11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
•CENNET YOLÜ. romanıoın yazarı ask n Hrtifis dota bir roaıu Steinbeck'in u m h u r i yet KURÜCUSU: fUMJS NADİ 2 2 4 2 16 2 2 4 2 9 7 ApartıiMfi Daireler» veçefHH dolgunpttra ikramiyetert 38. yıl Sayı 13.222 Telgraf T * mektup adreai; Cumhuriyet Istanbul Pocta Kutuau: îıtanbtri No. 348 Telefonlar: 22 42 90 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pazartesi 29 Mayıs 1961 KREDİ RAIUKASI TURKIYE Dış seyahatlere dair karar bu hafta çıkıyor 4 Birçok yenilikler getiren kararname 1 haziranda Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sunulacak CH.P. Genel Başkanı İsmet İnönii (ortada), yeni Anayasammn kabulü yapılan iöreni tâkip ederken dolayısiyle Kurucu Anltara. 28 (CumhuriyetTeleks) Yurt dışma seyahatlerin omımuzdeki gunlerde serbest bırakıj lacağı bildirilmeKtedır. Malive Ba kanı Kurdaş, basın mensuplanna verdiği bevanatta bu konuyu belirtmış, *F»zırlanan kararname Mecliste hazıranda toplanacak Bakanlaı Kuruluna sunulacaktıı» demiştir Haziranın i'.k haftasında çıkarai. kararnamede yurt dışına çıkış gtnış ölçüde serbesf b rakılmakta^ dır Buna gore1 Yurt dışında vakınlaıı olanlar veya dışarıda ıkanıet ve yiyecek ihtıyaçlanmn karşılandığın; vesıkalarla ispat edenler, soruştur ma vapümaksızın belırli bir miktar dovizle hemen çıkış i^ni ala Arkası Sa. 5. Sü. 6 da 1 i kinci Cumhuriyetin Anayasası ve Seçim Çıkmadıgınıız gün Ankara Kanunu kabul edildi 3 hareketliydi 27 Moyıs'ın ilk yıİdönfimünn Kııracıı Meclis, Kurban Bayramının ilk 3 ııımıııııımımıııııııııııııııııııııııı îl Mayıu yaratanlann Zl şer tenMİleiıinden miiteşek kll 27 Mayıs kıtası, Vatan aaddesln deki feçlt ıtmnbaOt •i giinüde çalıştı ve 10 tâtile girdi ııiüinııuıııııııııııııııııııııııııııı Bayram içinde, bayram.. 27 Mteni Anayasa, tam bir yılda yıı devTİminin birinci yıldonumu hanrlanmtstır. Ortaya çıkaKurban Bayramının üçüncd gonurılsn eıerde. beUUn«lı fikir ne rastlıyordu. Birincisi her sen»ve siyaset adamlanmızın nin ahşümış bir bayramıydı, kurbirer hissesi bnlnndngunu söyleban kesilecek, ziyaretler ytpıhp mek yersiz olmasa rerektir. Anketeller öpülecekti; ikincisi ise yapıleri cevaplandırmak, makale ve lan büyük devrimin, bajanyla do • etutler vaymlamak, seminerler terlan ilk senesinin kutlanmaıı idı Bugun tstanbulun Fatih Sultan tıplemek, telkinler yapmak, komisMehmet tarafından fethinin 508 j vonlarda vazife almak ve kfirsüde Tarihe altın harflerle geçecek oınci yıldonumüdür. teclerini savunmak Bnretiyle, birfs lan 27 Mayıs devriminin bu ilk tstanbulun Turkler tarafmdan çok aydınlanmız inandıklan ve beyıldönümünü iki yrad»n tetklk fethi olayı tanhî bir donum noktendikleri prenriplere metinde yer imkânını bulmak da benım için tası olmuş ve Şarki Roma Imparaverilmesini temine çalısmışlardır. ayn bir kıvanç, ayn bir gurur v«torluğunun Mkılması ıle yeni bir tkinei Cnmhuriyetin temellerine silesi oldu. devır başlamıştır. hayli emek harcanmıs ve milletin Bir 27 Mayıs ş«ref kıfa«ı teekil 508 IHLI yıldonumu bugun saat ıçtikbal ümidini üzerine inşa edeedilmişti. Bu kıt'anın her bir sıra10 da Topkapı surları onunde saat eeji bn temellerde sağlam malze Arkmn Sa. 5. 8«. 4 te 14 de Rum>iıhısarında vapılacak me knllanılmanna titiz bir itina torenlerle kutlanacaktır gtisterilmiftir. Gece şehır, ratnıler ve hısarlaı Sajın Cemal Gürsel'in söylediği aydınlatıiacaktır. gıbi, büvük emekler pahasına vürnda getirilmesine rağmen, tkinei Ankaıalılar AnıtKabir'de, 27 Mayısın birinci vıldonumünde Atatürk'u anıyor Cnmhnriyet Anayasasımn mntlak sarette kanırsnı bir eser oldnğa ıleri sürülemez. Fakat böyle bir Anayasa, demokrasi esaslanm korumaga azmetmis iradeli insanlar elinde, memleketi idareye kâfidir. Tatminkâr netice vermiyeeek hfikumlerle karsılastıkça, tesriî orsanların mahznrları gidermek üzere arıyacaklan tedbirlere kapılar Kurban Bayramı acık tatalmnştar. Ordu ve M.B.K. alevhindeki el vansı beyannameler le d6rt gün tatil yapmış olan Anayasanın mntlak snrette kn1 dolayısiyle. A.P. mensubu olan 7 eski D.P. li nezarete Yeşilköy Hava Alanmda vuYüksek Adalet Divanı bu sabahsnrraz sayılamıyacağı söylendiği ahndı: Kaymakam askerf birliklerden yardım istedi. kııa gelen ve ucuz atlatılan • • tan itibaren çalışmalarına devam vskit, bu ifadeyi radyoda dinliyen Akıl hastası fntbolcnlar dün sahaya çıkarlarken veya jazettde oknyan kimselerln i kazada. içinde 86 yolcu buluAnkara, 28 (CumhuriyetTeleks) tdccektir. Yassıadada bugun Anarihinlerinde bazı saaller belirme' nan tepkili »Comet TV>< kuma Kars, 28 (.Telefonîa) 27 Mayıs •ına da bırakılmaıı ve C.H.P. li Adana tl Temsilcisi Kasım Gii y«s« dâvasına bakılacak ve duşuk mesi imkânsızdır. Vatandaşlar 1 ınkılâbımızın yıldonumu oian dun lenn ılgıli makamlara ihbarı ü lek hakkında CJI.P. tstanbul îl Bakanlar ile duşuk BMM. Başkasaplandı. »Acaba hangi noktalann knsnrlu Iğdırda merasım sırasında eski D. zerme çıkmıstır, A.P. mensubu Baskanlığı tarafından, Genel Mer nı Refik Koraltan'ın sorguian yakalnus olabileceğine ihtimal veril» Arkaa Sa. 5, Stt. 3to pilacaktır. P. lılerin sebebiyet verdiği mües «Yeşıl Iğdır» gazetesi sahibi Fazıl mektedir» veya «Mademki knsnrEvvelki gun Yeşilköy Hava Ala sıf hâdıse, muhıtte buvuk teessür Şıktaj, Paşa Günde ve Cebbar tar bnlanmak ihtimali vardır, ninında ucuz atlatılan bır uçak kaza yaratmıştır. Günaydın'ın nezarete ahnmaları çin bnnları düzeltmeden kannnn sı olmuş, îngıliz Hava Yoüarına Ordu ve M B K aleyhinde e! ya üzerıne Iğdırda bir isyanın çıkaca i çıkardınız?» diye sorabilirler. Bir (BEA) ait 86 kışılik dev iet yolcu zııı ile yazıh \e D P. rumuzlu be ğı Kaymakamlığa ihbar edilmis j Knrncn Meclis üyesinin bn snalleuçağı, havalanırken pistten çıka yannameler dağıtan A P. ilçe ba» tır. Durumun vahameti karsısm I re verebüeceği cevap nedir? Anarak kuma saplanmıştır. kanı (eski D P. ilçe başkanı) Hacı da Kaymakam, askert birliklerden 1 vasa metnini tahlil ve tatbikatı taHâdıse şoyle olmuştur : I Nağdelı ile altı arkadaşı nezaret yardıcn ıstemek zorunda kalmısHastahanenin spor sahasında yapılan maçlar ve kip edecek fikir adamları, hangi Kurban Bayramının 3 uncıı guntı | altma abncnışlardır. Olay, bu be tır. llçede hâlâ gergin hava denoktaları kifayttsiz görebilirler? ^aat 1130 da (Comet IV) uçağı. ıyannamelerın gızlıce CHP. bina Arkaa Sa. 5, Sü. 2 de beden hareketleri eğlenceli ve başanb oldu. Anayasaların karakterleri, onların ıçınde 86 yolcu ıle Atına. Roma u j hazırlanış tarzına bağlıdır. Ikinci 7ennden Londra'va dogru havala ı önde bayraklar, arkasmda tram yumruklıyan, gardiyanıara karşı nacağı »ırada, karşıdan gelen dığer ı Cnmhnriyetin Anayasası, bilgi ve Kocası nöbette olan 22 yaşındaki Amerikalı kadın. 1 satecrübe sahibi birçok şahsiyetlerin pet takımı, onu takiben yeşil ki gelen hastalar, ellerindeki kazma bır uçakla çarpışmamak için pılot | at mücadeleden sonra kendini sokağa atarak kurtaldıı katıldığı kalabalık bir heyette son lot ve beyaz gömlekli, kız ve er ve küreklerle 15 bin ton toprağı uçağı kenara almak istemiş \e bu «eklini almıstır. Komisyonlarda ve kek sporcular büyük sahayı dol bir ayda atıveraıişler, sonra da gu psnada uçak pıs'ten kayarak kuma Çapkın hırsızhga ozenen 18 yaramının ıkıncı gunu Le\ entte ceOenel Knrnlda, herbiri mükemmel durduğu zaman insan kendisini 19 zel bir saba meydana getirmışler gırmiştir. îngıliz uçağındaki 86 yolşındakı kısa boylu, çehmsız Or reyan etmiştir Bayülkem diyor ki: «Ben bu sa cu aşağı indirilerek uçak tamir ve : birer tasarı hazırlıyabilecek çapta Mayıs gdsterilerinin yapıldığı Mit han Kose, bır Amerıkalı kadına sanıverdi. ha için vasıta, gradyer temin e revızyona tâbi tutulmuştur. Bu » ' Yankesicilıkten sabına! Orhac nsanların görüsleri birbiriyle çar hatpaşa stadyomunda yatagmda saldırdıktan sonra ya Kose, bir başka yen so% du.<tan pısmıştır. Zıt doktrinleri ve sistetn Hakıkatte ise burası Mithatpaşa debilirdim. Ama hastalarım tam rada uçakta bulıınan bazı yabancı kayı ele vermış ve cezaevıne gon sonra. 3 5 vaşındakı erkek çocukleri benimsemis kimseler, karşıhk veya başka bir stadyom değil, Ba bir av sabahın erken saatinden basın mensupları ııçağm kuma gıderilmıştir Hâdise Kurban Bay" Arkası Sa. 5, Sü. 1 de rışını fotoğraf ve sınema makınele , Arkası Sa. 5, Sü. 2 de lı fedakârlıklar neticesinde, mnta kırköy Akıl Hastahanesinin sahaKurban Bayramı, poııs h&disevassıt ve nzlastırıcı formüller üze sı idı. Karşımızdakiler de, bu has rı\le tesbıt etmısleıdır leri bakımından bu yıl hareketh rinde birleşmişlerdir. Prensip feda tahanede tedavı gbren 500 hasta. geçmıştır. Dort gun zarfında şeh • Uarhkları yerine göre faideli veya ] Bakırköy Akıl ve Sinir Hastahk rımizde 19 hırsızlık, 17 yaralama 04 mahzurln olmns, fakat mnhtelif : ları Hastahanesinin Başhekimi Faıavı tesbıt edılmış. ayrıca ikisi uç fıkirlere müsterek bir muvazene ruk Bayülkecn'in verdiği bilgiye kışinin olumu ıle soıiuçlanan 17 sahası hazırlamağa bizmet etmiştir. gore, bu saha 1 ay zarfında hazır \ trafık kazası olmuştur. Yeni Anayasanın tatbikatta geçi lanmış. Keşıl için gelen mtiheni Haznedar cıvanr.dakı trafık ka receğî asıl imtihan, çift meclis rae dısler 15 bin ton toprak hafriyatı j zasmda bır askeıi pıkap, anî olakanizmasına ait hükümlerle alâka yapılması icabettiğini ve bu işin rak önııne çıkan 60 ysş^arındak! lı olacağa benzemektedir. Çift mec de en azından iki üç ay sureceğıMeryem Se7er adh kadma çarpmıs lis mekanizmasının bugünkü siya ni soyieraişler. Başhekim ise, hastır. Meryem ıle kucagında bulunan set nesli hesabına bir yenilik tes tahanesinde tedavi gören 3500 hasbir akrabasının bır haftalık oğlu kil ettiği malumdur. Anayasada, tayı bura\a sahvermiş. Evet, ceNevzat sadme neticesinde ağır suher iki meclis arasında çok daha mıyetimizde ^zır deli, zırzır delı, ; rette yaraianmışlar ve hastahaneahenkli \e istikrarlı bir isbirliği hmzır delı» diye isimlendirdiğımiz ye kaldırılmalarına ;m.ıân kalma duzeni herhalde kurulabilirdi. An kimseleri. Ve duşünun bu hasta' dan olmuşlerdır. cak simdiki sekliyle çift meclis sis larm ehne de kazma, kürek verilOte vandan Bayram munasebe temi pek mükemmel ayarlanmamıs mış Koğu?lannda birbirlerini t'vle Bekır Kınık ısımiı soför, kam olmakla berabcr. önümüzdeki dört Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Mİ veya daha u/un bir müddet 13 yaşındaki çoban zarfında hâdiseler vardım ederse, hükümleri değistirmek zaruretiyle 50 koyunla kayboldu karşılaşılmıyabilir. Kuyucak 28. (Telefonla) llMillî Birlik Komıtesınin bütçe çemizin Karapınar bucağından 13 müzakerelerine ait maddede vaptı yaşlannda Ah adında bir çocuk, İı \e> Temsilciler Meclisinin aynen ıkı gün önce 50 kadar koyunu ot1 Beledıye zabıta< Kurban Ba>kabul ettişi değisiklik de, ihtilâflı latmak üzere dağa götürmüş, faramı munasebetıvlp cnezarlıklar. hukumler arasındadır. 94 üncü kat bir daha evine dönmemiştir. dolduran ve evlerı dolaşarak halmadde, bütçe meselelerinde knkı rahatsız eden dmlecılerle gırişJandarma, koyunlann çalmdıgı mis«onuıı rolünü bâkim plâna çı ve çocuğun da bir cinayete küfban tıği mucadele sonucunda 105 dilen HtZMETE GlRDt Topkapı Em ınonu arasında tesis edılen troley büs hattı, 27 Mayıstan ıtibaren lçFERİDUN ERGtN gıttiği ihtimali uzeriride düfHiak| eıyi vakaliysıak Ksmpa gonder letmeye açılmıştır. Resımde, bir troieybus, dün Lâlelı camıı onunden geçerken gönflüyor. Buna dair Arkası Sa. 3, Sü. 5 te tadır. îesilköy iıava alanında teker lekleri knma saplanan ucak i mıçtir. naberimiz, ikıneı »ahifededir, Anayasanın Karakterleri IMtllMIUIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII Y Ankara, 28 (Cumhuriyet Te du. Sonuncusu ise, Ikıncı Cumleks) Devlet ve Hükumet hurıyetm Anayasa ve Seçim KaBaşkanı Orgeneral Cemal Gur nunu tasarılarının netıceye bagsel'in ıfadesıyle, 1961 yıhnın Kur lanmasıydı. ban Bayramında üç bayram birFılhakika, Kurban Bayramı, den kutlandı. memleketimızde gereğı üzere kut Bunlardan biri, Kurban Bayra lanırken, Kurucu Mechs, Bayramının kendisıydi. Ikincısi 27 Ma mın uç gunü nispî bir çoğunluk yıs Devrıminın ılk yıldönümuy Arkasn Sa. 5. Sü. 3 te Ankara, 28 ( CumhunjetTeleks • Kurban Bayramı dolayısivle, gazetelerin çıkraadığı uç gunde, b»şkent çok hararetli hâdıselere sahne olmu^tur. Kurucu Meclis, yeni Anayasayı kabuf ederek. vapılan bir torenle ilân ptmiştır. (Bu hu Arkası Sa. 5. Sü. 5 te el ele, omuz omuza kutladık ııı ıını rrımtif ııııııtı ııııııı 1 tıııııı ıı 1 istanbul'un fethinin 508. yıldönümü Bütün Turk Milleti özgür olmanın muiluluğu içimk ak Jkvnm gününün heyecanını çoşkunlukla birdefa daha yaşadı | Bir ingiliz Iğdır'da eski D.P. Uler yolcu uçağı beyanname dagıttüar | pistten çıktı YSksek Adalel Divanı bugun çalışmalarına devam edecek verilmiyor Akıl hastaları spor gösterileri yaptılar Kurban Bayramında polise fazla iş düştü Bir Amerikalı kadının evine giren genç çapkın hırsız taslağı yakaiandı .. * Kurban Bayramında 105 dilenci toplandı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle