20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 Tetnmoz 1M1 CUMHTJRtYET BEŞ 1 Dün lstanbulu tarıyan arkadas BMtarafı l uıeı aUMted* | ması v e seçimlerin mukadderatılanmızla Anadolu ve Trakya tesriyetinde kalmıştır. Tulga en nil nı tâyın etrniş olmasıdır. kilâtımız, Anayasanın halk oyuna Dün saat 12 ye kadar seçm«Qİ«hayet ismini Kumkapı Nişanca tan 84 ünün tasnifi tamamlanmış, mevkii 118 numaralı sjindığın ba rin yüzd« 70 i oylarını kullanmış Baştarafı 1 ıneî uüıifede sunulmasiyle alâkalı barı hidiseSAAT: 24 bunlardan 17,170 beyaz, 830 kırmızı bestçe dolaşabileceği halka duyuler ve »ikâyetler tesbit etmişlerTasnifin de. şındaki listede bularak; o>Tinu lardır. Seçmenler yalnız Kurtıterulmuştur. vam ettiği De rey çıkmıştır. pe mmtakasındaki kütüklerde isim saat 10 da kullanmıştır. M*rdin, 8 (Telefonla) Mtrdın mıtmışlardır.. 650 *oyun yakaian dir. SAAT: 03 Beyoğlu Nane Sokaktaki 111 nu Tasnife bütün yurtta saat 19 da nizlide köyler. hudut bölgeıi mıntıkasında üç yer rnıştır. örfi Idare Kumandanı Korgene lerini bulmakta güçlük çekmişler C. H. P. Geve muhtann evi önüne giderek den oylamala de üç »yn ıamanda kaçakçılarla Üçüncfi musademe Nusaybinin maralı Sandık Kuruluna evvelce baslanılmış olmasına rağmen, kenel Merkezin ral Cemal Tural da, saat 9.30 da keidisinden hesap sormuşlardır. rın neticeler 22 nci Seyyar Jandarma Tugayı er Tilkitepe hudut karakolu bölgesin Seçim Kurulunca tayin edılen ü sin neticelerin çarşamba gününden reyini eşi ile birlikte Harbiyede den alınan maleri arasında silfthlı musademe ol den geçmekte olan 8 hayvan yük yeler gelmediğinden, ancak 7.15 de önce anlaşılmasının imkânsız olapeyder pey gel Saat 1230 da Silâhtarağada seçllumata g ö r e sandığa atmıştır. muştur. lü silâhh kalabahk bir kaçakçı Kurul yeni seçilen üyelerden ta cağı Yüksek Seçim Kurulunca açık mektedir Kati Sehrimizde istirahat etmekte me iştirak edenlerin nispeti Kayserıde dulannv.stır Zira yenı seçim mevzuvaziyet henüz Birinci musademe Hürcük hudut grupunun Suriyeden geçmek iste mamlanmış ve sıra bekliyen varum (Evet) di olan Millî Birlik Komitesi üyele 60 a yükselmiştir. Bir fabrika mu karakolu bölgeıinde 300 koyun, mesinden meydana gelmiştir. Kar tandaşlar bundan sonra reylerıni atımıza göre, köyler sandıklannın anlaşılmamışsa da (Evet) diyenle. yenlerin Iehin rinden Cemal Madanoglu da, oyuhiti olan burada işçiler reylerini ikinci musademe Nusaybinin Gir şılıkh musademe neticesinde ka vermeğe başlamışlardir Bu üyele taEnifını tamamladıktan sonra ne rin önde olduğu anlaşılnıaktaıUr. de gelişmiştir nu Nisantaşı 1J1 numaralı sandığa ancak saat 18 den sonra kullanahadan bölgesinde 250 koyun, silâh çakçılar, yüklerim bırakarak Suri rin münfesih D. P »e mensup ol ticelerı nahiye merkezine göndetstanbulda saat 24 de muhteli ve şimdiye kadar tasnifi tamamla kullanmıştır. Madanoglu'nun bu rak iştirak nispetini yükseltmişler recektir Nahiye merkezi, ancak h kaçakçılar himayesinde Suriye' yeye kaçmışlardır. Yakalanan ka dukları ve bu yüzden vazife başı25,000 i (Evet), sırada da «trafını gazeteciler sar dir Kütüklerdeki noksanhklar bu kendilerine bağlı bütün köylerın ilçelerde 288.333 reyin tasnifi ya nan reyîerden ye feçirllmek istenirken yapılmış çak eşyalar arasında 400 kilo kah na gelmedikleri iddia edilmesi ü16,000 i ise (Hayır) olarak çıkmış mış. kendisine muhtelif sualler sor muhitte de az da olsa kendini tamamlandıktan sonra pılmıştır. Bunlardan 204.196 sı tır. Kaçakçılar müsademeyi müta ve, 700 metre naylon, 100 kilo ka zerine, haklarında tahkikata baş ta.snıflerı yaz 84.137 si kırmızı çıkmıştır. Ay. tır. muslardır. General suallere kurşı göstermiştir. netıcelerı ilçe merkezine bildire akıp kaçmak meeburiyetinde kal rabiber vardır. lanmıştır. rıca Sanyerde 23586 seçmenden, Îzmirde en son rakamalar 46.556 «Söylenmedik Tie kaldı?» cevabıSeçmenlerinin çoğu aşağı halk cektir. Tabıatiyle de, illerle ilçele tjbakasından insanlann teşkil «tSaat 11.15 de Elmadağında Agop de, sırasiyle bütün ilçelerin veya 18783 kişi oy kullanmıs 15.029 kişi (Evet), 44,240 (Hayır) şeklinde be nı vermekle iktifa etmiştir. Heybeliada Kâğıthane Boyacıgil adında bir şahıs nahiyelerin neticelerini aldıktan (Evet), îzmirde Akaryakıt ve ganda vaparken yakalanarak propa scnra durumıı Yüksek Seçim Ku ki beyaz3754 kişi (Hayır) demiştir lirmiştir. te Adana merkezindeki kalmakta olunPanaroma otelindf tiği Gültepe, Kuştepe13.30 da işti15 Idşi taş, sopa ve Yüksek Adalet mintakalarında saat oy kullananlann nispet nezaSaat 03 406 sandıktan 260 1 sonuçlanmıştı. Divanı üyeleri de oylarını peyder rak nispeti yüzde 70 i bulmuştur. Tuz İşletmeleri işçileri ret altına ahnmıştır. Galata Hen ruluna veya îl Seçim Kuruluna yüzde 85 dir. küreklerle birbirlerine e v İlk olarak dek mıntakasında da bir şahıs ıe aksettirecektir. Dolayısiyle, sadeDaima seçimlerde bir hâdise çık Samsunda iştirak nispeti yüzde 27,811 (Evet), 21,319 (Hayır) rey J P kullanmışlardır bir berber dükkânına konulan san ma ihtimalinden buhsedilen Taşlınln asgarî ücretleri glrdiler yini verdikten sonra fenalık geçir ce bir köyün tasnifinin tamamlan 8090 arasındadır. Beyaz oy önde kullanılmıştır. oyunu saat 7 de Başsavcı tarla, Rami, Gültepe, Kuştepeı miş, sandığın bulunduğu mahal mamış olması, aynı nahiyeye bağl gitmektedir. Konyadaki en son rakam da şöyMardin, 9 (Telefonla) Dün Kı Izmir, 9 (a.a.) Vilâyet Rsgari önündeki merdıvenlerden inerken diğer bütün köyleıe ait neticelerin Malatyada ise iştirak nispeti ge ledir: 110,084 beyaz, 60,437 kırmızı. Eçesel atm'ş, mütaakıben yardım gibi remtlerde, tahminl»rin hilâfızıltepe kazannda Sandıkh Ha Ücret Komisyonu, akaryakıt ve tuz düşüp ölmüştür. J nahiye merkezine. tabiatiyle de o ne yüzde 80 e kadar çıkmıştır. Rey Afyon merkezinde son durunı: cıları. saat J de de Yüksçk Ada na hiç bfr hâdise olmamış, tam ramhatak köyleri arasında altı ki işletmelerinde çalışan işçilerin aslet Divanı Başkanı Saüm bir intizam ve vekar içinde cereBellıbaşlı şikâyetler de şu şekil radan tlçe, ll ve Yüksek Seçim Ku lerini kullananlardan yüzde 70 in. 9.119 beyaz, 5.0?9 hay;r. şi, beş kişinin yolunu keserek döv gari yevmiyelerini tesbit etmiştir. oyunu kul'nnrnıştır. yan etmiştir. BilhassJ Kuştepe v e rullanna sevkinı geciktirecektir. den fazlası beyaz oy kullanmıştır. de hulâsalandırılabilir: müşlerdir. Bir alısverif meselesin1 temmuz 1961 tarihinde yürürlüyurdun muhtelif SAAT: «1 Sakin geç»n oylamada şehir Gültepe semtlerinde halk oylama1 Seçmenlerin, tahmini bir ra Maamafih, den çıkan münakaşa uzerine, hidi ğe giren bu karara göre, akaryakıt gaNîtemiz baskıya ve Mardinde şım içinde öîleye kadar iştirak nispeti yı bir bayram havası içinde kar,c ?e vuku bulmuş, 15 kişi taş, sopa işletmelerinde çalışıp da yılda iki kamla "' 30 u seçmen lıstesinde rılene kadar aldığımız sonuçlar, şılnmıs ban evler ve muhtarlıkl'ar diye kadar tasyüzde 20 nin üstüne çıkmış. öi ve küreklerle birbirlerine girmiş ay ikramiye alan ve bütün sosyal isimlerini bulamamış ve oylarını genel iştirak nispetinin yüzde 7 süsl^nmistir. Sandıklann bulunnifi tamamla. Niğdede genel tasnif neticesi şu den sonra da ancak yüzde 25 e du5u mahallerde de davul ve zur» tir. Yaralananlar Devlet Hastaha haklardan istifâde eden işçiler. kulîanabilmek için tlçe Seçim Ku civarınriii olduğu ve takribi ola nan 391 sandıkkadar vükselmiştir. Zeytinburnu, günde 10, bunlardan istifade etmi rulu Başkanhklanna müracaat etneslne kaldınlmış ve mütecavizler reyir.i kullanan her 4 seçmen an iştirakin yüz dur: 25,336 (Evet), 16685 (Hayır). Taşhtarla, Gültepe. Kuştepe gihi nslar çahnmntır. Adanada Osmaniye ve Karaisal traktörle kaçarken yakalanmışlar yenler ise 13 lira yevmiye alacak miştir. Buralarda izdiham olmuş den birinin (Hayır), üçünü de de 92 olduğu an semtlerle köylerd» iştirak nispeti n tur. Sanyer, Büyükdere. Tarabya, lardır. dır. (Evet) ripriigini göstermektedir. laşılmıştır. Bu ilçelerinde kırmızı oy üeride git yii/de 90 a kadar yüfcselmıştir. Klreçburnu, Bebek, Arnavutköy 2 Bazı seçmen kartlan üzerimektedir. SAAT 20: sandıklardan a Buralarda refer.ındumdan zivade semtlprinde halk günün yarısmı ne sandık numaraları yazılmadıDenizhde (Hayır) diyenlerin nis tam bir seçim havası yaşanmış deiizrlo gecirdiğinden istirak niststanbuldan ga ğından seçmenler sandıklarını bu^etemize ilk ne lınan netice şöyledir: 50.143 seç peti yüzde 70 tir. vatandaşlanmız. şehir içindeki nis peti bir türiü yüVselememiş anmenden 45.8023 ü oylamaya katıl lamamıştır tice, BakırköyKütahyada (Hayır) yüzde 33, (E poten entellektüel zümred<?n daha cak saat 18 den sonr» vüzde ellimış 44.971 (Evet) 952 (Hayır) oyu 3 Oy sandıkları seçmenlerin den, 33 numa. vet) yüzde 62 dir. çok Arıayasa oylamasına il?i gös nin üstüne çıkabilmistir. bulundukları semtlerden çok uzak ralı sandıktan çıkmıştır. Manisada (Evet) diyenler şimdi t«rmiştir. Z^ytinburiu ilçesi rie iştirak nis Gaziantep de Mardinden geri mahallere yerleştirildiğinden seçgelmiştir. Aldılik yüzde 5ö ile ilerıdedır. Şehrrmizde tahminen 150 ile 165 peri en yükspfc olanlann b"jşrada menler sandıklarını mahalle mağımız maluma. kalmamıştır. Netice alınan yerler Sabahm erken »aathalle aramak zorunda kalmıştır. ta göre, 272 seç deki işitrak nispeti yüzde 998 ile izmir merkezinde sabah yaklaş bin kişi reyini kullanmak imkâ90.1 arasında değişmektedir. Bü tıkça Anayasaya (Hayır) diyenler rır.t btilamamıştir. Bunların bir lerinde hu nispet yüzde 70 e yükMeselâ Teşvikiyede oturanlar uy menı bulunan 33 numaralı sandık yük çoğunluğun (Evet) dediği an 69,759 la yine öne fırlamışlardır kismı tısradart Istanbııl'a gelpn selmts ve tedriei olarjk artmıştı. sandıklarını ancak Elmadağtla, El(Ba«Ursfı 1 tıteı MüUtede) kı gibi gazetecilerle evine kadar mağda oturanlar da Teşvikiyede tan 198 rey çıkmıstır. Bunlardan laşılmaktadır. (Evet) dıyenler de 63.972 dir. Di ter. di9«rleri de Hstelerde isim Bakırköy. Yeşilköy, Florya semt158 i (Evet), 40 1 da hayırdır. general C«mal Gürsel yürüyerek yürüyor ve «Allahaısmarladık» di bulmuşlardır lerinde de istirak ntspeti ancak Urfada merkezde iştirak nispeti ğer kazalarda durum şöyledir: Cu İpri bulunmıyanlardır. maovası 3,022 (Evet), 2.961 (HaBakırköyden bir ikinci enteresandık başın» geliyor. kendisini yerek, selimlıyor herkesi.. yüzde elliyi bnlmuştur. Reylerini kulljnamıyan vatan4 Sandık Baskanlarına mü san haber gelmiştir. Buna göre, yüzde 70 dir ve oylamada (Evet) yır); Kınık 5,489 (Hayır). 3,348 *** 50 kadar basın mensubu karsılıŞehrin muhtelif yerlerrode docavir sandıklann yerleri bildiril 80 numaralı sandığa bağlı 247 «eç diyenler önde gitmektedir. (Evet)! Bornova 9,652 (Hayır) da*!ar sabahın erken saaHerinden laşan C. H. P. müşahitleri tl Mer• Saat 11, 344 numaralı sandık.. yor Ye oyunu kullanmasını bekli. Adanada saat Ol'e kadar yapılan 8,998 (Evet); Karşıyaka 17,194 itibnrn îl Seçim Kuruhına re kullan. tasniflere göre iştirak nispetinin C.KJâJ. Gencl Başkanı Osman mediğinden, bunlar oylama sonun menin tamamı reylerini yor. rapordi, da sandıklarını götürecekleri yergar^telere rnüracat ederek oylan kezine dün verdikleri GürMİ, «Bunlann buraya fir Bölükbaşı oyunu kullanmak üze. leri bulmakta güçlük çekmişler mış, yâni iştirak nisbeti yüzde 100 evvelce bildirdiğimizden daha faz (Evet), 14,174 (Hayır). Bu durum nı kullambilmeleri için tavassut A. P. lilerin tüm halinde, C. K. dan anlaşıldığına göre, merkez ilolmuştur. 211 kişi (Evet), 36 ki«i la olduğu ve yüzde 75 80 e yükM. P. lilerin de Fatih ve Beyoğmesi yasak deffil mi?» diyor ve re gazetecilerle birlikte evinden dir. çede (Hayır) lar birkaç bin fazla rica etrnisterriir. Fakat kanun mü lunda kırmızı oy kullandıklurraı de (Hayır) demiştir. gözlerl jrâşanyor o an. Sıra Dev. ayrıliTor. Yolda bir gazeteci soru seldiği anlaşılmaktadır. Beyaz oy, olmakla beraber, kaza ve köylerin vaeehesinde bu imkân 5 Radyolarda seçmen kartı ol Ankarada Devlet ve Hükümet tesbit etttiklerini bildirmişlerdir. let Baskanma geliyor. İki daklka yor: kırmızı oyun bir misli önünde git getirdikleri reylerle îzmirde (E mıştır. • Efendim. Hangi rengi sever mıyanların nasıl oy kullanacakla Baskanı Cemal Gürsel'in kalıyor hücrede. Oyuau sandığa Şehrimizds ilk olarak oylama reyini metkedir. Kozan'ın Durali köyün vet) in birkaç bin rey farkla kazarı hakkında yapılan anonslar vâzıh îstanbul ve Ankara Radyoları cezaevterinde bitmiştir. Saat 9 da atarken foto muhabirleri geç kal siniz? Beyaz mı, kırmızı mı?> olmadığından başlangıçta yanlış kullandığı sandıktan, 210 (Evet), de 62 seçmenln hepsi de beyaz oy nacafı tahmin edilmektedir. rtün müşterek cahşarak her prog mahkumlar sıraya girerek reyle• Bizim tevgilimiz malum.» kullanmıştır. Pozantıda Nafiz amıştı. 15 'Hayır) çıkmıştır. Aydında 138 sandığın neticesi şu ram arasında vatandaşı S'andık ba rinl vermişlerdir. Kanunun icapBölükbaşı zarfını alıyor, hücre anlamalara yol acmıstır. Bunun üdında bir A.P. li höcreye girmiş c Paşam iyi reıim çekemedık, SAAT I I : zerine llçe Seçim Kurullan sandık ?ma davet eTmi; ve sokaja çıkma ları gereğince sandıklar saat 19 a lutfen boş bir larfı atar gibi ya ye giriyor. Bir dakika sonra çıkar Baskanlarına birer tamim gönde Ankarada merkez ve çıkarken bütün beyaz oyları dur: 11,673 beyaz, 16.079 kırmızı. olmadığııu her vatanda kadur açılmamıştır. cebine yerleştirdiği Sğrenilmlştir. Nazillide ise 8318 beyaz, 7323 kırpın da yeniden çekelim.» diyor ken bir gazeteci kendisini karşılı rerek, gerekli açıklamayı yapmışılçede iştirak nissın istediği zaman sokağa çıkarak yor ve Bölükbaşı zarfı güneşe tu. tır. Nafiz yakalanmış hakkında takiba mızı rey kullanılmıştır. Son olarak şunu belirtmek istelar. eti yüzde 60 olÇorumda reylerini kullananla. reyini kullanabilecegi gibi. geze riz ki. îstanbul Vilâyetinin mülGürsel bir bo» tart «iıyor. San tarak oy pusulasını gösteriyor ve: muştur. Tasnifi ta ta geçilmiştir. 6 Bazı sandık mahallerinde Eskişehirde İştirak nispeti yüzde rın yüzde 55 i merkezde (Evet) bileceğini de hatırlatmıstır. hakatmda vatacıdaş tam minasiyle dık deliğinde zarfı birkaç dakika «Beyaz» diyor. mamlanan S îlçelerde aylams 75 • 80 civanndadır. Reylerini kul demiş, geriye kalanlar ise kırmızı Diğer gazeteciler de yanasıyor. «EVET» pusulası darlığı çekilmişoylanraya iştirsk etmiştir. Şehir tutuyor, sonra atıyor, içeriye. Böy iıktan 12U (E lananlann yüzde 7 0 7 5 inln (E. tir. Sandık başkanlan «Evet» puîstanbul'da seçim, bunun yanın içinde ise oylama dısarılara nazaey kullanmışlardır. 6a son dakilece Çankaya 27 numaralı sandık lar. Düşüncelerini soruyorlar: 401 (Hayır) vet) dediği tahmin edilmektedir. sulası almak üzere İlçe Seçim Ku « Allsh hayırlı v e uğurlu eyle kada aldığımız haber e göre köy. da referandum deyinc e ilk olarak ran az olmuştur. Banliyö ve k5yta sabıtlarda bir kayıt düsürülüçıkmıstır. Balıkesirde şimdiye kadar elde sin.» Müteakıben kızını göstere rullanna. llçe Seçim Kurulları da şimdilik akla Taşhtarla. Rami, Kâğıthane, lerde halkm böyle bir vatanî vaziyor: Çankaya ilçesinde de iştirak edilen neticelere göre 32.928 kişi lerde (Hayır) diyenler rek, «Bu temel atma gününde 0 îl Seçim Kurullarına başvurmuşGültepe ve Kuşt»pe gelmektedir. feye iştirak »debilmesi için, yakın üzde 90 dir. Bir «7 sftrfı b*f çıkmıstır. lardır. Saat 15.30 da ll Kurullarm nispeti yüzde «0 tır. Tasnifi ta beyaz, 18.04? kişi kırmızt oy kullarına Noterden vekâlet verdiknun da bulunmasını istedim.» Manisada (Evet) diyenler yüz Buna sebep de. secimlere bu semt leri görülmüştür. Gazeteciler boş durmuyorlar. dan 15 bin adet «Evet» pusulası macnlanan 7 sandıktan 1,310 (Elerin mutlak tesir icrj etmiş olSaat 10.3ü. 242 numaralı sandık.. yeniden sandıklara gönderilmlştir. vet), 170 (Hayır) diyen çıkmıstır. lanmıştır. e 55 nispetindedir. Devlet Baskanma sortı yağdınyor. Aydında bazı ilçelerde (Hayır) • lar. Gürsel, «Evet» diyor, «tlk defa Gayriresmi neticelere göre, Kay tlgililer fena niyetli kimselerin Yalova muhabirimizin bildirdiğine diyenlerin adedi daha fazla İse de Y.T.P. Genel Baskanı Ekrem oy kullanıyorum. Hillete hazırlı göre, merkezde iştirak nispeti yüz şimdiye kadar reylerin umumt ne. seride (Evet) diyenlerin. nispeti sa Alican Küçükesattaki evinin yakı «Hayır» pusulalarının kullanılma de 90 a kadar fırlamıştır. Bunlar icesinde evet diyenler önde git baha karşı biraz daha artmıştır. olsun» iştirak oranı hakkmda bir sıru sağlamak için «EVET» pusulasoruya da, «Köylerde iştirakın az nında bulunan 242 numaralı san larını alıp ^ötürdükleri ihtimali dan da yüzde sekseni (Evet) de mektedir. 27.679 kişi beyaz. 24.153 Tasnifi tamamlanan reyîerden 25 ini (Evet), 16 bini ise (Hayır) şek olmaması için oy kullanma saatle dığa oyunu atmaya geliyor. San üzerinde durmaktadırlar. miştir. Yalova köylerinde ise, rekişi kırmızı rey kullanmıştır. rinde degişiklik yapmıştık. Şimdi dık başında sıra bekliyen vatan. Kiliste şu anda (Hayır) diyen. inde tecelli etmiştir. Halk oyu sırasında seçmen liste yini kullananlann yüzde 27 d aldığım bir habere gör e Kayseri. daşlar var. Sandık kurulu erken lerinde isimlerini Kırşehir rekor seviyede (Evet) bulamıyanlar (Hayır), 73 ü de (Evet) demistir. er yüzde 40 nispetınie fazladır. nin bir kSyünde oy kullanma bit işini bitirmek için aceleci. Alican 1957 seçımlerinde de aynı sebeptstanbulda saat 21 de tasnifi taîzmirde merkez ilçede şimdilik Tiliyetlerimiz arasında gel. Diyarbakır 9, (Telefonla) Şeh j ran biraz yavaşladı. Bununla bera miş ve tasnif tenunda 100 reyden hücreye giriyor. îçeride birkaç ki ten oy kullanamadıklarından si mamlanan 42 sandıkta 6,929 (E Hayır) diyenler biraz daha faz mektedir. Sabaha karşı 19,717 kişâ rimiz ve çevresinde seçime iştirak ber saat 19 • kadar şehir içindeki 98 Eret, 2 si Hayır eıkmıstır.» di. şi daha var. vet), 1,768 (Hayır) reyinin kullanıl ladır. Fakat ilçelerden gelen neti (Evet), buna mukabil 873 kişi (Ha yüzde 85 tir. Merkeze bağlı 44 kö istirak nisbetinin yüzde 75 var. e Oyunu atan Alican, sandık ku klyet etmişler ve. bazı muhtarla dığı görülmüştür. 42 sandıktan 27 celerle beyaz rey kullananlar ön ır) demistir. yor. rın bu sefer de hilell 1957 seçim y ü n bütün seçmenleri reylerini dığı tahmin ediliyor. Civar kaza ruluna; hücredeki insanlar için: Otomobillne binerkm Gürsel, ga kütüklerini aynen kullandıklannı si, eski DP. nin hila kuvvetli ol de gitmektedir. Saat 01 e kadar aÇanakkalede de (Evet) diyenler kullandığından sandıklar açılmış ve köylerdeki alâka daha da yük « Bu sakat bir iştir. Bu genel ifade etmislerdir. zetecilerln «Bugün şehlr lçinde ge duğunun tevehhüm edildigi Taşlı lınan neticelere göre 61.449 kişi 17 bin reyle ilerdedirler. (Hayır) ve neticeler llçe Seçim Kuruluna sekti. Bilhassa kadm seçmenler zinti yapacak mısınıı» sorusuna, seçimlerde de böyle olursa itirazla tarla ye Zeytinburnu semtlerine Evet) 58.504 kişi (Hayır) demiş. büdirilmiştir. Alınan bilgiye göre, büyük bir alâka ile sandık başlan diyenler ise 9 bin kişidir. Ankara'da ksnpla«ılaıı «Bir pazar var onda da benl rahat ra yol açar» diyor. Sonra gazeteci baglıdır. gfjçlflkler lere dönüyor, «Beyaz oy kullan. Ankaranın Altındağ semtindeki saat 17 de neticesi belli olan bu na koşmakta idiler. bırakın» diyor... SAATB 44 köydeki sandıkta 4415 (Evet), Kayaaride merkezde iştirak nisîzmirde oy verme esnasında Se Çankaya a.faltını takiben san dım. Millete ve memlekete hayırAnkarada ge peti yüzde 70.80, ilçede ise yüzde ;esin netice şöyledir: 37.768 beyaz, 2248 de (Hayır) oyun çıkmıştır. Şe • j Kuruluna veya polise akseden Ankara, 9 CumhuriyetTeleks) ç m dık başına yaya olarak gele» Dev lı olsun» diyor. nel olarak Yaı 90 nispetindedir. Merkezde şu an 17.625 kırmızı. Kınkkale ilçesinde hir ve mülhakatındaki Seçim kütüklerinin hazırlanmasınneticeler , kütüklerde bir hâdise cereyan etîlçe ve tl seçim kurullan, oy da hassasiyetle durulmaması üzelet ve Hükümet Başkanı Gürsel, sıada sanıklan. da (Hayır) diyenler 856, ilçelerde se şimdiye kadar reyini kullanan se, ancak saat 24 ten sonra belli | Yalnız bazı seçmenler isim medi. bir gazetecinin, «Bu sıcakta ne. vermenin bitim tarihi olan saat rine bugün binlerce Ankaralı oynin ailelerinin ise yüzde 7.12 ilerdedir. Talas bu ların 16.240 ı (Evet) demiş, 9.824 ü .ilabilecektir. j lerinin listelerde bulunmadığını 19 'a kadar tesbit ettikleri netice larını kullanamamışlardır. Seçim de kırmızı rey kullanmıştır. den yaya geldiniz?» seklindeki so jturdugu Emek :ağında iştirak nispeti yüzde yüz Adana köylerinde iştirak nisbeti ı ileri sürerek şikâyette bulundu. rusuna cevaben, «Bu, sandıklann leri açıklamaktan ksçınmışlar, va Kurullarına yapılan itirazlann heMahallesindeki Kocaelide 140.041 seçmenden ılmuş v e (Evet) diyenlerin nisfaala [ lar. Ancak bunu* da eıki mülettaşıdığı mukaddes m&nâyja bir zifelilere ancak, kesin neticeyi bil men hemen hepsini vatandaşların / sandıktan şu peti yüzde 80 e kadar ulasmı»tır. 97,618 i iştirak etmiş ve bunlardan Adana 9 (Telefonla) Halkoyu j v e k i l i »eçimlerine nisbetle çok da. seçmen kütüklerinde isimlerini buhürmet ifadesi değil midir? Işte direceklerini söylemişlerdir. leticeler ahn A.P. teşkilâtından 4 kişi kapı kapı 59,321 kişi (Evet) demiş, 38.2S7 kina sunulan Anayasaya oy verme ] h a a z olduğu görülüyordu. Baskentin sokakları, bugün ak lamamalan teşkil etmiştir. bunun için sandık başına yürüyemıştır: 3,100 seçmenden 1,453 ü re dolaşıp kırmızı oy dağıtırlarken : de kırmızı rey kullanmıştır. nisbeti, şehrin merkez kısımlann J Sehrimizde bulunan Baymn Me«ama kadar bir nüfııs gayımı gü. rek geldim> demistlr. Afyonda son genel netice şöyleSeçmen kütüklerinin hazırlanma feranduma katılmış, 1,22?) u beyaz, suçüstü yaklanarak nezaret altı. da °'o 40.50, kenar mahallelerde ; lâhat Gürsel, oyunu »abahlevin nü gibi tenhalığını rnuhafaza et smda ilgililerin dikkatsizlıkleri ve 222 si de kırmızı oy kullanmıştır. na ahnmışlardır. *** dir: 72,000 beyaz, 46,000 kırmızı. ise °i> 70 i bulmaktadır. ı Karşıyakada kullandı. Adalet Par Saat 5... 475 ve 119 numaralı raisiir. Buna, gerek oy atmanın, vatandaşların normal askı süresi 2 rey de iptâl edilmiştir. Manisada (Hayır) diyenler şimîsparta Uluborlu ilçesinde netigerek fazla sıcağın tesiri olmuş içmde seçmen kütüklerinde isimCezaevinde 135 kişi oy kullan . tisi Genel Başkanı Ragıp Gümüş. sandıklar... Izmit muhabirimiz, bölgesinde « ahnmıştır. (Evet) 2508, (Hayır) dilik 11,000 daha fazladır. tur. mış. bunlardan 8 i kırmızı, 127 si pala da yine Karşıyakada evi ciNâroık Kemal tlkokulu... An a. lerine bakmamaları ve itiraz süre referanduma gösterilen alâkanm S042 çıkmıştır. Kars, iştirak nispeti bakımından ise beyaz çıkmıştır. Köylerde işti varındaki sandığa oyunu attı. Gü si içinde itiraz yapmamaları oy büyük olduğunu bildirmekte ve yasanın halkoyuna lunulması mü üzde 90 95 le rekor kırmıştır. SAAT:02 rak nisbeti daha fazladır. nasebetiyle bugünün hazırlayıcıla Bayan Hemingvay koca kullanmıyanlann sayısını arttır iştirak nispetini yüzde 73 in üs| müşpala ve îzmir Valisi Burhanet Ankarada, C. 'asnifi tamamlanan reyîerden Antalyanın 3 köyünde kırmızı j tin Uluç da askerlikten aynldıkrı BiUİ Birlik Komitesi ÜyeleriH. P. Genel Mer 06,913 ü (Evet), 8,848 sı da (Hasının kaza neticesinde mıştır. taraftan bazı itirazlann tünde tahmin etmektedir. Reyleri nin oylarını kullanacaklan yer. rey daha fazla ı ' a n için 37 yıldan beri ilk defa oy Diğer nı kullönanUrın yüzde 70 i yeni kezınin yerdiği nr) çıkmıştır. 4*'5 rumarah Sandık Başkanı Feh Antalya 9, (Telefonla) Merkez ' l a n n l kullanmakta idiler. öldüğünü iddia ediyor ' doğrudan doğruya Yüksek Seçim Anayasamız için (Evet), geriye ka malumata göre, İştirak nispetinin yüzde 75 oldu lçeye bağlı üç köyde yüzde 100 iş | ır.i Güner, «Halkımız için hayırlı Bursa merkezin Ketchum, Idaho, 9 (AP) The Kuruluna yapılması bu kurulun lanı da (Hayır) demiştir. Gölcük olsun» diyerek ilk zarfı Kur. Yrb. Associated Press'in ricası üzerine işlerinin artraasma sebep •ılmuş ilçesinde de 35 yaşlanndaki Fatde 13,032 kişi ;u Burdurda, şu ana kadar 33,000 beyaz, 9,000 kırmızı rey tasnif ediltur Bunun üzerine Kurul bir teb ma Tekel, hâmile olmasına rağ. Suphi Karaman'ın eşine veriyor. dört muhabirle bir basın toplan(Evet), 10,955 Bayan Karaman oyunu kullanı. tısı yapan Bayan Heminguay ko liğ vaymlayarak, itirazlann llçe men oyunu kullanmıs ve (Evet) (Hayır)Jreyi ve miştir. yapılmıştır. Bu tasnife göre Fetca gölünden bol su Seçim Kurullanna yapılacağını reyini sandığa attıktan 2 saat son rilmiştir. Samsun merkezinde ise, Şimdiye kadar umuml olarak 298 tahlar köyü 74 kırmızı, 6 adet be. yor. Komite üyeleri esleri ile sı casının biri Küba bankası diğerı ra bir kız çocuju dünyaya getir. 66,000 kişi beyaz, 64,000 kişi de Ha sandığın neticeleri belli olmuştur. yaz rey; Dumanlar Yeniköy 67 kır raya girmişler. Karaman'ı, Ataklı ldaho bankasında olmak üzere iki radyo ile jjân etmiştir. getirilecek Bunlardan 28,102 si (Evet), 21528 i mızı, 13 beyaz rey; Gaziler köyü Ayrıca vatandaşlar oylannı kul miştir. Çocuğun adı «Yasa» kon yır reyi kullanmıştır. ve eşi, Yurdaküler v e eşi, Emanul yayınl&nmamış eseri olduğunu aş y de (Hayır) çıkmıştır. kl bul muştur. Anadolu yakasının her geçen gün lah Çelebi ve eşi takip ediyorlar.. çıklamıştır. 16 kırmızı, 9 beyaz rey kullanlanacaklan sandık yerlerini Ankaranın merkez ilçesinde tasBu hâd bir safhaya giren su derdini Bu arada oldukça yaşll ve dinç Bayan Hemingway bu toplantı makta güçlük çekmişlerdir. îstanbulun 18 ilçesinden dokuzu mıştır. Bulgarların iade edecekleri 17 ıif tamamlanmıştır. 168 sandıktan halletmek için çahşmalara devara bir kadm geliyor. Karaman'ın da da, Hemingway"in 51ümü üzerine durum da bazı kimselerin oyla bahkçımızı beklemekte olan mu 0,533 (Evet), 11.767 (Hayır) reyi un katT neticesi şöyledir: Nersin'de ban rnahallelerde yaz edilmektedir. Bu cümleden olarak, ciısı. 88 yaşında.. Sabah namazmı çıkan bazı haberlerin hatalı oldu rmı kuüanmalanna engel olmuş. hnbirimiz özer Öztep. Kırklareline ıkmıştır. M.B.K. üyelerinin rey Adalar: 4,522 beyaz, 716 kırmızı. delayısiyle iştirak nisbeti az «lda şehrimize gelen Bayındırlık Bakakı.'rrüs cyunu kullanraaya gelmiş.. ğunu belirterek bir kere kendisi tur. ullandıkları sandıktan 146 (Evet), bağlı îğneadadaki kati neticeyi Beşiktas: 29.963 beyaz, 5.885 kır. Mersi n 9, (Telefonla) Anaya nı, Vali Tulga ile bu mevzuda uHücreden eşını n çıkmasını bek nin Ingilterede duğıı.amış olduğu«Eret» diyen karısını dövdü (Hayır), Bölükbaşının rey kul mızı. bildirmiştir: 453 kayıtlı seçmenden iaya oy verme saat 5 te başlamış. zun bir konuşma yapmıştır. öğrenlıven Kur. Bnb özgür'e sokuluyo nu, ikincisi kocasının hiç bir zaSamsun, 9 (Telefonla) Bugün 54 ü sandık başına gelmemiş, 192 si landıgı sandıktan d a 175 (Evet), man büyük poker partilerine katılBakırköy: 27.835 beyaz, 8,192 kır. :ır. Saat 15 e kadar sehrimizde du diğimize göre Anadolu yakasına ruz: (Evet), 187 si de (Hayır) demiştir. 35 (Hayır) çıkmıştır. Altmdağ ilSapanca Gölünden su getirilmesi « Bugünkü düşüneeleriniz Te madığını ve hiç bir zaman 25.000 oy verme sırasında sehrimizde çok 2 oy da iptal edilmiştir. um şöyledir: çesinde timdiye kadar tasnifi ta. mızı. doları kumar oymyarak kazanma enteresan bir olay cereyan etmişSarıyer: 19.093 beyaz, 3,794 kır. duygularınız?» Bahçe mahallesinde iştirak V düşünülmektedir. Sapancadan su o Konyadan muhabirimizin gayrı mamlanan 129 sandıktan 22,381 tir. mış olduğunu, Afrikadaki uçak ka« Bizim için en mesut saatler. zasını müetakip kocasının bir elin35.90, yaylalara gitmiş olan mahal getirilmesi için de 200 milyon lirabildirdiğine göre, (Evet), 9,737 (Hayır) reyi çıkmış mızı. Pazar mahallesinde oturan ve resmî olarak ya ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. den birisi. Büyük bir heyecanla de cin şişesi, bir kolunu kansına o Eminönü: 41,119 beyaz, 9.093 kır lelerde V 5060. merkezde 146 sandıktan 22.000 be^ ır. oyurouzu kullanacağım Milletimi dolamış şekilde uçaktan çıkmadı muayyen bir işi olmıyan Kavaklı yaz, 8,300 kırmızı rey çıkmıstır. îzmirde iştirak nisbeti yüzde 75 Bu durum karşısında da proje hamızı. Ahmet Araklı ve karısı Mevlude Saatler ilerledikçe Adapazarınzırlanacak, inşası, seçim yoluyla ?e hayırlı, ogurltı olsun. Bir < >*= y ğını» açıklamıştır = .} ; Saat 22 ye kadar Istanbulda 204 Yalova: 9,844 beyaz, 3,790 kırîzmir „ ^ C i c i u u l a / , «"«•J'f»» gelecek iktidara bırakılacaktır Anayasa. Araklı, mensup olduklan sandığa a durum değigmiş ve (P/vet) di. v 9, (Telefonla) olanlr ilk defa oy kullanmaî t«?bin 196 rey sayılmış, bunlardan Bayan Hemingway: kocasının nin halkoyuna sunuluşu Îzmirde | enler arayı kapamış ve öne fırla mızı. nin için büyük I1İ7 evk ve^'^ı intihar etmediğini ve bir kaza giderek oylarını kullanmışlardır. 162,221 i beyaz, 41,975 i de kırmızı Fakat kocasının telkini hilâfına be çıkmıstır Fatih: 97.660 beyaz, 25,938 kır. son derece sükunet ve intizam imıştır. Şimdiye kadar 24,393 kişi oldu.» ayrılıyoruı kurşununa kurban gittiğini de yi yaz oy kullandığını söyliyen Mev;inde cereyan etti. Sabahın çok (Evet), 24,221 (Hayır) demiştir. mızı. Kur. Alb Yurdakülere de »ynı ne ısrarla belirtmistir. Operatör, Croloğ Ur. SAAT: 23 ludeye çok kızan kocası, hırsmı Burdurda İştirak nispeti yüzde Eyüp: 47.433 boyas, 19415 kır rke n saatlerinden itibaren sandık soru soruluyor. Antalyanm mer 1 olmuştur. Bunun yüzde 90 ı için karısını bayıltıncaya jaşlarına akın akın gelen lzmirli 0 Ben Gurion'un doktoru almak dövmüştür. Kocasının elin« Türk tarihinde ilk defa eere kez ilçesinde Evet) demiştir. Sadece Bucak il mızı. kadar ler, iştirak nisbetini tahminlerin yan eden bu hâdi^enin millete ha Çatalca: 11,358 beyaz, 7,115 kır. üzerine çıkardılar. Saat 11 de bir 164 sandıktan ;esiade (Hayır) diyenler şimdilik Kennedy'nin hastalığım den şuursuz bir halde kaçan kadın tdrar Sollan VR Tenasül yırlı ufuklar açac?gına »nanıyo. 81 i belli olmuş 59 daha fazladır. Kefenlide ise mızı. eski yolcu iskelesi hizasından kençok sandıklarda rey kullananlann Hastalıkları Mütehassısı rum. tur. 9,140 (Evet) geçirebilirmiş Kırklarelinde iştirak nispeti nisbeti yüzde 70 i bulmuştu. Ortadisini denize atmak suretiyle intiGaiatasaray, Suterazi Sok Bir fert sıfatı ıle a* sevinçlivım 7,765 (Hayır) re cırmızı ve beyaz oy kullananlar yüzde 82 dir. Şimdiye kadar tasni lamanm da yüzde 60 ın altında ol hara teşebbüs etmişse de, o civarKudüs. Israel kesimi 9 (A.P.) No. 12 Uğur Apt Tel: 44 14 36 yi çıkmıştır. A aşbaşa gitmektedirler. ve bahtiyarım.» Yurdaküler dahd İsrael Başbakanı Ben Gurion'un da bulunan motorcular tarafından Sivasta rey kullananlardan yüz. fi tamamlanan reylerden 50,500 ü madığı görülüyordu. Oy verme fa ÎL 7061/1724 lanya ve Masonra gazeteci)ere şaka yollu: (Evet), 34,300 ü (Hayır) dır. Kadm, Bjşkan Kennedy'ye sırtıadaki ra görülerek kurtanlmıştır. liyeti öğleden sonra sabaha naza 1 le 75 i (Evet) demiştir. « Artık bi? de medenileştik» hatsızlığı için kendi doktorunu Devlet Hastahanesine kaldınlmış, navgatta (Evet), Serik ilçesinde de Kırşehir merkezinde jimdiye ka divor. kocası hakkında da takibata geçil (Hayır) ilerde gitmektedir. tavsiye ettiği bildirilmektedir. Ankaradan bildirildiğine göre balk dar 88 sandığın tasnifi tamamlan& * 'fi miştir. Ben Gurion'un doktorunun Teloyu sonuçlannın tesbiti için bazı mıştır. 23,135 seçmenden 18,568 i Saat 10 297 numaralı sandık. reyini kullanmıştır. 17,700 kişi Aviv'in tanmmış Judocularından EYLÜL Ç e k i Ii ş i n d e C.H.P Genet Başkanı tsraet olduğu ve Ben Gurion'un aynı Samsun'da A.P. liler hâdise çıkardı siyasî partilerde Yüksek Seçim Evet) demiş, 868 kişi de kırmızı Kuruluna paralel olarak faaliyet 1 K i e 1 O . O O O La iy ş i r tnönü gazetecıtenn ve foto muha mRhiyettpkı Samsun 9, (Telefonla) Şehri. gösterilmektedir. Ancak C.H.P. ve ey kullanmıştır. Kaman ilçesin. rahatsızhgını tedavi birlerin refak»t»n(t# Ayten soks ettigi de bildirilmektedir. mizdeki A. P. sandık başlarına yal A.P. dışmdaki partilerin Genel le ise şimdiye kadar tasnifi tamam 5 1.OOO"» ğındakı evıntlen yürüyerek Anıt Çok iyi haber alan bir kaynak nız kendi parti resmi mühürünü Merkezleri bugün hiç bir faaliyete anan 107 sandıktan 18,050 beyaz, tepe okuluna geliyor 297 numara Ben Gurion'un bu tavsiyeyi bizzat basmak suretiyle gönderdiği par sahne olmamış, C.H.P. ve A.P. !,257 kırmızı rey çıkmıştır. Erenköy'de 80 1 2 . O O O lı sandığm başı kalabahk tnönü Amerikan Elçisine yaptığmı ve ti temsilcilerini, sandık heyetleri Genel Merkezlerindeki vazifeliler zarfını ahyor ve kapısında 2 nci elçinin bu teklifi Amerikaya 'bil llçe Seçim Kurulunun resmî bir ise bütün teşkilâtla sabaha kadar Gaziantepte merkezde ve muh1 Kişiye 45.000 Lira değerinde olmak üzere sınıf yazılı bir odaya giriyor. Bir dirdiğini meselenin şimdi tetkik yazısı olmadığı için kabul etme. temas etmislerdir. öte yandan elif ilçelerden şimdiye kadar gegazetecı k^pının kapanmasnna aya edilmekte olduğunu belirtmekte mişlerdir. Bunun üzerin A.P. tl Merkez İlçedeki 170 sandıktan 167 n haberler, 49,909 kişinin (Evet), e ğı ile hafifçe mânı oluyor. Araiık dir. İ8.465 kişinin de (Hayır) dediği anBaşkanı ve tdare Heyetleri bazı sinin tasnifi tamamlanmış ve 30,092 aşılmıştır. Öte yandan, A.P. ve tan görüyoruz tnönü «Beyaz» oy Esasında doktor olan Feldenkreis sandıklara giderek mümessillerini beyaz, 1157 kırmızı rey çıkmıştır. i k r a m i y e l e r ların bulunduğu yerde bir oy ah adh bu sjhsın hakikatte judo ve .T.P. teşkilâtları, kırmızı oy kalAdapazarında iştirakin yüzden yor. Zarflnor Oyunu atarken yi vücudun bakınıı i^lerinde ihüsas zorla kabul ettirmek istemişler 90 dan yukarı olduğu tahmin edil madığı iddiasiyle ll Seçim kuru1 Kişiye 28.000 Lira değernde ve birçok sandıklarda nıünakaşa mektedir. Şimdiye kadar gelen ne luna müracaat etmişlerdir. Onlane foto muhabirleri. «Paşam bir kesbettiği de kaydedilmiştir. lar yapmışlardır. Sandık Başkan. ticelerden kırmızı oy verenlerin • talebi üzerine de sandıklara dakika atmayın. diyorlar tnönü m neşeli güfüyor Foto muhabirleri, Hassuna Kuveyt buhranı ları tarafından zabıtlar tanzim e sayısınm daha fazla olduğu anla ıtendiği kadar kırmızı rey göndedilmek suretiyle bunlar adliyeye şılmaktadır. «Tamam. Paşam» diyinceye kadar rilmiştir. ile ilgili istişarelerine verilmiştir. bekliyor Bu sırada eşî Mevhibe Saat 02 de tstanbulda sayılan Edirnede belediye hudutlan da 377,281 reyden 275,816 beyaz, 101,365 tnffnü de oyunu kullanıyor ve al. devam ediyor 3 kişi daba nezarete alındı hilinde vaziyet tebellür etmiye kırmızı oy çıkmıştır. kıslarla okuldart aynlıyorlar. Kahire, 9 (a.a.) Arap Birliği Öğrendıgimize göre. Kadıköye başlamıştır. tştirak nispetinin yü» Kars muhabirimiz, merkez ilçeSoruvortız düîuneelerini: Gene) Sekreterî Abdülhalik Has bağlı Küçükbakkalköyde 1. Merde 91 olduğu anlaşılmıştır. Uzun e iştirak nispeünin yüzde 90 ol• Vazife yaptık Memnuniyet suna, bir müddettenberi Kuveyt yemköyde ise 2 kişi, sandıklar köprüde 5903 (Evet), 1023 (Hayır); uğunu bildiraıektedir. Kars, şim228 le ve gönül rahathğı ile gidiyo^ buhranı ile ilgili olarak yaptıgı açılmadan önce propaganda yap Keşanda 2877 (Evet) 1024 (Hayır); dilik, Anayasaya (Evet) diyen viruz» istişarelere bugün de devam et tıkları için nezaret altına alınmış Lalapaşada 489 (Evet), 59 (Hayır) Iâyetler arasında rekor kıranlsrlardır. revi kullanılmıştır. C.H.P. Genel Başkanı gelişinde miştir. andır. Merkez ilçedeki 90 aandık(Baam 3039/1717) Hâdiseier, Millet dün Anayasaya Sehrimizde 165 bin şikâyetler kişi oy veremedi Güney hudut bölgesinde vekarla "Evet,, dedi kaçakçılarla 3 musademe SON DAKİKA: MBK üyeleri sabah 5 te sandık başına geldiler Anadolu,da oylama nispeti Istanbuldan çok daha fazla oldu Kemal Çağlar APARTMAN DAiRESi 1 0 0 . 0 0 0 Lr h ia k APARTMAN DAiRESi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle