18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DOKT .ııııııı ııncr MMIIIIIMIIIIII ıiMiıııııif ıııtıı ıııııııııııııııııııiii nıırtıııı ••••• • •• ııııııl CUMHURÎYET ın ıııılıııııı lllllınılıiHitlııııllHiııımın ıliHiıııııııııınHHlumtlllHll. Tenumu 1M1 § KfMiıtlı Koınan: 114 B A N K b K İ N H İ L I O N L A B I Çuen: YVES SAYOL Çevircn: Mazhar KÜNT • «•••••••••••••••••••lllIIIIIMMMIlMMIIIIIIfllMltMlltMIIMIIIIIIIIMlMIIMIıMIMIMIlllMMlllIini'tMı (BEN1ZA1SACI YA7ANS YAMAN KORAY I.'DT'P.I 107 ler, ufak ufak kıymık kıymık ol. Eyüp taşı, az kaldırdı hav«y». dular. Kollanyla, sımsıkı sarıknı»tı. Sonra savurdu bir yana baltayı, Boyun damarları biraz daha şişti. Bir adım attı ileri. Egildi. Taşı Fethullah. Atladı teknesine, hebırakacakmıı gıbi, az kamburlagtı men yol verdi Kapıdağa; köyune doğru... Bir kere bile arkasma sırtı. bakmadanl Zıpkınlan da, peş pe. Bır an dönup, Ahmede baktı. şe fırlattı denize, giderken... Sonra . Az geçince, Abduk da dayandı Bır adım daha attı ileri Eyüp. Paşalimanına: «önc e Ethem, sım Bir adım daha. Kucağında sımsıkı tuttuğu taşı di Eyüp, bittim üç gündür. Lânet bırakmadı. Beraberce g i t t ı 1 e r olsun bu zenaate, suratıma tükurün, bir daha buralarda görürse. aşağı! Gerıde kalan dort kafa, çılguı nız beni!» diyerek. operc mund'RouM » SUIVU Copynghı opero munctiRouff Osmanla Âdil, evine götürmüşea uzandılar uçurumun kenarınlerdi Ahmedi. Uzu n zaman, konuş dan. Korkmayın, unutraam. Aylığınızı mnntazaÖte >andan IIenr\ Cordıer, Rahıot'nan gideCordıer bır kaç dakıka ses çıkarmadı sonra Havada, hiç bir yere değmeden, madan, gözleri hep yere. aynı nok Nc münasebct, gelmese ıdınız. para>ı zarf mın verecetim. SU av başları kapıcıya nıüracaat eeğını hahcr alılıfııırlan endiseve (îuşmüşlü. Tnkiçinde kapıcıya bırakacakttm! Peki peki, ben birden sordu: «Voksa siz Claire Guerin'in çocuo korkunç uçuşunu, daha bitirme taya dikili oturdu genç adam. öte ediniz. Çüzel. o haide mescle kalmadı.» Corsa Raniot kararlastırılan aylığı artık vermueçunu arama>a mı çıkıyorsunuz? Ovle ise beni de de şaşıyordam Nere\c çitmek nijetinde olduğumıştı Eyüp. Elli metre kadar aşa kiler biraz daha durdular, sonra dier tam avrılacağı sırada eeri döndü ve: «Inacek mi idı? Onun ıçın Rabiot'va ueradı \e: «Se\abırlıkte goturunuz, belki işinize \aranm. Hanuzu sorabilir mivim? Belçikaya, Hollanda^a. ğıdaki, yuvarlak, yassı kayaya, savuştular. hate çıkacaSınızı rimdum. dedi.» Kabıot cevaben: vır, mumkıin değıl. Yalnız olmam daha iyı. Siz tuvordum dedi, >ahu sizin su ana kız kirarılar belkide daha uzak bazı memleketlere gideceSim. büyük bir hızla, evvel* o vurdu. Akşama doğru, karşısında bir «Evet dedi. hu aksam gıdnorum. T» Detnek Mâ Sejahat ne kadar surecek? Üç veja bihrsınız, ama benı unutmajınız... ne oldu? Son günlerde Farisi terkettiklerini dnySonra da, ancak son saniyede bı köşeye büzülmüş, sessız sessiz hem eelmese ıdını bana para vermeden uzaklaşacakdura .. dört ay... Belki de beş » raktığı taş, gene tacn kucağına in dua eden, hem de ağlayan anası. tımz.» (Arkası var) na, başını kaldmp baktı Ahmet. di Eyübün. Dudaklan kıpırdadı. Zörlukla Altındaki yumuşaklıkla, fazla duyula n bır sesle: yaylanmadı bu taş. « Ana!» dedi. «Ana, ne ağlıSıçramadı. Ne de oyle müthış bir ses çıkar yorsun? Ağlama. Ağlama ana dı. Az once kendisini t a s ı y aHem bak ortahk kararıyor... Yeml n ı , bu defa o aldı, yapıştırdı sır yecek mıyiz yemek? Hadı, kalk tına, aceleyle yuvarlanıp gittı de hazırla sofrayı ana .. Karnım acı. kıyor benim...» | nıze Bütün gayretine rağmen, gene 1 Sular açıldı. de, ertesi gün, dğleye kadar pek ' Kapandı. Bıtti her şey. Bıtti her «ey. Hem öyl« çabuk. toparlayamadı kendini Ahmet j Övle çabuk. Eyübün o son bakışı, silinmiyor 1 Hıç bir ız kalmamıştı gerlde. du bir türlü gözlerinin önünden. Kahve üryakısı mısınız? Nasıl I Bır zamanlar, bu dünyada Eyüp «Kurtulamadım, nereye gıtsem seversınız kahveyı? Ya sâde. Csküdar'dan Or. Metefcrsoyyaz onune ahnarak halen takıp etmek | dıve bırinın yaşadığına daır en kurtulamıyacağım elınizden, dılı. orta sekerlı, ya çok şekerlı deRil Mısır farşısında joyle hır ka>a te oldukları guzergâh tesbıt edıl | ufak bır emare, en kuçuk bır ışa nızden!» diyordu sanki bu bakış mı? Çok şekerlı sevenlerın kahveret kalmamıstı. ba gırıp bır kılo kıvma ısteyını/., mıs bulunmaktadır Bütün insanlara, butün dünyanın tadına eremediklerı, gerçek Ne bır kumaş parçası, n e bır tu ya küsmüş darılmış gıbıydıler, son Bu ıtıbarla guzergâh degışıkligı tıryakı olmadıkları soylenır Bıze kasap 300 gram bıle eelır.ı>ecek gore kah\enın ınctlıkierı bunlar bır parça eti kesecek, sıze »rka ' yapıldıcı takdırde semt sâkınlerı tam saç, hiç... hıç bir sey yoktu defa Ahmede dönen gozler, donuk dan ıbaret. Bıraz da kopuklu o sını donecek ve bır clakıka ıçınde nın haklı şıkdyetlerını mucip ola gerıde. Eyüp hıç doğmamıs, yeryu donuk parlarken... zune hıç gelmemiştı sankı. Erdeğe gitmiyenlerin, o gun tık lup olmavi"!i, sulu va da telvelı bir kılo kıymanızı hazırln/ıp ve |caktır Tam bır yokluğa ermışti Eyüp. lım tıklım doldurduHan olusu ustunde zeVkımız değı^ır O recektır Gunlerce «uren ulem ve Ejupten Edırnekapı yolu ile kuçük Yalnız aşağıda, o yassı kayanm camıde kbyu n camiınde , Cunıa kadar Hollandalı bır uzman ıse go^lemlerden sonra şunları oğren Hurrıvet tıeydanına gıden otobüs onu baırbaska bır yonden alnor' mış bulunuyorum: J) Kasap, kıy lerımız Vatan caddesı sukınlerinın uzerınde, kırlı, koyu san, boz bır namazını kılıp, yerı yurdu bıle bel li olmayan garip Eyübün «ruhu«lyı kahve» rastgele bır sıcaklık mayı hjzırlarken arkasını don nakıl ıhtıyacını da karsılamakta leke, guçlukle seçihyordu. Ahmet. bavır asağı, yuvarlanır. nun rahatlığı» için, herkesle ber^ *a olamrz Şeken katılmaaan orce mekle sızın goruş açınızı kapa olduğundnn Eu/.ergâh degışiklıgı makta, boylece bundan sonra yacasına, ınmege başladı. ötekiler, ber Uzun uzun dua ettikten son. 74 derece sıcaklıkta, katıldıktan cıbetıne gıdılememektedır sonra tastamam 73 derece olmalı pacağı çeylerın ılk adımını atmıs Avrıca Evup ile Sultanahmet, \ nıspeten daha az çılgın bır sekil ra, ancak biraz kendine gelebildı bulunmaktadır. 2) Kıymn makıdır. Ideal olçu budur. Daha azınDıvanvolu ve Cagaloğlu semtlerı de, onu takıbe koyuldular. Ahmet. da, ya da fazlasında o guzel kah nesının içınde, onceden konmu? arasında volcularımız aktarma uNihayet rahata kavuştuklarını Kahveye gırdı, çıktı. Sokaklar200300 gramhk kırpıntı ve duşuk ve kokusunu tam alamazsınız. Oykalite et kıyması zaten hanrdır. sulünden ntıfade edebılmektedır anlıvan guvercınler, dondüler ko da gezdi. Ama pek çokları gıbi, o sa tır\aki demek kahvenın asıl vuklarına Gene yüzer, beşyüzer da, o gün denize, balığa gidecek 3) Bu arada, kıyma makınesının ler» kokusuna tutulan kısı demektır kumeler halınde, yeri benek b«. gayreti bulamadı. janında ufak bir paravanın arkaMarlna Valdy T« saçlannı kısaltma bahsinde ablasından İşportacılar Bir sey daha var: Uzmana göre; sındakı sınır, zar, kıkırdak ve yağ nek golgelıyerek, uçuştular güne23 nisan cumartesi, Bayrama ha ba«km çıkan kardesi Odil Versois tıryakı olan kahvesını çabuk iç parçalarından ibaret rfu^uk kalıİstanbul'dan bır tuccar yazıyor: şın bnünde. zırlanan Marmaralı küçük oğlan. meh. Kahve durdukça kokusunu telı kırpıntı etlerı parçalayıp sıze Gazetelerde, Beledıyemızın çok Ahmet. kıyıya, paralanırcaaına lar, bir türlü yatmıyan saçlannı kaybeder. gostermedeı. kıyma makınesının yerınde bır kararını memnunluk vardı. Hemen attı kendini denize. taramıya girişmeden; küçük kız la okuduk. Işportacılara, Emıno • Birkaç kulaçta, az once var olan ıçıne atmakt<ıdıı. Bu ışın onune lara, daha anneleri kurdelelerinı geçmenın bincı'j çaresı: Kıvma nunde bir \er verılecek ve bu yer Eyüp diye bır, adamın, ve koca takmadan, Kaderim, Hayırsız açık nıakınelerını on tarafı, musterırın den maada, hıç bır yerde durHmı bır tasın, beraberce vokluga karış larındaydı. Saçlarımz, ister tstemez, güneş takınız, evet dıyor. Ama denızDünyanın sayılı kuvaforlerı bile «Tuzak radar» lara karşı gozu onune ko^,dıırmr.k, kasabı, yacaklaıdır Boylelikle Mahmutpa tıkları noktava geldı. Bırçok tekne gibi, o da, guneş te, denize gırenleriniz de var den çıkar çıkmaz tath su ile çal yazın tabulıkten, rahatlık ve sade«gözcü radar» lar bo1! kıyma makın(sı kullanmtğa şa, îrfaniye sokağında yerlesen ve Daldı Kalemi tepelerinden yükselip, tam Hele Istanbul'da pek çok. Güneş, kalıyacaksınız, bone takmasanız likten, suslenme saati akşamlar: ışportalannı buyuk sergı hahne gemecbur etmek, kıvrrn makme^ıGıttı, bo>una gıttı dibe doğru. arkalarındakı korkunç uçurumun deniz suvu, rüzgâr .. üçu birbirin da olur. Guneşte çabucak kuru bıle, avnlmıyorlar Dunja ılerlıjor Şımdı de sokak nın arkasınılakı p.ıravanların sr tıren, mağaza ve dukkanlarımızı den hoyrattır saçlar için. Artık yan saçlar guzellıklennı kaybet1) Orta uzunlnkta saçlara ko larda radarlar tuzak kuruyor, ra kasında kıvpıntı et bulundurması tamamiyle kapatan, ısımızı sekte Indi ındi. önce yeşll beyaz, ba. hâlâ açık agzı gölgelerden sıyrıhp ye uğratan ışportacılardan nihayet lon balon parlayan tular, mavi.. parlamadan, oralardan uzaklaşmak kuvafore de daha seyrek gidilir. mıyeceklerdır. layca bu biçimi verebilirainiz. dar polıslerın karşısında radarlar: nı rinlemeMır kurtulmu? olacağız!. Savın Vali sonra lâcıvert oldular. Karardı istiyormuşçasına acele edıyordu. Dessanges: cEvet, hem de «ıkı (Madeleine). Hem dınlenme, sereserpe yaşamak Amerıkan polısı otomobıl kullaCEVABIMIZ: ve Beledıye Reısımıze teşekkur e lar. Kulakları patlayacak, göğsü Her zamankinden «rken vardı2) Dumduz saçlar uzun bırakıhr, nanlara gorunmez radar tuzaklarıhtiyacı var aerde. Hem gıtseniz bir bone» dıyor. Mısır Çarsısındakı kasaplardan de bir denize giriste bozulmıyaMadeleıne ıse: Yalnız permanent uçları bigodı ile dışarı bukuhtrse la gozdağı vermıştı. Bu radarlar hepsının değılse bıle bır kısmının der ve kararı, ımkân dahılınde ezılecek gıbi oldu Ahmedin. Nefe lar Dağlar Altına. si tükenince, bıraktı kendini. Top kısa bır zaman içınde tntbıkinı surat dehlerıni ele verıyordu. Son yaptıranların bone kullanmalarını guzel gorunurler. (Carıta). cak mı sanki bütün o mizanpli? Saat, daha yeni olmustu dokuz. gıbi fırladı yukarı. gelen haberlere gore «Radatron bovle davrandıklarını dusunmek bılhassa rıca ederiz. Bır Fransız yazarının dediği gi uygun buluyor. Bir sürü motorla beraber, ağır için ortada bir çok sebepler var• l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Incorporatıon» şırketı bunlara karSersemliği geçer geçmez, daldı. ağır çıkıyorlardı Gaziköy önlerın bı «Peki .. öyle iıe başınız fırça* Bir sivrisinek yuvası şı «gozcu radar» lar yapmıstır. 400 dır Bunu onlemek için halkın BeÇıktı gene daldı. Evvelâ, koca ya, salkım soğüde ml dönsün?» Ve yaz akşamlan saçlar.. CariTonkapıdan Mu?tafa Şimşek ya koca kulaçlarla Abduk.. Adil gel den, Kumbsğ burnuna dogru, Ko. lıra değerındekı bu radarlar ara Uedive ile ışbirliği yapması, kıyGunün ünlü «Carita» sına «Bu ta tam yaz ısı pratık bır oğut verıma makınelerinın iyice boşaldığı zıyor: ca dağların, derin kıyılarım, sahıl ba surenlere polıs radarının bolgediler. Az geçince, etraftan duyan nun bir yolu yok mu? Yaz günü yor: «Denızden «onra çalkaladjnız sıne girdığıni, yavaslamak ramanı na kanı olmadan içine yeni et Topkapıda. sur dısında, Londra lar da, önc e yüzerek, sonra kayık den üç besyüz metre açıktan dola ıkıde bır kuvafore tasınmadan da ya saçlarinızı, yumuşaktırlar arnarak... nın geldığînı vaktmde haber ver koydurmaması lâzımdır asfaltmm sag tarafmdaki ye^il sa larla yetiştiler. «guzel saçlı> olamaz cnı bir ka tık. Islatıp uçlarına bir kaç damAltlarında yüx kulaeı geçen bir mektedır. «Eyüp Beyazıt hada bir evim var. Saha, Devlet la limon suyu surünüz. Bigudilerdın'» dıye sordular. Bayılana, suyun sathında, ıırt dip vardı. Yer yer kumlu, ama Ama yme de otomobılin delıce Parıs bu \az plâj ıçın çok Karavolları 12 nci Şubeye bıtisik ilstO yatıp kalana kadar dalıp çık Cevabı şu: «Dümdüz bırakınız le bu saçları geri buktunuz mü otobüs seferleri» bır hızla surulmemesı şart Yokdeğışık modeller de \arattı tir. Sineklerle mücadelenin deva<Ji tı Ahmet . Kimse, butü uğraşma daha çok çamurlu, batak bir dıp. saçlar nızı ama kısa değıl uzun. çabucak tutarlar. Son modava un sa vaktınde haber alınsa da vak1) «Gres» nın, acayıp dene«Okuyucularla Basbaşa» sütu ettifiı su günlerde, evımin önünde, larına rağmen, çekip alamadı onu Orta suda ise, artık iyıee çirozlaş Denızden çıkar çıkmaz tatlı ıu ile varlar Yalnız saçlar ıyıce kurutınde durdurulamaz kı.. Zafer bu nunda yukarıdaki başhk altında bıraz vukarıdaki oto yağlama ga sudan dısarı. Ama öyle boşunaydı maya baslıyan umkumru sürülerı bılecek bır plâj elbısesı. Gokmadan bigudıleri ç karmavınız çalkalayıp düzgün tarayınız.» oldugu muhakkaktı. gun ıçın polıste kalmışa benzıyor. çıkan yazı iizerıne Istanbul Bele rajmın pis suları birıkmekte ve ki, Ahmedin çabalamaları! mavısı beyaz yollu kısacık Evet Carita gibi 1 numaralı Bir çok kadınların evde kuvafurbır rob altında kısacık bır Hemen bütün gırgırlar, uskumdivesi BasınTurizm ve Protokol burasını sıvrisinek yuvası haline lerını tutturamamaları tam kuruHa\ ırsız adanın her tarafı gibi, * bır saç modacmnm plftj için sağpantalon. Mudurluğünden asağıdaki mektup Itetırmektedır. llgıli mercılere yap o kıyıları da, dlmdik iniyerdu, en ru peşindeki bütün takımlar bu. mayı heklememelerindendır Iık verdiği şey inanılmıyacak ka2) «Jacques Heim» renklerradtydı. Dağlar Altında. Sağda, Yepyeni bir saç boyası ahnmıştır: tığım muracaatlar netıce vermedı. aşağı kırk «lli kulaea. riar basit. Ama darmadağın bir Carita'nın çok onemli bir öğudü den moda yaratmış. solda geziniyorlardı. Alamatralar«Beyazıt Eyüp otobüs seterleÇoktan oraya varmıştı Eyüp. plâj dönuşünün yanında bu düm daha var ki heoıen bütün kadınlaFransa'da, buyuk kuvafbrler saç rı. semt sâkinlerinin ihtivacı göz Bu sivnsınek yuvasından kurtarıl Bir modelde menekşe, tu la, arkalanna bafilı koca kanca. mamızı rica ederim. Rahata ermisti. riuzlüğü gözünüzün önüne getirir rımızı ilgilendırir: berberin saçla» lara tabanca boya<=ı yap'yorlar. runcu, mavı, pembe, beyaz, baslann dıreklerıne çıkıp tunemış rınızı ustura ya da jiletle kesmesısemz bu sadeliğin mükemmellikBitmisti ifkencc. yeşil yarım duzine renk. gözcüler, «mola etmek», aksi istiten doğdufunu anhyacaksınız. • ne müsaade etmeyiniz, dıvor YalDipte, yavaf yavaş yanaşan, o kametlere motor ve beş çiftt ku. 3) Bu mavı keten plâj robu «Jacques Dessange» tam terslni nız makasla kestirinız» Bızde son ikiser «ıra, tivri dlşli bahkların, rek gayretiyle gidiveren ikı tekda onun. Asağıdan bele kordüşünüyor: «Kabank, dağınık bı zamanlarda kuvaforlerin pek alıskoca canavar kafaUnnda parla ncnin müsterek hareketleriyle, ya delâ gıbi kemer geçirılmi's yan lan gözlerde «Kan ugruna n yanya tafidıkları ağlan, buyuk rakınız saçlannızı diyor. Şöyle tığı bu uıulü bugünden tezi yok tçl°rınde. alıstığımız zevke kardeş kaatili» lifı okunmuyordu, bir daire seklinde denize dökuver a\ kırı gelmıyen galıba bır parmaklannızla kabartır, kabar «Olmaz» demeyi biliniz. Çünkü «açların tağlığı ile sıkı sıkı ilgilıV ISTANBUL tır, kordele ile bağlarsımz.» ları 7 00 Gunaydın 7.20 Ha hiç degilse... Evet, tımamdı çilesi mek, balığı çevirmek için, altla. dlr bu. 7.27 Açılış ve program 7.30 fıf muzık 7.30 Haberler 7.45 Eyübün. * rında kımıldamadan yatan sularIki marş 7.35 Sabah plâkları Bu labahın sarkıları 8.15 BuDessange de «laçlarınıza biçim Ahmet ne yapabilirdi klT da, uskumru sürulerinın belırmp. Büyük kuvaförlerden Madaleine verdiğiniz zaman iyice kuruma 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar gun 8.30 Bu sabahm hafif muSudan dışarı çıkanhıından, «aş lini bekliyorlardı. Pek fazla da Plaz ikisinden de ayrı bir unoda dan açmayınız, yoksa tutmaz» di 8.30 Kuçuk sabah konseri zığı 9 00 Ev kadınının not defkın bir lürü el tarafından üzerin değil. Peş pese başlamışiardı gıryı savunuyor: ne uzun, ne kııa, yor. teri 9 45 Turkuler 10 00 Ka9 00 Kapanış. deki ıslaklar, zar zor soyulup, ku gırlar, mola edip, ağ dokmeğe... orta ta;. Sık bir fırça, sonra ha11.57 Açılış ve program 12 00 panış. Madeleine: bu mevsimde iyi bir ruları giydirildikten birkaç daki. fif kabartma. O da kordele baglaVardı, çok vardı balıkl Tama. Ikı marş 12 05 Şarkılar (Mu11.57 Açılış ve programlar aksam kuvafürü için kuvafüre gıtka sonra açtı gözlerini. maya taraftar. men Da£lar Altına vurmuştu uszaffer Birtan) 12.30 öğle me 12.00 Muzıkle oğle tatıli 12.30 meye lüzum olmadığını söylüyor. Kalktı oturdu. kumru. lodileri 13.00 Turküler 13 15 Çesıtlı Türk muziği 13.00 Ha* «Saçınıza uygun bir |ampuanla yıEtrafına hayretle baktı. ArkaHaberler 13.30 Şarkılar (Tu berler ve Turk basınından özetKaderim'in ağır yolla çalışan Plâjda taçlar için ikind prob kayınız. tyice kuruduktan »onra dan, buruftu yüzü. Sonra iki bük makinası, direkten bağıran Ahme lun Korman) 14 00 Konser sa ler 13.15 Kuçük konser 13.45 lem şudur: denize girerken bone bira ile hafifçe ıslatıp biçim verilüm oldu. Uzu n uzun kustu. îçin sati 15 00 Kapanış. Nurettın Dadaloğlu'dan turkuniz. Bira onlann biçimini korur.» takmalı mı, takmamalı mı? dekilerle beraber, yüregini de södın sesini bastıramıyordu: 16.57 Açıhs ve program 17.00 ler 14.00 Bır plâk albümu « Yahu...» diyordu Ahmet, du diyor. Carıta: «Saçlarımz ince telli ise küp çıkarmak isterceslne... Turkuler ve oyun havaları 14.30 Yenı seslerden sarkılar mendeki Osmana, başını gerı çe. Vakit ögleye yakındı. Rüzg&r virmeden. Sankı ensesıydı konu17.20 Pıyanıst George Fever 15 00 Kapanış. kesilmisti iyice. Düzelmlşti deniz. 17.35 Radyo Erkekler Fasıl He16 57 Açılış ve programlar Ama hâdiseyi öğrenen kayıklar. şan Ahmedin. «Yahu!» diyordu, yetı 18 05 Eğıtım saatı 18 15 17.00 Incesaz 17.30 Dorn Day dan hiç biri, o gün kalmadı ora «Ne biçim is bu be? Çıroz burada. Şarkılar (Sevım Tanurek) ve Four Lads Vocal Grupu larda. Bütün o irili ufakh kayık. Yem burada. Nerede bu kıhçlar 18.45 Haberler 19.00 Çeşıth 17 55 Trafığe dıkkat 18 00 Sılar, hep beraber, dondüler Mar be? Her sene bu vakitler, puskul. studyolardan 19J0 Olaylar ve zın ıçın 18 35 Yurttan sesler luler bıle gelmış olurdu artık. maraya. yankılan 19.45 Turküler (Mu 19 00 Haberler 19.15 YaşadıTuhaf bir cenaze törenindeymiş Hey Allahım hey!» zaffer Akgun) 20.00 Yassıada ğımız gunler 19^5 Bu aksaPüskullüler, ayrt bir cıns kılıçsaatı 21 00 Pıyano soloları mın plâğı 19 30 Olaylar ve ler gibi, saf saf, pes pes« «lizili, tı. Yanlannda, yelelerinın, daha 21.15 Konu^ma (Çetın Altan) yankıları 19 45 Ahmet Melık' yan yana, ağır ağır gittiler. 21.30 Şarkılar (Sadi Hoşses) ten şarkılar 20.00 Yassıada saBurunlarında taşıdıklan kalasla çok karın yuzgeçlerinın sağında solunda, tüle benzer, saçak saçak, 22.00 Çetith studyolardan atı 21.00 Çocuklarla beş dakıraı yüküyle, her zaman azıcık ö 2215 Radvo Senfoni Orkestraıı ka 21.05 Haftanın senfonik ne dogru meyilll duran başları, yapıskan bir şeyler uzamrdı. (Arkası var) daha da igilraiş giblydi sanki... 23.00 Haberler 23.15 Dans konseri 21.50 Mikrofon bir müziğı ve hafif şarkılar 2S.40 22.15 Cevdet Bolvadin'den şarkıFethullah, Marmaraya varınca, Gece melodıleri 23.55 Prog lar 22.45 Haberler 23.00 Gehemen söktu kalan. Attı yere. Ya ce konıerı 23.30 Hafif melodiram 24.00 Kapanış. nına da gönderleri uzattı. Bir koca ler ve dans muziği 24.00 KaANKARA balta buldu. Kanter içinde kalana ANKARA CAD. 115 SAAT 1318 panıs. 6 57 Açılış ve gunun programkadar, deli gibi salladı, lalladı bal tayı. Kocaman yeni kalas, gönderIL 7209/1722 lyı kahve nasıl lu 5 OKUYUCULARLA ! ™! ' Kasabın oyunu Plâj, yaz ve saçlarınız Plajda moda I) BUGONKÜ PROGRA: GALERI NET BA¥ OSCA& Marına Vlady o giizel saçlan ile re kestirip kualttıktan •onra • IMIIflllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIUiııııııırillllllllllllllMIIIIIIIMIMIIII lllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllI^llllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIHHHHim P A IT İ 307 rPKOF. NtMBÜS'ÜB MACEBALARfc BÖYLE LÂPtARA PATTİ.. İ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle