16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8U ASRIN KJTABI: TL 7108/1729 JCcnJi ' v Çoh kubbemz. YAHYA 50 fuda belüenes umhurİYet KDBÜCÜSU: YDNLS NADÎ 38. yıl Sayj 13.264 Telgrai y mektup »dresi: Cumhuriyet Istanbtü Pocta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 42 9 8 2 2 4 2 9 9 â ş i y e l Askerî Gela ve Mıfakeme Usuîl rCamsnfa emekli avukat AiuFfcemalettin /jseoğlu tarafından hazır tab'ı satışa arzedi Fıyal 1 Pazartesi 10 Temmuz 196ı İN İl merkezlerinde oylamaya iştirak nispeten düşük, civarda yüksek Oylamaya katılma nispeti yüzde (75) Milletjün flnayasaya Vekaria • 1 Bolükbaşı Iııoniı ve \\îtnn «.\idiutı kullanırlarken YURT'DA Aile başına Aııadolu'daoylama 7128 lira nispeti İstaıtbuldan I çok daha .. oldu fazla * ^ fıifiifiırııııııııııııııııııııııııııiMiıııı ktisadı vazıyetin sarsılmağa ytiz tuttngn devrede idi. Bir gece, telefon çalmıştı. Hattın öbür ncnnda konnşan binat Baabakandı. Adnan Menderrs, yazıl»runda u diger tenkidlerimde kullandı£ırn tnillî gelır, ıstihsal ve rlış ticaret rakamlannı nerede bnldnguma iornyordu. Kendisine, Istatistik yayınlanndan faidelendığımi söyleyince, şdyle bir mnkabeleye marnz kaltuıştıra : «Onlar bilmeıler. Size iktisadi vaziyet hakkında en dogru malümatı yalnız hen verebilirim.» Birkaç giin sonra, ıstihsal sahasında ve millî gelirde mühim gelişmeler oldnğvnn bildiren bir not Mmıstım. Bn nottaki rakaralar, olrtukça şişkinlik arzediyordu. Cerevan eden telefon mohaveresi, istatistiklerı sıyasi maksatla sekillen • dirme teşebbüsüne bir baslangıçtı. Çok geçmeden, rakamlan âdeta açık artırmaya çıkaran bir kalkınma edebivatının doğdnğuna sabit oldnm. «t'ç turlü yalan vardır : Basit yalan, knyrukln yalan ve istatistik» dıyen Disraelinin esprisini hatırlatacak dnrnmlarla artık nntnklarda. demeçlerde \e haberIrrde sürekli olarak karsılaşılıyorrto. tktisadi sartlar gittikçe bonılrfafu haldc, rakamlarla bir refah tablosu çızmek üzere ısrarlı gayretler harcanıyordu. Ullllllllllllllllllllllllflllllllll Ankara 9 (Cumnuııvet Te.eks) Bugun butun Turkı>"»de seçme yeterhğı bulunan vatandaşlar, Anayasaya oylarmı kullanmıslardır Saat 5 ten saat 19 u kadar, butun devlet kuvvetlerı, kovlere kadaı kollannı uzatan Yuksek Se çım Kurulu te^kılâtının faaiıvetın > yardımcı olmuşlar. ıdare adetj < bir ganluk seçım kurullaıına tevriı edılmıştır V'ahler Kajmdkatniaı, Bucak Muddrlerı. Muhtarlar ve bunlara Ddğh Emiıv«t kuvvetlerı. Seçım KuruUarmrı ve vatandaşın ıtıra/, sıkavet v» dıleklerı ıçın vazıfe başında kairnışlar, ıncak ıımıımı olarak. mmelckette âsavıs bozucvı bir olav muşahede edılmemıştır. Bugunun en onemiı o/elhklerınden bırı, 40 yıldır, oy hakları olmıvan ordu mensuplarma urtık, sıvasi haklamı tanımak olmuştur. Bu ^ebepl" subaylar ve assub«»laı, sandık baslarının en mem nun şahısları olmuslar, eskıdenberı oy sahıbı bulunan eşlerfnin v« çocuklarının >anlarında oylannı rıfryevle kullarnııslardır Başkentn radyosu sık urahklarla vaptığı anonsiaria vatandaşı Sındık basına davet etmış ve oy vermenın bir millî vazıfe olduğu uzerınd" durmuştur. Bu arada, belkı d e nenfı bir Dropagaadanın tesınyle. yapıldığı sanılan sokağa çıkma vjsagının olmadığı, herkesın normal gunlerdekı gıbı, ser Arkası Sa. 5. Sü. 4 te Devlet ve Hukumet Başkanı Orgeneral Gursel oyunu kullanırken ÜNKARA'DA Gelen haberler, Anayasanın halk oyuna sunuluşunun intizam içinde cereyan ettiğini gösteriyor *? ~^ Yassıadadaki sa n ı k l a r oy la r ı n ı kullanamadı Junan dujukler, yenı Anayasa ıçm ovldiını kııllananidnıi'jlardır B ına fcebep ada\a 0\ sandıgı kıınnıam a«ı d ı r tl seçım kuıulu ılk aldıâı bir Kararla Yassıadaya uç oy sandığı konması \e huvıyet tesbıtı ıçm ha/ırlıklar vapmış, fakat ^onra d dada muhtarlık bulunmama^ı ve burdvimn askeri garnızon olmasını gozumınde tutarak karannı ıptal etmı^tır Bılıııdığı gıbı seçım kanununa gore muh'arlık bulunmıvan ve kışla mahıvetı arzeden ovlama \a<:aKtır ^db^iddjaa îutukhı ulaidK bu Oyunu gözleri yaşararak kullanan Gürsel, «Millete hayırh olsun» dedi M. B. K. üyeleri sabah 5 le sandık başına .. geldiler * Şehrimizde 165 bin kişi rey veremedi Tulga sandıgını bulmakta güçlük çektı; Kuştepe ve Gültepede evler süslendi, davullu zurnalı bir bayram havası yaşandı Turk ımlletmın hayatıyetıne, ıjamama, propaganda gıbı hâdısedemokrasıye ınanışına yeni bır lerin dışında kayde değer bır geışık tutacak olan An tyasamız, dun lişnvjye rastlanmamıştır. sabah sdat 5 t°n ıtıbaren halkoyuVali ve Belediye Reısı Tulga, na sunulmuştur. beraberinde karısı oldu£u halde Butun memlekette olduğu gibi, oy kullanmağa gıttığı mahallesıAlbav Vurdakuler ve Köksal oylannı kullanırlarken şehrımızın hemen hemen butun nın sundığı başındakı listede tssemtlerınâe vatandaşlar oyUrını mini bulamamış ve bu yüzden de Ankara 9, (Cumhuriyet T e . leks) Gune? Ankaranı n geniş buyuk bır olgunluk ıçınde kullan bir kaç sandık dolasmak mecbu Arkası Sa. 5, Sö. 7 de caddelerı uzerıne doğmak u'.erı .. mışlar ve bu yuzden de oy kullaYollardakı gorevh arabalar acele cı. Koltuklannda dosyalar bulunan sandık kurulu ujelerı kendi lennı beklnen 1,103 sandığa d"ğ. ru emın adımlarla ılerlıyorUr Saat 5 .. Ankara'da 1,103 sandık basmda... «Hiç bir tesır altında kalmakMzın, hıç kımseden korkmadan halk oyu sonuçlarınm tam ve dogru o . larak belırmesı ıçın gorevimı k a . nuna uygun olarak ıfa edec^uırae, Kurulu toplanamıyan bir sandık geç açıldı; El\e butun yaralandı, yaralılar vıcdanınıand ıçerım •mukaddesatım madağ'da propaganda yapan bir şahıs nezarete uzerıne 90 yaşındaki Safiye Seriz nine oyanu lnıllaıurk«n 1957 seçimleri yakla§ırken. rakam düellosn hâd safhasına gelmiştı. Bütçe J^ıcümeninde, hükümetle 85 yaşuulaki Sünnî Baba, bmit'te oyunu kullanırken sramda sık sık bn konn etrafında (Yazııı 5 inci çatışmalar olnyordn. îktisat siya••etinin hatalarına ve istatistiklerin kifavetsıılitine teraas eden yaıı ve Uonusmalanm. ıklidar gaıetelerinrfp şiddetli polemiklere yol açıyordn. Fakat diğer taraftan. rakaraUr dnrmaksızın kabanyordn. Eski iktidarın millî gelirdeki geiı«melerı gosteren son tahminleri. Yangmda aynca 40 kişi ağır IPÇO Bütçe gerekçesinde yayınlanmıstır. Venlen rakamlara göre, pıaskerî uçaklarla Kayseri hastahanesine kaldınldı *** ahndı; kütüklerde kayıtlannı bulamıyanlar Seçim ^asa fİTatlariyle 1958 de «safi mil• Saat 10 30 ve 27 numaralı sanli hasıla» 35 railvar lirayı aşmakta Kayserı 9, (Telefonla) Yozga. retıyla fecı şekilde olmuş, 40 kışı dık Kurullanna basvurdular ıdı. Hükümet, 1949 da 9 milyar3 *a bağlı Boğazlayan ılçesı sinema de aftü yaralanmıştır. Kayserıden Devlet ve Hukumet Başkanı Or. laklasan milli geliri gbrülmemiş kamyonu ile 4 uçak ttnda çıkan yangın netıcesınd e 7 10 G M S Arkası Sa. 5, Sü. 1 de hır kalkınma haralesi neticesindc Y'azısı 5 ıncı sahifede vak'a mahallme gıdereK yaralıla. kijı kurtulamıyarak yanmak suUat kat vukseltmis olmak iddiarı Ka>serı Ha^tahanesme taşımış>nda ıdı tır Karasularımıza girmekten sanık '958 den berı. pıyasada bir durYangının çıkış sebebı hakkında iuplnk hukum sürdiigü maluın olarak yakalanan ve uç gun önce tahkıkata devam edılmektedır. Örfı Idare Mahkemesinde yapılan ı'ıır. Bn tıkanıklıfın devamınca, isAlınan butun tedbırlere rağmen •ıhsal ve çelirler üıerinde birta duruşmalarmı mutaakıp beraet eyangın gecenın geç vakıtlerın e ka ı.ım menfı tesirlerle karsılaşılma den 10 Bulgar balıkçısı, dun Buidaı de\nm etmıstır. mıs değildır. Son üç vıllık sıkıntı gar Kon*olo>:luğuna teslim edilmışrtçv resınde. umnmi kazanç sevive lerdır. Dun sabah Merkez Komutanlı»ının muhim artıslar kardetmedisını, hcsaplar ve müsahedeler, ğındakı ozel verlerınden alınan açıkça çöstermektedir. liuna rag Bulgar balıkçıları, saat 11 de Bulmpn Plânlama Müitesarhğı son gar KonbOİosluguna gotuıulmuş/amanlarda satı milli hasılanın o İprdır Balıkçılar bılâhare, Konsovakitten beri hızla vükselerek 49 losluğa aıt arabalarla Sarıyere gomilyar liravn aştı^ını ıddia etmis turulmuşler ve oradan da Beykoz demırlemi'î bulunan tır. îanı. aile basına nlda ortala açıklarında rootorlanna bındiriltnişlerdir. n'.a 7128 lira kazanç.. Çarşıkapıdakı bır bankayı tek Bulgar balıkçıları, bugün saat 8 başına soyan ve bu arada banka Plânlama MüstcsarlıSı. görülme mudurunu de tabanca ıle yaralıIIIK kalkınma edebivatından miras dp Denız Kııvvetlenmıze aıt «T» bir gemının refakatinde. yan azılı gangster, dun de vakalakalmış rakamların tashihe mnhtac sınıfı namamıştır. I huInndnÇona dikkate almaksmn Rezvedere ağzından 4 mıl açığına Bulgarıstanda Uzun bojlu. esmer şahsın, bütün ] \ » heiapları eskisi grıbî vürütmek goturuleceklerdır araştırmalara rağmen nereje kaç ] «nretiyle hakıkate avkın bir neti bulunan 17 Turk baLkçısı da aynı şekılde, Rezveöere açıklarına getıtığı oğrenılmemış olduğu gıbı, ha ' FERİDÜN ERGtN rıîdıkten sonra, mubadele yapılrmş ıen huvıyeti de tesbit edılememış ! Bulgaı bahkçılaıı, Merkez Kumandan tnuavinine veda cderleıken Arkası Sa. 3, SO. 5 te olacaktır. t7r. I Sultanahmet Cezaevinde ov veren mahkumlar Yozgat'ınBopzlayan esTnde bir sinema Bulgar balıkçıları yandı 7 kişi kül oldu serbest bırakıldı Dün tahliye eiflen balıkçılar Bulgar Konsolosluğuna teslim edildiler Hadiseler, şihâpetlet Banka soyan gangster yakalanamadı '
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle