20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT • ••lll I I ııı ıı II lıııııı ıı ıı ıı MlllıiMlll ••( •••••••••••••••II • • • CUMHURİYET •••••••••MlıııııllllllllllllMMMIIIIIIItl«tltllllllllttlllltlltltllttlltll«tlltllIltlttittl«aillllllllltlllI«tltİlltllİflltllltllltttttll«ltlİlltlt<IIIHIHK 3 Eylul 1961 ğ Kesımi. Koman. 169 BANKfcKtN M İ L Y O N L A B I Çizen: TVKS SAYOL Çcrinm: Mashar KUNT llll>>lllMIII>IIIIIMII>llllll>IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|lllllllllllllltllllllillllllllllIlIIIIIII)IİİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIİIİIIIII«HOIlllIIIIIİIIII*IIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllll)lllllllllllllllllllllllllltllİltllll>lllMlllllS YAMAN KOKÂV 163 Bir dakika sonra Morillon ve doktor Maugars asağı inerek Denise'i Lacien'in yanına bıraktılar. Doktor Komillon'u odasıns sldı ve ibtlyar aktör: «Doktor, dedi, siz de takdir edersiniz ki Lncien'e teca\üz edeni yakalamak en büyük emellmiıdir. Bunon için Lucien'e bazı snaller sortnamız gerekiyor.» «Şimdilik mecalsizdir. Birkaç fün bekliyelim...» «öylevse mflsaade ederseniz sizden bazı şeyler soralım: François, kardesi Lucien'in bnraya yakın bir yerde knyuya atıldığını söyledi. Bu kuyn bnradan gürünebilir mi?» «Tabiî görünür. Gelln bakın.» Romillon pencereye doiŞriı ilerledi ve sordn: «Bn yer kimin?» « La Tourelle villâsı sahiblnin.» HAF Rahminin işgüzariığı! Yazan: Burhan FELEK E Daba kapalı tribündeki yer= lerine benüz yerleşmemislerdi. = Vatandas Ahmet Efendi, Rah= miye; önündeki nznn boyla a damı göstererek: E tstersen, bnraya »el. önün E dekl mâni olmasın. Ş Tok agabey! Benim yerim ile gözgoze geldi.. güldtt^ lonAhmet önledi= iyl.. Çok beyeeanlıyım, agabey! Tok kardesim.. o lâf olsnn r» döndü.. Tabiî stadyomda = Neden o? herkes birbirine bakıyordn. Bir E Bizlmkiler bakalım ne ya diye bağırdı. Knlüpten falan denbire önündeki zayıf adam: anlamaz o! = pacak?. Anlamazsa ne diye para Hayn, senin arabanın ren= Vatandaş Ahmet Efendi susgi yeşil değil mi?. E tn. O gün Rahmiye bir arka verip bnraya geliyor? Rahmi: Açık yeşil. = daşı iki bllet vermlştl. Maça Tahn para falan vennedik Tamam yakalandık E gitmek içln evvelden almıs; fabiz... Sns be Fazlı! Baçımıza E kat adanun tzmttte i?l eıktığı Anaforcu desene!. belâ mı getireceksin.. diye koE içln Rahmiye: Kalın sesli, uzun bo>ln a dam, nnştu.. Rahmi de bu lâfları = tki bilet var» ister misin. duydn.. Ahmedi dürttü. Ahmet E Ben lımite gidiyorum. Çok gu âdeta belâ arıyordu. Ahmet etrafta neler oluyor diye uE zel maç var Rahmi! diye ver tekrar lâfa karıştı. Kardeşim! Bize arkadaşı zaklara baktıgı için o lâfları E mi«tl. Rahmi de biletleri alıp raız iki bilet verdi. Kendisi için ışitmemiştf. Rahmi dürttü. AhE Ahmet Efendiyemet Rahmiye baktı. Rahmi gö= Agabey!. Gidelim, çok gü almış, işi çıkmış.. biz de vakıt geçirmeye gcldik. öyle uzun zünü kırptı, çenesiyle önündeE >el maçmış. Bn sene hiç maç uzadıya kulüpçu falan değiliz. kileri gösterdi ve sns işareti oE seyretmedik . larak dudaklarını büzdü. E Vatanda» Amedin de o gün Kusura bakma!. Haa! öyle söylesene!. Ne E bir kasavetli günü idi. OyalanAhmet gülümsedi. Başını salbileyim ben mak için kabal etti.. böylece ladı.. hoparlör tekrar Aynı söz Bu gefer de Ahmet: = Sitliler. leri tekrar edince, seyircilerde E bilmedigin adamlara da hareket arttı Herkes arkasıE Kahminin çeneai dnnnuyor* sataşma!. dedi na bakıp, gangsteri arıyordu. = du.. Bu sırada Rahmi ayağa kalktı.. öndeki adatnın yanında onE Ağabey bn iıtadyomn kim dan daha nfak tefek zayıf ar ve kendine doğru bakanlara E yapmıs?. önünde biraz evvel kendisine = Ahmet cevap vermedi.. doğ kadaşı; önün* baksana! Belânı mı sataşan adamı elivle göstermis: rnsuna isterseniz o da bilmianyorsnn? diye çıkı>tı. O da ve başladı.. Bu isareti gören E yordu; ama bilse de Rahminin herkes onlara bakıyordn E bn merakının m&nasını anlamı gastn. E yordu. Şunun snrasında maç Maç baıladı. nzun düçen topNazarlann fizerlerinde birik lan gördükçe Rahmi aşka ge meve basladığını gören esmer E seyretmiye gelmişsin. Çeneni lip: adam yerinden kımıldanarak E lut otur, değil mi?. Hayır!. E Agabey! Senin knlagın »fır Fazlı gidelim!. diyeeek Allaah! Ne vurdu be! Taşa E isitiyor galiba! bn istadyomu oldn. Arkadaşı eteğinden çekeBirol!. dive bafırıyordn. E kim yapmıs, dediran dnymadın rek Arkaıından biri; E nıı7. O Birol değil.. Ahmet! de Deli misin be?. Dnymadım. di.. Hayır.. arabaya bir şey olE öyle ise ffandl daydnn! Olsnn kardefhn! O da masın. diyorum. E Kim yapmıs? . Bırak arabayı falan. Şimdi MtUlflman n da! deyince etrafE Snltan Sülevman .. sırası mı?. takiler güldüler . E Rahmi saşaladı... Maç devam edip dnrurken Dedi.. Rahmi bnnn da isitti. E Hangi Snltan Sfileyman? hoparlör başladı: Halk onlara bakvvor, Rahmi de E Bizira Snltan Sfileyman . yerinde kalkıp kalkıp oturu Dikkat! Dikkat! Alo, alo! E Rahmi, Ahmedin cevapUnnyordn. Ahmet de onn çekip yeE daki edayı bildigi için ınıtn. Dikkat dikkat! Biraz evvel rine oturttn ve: gangsterin bir arkadaşiyle birE Ama içinden: likte, ye*il arabauını yan ta« Ne olnyorsnn be? diye de E Ahmet ağabeyime de olrafa bırakıp stadyoma girdiği çıkıştı E mu« olacak?. diye geçirdi. Ağabey! Çok heyeeanhyım. S Az sonra takımlar ıahaya tesbit edilmiştir. Tekrar ediyorum» Banka soyan gangsterin Bn sefer Bnündeki zayıf adam E çıktılar. Rahmi çocnk gibi. ye$il arabaıını stadyomun yan döndü: E Hay aslanlar hay! diyordn. yoluna bırakarak içeri jrirdiji Neden heyeeanlandın o E Ama hangi takım olursa olran. tesbit edilmiftir. Dikkat, dikkadar? diye sordu Rahmi heE Birisi arkadan bağırdı... kat.. Gsngster uzun boyln, esmen sindi E Yaşa Birol!. mer, burunlucadır. Arkadaşı Maç bn heyecan içinde deE Bir başkacı da: zayıf, nfak tefektir. Teşhis e vam ediyorken taraflardan biri E Aslan Şenol.. denlerin idareye hcraen haber bir gol attı Rahminin bnlnnE Rahmi de arkalanndan: vermegi . Teşil araba iahiplcdnğn tribün kalktı kalktı oturE Aslan Beşol diye bagırdı. rinin hemen mfiracaat etmeleri dn. Oradakilerin gol atan takım Z önünde otnran esmer bir a rica olnnnr. taraftarları oldnğn heyecanlaE dam dönüp sordn: Rahmi heyecanlandı Ahme rmdan anlasılıyordn. Gol ıcvin E Sen nereliıin? eiyle kalkan seyireiler yerleride. = Istanbnlluyum.. ne otnrdnklan sıradafiç,dört Ağabey, ne olacak şimdi? E Onu agnadık. Hangi knkişinin arka sıralarından atla Sana neî. E Iflptensin?. yarak Rahminin bnlnndnğn ye Ağabey. «en aynaya bak> re yaklastıklan görüldfi.. ve Rahmi eevap veremeyince madın mı?. Rahmi ile Snflnde bnlnnanları E ekledi: Neden bakayım?. içine alan bir daire teskil et Esmersin de. Ben de zayıf E ~ Hani alay ediyortnn da.. ufak tefek adamım. Takalama tiler ve nmnma sordnlar: E Ahmet, knlüpçfiler aracında sınlar.. Hançisi?. Rahmi hemen eE hastalar bulundnğunu bildiği Hafif sesle söylenen bn söz liyle önündekileri gösterince, E için, Rahmiyi diziyle dürttfi. leri öndekiler dnydn. Az ev yaklastılar .. ~ Kim alay ediyor yahn!. Davraamayın!. Kaldır eliE ~ Beşol! dedin.. Bes gol mü vel Rahmiye sataşan adam döndü baktı.. bakarken Rahmi =: yivelim ıstiyorson?. = yivelim ıstiyorsun?. döndü baktı.. bakarken Rahmi ni.. zavıfı elini kaldırdı. Otekı ba ile Bofaza dogru gıttıler. » • • • • • •» • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • »• • • » • • • • • • • • • • cPekı. Hele sen bana bir tarıf yeme bile, pek öyle fazla bakamıet, nerede kalıyor?» yordu. GSzgöıe geldıkleri an, seVeli Reıs, Zehra hanımm halası bebmi iyıce anlıyamadığı bir kuvnın evini tarif etti. vetın tesmyle, eğiveriyordu başıGene sarıldılar, kucaklaştılar. Çı nı onunfe, genç adam... ya da başka karken, dondu Ahmet : bır yana çevırıyordu. cReısım,» dedi. cSen de bana Bır keresınde, bardağa su doldusoz ver: Üzülnıiyeeeksin bu borç rup uzattı ona Meryem. için. Bu mahpusluktan da kurtulaAHrken, Ahmedin parmakları. caksın ınsallah, çabucak. Bir de, elıne değdı kızın. Ateş tutmuş gi aman dikkat et, sezdırme bir şey bi, hızla çektı gerıye, kaçırdı ehFuat Reıse.. Anlamasınlar Merye ni genç ndam. Bsrdak, bu sert ha min yerini... Çok iyi saklıyor anam reketle sallandı. Sular dısan sıçonu, kımse bulamaz. Bu borç ışı radı. için de, aman oyalamaya bak on «Ne kabahat ettim, nıye dargın ları. Düşünüyorum falan diye.. Gö gibisin bana?» demek Utercesıne, Morillon pencereden efildi ve sordy «Bn vılErtesi sabab Denise bir müddet Lvcien'in yanı receksın. vuracağım o bahkları! hüzün dolu gbzlerle bakıyordu lâda kim otumyor?» «tkl aydanberı orada dnl na çiktı, sonra yine François'nin yanına geldi ve: Ölsem bıle vuracağım...» Meryem, suçlu suçlu... bir kadınla hemşiersi ve kızı oturuyor. Kız on altı, Sonra döndu, yürüdü Ahmet. «Sana bir sey söyliyecefim, dedt. Lucieni bulduYalnız genç kız değil, »nnesi da, on ydi yaslsnndadır.» Morillon tekrar >orıiıı:: Ellennı açmıs, dua ediyordu Ve farketmiştı onun hâlindekı acâyıp ğun yeri görmek istiyorum. Gösterir misin?» Deli «Bu kadmların isimlerini biliyor musunttz?» kanlı:: «Peki beni takip et» dedi ve feneri yaka li Reıs, arkasından. liği. Dayanamadı: «Mal sahibi Madam Fournier'dir.» Bnnun üzerirak hemşiresini mahzene gStfirdfi. Ahmedi, Zehra hanım da, pek < Oğlum,» dedi. «Ne bu sune Morillon ilâve etti: «Anladı S8*de kardeşi kotu kafMİamadı doğrusu. Sesi bi rat? Ayıp değil mı? Dah dun bir, (Arkası var) a de Madam Lnrean olraaiı..» raz donuk gıbıydı ama. gene de : bugün iki, tâze aramııa gelelı.» «Hayırlısz olsun. Nasıp neyse, (Arkan var) o olur. Allah bize de acısın oğlum » demekle yetındı. Çok durmadı Ahmet orada. Yalnız, Zehra hanıma da anlattı: Borcu odemek ıçın, butun gucıyle çalışacağınj, Meryemın saklı kalması ışını, Fuat Reısı oyalama bahsini, A NKA R A İ S T A N B I L ona da anlattı. 7.27 Açıh? ve gunu program7.27 Açıhş ve program 7 30 Sonunda, elini öperek çıkmağa İki mars 7 35 Sabah plâkları lan 7 30 Haberler 7 45 Bağarkasına bakıvordu. Gelenler E davranan genç adamı, sırtını sıvaz 8 00 Haberler 8 15 Oyun ha lama Takımîndan oyun havaları den biri berhalde zabıta men = lıyarak: «Allah yardımcın olsunl» vaları 8.30 Plâk dolabından 8.00 Tatıl sabahı ıçın hahf musnbn olacaklardı. tabancasını ~ diyerek uğurladı kadıncağız. 9.00 Sevılmış eserler 9.30 Turk zık 8 30 Neşeniz bol olsun çevirerek E Tek motor yoktu, Marmaraya girauzığınden ıstekler 10.00 Ço 9.00 Isteğınıze gore 10.00 Bir Kaldır elini diyorum! de E den. Ama bunu bildiği ıçın, hazırcuklann köşesı 10 30 Dınleyı dalda durmadan 10 50 Çocukyince kaldırdı.. E lıklı gelmıstı Ahmet. Elli liraya cı ısteklen (Hafıf Batı muzığı) ların pazar köşesi 11 00 Şarkı Gel beraber!. E onu chususı» olarak Marmaraya 11 00 Yurdun dort bucağından lar 11 15 Haftanın sohbetı Nereye geliyonız yabu? E «atıvermesıni» zorlukla kabul et11.30 Zehra Eren'den Türkçe 11 20 Pazar konserı 12 00 dans sarkıları 11.45 Şarkılar Hemen sardılar adamlan. E tirdı, kuçuk mavı motorun sahıbi, Şarkılar 12 30 Yemek muziğı Gelin beraber.. diye sert E Erdeklı meshur difanacı, meşhur 12 00 Hafıf yemek muzıği emir verdiler.. adamlan alıp E 13 00 Semıh Argeşo ve 7 ke 12.30 Yurttan sesler 13.00 Ha «dınamıtçı» Irfan'a. götiirdfiler Rahminin ağzı a = manı 13 15 Haberler 13.30 berler ve Turk basınından ozetSOLDAN SAĞA: Marmara Adasının, kayalık tepeçık kaldı.. Ahmet de: 1 GUmrük resml verilmeden »oŞarkılar (Meral Armağan) ler 13 15 Kuçük konser 13 45 lerı yakiasırken, bıı ara: «Yazık kulmus veya cıkanlmış mallar (iki ts mi yaptın? Ne biliyor E 14 00 Çeşıtli studyolardan 14.30 Nesrin Şıpahı'den şarkılar oldu ellı lıraya'» diye duşundu Ah ( kelime) 2 Esas vatan parçamız. sun onlar oldnğnnn?. E Türkçe tangolar 14 45 Gitar 14 15 Sizin ıçın 15 00 Nezahat met. Sonra «boş ver» dedi, kendı çocuk Sen işitmedin agabey! A E kuartetı 15 00 Beraber şarkı Bayram'dan turkuler 15.15 kendine. «tkıbın oltnasın da, ıkıbın 3 «Şık giytnen karşılıgıdogurtma mütehassi8l kadın» ıkı kerabayı kaçıralım diye lâf etti, E eüı hra olsun. Beş kılo balığa ba lü»e. 4 Sahıp, çocuk yemeğı. 5 lar 15 30 Radyo Tıyatrosu Gençlığin sesı 15.30 Mustafa ama kısa boylnsn hırakmadı.. E kar... Vuracağım... Ne olursa olsun El değmemış bâkıre dışi. terel «her 16 30 Haiıf şarkılar ve dans mu Sağyaşar'dan şarkılar 16 00 Divane misin, otur oturdnğun vuracağım o balıklan. Vereceğım hangı bır malı para karşılığı \*eren» ziğı 17 00 Mılli hg maçının Klâsık Batı muziğı dınleyicl ısVelı Reısın borcunu...» demektlr. 6 «Gokün en yüksek yerde dedi . E naklen yayını 18 45 Haberler teklen 17.00 Sanıye Can'dan bir Çok geçmeden, koy goründü. Li katı» mânasna eskiden kullanlanvur 19.00 Çeşıtli studyolardan turkuler 17 15 Pazar çayı keiime idl. esklcinın kunduraya Stadyomda bn isler olmadan E man gorundu. Çınar gonındu .. Ka dugunun yansı. 7 Çıftçinin tarla19 30 Suheyl Denızcı ve arkadaş 17 30 Nermin Demırçay'dan şaraz evvel polisler Boğazda bir = ları 19.45 Şarkılar (Güzıde Al kılar 18 00 Paul Anka soyluderım, hâlâ yanında yatan kırmızı hangi bır alışvertşın yor 18.15 Spor sayfası 18.30 canavar, yavaş yavaş geçtiler Ah ya attığı, her alınması için onceden apartımanın kapıaını çaldılar.. ~ garantl altına has) 20 00 Operet melodilen Sizin ıçın 19.00 Haberler Açan hanıma. E medın gözlerınin önünden. verılen. 8 Dennce kazılmış su kay 20.30 Saz eserlen 20.45 Pi 19.15 Sızın için seçtıklerımız Hayri Bey bnrada mı?. E Verdi Irfana elhlığı, atladı genç nağınm yansı, bastınp pestale çeviyanist Carmen Cavalloro 21.00 19.40 Radyo sanatkârları geçıdı rlci. 9 «Fazla yorgunluk vermiyen Hayır = adam. Şarkılar (Ozdal Kale Alâettın vazife» mânasına İki kelime Arayacağız .. = Şensoy) 2130 Spor haberleri 20.00 Gıde gide 20.20 KalipYeni karanyordu ortalık. Biraz YÜKARIDAN AŞAĞIYA: solar 20 35 îtalyan melodıleri Diye girıp evi aradılar... E 21.45 Keman soloları 22.00 bir şeyler aldı eve, çarşıdan. Koşa1 «Her hangi bır alışveris işin 21.00 Arıf Samı Toker'den şar Nereve gitti?. = rak çıktı yokuşu. Vurmasiyle açıl de korkunç sekılde aldat!» mânasma Çeşıtli studyolardan 22.30 Mukılar 21 30 Her pazar yınnıbır Galiba maça gitti.. deyin E mürekkep bir emir (argo). 2 «ökması bir oldu kapının. zik dunyasından 23 00 Haber otuz 22 00 Safıye Aylâ'dan şar ce.. döndüler.. geldiler.. daha E Kanadın arkasına sığınmış, gü süz yanı validesi mevcut değil» karler 23 15 Şansonlar (Mıke Ya kılar 22.25 Istanbul'dan bir evvel stadyom idaresine birisi S lumsuyordu ona Meryem. öyle bel çılığn iki kelime 3 Eskı Rua Imzıcı) r 23.30 Tatıl sona ererken orkestra 22 45 Haberler paratoru, bırdenbire ortaya çıkıp müracaat edip gangster oldu E 23.00 Gece konseri 23^0 Gu lıydı ki, ne zamandır yolunu goz görünme hareketi 4 Haksızlık 23.55 Program 24 00 Kapa;una şüphe etnıcdiji birisinin E ledığı. yapmamayı âdet edinmiş kimse. konün sonu 24 00 Kapanış. nış bir arkadaşivle bir arabayı E dörtte ikisi S önce Ahmet anlattı, o gun yap yun yavrusunun Dolmabahçede parke ettiginı E tıklarını Sonra da, bir acası aldı Içi bos, ay (Dıvan Edebiyatı terimhaber vermistir Trafik gelip = lerinden). 6 Unmır veya kalıfısoz, bır Meryem. arabavı bnldn. Sahibinin adre E ye işçi ve perso» • • • • • » • • • • ^ Onlar da o gun baslanna gelen• • • • • »• » • » • sini tesbit etti. Trafik vesika E nel. «çoksun akleri; komşulan, bir sey istemek «ının tersi. 7 larından, gangster olmaat ihti E Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankası 1 ıçın, kapıyı bır saat arayla iki kere Günlerl muayyen mali knvvetlendi. Bir taraftan E | çalınca, her seferinde Meryemin, | yıllara göre uzatrafikteki adresi aranırken öte = A. Ş. İdare Meclisinden: nasıl apar topar kuyuya indiğıni... yıp kısalan tek yandan da bir amatör dedektif z ay, tarihte meshesaba bır de Ahmedin anasının Bankamız esas mukavelenamesinın 22 nci maddesi gereğınstadvom idareıine haber verdi E hur eski tngilız çarşıya gıdışi katılırsa, zavallı kıce 31/8/1961 tarıhmde saat 15 00 de Istanbulda Cağaloğlunda Ve iste onnn ihban fizerine E devlet «damlann. \ zın nasıl ust uste uç defa, o karanM:lli Turk Talebe Birliğı öğrenci Lokaünde toplanan fevkalstadyomda gangster avı vapıl ~ dan (soylendigi lık dehğe dalıp çıktığuu nakisttı DuııKu uuını««.<tfu( gıbi yazılroıştır). ade umumt heyeti, Ticaret Kanununun 388 inci maddesinde mış ve adamlar tntnlmnştn. S ler. tâyin olunan nisap temın edil mediğinden, yapılamamıştır. «rklı 8 Bir çeşit Boylece hem yemek yedller, h*m mutfak araçlan lmall İle meşgul olan Aynı kanun maddesi gereğınce fevkalâde umumi heyetin Beçiktaş karakolnna götürni E konuştular. kJmse. 9 Dertlfnin feryadı, bir ıklncı toplantısı 23 eylul 1961 cumartesi gunu yıne aynı madüler.. Birisi ttteear, dteki fab = Nedenıe, pek dikkatle dinleml memleket veya «>ehirde hurur ve ralalde saat 14 00 de yapılacaktır. rtkatör olduğnnn Iddia etti; a = yordu Ahmet, kadınları. Hattâ Her hat «ncak onun temini İle «agianır. GÜNDEM: ma ttzerlerinde bir belge yok S Bankamızla Tutum Bankasının yeniden temin edilen tn. Silâhıız da ıdiler. Bir eiple = 20.000.000 Türk lirası sermayenin de ilâvesiyle birlestirılmeMüdiriyete gfinderildiler.. par E >ı ve birleşme mukavelenamesı hakkında karar ittihazı. mak izleri alındı.. gangster ol E (Sasın: 5973)/4177 dnğn sanılan firari sanıgın E > • • • • • • • • • • • • » »»» •• • • « • • • • • • • • • • • • ••»»• » • • • parmak izine pek benzemediği 5 gorfilmekle beraber, adamı sah = Mubitiode alâka eelbedea Mhavabn erkeksen tanıyan bir arkadasinı ttaa = ler giyimlerine, hal re taTirlarına BakırkSyden getirdiler.. adam E gSrdd» güldfl . S hususi ihtimam göeteren kiınselerdîr Tok canım!. BOyle enayi E Içle Aqua Velva bu gibi titiz ve kibor VEGANE GARANTİÜ RAOYO defeildir. o.. dedi.. Mahallece E de tahkikat açtılar.. gangster = tavırlı erkeklerin kuilandıkJan sanılan adamın oynncak taban E dunyanm en muleber tıraş losyonudur. radan bile ödfi koptnfn, arka = daşının fındık faresi görunce E korkndan bayıldığına kadar da E imtlitçiA, ELEKTROAKUSTİK LTO. ŞTİ. tesbit cttiler ve: E Galata. B«*kı!ar C*d Voyvoda Han 20. Tal. U H K Affedersiniz!. Kusnra bak = mayın!. thbar oldn!. Araba da = yesiU diyerek dnmmn izab et s Faal 2122/4140 tiler. Babaean adamlardı gangs E ter zanlılan, gnlüstfller.. dısan Ş çıktılar.. Hayri: E Namnssnzmn, bn arabayı = yann boyatınm.. dedi. öteki' = sen boyunla burnunn düüzelt! E Arabanın ne tesiri var karde ^ şim! dive cevap vercîi. Ve ara 5 M İ Y Û M K Ü P O R, R GA HAYRANI OLDUĞUNUZ ERKEKLERİN KULLANDIKLARI TIRAŞ LOSYONU... TRANSİSTORLU KaıtajOfi* Kızılay İslanbul Müdürlügünden: 620 Ton Şîşe Naklettirilecektir =rîiiııiiiııııııııııiiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııtiiiıııııııııttııııııtııııtıııııııııııiiiıııııııııııııııııınnnı~ Tokat Fidanfık Müdürlüğünden I 1 Müdürlüğümüz bahçe kültürleri istasyonunda 4373889 lira keşif bedelli toplantı salomı injaatı açık eksiltme ile eksiltmeye konulmuştur 2 Eksiltme 14/9/1961 günü saat 14. de İşletmemizce teşkil edılen komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat 328050 liradır. 4 Eksıîtmeye girebilmek için Tokat Bayındırlık Müdürlüğünden bu işe benzer bır U yaptıklanna dair belgelere isti• naden verılecek yeterlik belgesi alınması, Ticaret Odası vesikası, teminat mektuplan ve ikâmetgâh tezkareleriyle birlikte ıhale saatınde komisyon huzurunda bulunmalan lâzımdır. 5 Ihale 2490 sayüı kanuna tâbi olmadığından işletme ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta serbesttir. * 6 Proıe ve keşif raporu mesaî saatlerinde Müdürlüğümüzde gori'lebilir. * 7 Bu işe ait vergi ilân resmi ve harçlar ışi alana aittir. (Basın 5741/4143) *» • •>> •• • • »•» • • • • • •) • • • • « « • » • • • » » • • • • • • «• • « mııııunıııııniiiııııınuıınnn * ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 T.H.Y. personeline muht«lJf eb'atta deri avcı yeleği kapalı zarfla teklif almak suretiyle imftl ettirilecektir. 2 Işin muhammen bedeh 47040, lira olup, talipliler 2352 lira olan geçıci teminatı ortaklığın Galata tv Bankası nezdindeki 3337 sayılı hesabına yatıracaklardır. (Aynı miktarda banka teminat mektubu veya devlet tahvilâtı da olabilir.) 3 Ihale 12 eylul 1961 sah eünü saat 15.00 de yapılacaktır. 4 îsteklilerin ıhale saatine kadar teklif mektuplannı Istanbul Şışhane Terminal binası yanında ki Levazım Müdürlüğüne tevdii şarttır. Postadan mütevellit vâki gecikmeler şayanı kabul değildir. 5 Mezkur işe ait şartnameler mesai gün ve saatlerinde adı geçen Müdürlükten temin edilebilir. 6 Ortakhğımız 2490 sayılı kanuna tâbi değildir. îhaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. (Basm: 5905)/4181 T U R K H A V A Y 0 L L A R Paçabahçe Şise ve Cam Fabrikasında imâl ettirilmekte olan 2 mUyon adet S20 ton madenıuyu ?ise«i, Cemıyetüniz Afyonkarahisar Madensuyu İcletmesine nakliyeai Isi MüdUrlüğümüzde mevcut sartnamesine göre 7/9/1961 perjembe eünü saat 14 de 5000. TL. geçici teminatı havi kapalı zarf teklif mektuplariyle ektâltmeye konulmujtur. Fszla irahat Telefon: 22 06 07 den ahnabüir. Eeklâmcıhk 1698/4142) *+**~+.'+s NKBA Yer Altı Kablosu 1 KV her makteda bulunur. Müraeaat: 44 28 08 49 45 20 Reklâmcılık 1759/4170 »'<«fc'«»^^»«»>*'«V*'«k'«k'«V*' Faal 2128/4138 BAY OSCA& •••••••••••••••••••••••••iMiııııııııııılııııııııııılııııııtııııııııııııııılıılıııııılllı,,,IIIIIIMılııM,,llll,lılll,Ilç: P A I I I 362 PBOP. NlMBÜS'ün MACEKALARL "'•'''««••••»iitıifiııifiıiMitfiı«ıınııınmıııııııııııiiiııııli<ıııı1ıIiilillIlliıii,il'"t«i"n«««nimiH ıııııııııııııu •••••••••MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle