12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 Temmuz 1961 CUİ [Uaşmakaledeo devam] n yazıyı istemlye Utemiye e«ye varmıstır. Avnes bn hatslı yazıyorum; aoia bn bem bir n n ı RÖphe yoktnr. meslek icabı. hem de bir rskamlan esss tatarak Tatırım memleket vazifesidır. hacmini ve kalkınma hızını değer • • tstanbulun eski Valisi ve Halk lendirmeğe tesebbüs etmistlr. tktiPartisinin eski tstanbul II BaşkaA P Ajansnun bildirdiğîne •at siyasetinin ve nmnmi plânın nı Fahrettin Kerim Beyden. göre, Moskova'daki Batılı bir hesap hatası üzerine kurulmadoln yakasının çektiftı sr~ atndaki mahznrlar aşikârdır. Famuşahitler, Amerika'nın Amerika. senelerdenben Komü. nın dostlan tarafından tenkid edil dolavisıyle bahse mecbur kat bn bnsnsta vapılan ikazların tum." Cünkü bugünkü «usuzlngun elinde bir çok Sovyet nçakanlayışla karşılanmadıfını ve Müs nist Çin'in Birleşmiş Miiletlere mektedir. Amerika'nın Çin politıkası yalnız sebebi vaktivle Vali ve Beledıve lariyle boy Ölçüşecek tipte teşarlık makamının görüşünde ıs girmesine mâni olmaktadır Bu, as hnda bir rey meseiesidir. Sonra, dışarda değil, içerde de, bilhassa Keisi ikcn bu isi kökünden halletrar ettifini dnymaktayım. nçak olmadığnı Amerika Komünist Çin'in Dünya üniversite muhitlerinde tenkide memiş ve kendisinc ben de dahil Osman Okyar da, iki gün önce Teşkilâtına girmesine mâni olacak uğramaktadır. Anrak bu politika oldu*um birçokları tarafmdan yatfadeettÜer çıkan yazısında, Plânlama Dairesi ekseriyeti etrafında toplarken. de nın değişmesine en şiddetle muha pılan tavsiyelcri kabul etmiverek Moskova, 9 (AP) Sovyetler nin rakamlarını benimsiverck, aile Atina, !) (a.a.) . Yunamstan'ın lefet eden, biraz da Amerikadaki gayrikâfi bir su tesisi yapmıs olBirliği pazar günü Sovyet hava gü AvrujJa Müşterek Pazarı'na katılbaşına 7128 lira ortalama ^elirin mokratik yollardan ayrılmamaktadır. Fakat. mütercddit hattâ aksi çok kuvvetli ÇanKayÇek tarafta niasıvdı. cünü muazzam bir gösteri ile orta masını sağlıyan anlaşma, bugün mübalâğalı sayılmıyacağını ve Doktor Fahrettin Keriro Bey bn ya koymujtur. Bu gösteride, süper Yunanistan Parlâmento binasının enflâsyona düşülmeksizin bn he kanaatte olan bir kısım müttefik. rı grupun propaganda baskısı (Bu sonik bombardıman uçaklarmdan salonlarında imzalanmıştır. saplara dayanarak yatırım politi ler ve kendine yakın diğer millet Amerika'da meşru olup, Lobbying yazımıza cevap veriyor ve her hatir ve oxestijini adını almaktadır) altında bulunan şeyden evvel hakikatlerı defeişti"süpersonik en son model avcı uçak kasına istikamet verilebileceğini ler üzerinde Anlaşmayı Yunanistan adına Başlanna kadar sıralanan yeni model bakan Yardımcısı Kanellopulos. yazıyor. Gelecek haftadan itibarcn kullanmak suretiyle reyin makul Amerikan Kongresidir. Bu durum yor. Bendi ben büviik bolmo«ım bütün uçaklar teşhir edilmiştir. bn konnya tekrar dönerek, hançi seyrine müdahale ettiği de muhak karşısında zaten muhafazakâr olan ve buııun aksini ispat için o bana Koordinasyon Bakant Protokap Eisenhower hükümeli fazla bir şey bendin nasıl tastığını resimleriyle noktalarda Plânlama Dairesi ile kaktır. Gösteriye iştirak eden Amerikan Adlakis, Dışişleri Bakanı Averof orasını müdafaa eden yazarın haAmerikanın bıraz sun'i olan bu yapamazdı. Nihayet Kennedy cel göstermis.. Hava Ataşesi Albay Melvin Niel imzalamışlardır. Müşterek Pazann taya düştüklerini tahlil fırsatını dıırumu, eylülde toplanacak olan di. Kennedy daha seçim nutukla. Bo nasıl cevap? Bendi kim tasırson, «Çok tesirli bir gösteri» demiş altı üyesi adına bu ülkelerin tembulacağımı nmnyorum. Kanaatim 16. Birleşmiş Milletler Uraumi He rında Kemoy ve Matsu için tek bir dı?. Bent şimdi nedcn dolmuyor ve tir. silcileri ve Müşterek Pazar adına Amerikan askerini fedâ etmiyece taşmıyor? Müspet ilim devrinde ce. bn meselenin münakaşası, mem yetınde de devam ettirebileceği Batıh eksperler, 10 ağır bombar da Batı Almanya Başbakan Yarleket ekonomisi bakımından ehem şüphelidir. 5 scne evVel, Kızıl Çi ğini söylemişti. Fakat idareyi res böyle semavî hâdiselerden bak isdıman süpersonik uçağının uçuşu dımcısı ve îktisat Bakanı Ludwi,5 miyeti haizdir. nin Birleşmiş Miiletlere girmesi men ele aldığı 20 ocaktan sonra tidlâl edilir mi? nu büyük bir alâka ile takip etmiş Erhard anlaşmayı imzalamışlardır Yıllarca evvel, gece çaian tele aleyhindeki oylar 42, lehteki oylar Kemoy ve Matsu konusunda Amelerdir. Bu anlaşma, Müşterek Pazan Ben oldum olası, Anadoln yakafon, «hatalar komedisi» ne nvertür ise sadece 12 idi. Aradaki bu bü rikan politikasında bir değişiklik sında bir göle veya dereye ba|lanmeydana getiren ilk altı ülkenın Yine Batılı eksperlere göre, Ameolduğuna dair bir şey duyulmadı. teşkil etmişti. Şimdi aynı dert, yük fark evvel si sene 44 29 orika Birleşik Devletlerinin elinde yeni bir ülkeyle imzaladığı ilk anKomünist Çin'in maraış bentlerin kâfi gelmiyeceginüksetmiş bnlnnraaktadır. Ancak larak azalmış, geçen senp ise 42 Buna mukabil ni yazdım, yaıdım, yazdım. Her bunlarla boy ölçtişecek bir şey laşma olma özelliğini taşıyor. Birleşmiş Milletler'e girmesi ko zaman yaıdım Bnnlan bnlmak eski iktidar, siskin rakamlardan aleyhte, 34 lehte olmak üzere 8 e yoktur. nusu üzerinde bu tarihten itibaren kabildir; ama berkes blldifi için sadece propaganda maksadiyle fa inmişti. Geçen sene 22 çekimser tlk defa olarak Sovyetler, uçuşu idelenirdi. Bugün ise, aynı malze oy atılmıştı. Bu sonuncuların ço sık sık duruldu. 16. Umumi Heyet bnna lüıam görmeın. Eger Fabsırasında gıvı i l e müteharrik bir menin iktisadi plâna temel harcı ğunu, Birleşmiş Miiletlere yeni toplantısının yaklaştığı bu sırada rettln Kerim Bey 1950 de emrinde roket cihazını ateşliyen bir jet uolarak kullanılmasını behemahal dahil olan 15 Afrika devleji kul da, VVashington muhabirlerinin ga bnlnnan beş railyona yakın para zetelerine gönderdikleri haberlerçağı teşhir etmişlerdir. Bu ateşleönlemek mecbnriyetinde oldnğulanmıştı. Bu devletlerin o zaman den, Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile Koşnyoln evlerinl yaptırmayıp me ürmanış seviyesini muazzam FERİDUN ERGÎN ki çekimser tutumları. daha ziya sözcüsünün «Bir Parlâmento me ona bir beş milyon daha İlâve bir sekilde artırmaktadır. de çekingen ölmalarından doğan selesi» diye adlandırdığı yeni bir ederek Elmalı bendinl trvs deresine ba£lamış olsaydı, bngfin raAmerika Birleşik Devletlerinin bir davranıştı. Şimdi aradan bir karara vanldığı anlaşılmaktadır. snzlnk çekmezdlk» HâdUe ba!. t ı t halen böyle bir tip uçağı yoktur. sene geçtikten sonra bu devletlerAncak bu haberlerden, bu kara tarafı tam raânasiyle ISfü (rüzaf! Bu uçak, tribünlerde bulunan den büyük bir kısmının Asya Af rın Komünist Çin'in Birleşmiş Mii Bir Belediye Reisinin sn gibi mllSovyet Basbakanı Kruçef ve feza rika blokundaki hâkim temayü'.e, letlere girmesi için bir politika de him blr meseleyi bn dereee Isabetpilotu Gagarin'in önünden birkaç Komünist Çini Birleşmiş Milletle gişikliği değil, sadece girmemesi siz blr plâna baflayarak taalletH e l . ü i k i . 9 (H.;I.I KmlanUıyit saniye içinde gökyüzüne doğru har > sokma tezıne yaklaştıkları gö için yeni bir çare, bir taktik deği tlm diye iddla etmesi ve bn mü> Diyet Meclisi 11 temmuzda fevkavalanmıştır. rülmektedir. Bu riurumda Am«»ri şikliği olduğu anlaşılmaktadır. Ta nasebetle fstanbnl halkını «ankl lâde bir toplantıya dâvet edilmişBu gösteride teşhir edilen yeni tir. Bu karar. Cumhurbaşkanı Urk?nın Birle=mi«; Milletter ile Ko savvura güre ÇanKayÇek Çin'i cebinden veriyormnş tlbi «Hizmet liklerden biri de, dikine kalkan ye ho Konen'in Diyet Meclisi Başkanı münist Cin ara^ıncl» kurduğu ba hem Umumi Heyette, hem de Gü erbabı takdir edilmelidlr* diye ni bir uçak tipidir. Bu uçağın iki Fagerholm ve Parlâmento grup Ankara, 9 (CumhuriyetTeleks) rajı devam ettirebilecegi. dediŞi venlik Konseyinde (Çin Güvenlik minnet borcn Sdemeğe çatirması motoru her iki kanadın sonunda başkanları ile, 10 gün evvel patlak C.K.M. Partisi büyük kongresi miz gibi. çok şüphelidir. Nitekim Konseyinin beş daımi âzasından blr müdafaa değil blr «itemdir. t*dır. Buna ilaveten her iki kanadın veren kabine buhranına bir hal nin 11 ağustos tarihinde yapılaca Amcrikada da bu idrak edilmiş ve dır) yerını muhafaza edecek, Kotanbnl halkı İse zamanı meranriüzerinde iki rotodin bulunmakta çaresi aramak üzere yaptığı görüşğı bugün parti ^enel merkezinden tâ Kennedy idaresinin iş başına münist Çin'e yalnız Umumi Heyet yetinde S 7 Eylfll ve Igtimlâk fedır. bildirilcniştir. Genel kurul. tarihi gelriiği sündpnbrri bu mesel? ü te bir yer verilecektır. Böyle bir İâketlerl vnknbnimnf blr vaMye melerden sonra verilmiştir. Bu uçak çok rahat bir sekilde Eski Başbakan Sukselainen'in banin geri bırakılmasına, il kongre 7erindr sık sık dur'.ılmuştur. Was teklıfi kabul etmiyeceğine göre eğer «es etmiyona bnnv blr lOtnf kullanılmakta, manevra kabiliyeti z\ idari yolsuzluklarla ilgisinin teslerinin tamsrmlanmaması sebep hington'dan geccn hafta ısrarla de, Komünist Çin, Birleşmiş Millet telâkki etmek (rereklr. çok yüksek bulunmakta ve hem bit edilmesi üzerine, Başbakan isolmuştur. gelen haberlere göre, Amrrikan lere gene gırmemiş olacaktır. yük hem de askeri birlikleri taşı tifa etmiş, diğer kabine üyeleri de Bir kere böyle bir teklifin Bir Merbnm LOtfl Kırdann başlahükümeti şimdi hu konuda bir mıs oldnga İkinci terkon galerlslyabilmektedir. kendisini takip etmişlerdi. Cumhur SÜREYYA TENİS ÖĞRENİYOR İranın eski Kıraliçesi Süreyya taktik Heğişiklicinc karar vermiş lcşmiş Milletlerde istenen ekseri nin Ikmal edllml? olmasına fellnyeti elde edeceği şüphelidir. SonGösteride yeni bir yoleu helikop başkanı bu istifaları kabul etmiş hâlen Viyana'da istirahat etmektedir. Süreyyanın bu ara tenise merak tir. ra, asıl mesele, Komünist Çinle ee; e&er bn »raleri Ibale edUmefakat, Norveç Kıralı Olaf'ın Finiân sardığı ve muntazaman dersler aldığı bildirilmektedir. Resimde; Sü teri de gösterilmiştir. Ba? müttefiki lngiltere. Komü dünya politıkası içinde daha müs mi« ve ysnda bırakılması şeblr diya'ya resmi bir ziyarette bulunYine bu hava gösterisinde İlk reyya; tenis hocasiyle birlikte görülüyor: nist Çinî rcsmcn tanır, komşusu pel bir münasebet kurmak dâvası, için bir felâket dognrmıyseak oldefa olarak üç kuyruklu jet ile ması sebebiyle hükümetin geçici sa Kanada ona ton ton bugday satar geue halledilemcmektedir. En raa Idi, Opera bln»«ı flbl onn da müteharrik bir helikopter de teş olarak görevine devam etmesini isken, Amerikanın bu memlckcte kulü, Pekın hükümetini, Güven yarıda bırakmsk Işten blle detllhir edilmiştir. Bu helikopter çi tiyerek, Içişleri Bakanından, bir karşı siyasî ve iktisadi bir boykot lık Kunseyindeki yer de verilmek di. menli meydana inerek roket yükü müddet için Başbakana vekâlet ettatbik etmesi ve ettirmck i?teme suretiyle. Çinin ycgâne noümessili Valllltl zamanınds Pabrfttln mesini talep etmişti. boşalttnıştır. si, daha ziyade hissî sebeplere da olarak Birleşmiş Milletler Teşki Kerlm Beyln brîendljlmlz yepâne Ankara 9, (a.a.) Dort kışılik yanmaktadır. Başka devaaa blr helikopter de, lâtına almak, ÇanKaySek Çini tarafı, miisamabakSrlıtı Idi. Bn Guney Kore «İyi niyet heyeti» bu. keresteden imal edilmiş bir ev taFormozada bir tren Diğer taraftan Amerika'nın tu nı de yeni bir hüviyetle, müstakil da medenî memleketlerdr. profcşımaktaydı. gün saat 1835 de uçakU Istanbul tumuna muhalif olan dostlan, bir Formoza (ki Formozanın Çin sörler. valller, belediye relsleri ve kazasmda 48 kişi öldü dan Ankaraya gelmiştir. Heyete Amerıka.ıın Cin politikasının rea den ayrı olan etnik karakteri bu yflksek devlet memnrlannın sahlp Bu tip helikopter 180 kişiyi de bir Albay, bir Yarbay, bir Profe. liteye liymadığını söylemektedir na mihiittir) Cumhuriyeti olarak nlmaları lSnmrelen blr vasıf Ml. taşıyabilmektedir. Taipeh 9 (AP) Pazar günü, sör ve bir Güney Kore Dışişleri ler. Evv«lâ ortada bir Devletler Birleşmiş MiUetlerde alıkoymak Gorillfiyor kl, harret bn vaefı da Siyasî çevreler, Krucef'in Batılı büyükleri, Güney Formoza'da Çhiayi yakınla Helikopterler geçerken bunlara Bakanlığı temsilcısi bulunmakta hukuku kaidesi vardır. Buna güre tır. Bu suretle hem Amerika üs kaybetmU. rındaki bir tünelde bir ekspres ile ajılmış trapezlerde 15 Rus Cumhu«diğer devletlerle» bir konferansa çağırmadır. altı milyon kilometre karelik sa sünu muhafaza etmiş, hem de Çan «Profw»rlttk». «vaintk» ve «elçlriyetinin millt kıyafetlerini giymiş bir otobüs çarpışması olmuş ve 48 Güney Kore «iyi niyet heyeti», ha ve beş yüz milyona yakın nü KayŞek'i bırakmamakla insancı İlk» ten »onra bnndsn da mahrnm sını, Rusyanın Berlin için uzlaşmağa hazır yolcu clmüstür. kızlar gözüküyordu. yarın saat 9.30 da An*tKabri liya fusla Çinin yüzde 99 undan fazla tutumuna sadık kalmış olur. Ayrı kalmi* olmasına cldden üzüldüm Bu kaza şimdiye kadar Ada taolduğu şeklinde yorumluyorlar ret edecek, saat 10 da Cumhurbaş sına hâkim olan Komünist Çin lıü ca, Komünist Çin bu teklifi red ve üıflnttim nznn senelerln verdiŞI rihinde rastlanan trafik kazalan. kanlığı özel defterini imzalıyacak kümetinin. yirmi bin kilometre dederse ki mümkündür. Dünya blr tecriihemden bnrada bahsetnın en fecisini teşkil etmektedir. tır. karelik Formoza adasına sıkıymı; umumi efkârı önünde gerçekten meye benl icbar ettl. BHBH bem Bonn 9 (a.a.) Batı Almanya \ kına kendi mukadderatını tâyjn Yaralananlarm sayısı 28 dir ve Saat 10.20 de Temsilciler Meclibütün kabahati ve mesuliyeti yük profesSr GSkayın, hem raemiekehakkı verilmesi lüzumunu unutu. ti Başkanlığı, saat 11 de Genel olan ÇanKayŞek hükümetine na lenmiş olur. bunlann biri hâriç hepsi otobüs Hükümet sözcüsü, Sovyet Başbatin faydasına yapıyoram. zaran meşru Çin hükümeti snyılkam Krucef'in bütün Almanyaya yor.» yolcusudur. Kurmay Başkanlığı. saat 16 da ması gerekmektedir. Fakat bunHer nnıftan Insanlann başına Komünist Çin'in Birleşmiş Mil. Sözcü, Kruçefin aıkerl bakım Başbakan Yardımcıhğı, saat 16.30 dan da mühim, Komünist Çin, dün I'olis, kazaya otobüs şoförünün ?âmil barıs antlaşması teklifinin gelir. kabulüne imkân olmadığını söyle. dan tehditlerinin pek endişe uyan da Dışişleri Bakanlığı ve saat 17 ya mej»lelerin(ie ağır basan büyük letlerin başına yeni bir veto belS hayatta tflrlO mnsfbetler ve otobüsün kız kondüktörünün ihsı getirmesi rizikosuna karşı, ara. Runlardan ktırtulaalan olnr. Bn dırmadığım, zira askerlere hitap de Basın miştir. Yayın ve Turizm Ba bir kuvvettir. Bu kuvveti yokmuş malinin sebep olduğunu açıklanuş ları gittikçe açılmaya başlayan badirelerden knrtnlanlar, kendileeden Başbakamn böyl e konuşma. kanlığı ziyaret edilecektir. Sözcü demistlr ki: tır. gibi telâkki etmek, tanımr>mak, Sovyet Rusya ile Birleşmiş Mil rlnl sırasına gore evllyadan. Al. sınm tabii olduğunu söylemiştir. Gerek şoför, gerek kız kondük. Güney Kore «İyi niyet heyeti» hele dünya meselelerinin mihrak. «Kruçef Almanyayı birleştirebll Diğer taraftan siyasi müşahıt ne salı günü Basın Yaym ve Tu laştığı Birleşmiş Milletlerin dı letler çerçevesi içinde ihtilâfa düş l»h sevfillslne kadar »ayablllrler tör yaralılar arasmdadvr. mek için önce Doğu Almanya ha!ler, Kruçef'in Doğu Almanya ile rizm Bakanı tarafından bir öğle şında tutmak, bu meselelerin hal mesi ihtimali de vardır. Diğer ta ve bn Inırtnlnşlan hayatlannın e»ayrı bir banş anlasması imzala yemeği verilecektir. Çarşamba gü lini birar. daha güçleştirmektcn raftan tlünyada bir çıban başını kısl glbl Idamesine blr Im! hamedanî, faallyftlerine blr rİRaletl mak hususundaki kararımn kati nü saat 18.30 da Ankara Palasta başka bir işe yaramamuktadır. Bil koparmak için hiç bir şey yapmaSeul, 9 (AP) G. Kore Askeri mahsnsa «ayarlar. Boyleleri için göründüğünü söylemekle beraber, verilecek kokteylde hazır buluna âkis, Komünist Çini Birl^şmiş mak pahasına Güvenlik Konseyin. «rtık felâb yoktnr. Kaderin ahnHükümetinin sabık Basbakanı Korgeneral Chang DoYoung, G. KoreKruçef'in Doğu Almanya ile anlaş cak heyet nıensupları, pcrşembe Miiletlere almakta. onu or?da de maddi hiçliğine ilaveten Faşist lanna yazdıŞı karann yerlne genin kuvvetli adamı Tümgeneral mayı n e zaman imzalıyacağım tas günü saat 10.30 da Güney Kore eritmekte, tabir caiz?P ehlileştir vc suiistimalci mazisi ile Ameri leceglni nmmsTİsr ve bn nmnlmaPak ChungHi'yi katletmeye teşebrih etmediğine dikkati îekmekte Büyük Elçiliğinde bir basın top. mekte fayda v.ırdır. Buna karşı. kanın sırtında mânevi bir yük o. dık selâmetten ibret almazlsr.. la n ÇanKay.Çek hükümetini tut büs ve 16 Mayıs Ihtilâlini yıkmak dirler. Knmünist Çin'in. Sovyet Ru^va lantısı düzenliyeceklerdir. Bnnlann âkıbetlerl kotudfir. Mlmak abestir.. için Amerikan birliklerini kullanParis'te Sovyet Başbakanının Sov gibi. Birleşmiş Milletleri yıpralsal vernıîyornm.. Küçökltt böyük. Hcyet, perşembe günü saat 18.30 ma çareleri aramakla itham edilyet askeri bütçesinin artırıldığifı da Bağdat'a gitmek üzere uçakla mak yoluna £İr)pceği söylpnpbilir, lü tflrlflsti eözlerimlzin onündemiştir. ve gilahlı birlikleri azaltma tedbir yurdumuzda ayrılacaktır. Fakat Rıisya Hümmer?k.iolr!'u rertdir, n i5i halde bunda ne derecP mu lerinden vazgeçildiğini bildiren Korgeneral Chang. aralarında 4 olmuştur? Genel Spkr»*erHâîft nmmaktııyıın kl Mbik vali dünkü konuşması, Fransız HÜKÜ. juntacmın da bulunduğu 43 subay llk mües«eiesi ypriıe tekiif ettiği d? marbar nldnfn «elSm«tî eski şerik olarak vasıflandırılmaktadırmet çevrelerinde Kremlin'in BerTroyka si<:temi (kabul edilm»mişkflrsü«önde tcdrig.f nlflıoa blr tein lin yüzünden buhran yaratma ni. Ur. tir) 99 milletlik dünya teşkilatındiye sayar da. «>n çönlerde nsflnyetine işaret addedilmiştir. 38 yaşındaki Korgeneral Chang, da. daha dün doğan avuç içi kadar telası oldntnnn eseflc, bsyirtie Diğer taraftan Fransız resmi çev pazartesi günü Junta Yüksek Koorman devletleri bile mensup ol1956 ^enesinde tesis edilen Mlg mögahede ettigimlz polltfks hırrelerine göre, Kruçef'in Batılı bü mitesi Başkanlığı ve Başbakanlıkduklsrı k'talar boyunduki blokla ros'un hakikî sahipleri l.«viçrelile «ından kendini knrfanns bn ds tan atılmıştı. yükleri, «diğer devletlerle» bir ra dayanarak s»slerini duyurmak re devri bu hafta içinde tamamla onun İçin. memleket Içln ve « konferansa dâvet etmesi, Rusya'General Chang'ın halen tekaüt ta dinletmektedirler. çapta mflnevverler Içln çok *»ynacaktır. nın Berlin hakkında uzlaştırtcı bulunan o zamanki Amerikan KuBilindiği gibi «Migros Türk A.Ş.» dalı blr mfişabede olnr. bir formülü kabule hazır olduğu. mandanı Carter Magruder'den, ihBir de Kemoy ve Matsu meselesi kuruluşundan bu güne kadar dainu göstermektedir. tilâli bastırmak için Amerikan birWashington 9 (AP) Avrupa'daB. FELEK Nntknn Londra ve VVashington' ki Müttefik Kuvvetleri Başkuman vardır. Amerika'nın ÇanKayŞek ma zarar etmiş ve halka da istenilliklerini kullanmasını talep ettiği Çin'ini sırf mânevi sebeplerden do diği kadar faydalı olamamıştır. îsbildirilmektedir. dakî tepkileri danı Lauris Norstad pazar günü layı desteklediğini söylemek Ameviçreliler, D.P. iktidan zamanında General Chang'ın bu komplo ha MCMİLLAN SOVYET SERGİSINDF Sovyetler İkinci Dünya Harîngiliz siyasi çevrelerıne gore, yayınlanan ve Temsilciler Mecli. rikaljları safdil saymak olur. For memleketimize bu teşekkülün faysi Dış Meseleler Komitesi önünde moza Amerika'ya, Komünist Rus dalı olabilmesi için hükümete müreketini açıklıyan Junta Merkezi binden bu yana en bü>Hik sanayi sergilerini Londra'da açmışlardu. Çe Sovyet Başbakaıu Kruçef, bu yıl tstihbarat Bürosu Başkan Yardım şitli atom reaktürlerinin, feza gemilerinin otomatik petrol sondaj ma sonlarmg doğru Doğu Almanya yapmış olduğu bir konuşmada: ve Çin devlerinin yayılmış olduğu racaat etmişler: bu arada da teşekcısı Yarbay SuhChung Soon, gaze kineleri ve diğer sanayi kollanna ait daha bir çok mamullerin teşhir ile barış anlasması ımzalannıası «NATO Kuvvetlerinin vecibeleri Asyanın Pasifik sahillerine karşı, külün kendilerine devrini istemişcin bütün j'ükünü taşımaya elve tıpkı Filipin ve Japon adaları gibi, tecilere hitaben yapmış olduğu bir edildiği serginin büyük ilgi topladığı bildirilmektedir. Resimde, sergi hazırhklarını maskelemek için Ber rişli oimamakla beraber, bu kuv bir üs vazifesi görmektedir. Çan lerdir. Fakat, o zamanın iktidaTa saatlik konuşmada, 12 junta âzasıyakm çevrelerinin faydalandığı btı lin buhranını yeniden ortaya at. vctlerın Ruslarin Berlin hakkında KayŞek'i Komünist Çin'e karşı tut teşekkülün devri reddedilmişti. Bu nın da bu teşebbüse katıldıklarını yi açmaya gelen İngiltere Başbakam, McMillan'a blr Rus kırtnın tepsi mıştır. içinde altın makası \erişi görülmektedir. ne yapacaklarını düşünürken, na mak, bu üssü muhafaza etmek gün yukarıda zikrettiğimiz neviden ve 1 temmuzda bir paraşütçü takıGölcükte Eörevli bir Amerikah Sovyet lideri Berliıı hakkındaki zarı dikkate alacakları bir faktör demektir. Fakat ÇanKayÇek Hü mânialar ortadan kalktığı için, hümının Merkezi lstihbarat Bürosuçeşitli konuşmalan ile sun'î bir teşki! ettiğinden emin bulunduğu. kümeti, 12 sene evvel Çin dahili kümet, devrinde bir mahzur gör teknisyen riün Kadıköyde otobüçe nu ele geçirmeyi tasarladıklarını binerken yankesiciler tarjfından buhran yaratmıştır. Bu buhranı na» açıklamıştır. harbinin sonunda sığmdığı Formo memiştir. açıklamıştır. çarpümıştır. Vilson Tobey isimli daha kızıştırmak tasavvurundaza adası üe beraber. Komünist Yarbay Soon, Gerıera! Chang ve ! General, komünist blokunun 126 Çin'in sahillerine gözîe görülür yaIsviçreliler, Marmara bölgesinde Amerikah ttknisyenin iddaisma dır. dığer 43 subayın tevkif edilmiş olkara tümenine ve Uralların batısm kınlıkta bulunan, Formo?a'yı mü »nlaşmaya vardıkları hususi çift EÖre pan*nl<?nunun cebinden l.V Sovyet Başbakanının dünkü fco da kendilerine karşı kullanacak. d'jklarını. bunlann sorgusuna baş ! liklerden getireceklerl malları pi Türk ürası rek^tinin cebindeki nuşmasında tek yeni unsur Sov ları 12000 uçağa sahip bulundukla dafaa bakımından hiçbir kıymeti yasaya çok ucuz fiyatla arzederek rüzdandan ria 80 dolarî çahnmıslandığını, General Chang'ın evinolmıyan, buna mukabil lüzumsuz yet Askeri Bütçesinin artmlacağı rını ve fakat bu miktan ezici bir tır. Bu urada yine Kadıköy vapur dç nezaret altında tutulduğunu da bir tahrik konusu teşkil eden ufa halka faydalı olacaklannı, îaten haberidir. ?.f;ıklanııştır kütle oîarak mülâhaza etmediği cık Kemoy ve Matsu takım adala Migros'un da gayesinin bu olduğu iskçle?incl° vapur beklemekte olan ve tna! slmak için tstanbul'a gelBazı çevrelere göre, Kruçef, Ba ni ve müttefiklerin çalışmalannı rına kadar uzanmaktadır. Amerika u ifade etmektedirler. tılıların kuvvetlerini artırmayı ta ümitsiz hale sokmadıîını da kay. ÇanKayÇek devletinin garanti etBu hususta tetkiklerde bulun miş bulunan Vizeli bir tacirin de sarladıklanna dair Washington. detmiştir. tiği bütünlüğüne bunları da dahil mak üzere şehrimize gelen heyet 3000 lirası yankesicilık suretiyle dan gelen gayri resmi haberlerin etmektedir. Bu husus da Amerika bugünden itibaren faaliyete geçe çahnmıştır. Polis sanıkların uran NATO'nun kuvvetlerine temas masma ve tahkikata başlamıştır. eektir. etkisi altında da kalmış olabilir. eden Norstad, bu kuvvete dahil lngiltere Hükümeti liderleri di Amerikan Yedinci Ordusunun Ağer Batılı devlet adamları gibi, merikanın barış içinde idame et. Kruçef'in Berlin yüzünden yarat« tirdiği en mükemmel kuvvet oldu tığı buhranin önümüzdeki aylar ğunu da kaydetmiştir. Şam, 9 (A.P.) (AP.) Samdada barışı tehlikeye sokacağı düşün Norstad, Türk kuvvetlerine teki resmi kaynaklar tarafmdan bilcesindedirler. masla, «Türkler çok iyi aeker ye. dirildiğine göre Suriyeli yetkiliWashington siyasi çevrelerine tiştirmektedirler, Türkiye NATO' ler. Birleşik Arap Cumhuriyeti göre, Kruçef'in bu yıl silâhh bir. nun emniyet demiridir» demiş ve Suriye kcsiminde tevkif ettikleri liklerde indirme yapılmıyacağını devamla «Fakat bu kuvvetlerin bü iki Türk askerini Türkiyeye iade ilân etmesi, Berlin yüzünden yeni tün mâli yükü bize yüklenmekteetmişlerdir bir buhranın patlak vereceğine dir» diye ilâve etmiştir. tddiaya göre bu iki asker iki işarettir. Norstad, Yunan kuvvetlerinin de Arap kadınını kaçırmak için cuKennedy ve Kruçef'in 4 hazi birinci sınıf olduğunu ve fa:«at ma günü Suriye topraklarına girbulunduğunu ran'da Viyana'da yaptıkları gö paraya ihtiyaçları mişierdı rüşmeden beri, Sovy e t Eeşbakam belirtmiştir. Türk askprlerinin iadesi. cumarilk defa olarak askeri harekâtla teM günü Halep'in kuzey bölgesin ilgili yeni tedbirlerden bahsetmiş Çahnan eşyalan turistlere deki Jısr El Sugur'da Türk Sutir. iade'cdiliyor riye sınır komisyonunun toplantıKruçef'in Almanya ile Sovyetle Bilhassa yabancı turistlere dadası sırasında yapıtmıştır. rin isteğine uygun sekilde banş anlasması imzalanması kormsunda nan Osman Sudi Engin isimli hırBu toplantıya, komisyon mensup konferans isteği yanında seferber sızın çaldığı eşyaların mühim bir lanndstı başka her iki memlekekısmı bulunmuştur. Fakat eşyalan likten de bahsetmesi. Sovyet Baş çalınan turistlerin hemen hemen tin hükümet temsilciierr de katılbakanının Berli n buhranını taze hepsi memleketlerine döndüğünmişlardtr. lemek isteğine işaret sayılmakta. den, eşyalan kendilerine iade ediSam'daki kaynakların iddiasına dır. eöre. bu iki Türk askeri Suriye lememiştir. Emniyet Müdürlüğu Mosko\a siyasi vevrelerinde ke^imindeki îki Arap kadını kaeşyalan turistlerin adreslerine gön tepkileri çırmaya tesebbüs ederken hudut derilmek üzere ait oldukları kon. Moskovadaki Batılı mü^ahıtlere solosluklara tesüm etmiştir. Bu devriyesi tarafından yakalanmış»göre, Sovyet Başbakanı Nikita münasebetle Batı Almanya, Frânlardır. Yine aynı kaynaklar, bu Beriın nıeielesiııin Kruçef'in dünkü konuşmab! Al sa, Avusturya ve Irak Konsoloslük iki askerin Türkiyede muhakeme DOĞt' BERLİNLİJLEB PABA BOZDVKVYOR edneceklerinin Türkler tarafından yeniden alevlenmesi ürerine bu şehrin Batı vc Doğu kesünindeki borsa manya ile ilgili daha önceki koııuş ları, Emniyet Müdürlüğünün bu KATLİAM Velı Keçeli adında bir şahsın Zeytin burnu'ndaki bahçeeini Bclediyeden satm alan bir belirtilmesi üzerine iade edildik larda da yeni fiyat değişmeleri obnuştur. Uesimde, Batı kesiminde pa malarından daha yumuşak bir i hareketine teşekkür eden birer ya s«hi3. inşaat yapacağım diyerek bahçedeki 40 kadar muhtelif meyva »ğacun kesmistir. Re*mıde, yerdo zı göndennişlerdir. lerini ilâve etmektedir. ra bozdutan Doğu Berliniiler görülüyor. fade taşımaktadır. Jt meyva ağaçlarj görülmektedir. Rusyadaki hava gösterisi DUNYA HJB1R1ERİ Yunanistan Pazara kabul edildi Bu kabnl anlasması, Nöşterefc Pazarı meydana getireıt altı devletuı diğer bir metnleketle yaptığı ilk anlaşmadır Hadıse/er Aile başına 7128 lira Komünist Çin ve bir Zarurî bir cevap Müşterek DUNYA POLİTİKASİNDA BİR HAFTA MMMMMMMIItlllMIIIHlllll Jimummımımmmıım taktik hatası Yazan: İbrahim Çamlı Fiıtlândiyadaki tahkikatı yolsuzluk olayı genişlettliyor C. K. M. P. Büyük Kongresi geriye atıldı Krucef'in dünkü nntku büyük tepki uyandırdı Güney Kore iyi niyet heyeti Ânkarada Güney Kore eski Başbakanının niçin tevkif edildiği açıklandı I Norstad Türk askerini ovdu Migros, bu hafta içinde İsvicrelilere devrediliyor Yankesiciler bir Amerikah ile bir tüccarı soydular Suriyeliler, tevkif ettikSeri 2 erimizi iade ettiler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle