, anlayamadım. Orasını ben de bilmiyo'rtım Ayşeeifitn. Her zaman söyler«in!ı ya, bn kadin şımarık bir çoeufa benzlyor, aklına geleni yapmak i«tfyor. S«n baberler nanl? Hayber delikte. Beşid tflâh ve mühimmat bekliy*r. Hanlı, düfmanlar, birbirini a», vallayan peUivanlar gibi karfilıklı bakısıy.rlar. Haremdeki hanımUn gördünfiz mi? Ne Bagfn gördSm. B t u ı tüvenlf, sij bi r Amerikalı meselesinden bah*eimi««iniz. Talnır tl»na ile DoUres kederli. Glady« her ıeye kar»ı mfitevekkil. yp tneU «kiıysr. N«rma, hiç bir teye ftiludı •Inudıil ipio heup yspDukJ* mtşful. Nanl nessp? Na«l heasp? New York'ta iken telefonla çağırılıp tanıştıfı erkeklerin sayısını bulmafa çalışıyor. Arasıra birdenbfre bir yent isim ha(ırlıycr, yekunn düzeltiyor. Vakit çeçirmesine yarıyor bn iş. Ama sekerim, Tanjara'yı fazla beklettini;, haydi hazjr nustnız? Evet. S « evinize dönebilirsinlz. Olhp bitenleri yana anlatınm. Hemen gidiyorum. Yirmi beşinci bölüm Fabienne, gözdenin bacı yafı kokan geniş «dasına girdiği zaman, Tamara vctüne saldjracak zannetti. Yerinden fırlamıs, yüzü sabırsızlık ifadesl doln, çenç kadının bileklerini yakalamışü : Nedir bn? Ne olnyor? Dört günden beri niçin hiç secio sedan çıkmadı? Fabienne, Hasan'a vadettiği gibi, rolünü iyi oynamayı kararlaştırmıstı. Gözlerini kapadı, derin bir göğiis geçirdi. Tamara'nın omazlanna yapiftı, bo ğuk bij sesle, dili dolaşırcuma: Tamam, dedi... Oldu... Tamara, Fabienne'in perişan vüzünü görmek için, onnn başını hızla vukarı kaldırdı, nıfijdeye güç inanarak : Mnva/fak oldrn 8yle mi, Fabienne? dedi. Fabienne, çabnk söyle, başardınmı bu işi? Söyliyorum ya, oldu. Izah «t... Xe zaman oldn?.. Nasıl oldu?.. Fabienne, kesik kesik anlattı: Bir stat ya ol«hı, ya «Immdı... öğle nyknsana yatmıştık.. HAREMDE t'vaııdı. İki kahve ısmarladı. Fsbietme «tuia. sözlerinin te> sirli tlması için sesine, gereken t#n« vennek istiyen başanh bir artist gibi devam etti : S«ara? S«nra? Banyo salonnnda yüzünü yıkamak için kalktı. Bu fırsattan faydalamp, o bildigin işi yaptım. Sonra? Söyle, daba söyle. Tamara, Fabienne'in ağzının içine bakıyordn. SoğakkanlıUğım bulmasına yardım için ellerint okşadı. Fabienne devam etti : Sonra, yanıma geldi otnrdn, ben kendi kahvemi içtim O da kendininkini içti... öyle titriyordum ki, fincammı iki elimle tutmağa mecbnr olnyordum. Aradan iki • üç dakika geçti geçmedi, Hasan'ın inliyerek yatağa devrildiğini gördüm. Nefes alamıyormnş gibi, ellerini boğazına götürmüştü... S«nra sırtüstü düştü. Sonra ne oldn? Sonra kendini kaybetti, artık kımıldamadı... Ayşe tam o sırada geldi, senin beni çafırdıgım haber verdi. Bayılmak üxere idim. Bana Ukman rnhu koklattı, Hasan'a baktı.. Nabzını yokladı... Öldüğünü gördü Ben çıktun, deli gibi, bir saman bahçede dalaştım, Ayşe doktor çağirmağa gitti, fakat giderken, prensin kalbinin durmuş olduğnnn söyledi, Fabienne hıçkıra hıçkıra sedire kapandı. Tamara sevincinden kabına sığamıyordu. Fabienne'in yanına otardu, diploma!ı bir hastabakıeı meharetiyie, şakaklarını kolonya ile oğda. Çevirdiği dolabın, istediği müdAet zsrftada ba kadar mükemmel bir ba^anya ermesinden ıkılayı s«n dereee neımiBnda. Fabienne, heyecsalara mağlup olmaş kadın rolfinâ mükemmel surette oynarken, Tamara düşündü. Geleeekteki hâdiseleri önceden tahmin etmege califiyordu. Ertesi gün, Ilasan' ın kalb sektesinden Sldfiğm haberi çehirde yayılacaktı. Selim Zeyd derhal harekete geçeeefi için, Hstcan'ın taraftarlan b*şau kaidıklann^ia" hftutn teslim olacaklardı. En kısa zaman içinde, en az zararlı parti kazanılacaktı. Naib. sevgili yeğeninin ölümüne alenen ağlıyacak ve ona mükemmel bir eenaze töreni hazırlıyacaktı. Müjdeyi efendisine bir an evvel yetiştirmek istedi. Nola'yı cağırdı, altesin dairesine gidip, hemen kendisini görmeğe gelmesini rica etmesini söyledi. Nola çıktı. Tamara kokoUr, padralar süründü. Vabienne, sedirde yatıyor, fftzde dinlenlyarda. Naib gelinceye kadar, Tamara, yavaj sesle, nekahet kaUode bir b u U y ı teselli eder gibi, genç kadını teskine çalısıyorda : Kendine gel,' güzel 1nunrun, düşün ki senin sayende, Steki kadınlann hiçbir şeydeıı karkuları kajmadı. Hoş senin de, benim de kork«ra«z kahnadı. Vicdanın bftyük bir ağırlıktan kurtulrans olmalı. Bu güzel hareketini îfsa etmeğe inı kân bulunduğu gün Shamruf devletinin bir milli kahramanı elaeaksın. (Arkssı var) TOYO LÂSTİKLERİ 'sr\ JAPON MALI BSÜUSTO % ffînî* j^csnte «CuBÖİ^ ^ertn' Agır yülder alüoda.... Fazla tdlometre içiiı: TOYO lâstiklerini kullanınız TOYO LÂSTİKLHRİ paranızın karşılığını fazlasile y/erir.' OKTAL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ootapden fcrtfeş Oeresi C»L 611lnci Kat İstanbul TeJ: 445353442343 Tdflr. OKTAL IL 8398/4163 ^JIIftllllllllllllllinillHIMIIIIIUIIIIIIIIIIHIlllllllMIIIIIIIIIHIIIIIIIinnilllllllllll
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle