13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AİT1 10 Temmuz 19S1 Metin'i dunkO idmonda idareciler beğendiler Futbolcumuz bugün mukavele yapacak, kendisine verilecek Iransfer ücretinin artırılması muhteme! dolayı memnunıyeum lzhar etmek tedir. Bugün Metin. Palermo'nun «l.a Favorita. stadında hafif bir j antrenman yapmıştjr. Bu idmanı Paiermo 9, (Telefonla) Evvei. ki gece burada merasimle karşı[ lanan Metin Oktay. yarın (bugün) esas mukaveleyi imzalıyacaktır. Burada herkes Metin ile ilgilen mekte ve bu tran^fer hâdisesind^ı [ bütün Palermo idareci ve taraf. ! tarları ile kalabalık sayıda gazele ci takip etmiştir. Bilhassa attığı çok sert şıitiaıla temayüz eden Meti n için v?ıi lecek olan transfer ücrattmn 45 £••••••••••••••••••••$ milyon liret takriben •J.ÎO.UOÜ iıra oiacağı tahmin edılmektedir. Metın anternmandan sotıra yanında Hayrı Yorganrıoğıu Oıdı;ğu halde sehri gezmi^iır. anınımmı nıııınıııuuıııımfnmınır''uıııınıiHiiiiıuııunıııııiHiıuiMftıiMiııııııiiiiHiııııınııi!!!!!!!!!^ Merkeı: İsfisare | Heyeti s<?h gütıü toplanacak : • Çalışan : • kazanmah! \ ''iııiiiıııııııııııııııııııııııııııııtııııııtır? Asaf A1ÇIL Pentatlon ekipimiz hocaları ile birlikte (Rıfat ATAMTÜRK) = Pentatlon şampiyonasına katılacak sporcularımız dediler ki: 13öf yıiında «îkinci profesyone! Ankara, 3 «Telefonla) Merkez lig kurulmalıdır» tezin: yme bu îstişare Heyeti sah günü (var.nl şehrirr.izde toplanacak ve bazı süturlarda mudafaa etmiç ve Türk futbol'j namına faydalarmj anlatrr.ühim meşelelerı görufecektır Federasyonu îstişare Heyetinin üzerinde du :n:şük O zamanın ra~ağı en mühim mesele Milii li ve buyük ku!upler ikinci profesgin 18 veya 20 takım olacağıdır. yonpl Iıgın kurulması aleyhinde Netıcede ikinci Bilindiği üzere F. Federasyonu bulunmuşlardı. Millî ügin bu sene Î3 takım olma profesyonel Jış kuru'du. Bugün. sı için kararlıdır. Buna mukabil faydalan meydanda. Çok genıs bir Bursadaki barai maçlarında ilk muhite sahip olan Karagumruk ve yetiçtırciiği dereceyi alan Yeşildierk vp Altı Fenköy kulüpierinin nordu takımian Millî ligin tali futbolcular milü takıma kadar matname gereginc* 20 takımda kal yükspldüer. tçte ikinci profesyoCniversite Olimipyadına katılacak talebe sporcularm ması icap ettiğıni vaptıkları it! nel ligin kurulmasiyle Türk fu'isimleri bugün yapılacak bir toplantı ile açıklanacak razlarda belirtmektedirler. bolu Tarıklar. Aydınlar. AhmelBu sebeple varın toplanacak o ler ve tsmetler kazaııdı. lan ve bu hususta karar verm» Turkıye Miilî Talebe Spor Te*ki ' kuUerınırr delegelerı toplanarak. yetkisine sahip en vüksek mprri Bu vil da yepyem huvıyetıyie, lâtı tarafından çok gurel organize Spor Haftasının önümuzdekı sene olan îstisare Heyet ; nın nasıl bır edılen üniversiteler Spor Haftası daha iyi bir şekilde yapılması ıçin karar vpreceüı urmınıi merak ko1 muaitıyle. elemaniyle, Türk futbugün yapıiaeak final roaçlan ile bazt kararlar alacaklardır. Bu ara nu«u<1ur. ' ! boluıia büyük fayda^ı dokunacak bir Ye.şildirek takınıı ortaya çıktı. «oca erecektir. da Spor Haftasının yeri. tarıhi, muMahalh lig şampiyonu... Bursa Dolmabahçe Stadında ?aat 14 te «abakatarm programı hakkında de baraj 'maçlarmın en iyisi... Puarı G. Eğitım ile Eskişehir îktısadı ve legelerın fikirlerı alınacaktır. duıumu senflerin takımian AITıcari llımler Akademisı karşılasa Taîebje oümpn atlanna gotüruletay v» Altınordu ıle avıa durumeaklardır. Bu maç ikinciyi tâyın cek 62 sporcu, yarın yapıiacak bada. B?n. bu maçları Bursada taedecektir. Bılindijji pibi t. Teknık sın toplantısında açıklanacaktır. kio ettiğım için altı takım içinde Üniversitesi sampiyon olmuştur. Bugün toplanacak Seleksiyon Koidarecisi, Suen kupası : uzme yanşlan ya Yeşndırek kulübünün miteleri, seçtiklerı oyuncuların rın saat 16.30 tia G. Saray adasm taraftarı VP futbolcuju ile ne şeSaat 18 de bütün sporculann iştirakiyle kapaniş merasimi yapıla isimlerini Spor Teşkılâtına bildire da yapılaeaktır. Bu yarışlara di kılde baraj karşılaşmalarına işticaktır. Bu arada birinciliği kaza cektır. her zanıan otduğu gibı yu/.me spo rak ettıklerını gordüm. tdarecısi nan müsabıkiara ve takımlara heBasketbolde sampıyorikık ıçın runu benimseyen, bu sporu ysp avuç avut paıa ıarfetti. Gece sadıyeleri verilecektir. Yarın Spor en kuvvetii namzet, Istanbul Üni mak içın çalışan yüzücüler katıla bahlara kadar uyku gozlerıne gircaklardır. medi. Haftasına iştirak eden talebe teşek versitesıdıı. Antrenorür. heyecandan sinirı mıdesıne vurdu. Yemek yiyeme/. oldu. Futbolcusu 18 gün Bursada i sıkı bir disıplıne gırdı. Bunlaıa . rajmen kalecüerınden mahrum o1 lan Yeşıldirek, birincı olamadı. Sai dece kotu talıhi npf.cesinde gol averajı ıle ikinci oldu. Şayet iutboida. diğer sporlarda olduğu gıbı. ıvı ovuna göre pu^'an nazara aîınsaydi. muiıakkak Yeşildirpk Kulübü 18 puvanla baraj şampiyonu ilân ediürdi. Genc istidat, yarının büyuk kulübü Yeşildırek. maddi ve mânevi bu rorîu çalışmasından sonra Millî Lıge ahnmıyacak raı caba Gdnül i«ter kı. çalışan daima k«zansın ve mukâfatını alsın!. Universite spor haftası bitiyor Bugıin »ona erecek Üniversite spor haftaM maçlarmdan bir enstantane "Anavatana Parîs Joinvilles'deıı zafer haberleri ulaştıracağız» Röportaj: ALİ ABALI Farıste rapi.acak dünya ordular arası Pentatlon Sarapıyonas:na hazırlanan takımımızı gbrmek uzere şanlı Haıbiyenm onunde otomobılden ınince bızı sporcularımızın idarecisi oiarak ıki yuzbaşı karçıladı. Antrenor Kikret Guçlu ve ekıp ?efi Ö/riemır Karatün. Hep bırlikte Harbıyenin nıuhtpsenı korıdorlanndan geçtık, nızamiyede nobet. tuian Harbıyei'.nın «hazırol» a geçip bızlerı selâmlarken sarıkı Turkun hdma«et destanı dıle gclıyordıı Bambaşka bir havaya gırmıştık. Adımlarımı/. bıle fertleçmiîti. Bir iiydanberi 'gosterışi.iz bır şekilde sessızcö hazırianan b ^enci subay salonunda istirabat ederlerken bulduk. Bembeyaz eşofmanları içinde tunçiaşmıs yuzlen ıle etraflarına kuvvet saçıyorlar, adalelerinin tıtre chkieri uzaktan belli oluyordu. Erı subay! yanyana gelerek, omuz omuza vererek (.alışıyorlardı. Çünkü göğüslennde ta.^ı dıkları avyıldızın yükselmesı onlar ıçın mutlu ideal olmuştu. (,'ahşma saatı olmamasına lagmen Harbiyenın on. kısmmrta hazırlanmış 20 engelli parkura gıttık. Engeller sokak muharebelermde rastianılan !'plerden seçılmış ve hazırianmifM. Altı sporcumuz engeller uzerınde çalışmağa başlauı. Hepsi maiıu. hepsı cıva gıbi oian sencler lıareketleıi oyıe koia' hkid vapıyoıİHrdı ki şaşmanıak ve «Maşaallah, AHah nazardan saklasın» demekten insan kendmi alamıyordu. Bır sporcu ıp merdıvenden tırmanıp havaria takla atarak öbür tarafa geçerken diğerlerı sanki yolda yuruyorlarmiş gıbı tutmadan üç metrelik riuvarı kolaylıkla aşıyorlardı. Öyle ki hareketîerı tesımle tesbit edebilmek içın foto muhabirimız Rıfa*: bazı hareketlerın tekrar yapılması için ricada bulunmak zorunda kaldı. Haıeketier bıttikten sonra fekıar subay salonuna riöndük. Et, pilâv. komposto ve domates salatasından ibaret bır yemek iştıha ile yenıldi. Özdemir Karatun ve Rıfat Guçlünün verdıği irahata gore tatbık edılen gunlük program çoyl»: Sabah eı^cenden kalkış ve kahvaltıyı muteakıp atış talımi ıçın 8.30 da Hüseyin Gazi dağına hareket, buıadsn saat 11 de manialı yüzme antrenma nı îçın Baraja hareket ve yuzme »nrtenmanı. saat 12.30 HarDi\eyp donuş. ögle yenıeği ve ıstirahat. Saat 16 dan 19 a kadar devam eden günun son çaiışması, parkur antrenmanı yapılıyor. İfade ertiidığine göre simdiye kadar 4 defa ıştirâk ettiğimiz Pentatlon musabakalaıında elde ettifiimız en iyi derece üçünculüktür. Konu. dereceye gelinıe etrafımızı saran 6 gencin Sueri kunası yüzme yarışiarı • SPOKCILARLMIZ BİR ENGELİ AŞARLARKEN yüz hatları gevşedi ve bir anda gerilerek 12 göz aynı anda alev alev yandı. İlk konuşanlar bundan önceki müsabakalara katı lan Hüsamettin Yılmaz ile Mehmet Ayhan oldular. «Çok iyi hazırlandık. Bütün arkadaşlann dereceleri çok iyidir. Bu şampiyonadan itibaren dereceler Fin puan usulüne göre verilen sayılarla tesbit edileceğinden kendimizi şanslı görüyoruz.» Antrenmanlarda en son elde edilen en iyi dereceler şöyledir. 5(10 metreîik engeli! parkur ya rışmasır.da dünya rekoru 2.3"1. iken Akın Türkes ve Mehme» Ayhanın ise 2.41 dir. Atışta rekor 185 puan. yine Akın Ttirkesin elde ettiği puan 180. bombada rekor 194 puan. denemelerde Hüsamettin Yılmaz bunıı 196 ile aşmış bile.. Yüzmede rekor 2S.6, Hüsamettin Yılma7 ise bu nıesafeyi 33 de katedıvnr. 8 kilometrelık krosta rekor 26 dakika. Akın Türkeşınki j«e 29.. Dığer sporcularımızın dereceleri hemen hemen bunlara pek yakın. 11 temmuz 196! sal: günü Ankaradan hareket edecek kafile şu şekilde tesbit edilmis bulunmaktadır: Kafile Başkanı: Yarbay Şevkı Crgen, Ekip Şefi: Yüzbaşı Özdemir Karatün, Anternör: Yuzbaşı Fikret Güçlü, Sporcular: Jandarma Yüzbaşısı Mehmet Ayhan. Tank Üsteğmeni Akın Türkeş. öğretmen Üsteğtnen Hüsamettin Yılmaz, öğrenci Nedim Kafkasyalı, er Coçkun %rvakif, er Turan Bodur. Başarılar dileğiyle kamptan ayrılıyoruz. Hep birden cevap veriyorlar: «Anavatana Parig Joinvilles'den • zafer haberleri • ulaştıracağız.» Balkan boks turnuvasının kuraları çekildi Bükre?. 9 (Telefonla) 11 15 temmuz tarihleri arasında burada yapılacak olan Balkan şehirlerı boks turnuvasına katılacak olan Türk kafilesi bugün buraya gelmiştir. Balkan şehirları boks turnuvasıNVımbledon'da karşısına kim gelirse mağlup etmış Türk olan Avusturyab R. Laver, finalde de yukarıda go nı ılk defa organize eden takımı oüugu için erganizasyor» PMitatloncularunızın çnlısmalaıından ayrı bir safha rüldüğü şekıiOK Amerikalı McKınley'i 6 3. 6 1: 6 4 venerek Wimbledon şampiyonu olmuştur. Yandaki komitesı kendıleri ile yakından ılgilenmektedır. resimde ise Laver: eski Kent Düşesi Prenses Marona'dan aidığı kupası ile görülüyor . ^tMiillilllllltlfllMillllMIMIttllMfllllltlllllliltllllltllltlllIIIlllllllllllftlltlllllltllllllflIIIIlIlllllllllIIIIIMIIIItllflliflfflllliffiıtfiıiftflMtllIIIIirTiiflllîIflı^ FİNAL MAÇ! YE LAYER y Dâktilo Âramyor litanbul'da bü\*ük bir srnEÎ şırket aceie olarak bayan daktilo aramaktadır. SÜTL ü RADYOLİN Dişlerinizi çürümekten korur. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rekt örlüğünden: IAEILABI : 1 Serı makme yazrnasım biimek. 2 Yeterı deıecede uıgiiizceye vâkıf olmak. S 50 yaşıcdan yukar: buîunmaınak. TâlıpJerm resirr.lerinı haii tsrcameihailerir.i aceie oiarak P.K. 101 Ş15I1 adresıne ..SekrPter* ritnıuzu i!e bıldırmelerı rıca olunur. ÎL 7259/1728 Proje Müsabakası Üniversitemizin Şehircilik (Kampus) ve bazı projelerinin hazırlanması işi içın açmış olduğu müsabaka 21 agııstos 1961 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar uzatılmı^tır. (Basın 2573 A. 11625/1720) DEHİZCİLERE İLÂN GENERAL MOTOR S Denız Kuvvetlerı Kurnandanlığı Seyır ve Başkanlığından bıldırılmıştır. İLAN NO: 9 Hidrografi Daıresı İLAX TARİH1 9/Temmuz/1961 12/Temmuz/1961 11 temmuz 1961 tarıhinden 12 temmuz 1961 tarihine kadar 09.00 • 12.00 ile 13.30 • 1700 saatler arasında aşağıda hudutiarı belırlı denız sahası dahilinde seyır, demırleme ve avlanmanın can ve mal emnıyeti bakımından tehlıkelı olduğu önemle i!ân olunur. SAHA HUDUDU: Karadenızde Şıle Kefken açıklarında AFZ 41' 41" 41' 41' 22' 33' 33' 22' 00" 00" 00" 00" BALLT Krome Markasına Dikkat B ALLY Kıome tepsıleri şekil [t.barıyle taklit edilebiliı. K A L t T E S İ asla taklit edilemez, Tel: 22 60 76 ÎL 7268 1731 A Baymdırlık Bakanlığı Karayolları Gene! Mi'dürlüğü Yollar 1 Böîge Müdürlüçünden: 1 Sirkeci Flon» sahıî }obı KLm. 12TOO13200 arasında 12900 m3 toprak n?kli pazarlılda yapılaeaktır. 2 Pazarlıfı 20 Temmuz 1%1 Persenıbe günü saat 11.00 rie IstanbuJ KüçükyaİKÎakı Bolge Müdürlüğünde yapılaeaktır. 3 Keşıf bedeb 58200 00 hıa. kesın teıninat; 8320 00 liradır. 4 Bu işe ait şartname Bi>le«;de çörülebüir 5 İsteklıler 14 Temmuz 1961 Cuma günü saat 16.00 ya kadar müracaatla yeterli's belgesi almaları lâzımdır. Telgrafla tnüiacaatiar köbı.;! edılmez 6 İstekiiienn ihaie gür,;ı Ticaret Oda=ı vesika=ı. kesın temınat makbuzıı ve yeterlik belgeierı tls Komısyona muracaatlar: (Basırı M56/1743) I KA A K İ S'PARİŞLERİ S R T E Ü AL L ş I T l r \ 1 ^ T MN E E . 22 13 45 E İ DR NEŞRİYAT BÜROSU ANKARA CAD. 1 9 1 IL 7210 1735 Muhasebe memurları aiınacak Izmit civannda, büyük bir şirkette. devamlı olarak istihdam edilmek üzere, ingilizce bilen tecrübelı muhasebe memurları alınacaktır. İş tecrübesinin ve istenilen iicreti belirten bir yazı ile P.K. 142 Şisli İstanbul adresine bildırilmesi rica olunur. F A A L 1073 • 1715 TVL N. N. N. N. 29' 30' t t t t i kara ve deniz 29' c b. Tehlıkelı sahanın ırtıiaı: 30 Azaml 1500 Kadem Asgsri SOO Kadem 34 03' 34' 03' 00 E. 00" E. 00" E. 00" E. 'Basın 2 1721 ^•^ BÜNALTICI AIR SlCAKLARA KARŞI A İ R î L N C i n» ı îon Fiâtı Krs. M. beriei Lira Krş. vî temınat Lirs Krş 25 15000 00 112Ö 00 Kuru ot 69 , 2? 10000 00 750 00 Saînan 41 çı ıçın y yukarıda cms ve 1 • Hakkân 118 Sv J Alay ^ ç rniktan vazılı ıki ka!e:r! o» ve sarpan kapaiı zarı usulii ile satın 2 thale &î temmu; l'JH PerşernCe gunu saat 10 da Alay Sa •'.nalma Komısyonunds vapılacaktır. İsteklilerin tekîif mektupları :hale £unü saat 9 a kadar kabul edılir. 3 Evsaf ve şartnam»ler ılân mahallerindekı komısyonlarda göpülebiliı 4 ' Postadakı secikmelertn kabul edllmiyeceği Uân oltınur. (Basın 1643 A. 10978/1718) DİZEL TEDİYATTA KOLAYLIK Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: Kurumumuz Alım Müdürlüğünde istihdam edümek üzere r ye\ miyeli veya ücretii olarak almanca. ingilizce dillerinin her ikisini veya bu dilierden birini iyi bilen bir Makine Y. Mühendisi veya ^akine Mühendisi alınacaktır. Taliplerin Personel Müdürlüğüne müracaatları rica olunur (Basın 2614 A. 11654/1742 Amerika'da ve dünyaıın her tarafında memnunıypt!? kullanılan hava değiştirici Klıma cıhazları C O N D İ T İ O N BORU RABIT PARÇALARI nı TERCİH EDİNİZ MOTORLARI Depomuzdan derhal teslim Işçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlüğünden: 1 Ünitelerimİ7İn ihtıyacı bulunan 30 adet bekçi kontrol saati. kapaiı zarf usulü ile mübayaa edilecektir. 2 Ihale, 18/7/1961 sah günü, saat 15.00 te Müdürlüğümüzün bukınduğu, Bej'oğlu, Balıkpazarı, Kalyoncu Koliuk Caddesi, MalIı Han, Kat: 4 teki Satınalma Komisyonunda yapılaeaktır. 3 Usulüne göre hazırlanacak kapaiı zarfm. en geç iha'.p saatınden bir saat evvel Komisyona veriimesi veya tâyin edüen gün ve saatte, Komisyonda bulunacak şekilde poşta ıle. iadeü taahhütlü olarak gönderilmesi lâzımdır. 4 Postada vâki gecikme, kabul edilmez. 5 Kurumumuz Artırma, Eksiltme ve Ihale Kanununa tâbı oimadığmdan. ihaleyi yapıp vapmamakts veya riii»riiğ:ne "ap/9 Bu memleketin malıdır Dayanıkh.. Sızdırmaz.. Ucuz.. Her Hırdavatçıda buiunur İZSAL DÖKÜM SANAYİt A. Ş. SATIŞ: Galata Tersane «d. Gunde? han « • • 172 174/3 Tjl; 44 43 62 ^ ^ M İL 7221/1726 Pek az miktarda gelmiş ve satışa arzedilmiştir. DERHAL P H İ L C O Müessesesıne müracaat ediniz Galatasaray Hamalbaşı No. 10 (İngiliz Sarayı karsısı) Telefon: 44 42 56 Marpuççular Nasırzadeler Han No. 37 Tel: 22 15 71 (İL 7232 1727! BUTUN YAZ AÇIK OLAN Berlitz Lisan Dershanesi' nin İNGİLİZCE FRAN'SIZCA ALMANCA Lisan kursiarırjdan istifade edinız. Beyoğlu İstiklâl caddesi 300 Sümerbank sokağı (IL 7V>3 172" Yedek parça mevcudu ve kusursuz S E R V I S RESMl DİSTRİBÜTORÜ Daktiîo alınacaktır. bir şirkette devamlı ın^ilizce büen daktilo edilir, P K, 142 Şişlırrmracaat pdilmesi rica FAAL 1072, 171 İzmit cıvajunda. büyük olarak ıstihdam edılmel. iizere. aiınacaktu, Steno bilenler tercîb İManbul adresine yazıb olarak o]u.iur. BURLA V BIBADERLER.Ş'. J IL 7193,1734)) 7. K O T A 70 Sayılı Tebli?e EK TEBLİGLER '. e 4 tar. Resmı G. <• n ; Almanca Fransızca •prcumeleıı hazırd'.: TERCÜME SERVtSl Galata, Yakut Han Tel. 44 84 25 T.B.B. 794 1736 Denizcilik Bankası T. A, O. Malzeme Miîdürli^ünden; Iç piyasadan 2 adeî seyj'av yangıri tuiumbası saiın aÎLnacaktır. Teklifler 21/7 961 akşamma kadaı kapatılmı= zarHarLa Müdürlüğümüz teklif kutusuna atılacaktir. (Temıp.at 2.000 TL.dır.) Şartnamesi veznemizds satdmaktadır. fBasın ?43! '1715ı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle