14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 Mayıs 1961 CUMHUBtYE* BEŞ Ankara 5 (Cumhurıyet Teleks) Uzun bır suredır Malıve Bakanlığı teknık elemanları tara. fından lıberal hukumler ıhtıva eden ve dış sejahatler konusunda bazı tahdıtlerı kaldıran bır «kambı>o tebhğı» hazırlanmı$ bulun. bıvas 5 (Telefonla) Karako damarı da bır hayh zengındır Dı maktadır Malıye Bakanının onasenın merkez bucağına bağlı Amat ger ıjı bır taraö ıse, ıl merkezme vından sonra teblığ Bakanlar Ku. ^oyunde yenı bır lmyıt cnadenı yakın oluşudur tlgılıler bu ser ruluna «evkedılecektır aulunmuştur Hazırlanan teblığde Kambıv o teş Kalıte ıtıbarıyle çok ustun ev vet kaynağmın bır an evvel ışle kılâtının aracıhğı kaldırılmakta safı haız olan lınyıt komurunun tılmesıne çalışmaktadırlar ve taleplerın dogrudan doğruva ı.ı.ııunmınııııılllllllllllllillllllinillHlllllllllllllinilllillllll"'»"""""" Merkez Bankasınca karşılanması voluna gıdılmekte \e pek çok for İşçi Partisi Mersin'de malıteler lâğvedılmektedır Bu cumleden olarak tedavı ıçın vurt kuruldu dısına gıdecek kımselerle \ergı Mersın 5, (Telefonla) îşçı Paı esasına gore sınıflandırılacak tuc tısı şehrımız teşkılatı bugun res. (Baş tarafı 1 ıncı sahıfede) carlann sejahatlen ıle ılgılı domen kurulmuştur 13 muteşebbis dı bır yuruvuşe karar vermıslerse vız ışlemlerı Merkez Bankasınca lekcelerını bugun saat 11 de Vılaje de meydana çıkamamışlardır vapılacaktır 25 bın kışılık Istanbul Üniversi te vermışlerdır îşçı Partısı boyBoylece tuccarların buyuk şıka lece yurdumuzda 9 vılayette teş tesınde savıları 100 u aşmıyan bu vet konularından bırı hal yoluna grupun bır merkezden ve sıste kılatlanmış olmak,tadır | matık olarak voneltüdığı anlasıl sokulmaktadir maktadır Çunku, 26 nısanda komunızmı protesto maskesı altmda C. K. M. P. Genel İdare hadıse çıkarmak ıstıvenler, buna muvaffak olamavıp hakıkı gaveleKufulu, Bolükbaşıyı ıı meydana çıkınca kendılennı istifaya dâvet etti haklı gostermek ve umver«ıtelılen tahrık edebllmek ıçın duvarlara (Baş taran I ıncı ^abıftde) orak çekıç resmı çızmekte f ayda C K M P dekı ıhtılaf genel ıdaummuşlardır re kurulundakı eksenvetın Genel Bu gaye ıle Ünıversıte bınasmm Başkan Osman Bolukbaşıva karşı muhtelıf duvarlanna 29 nısam 30 a cephe almaları ve kendısını partıve 1 mayısı 2 ye bağhyan gece (Baş tarafı 1 ıncı sabıfede) bazı şahıslar orak çeklç resmı çız nın başından çe*ılmeğe zorlamaları sebebıvle patlak vermıştır mışlerse de unıversıtelılerı tahrık sonra Bonn'a donecektır Geçen cumartesı akşamı topla Dışışlerı Bakanhğında kendısıv etmeğe muvaffak olamamıslardır nan genel ıdare kurulu uyelerı Basın mensuplarından bırçogu le konuşan gazetecılere, bılgı \ e partının durumunu kendı aralaren Settar îlksel, muzakerelere a nun durumdan habbrlerı olmasına rında muzakere etmışler \e ınkı rağmen vapılmasında bır fayda ra venhş sebebmın faız ve vade laptan sonıa dahı gelışmemesını değıl, verılecek kredının mıktar gormedıklen olay. dun gazeteier Genel Baskanın şahsına bağlamışve bazı teferruata muteallık me de yer almış ve Uuıversıte Devnm lardır Bu arada kaleme aLnan Ocağı da bu munasebetle su bıl seleler olduğunu açıklamıştır bır nektup C K M P hderıne gon dırıyı yayınlamıştır Bıhndığı gıbı Almanva, Tunsı « Bır takım gerıcı ve gızlı nıyet denlmıştır ye'ye her vıl 100 mılyon Alman lı kımseler, nıyetlerını ortaya ko Mektupta Bolukbaşının Ruhan markından ıkı yıl ıçın 200 mılyon vamadıklarından kendılerme bır ve fıkren rahatsız bulundugu ıleAlman markı venlmesını ıstemek çıkar sağlamak umudu ıle jnıver rı surulduKten sonra partının kutedır Buna mukabıl bızım talebı sıteye sızmava ve burada faalıyet çuk hesaplara alet edılmemesı ısmız ıse, ıkı jıl ıçın 20* er mılyon gostermege yeltenektedırl°r Bu • tenmekte ve Ba^kana ıkı teklıf Alman markından 400 Alman raar nun yakın orneğı nı geçenlerde vapılmakta ıdı Bu teklıflerden kı \erılmesı şeklındedır gorduk Komunızmı tel ın etmek bın fıılen ıstıfa eti>ıek dığerı ıte maksadıvle bır mıtıng \apmak ıs buvuk kongreve kadar kenara çetedıler Ve bu akım kaldı Fakulte kılerek ıdareyı Ahmet Tahtakılıokuma odalarında kantınlerde an cın lıderlıgı altındakı tMucadele2 . ÇEKİÜŞTE fılerde ve vurtlarda beyanname da cıler» ısmı verılen grupa bırakğıtanlar eskı dev rın tutkun artık maktır ları ıle gerıcı, yobaz fıkırlıler ıdı Bıldınldıgıne gore Bolukbaşı Bır şey japmak ıçın ünıversıte gençhğını ancak bu yolda toplıya mektubu aldıktan sonra hastalanbıleceklerını sanıyorlardı Ovsa mış ancak cevabı mektubunda da buna devrımcıler gulup geçtıler teklıflerı kabul etmıyeceğını ve Ögrendığımıze gore, ıkı nvn a meselemn dun akşacn yapılacak kıllı gece bekçısını bavıltıo bır genel ıdare kurulu toplantısında anJıye gırmışler ve duvarlanna o goruşulmesını ıstemıştır rak çekıç ışaretı çızmı>ler Bu Dun akşamkı toplantıya Bolukgeçen gun alınamıvan netıcenın başı gelmış fakat muhalıflennın bır başka turlu v oldan elde edıl sovledığıne gore tarattarlarmın meve çalışılmasıdır gelmemesını temın ederek ekserı Meraka değer nokta bu kımsele yetın temın edılmemesını sagların davanağı olan verın neresı ol mıştır Ekserıyetın temın edıl~nedugudur Bunu bılmıvoruz > mesı dolayısıvle, Bolukbaşının ge555 K. nın yıldonumu kutlandı nel merkezden ayrılması uzerıne Ankara 5 (Telefonla) 555 K Mucadelecıler Tahtakıhc'ın başnın bırıncı vıldonumu bugun a^ kanhğında toplanmışlar, partının kerî bırhkler gençlık halkve sempatık hale getırılmesı ıçın BoMehter takımının ıştırakıyle Kı lukbaşının Genel Başkanlıktan a>zılay'da muhteşem bır torenle kut rılmasının şart olduğu meselesı lanmıştır uzennde yenıden karara varmışlardır Bolukbaşı Gürsel, İçişleri ve Adalet takdırde bu ıstıfayı kabul etmedığı kararır nasıl tatbık Bakanlanna seçim için edıleceğı şımdılık büıncnemekte ve lıder bu jolu tercıh ederie C hazırlanmalarını emretti K M P yuksek kademelennde ıstı(Baş tarafı I ıncı sahıfedel faların v uku bulacağına muhakkak bu kanuna gore yapılması lâzım nazanyle bakılmaktadır gelen seçım hazırlıklarına derhal baslanması ve seçm°n kutuklerının en kısa zamanda sıhhatlı bır şekılde tanzımı hususunda Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına bır genelge ıle gereklı emrı verdığı oğrenılmıtşır Muhtelıf Ev Eşyaları ve Yuksek Seçım Kurulu Başkanı Mutfak Levazımı. Recaı Seçkın 5 maddelık bır teblığ "Vadelı her 75 Tamburıalı Efendı sokak vayınlıyarak 2 mayıs 1961 de v > ' Vâdesız her 150 Lıraya No 9 ETtLER rurluğ» gırmıs bulunan «SeçımleAyrı bır kura numaras rın temel hukumlerı ve seçmen Son yatırım: kutuklerı» hakkındakı 298 sayılı kanunuT muhtelıf maddelennı 13 MAYIS Ingıhzce Öğretmenı sıyasî partılere \e ılgılı makamMrs. V. SMİTH lara hatırlatmıştır Her yaşta talebe kabul eder Imtıhanlarda muvaffakıyet Kurtuluş 91 '2 Gune^ Apt Tepeustu Tel 47 67 90 Sivas'm bir köyünde zengin linyit bulundu Gericilerin üniversitedeki faaliyetleri Dış seyahallerdb kolaytık tanıyan kararname hazır ilk Amerikan pilotu dün fezaya gidip geldi mayısta başlıyor (Baş Urafı l ıncı sahıfede) Egesel bu sanıklar hakkında Turk Ceza Kanununun 161 mcı oıaddesınm 1 ıncı fıkrasınm uygulanmasını ıstemıştır Bu madde, «Anayasanın tamamını veya bır kısmını cebre n tağyır, ıhlal veya ılgava teşebbus eden» ler hakkında tatbık olunmaktadır Bu suretle Yuksek Adalet Dıvanı Savcılığı tarafından Adnan Menderes hakkında ıstenen ıdam cezalarınin sayısı 5 e yukselmıştır Hadımlı, Yet kmer v e Avgun haklarında ıse ıkıncı defa ıdam talep olunmuş bulunmaktadır İlksel, Bonn iemasları bakkında Başkan Gnrsel'e izahat verdi SATILIK Ankara Üıtiversitesi Fen Fakfiltesi Dekanlığından: Ilk musabaka ılanında bazı vuzuhsuzluklar goruldugu ılgı. lılerden alınan mektuplardan anlaşıldığından bu husuiları tevzıh maksadıvle hazırlanan sartname aşağıdadır Fakultemız bınalan arasında, Krokıde gosterılen vere azız Ataturkun tabıı buyıiklukte heykelını dıkmek ıstıyoruz Bu heykel ıçın açılan ve 31 temmuz 1961 pazartesı gunu saat 17 de sona erecek olan musabaka şartları 1 Konn: Ataturk heykelını, sanatkarın luzum gordugu kabartmaları ve orneğı ılışık yazıyı ıhdıva edecek bır kompozıs. >on. Bu kompozısyonda ılışık yazının ıfade ettığı ana fıkrın belırtılmesı şayanı arzudur 2 tstenilen belgeler: a) Anıt kompozısj onuna aıt 1 10 olçulu Maket, b) Tabıı buyuklukten kuçukolmamak uzere Ataturk başı (Detay) (Sanatkârların teknığı, formu, esprısı ve bılhassa Ataturk'u nasıl takdım edecegı hakkında bılgı edınebıl. mek gayesıne mâtufdur), c) Huvıyet zarfı d) Teklıf rnektubu Kaıde ınşaatının ve anıda aıt butun ınşaat meselelerı hakkında tam bılgı veren ızahatı ıhtıva edecektır, e) Maketın ızah raporu, a b c d fıkralarında gosterılen belgeler uzennde yalnız 6 rakamlı bır rumuz bulunacak bunlardan başka huvıyetı bellı edecek hıç bır ısım \e ışaret konulmayacaktır, yalnız ızah zarfı açık olarak \erıle. cektır. 3 Sure 31. Temmuz 1961 pazartesı gunu saat 17 je kadardır 4 2 ncı maddede ıstemlen belgeler yukarıda tesbıt edılen tarıhe kadar Istanbul Guzel Sanatlar Akademısı Mu. durluğune makbuz mukabılınde teslım olunacaktır a Anıt ıçın sarfedılecek azamı para 70 000 lıradır 6 Anıt, yanşmada bırıncı lığı kazanan maketm sahıbıne yaptınlacaktır 7 Mukâfatlar: Bınncıve anıt'm japtırılması havale edııe. cegınden ayrıca mukâf at verılmıvecektır. tkıncıye 3 000 T L Uçuncuye • 2 000 T L 2 adet 500 er hralık mansıyon verüecektır 8 Yanşmada mukâfat al an maketler Fen Fakultesının malı olacaktır. 9 J u r ı : Bakanlar 3112 1960 gunlu kararı ıle tesbıt olunan sanat jurısı (22308) Açık Ârtrnna İle Satış Yannkı pazar sabah saat 10 aa Osmanbev Rumelı Caddesı b4 No lu apartmamn daıre 3 de bulumn modern eşyalar satılacaktır Yemek oda takımı Parkete ŞLfonyeriyle yatak odası Modem Ber]er Phılıps Otoma tık 10 plâk RadyoPıkap Kelvı nator buz dolabı 220 W Elek trlklı Mutvak Rondo Otomatık çamaşır makması Sınger dıkış makinası Emave Havagazı Mutvak Sulu ve yaglı bova resıırlen Elektrık avıze ve aphk Vımlex kaplı, kanape *. e sandalya Oyun masa Salon \e sıgara masa Gazflam borulu toba Erkek kostüm palto ve parde^ü vazolar tabaklar bıblolar ve bır çok saıre J DİŞ TABİBİ Taşra ıçın aranıvoı Tel 44 18 51 • ^ ^ % ^ * ^ ^ ; İLÂN Fınna «OR tMPEX KG» Bremen NAMIK SOYEREN ve BEH LUL OR un «MEDITERRA NEAN SHIPSTOR» fırması ve EROL AKYAZILI ıle hıç bır ılgısı olmadığı ılaı olunur OR İMPEX KG Eleman Aranıyor Ingılızce bılen bır ımkıne muhendısı ıle, b»r yedek par ça memuruna ıhtıvaç vardır Muracaat P K 65 Şışlı TENEKELİK SAÇ ALlNACAKTlR. Çukobirlik Ümutn Müdürlüğünden: Yağ iabrıkamız teneke lhtıyacı ıçın aşağıdrf cms, evsaf e mıktan vazılı 60 ton kadar tenekelık saç levha alınacaktır Satmak ıstıyenlenn, ellernde mevcut nuktar ve fıatlannın Adana Çukobirlik adresıni7e bıldırılmesı rıca olımur Nev'ı Eb'adı Kalınlıgı Mıktan Co k Cok 48 x 72 cm 51 x 77,5 em 1960 Chevrolet Station Radvo Kalonfer H ç kullamlmamış sahıbı elıvle «atıl ktır Tel 27 19 35 Nnrettın 0 35 0 35 m/m 42 000 Kg 18 000 Kg (Baş taratı t ıncı sahıfede)ı) Devlet Baskam Kennedy daha nıze ındığı sırada bu kesımde sonra Champlam uçak gemısınde beklıyen gemı, uçak ve helıkopter bulunan Yarbaj Shepard'la teleler hemen o noktava sejırtmış ve fonla goruşmus kendısını tebrık Shepart az sonra derhal kapsulu etmıştır ıle bırlıkte bulunmuş, bır helıkop Shepard'ın eşı, anne ve babası ter tarafmdan Champlam uçak getelevızyondan takıp ettıler mısıne nakledılmıştır Feza pilotu Feza pılotunun eşı Mrs Alan orada doktorlar tarafından mua Shepard, atışı televızyonda takıp yene edılmıstır etmıstır «Mercurv proıesı» denılen buFeza pılotunun esı ev ınm bah gunku denemevı ıdare eden uz çesınde toplanan gazetecıler ba manlar Shepard ın, ucuşun deva sın fotoğrafçıları televızvon kammca sureklı şekılde durum hak mera operatorlen ve meraklı kom kında raporlar gonderdığını belırt sularına o anda hıssettıgı ferah. mıslerdır Başsavcı duşuk Bakanlardan lık ve sevıncı anlatacak soz bulaShepard atıştan 3 dakıka sonr<t madığını sojlemıştır Hajrettın Erkmen Haluk Şauıan kapsulde bulunar) bır perıskopla Gazetecıler gozyaşı dokup dok. ve Emın Kalafat'ın da T C Kadunvaj ı gozetlemeye koyulmuş ve medıgını sorunca Mrs Shepard nununun 209 uncu maddesı geregorduklerını kara ıstasyonlarma «Onları sılmıje çahsıyordum Şım ğınce en az beser vıl hapıs cezası' harfıyen bıldırmeve başlamıştır na çarptırılmalarını ıstemıştiT Feza pilotu muntazaman verdığı dı artık guluvorum • demış fakat Saniklardan Medenı Berk m ıd ] dun gece çok geç >attıgını ve sabu raporların bırınde gorduğu man baha kadar gozun e ujku gırmedi dıa edılen suçlar ışledığı hakkın zara ıçın «muhteşem» kelımesını da kanaat husulune yetecek delıl ğını gızhyememıştır kullanmıştır Feza pılotunun annesıvle babası elde edılemedığınden beraet ettıDenemenın muhtelıf saıhaları Hamp<shıre rılmesı \e bu davadan dolavı keAmerıkada mılvonlarca ınsan tara da jaşadıkları Xev\ sılmış olan tevkıf muzekkeresının I fından televızyonda seyredılmış eyaletının Derrv şehrınde gazetecılerle yaptığı konuşmada bırıcık kaldınlması talep olunmuştur tır Anayasa dâvası Atışı eskı Almdn roket uzman ogullarınin feza yolculuğunu te. sojleOte vandan M B K Irtıbat Bulanndan Dr Kurt Debus ıdare et levızvonda seyrettıklennı mışlerdır Shepard ın babası «Evı rosu tarafından dun yavınlanan | mıştır mıze kapandık Ve hadısevı tele 15 numaralı teblığde Anayasa daKapsül ıçınde 4 saat Feza pilotu Shepard, bu sabaha vızyonda takıp ettık Hıslerımızı vasına 11 mayıs perşembe gununkarşı fılemınj on yumurta, şerbet bu anda sıze tarıf edemem > de de n ıtıbaren devauı edıleceğı bılve kayısıdan muteşekkıl bır kah mıştır dırılmıştır Bıhndığı gıbı, butun v altı yapmış ve son bır tıbbî muadavalarm mihrak noktasını teşkıl yeneden geçmıstır Atıştan 4 saat eden Anayasa davasının duruşmaevvel feza gemısıne alınan Shesı 14 ekım 1960 gunu başlanmış ve pard teknık arıza ve fena hava bu ılk oturumda Y S K tarafınşartları yuzunden 4 saat 18 dakıka dan hazırlanan kararname okunkapsulun ıçınde beklemıştır (Baş tararı 1 ıncı «ahılede) muştu Perşembe gunu sanıkların Uços başlıyor sorgularına başlanacaktır İlk Amerıkan feza adamı She tasarının aynen kabulu hahnde, AMacahıt BEŞER nayasa nıhaı şeklını alacaktır Repard ın ıçınde bulundugu roket fe ferandum, bunu muteakıp tatbızava atışın yapıldığı mahalde bu ke konacaktır OPON, baş, dış, adale, sinir, lumbago Turistik mahaller, çok unanlar tarafından şıddetle alkı,,Ancak Mıllı Bırlık Komıtesı vc romatızma ağrılarını teskın eder. lanarak hareket etmıştır Fuze, kı Temsılcıler Meclısınden gelen metsıkı bir şekilde kontrol OPON, bayanların muayyen zamansa bır muddet sonra bulutlar ara nı aynen kabul etmedığı takdırde sında kaytolmuştur Resmen bıl Temsılcıler Meclısınde vapılacak lardakı sancılarında faydalıdır. ediliyor dırıldıgıne gore feza adamı duru ıkıncı goruşme Mıllı Bırlık Komı(Bas tarafı 1 ıncı sahıfrdel mu, fezaya yuksehş suresı ıçınde tesındekı goruşme suresının >aı;ıbızzat kontrol etmıştır sını yanı en fazla 8 gunu şeç^nı tâbı tutmuştur tnıs baslıvor Yapılan kontrollarda pa^talar 1yecektır Bu ıkıncı goruşmede, geYarbay Shepard ınışe geçme za len metın aynen kabul edılrnedıgı çın kullanılan tath kazanlannın paslı manı gelınce fren tertıbatından on takdırde ıhtılaflı kalan noktaların aıbınden kırlı paçavralar ve hayvan ce ıkısını sonra uçuncusunu ışlet hallı ıçın bır karma komısvon ku teneke parçaları mıştır Bu suretle ıçınde bulundu rulacak, ve bu komısvonca kabul pıslıklerı çıkmıştır Ayrıca, kıru hucre agırlaşarak atmosfere edılen metın Kurucu Meclısın bır den yosun tutmus mermerler uzeoncehkle ve rınde buyuk gatoların hazırlandıyaklaşmaya başlamıştır Az sonra leşık toplantısında feza adamı butun fren tertıbatını aralıksız olarak goruşuldukten son ğı muşahede edılmıstır Bu muesseseler hakkında derhal kapatma şlettığını ve atmosfere gırmek u ra referanduma sunulacaktır Referandumun tarıhı 32 ncı mad cezası verılmıştır zere bulunduğunu bıldırmıştır PJde hukmune gore, Mıllı Bırlık KoBu arada kadın berber, salonlaotun sesı gajet vazıh gelmıştır mıtesınce tayın olunacaktır Bu rı ve çıçek mağazaları gıbı ıs Atmosfere donuş tanh, her şeyden once, seçmen kuVe nıhayet asıl onemlı an gelmış tuklerının tamamlanması>le de ü verlerı de kontrol edılmıstır Bazı muesseselerde akla durgunlak >e feza pilotu Shepard fezadan gllıdır Bununla beraber, 33 uncu veren ucretlere gayrıresmı tarıdonduğunu sojlemıştır Bu sırada madde hukmune gore T B M M ıelere rastlanmıştır Mesela tarıfe kapsul yavaşlamıştır Pılotun be nın en geç 29 ekım 1961 tarıhınde karşıhğı 15 lıra olan saç bo>ası ı denı bakımdan en sıkıntılı anı bu gorevıne başlaması mecburıvetı I çın 35 10 lıra olan ondule ıçın 30 andı Bu husus kendısıne hatırlatı karşısında, referandumun bu tarı*1 grı mavı gıbı fantazı boya ıçın 40 1 Hastahanemız zerrun katı taraçası yemek ve ıstırahat salonu ınca Shepart, «Yok bırşe> yok ten once yapılması zaruretı de 10 lıra olan perman ıçm 40 lıra a olarak y aptırüacaktır bırsey çok ıyıyım« cevabını ver mevcuttur 157 sayılı kanun, bu ta lındığı tesbıt edılmıştır mıstır Arzla feza arasında da ko rıhı tesbıt etmemış olmakla bera2 Muhammen b«del (113374,82) lıradır Dun Beledı>e bultenınde nıldınuşma gayet normal cereyan et ber teşrıı ve ıcraı organları ıkaz rıldığıne gore kapatma ccza";ı ve3 Buna aıt keşıf ve sartname hastahanemız doner sermave raumıştır eden hukumler koymuştur rılen verler arasında Atlantık hasıplığınde gorulebılır Parasut açılıyor Referandumdan daha onre t»e Kantın Sarav muhallebıcısı Incı 4 12/5/1961 tarıhme musadıf cuma gunu Vılâyet Saglık MuShepard arza 9000 metre kala ha rek Anavasanın gerek Seçım K pastahanesı Bursa ve Han lokandurlugunde saat 10 da toplanacak Komısyon manfetıyle açık olarak kıkı ınışe geçtığını bıldırmıştır Bu nun azamı 27 Mayıs 1960 tarımn taları Gondola Restoran pnvvo sırada da ırtıbat mukemmel bır de Kurucu Meclı>! 'arafndan mu nu, Guven berberı Tesvıkıve de eksıltmesı yapılacak bu ınşaata tahp olanlar (13838 00) lıralık temınat şekılde sağlanmıştır Bu sozlerden zakere ve kabul olunmjsı, muza pasta ve ayran salonu Bevoğlun mektubu ve 1961 yılı tıcaret vesıkası Nafıadan alınacak ehlıyet belsonra bırıncı paraşut açılmıştır Bu kere tamamlanmadığı takdırde bu da Halk Işkembecısı Ahududu lo gelerıjle bırbkte mezkur Komısyon Başkanlığına muracaatlen ılân olunur (22400) kuçuk bır paraşut olup sadece hı surenın bır defava mahsus olmak kantası da bulunmaktadi' zı azaltmaya varamıştır Yalnız bu uzere 15 gun uzatılması ve j me sıralarda Shepard'ın mesajlarında tamamlanmamış olursa bugunku bır kanşıklık kaydedılmıştır Temsılcıler Meclisinın vermı alacak yenı bır Temsılcıler Meclısı Snya ınış Feza pilotu Shepard ın ıçınde bu nın seçılmesı gerekmektedn Anunduğu kapsul, denızde muayyen cak vukarıda da belırtı't'ıcrı şekılbır yere ınmıştır Hucrenın ındığı de, ne olursa olsun vonı T B M 1 yere derhal bır helıkopter gıtmış M 29 ekım gunu vazıfe e baslıyacaktır Bu 157 sayılı kanunun keYarbay, helıkopter gelmceye kadar geçen zaman ıçınde su u> sın hukmudur unde bulunan hucresınden, cıvarAnayasava alevhte ov verenler Ankara 5, (Cumhurıvet Teleks) dakı gemılerle fasılasız konuşmuş Anayasa tasarısına çekımser Gy tur kullananların tutumlan, TemsılcıSoyyet Amerıkan başarılannın ler Meclısınde gunun konusu ha mnkayesesı Amerıkan Sovvet feza janşın lındedır Bugun kendısıyle guıuşen gazeda buyuk ıkramıye 23 gun evvel Sovyet bılgınlerıne vurmuş, dun tecılere Anayasa ıçın çekımser oy yanın ılk feza adamı Yun Gagarın veren Celal Sungur (C H P ) 98 dakıka ıçınde dunyanın etrafın şunları soylemıştır « Bılhassa, Mıllı Bırlık Komı da tur attıktan sonra yere donmuş tesının tasarrufları ıçın tanınan Shepard ın bugunku uçuşu Sov ozel madde, benı bu şekılde oy kul yet başarısı kadar parlak olma lanmağa sevkettı Kırmızı oy ve makla beraber ılerı bır adım tes recektım Ama referandumdan evkıl etmektedır Bırleşık Amerıka vel, halka kabul ovu vermelennı İSTİKLAU CADDESİ 272274 Mılh Havacıhk ve Feza Ajansı tavsıve edeceğım ıçın çekım'îer kaldım» demektedır (NASA) bu vıl ıçınde fezava jenıden bır ınsan gondermek ve bu pilotu taşıyacak kapsulu dunyanın etrafında mahreke sokmak tasavvurundadır Feza pılotunnn uçak gemısıne ahnısı Esas. paraşutu açılan feza kapsu lu, uçuşun son anlarmda, sanıye. d e takrıben 10 metre suratle denıze doğru suzulmı>e koyulmuş İf Her tip insaata musaıt, her ve o anda Champlam uçak gemı. eb'at ve fiatta arsalar sınden havalanan ıkı helıkopteı kapsulu takıbe başlamışlardır Hazır imâr durumu Kapsul su sathına konunca heAğaçlandırılmış beton aslıkopterlerden bırı bunu kancala falt yollar. yıp yennde tesbıt etmış, Shepart emekhyerek feza gemısınden çık Odeme 4 senede. mıs ve helıkopterlerden bırın e alı narak Champlam uçak gemısıne goturulmuştur Feza kapsulu de daha sonra dı. ğer bır helıkopter tarafından go turulmustur Shepard ı taşıv an helıkopter v. çak gemısının guvertesme konar. ken 1200 kadar denızcı sevınçten kıvametı koparmakta alkıs tutup ıslık çalmaktavdılar Feza projesı uzmanlarından Dr Lanıng ve Jerome Strong kapısı kapalı olan helıkoptere jaklasmış lardır Kapı bırdenbıre açılmış ve Shepard guverteye atlamıştır O anda denızcıler bu<;butun coşmuşlardır Alan Shepard, bırkaç saat uçak Temınatı Kıymetı Satış gemısınde kaldıktan sonra Baha. Lira Kr. Ambarı Lıra Kr. Mıktan Esvanın eınsi kâğıdı ma adalanna goturulecek ve 48 saat muşahede altına alınacaktır 3855 00 25700 00 E O 11 D 6840 K ı l o Elektrık pıh ıçı n komur (1285900 adet) 638 Daha sonra Washıngton'a gıdecek 8932 50 15 55580 00 7940 » Rejenere kauçuk 29a 1 ve Başkan Kennedv kendnme ııı18000 00 15 120000 00 30000 > 122 şan verecektır Sah P 2 900 00 6000 00 D 785 • 785 Dşmırden makme ıçın kesıcı agız (Bıçak) Kennedv memnunlnğonu belırttı Has K 63 825 00 5500 00 4600 > 138 Demırden çubuk Fılmajın Washıngton 5 (AP) Devlet Vernıklı mustahzar boya, boyasız vernık, saır kımye732 Başkanı Kennedy bugun ılk A. Çubuklu 991 8U 6612 00 473 » vı mustahzar sulandırıcı merıkanın başarılı feza uçuşundan S P 3 1500 00 10000 00 2500 » Kurşun halıtası 764 dujduğu memnunluğu mıllet adına belırtmış ve fezanın fethı ala. Oto ıçın vıtes kutusu kollarıyle beraber çakmak alıcı 4300 S P 4 14832 75 74220 00 69 A d e t nında âzamı gayret sarfedıleceğıradyo, elektrık pılı, kutu nı soylemıştır 1 8 ılâ 3 2 mm K renksız pencere ca:nı 16 sandık 343 Haskov 64 6241 95 41613 00 250 S a n d ı k Başkan tanhî uçuşun hemen he rezervelı E O 11 8112 00 4056 A d e t 1216 80 men butun safhalarını televızyon. 0354 Elektrık pılı kuru Haskov 64 5052 00 757 80 da takıp etmıs ve aynı zamanda 3 709 K ı l o Mumlu kağıt 4,698 600 adet 4703 Z Burnu 2 7728 00 dırekt bır telefon hattı ıle Cape 51520 00 ) 6450 » Floresan tupu 12880 adet 701 Canaveral'dakı ılgıhlerle teması "09 Kauçuk sanayıınde kullanılan pres makınesı, komple C Altı b2 2190 00 14553 00 muhafaza etmıstır 5370 > 1 adet Bırleşık Amerıka Kongıesı men Demırden bavul ve çanta kîlıdı anahtarları ve 390 000 710 supları da duvduklan ^evıncı be12 12500 on E 28292 D u z u n e 83200 00 adet çîvılerıvle bırlıkte lırtmışlerdır Shepard'a memleke. 5062 00 Z 3 225000 A d e t 33750 00 2 5 voltluk muteşekkıp tenvır ampulu 729 tm en juksek mukâfatı savılan 3481 45 15 E 6075 » 23223 00 25 Floresa n lambaları ozel bır seef nısanı verılmesı vo Satıja ıştırak edeceklerden Tıcaret Sanayı ve Zıraat Odalarına kayıth olduklarına daır belçe ıranır lunda onergeler hazırlanmaktadır Boş y e r e ıstırap çekmeyiniz Anayasanın geçecegi merhaleler 1 ADET OPON SİZİ HUZURA KAVUŞTURUR Ankara Nomune Hastahanesi Baştabibliğimlen: Istanbul Gümrüklerî Başmüdürlüğü ASKERt KONTROL GRUPUNDAN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle