11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 Mayıs 1961 CUMHURİYET BİR DAKİKA: ıınıııınnnıııınnnııının aır «Mayıs bır koylu kızıdır, astro'nnn bir mayıs rau sâf u dilber, şuhu sevdakâr» nasebetiyle irat ettiği nu Demiş.. Ama o sair lâfıdır; Amerika, So\ j etlerdeu 21 gun ta mahareti musellem Hrut',ef'ın, tuk bütün dünyada san sonra, nıha\et dün fez^ d bir dunya liderliğındeki tek rakıbı ve inanılmaz.. Çünkü şair kendni sasyon yarattı. Walte e insan gonderıp gerı sehrmis Amerikada buvuk sukse % tanta için; Lipmann yazdığı bir makalede şöj «Aldanma kı şâır sozü elbette tır. Atmosfer dısına çıkan ilk na ile idareyi devralan 43 yaşındale dıyor: «Kennedy idaresinin bayalandır» Amerikalı Shcpard'ııı bır mah. ki cerbezeli Kennedy'nin dunva efsına gelen bu muvaffakıyetsizlik Demiş ve bir riela için âofru soy rekin kuçuk bır kesrı uzerin kârı umumiyeii üzerindeki prestij başka bir tnemlekette bir başka dekı ve kısa surcn seyahaH, tabi ve ııüfuzunu sarsmak maksadiy lemisti. Maamafih bi: son günle1 hükümetin başına gelseydi, o hüatiyle Sovyetlerin «Fezanın Krİ5 le. belkı de yer>uzundekı en beleş rin olaylarına bakarak ba son m ?Uümet me,vkiinde duraraazdı, nit& tof Kolombu> lâkabıyle baştacı ct kalıraman Gagarin'i kullanarak ha radaki şâir sözüııü «sahit kelimekim Süveyş işinde Eden yakıldı.» tikleri Gagarin'in elinde bulundur valartla bıı \alan dola^tırını> ol siyle deiistireek vezin bozulmaz. Castro'nun sosyalist bir idare duğu rekoru değıl kıımak, egale ması da pekâlâ mumkundür. Ma Diye bir ciristeıı «;onra dene<ek kuruşu Kennedy'nin burnuna gül56 yaşındaki eskı general bir anuyoıdu Chaüe'la berdber hukuCeza>ır 5 (a.a.) Dun akşam dahı edemcz. Zıra Gdgarın, dunya lıını KnmunıM sı/lılığmın aı kasına şadur ki: mayıs h»r nf kadar bir mekten başka birşey değildir. «Ame Cezayir şehrınin meıkezinde, Te ra NATO Yuksek kumandanlıkla met daıbesi yapan diğer üç geneetrafında tam bır devir yapmıştır. sığınarak hâkımıyet bolgelerinde güzel bahar a>ı ise de tstanbul rikaya doksan mil mesafede oldu£u lemli Bulvarında, asayiş kuvvet nndan birini deruhte etmiş bulu ral hâlen bulunamamı^tır. Amerikan programı. bir insanı, tepe tepe kullandıkları «Eger Rus halkı bakımından mühim aylardan için bizim sosyalist bir i'/are ("M lcrinin havaya atcş sesleri işitilgene 1961 yılı zarfmda dun kul ya bir şey yaptım der^e, demektir biridir. Çünkü tstanbulda gayrietmemizden hoşlanmıyanlara biı miştir. lanılan Redstone ds n çok daha ki Rusya onu yapmamıstır» tekcrle menknl \erçilerinin ilk taksiti bıı de diyoruz ki Cuba'da 90 raıl ıııcDun butun gun sukunct ıçındc kudretlı «Atlas» füzesınin ucuna mesiyle Hur Dunyaj ı da uyutabile ayda ödenir. satecle o!an Aınenka'daki kapita geçtikten sonra sokağa çıkm yaKuytak'ın sıhhî durumu raptediiecek ve Shepard'ı taşıyan ceklerini zannetmelprı, Sovvet ıda Eh! Vergidir ödensin! de^ip a iist idareden dc bir, de hoşlanmı • sağının başladığı saat 21 e doğru «Mcıcur\» kapsulünden bambaşka recilerınin ancak çafd'llıklerıne çecmek \ »r.. Üstünde benun gibi yoruz» diyen Castro Amerika'ya gergınhk birdenbıre artmış, kısa Ankara 5 (Cumhurıyet Telcks) bir başlıkla veryuzü etrafındakı biraz durmaık var. Durmak \?r. adeta mevdan okumaktadır. Görü zacnanda bojalan sokaklarda lıalr M. B. K. uyesı Kurmay Albay î'ık bır mahrekte bir devır \aptırma delâlet eder. lüyor ki Kennedv'nin Cuba'ya kar kın \uhaladığı ve eline ne gcçiIşaretler, fczj ^ahaMiıda tahsısat çünkü bihüSiniz gibi Maliye A ej ret Kuytak'ın rahatMzlığının o EI derpi^ elmektedir. Dünkü deşı kullandiit sılâh eeri tcprais \e rırşe uzerinc fırlattıcı cıpler vc nemli olmadığı tesbıt edilmışHr. neme, 1 nısanda Sovyrtlcr tara yokluğundan I P ısı gevşek tutmak killiği tkrem Alican Bejden Ke2 Tito vc Nâsır, Kiiba mcsele&ini vesile îttihaz cdcrck Cuba'nın rejim de^iştirmesini tâcil polıs kamyonları dolaşmağa bajHaber verildiğine göre Kııv fından varılmış hedefe ulaşmak t tan geri kalan Amerikanın, çimdi mal Knrdaşa el değistirirken (,!etmıştır. Üiçer taraftan Cuba aley lamiitır. Brezilya'nuı Nötralist bloka ^irmesini tenıin için Cunıfak'ın rahatsızlıgı. felc degıl. soğuk çın vapılan çalı;malarm bir safha ruııa ile baabaş hale gelmek u karılan mübalâğalı \ereı kannnlahindeki sivasi baskı faaliyeti de alğmlığından mutevellit bir para sıdır; bir başka deyimle uvertur zere bulundusunu gostermektedir. rı sırasında bina ıcrsileri eskihurbaşkanı Quadros nezdinde teşebbüste bulunduiar Bu vasıtaların geçtıgı, \erlı maAmerikanın tesvik ve tahrik>\le ltıci kuvvet balvimıtıdan Rusyanın liklerine göre birdcn altı misline lizdir den ibarettir. devatn etmektedir. Evvelâ Cnba, hallesindeki peçeli kadııılarin yuAmerıkadan çok ilerıde olduğu, kadar arttınlıverdi. Devlet böyleeylul ayında başlıvacak gelecek Brasilia 5 (a.a.) Brşzilya BaşAmerikahlar arası müdafaa kon • yu sesleri gıbi. Avrupalıların da (1) ve (2) numaralı feza adam munakaşa goturmez. Hâlen Ameri dir iste. seyinden ihraç edilmistir.Cubanın kendilerıne mahsus bir âhenkle kanı Janio Quadros. dün Birleşik d»vr e çahsmalaıından evvel bir • l l l l l l l l l l l l l l Bu sene vergiyi beş misli velarını mukaye«e etmek lâzım ge ksnın 150 tonluk ıtıcı kuvvetıne mu ıtf ıııırnifitt ihracı lehinde 12 oy kullanılmis bir «Cezayir Fransanındır» diye ba Arap Cumhuriyeti Büyük Elçisi «Nötralist memleketler zırve konlirse, ilk önce Gagarin'in tanhi kabıl guvenılir malünıat olmamak receksin! der. Öndan sonra sen oy (Cuba) mnhalif kalmıs ve dört ğırmalarma yol açmıştır. Bu ku Cemal Farrah ile Yugoslavya Bü feransı» toplamayı dusünmekteyolculuğunun hcyetı umumiyebi la beraber, Rusya 300 400 ton a nğras dar! tarip cekimser oy veriltnistir. çuk melodı, Avrupalıların müşte > uk Elçi^ı Danilo Lekic'i kabul et dirler nin 108. Shepard'inkinin i>;e sade ı^'ııukı bıı ıltiic gucunç sahıptir. Ne ise bn gayrimenkul vergıleBu toplanlıya ha:ıgı mcmleketmistır. Birleçik Arao Cumhuriyeti rek içareti haline gelmiştir. ce 15 dakıka devam ettiğinı be Dolayısıyle Rusya, ilmi değeri az r i n e doğrndan doğru>a \eja dolerın davet edıleccsi henuz bilirıBundan sonra. Cnba bn komiteŞehrin bır başından öbur başına Buyük Ek'isi Cemal Farrah. bu hrtmek scrckır. Gagarın SP. She olmakla beraher Amerıkadan daha layısiyle yapılan zambr o kadar niu faaliyetinc katılamıyacağı gibi, kadar, balkonlara çıkan, pencere \esile ile, Brezilya Başkanına, Bas miyorba da 1955 Bandung konfepard 5 dakıka tama.Tien ağırlıksız buyuk feza gemılerını veya sun'i fâhis oldn ki bir kısım mükellefbu memleketler arasında çizli ola lerc toplanan Avrupahlar, bu gü kan Nâsır'n özel bir mesajını sun ransına kstılmış :ıotrahst AsyaAfGeçen yıl bugün kalmiitıı. Gagarin'i tasıyan feza pcyklerı daha Duyuk mesafelere lerin vergileri iratlarını geçti. Bnrıka grupu devlctlcri ile çok tarak trati edilen vesikalara da sa zel lıavalarda. evlere hapis olma n'MKtur. gemisi «Vostok»un ağırlıgı 4.5 She sıındcrcnı.ntfktıdır l^tr boyle bır nnn üıerine bu yeni vergi zamlaraflı veya iki taraflı ask°ri pakthio olamıvacaktır. Bıı tedbir, Cn nm verdiği asabiyetlc, içlerindeki pard'ın içindpki «Mercury» kapsu sebepten dola>ıdır ki, Rusyanın fe rı ile blrlikte bn(sn \er?i sistemiBrezilya ?ı>abi çevrclcri, iki ta•• İstanbul Orfı İdare Ku* ba'nııı Sovvet Rusya ile olan sarih sıkıntıyı bo^altmak ister gibi. du lafsı/ lidrnn elçilerinin bu ziya lara dahıl olmıyaıı dığer devletlelu 1.5 ton ağırlığındadır. 27 yaşın za denenıplen propaganda alanın mizin gözden gec'ıilmesi için deınandanlığı bugun de teblığ yarin konfcrdnsa katılmalsrının isteifbirliji neticeleninceye kadar de duk. trampet çalarak. lıattâ ten retini, Küba olayları ile ilgilı cordaki Gagarin'in takip ottıği mah da ve speklakuler olmaktadır. A ğerli malhecıler'en bir komisyon yınlamamış, ancak gece yasağıncrcgi z^nncdılmcktedıı. \am edpcektir. rekin yeryuzun^ en vakın nokta nıcrıkd hala, Kı^laıın bıldıklerı o knmldu. Bu ko»r<irf»nn hâlâ çalıçı. na gore vapur ve tren seferlecere. tava gıbi mutfak onalzeme rpekt°dirler, Tito ve Nâ«ır'm. Küsı 175, en uzak nokta^ı i'P 302 kilo muazzam ıtıcı kuvvetı sağlıyan ka vor: fakat ilk a$>*4a gavrimenknl ri ayarlanmıştır. Cuba Sovyet Rusva ile lşbirlifini siııı bübırıııe vurarak muazzam ba meselesini vesile ittihaz ederek metıedır. 37 vaşındaki Shepard en tı yakıtı bulamamıçlardır. Hrut vergllerine ait hüırtnıler gözden •• Ankara'da bılhassa Kı* («osvalist bir rejim) kurmak su bir gurultu varatmıslar. çehri boy Bre?ilya'vı nötralist bloka girmeğe fazla 185 kilometre \uk^clmiştir yef'ın, «Istersek fezaya bır lokomo geçirilerek bnnUrın haddi mâkul zılay ile Sıhhıye arasında nuretiyle ilân etmiştir. Bu hal Aıne dan boya kaplıyan bu gurultünün davet edecekleri tahmin olunmakve takip ettiği >olu n ver\ urunde tıf gonderehılıriz» çeklındekı bo ve mânıfa inâiri'mc«i için yeni mayifler yapıldığı için Örfı rika kıtasında ilk defa görülmek yanında, askprlerın üstünc, elleri tadır. Bu çevrelere nazaran, Asvaki İ7duşumunun U7iınlusu 465 ki burlenmcİPtmtle hakıkat pa.M ara bir tashih tasarısıtaazırlandı.Kaİdare bu iki yer arasındakı du• edir. Şu suretle Cuba meselesi ne ne geçerse fırlatmışlardır. Afrika mrmleketleri, Güney Am«lometredıı. rakları değiştirmi?hr. Brezilya ve Arjantin Devlet Re İçinde dnrt asker bulunan bir cip, rıka'nın en büvuk memleketınin mak yerınde olur. Ama Amerıka nnnlaamak üzere Teıosilciler Mecislerinin ifade ettiği gibi, bir Michelet sokağında, sonr 3 Bel nötralist bloka sirmesini memnuni•• Meclis dun * 25 dakıka hlar, iticı kuvvet bakımından Rus lisine vtrildi. tste m»yıs ayı bn Aleniyet vc presti.i (Araerika • Cuba) meselesi olmak court ve Babülved mahallelerin yetle karsıhyacaklardır. jira bu muddetle toplanmıçtır. C.H.P. Hcr ^e>e rasmcn Shcpard lchı yadan nr kadar scrıysc. teçhuat «ene bnndan dolayı blr sıkıntı ayıtan çıkmıs ve bir (Doğu Batı) dc, «ni^ancılara» iyi bir hedcf teş memleketler. böyle bir iltihakın lıler Mechse katılmadığı ıçın ne kaydedılebılecek tek ve uzerın konusunda da o derece ilerıdedır. dır. Çünkü veni tâdUit henüı çıkmeselesi olmuştnr. Birlesmiş Mil kil etmiştir. Cip'e bir balkondan milletlerarası gerginlıji a?altacasozlu soru onergeleri konuşulade ehemmıyetle durulması gere Bugun ıçın Amcukada. atmosfer mamıgtır. Mavıs avında çıkmazsa letlerde gazeteciler Sovyet delege bir çiçek saksısı, bir diğerinden ğına kanidirler. mamıştır. ken husus, onun aleni olarak, 400 dı^ındakı şaıtlar hakkında Rusya mükellefler için felâketü neticeLondra 5 (a a.) Brıstol Southsi Zorine Rulyanın Cuba'ya karşı komur parçaları, hattâ havuç. doe Nötralist memlrketler »irve der» fazla gazete, radyo ve tcle dan fazla depo edılmıs malumat ler doğabilir. Alâkalı % selâhiyet. East segmcnleri Avam Kamarası • I I I M I I I I I I t l l l l M I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII yen» taahhütlere Kİri$miş olup ol mates ve çürük yumurtalar fırladikkatlerini konferansı toplünaeak na girmesine imkân olmıyan bir vizjoıı temsıicisı huzurunda fe^a vardır. Gene Amerikahlar, kuçuk lilerin ehemmıyetle madıMnı \e meselâ, tkinci Dünya tılmıştır. Bunları fırlatanlar bir ya gıdıp gelen ilk insan ol.nası çapta olmakla beraber, Ruslann çekerim. Herkes bu veni tâdilâtı Kalıire 5 (a.a.) Umumi.ietle İşçi PartİM milletvekilini yeniden Savaşından evvel tngilterenin Po taraftan da askerleri yuhalamakseçmişlerdır. Bu. Lorctluk ünvanını dır. Amerikanı n feza yarıjı çerçe kinden 3 misli kalabahk ve yarı heklemektedirler. ts inada mı bin imı\a\i vermiş oldngn garantile taydılar. Bu müthij gürültüye, i haber alan kaynakların bildirBERRAN KANÇAL vesindeki denemelerıni gizlemeyıp sından fazlası da hâlâ ılmî malü di Tokta?. N'eden hâlâ çıkmaz bu TP müşabih garantilerin mevcut çehri baştan başa kateden bir can diğine göre, Birleşik Arap Cum kulanmak i.=temi>en 36 yaşındaki İle tam bir açıklık içinde .\ apmasının mat gondermekte devam eden ve kanun? olnp olmadığım sormnşlarsa da kurtaran arabasmin keskin düdü huriveti Ba^kant Xâ?ır ile Yueov Anthonv Wcdgwood Bcnn olup Washıngton'un prestı.ıi için bir dun>a etrafında muhtelif nıahrekkendisinden hiç bir revap alama ğıi de karışmaktaydı. Iki asker, ü lavya Devlet Başkanı Tito. Birles 13.044 oyla yeniden milletvekili sc ALPARSLAN KANÇAL Bir parti nasıl balar? tgtf bu Deçilmi^tir. Lord Stansgötn adındaki mışlardır, tehlıke teşkil efliği umumiyetle lerde donmekte olan sun'i pey< mokrst Parti gibi batar. zerlerine fırlatılanlarla yaralan mi<! Mılletler Genel Kurulununun bu sahıs 1359 seçimleıinde 5 300 fıloçuna sahıplır. kabul edılmektedir. Fakat AmeriOn vıl evvel munevverMe. orLnışlardır. Bunlardan birinin bu*** o;la milletvekili scçılmişti. Amerika'nın attigı brlliba»lı ka Feza ve Havacılık tdaresi Dıta müne\\fri \t halk ktttlelrrMİe run kemiği kırılmıstır. adımlar Castro kazatıdığı taferden çok rektoru James Vebb durumu ;oyBristol SouthEast seçmenlerinın knlabalık l e knvvrtli Kir oarti oAmerika ile Ruş\a arasındakı lsn Demokratlar.. On senede şnramemnundur. Bir mayısta televiz France Presse Ajansı BürosuACI BIR KAYIP babasının yerini alan Lord Stan^le izab edıyor: bafdondurucu feza yacısıyla ilgilı dan bnradan hstır icin, isim icin, yonda konusmus ve esir edilen i» nun gate'in Avanı Kamaıasına giremiÇok kıynıetlı arkadaçımü «Demokratık bir cpmiyet i';ıncivarında, on bin metrelik tilâcılardan ancak birkaç tanesi dairevi bir saha içinde, saat 22 ye yecrğini bikiıkleri halde. ona oy müdürli'rımizden d". ya?adığımız için boyle hareket ilmi çalısmalar, mılyarlarca dolar reklâm için münev^cr toplamıv» nin idam edileeeğinl bildlrmiştir. doğru arama taramaya başlanvermeleri ügi ile karşılanmı^tır. AÇIK TEŞEKKÜR pdiyoruz. De.nokratık cemıyetler ve ruble harcanarak, »on 2 sene nasıl meebnr kaldıiını Tass'ada HAKKI ÖKSÜZ Mizanseni tamamlamak üzerc Cas mıstır. Bu bblge evvelâ askerlerle Seçmenlçrin bu adaya oy verHa3talıgınu büyük bir hazade basarılar gibi basarifizlıklar zarfında busbutun kızışmak jartıy Vatan Cephesi dâvasından »nlıyoHakk'n rahmetine karujmuçle 20 senedenben devam etmekte rnt. tro yine televiıyona birtakım esir çevrilmiş, sonra araştırmslara bajkwtlr amehyat VP tedavi eden mekl^ îngiltere'de yururlukte olan da gızlenemez.» tur. Cenazesi bugün (6 Mayıs tT^ltalımanı Kemik Hastahane«ı dir. Rusya ilk dunva peyki cSputleri getirtmig ve onları halk hu lanmıştır. Bu duruma rağmen, veraset kanunlarına karsı duydukrumartcsil öğle namazım müw 1» TII iktidsrda kaldıktan sonrs Halbuki, Sovyet ?aferi etraf'.nda nik^l» i 4 ekım 1957 de, Amerika a\ ın Opcrwtorü zurunda sorçnya çekmiştir. Bu gizli ordu teşkilâtmın faaliyetintaakıp Şiçli Camiinden kaiları hoşnutsuzluSu belirtmis olhâlâ şuphelpr ve ıstıfhamlar dolaş ise takrıben 6 ay sonra, 17 mart bir de etrsfına bakmıs ki tek müriınlacaktır. arada da onlara »nno söylemistir: den korkularak, bir gece evvel duklan işaret edılmektedir. FilhaDr. RUHİ SOYER'e maktadır. Batılı gar.eteciler VP i 1958 de cVanguard1» fırflat nevver yok. Bnnun sebebi?. OrnRahmetliye Tanndan magfırrt kika. Wedg\vood Bsnn babasının \p Dr Talât Kayakıran'a, yar«Şimdi bizi Cnba milleti »eyre muhtelif noktalara ypricştirilen !im adamları yığınlarla çelic;mez mr'ı. Amerikanın korkunç feza »ını karıstırma!. Gelsin hazır mtiniyar eder. kederdide aileslnın dımlarını rpirgemiyen hemçire olümunden sonra. Lordluk hakladiyor. Bu »eyredenler arasında »i askerler dü gece buralarda göacılannı paylaşarak baı^sagiıgı liklere işaret etmiilcrdir. Kucak % atı^maMnda aitığı dığer belll nevverler. Çarsıdan terlik a ' " z\. N'eclâ ve diger personele *onnnd^n feragat etnıek ve Lordlar zi n yüzünüzden cvlâtlannı, yakın rülmemiştir. n r dileriî. rlolusu sual, cevap bpklemektedır. ba«lı adımlar şoyle »ıralanabilir: bi münevver toplamıva Mikmu.. u7. îjukranlanm! arz.ederım. Kamarasına Sirmemck istemi?se lannı kaybedenler vardır. Turk Intrr Makinrl'rl \. ?. Olnr mn?. Adam maiset belâsı, is NECtBE rtKTEM Her şey bir tarafa. Fraıı«ız telpviz Sokağa çıkana yasağırıdan gitgide başarı sağhyamamıstır. Fezadan gelen i!k ses (Score Pro belâ^ı «peki» demi$ ama arkasınBuna raçmen kabnl ediyoruın ki yo n muhabirı Bobrow5ki'nin Moî j«"=ı ı: 18 arahk H)jR sizin büyiik bir kısmınu aldatıl de daha fazla sıkılan Cezayirliler, d»n kova'ya yaptısı bır seyahatten son «Pioneer5» ıl» yıldızlararası ilk mıs insanlarsmız. Hepiniıe karşı bu tedbirlerin ne zaman kaldırıla Aman b^nim Umiml radyoda r« fçzava giden ilk insanın Gaga deneme. Bu gunes sun'i peykı ile cağını merak etmektedirler. Bu şiddetli hareket edeceğiz. Fakat rin deâıl, Sovyetlerin tanınmış u takrıben 30.000.000 kılometreye ka «akın Hfin etmeyin! demls.. meselenin genel temsilcilik tarabir kaç taneni* müstesna hiç biAra» aldıran kim?. Maksst ısten çak teknisyenin oglu Vladımır tl dar ırtıbii muhafaza edilmiştir: 11 rinizin canınızı almıyacagız. çünkü iından da incelendiği tahmin edilİUn, Münevver parMre girecek de: vuşln oldujunu iddia etme'i. Hur mart 1960. Cuba milleti intikameı degildir, • mektedir. Bası memurlar, sokağa Memleketl nasıl idare «delim? Dunyada derin tepkiler yaratmıjyasağının kısaltılmasına ranızda büyük cinayet isleyenlerin çıkma Meteoroloji peyki «Tiros1» ile Dive fikrini mi poracaklar? » t'r. Bobrowskı'nin ilâve ettıkleritaraftardırlar. Bunlara nazaran, hesabını göreceğiz. Cnba milleti. ne bakılırsa, llvuşin fizikman ve vr hulııtlu havada ff^ada çekilen münasebet! bu yasak, halkı biraz yatıstıracak hepinizi öldfirmemi istivor. lakat E.. Nfye isminin acıf» vnrnlmaLninpn insan içine çıkanlamıvacak ilk resim: 1 nisan 1960. sizleri öldürmek büyük ihtilâli jekilde hafifletilmelidir. Atılan güdumlu mprmileri ihbar •ını istemivor bn adam?. dive düderece harabe vaziyette oldugunmizi ktiçülttnek olnr. Biz istilfiAıi Genersl Challe'in ilk dan, yerine hem te«irı de fazla nl eden ilk sun'i peyk, «Mıdas2»: »ünmemişlfr mi? Düjönm'islerdir. lardan korkmuyornı. Karsımıza sorgnın yapıldı Vf bir müne%ver ic!.n Demokrat jun diye yakışıklı bir genç, Ga2a 24 msyıı 1960. kira çıkarsa çıksın onunla çarpışPartive. hem dc çfiköntfl ve hezfParis 5 (A.P.) Cezayirde kua rin ortaya ntılmışt;r. Sovvetler İlk pasıf muhabere sun'i peyki, maja hazırız.» yan halinde iken, e'rmenip pekde bîr hükümet darbesi yapan eski bnyle bir iddıaya mukabi! sadere. «Echo1» 12 ağustos 1960. *** tlyujin'in uâradıîı bir otomnbil l!k aktıf muhabere sun'i peyki, Bvünülecrk bir «rv nlmadıSı lc'n General Challe'in, perşembe günu Cuba istilâsımn bilânço^u şövle ılk sorgusu yapüaııçtır. Challe Isimlfrinin ilânini istftnedikleri"! kaza^mdan mnra Kızıl Çinde bafi «Couııer 1B«: 4 ekım 1960. dir: 1000 esir, 83 ölü, 95 yaralı.. idrâk etmiilerdir; ama vine de Hançunğ daâ ka^abasmda alçılar bundan sonra, belki de kendisini Yorungesine gıren bır feza g°1 Mayıs gününe kadar bütün haiçinde nekahat dpvresini geçirdi mısınnı ılk defa ypryüzune indırı radvod» ve eazetelerde adamları ölume götürecek olan mahkeme he" rekât tamamlanmış ve Zapata ba5mi açıklamışlardır. Kirıl Çin l:sı, cDiscoverer13»: 10 ağustos tçshir etmişlerdir. Çünfcü maksat taklığında saklanan istilâcılardan yetinin huzuruna çıkacakt:r. bndtır. Ratılı gazetecıleri topraklart da 1960 ta atılmış ve kapsul'ertesı gun yüz kişilik bir kuvvet de imha On yıl evıelki Demokrat Partlbilin» sokmadıSı için, rr.uhakksk bulunsbilmıçtir. edilmiştir. Tine istilâcılann kuji diistinön! Milletin büyük semki Hançung'a hiç Vım«e gid?m»tnandam olan Robuto Jan Roroan İlk gozcu sun'i peyk, «Samr>52»: patisini. bövfık gfiveninl, 27 yıllık mekte ve Moskova açık'amas'ntn yakalanmış ve ifadesi alınmıştır. Hslk Partisinin brriktirdiği parasıhhatini tart?mamaktadır. Rusla 13 ocak 1961. Robuto hüviyetini başka bir nam Gama ışınlı teleskoplu i!k goz l»rı. vaptıfı inkılaplan. knrdnğn rın 6nümÜ7dfVi e'jnlpr'l» 2n;tc''altında gizlemek istemişse de, bnmçkten ççkindıkleri llyu.'in'ın ol cü sun'i peyki, cExplorer10»; 25 fnbriksları. bank» ve möesieseleri na muvaffak olamatnıştır. UvârBs etti. Ve on vıld» bepsînin duğunü ilân etmelerini duymak ve mart 1961. Cuba'nuı Rusya ile kolkola bir köküne kibrit snvn pktî.. KnrntTahran b (a.a ) Bır kag gunva okumak, hiç kımsevi jsş'.rtTıtizhkle seçılmıs 7 feza ad«mı, tn. sosyalist devlet knrmns nlmasını dur devam eden numayişlerden Bntiin miinpvverleri kendinf mamalıdır. Amprıkada fa'ilasız 2 sene hava brn nefret fttirdi.. Rir+akim lüpçüleri Amerika kolay kolay hazmedemiSovret Amerikan mtıkavMeai Juğu şartlarma intıbak ettırılmek tnpladı.. Ne para nazinesinde. ne yecektir. Meseleyi (az gelişmi$ mil sonra Iran Başbakanı Şerif ImaBobrowski'nin bile pek iyımser uzere eğıtım gormuştur. 2 hafta onletlerin ıstırabı) çerçevesi içinde mi bugün ıstifasını Şaha takdim fikir ba7İnesindp hirser k3!mavınHa'ranıvor olması da ihtimal da '•" fln. 7 kı^ı nıhai bır r'pmp^e Ha ra banklardan. cızü ödeneklerden almamasının cezasını çeken Ame etmiştir. İstanbul Bahçekapı Şubeınizden B' 1825 lıesap No. h Senilıa Şah bu istıfayı kabul ederek Ali rikayı bn misal daha çok düşiinhilindedir. Zira Gagarin, llyusin ha tâbi tutulmuş ve neticede Sh» para.. Fikir VP sanat piTasassnıîan Ankara Yenişetir Şubemizden YT /101351 hesap No. lı Tugay diirmelidir. Çünkü Castro'yn Lâ Erryni'yi yeni hukümeti kurmakla veya bir başkası. herhanei bir Ru pard ve 2 arkadası intihap edılmış münevver devsirmivp kalktı.. Ba Errurum Şubemizden 3 hesap No. lı V. S. D. Gı. tin Amerika'da. Afrika'da ve As görevlen dirmiştir. un fezaya gidip drindıiğüne dair Itrdi. \ıha\et, rn mu«aıt fizık münevver i<mi toplsmak meebnriTokat Şubemizden 1516 hesap No. lı Bııınaz ya'da taklid etmek istiyecekler rle elde. Sovyet açıklamalarının dı ve moral durumuna sahip She ypti bir partinin naşıl batt'.Sını 55 yaşmda bulunan Ali Emini, elbet bulunacaktır. mda maddi ve kesin deliller pard, Amerikanın ilk feza adamı eöstermive Uâfidir. Tıpkı batskcıtran'in eski Wa!hington Buyükelmevcut değildir. Propagandacılık yapılmıştır. M. PİRÎ çisi idi. lann vüzde ySî f!«izle horc lan gibi bir şev bn! Siva Ankara Yenişehir Şubemizden YT /101873 hesap No. lı Cafer aramadan p^rtivp znria adam mak.. Allah beterinden saklasın. B. FELEK Ankara Şubemizden YT7670 hesap No. h Sureyya Okulumuzda namzet kayıtJarı 2,6/1961 19/6/1961 tarihleri BLI akjamdan ıtıbaren Malatya Şubemizden 1885 hesap No. lı Muhlis ara«ında olacaktır. yalnız 5 gün için M EV LI T Girif imtihanı 23/6'1961 <i» vapılacaktır. Ainerika Sınema, Radyo ve Televizyon Ses Yıldızı NURİYE ÖZERTAŞm Caslro ve Amerika DUNYÜ H Ü B E R I E R I Politika I Cezayir şehrinde gergin GUNÜN KONULARI Burası, neresi? Arptrike\\lar, yolnız kendilerine mahsus olmak üzere, fıii" televizyon irtatyonu kurmak teşebbüsüne geçmişler. Bu Amerikalılann dükkânlttrı var. Kadın. çorobmdon ttıza, btfcere kadar Iıer şeyi dt.andan gctirip tyalnız Amerifcnltlara» «rfıyorlflr. Bu Amerıkahlarvı (Izrnirde) hir bahçeleri var tyalnız Amerikan çorukları* na mahsus. Bu Avterikal'larm (Ankarada) sinetnalaTi var «yaln'~ Amerikahlorp» mahsus. Bu Amerikahların (Istanbulda) kvhıpleri öyle, toplanmaları öylc, gez'nclcri tozmalart öyle. Bu Amerikahlar, haktlıate» <<;ırkin Amerikaln ohn\ya bojîndılar. D. N. bir hava hüküm sürüyor Sokağa çıkma yasağının devam etmesî askerler arasında çatışnalara sebcp Amerikanın ve Sovyetlerin başarılannı kıyaslarsak... Yazan: Kayhan Sağlamer ıııııııııııııııııııııııııııııııı «Mayıs bir koylii kızdır.,» halk ile oluyor Brezilyanın nötralist bloka girtnesine gayret ediliyor 27 Mayısa doğru.. Bir lord, işçi milletvekili seçildi Türkiye Emlak Kredî Bankasının 4 Nayıs 1961 çekilişi talihlîlerî Iran Başbakanı istifa etti | İSTANBUL ŞENESEN EVLERDF BIRER £ İ APARTMAN DAİRESİ Kazananiar: t 504)00. Lira Kazanam Taksim Belediye Gazinosu 10.000. Lira Kazananlar: Sainte Pulcherie Fransız 0. 2,500. Lira Kazananlar: 8 JUNE RİCHMOND Müessesenın muazzgm proBramına ilâveten: Menü Fiks: 40 Lira. Pazar tnahne saat 17 de Konsumasyon: 15 LLra. Masalarınızı ayırtınız. Tel: 48 29 04 İstanbul Pangaltı Şubemi»ien 31 nesap No. lı Vapı Kooperatıfi Ankara Şubemizden 43 hesap No. lı Erdener Ankara Şubemizden 144 hesap No. lı Kânlye Ankara Şubemizden YT/2125 hesap No. lı Tahsin Ankara Yenişehir Şubemizden 90 42 hesap No. lı M'iiıde Balıkesir Şubemizden 1598 hesap N o. lı Muzaffer Nadide Eşya Anlaşma Suretiyle Satış Şışli Terakki Lisesınin geçen yıl kapanraış yatıh kısmma ait karyola dolap, mutfak eşyası gıbi malzeme satılacaktır. İş günü ve saatlerınde ısteklilerin, Nişantaşındaki Okul binasmda OSMAN FİGEN'e müracaatleri. Tclefon: 48 05 47 Yatıh Okul Eşya Satışı 1,000. Lira Kazananlar: İstanbul Bahçekapı Şubemizden 10862 hesap No. lı Selâhattın İstanbul Bahçekapı Şubemizden Î7167 hesap No. lı Mehmet İstanbul Pangaltı Şubemizden 31 lesap No. lı Yapı Kooperatıfi Ankara Şubemizden 2878 hesap No. h Abdülkadır Ankara Yenişehir Şubemizden 4815 hesap No. lı İhsan Izmir Şubemizden YT/21654 hesap No. lı Ahmet Nazıi Eskişehir Şubemizden 144S hesap No. lı Hasan 7 Mayıs pazar günü saat 10 17 arası hususi surette İtalya'da imâl edilrruş gayet orijmal ve görülmeğe değer komple yemek odası takımı ile keza orijınal bombe camlı vıtrinli salon takımı SATHJKTIK. Adres; Nisantagı. Knyuln Bostan S. Hoj Apt. 31 Tel: 48 39 7fi A. NECİP ERSESin szız ruhlan ıcın 7roayır.1 « 91 pazar güiu ıkındı namazın müt^akiD I'eçvıkıyp Camımde oku Hılacak Hatim Duası ve Mevlıdi ŞTtfe kendılennj seven dt«t, akraba vp arzu edenlprın teşrlflerıni rıra edprız ERSES AILES! Haftanın En Büyük Müzayedesi 7 mayıs 961 pazsr gunü sast 10 da Taksim Talimhane Şehi». muhtar Cad. 7 No. lu Şen\uva Apt. D. 2 (Taksim Tramvay durağı karşısmda) Ceviz Kokağacı Vıtrini ile beraber 10 parçadan ibaret yemek odası takımı, Japon gul ağacmdan ma. mal emsâlsiz yatak odası ttkımı, Holivut stilinde salon tgkımı, ustleri kadife kaplı Berjer koltuklar, salon mssaları, duvar iaati. Son model Bendiks Full Otomatik hârika çamaşır maki. nası, Singer dıkiş makinası, elektrik supürgesi, Şofben, âvizeler, sofra takımı, çatal, bıçak ttlnmları, havagazı furunu ve ocağı, mutfak takımlan, Dik kat, Dikkat yeni büro açacaklara buyuk bir fırsat, Avrupa Maroken kaplı kanape ve koltuklar, üstleri kristal cam kaplı Ministr yazıhaneler, dosya dolapla. rı kutuphaneler, İngiliz malı mantarh muşamba yazıhane lâmbaları, Hezaren sandalyeler. Otomatik buz dolabı, portmanto, antre takımlan, tabureler, Blaunpunkt otomatik radyo pi kap ve herkese luzumlu eşya PORTAKAL Tel: 44 54 59* ACI BIR OLUM Haftanın en cazip cşya MÜZÂYEDESİ V mayıs 1961 pazar günu saat 10.00 da TAKSİM, Sıraserviler cad. 87 No. lu YENİ HAYAT Apt. daire 10 da Hakikî Avrupa Vienna malı 11 parçadan ibaret yemek odası takımı, Louis XV stilinde 5 parçadan ibaret Avrupa mab yaldızlı salon takımı, Louis Philip İngiliz salon takımı, Louis XV stlili yaldızh masa, Markiz ayna ve etajerler, ceviz kaplama komple yatak odası takımı, İngiliz maun oyun masası, Fransız ve İngiliz bronz ve ınaun lamp kolonlar, ampir masa vc koltuklar. Fransız kristal ve bronz avize ve aplikler Metal Blanc kristal şamdan ve porselen masa lâmbaları, Avrupa kütuphane, yazıhane banket, Avrupa kristal BU, bol ve likör takımlan, ayrıca kristal yeraişlik. jardinyer vazo ve mezelikler, biblolar, gristofle ve maden tepsi, Çin, Japon vazo ve duvar tabakları, Philips elektrik cilâ makinesi, Ayvazovski, Komeks, Nazmi Ziya, Ali Rıza, Çallı. Civanyan imzah tablolar KLEIN marka Fransız piyano. VİRON 44 33 74. 500. Lira Kazananlar: Toka* eşralmd=>n Eski Muharıp Jandarma Albayı, Necmertin Tokuş'un e?i, Topçu Pllot Yüzbası Osroan ils Yalçın. Ayhan Tokuş'un snneleri, Pıiîarbaşıh Rpfık. Şefik. Aşkın. Güz'de ve N'azlre YaganoguHarımn hem=ır»leri. Silıliatı nisvandan Hakkm rahm^hn*^ kavuşmu*(ur. Cenazesı 6 3 1961 cumartefi ikindı nsmaînn mutaakıp Fatıh Camiinden kaldırıhn Edirnekapı Necatıbey mezarlığına defnedilecektir. Allah ralımet fylesin. Clenk göndfriltnenıesi ripa İstanbul Bahçekapı Şubemizden 878 hesap No. lı Yapı Kooperatifi İstanbul Bahçekapı Şubemizden 12825 hesap No. h Fahrettin İstanbul Kadıköy Şubemizden YT ,'131793 hesap No. lı Vefık Ankara Şubemizden YT/6078 hesap No. b Hasan Ankara Şubemizden D/9007 hesap No. lı Ankara Çunento Ankara Yenlşehir Şubemizden YT /103157 hesap No. h Kâmil İzmir Karşıyaka Şubemizden YT/325173 hesap No. lı Samiye Kayseri Şubemizden 54 hesap No. lı İşçi Yapı Kooperatıfi Ordu Şubemizden 99 hesap No. lı Nimet Ayrıca hesap numaralarının son üç rakkanu 305. 640, 537. 276, 223, 984, 651, 280, 801; 049 ile biten bütün hesaplar 100 er lira tesellı ikramiyesi kazanmışlardır. RABİA TOKUŞ SATlLlK KlYMETLİ ARSA Sanayı fabrıkaların bulunduğu mıntıkada Sağmalcılar Cıcoz sokak, Yeni Cezaevi asfaltı üzerinde, şehir dahilinde, Belediye hududu dışvnda 3000 metrekarelik arsa «atıhktır. Müracaat: Sağmalcılar MuMarlığında Bay Ismail Koyuneu. Tel: 21 59 «3 VERMUTU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle