11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÂLTÎ 1981 Sarı LactartHer iç» çethı bir hafta: Istanbulspor Allay F. Bahçe K. Yaka ANKARA'da: Demirspor İzmirspor, AnkaragücüAltınordu oynuyorlar Millî lıgın ıkinci devresınin 17. j Milli lıgın ilk devresinde İz | ANKARA'DA : *ftası karşılaşmalarına bugün îs | mir'cte Altaya 21 mağlüp olan I 19 Mayıs Stadında gunun ilk maanbul ve Ankara'da devam edile îstanbulspor'un bu rovanş karşı j çı Ankara Demırspor takımı ile ektir. | laşmasını beraberlıkle kapaması İzmirspor arasında yapılacaktır. ! en kuvvetli ihtimaldir. Izmir'de 1 1 berabere kalan iki tSTANBlLDA : rakibin bugün de aynı neticeyi tek Istanbulspor • Altay I Fenerbahçe Karşıvaka rarlamaları normaldir. Dolmabahçe Stadında günün ilkt Dolrnabahçe Stadında gunün iAnkaragücn • Altınordu maçı îstanbulsporla Altay arasın| kıncı maçı Fenerbahçe ile Karşıyatzmir de 11 berabere kalan ikı da yapılacaktır. | ka arasında oynanacaktır. rakipten Altınorduluların son 3 Milli ligin ilk devresinde lzmir takım barajından kurtulmak azde Karşıyaka'yı 71 yenen Fener miyle oynıyacaklarından kazanma bahçe bugünkü karşılaşmanın da şansları Ankaragücüne nazaran normal favorisidir. fazladır. Romanya ile ha/ırlık nıaçı yapan voleybolcularımız maçtan evvel görülüyorlar Turnuva yarın Sergi Sarayında başlıyor Fenerbahçeliler dün istirahat ettikleri utelin halkonunda toplu halde «Davıs Kupası» Avrupa bölgesi bırıncı tur tenıs kaışılaşmaları bu gun saat 14 de Tenıs Eskrim ve Dağcılık Kulubu santrkortunda başlıyasaktır. Türkiye Finiandiya t.etıis ekıple ri arasında cereyan edecek karşılaçmalar çetın geçmeye namzet. tir. Müsabakalarm programı Dün saat 16.30 da T. E. Dağcılık Kulübünde Finiandiya temsçıleri şereiine verılen bir kokteylde kuralar çekılmiştir. Bugun saat 14 de şohretii tenısçımız Nazmi Ba rı Finiandiya ekipınin ıkinci rake U S. Salo ile karşılaşacaktır. Yegane ümidımiz Barinın yaşlı go runen raifibiyle çetın bir musaba ka çıkarması beklenmektedır. tkin ci muhim musabaka Engin Balaş i!e Nyyssonen arasında olacaktır. F'inlilerin bu meşhur raketi onünde Balaşın çok çalışacağım soyli. vebiliriz. Yarın cift erkekler musabakası vardır. Ekipler bugün a. çıklanacaktır. Teniste Türkiye Finiandiya millî maçları bugün başlıyor FRANSA BILGARİSTAN Belgrad'daki Avrupa basketbol Ankara (Cumhunyet Te. ! şampiyonasında millî takımımızın bulunduğu grupta çetin maçlar yateks) Ankarada 14 mayıs 1961 j p l l m a ^ . t a v e h a I e n h a n g i takımın erup birincisi olabileceği tahmin tarıhmde oynanacak nlan Türki edılmemektedır Milli takımımızın yenildiği Bulgaristan, Fransaya . ve ' .Rumanya (A.) Millî takımlan maçını üç Bulgar hakem idare yenilmekten kurtulamamış ve buna mukabil Fransa da Romanya karpdecektir. Bu hakemler . Dimiter şısında mağiup olmuştur. Yukarıdaki resimde, Fransa Bulgaristan Roumentchev, Atanos Sitavren ile maçından bir enstantane gorülüyor. (12 numarah oyuncu Fransa'nın 1 numarah basketbolcusu Bougnetiir.) Stafen Kostantınov'dur. IIIIIIIIIIIIIHIMI1IIIIIII|IIIII!II!M!IMM IMIIIIIII 11111111 11111111 Romen maçının hakemleri belli oldu Yarın Spor ve Sergi Sarayında İkınci sette servisler 9 kere yer başlıyacak olan 2. İstanbul Mıllet degiştırdi. Diger setlerde diger elerarası Voleybol Tumuvasına bu lemanlar denendi. Erdal, Varol. i * tun ekipler hazırlanmaktadırlar. Gungör. Muammer, Yalçın oynatnkılâbın ilk gunlerındeydi. Hü Bu çalışmalarda en kârlı Türk ta dılar. İlk <iette Değer hafif sakatkümet yerınde bir kararla ateşli kımı çıktı. Dun sabah Rumenler landı. silâhlarC buna mümasil olarak da le. akşam da Ruslarla antrenman Bizim takımımız turnuvadaki av tufeklerıni topladı. Memleketm maçı yaptı. Bugun ise dınlenecek. maçiarına şu tertiple çıkacak : kanun ve karaıiarına uyan bütun Rumen maçı <Hüseyin. Yalçın, Değer, Şevket, vata.'ırtHşlar silâhlarını ve av tü Dun sabah Spor ve Sergi Sara Nasuhi, Yıldıray.» feklenni götürüp teslim ettiler. yında Rumenlerle yapılan maçta Rumenlerin ilk altısı da şöyle t A.radan aylar geçti. Bir ara av •voleybol takımımız çok guzel bir «Derji, Pavel, Nikolav, Nikolesku, tezkeresi olanlara sılâhlarınm ge oyun çıkardı. Takım 5 set üzerın Grigoroniç, Kerebetsın». 200 defa ri verileceği haberı çıktı. Sonra den oynanan maçta 41 yenilme milii olan dünya çapında meşhur bundan da vazgeçildıçi belirtlldi. sme rağmen iyiydi. Nasuhi, Değer Stefan Romen voleybolu bırakmış, Son olarak bundan bir iki ay evıŞakıri. Yıldıray. Şevket, Hüse şimdı antrenör yardımcılığı yapıvel Avcılık kulüplerıne kayıtlı o. yin. Cengız tertibinde oynıyan yor. lan ve av tezkeresi bulunanlara milli takımımız Rumenlerin Pavel. Maç hakkında silâhlarının gerı yerileceği bildiBarbutza. Kerebetsın, Korbeanu. Rumen antrenöru Murala Nicurıldi. İstanbulda sılâhlar geri ve. Nıkolav, Gançu ekıpiyle ilk sette rilmeye başlandı. Fakat Trakyada çok çekişmeli bir musabaka yaptı. laie takımımızı beğendiğini soyledi tezkeresi/ birkaç avcı olmıyanm Ankara 5 (CumhurSyet Te Futbol Federasyonundan bıldı Her bakımdan guzel nynıyan ta ve eksikliklerimizi şöyle sıraladı: ı tüfeğini geri aldığı haberi üzerine leks) Futbol Federasyonunca ı rildiğine gore fıksturd* yeni bir kım rakibiyle çok çekışti ve seti «Servisler çok zayıf. Smaçlar kuvbu tevzi de durduruldu. A ve B milli takım namzet kadro | değişiklık yapümıştır. 31 mayısta 15 12 Rumenlerden kopardı. Ko vetsız. Boy bakımından kısa, çıkışlar gayet mükemmel.» Hâle n binlerce lira kıymetınde larmda değişiklık yapılmıştır. Ak ! İstanbulda oynanacak olan Vefa . pardı dıyoruz. çünkü diğer setlerbir milli servet: depolarda dur tarma >'alnız kaiecılerde olup Öz. j İzmirspor maçı vine aynı yerde fa de setin elden gittiğini gören RuRnsların kadrosn dffişik maktadır. Av silâhları nâzık âlet. can A kadrosuna alınmış Necmi | kat 14 may.ıs pazar gunüne alın menler, çalışmaları sıkı tuttular. Rumen takımının antrenbru Rus Setleri 15/7, 15/5, 15/9, 15/8 aldılar. takımını henüz bilmediğinden Ruçlerdir. Sık sık temizlenme, yağlan ise B kadrosuna dahil edümiştir. | mıştır. ma isterler. tnkılâptan bu tarafa Eoyleiikle Romanyada B milli tava ile yapacakları maç için bir şey 11 ay geçmıştir. Bu sılâhlar ne ka kımımızın kalesini Necmi koruya diyemiyeceğini soyledi. Voleybol caktır. dar iyi ambalâj içinde bulunurlar takımımızın antrenörıı Ayhan DeA millı takımımız bu pa/.arte«ın mir, takımımızın bir günde iki l sa bulunsunlar, mutlaka zarar gör den ıtibaren Ankarada kampa alı kuvvetli takımla maç yapmasınm mektedirler. Bunlar ufak meblâğyorucu fakat çok iyi olduğunu, bularla elde edilmiş şeyler değiller. r.acaktır. Kamp miıdurlüğünü Fu. al Ycial. doktorluğ u Orhan Balgün dinlenebileceklertni belirttikdır. kan vp basın temsilcıliğıni de Csz ten sonra turnuva hakkında ?un!aOnun için: İlgılılerden ricamız mi Başar ifa edeceklerdır. A nam rı soyledi: • Bence şampiyonluk (resmi av kulüplerine dahil olup. zetlerı son hazırlık maçiarinın 1 0 Emirgandaki gureş kampında Y. Pehlıvan. V. Pehiivana hükmen Rumenlerle Bulgarlar arasında pay mayıs çarşamba gecesi Gençlerbir dun seçmeler yapılmıs ve dbrt gugalıp gelmistir. V. Pehlıvan oyun laşılacak. Ruslar bambaşka bir taliğı ile yapacaklardır. reşçi kamptan çıkarılmıştır. S2 kilo sırasında sakatlanmış ve kamp dı kımla geldiler. Hepsi genç. Turnucılarin silâhlarının iadesine deBaskentte oynanacak olan milli vada Rumenler şansh gorünüyorvam edilmesidir. Bu kişiler, era. maçın biletlen kapalı 30. mara. da C. Yanılmaz. İ Solmazı iki de şı bırakılmıştır. 67 kıloda R. Çata lar.» fa tuşa getirerek yenmıştır. 57 ki h, H. Şahin bir kere tuşla yenmişj n i v e t i i j n s a n olduklarım Bulıçarlor geldi zaten ton 15 ve kale arkaları 7.5 şer li loda : 61 kılo gelen tzzet Buyuk ile tir. 87 kıloda H. Güngör, !. Kara0 aldıkları av musaadeleri ile isra olarak tesbıt edılmış olup 1 68 kılo gelen N. Kapanlı karsılaşBulgar voleybol milli takım! dun pat etmışlerdir. Boşuna millî bir mayıs sabahından itibaren 19 Ma mışlar. Musabaka berabere bitmış : bacağı 1.5 puanla mağlup etmiştır. saat 11 de şehrimize geldi. Takım servetı çürumeEe terk etmiyelim. yıs stadı gişelerınde satışa arzedı tir. Federasyon bu ıkı güreşçıyi de : 87 kiloda Receb Güç de kamptan yarın çalışacaktır. lecektir. Erdogan ARIPINAR kamp dışı bırakmıstır. 62 kıloda: i çıkarılmıştır. T. BENOKAN J Çürümeğe bırakılant J milli servet ! t Voleybol takımı dün 2 hazırlık maçı yaptı Ûzcan (A) takımırda Necmi (B) takımında Dünkii seçmelerden sonra dört güreşçi daha kamptan çıkarıldı IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIItllllllllllllllltUlUIIIIIHIIIIMMllllllllll I LONDPA'DAN BİR'YOLCUMUZ YAZ1YOR: MEMLEKETİMİZDE GENERAL TRAKTÖR LASTİKLERİ ,. . . Şiîcdiye kadar yapmış olduğum en güzel uç«k yolculuğumdu. • • / Nazik personeliniz her bakımdan y a r d ı m l a r ı n ı esirgemediler.... B'r teşekkür mektubundan alıntmsttr: fotokopısi KLM. dept L.E.. Lahey, Hollanda adresırtden elde edılebılir. ** INGILI2 VE ITALYAN ALPAGALARI AYA^tHDA GELMİSTİR AZİZ İSVAN TİCARET LTD. ŞTİ. Me^rutıyet Cad. 184 Beyoğluİstanbul Tel:44 19 77 P, K. 82 Telgr' ARLIM Beyoğlu Ahadoluda miinhâl yerlerde acentelıkler verilecektir Nicin bu kadar yolcu KLM le uçmayı tercih edıyof? Sebebı. Belkı de KLM yolcularımn rahatı ic«n elinden geleni yapmaktan çekinmiyor da ondan! Meselâ, yemekten dunyanın bir ucundan diğerine getirip Karaşı'de Hoüanda eti ikram ediyor... DC8 Jetlerinde her uc dakikada bir temiz hava veriliyor... velhasıl KLM perşoneli sizlere Hollandaya has meşhur temiz ve itinah servisi sunuyor İşte "Her bakımdan fevkalâde bir ucus icin altı kıfaya da KLM'le uçtınuz" dememizin sebepleri. malumat « fezerK mtffacaatunz »ca oiunut. KLM/ Alpaga sahasındH yegâne ihtisas yapmış müessese olan Alünyıldız Mensucat Fabrikası. mahdut miktarda yepyem VP müstesna hakiki bir Alpaga imal etmiştir. Altınyıldız Alpagaları, lüks ıthal malı kupon kumaş satan magazalara tevzi edümiştir. Son moda çok zengin renk çeşidi mevcuttur. Bir an evvel Altınyıldız Alpaga kuponumızu kestiriniz Markaya dikkat ediniz İstanbul Amerikan Robert Kolei Müdiirlüğünden: 1361 1962 öğretım yıimda Robert Kolejin Lise Bölümünun Hazırlık ve aslî sınıfları ile Yüksek Okul kısmının. (Kız ve Erkek) hazırlık ve aslî sınıilarına almacak öğrencilerin GIRIŞ İMTİHANLARI 5. 6 ve 7 temmuz 1961 günlerinde Ankara, İzmîr, Mersin. Samsun, Sivas ve İstanbul'da Robert Kolej'de yapılacaktır. İmtihanlara katılmak istiyenlerin bütün kayıt muamelelerini. en geç, 15 hazuan 1961 güniine kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mahdut miktarda burs da verilecektir. Müracaat: Kayıt İşleri Amirliği, Robert Kolej. P.K. 8, Bebekj' İstanbul, . . . . K M Sizi samimiyetle selamlar! L İstanbul GümHikleri Başmüdürtügü ASKERÎ KÛNTEOL GRUPÜNDAN Açağıda cins ve m i k t a r l a n ile Cıf kıymetlerı yazılı eşyaların 16/5/961. tarihınde saat 10 da T o p h a n e Nusretiy* camü arkasında Satış Salonunda açık arttırma suretiyle satışlarmın yapılacağı ve teminatıran 15/5/961 gününe k a d a r kabul edileceği ilân olunur. (223131 Satış Kıymetı Teminatı K. Eşyanın cinsi Miktarı Lirs K r . Lira K r . Ambarı Toptan satif ıçın müracaat: Sultanhamam, Mahmutpaşa Cad, 232 Telefon: 22 62 87 Otomobil ve Kamyon Montaj Fabrikası İçin Ehliyetli Mühendis Aranıyor istanbul civarında, mühirn bir montaj fabrikasında devamlı olaıak istihdam edilmek ve montaj işinde kullanılacak yerli mamullerin artırılması mevzuunda çalışmak üzere. tercihan İngilizce bilen bir MAKİNE MÜHENDİSİNE ihtiyaç vardır. Taliplerin İst. P.K. 176 adresine MONTAJ rümuzu ile yazılı olarak mıiracaatleri rica oluımr. Eleman Aranıyor Pendikte kurulmakta olan bir fabrikada çahştırılmak üzere Ingilızce muhaberatı idare edebilecek bir sekreter ile ecza kısmınd» çalışacak bir laboranta ihtiyaç vardjr. Isteklilerin tercümei hallerini ve talep ettikleri ücreti havi dilekçelerini aşağıdaki adrese göndermeleri rica olunur. 4238 4239 1960 model LANCİA markalı 48 kişilik uzak yol otobü sü yeni, motör No. 7300 No. 1196 şasi No. 703011028 1960 jıodel LANCtA raarka 48 kişilik uzak yol otobiisü, yeni. motör No. 70300 No. 1V çasi No. 703011013 .H 1 A<let 1 » 150386 00 150386 00 22557 90 22557 90 S. S. Burnu Burnu Safina Sanayi ve Finansman A.Ş. Bahçekapı Garanti Han 6/605
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle