11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
FIZİK PROBLEMLERI (Geometrık Optık, Mağnetızma tatık ve Doğra Akım) Elektroi REŞAT OTMAN Laselerın ıkıncı sınıfları ıle Unıversıte ve Yüksek Okullarm gırış ımtıhanlarına hazırlananlar ıçın Fıyatı 750 Kuruş umhurİYet K Ü R U C U S U : TTJVUS N A D Î Gazap Üzümleri Çeviren: RASİM GÜRHAN Steınbeck'ın «Puhtzer» mukâfatını kazanan bu şaheserı çağdaş roman teknığrnde yepyeru bır çığır açmakla kalmamış, aynı zamanda. muztanp ınsanlığa bır umıd ve teselb kaynağı da olmııştur Fıvatı 15 lıra DUNYA MTHARRIRLERINDEN TERCÜMELER SERISI REMZI KİTABEVİ İNKILÂP KİTABEVİ ilk Amerîkan Pilotu da Diin Fezaya Gidip Geldi Nasıl gitti? AjreriVanm bır <Red«one» füzeiinin ucuna raptederek f«zaya gonderdjgı tMercury» kapsülü hareket pttıgı Flonda dakı Cape Canaveral üssünden ıtlbaren 46S kılometre yo] katettıkten »on ra Bahama 1^ kım ad&lan bol gesıne inmıçtır Kapsül ve ıçın dekl ılk Amenkan feza ada raı Shepard en fazla 185 kılomrtre vüksel miştir Yandakl kroki Shepard ırt tarlhî %olru lugunun muht«lıf Kafhalarını >İIT 37 13.202 Telgnrf *e mektnp adre«: Cumhunyet Istanbul P<wta Kuttısu: îstanbul Ne 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 * 9 7 2 2 42 9 8 2 2 42 99 Shepard 185 bin metre yükseldi, hareket noktasmdan 465 klnı. mesafeye indi Biitiin ucuş esnasında dünya ile her saniye konuşan Shepard'm îezadan u arza ilk bakışında söylediği söz: Amaıt ne muhteşem ve ne güzel» ' Ullltltlllllllllllillllllllltllllllllll HiıiMiıımııııiKiııınıuımmü'f Amerikalılar bu yıl içinde fezaya dünyayı devredecek yeni bir pilot göndermive karar verdiler Sefenn her anında Shepard sıhhatınin mııkemnıel oldıigıınu bildirdi, kap&uhın deni/e dııstııijıı sırada da kapısını bizzat açıp kendİMni alatak heiikoptrri bekledı Wd«hıngton S fR AP a a ) u vet Rusvadan sonra Amerıktt Ja ılk feza pılotunu bugun fırlat •nıştıı Denız Yarba\ı \\an B She pard bu gun Meroır\ kapsulu ıt,ın le bas dondurııcu bır hızla lezaja ^ukselmış \e salımen Dıınvava lonmııştur Feza pılotunun ıçınde buiundu J ı kapsulu tasıvan Redstone roke ıı Turkıye saatule 16 14 ie Florıda Cape Cana\eral alanından ateşlen mış ve kapsul saat 16 *51 te denırde Dulunmustur Takrıben 184 00ü metre yukseklı ğe ulaşan kapsulıın uçusu 15 dakı ka surmuştu! 37 yaşındakı Shepaıd uçuşun de vamınca kara ısta<!\on!an ıle ses \e radvo ırtıbatını muhafaza et mış bır arahk altındakı dunyanın manzara'îinı tas\ır ederken «Aman ne kadar guzel gorunuvor» demıştır İlk Amerîkan feza aaamı She I pard ın feza kapsulu atış noktasınFeza pilotu hhepard ieza elbısesım j d a n takrıben 46S Km mesafede degıyerken t Arkası Sa. 5, Su. 4 U p e z Q yOİCUİUğUHUn Gürsel içişleri ve Adalet Bakanlarına seçinı için hazırlanmalarını emretti derek Seçim Kurulu da bir tebliğ tıeşreKanununu partilere haürlattı Aikara 1 (Cumhumet Seçımlerın temel hukumlen \~ seçmen kutuklerı hakkındakı 2 ? <8 sayılı kaaunun 2 majıs tanhınde vururluge gırmış olması dola\ ısıyle Devlet ve Hukumet Baskaıı Orgeneral Cemal Gursel'ın bugun Arkut S». S. Su. ! d e kendımnı fozaya gotuı«c«k kapiatun içinde . • Anayasanın geçeceği m e r h a le I e r Anayasaya aleyhte oy verenler bunun sebebini açıkladılar Ankara 5, (Cumhumet Teleks) Anayasa tasarısı, Temsücıler Meclısınde 33 gun «uren muzakerelerden sonra jjabul edılmış ve Mılh Bırlık Komıtesme sevkolunmuştur 157 savıh, Kurucu Meclıs teşkıh hakkındakı kanunun 31 ve 32 ncı madde hukumlerıne gore, Temsılcıler Meclı«mın kabul etmış bulundugu Anayasa tasarısı, Mıllî Bırlık Komıtesınce, en iazla 33 gunun jansı olan 16 gun zarfında muzakere olunacak \e 4rkası Sa. 5 Su. 1 le Gursel Başbakanlıktan çıkarken llksel, Bonn iemasları hakkında dün Başkan Gürsel'e izahat verdi o Turistik mahaller eok sıkı bir şekilde kontrol ediliyor Bonn Buyukelçımız Settar llksel muzakerelere ara verış sebebinın kredının miktarı ve bazı teferruaila ılgili h u s u s l a r o l d u ğ u n u aç ı k I a d ı Yassıadada Anayasa dâvası CK.M.P. Genel İdare Kurulu sorgusu 11 mayısta başlıyor Bölttkbaşı^yı istiffaya dâvet etti « Ankaıa 5 fCumhurıvet*l=leks) | se ı znaret ederek goruşnıe'er hak Federal Almanja ıle ıktısadı kında bılgı \ermıştır muzakereler yapmakta olan he\et Bu\uk Eıçımız, Ankara dakı teTurıstık mue^seselenn dukkanlarla halkın çeşıtlı ıhtnaç baskanımız \e Alman\a nezdınde maslarına bır kaç gun daha devam ıçın Beledne Zabıta, Iktısadi Mu larını sağhjan ış jerlerını teftıse kı Buvuk Elçımız Settar İİKoel bu eaecek \e katı tahmatı aldıktan rakabe Beledne Basm\a\ın ve Arkası Ss. 5, Su. 6 da gun De\let Başkanı Cemal Gur Arkası Sa. 5, Su 1 de Turızm Iktısat ve Sağlık Mudurlermden kurulu ozel ekıp dün de sehırde ana gıda maddelen satan Mercury kapsulunb toşıyan roket fezaya tırmamrken ve kapsulun fezadakı temailî bır resnn durumunu gosteren îstimlâk dâvasında hakkında idam Du«, ıstımlâk yolsuzluklan Dı'•anda ıddıa makammm e«as hakk'"dakı mutaleasını açıklıyan Yuk sek Adalet Dıvanı Başsavcısı Al+av Ömer Egesel, Adnnn Mende'•« Düâver Argun Mumtaz Tarban Kemal Hadımlı, Ethem Yetkırer ve Kemal Ajgun haklannda ıdam cezası talep etmıştır Arkan Sa. 5, Su. 6 da Savcı altı sanık cezası istedi Genel Başkcma göndeıilen mektupta istiia etmesi veyahut ta biı kenaıa çekilmesi isteniyoı Ankara 5 (CumhunyetTeleks) Son gıınlerde C K M P içinde oaşlayan huzursuzluk dun akşam vapılması kararlaştırılan ve fakat eksenjet bulunmadığı ıçın ıstışarı mahıvette japılan genel ıdare kurulu toplantısjnda buvuk bır ıhtılâf halme gelmıştır Arkası Sa. 5. Su. 3 te Gericilerin Universitedeki faaliyeileri • Hadiselerin iç yüzu Eski D. P. lilerle işbirliği yapan gericiler, gençligi tabrik icin Üniversite duvarlanna orakçekiç işareti çiziyorlar Gerıcılerle bırlıkte çahşan eskı D P nın universitedeki sempatı zanları dun f555 K) dan ılham a Urak (555 B) adı alhnda \e IV munızmı tel ın perdesıne sıgınarak Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Son Kuba olayının sebepleri o = Paraşutle dunyava donen kapsul deaue ınerkeu ve kapsulun ıçındekı feza pilotu dısarı çıkarılırken E Yazan: Cemal Husnu TARAY Uç gun surecek bu muhim yazı serisinin ilk makalesîni bugun ikinci sahifede btılacaksınız DUN VE YARIN f Amerikan ve Rus başarılarını 1 fkıyaslarsak ne netice alırız?I = Yazan: Kayhan Sağlamer = (Yazısını 3 iıncu sa\fada balacak<:ınız) nııııııiHiıiNMiııııııuiHUiıımıtiiMiftımtııiHiıiHiımııııııııımıııııııifiıımnıııınnıııııııııııııııııııııııııııııın
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle