11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT Kesinıli Kuman: 72 B A N K E R İ N M Î L Y O N L A R I •IIIIIIIII1IIIIIII CUMHURIYET Çizen: TVES SAYOL Çrriren: Mazhar KUNT IIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIllllllll>l|llllllllllfllllll>IIIIIIIIIIIIIIIIIll|||llllllllllMlllllllllllllllMIIIIIIMIi: 29 Mayıs 19«1 •IllflltltlflllHHIIIIIIIlllHIIIIIMMtlllllllllllitllllllMIIIIIIIIIIflllllltlllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM SAKKCİFTIlfiİ İlfiİ YA2AN: İ 2 A B I T A ROMANI 68 bSylee» ortaya koydu. Röyasında da ona görmügtü. Fınldar gibi: Sonra dokunursa kayboluvere Yasemın! dedi. cekmış gibi urkek bir hareketle fotoğrafı aldı. Gerçekten aradığı Ve fısıltıyla cevap ald;: Affedersın, Halil... Böyle sa makme mıdır, dikkatten geçirmek bah sabah odana dalışım... Kapıeı iatedi. Oda alaca karanlıktı. Pencereaçtv, kapıyı... Mecburdum gelmelerden tarafa baktı. ğe . Bilsen... Bılsen... Bu bakışlann da mânasını kavrı Ancak Yasemin yatağa atılıp d'a sooıya sarsılınca Halil, gerçek yan Yasemin, hetnen firladt; tüldnygusuna kavuşuverdi. Ve asıl lerin altmdaki yan inik storlan şımdı hayrete kapıldı. Olur iş mi büsbütün kaldırdı. Karlı kjş sabu?... Yasemin!... Yasemin yatağın bahının bulanık ışığı odaya doldu da... Kollarınm arasında... Üstü Genç kadının hareketlerinı gozbaşı ıslak, saçları ıslak, yüzü ıs lerıyle takıp eden Halil, oda aydın lak ve dorrmuş. Halilin bovnunda lanınca onun halindeki penşanFakat Denise d»ha baska flç kapıda çalışmıstı. Bona rağmen Denise'i kaatilin suç ortağı sa kenetlenen elleri donmuş. Fısıldar lığı gorerek şaşkın: hâkimi raporn tekrar tekrar oknda »e Bir kaç gün »onra sorgn hâklminin tatedigi ken de kulağına değen dudaklan Fakat ne olmuş sana böyle? Uralardan da raporlar gelmeğe basladı. Lâkin nan sorgv hâkimi kızcağızı bir kaç defa istintak çn ihtimal üzerinde durdu: «Denlse'l seveu uşak malumat geldi. U?*k Victor Martelot cinayet güdedi. Yüzün, gözün, üstün, başın... etti. Bir defasıuda Denise'e dedi ki: «Belki de donmuş. hepsinde ku methtt seni ediliyordu. Bu raporlar helki de kimse bilmeden bn kızı çörmüştü. ltatinii Romorantin'de bulunnyormus. Oraya patronu Yaralanrnışsın masnmsannz. Bu mümkündür. Fakat gizin suçlusörle bnlisa edilebilirdi: «Denise gayet dürüst rnal kl bu delikanlı Denise'in hatırı Için ihtiyar Sakız çiıtliğinden kaçtım, di Düsmüşsiin sen... ile birlikte gitmiş. Bu hususta yazılan tafsilâtlı ları tanıdığınızı biliyorum. Kica ederim, bunların kadını öldürmeği kabul etmişti. Fakat »caba yabir kızdı; onnn namusondan şüphe etmek eaiz yordu. Butun gece ormanda koş» da .. rapor, nşağın ihtiyar Gıilendarnı öldünnesi ihtima kim oltluklarını bize söyleyiniz.» Fakat Denise nılmıyor mnydn? Bunn anlamak için cinayet güYasemin, tuvaletin aynasında degildU tum, koştum, dıyor. Gün ışımadan liol bertaraf ediyordu. israrla: «Söyliyeeek bir seyim yok» dedi. nfi nşağın nerede olduğanun kendigine bildirilElife ablalara vardım. Yağız de kendi hayalini göz ucnyla suzdü. mesinl lstedl. (Arkası var) de de beni ilk vapura yetiştirdi. Güluıjasemeğe çabalıyarak konusBır taksiye atladım. doğru sana gel tu: Düştüm tabü... Kosarken kaç dım, diyoT. Ve hâlâ koşarken konuşnr gibi kereler düştüm ormanda .. Hep soluk soluğa, zayıf göğsu Halilin can acısıvla kendime geldım. Ken goğsunde kabarıyor, inıyor. Kalbi ] dıme geldim ve yenıden koşrnak Hahlın kalbi hizasmda ayarsız eno kuvvetmi buldum. Sarı saçları karmakarışıktı Yator gıbı atıyor. kenaiğinrn Sstü teaHalil. sesim güçlükle bularak nağı, tekerlek çürıimüştü. Alnmda. çesordu: Detnek »eni Sakıî ÇiftTiğinde nesınde sıynklar vardı. Mantosanun kaba çamurlannı teunizleTrişhapsetmişlerdi, sevgilim? Çıçekalz bahar clmaz. Vazo çi 4E Çiçekleri sulamak ıçin guneGenç kadın, ıslak yanaklannı o ti ama, yine de leke içindeydi Ço çekleri ateş pahası. Ne kadar ıyi şın batmasını bekleyiniz. Gecenin nu n yanaklarına sılerek kesik k« raplan yırtılmıştı. Dİ2 kapağından bak.lsa omürleri 3, 9 guncuk. Hem serinhğı rutubetı korur. sızan kan, bacağında pıhtılasıp lik konuştu: balkon çıplak mı kalsın? * Solan yaprak ve çiçekleri heHadikten Ali tbü»n Akça yMi, nın bulunduğunu oğrendim. Bu Hayır, hapıs deSildim Kork kalmıstı. men kopannız. Çiçeklerin açılıp $ Süslü saksılar çok ama ıız yidurum 12 ay once ıdı. Asıl şaştı tum da kaçtım. Halil'... Ah, Ha Halilin davrandığım yor. görünce, ne bildıfrı.nız bahçe saksılarından gehşmelennı gecıktınrler. Horasan'ın Hadık koyunde Yd. ğım nokta surasıdır: bazılannın lılcıj'.m' Bana: tKocan casustur kalkmasına vakit bırakmadan tek şaşmayınız. Delıkü oldukları için $i Mutfağınız onunde balkon sırası 4 ay, bazılarımn 8 ayda, bacasualuğa âlet etmiş rsr vatağa atladı. Kollannı onun kokler bunlarda iyi nefes alırlar. varsa, ya da pencereeinın onunde Sb. oğretaıer.ım. Horasan Sarı zılarının ise 14 ayda gelmektedır. Seni de ? ifs Çıçeği ekmeden önce saksıyı yer vaısa mavdanoz ekınız Işını kamış hattında eskıden beri deko Senede ıkı defa yatanlar da vartir » demıstin ya Alet olmadığımı boynuna tekrar doladı. Ve sankı ze yarar. Yeşıl yeşıl hoş ta goru vıl çalışıyor. Şimdi ıse gems hat dır. Amehvat ıçin yatanlar, âcıl sana ispat için, objektifi benekli servis kısmında iş gören kadına suda ıslatınız. Korpe kök tutana nür. Bıliyorsunuz, mavdanoz gu dösenıyor.. Genıs hat. dekovıl hat vak'alar bunun dışındadır. Bu na fotoğrafı çald m da kaçtım Yaka işıttırmekten korkar gibi raınltılı kadar rutubete muhtaçtır. tına gore biraz uzaktan geçıyor. ıansavdım benı de öldurürlerdi, bir sesle: sc Saksının dıbine kuçük çakıl nun en gozde sebzelerinden biri. f Bu yaz geniş hat tamamlanınca, sıl ıstır, bır turlu anhyamadım. Hemen... Hemen Sakız Çiftltbenı de taşlan diziniz. Sonra toprak koyu Bır taşla iki kuş vurmuş olursu dekovil hattı sökulecek, buradakı nuz Allah korusun, çıldırmış, çıldı ğini bassınlar. Onlan suç üstünde nuz. istasyon bınası, »u pompalan teryakalasınlar, dedi. rıyor onu bu kadın' s; Yarısına kadar toprak dolduf • kedılecek.. Daha once D. D. Y. îş Fatih'ten' blr okurumnz yazıyor: Gözleri Halilin gözlerlnde, duHalilin şupheli bakışlanndaki mâ runuz. Çiçekleri dıktikten sonra letmesi bu binaların ve su pompaFatıh Edırnekapı caddesı, hiç hemen daklan Halilin dudaklan hizasınkenardan 3 santimetre aşağıya kalarmın etrafını, kavak ağaçlarıy de lüzum yok ıken, Beyazıt mey nayı kavrıya n Yasemin, daydı. dar toprak koyunuz. Koku ezmele ağaçlandırmıç. Şimdi bu yerler danı gıbi 2 3 metre ındınlerek, et doğruldu. YataŞm kenarına oturaBu yakmlaşma ile ondan gayri rak kahverençı spor mantosunun den, toprağı parmaklarınızla etraPetrol Kıralı ve dunyanın en zen terkedıliyor diye, ağaçlan kesiyor raftakı dukkânların ve apartman kocaman cebinden fotoğraf maki her şeyi, hattâ dizlerinde duran fından doğru hafif hafif sıkıştırıgoturecekler.. ların temelleri açıkta bırakılmısgin adamı Paul Getty, luks otelin lar, trene koyup nesini çıkardı. Halilin dizlerine fotoğrafı bile unutarak, Halil, ıçin nız. Her halde bır yerlerde yakacaklar. tır. Bu facıa, vatandaşlarm dukdekl otomatik telefonlan kaldırtıp için bir titreyişle genç kadının f koydu* Iri bir saksıya bir kaç çiçek yerlerine kabıneler koydurmustur. Geçen hafta ağaçh gordüğum yer kânlanna ve meskenlerıne ahta Al ışte. aradığın fotoğraf bu... yüzünü avuçlanna aldı. Dudaklalerı bu hafta çırçıplak buldum. merdivenlerle gınp çıkmalarına sedıkerseniz aralarında 5 santim Çunkü mısafırleri ile memurları Herr Gustav'da olduğundan ŞÜphe nnı dudaklarına değdirmesine vakadar aralık bırakınız. kendısinın haberi olmadan bütün Şimdilik katliâma uğrıyan yerle bep olmuş, boylece çok çırkin rın, bildiğim kadar adını veriyo zaralar meydana gelmıştır. Bu du lenmıştım Onun için çiftliğe git kit kal.nadı. Şunlar hatırınızda kalsın: başk»ntlerle konuşuyorlarmış. Paul Yasemin, bir «ilkinisle onun kolrum: Sanköy, Hadik köyü, Su rumdan oradaki esnaf da buyük miştım sc Begonyalar biraz gölge sever. Getty dunya telefon konusmalan f pompası, Taşkesen istasyonu. Hı zarar gormektedır. Halilin kafası ışlemez olmuştu. larmdan sıynlıverdi. Yüzü büsreknru.iu kırdığmı ancak faturalar bütün solmus, gözleri alabildiğine zırilyas istasyonuna emir gelmış, Bir sevgıtisinin yuzüne, bir dizCEVABIMIZ: gelince anlamıştır. ama orada henüz bir şey yapmadılerindekı fotoğrafa bakıyor. Do büyümüştü. Korkmuş bir çocuğa Bu ışır sorumlulan Ya^sıadada benziyordu. Bir şey «Syliyecekmış ^MIIllllllllllllllllllllllllimilMllf/^ lar. Devlet radyosu butun gun koy he^ap vermektedırler. Bu aemt kunamıyor fotoğrafa.. lüye ağaç dikmenin, ağaçlan korubir itirafta bulunacakmı» gibi du Yasemin1 diyebıldi. halkı ile belediyenin, el ele veremamn faydalannı sayarken, blzler Ona bır şeyler. bır şeyler söyll daklan yan aralık, geri geri karrek bır çare duşünmeleri, zararı de köyluye ağaç «evgısi asılamağa böyle yoladan uzaklaştı. Bir duvan boyortaklasa sıneje çekmeleri gerek yecekti. Şu anda kalbini çahşırken, bır Devlet teşekkulugücnbur gumbur çarptıran, gözle dan boya kaplıyan elbise dolabına mektedır. nün böyle davranmasına, bılmem, rine yaş getiren hislerini anlatacak sırtını dayadı, durdu. ne mâna vermeli? Bu hali, biraz evvelki sokulgantı. Anlatamad:, konuşamadı. Genç kadınm elinı tuttu; avucunu öp hfıyla tam tezattı. Odaya girdlğin tu. Dile get'Tpmediği duygulannı denberi her sözü, her hareketiyle Ama Gına hiç te öyle düşünmüGinanın talihd ddndü. Son ftl bırakan Yugoslav guzeliT Filim Antalyadan öğ Maksut Demir Halili şaşırtıyordu. Sanki odasınmmi seyr«den bir tngiliz tleıtiri merakhları şimdi bu sorunun pe yor. BUiyoraunuz, Milko da YuTalvaç'tan blr okarnmvı yanyazıyor: da değildi de sahnedeydi. Bilinme goslavdır. Italya'ya goç etmiş, vayor: cisi «berbat» deonis. Köy kızı ro şinde. dik garip ve esrarengiz bir rol B U L M A C A Çocuğum Yalvaç lisesi 8 Fen *ı 7, 8, hattâ 10 yıl ilkokul öğretlünde o kadar levllen yıldız ül«Luba> 17 yaşındayken Acnerika tandaslığa kabul edilmemişti de = Eski dostumu az kaldı ta E nıfı ögrencisidir. oynuyordu. Aceml bir dram aksonra, eğıtım Oğlum, lisenın menliği yaptıktan tra modern bir Amerikalı «Vamp» ya göç etmiş bir kız. Memleketin Gına tek o ikinci bir vatan olsun Omuzlan ^ muavıni ve beden eğitimi öğret enstitulerınden oıezun olan öğrettrisine benziyordu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rolund» bfitun cazibeiini vitinnise de çetrefil çetin bir adı varmıs. dıye kendı memleketini bırakıp ^ nıyamıyacaktım. mepı tarafmdan fena halde dovül menler, 2 3 yıl eğitim enstitüsüne Halil, öfkelensin mi, özur mü Kanada'ya yerleşmişti. Şimdi bu benziyor. Daha o yaşta yıldız sayıhyormuş. dü. Çocuğumun gözleri ve daha girdikleri zaman baremın hangi dılesın kestiremiyerek yorgam üsBu yetmiyormuş gibi ask da Gi Yola çıkarken adını memleketin Milko kolunda bir Yugoslav dilbaska yerlert sışti. Kendisini dok derecesinde kalmıslarsa, 2 veya 3 tunden atıp kalkarken blr an dikberi ile gece kulüplerinde gorıina'ya oyun etti. Kocası Milko ak de bırakmış, cLuba» diye yuvarS yor gibi idi. Fakat bana yak tora gotürdüm. Beden eğitmeni yıllik oğretim devresinden sonra kati yatağa yuvarlanan fotoğrafa lak, tatlı bir isim bulmuş kendi nunce de herke» hemencecik kon = laşır yaklasmaz açırı »mırll ^ nın dostu olan hükümet doktoru da aynı dereceden maaş almaktaşamlan blr Yugoslav yıldıı namçevrildı Makineyi eline aldı, indurdu: Gina'yı aşk yuzustü bırakne. Sonra da «Mılko>yu, diyorlar Z lik damgasını taşıyabilecek ^ çocuğumu muayene etmek isteme dırlar. Boylece, eğıtım enstitusunceledı. Gece baskınında Bohle'nin zedl ile geziyormus. Skandal mütama o fena halde içerliyor buna tı, dediler. = gayri tabıi, coşkun bir sevinç = di Üstelik ortadan kayboldu. Ni de geçen ıki veya üç yıl, bu öğyahsında ele geçirdikleri Sakız hiş. Filim dünyasında asklar da. hi Ş» içinde boynuma tarıldı: <Oh!> s hayet emniyet mensuplan tarafın retmenleri bir barem dereces! ge«Milko arkadaşım benim. Yıldırım Çıftliğinde çekilmif fotoğraflarda Kımdi bu, Gina'yı blle (Slgede aşkı filân yalan hep. Gina'nın ko yanetler de başka yere benzemez. Ş diye genış bir nefes tldı ve: E dan bulduruldu, zoraki muayene riye götürmektedir. Bu meselenin da benek yok muydu? Belki YaGine Yugoslav güzelini duyun casını almak aklımdan bile geç Çok şükür yatırdım! Cnk siikı'ir vatırdım! neticesinde 8 günlük rapor vennek hal tarzını şu üç madde içinde iŞ secnının Gustav dediği adam, foca kocasmdan öç aloıak İçin <To S cnez. Milko ile gezip tozmuşum Feryadını bastı. Birdenbire = zorunda kaldı. Çocuğum bir hafta fade etmek mümkündür: 1) tlköğtoğraftaki sakallı o iri yan adam da görmüşlermiş, E .. sonra, Ne ny Curtis» e pas vertniş. Tony ev 2 ne kasdettiğinl anlyamadığım = yataktan kalkamadı. Diğer öğret retimde çahstığımız yıllann orta dı. Demek objektifi benekli fomenlerin çocuğuma bir şey yap öjretimde intibakı temin edilerek li. Skandal katmerlenmiş. çıkar gezip tozmaktan?» Ş için zihnim ba?ka bir tarafa 5 toğraf. Sakız Çiftliğindeki o a malarından korkuyorum. maaşların ona gore ayarlanması; kaydı ve cevap verdim: S damda, Gustav her kîmise onday2) Eğitim enstıtülerinde geçen 2 CEVABIMIZ: = Senin güresçılikle, alft ^ mıs? flOLDAN SAÖA: S kan oknadığını zannediyo Olayın yalan değilne blle yan veya 3 yıllik öğrenim devresinin Buna rağmen kanaat getirmek 1 Asya'da Lâos'da v» Afrlka'da kıdemden sayılması, 3) Yahut, ilk S rum. O halde kimi tuıa getir s lış olmasını istiyoruz. Utiyerek: öğretmen okulu emsallerimizden Kongo'da. Amerika'da i»e Küba adaŞ dığini pek kestiremedicn. s Yıne Tony Armstrong Jones Evet. Aradığımız bu makine bir derece üst aslf maaşta maas al mnda cereyan etmekte olan dahill Prense» Margaret'in eşi bır türlü Biraz daha costu: ~ harb olayı (ıkl kellme). i tBlr olacak, dedi. Almanyadan babama ma rfakkınin tanınması. günün dedikodu dalgasından kur öyle ya, senin mahn mül Ş tıpkısı... denbire hasıl olan b«Iirti> mânasma gönderdiğim fotoğrafın tulamıyor. Saray, kim bilir kaçın~ kun yok.. gahba «ÇÖp, fener £ iki kellme. 3 Blrtni herhangl blr Gündüzün mektubunda tarif ettlEskifehir'den Halll Perçera yancı defa onun hatırını kırmıs, InS vergisı» de odemiyorsun. O ~ yor: meselentn doğru olduSuna kanaat ge. ği beneğin, bunun objektifinde butirtme )şi (e?ki terim), yakın akra lunduğuna emlnsin ya, Yasemin'' giltere de buna uzülüyor. ^ nun için intikal edemedin. 5 Kiraz koyden Şefik Asan'a: Oımaniye'nin Eişnay koyünden Jones'lann oturduğu Kensington Vergi borcumu Belediye ve S olup 6 yıldan beri verem hastasıYunus Nadi armağanı yarışması badan blr kadın. 4 Nota, tersl Toparlancnasını sağlamak ister «menaupluğu var» demektir, ettz'l semtınde «eçim yapılmış. Seçmen H Hususî Muhasebe idaresine ö S yım. Bir çok hastanelerde tedavi için gelen yazılar pek çoktur. Yamlktarda. 5 Kuviret ve kudret kar gibi, konuşurken, genç kadınm bu listesine Tony'nin adı, bile bile, E dedim, o parayı yatırdım, de Ş gördüm. Daha esaslı bir tedaviye zınızin belki de henüz sırası gel şıhğı bır yeni terim. bir edat. 6 lunduğu tarafa bakmıyordu Kolkonulmamış. Bekârken oturduğu ^ mek istedim. muhtaç olduğum için, Ankara Ata memiştir. Yayınlannvvan yazıla Suçluya verilmesl gerekenin yansı, tuktan aldığı, beyaz çizgili laciPıcadilly'den de adını silmişler. = Ya... a... Bunda bu ka E türk Sanatoryomuna sıraya gir rm niçin yaymlanmadıklannı, ha yükeeltme hareketi (eski terim), ya vert robdöşambnnı giymeğe uğYanl oy veremiyor. dar sevinecek ne var? Ola S dim. Uç yıldır ııra bekliyorum. talarım »çıklamak, bu yanşmanın bancı. 7 «Yönetmelik v« hesap pa raşıyordu. «Sunday Pictorial» gaz^tesi dert E ğanüstü bir zafer mi bu! Ş Daha ne kadar bekliyeceğim de çartları arasmda yoktur. Bu ba ra işlerine aıtı> mânasına gelen iki (Arkası vat) yanıyor: «Tony'yi mesleğınden aE Basını iki tarafa salladı ve E belli değil, Uzun isrardan «onra kımdan isteğiniz yerine getirile terim arka arkaya 8 Tembellerin ha\'yara tatbik ettikleri hareketi icbenden önce sırada daha 23 kişi cniyecektır. yırdılar yetmedi, şimdi de oy hakjjj devam etti: E Igtanmıl l'ivatrosu ra edememek. 9 939 İle 945 yıllan kmdan. . Hanedan ailesi yüzyıllarE Belediye Tahsıl Şubesi = PtÇ KÜKTJ8O arasmda Almanya'da hâkim vaziyetdır bu hakka sahip değildır. Bir E ve Hususî Muhasebe tdaresi s Heı nRsırr 71 d«. te bulunan partinin mensuplan (çopartiyi tutamazlar. Ama Tony? Ha ^ nin halıni bır gorsevdın, be ğul). Çarsamb» »«Miıattı ni Saray sozcusü ikide bır Marga= nim üç saat içinde başarabil ^ matine CumsrtMl YT"KARIDAN AŞAĞIYA: Pazaı 11J0 d» ret'le evlendi diye onun Kıral ai= diğim bu işten dolayı sokak £• 1 Küçük familya gTupu. 2 Trt «4 W S» lesinden sayılamıyacağını sdylemi~ ortasmda sıkır şıkır oynaaıa ^ Yaptıgı bir hareketi yapmadıgını söyyor muydu? E dığıma asıl hayret ederdın. ~ iyen (iki kelime). 3 Peri tayfa. ISTANBUL E Efendim, günde ancak dort E OPERA sından, değerli baston. 4 Zaman Mademki o aileden degil de hâlâ 7^7 Açıhş ve program 7.30 Radyo Erkekler Fasıl Heyeti parçalanndan, tersi tarlaya ekin ek(Aksaray) = yüz kişıden para alınabiliyor. Ş halktandır. Neden halka katılıp oy tkı marş 7.35 Sabah plâklan 18.05 Eğitim saatı 18.15 Şarkıme isidir (eski terim). 5 Bir renk. A FA C A N = Yukanda numara dağıtılıyor, Ş v^rmesın? Tony, görellm genl, razı «üzerinde knrum olmays aday toz Çarsamba. Cumarteei, P«zar matlns 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar lar (Inci Atalay) 18.45 HaberE sonra aşağıda kuyruğa inili Ş olma buna. Neden protokol şöval/ar mı?» mânasına blr snal. 8 Çok 18 15 suvare 9.19 8.30 Operetlerden »eçmeler ler 19.00 Çeşitli stüdyolardan E yor.. Araya dört gün bayram ~ yelerine baş eğiyorgun hep. Kendi kurak yerierin az Tel « 57 » 9.00 Kapanış. 19.30 Olaylar ve yankılan Ş tatili girdi. Ayın otuz birinde E haklarını koruyacak »ensin.» snlak çevresl, iş Plâkla yabancı dil öğretimi çok jjj müddet bitiyor. Ondan sonra E 11.57 Açılıa ve program 12i» 19.45 Saz eserleri 20 00 Ya*sı(eskl terim). 7 tan yeni olmaktan çıktı. Şimdi, İki marş 12i» Şarkılar (Safi ada saati 21.00 Piyano lololaKÜÇÜK SAHNE Hallerine acınadaktilo dersi veren mikro t'>k'ar ancak yüzde yirmi cezalı ö S ye Aylâ) 12.30 öğle melodlle rı 21.18 Konuşma (Çetin Alcak alinerden, SAMANYOLU yapıldı. Bakm yanı sırm «Branms» E denebilecek» Görme, kadın, ^ ri 13.00 Şarkılar (Mülkiya B tan) 21J0 Şarkılar (Sadi Hoşfbağınaklar» mâ. Saat 21 de un <rapsodi» (i de reriliyor. E erkek, genç ihtiyar saatlerce = cevit) 13.15 Haberler 13J0 seı) 22.00 ÇeşitH ftüdyolarnamna gelir (eski Cumm, Cumartesl, Pazaı matine UBUI çogul). 8 Şarkılar (Salih Dızer) 14.00 dan 22.15 Ayın kontcri 23.00 * 17 da Tel! «4 03 7* Uçunnnlardan aKonser saati 15.00 Kapanıı. Haberler 23.15 Danı müziği ve sağıya dOçerek 18JS7 Açıhş ve program 17.00 hafif şarkılar 23.40 Gece meKARACA TİYATRO'da Dünkü hulmacanın sesler çıkartan Ince görünmek için bir kumaş za gelen, bir çizgili kumaş olmalı. Fakat sistem bozuk. Böyle = Türküler (Davud Sulari) 17J0 lodileri 23.55 Program 24.00 REVTJE SPECİALE hallrdllmtş frkll sular (çogul 1. seçmek istediğiniz gün ilk aklını Daha ince, daha uzun gorüncnek E yapılacağına her şube semt = Kapanış. Casanova Orkestrası 17.35 BOyük MOzlkal Show 9 Genç ve henuz bayatlamams olîngiltere'de körlerin yaşayışları E lerine gore kısım kısım aynl ~ için. Hele böyle bir «ade modelde Snare: 21.15 Tel: 44fifi66 ma havi. çizgiler hep boyuna (Cep kapak nı kolaylaştıracak bir cep radarı = sa, hepsine ayrı ayn günler E larmda bile) konulunca siluetinizin yapıldı. «Sondar sinyali» adı veri E tahsis edilse. Vaziyet radyo ve = len bu radar, engelleri, 6 metre u E gazetelerle ilân edilse.. Halk = değişikliki sızi saşırtabilir. ÜSCAB: zaktan çeşitli seslerle haber ve E eziyet çeknıekten, memur bo = Üstelik klâsık bir tayyör oldu riyor. Liz ın tedavısi 500.000 lıraya patE suna »ıkıntıya düsmekten kur ~ ladı. Faturaları kocası Eddie Fıs ğu ıçin modasının geçmek tehlike• = tulur.. Haklı degil miyim7 E si olmaz. Etek boyunu mevsim mo her ödedı. E Haklısın, diye yanağını E da?ına gore ayarlar, gelecek baE okjıyarak teselli verdim, ln Şj har da seve seve giyebilirsiniz. 76 memleket, bir milletlerardsı Amerika'da Gandi'nin hatıras.nı Kol ve ceket kenarındakı şerit, «An ustüne araştırmalar> merke E şallah gelecek sefere böyle o s R. E kutlamak için «Hürriyet pullan> bu biricik süs, elbiseye günün ha zi kurmak üzere işbirliği yapma = lur!. çıkarıldı. vasını veriyor. ğa karar verdiler. Baikonunuzu çiçekieyiniz Ağaç katliâmı İşin sorumlulan.. Dünyanm en zengln adamı Gifia'mn aşkı da sanatı da iehliheue = Bu işi kolaylaştırmak = E gerek. = Lisede dayak mı?. Eğitim Enstitüsü mezunu öğretmenler 'Râzı olına Tony!» Bu, ne gelmez sıra imiş?. Açık mektuplaşma tâİTÛlBUGÛNKÜPROGRA, * 4 Örijinal daktilo metodu Bahar ıııodaM çizgili kumaşları unatmadı Yanm mllyon ödedi Gandi pulları Körler için radar yapıldı Arılarm uğruna %ııııııııımnııııııınmıııııııın^ IlıIIIIIIIIIIIIIIlllllfllIllflIlllllllllllIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllMIIIIIlllIIIIIIIIIlIlflIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIt P A T Tî 26S PROF. NtMBÜS'On MACERALARt
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle