16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29 Mayıs 1961 Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonası Dânya Kupasında rakiplerimiz : Norveç ve Rusya rdu Takımımız Holândayı 10 yenerek finale kald Çarşamba günü finâl maçındaki rakîbîmiz Yunanistan dünkü maçta Fransa'yı 32 mağlup etti btad ia Ma s Se^ırcı 13 588 kıjı Hasılat 92 002 5 lıra Haı».em eı iıhu erıDug \ ndn) Veıs\p (Belçıkdi \n ge.ın (itaUan) furk ordu tatcım ^abüı ^abahattın Yuksel Tunca Osman \ thsan lauk t^bduUatı! Mustaı* Mete \ aın <ie nei (Tarık) Ho'anda ordu tdkımı \ aı ''onen Me\eı Fafıe La eıom Pıonk L\k\nbıoek He\nen Jesteri Eosveıt Beogıat Sendei1Goi 70 dakıkdaa kendı kd e TIT e uiun no»ln Holandalı lar karşısında daıma havadan o\namaga çahşmamız ıv, değıldı Bılhassa boyn î metrevı geçen kalecı>e atılaıı şntlar ba ovnncn nun ellerınde erıvordu Ovnnnn ılk dakıkaları karjılık lı akınlarU geçtı 24 dakıkada Avdının solaı,ıktan »urup çetırdıH ıkı akın Holanda kalesıne buvnk teblıke »arattı . 4 dakıkada Me> tenm pasını vakalnan Mnstafa kaleeı ıle karsı kırov» kaldığı hal de topu ha\adan a\nta gonderdı De\re bn sckılde çolsnı nıhaTete erdı Bu de\renm ılk )î dakıkasında takımımız o<mıa hakını oldnvsa da cvnncuların a'aklarında fazla top tntmaları \uzunden netıceve gıdemedı Nıhavet 70 dakıkada l a n k ı n »ol dan attifi sfrt *ut kalecıvi geçtık(Arkası 5 ıncı sahıfede) RALPH BOSTON Milli Futbol Takımımız bugün Osloya gidiyor Dunv a üupası eıeme maçları ı»ın 1 hazıranda Oslo da Norveç i)e \e 18 hazıranda Moskovada Rus ıa ıle karşılaşacak o'an mıllî ıut ool tdkımımı/ bu sabah saat 845 de uçdKİa O<ılo\ a Hareket edecek •ır ÎSorveç mıl ı magnaan sonra takım mız 10 gun Almanyada kamp yapacak \ e oradan Moskovaya geçecektır Tak nı kafıle^ınde 16 futbolcu ve 6 ıdarecı bulunmaktadır Uzun atlamada dünya rekoru Amenkalı Zenci Ralph Boston 8 24 M. atladı. Moaesto CalıfoınM) 28 U ı ) uzun arlams »ampnonu ^merısa ı Ra'pı Boston dun Modesto da ı'k neremeae 8 24 metre athjarak keı dı ıekorunu kırmış ı tır Ralph Boston ın b a dan evvel kı rekoru 8 01 metrevdı Spor Toto neticeleri k<tiogtmrı.k \ tınoıau Kas ^apaşa Izmırspor Kasımpaşa Altınorau Karagumıuk tzmırspor 5 Hılal genç, P T T genç ^nadolu Adalet D Paşa Bevlerbevı Haskov Galata B Spor Sulevmanıve Evup Taksım Y Şehır Yolspor Sıncanspor G Spor H Tepe Petrolspor 1 2 ü 2 2 0 2 2 1 2 0 2 1 MİLLİ FLTBOL TAKIMIMIZ ı l o ' o n ARL1HAN ) ÜÜN KİIYOSTA DtNLENtRKEN Mîlli Lig y a v a ş yavaş biiiyor K.Paşa: 0AOrdu: 0 İxmirspor:2K.Gümrük:1 p Kalubu ıdarecısı mH tıjı çok sıjtı »u'un dıreğm ustunu Kadrı Bevın hâtırasına hur 'alnarak gıdıjı bu devrenm belh ra.eten bır dakıkahk sukuttan son baş'ı hareKetlerı oldu Maç da bu (Arkası 5 mcı sahıfede) ra maç Kasımpaşanin vuruju ıle başladı Her ıkı takm da beraberhğe razı bjr şekılde oynadılar Oyunun ilk devresı (,ok zevksız cereyan ettı Hemen hemen 7 dakıkada Ahmedın şutunun Altınordu kalesımn ust dıreğıne çarpıp gen gelmesınden başka kayda değer bır şey olmadı dıyebılırız Dev re 0 0 berabere bıttı EsKişehır 28 (Telefonla) ^en.îirincl devrede talnmlaı bıraz rımızde vapılan hseler arası fey daha gavretlı ıdıleı Zaman 7a dı atletızm musabakalarında tok mar> Altınordu baskıiı ovnadı Fa u ı dereceleı \apıldı Bunların akat oyunculann uzaktan şut de rasında bılhassa Ulku Okav \e nemeleri \e şahs! ovnamalan ne Gurkan Ce\ık temavuz ettıler. tice vermedı 60 dakıkada Mehhın 100 M ktzlaı ülku Okav (îst ) rahat pozısjonda topu \erden a 12 8 200 M 27 5 vuta gondermesı 75 dakıkada Yıl 200 M ErKekleı Gurkan Çe\ık mazin bır korner atışmda topu (Dz Lia ) 22 9 (Turkıje ıekorunu Valeye havale etmesı ve bunu 1b egale) rahımın \ıne korneıe çıkanjı, 89 400 M Gursan Çevı* ı Dz L.s ) dakıkada Mehhın 25 cnetreden ı,ek ı 50 9 (\enı genı, T rekoru) ALI ABALİ Ankaradan yazıyor IX (lelefonla) Ordulararası futbol şampıyonaü fınal karşılaşmaları bajramın ılk gununden ıtıbaıen şehrımiide başlamıştı İlk maçlarda Yunanistan, Holanda ıle 1 1 berabere kalır ken, takımımii Franba onunde pe* çok fırsat) kullanamadı \e ojun da 1 1 berabeıe ni"a\etlendı Tak^jı'aı bır gun ı»tırahat ettık ten sonra muaabakalaıa bugun devam edıldı BUGÜNKt MAÇL4R Gonun ılk maı,ında Ynnaımtan çıkardıgı jüzel o\undan sonra kavvetlı rakıbı Fransavı 3 Z mağ IÛD etmeğe muvaffak olmuştor X de\resı sagnak halınde ^agan vağmnr altında ojnanan maç oldnkça çekışmclı ı t zevklı jeçmıs tır. Bn maçU gollerı hiraM> le Tabernan, Papamannel Salem Turabeks \e Papamsnnel atmışlardır. TÜRKÎTE 1 HOLANDA 0 Büttui ovancnları çalım bastalığın» tntnlsn Avyıldızlı fntbolcular averaj vapaeağız dıve çıktıgı sahadan Holândalılann kendı kalelerıne attıkları golle salıp selebildiler. îlkbahar Konkur Hipiklerı Hareketli geçen tatil gunleri Bayram günlerinde yapılan Basketbol ve Futbol maçları Kuıöa ı bd idirı nd \e < Ma\ s înkılap Basramınd tesaduf eden tatıl j,unlerı sportıf bakımaan bır havlı haıeketh geı,mijt ı Oıdular bab».etbol sampı>oııası netıcelenm s Ba\ram turnuvası adı altında 4 maı o nanmıs Spor fo'o'nun bu jılkı <on haftasına da hıl olan mahallı hg maı lan l e mılh hg mdçları \aDilmıştır vanın HK g^ruııap > ı i atd c a o lerıko\u 30 \enmı< Fenerbahı,e, I Sporla l)0 berabere kalmıstıı tkıncı gununde îse Fe'ierbah<,e ' erıko\ u 20 \ enmis (.ıaldtnsdra» 1 Sporla 00 berabere valmısti' Fenerbahçe Galatasaıav maçını 'a raflaı anla^arak ıptal etmısl»rdır Millî Takım seçmesinde Nail Gönenli birinci Bınıciıik I ederasj onunun tertıp ıedığı Istanbul tlkbahar Konkurhıpıklerı \ e Mıllı Takım seçmelen dun taat 14 te Ayazaga Suvan O kulunda >apılmıştır Musabakalarda ılk olarak Junjorlar gosterısı japılmış mutaaktoen buyuklenn >arışmasına b»ş lanmıştıı C parkuranda puanlı musabakada şu netıceler alınmıştır ' Bnb Naıl Gonenlı (Donuno) ııe J Bnb Kemal Özçehk (7amb«k) ıle 3 Ütğm Cemalettın Zorlu (Polat) ıle 4 Yzb SaDrı Sarıver (Sıyok) ıl* Musabakalar ıkı gun devam et mış, Jun^orlar gosterı yapmışlar \ B v e C pankurları uzennde j a pılan musabakalara 46 bınıcı ıjtı ıak etmıştır Eskişehir'de gençler Türkiye rekoru MAHALLt LİG Bavumda j apılan maiıauı lıg maçlarında şu netıceler alınmıştır BASKETBOL \nadolu 0 ^dalet 0 Oıauldididsı basketDol şdtııpn o Be>lerbe\ı 2 Davutpaşa 0 nasında tdkımımız HollandaM 59Ualata Z Haskoy 1 39 B A C tım guzel bir oyunla 78B Spor 7 Sulevmanı\e 2 56 venerek 3 uncu olmu«tur \mefaksım 2 E\up 0 j rıka bınncılıg Fransa ıkmcılığı MlLLt LİG ' kazanmıslardir ^ehıınmde yapılan mılh lıg maç B4TRAM TLRNtVAsI j larında ıse Karagumruk A Ör(Selçuk AYBATAR) Bdsramda başhjdn Ba\ iam tuı | duyu 21 Izmırspor K Paşaj ı Z2 | EN GENÇ BİMCI Dunku konkurhıpık musabakalannda B par nu\a«ı adı altında devdm cdpn fi ' yenmış \ efa Altınordu 1 1 bera ktırundd bırıncı olan en genç bıni cı Alı Murat Mumtaz (tnez) ı ıle kat tam netıce\e ulaşamnarı turnu I bere kalmışlaıdır I mukafat alnken 6T0NLUK B MC D İ Z E L MOTÛRLÜ şoför mahalli kamyonlanmız gelmiş ve eeentelerimize teslim edilmeye başlanmışiır Memlekebmızde binlercesi çalışmakta olan AUSTÎN kaınyonlanmn bu kerre, müşterilerimizin ısran üzerine DİZEL MOTtJRLÜ olarak getinlmış ve acentelenmiz tarahndan uzun vadeli taksitle sahşa arzedilmiştir ihttyaç sahıplenrun her vılâyette bolunan AL'STİN MentelenmiM miireraatlan nce oluuur AUSTIN Türkiye Kızılay Derneği Genel (Nuhtelif Ciıts Nalzeme Fotoğrafçılar, dikkat! Satılacaktır) Aşagıda cınslerı büdınJen muhtehf kalem eçya karçılann da gostenlen tarıhlerde açık arttrma ıle satdacaktır Tâhpler iatışla ılgılı şartnamevı gormek ve mutemmım ma•umat ıçın Ankara'da Kızılav Genel Mudurîuğu Tıcaret Mudurlugune ve Etımesğut Merkez Depo Mudurluğune Istanbulda Kızüav Istanbul Mudurluğune muracaat edebüırler Mezkur malzeme pazardan mâada her gun mesaî saatle nnde Etımesçut Merfcez l > p o Mudurluğunde «orulemlır SATIŞ GUNLERI 1 30 5/1961 sah a) h) c) Dıkjş makınelen (Muhtehf Kalay ve nışadır marka avaklı ve kollu) TEKTAŞ TEKNİK VASITALAR TİCARET T.A.Ş. e Kurtuluç Deresı csd Austın Garajı Tel 4 4 4 0 7 7 4 4 0 9 5 2 Telgraf Vtsıtalar • Utanbul Inşaat malzemesı (çnn cam bova vernık v s ) Çıvı ve cam ıçın kapalı teklıf de kabul edılır Gıyım \e e\ eşyası (çe&ıth) Kumaslar, bezler ve parça kuunaşlaı 2 2 6 1961 cuma a) DURÜGLUSS Fe\ k^lade Harıkulâde bır Tırnak Cüâsıdıı Hsr ^erde ara\ıni/: Revue Speciale 3 saat Muzık Eglence s. > a ı e t s d* o^J b) 3 6 6 1961 salı a) Muhtehf cms \ e boj da hall ve kılrm b) Vun pamuk keten, ıphk tlos v s P= 4 9 6 1961 cuma a) h) o Demırcı maiiemesı (muhtehf cms) Çeşıth demır ve maden malzeme \e hurdalan ıle mo(or hurdaları kaımonet ve çeşıth motorlu (25451) fotograf çekmek ister misiniz?/ Bu takdırde yalnız Karaca Tiyalroda başarı ıle devan eaı " f Duma rapında ^ohre Isıael'der» lahsis Alanların Dikkatine : Pol pvteı R Ki neleı Cam eh a P V A Boja Dıspersıon p't^tık t ı ka' FoJjesteı le ha e P \ C Ithaiatı ıçın muracaat f BEHOR L E M \ E MAHDLAİL E ıriLantuaj .\olan Fresko Han \ o 3 19 lp'»oıı » M B9 feie BELFVI Istanbj J Allantoi'ne sayesinde dakikada cildiniz yeniden canlamr. Turhyede ıik deia ! htıta edert POND'S Kreml Victoria de La Torre ERKİN KORAY ve ritmcileri Şantbz BERTA AZİZ BASMACI CEVAT KURTULUŞ Akrobat İllüsyonist Skeç Jonklör Bale Zengin ikramiycler 3 hanran Levend'de H 6 1961 sah a» Muhtelıt cıns kam^on markasuu taşıyan KÂĞIT v e FİLİMLERİ kullanıni2^ BOtün mağazaiarda (Fotograf kağıtlan (brom, klor va klorobrom tipiartndsft) •l"OrON>*< va m a r k a l l ^ Fotograf fillmferini (18°1 21°lv« 0İN deracelsHndB) ısraria lıtayinlz. IİPORT ANDÎEXPORT OF CHEMİCALS, LTD 2700 No. lu Ofis Kimyevî mamullarfnin Ihracat ve ıthalâtı Polonya, Warszawa 10, P K. 343 Jasna 12 Telgraf CİECH WARSZAWA TürkıyetMümessıhmız İSİGALLA Bler HALEFİ D.SİGALLA VE ORT AOİ KOM ŞTİ. ISTANBÜLjtTahtakale, Menaşe Kanza Han Nr. 5254 Telefon1İ27 3085 2203 79 • a muracaat edınız.' Carborundum Marka, Mermer Kesme Taşları Yenı fcvatlar 400X6X60 45 00 Lıra 450X7X60 60 00 » 600X8X60 130 00 * BVı Almanya menşeıi GEMI ZIN'CIRI 5 13 nur >e kadar >IED KOLLEKTIF §IRKETI Tel 27 29 17 ıo Istanbul Gtimrükleri Başmüdürlüğü ASKERI KONTROI GRUPUNDAN cıns \t> mıktaria'ı î ' e CtF iüjmet.erı vazılı esya.arın 8 6,9«1 tannınde saat 10 da Tophane \ u s r e t n « amıı arkasında = sa'ış salonunda açık arttırma suretıvle satıslarının >apılacağı \ e temınatının 7 B/961 frunune kadar kabul edılecegı ılân olunur (2S83S Ktvmetı Tetnınatı Satıs kâfıdı Eşyanın einıi Mtttan Llr» Kr. Lırs Kr. Amban 1113 1111 Satılık Lebi derya VİLLA 60 Mt Kumsal Içme suyu genış arazı, fe%ka'ade «a\n^ejk KUMBUROAZ'da KAZANKAYA 47 «2 03 48 13 M »08S 2" POND'S S D R Y S K 1 N C R E A M Krpmının ıhtna ettıgı Ailantome sa\ esınde cıldını 7in kuuuııuş hutrelcrı canlanır. Meharnat vasıtası ıle • dp\lan tenetfus normal \azı\ete gelerek > PONOb kremmdekı lanoiının cılt tarafından daha ıjı massedılmesını temın eder Dokrlar gençlejir, cıldıuu canlamr \e hayatı>et kazanır. 111ı Kompie dondurma makınası motoru ı e bırlucte dondurma makınası aksamı, elektık motoru, hepsı 3 adet 1056 model CHEVROI ET be'^r bmek otomobılı mus 'amel 2 kapılı rad\o)u k»lorıf»rlı S nhndırlı Mot 0057938T562 Çehkten tel haıa* Mıhanıkı şeküd" ına ednmıs aıgeı kagıtlardar Mıhanıkı şekılde m al »dıl'rıs d'geı ^âgıtlardar Motorlaıa aıt kagıttan ates!ewcı 20 000 A kauçuktai V ka\ı<ii 10 A cehk saplama 79 A çehk soraui 120 sdet Elektrık motoru (62 adet) D Kılo 240 7080 (H> 1050 00 Hask>oy 64 CELLURAGOZLUK ÇERÇEVELERİ Bayan ve Baylar ıçın, şık ve modern şekıllerde, butun zevklerı karşılar Gumuşlu veya yaldızlı susler modellerımıze hususî bır cazıbe venr P U N K T U R A GOZLUK CAMLAR1 muhtehf bıleme cınsterınde B İ F O K A L GOZLUK CAMIARI bılenmış ve.erıtılmış yakın mesafa kısmı ıle { * Tafsilâttı malumat için j maracaat: ' Deutsche Exporturtd Importgesellschaft FeınmechanıkOptık mbH," Beriın C 2, Schıekleretrasse 7 Deutsche Demokrausche ' Repubhk VEB Adet Kılo 1 58S0 37532 12000 00 13300 Ofl 31270 00 89190 00 1İ488 (X 15500 nn '1102 0(1 "69Î0 00 1800 1995 00 nn 12195 00 1V400 00 1723 20 2325 00 I570O 0(ı 4060 00 S P S H K «4 Beşıktaş S E E S P 1 ö 15 Ö ıl P 3 Adet Kılo 2020fl 2700 M20 111 11" 408i Sunı ıpek ıplıgı 60 demeden \ kaı peıaKend» • ar^k > atılacak ha!e getırılmemıs gıle (paılak) halınde Pamuk kadıfe Metıe 269** «.samı 61941 aaet kuısun ka reı Pırınçten luks lanıba ı]5 plaitık mdmulatından reklam l^( kagıttan •" adı madenden re^l om 'e\hası 10 ad»t "idiı sente'ık oıganiıv bovavıcı madde 70 J Kılo lorn.1 maMna^ı tezgar a\ adanlık \e \edekleııvie bn 1 'ıkte \ e Z ı ı a a t O a a i a r ı n a Ka>ıtlı o l a a K ' a r ı n a da ı " flen lı »ıet IStUdn (d°ı H E L İ O S İ N GUNEŞ GOZLUKLERİ yuzde 50 ve yuzde 75 absorpsyon ılt H E L İ O S İ N TAHRIKTEN KORUMA GOZLUKLERİ yuzde 25 absorpsyon ilç 2DO18 t » 700li f«) 46ft«2 00 O"lge a anır 1005 1050 00 00 P 2 P 2 Z B 3 "003 »0 RATHENOWER OPTISCHE VERKE RATHENOW
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle