12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29 Mayıs 1961 CUMHURtYET BE$ Bu latırları Başbakan Yardımcı BasUrafı 1 inei ganııede Ba«tarafı 1 mei «ahifede Baştarafı 1 inci sahifede sında devrimi hazırlayan teşekkül sı ve Devlet Bakaaı Fahri özdilek bileceklerdir. ile Anayasayı tamamlamağa ve ler yer alıyordu. Ordu, Üniversi «AnıtKabir» deki özel deftere yaz 2 tnceleme geziıi yapacaklaı* milletin karşısma akyüzle çıkma te, basm, gençlik. polis ve jaa dığı anda merasim bölüğü tarafın la, ticarî temaslarda bulueacaklar ğa ç/alısıyordu. darma.. Her aırada 27 kişi 27 Ma dan havaya ateş edildi. Devrim yine öncelikle döviz ve çıkış izni sembolleştirerek, yolunda vücutlarmı bu ulusa ar alacaklardır. Kurucu Meclis Anayasasının 34. yısın mânasım mağan eden şehitlerimizin kabr maddesinde «Kurucu Meclis, Ana bütün milletin huzurundaydılar. 3 Seyahat dövizi alacaklar iyasa ile Seçim Kanununu en geç Saat 8 de Üniv«;rsite bahçesinde ziyar^t edildi. çin emniyet soruşturması devam Gençlik, üzerinde «Kardeşçe edecektir. Ancak, işlemlerde 27 mayıs 1961 tarihine kadar ta toplanan ve yürüyüş düzenıne gebir İzmır, 28 (Telefonla) Wilburt asiyle yakalanarak tevkif edilmiş mamlar. hükmünü vaz'etmiştir. Bu çen kıt'aııın içinde bulunmam ha mutlu yarınlara Hakimiyet Miî güçlük çıkirılmjyacak, pasaportlar tir. letindir» yazılı bir çelengi Fahri en kısa zamanda verilecektir. B. Martın isimli Âmerikalı bir hahüküm yerine getirilmekle, Millî kikaten bahtiyarhktı. Yağız bir Hâdise şehirde genis alâka u Birlik Komitesi ve Temsilciler Mec yüzbaşının komutu ile kıt'a Vatan Özdilek'e verdiler. Özdilek de bu va eri, Arefe gecesi içkili vaziyet4 Basm mensupları döviz alyandırmıştır, Ankaradaki Tuslog lisi üyeleri, ileriki yıllann iktidar Caddesine doğru hareket etti. Bir çelengi konuşmalarm yapılacağı madan hemen pasaport alacaklar te Birinci Kordonboyu'nda gezer Kumandanı Tuğgeneral Henry ve muhalefet mensuplarına. Ana tatil sabahının erken saatleri ol kürsünün önüne koydu. ve yola çıkabileceklerdir. ken, Denizcilik Bankası önündeki Newcomer de îzmire gelerek alâtstiklâl marşının. bandonun eş yasaya uymanın örneğini vermiş m a s ı n a rağmen bütün yol güzer5 " Çesitli memleketlerle anTürk bayrağmı çekip yırttığı iddi kahlardan izahat almıştır. oldular. gâhı yüz binlerce vatandaşlarla liğinde hep bir ağızdan söylenme laşma yoluna gidilerek, vize muasini takiben, saat 11.23 d» Başba' fiyeti sağlanacaktır. Bu memleket «*• Kurucu Meclisin asıl görevlerin dolmuştu. pencerelerd'in, balkonlardan eller sallanıyor; avuçlann karşıhklı olarak, vıSeçim Kanunu idi. Kastamonu'da bir Ame Toprak altında kalan 3 den biri teferruatı bildirildiği Daha ıçı patlarcasına geçen kıt'a alkış kan Yardımcısı Özdilek 27kürsüye vatandaşlan, kalmadan gidip gelegeldi. Devlet Başkammn Mayıs zeye lüzum önce de üzeVatan Caddesine gi dolayısiyle yayınladığı mesajı o bileceklerdir. re, bünyemize en uygun seçim sis ianıyordu. rikan askerî uçağı yandı ameleden ikisi öldü olan kıt'a kunurken, heyecan ve alkışlar son temi olarak, Briand Sistemi kabul rince, genişiiği fazla Kastamonu 28, (Telefonla) CuBingöl 28, (Hususî) Vilâyetiedildi. Çoğunluk sistemi ile nispi binlerce İstanbuüuyu yararak geç haddine ulaşıyordu. ma günü Devrekâni kazasının 28 mizin Kiği ilçesinin Osmanuşağı Daha sonra siyası partilerin ilerı *'n ort.> ' huiunan bu si", mek mecburiyetinde kalmıştı, o küometre kuzeyine, Sinopa git köyünde meyilli bir arazide ev mekte olan tek motörlü bir Ameri yapmak için temel açan ameleler temin mahzur veya faydalarını, tırada yaşlı bir şahıs hançeresıni gelenleri günün anlam ve önemini | yırtarak «Varolun, bize bugünü belirten birer konuşma yaptılar. kan askeri uçağı, mecburi iniş yap den üçü toprak kayması neticesin ilerdeki tatbikatı gösterecektir. mıştır. Uçakta bulunan üç Ameri de temel altında kalmıstır. Bun îeni Anayasamız da kabul edildi I gösterdiniz» diyerek bağırdıktan Devrim gazilerinden ve Temsilciscnra gözyaşlarmı silmeğe başla ler Meclisi üyesi Hüseyin Onur, kalı, hafif yaralı olarak kurtulmus lardan Celil Sümen ile Rıza Sevil Bastarah I meı s;lııftl Meclisin ikinci görevi Anayas Bu kıt'aııın içinde bulunma • Ey Atatürk! Kafa, kol. eövde ve yonetine bindirdiği birçok kimsey lar ve uçak yanmıştır. mis adındaki şahıslar ölmüs, Ha • idi. 25, 26 ve 27 mayıs bayram gün dı. nın mutluluğunu hemen hemen bacaktan vazgeçtik, fakat eserleıin Taksim'de gezdırdiğı sırada rady* san Sümen ismindeki şahıs da a leri, kesif bir mesai göstermck herkes bir kere daha anlamıştı. den vaz^eçeınıyeceğız». şeklir.deki törün suyu bitmiştir. Yolcular a ğır yarah olarak güçlükle kurta retiyle, Kurucu Meclis, yeni A Çoğunun gözleri yaşarmış, mırıl sözlerine Devrim şehitleri için yaz rasında b'ulunan Ömer Taşkan. rac rılmıştır. yasamızı kabul etti. danırcasına «Siz de var olun» de dığı şu şiiri ekledi : yatöre su koyduktan sonra kam Kanunun oylaması Devrimin yıl< mekten k°ndilerini alamamışlardı. «Ey Turan Emeksizim. Nedimim, vonete atlamak isremış, fakat bu dönümü olan 27 mayıs 1961 cumar Yürümekl Kalmazım, sırada vasıta hareket ettiği i?m bir türlü bitmiyen e tesi günü saat 9.30 da yapıldı. Gı: cadde, her adımda daha çok kalaEy benim ideal kardeşlerim, arka tekerleklerin altında kahp ö çen yıl aynı saatlerde bütün mil bahklaşıvcr. alkış ve taltif sesleri şehit kardeşlerim, müştür. let, çiğnenen Anayasamızın kurta gittikçe artıyordu. Merasim yeriFuat Kömür isimli şoför de 55826 Kalkın görün bugün de sizin rılışmdan ve başarılan ihtilâlder Siyah Beyazklar ilk Bastarafı l ınci sahifede doğan sevinci paylaşıyordu. Bir yı ne gelindıği zaman nice zamandanyamnızdayım, sayıh taksi ile Florya vîrajmı döberi bu kadar uzun bir yürüyüş devreyi 51 mağlup nerken fazla süratten kaldırıma vam ettiğinden sokaklarda asker sonra ise. çi^nenemiyecek bir yen Fakat ne yazık sız yücelerde yapmamış olan arkadaşlar haklı ler devriye gezmektedir. llçe ile Anayasa millete sunuluyordu. bitirdiler ben hâlâ hayattayım. çıkmış ve oradan geçmekte olan 65 olarak yorulmuşlardı; fakat güŞükriye Yapıcılar, telefon İrtibatı ancak bugün sağSiz de gülün biraz, bugün sizin yaşlarındaki NewYork, 28 (AP) Beynel lanabilmiştir. Durumu haber alan Yeni Meclis binasının muhteşerr: nün ehemmiyeti ve etraftaki vagününüz. Sıddık Yapıcılar, Nuran Uçan ve milel futbol tumuvasında bugün hâmile 27 yaşlarındaki Özcan KoVali ve Emniyet Müdürü hemen salonunda, 295 Kurucu Meclis üye tandaşların içten gelen coşkun teHakikat oldu bakın hürriyet Bangu ile Beşiktaş takımlan arasinden 262 si yer almıştı. Kordiplo zahüratlan bu yorgunluğu bir iç Iğdıra hareket etmişlerdir. idealiniz. çak ile 4 yaşındaki tlhcm Koçak'a sında oynanan maçın ilk haftayhuzuruna jeviriyordu. Hürriyet diye diye soldu güzel çarpmıştır. 5 kişiyi birden yaralı Igdırdan gelen haberlere göre matik, askert ve mülkî erkân ve mında Brezilya Bangu takımı Be diğer dâvetliler kendilerine ayrı teniniz.» yan taksinin şoförü yakalanmış, y; yeni tevkifler olacaktır. şiktaş'a 5 gol atmış devre 51 Berası ağır olan Özcan, tedavi altına lan yerleri doldurmuşlardı. Köylü Merasim kıt'alarının en başmda A.P. liderlerfnin ifadelerlnin AnıtKabir'dekı tören öğleden şiktaş'ın mağlübiyeti ile aona eresnaf, memur, subay, işçi ve kadı da yin e bizîer vardık; sanki her sonra saat 14 e kadar devam etti. almmıştır. ahnması bitti miştir. İkinci devrede Bangu 1 Diğer trafik kazalarında da 13 niyle, her sınıftan insan, yaşadıkça gün eğitim yapmıs gibi şeref tri Ankara Valiliğinin düzenlediği taAnkara, 28 (CumhuriyetTelekg) gol daha atarak maçı 61 kazankişi muhtelif yerlerinden yaralan bağlanacakları ana kanunlannın mıştır. Bangu turnuvada şampiyon Bir süre önce Adalet Partisi kabul anında hazır bulunmak iste bününün önünde dimdik, günün şıt araçları gösterileri, jetlerın fi mıştır. ehemmiyetini bir daha idrâk ede lolar halinde yaptıkları hareketler namzedi gösterilmektedir. nin yayınladığı bi r tebliğdeki bir Ysralananlar ği içindeydiler. rek geçtik.. Şeref ve seyirciler ve helikopterlerden atılan dövizcümlenin Kurucu Meclis m&nevi Bavramın ikinci günü Ortaköyayağa lerle, öğleden sonra da günün heHava, Deniz ve Kara Kuvvetlerı tribününd°ki vatandaşlar şahıiyetini küçük düşürücü gödeki büyük çmar agacı altında biı rüldüğü gerekçesi ile Ankara Cum nin kumandanları yanında olduğu kalkmışlar, el ele, kol kola. omuz yecanı devam etti. yaralama olayı cereyan •'tmistir. omuza gelînerek yapılan devrihuriyet Savcılığınm yaptıgı hazır halde Gürsel, locasında göründüğü Gece, 19 Mayıs Stadyomuna gi Yılmaz Tanık ismindeki 16 ya.jlakıt'asını den bütün yollarda insan seli akı rındaki genç, çınarın altından fe'elık tahkikatı ve parti genel kuru zaman, bütün hazır bulunanlar, a min semboüze edilmiş Bu çılsmca alkışlıyorlardı. Terine ka yordu. Ankaralılar, bu ulusa bu çerken eski bir husumetten do'.ayı lu üyeleflnin ifadelerinin al.nma yakta kendisini alkışladılar. safha, B.B.C. nin televizyon, Basın rışmak üzere olan gözyaşlarını si devrimi kazandıran Harb Okulu arası açık bulunan Ahmet Kerpe Baştaratı I ıncı sahitede sı tamamlanmıstır. Yayının filim alma ve foto muha len bir arkadaş, «Hiç bu kadar al öğrencilerinin gösterilerini ve yur ten ve kardeşi Sadettin Kerpeten geç vakitlere kadar burada toprak Bu konu ile ilgili gerekli evrak la meşgul oldular. Bütün hırsları Ankara örfi Idare KuraandanhSı birlerinin makineleriyle tesbit edil kıslanmamıştım bundan böyle al dun dört bir köşesinden gelmiş ile karşılaşmıştır. Eski husumetin kıslanacağımı da zannetmiyorum» folklor ekiplerini seyretmeğe koşu tazelenmesi nı bir an Qnce toprağı kaldırmak na teslim edilmiştir. Tahkikata ö r di. yüzünden münakaşa çıktığı sırada Sadettin, ke<ici bfr için kullandılar ve açık havadan fi tdare Kumandanhgınea yordu. gizli GÜRSEL TARtHİ KONUŞMASIN1 diye söylendi. faydalandılar. Onlar için gayet gü olarak devam edilecektir. Ankara Valisinin töreni açısını cisimle Yılmazı boynundan ' ?ra YAPIYOR 27 Mayıs şeref kıt'asmm geçidi zel bir meşgale oldu.» Başkanlık Divanında, Kâzım Or tamamlanmıstı. Simdi ben de kıt mütaakıp, Muhafız Alay Şeref Kı lamıştır. Yılmaz, kaçtığı sırada da tempolu bale Ahmet, tabanca ile dört el ateş etDün, Bakırköy Akıl Hastahanebulunuyordu. Orbay: «OturuBir Amerikah kadının bay açıyorum, Yüksek Kurucu Mer amdan ayrılmıs, bizleri alkışlayan tasının 5.000 gösteriler, askerî Ordu miştir. Çıkan kurşunlar, Yılmara Türk sinin spor «enliklerinin yapıldığı vatandaşlarımız arasma karışmış sinin yaptığı mu gündü. Başta Vali ve Belediye Bas evine giren genç çapkın lisin dünkü kararına uygun ola tım. Onlar gibi geçen Mehmetçik sunun kahramanlığının yanısıra sa Isabet etmemiş, fakat ordıian geçen Muhüs Hiçdurmaz, kasığından akanı Tümgeneral Refik Tulga ve rak, Anayasamızı Kurucu Meclisin leri, Üniversite öğrencilerini, es natkâr ruhunu da ortaya koyuyor ğır surette yaralanmıştır. eşi ile Garnizon Kumar.danı Tuğ hırsız taslağı yakalandı açık oylarına sunuyorum.» dedik naf teşekküllerini alkışhyor, ara du. Diğer yaralama olaylannda da general Faruk Güventürk olmak Harb Okulu öğrencilerinin Gazi bağırıyor Baştaratı l ıncı sahıtede ten sonra, soyadı sırasına göre, ü da bir «varolun» diye üzere bine yakm dâvetli, bu spor Eğitim öfrencileriyle beraber du 19 kisi muhtelif yerlerinden yaralariyle birlikte bir Amerikah ka yeler oylarını kullanmağa başladı dum. Geçen ben olayım veyahut zenledikleri «27 Nisan • 27 Mayıs» lajıarak tedavi altına ahnmııjlsrşenlilkerini takip etti. diğer bir kardeşim olsun el •»le, kol nkocamn bir gün önce taşındığı lar. tablosu o günlerın heyecanını can aır Hasta sporcular, dâvetlieri leMillî Birlîk Komitesinden Ekrem kola. omuz omuıaydık; içimizdfn landırıyordu. Bu arada Devlet ve 2 kath müstakil eve apdesthane ölümler lâmladıktan sonra, onlar için pageçerek bagırıp alkışlamamızda girmiştir. Aşağı Acuner ilk oyu atarken alkışlandı. Hürriyet meydanında 27 tfayıs rola olan «en kıymetli hazinemiz, penceresinden hep beraberlik hişsi mevcuttu, ar Hükiirnet Başkanı Cemal Gürsel'e tsmet tnönü'nün oy atışma, bütün akhmızdır» sözünü bir kaç defa katta bulduğu 5 paket «Winston» hazır bulunanlar alkışlarla katıldı tık kardeş kardeşi vuramadı; çün bir gümüş plâka armağan edildi. münasebetiyle sen]ikla.f yapıldığı Ankara, daha sonra 19 Mayıs sırada Ruhsar Zıh isminde 30 yaştekrarladılar. Bir konuşma yapan sigarasını ve bir manikür takımt lar, Baskan Gürsel'in oyunu, onun kü artık aramızda kardeşi kardeşe Stadyomundan gelen davul, zurna larıcdakı bir kadın, hav»y« atılan Bayülkem, uzun yıllardanberi te nı cebe indiren Orhan Köse, mü adına Osman Köksal kullandı. Oy vurduracaklar yoktu.. ve alkış sesleriyle bu mutlu günü fiseklerden korkarak fenalık geçir davi gören, fakat iyileşemediği i teak.ben yukan kata çıkmıstır. lama, alkışlarla sona erdikten sonKahraman ordumu unutulmıyacak anılar arasına ypr miş ve kaldırıldığı Guraba HastaYatak odasına girdigi zaman, ra, Meclis Başkanı Kâzım Orbay, çin aileleri tarafından da kabul hüngür hüngür ağlayan yaşlı bir leştirdi. Geride sadece o günür hanesinde ölmüfttir, olunmıyan hastaların, spor, mü bir deniz onbaşısı olan kocasının sık sık alkışlanan bir konuşma yap kadın dayanamıyor, bayrak taşıSadık Çakır ismindakl bir genç zik, resim ve diğer meşguliyetler Anadolu Kavağında nöbette olma tı. Orbay, yıllarca süren haksızhk yan Mehmetçiğin yanma koşarak heyecanı, sevinç gözyaşları ve bıle iyiliğe doğru gittiklerini söyle sı dolayısiyle tek başma uyuyan ve zulüm kâbusundan milletçe kur ona yardım ediyor, bu sırada da gürlük İçinde yaşamanın mutluln de Tuzla'daki jeep fabrikasının ba rajında suya girmiş, fakat y ü n n e di ve dedi ki: «Eskiden hastahane 22 yaşındaki Amerikah kad:m gor tuluşun yıldönümünde kabul edi «Yasasın Türk anneleri» nidaları ğu kaldı.. bümediği için boğularak ölmü§Ankara Hukuk Fakiiltesi nin en büyük cnasraflarından biri müştür. Amerikah kadın. Orhan len Anayasanın millete uğurlu ol ortalıÇa yayılıyordu. 6 7 yaşlatür. ögrencilerinin protestosu cam parası idi. Koğuşta oturmak Köse'njn alt kata Eİrip dolaştığını masını temenni ettikten sonra, rında bir erk»k çocuk, babasının Ankara, 28 (CumhuriyetTeleks) tan sinirlenen hastalar cam kırar duymuş, fakat kendisine bir za Oürsel, Cumhurbaşkanhğı locasın omuzlarmda resmi geçidi seyredi12 kilo afyon bulundu Ankara Hukuk Fakültesi öğrenlardı. Fakat kendilerini meşgul e rar gelmesinden korktuğundan se dan tarihi konuşmasını yaptı. yor, «Yaşa» diye bağırıyor; sonra cileri 27 Mayıs törenine iştirak etKastamonu 28, (Telefonla) decek işler tcmin ettikten sonra sini çıkarmamış, «Ne calarsa C»lda babasına dönerek «Baba bea memişlerdir. Bilindiği gibi bir sü Devrekâni kaıasıncU afyor» alıaGürsel, cHepimizin oylannı ittihastahane bu masraftan kurtuldu. «ın, tek bana dokunmaıın» seklinde asker olacağım değil mi?» diye re önce Ankara Univeraitesi Sena verişi fakla üzerinde toplıyan bu Anayayapmakta olup yakalanan Geceleri uyku Uâeı ile uyuttuğu de düşünıjıüjtür. aanın mutlak kusursuz olduğunu soruyordu. togu irotihan tarihlerinin ileri alın Ahmet Sönmez'den sonra, Ismail muz hastalarımiEi limdi tsp oynaOrhan Kb'ıe, kısa Mr tereüdütResmi geçidi, şeref tribününde ması konusunda Fakülte Yönetim Yaşar isminde bir şahsın evinde tıp yorgun bir hale getirdikten ten sonra Amerikah kadının yata iddia »tmiyoruz. Fakat Türk milletinin yararına ne düşünebiliyorsak selâm durarak seyreden kuman Kurullannı yetkili kılmıştı. Hu yapılan aramada da 12 kilo afyon sonra ilâçsız uyutuyoruz.» |ına girmek istemiştır. Derhal ya hepsinin bu kanunda yer aldığı da danların başmda da Vali ve Be kuk Fakülteıi Yönetim Kurulunun ele geçirilmiştir. Suçlu yakalanMüteakıben Şağlık Müdürü ve tağından fırlıyan Ameri'csh kadm, bir hakikattir.» diyerek yeni Ana lediye R«isi Tulga bulunuyordu. imtihan tarihlerini değiştirmeyişi mıştır. Vali de birer konuşma yaptılar. çocuğunu kaptığı gibi evden kaç yasanın şeklini çizdikten sonra bir Vatan Caddesinde yapılan muh üzerine Hukuk öğrencileri 27 MaDaha sonra servis hemşiresi Ay mağa teçebbüs etmistir. Fakat Or asırdan beri Türk milletinin hürriMillî ljg teşem tören bütün yurtta olduğu yıs tören alayına katılmamışlardır. şe Savun'un idareslnde yasları 20 han Köse tar.ıf ndau yakalanmış yet mücadelesi uğruna harcadığı (Baştarafı 6 tıcı sahifede) ile 60 ı bulan 500 hasta beden eği ve aralarında bir mücadele başla emeklere katılarak bu mücadele gibi tstanbulda da büyük coşkunfırsatların değerlendirilemeyişi ne devam nin son safhasını kapamak şerefini luk içinde kutlanan 27 Mayısın bitimi gösterileri yaptılar. Tabi! bu mıştır. Bir saatten fazla münasebetiyle ticesi 0 0 berabere bitti. Orhan Kurucu Meclisin kazandığını söy rinci yıldönümü arada yanındaki arkadaşına kızan eden mücadele sırasmda Hakem: veya yorulup harekete katıknı Köse, bütün iç çamaşırlarını par lemiş, «Sarfettiğiniz mutlu emek hazırlanan şumullü programın saMehmet Ugurıgy yarı lerden ötürü sizleri takdir ve teb dece bir safhasıydı. yanlar da mevcuttu. Gösterilere çahyarak Amerikah kadını Takımlar: katılanlann ekseriyetini erken bu çıplak bırakmıştır. Neden sonra rik ederim.» demiştir. Işte 27 Mayıs büyük devrimini, Baştarafı 1 inci sahifede K. Paşa: Hâzım Yılmaz, Senama veya eroinmanlar, alkolikler kadın, bir fırsatmı ve yakalıvarak Sık sık alkışlarla karşılanan Gür Türk Ordusu, Türk Gençliği teşkil ediyorlardı. Gösterileri ero çocuğunu kucağına almış ve üzetütün Türk Milleti el ele, kol ko sustaki haberlerimiz diğer s ü t u n dat Adnan, Ozcan. Febmi Cosinman hastaların yaptıkları kule rinde sadece bir kilot olduğu hal sel'in konuşmasmdan sonra Meclis a, omuz omuza, büyük bir mut l a r d a d ı r ) . Üç günde cereyan eden kun, Ahmet, Bıdvan, Argun, Yılmaz. takip etti. Onda n sonra dâvetlile de saat 03 de kendisini sokağa at Başkanı Orbay, Meclisin 8 haziran uluk içinde böyle kutladı. Tekrar hâdiseler ş u n l a r d ı r : perşembe günü saat 10 da toplan26 mayıs 1961 c u m a : ri heyecandan heyecana sürükli cnağa muvaffak olmuştur. A. Ordu: Ibrahim Nevzat , Rüş;ekrar hepimize kutlu olsun. Yeniden tesbiti istenen bina ve mak üzere 10 günlük tatile girdiğiyen bayrak, çuval ve yumurta yaErol DALLI arazi vergileri nisbetleri üzerinde tü Reşat, Aydoğan, Muzaffer Âmerikalı kadın, derhal 3 kapı ni bildirdi ve böylece tarihi oturışları yapıldı. Arif, özgenç, Burhanettin, Melih, Temsilciler Meclisi ile Millî Biriik Özgen. ötedeki komşusunun kapısını çal ruma saat 9.45 te son verildi. Ankara'daki mnhteşem tören Bilhassa voleybol ve basketbol mıştır. Gene Amerikah olan komKomitesi anlaşmaya v a r a m a m ı s Oylamada hazır bnlunan ve Tekin ZEYBEKTEKİN Ankara, 28 (CumhuriyetTeleks) lardır maçlan gorülecek mükemmeliyet sulannın aüe reisi, karşısındakini bnlunmıyanlar Izmirspor 88. dakikada galip Dikkat. dikkat.. P.adyolarmızın te idi. Hakemsiz olarak oynanan kucagyıda oğlu olduğu halde çıpİmar ve îskân Bakanı Rüştü Ankara, 28 (CumhuriyetTeleks) îaşına geçin. Bir dakika sonra gü Özal, İskân Kanunu hazırlıklarının Berabere bitmesi gereken bir bu maçlarda, hastaların spor kai lak ve fevkalâde heyecanh göîzmirspor, delerine gösterdikleri riayeti, bu rünce hayretler içinde kalmıjtır. 27 mayıs 1961 cumartesi günü ,'endiğiniz Türk SiBhlı Kuvvetle t a m a m l a n m a k üzere olduğunu ve maçtı!.. Î!k devrede Anayasasına rinin sesi.» Karagümrük branşta şöhret yapmış bulunan Amerikah kadını içeri alarak te tkinci Cumhuriyet pek yakında Temsilciler Meclisi ikinci devrede ige sporcularımızın cömelerini ve ör selli etmiş ve uyanan ev halkı da Kurucu Meclisin 295 üyesinden 262 Tamamı tamamına aradan bir Başkanlığına verileceğini söylemiş baskılı oynamışlar ve birer de gol si oy vermiştir. Oylarını vermiyen güneş mevsimi ve bir kar mevsi tir. Hâlen y ü r ü r l ü k t e olan İskân atmışlardı. nek almalarını gönül arzu ederdi. kendisine giyecek eşya vermiştir. 33 üye arasında vazifeliler, izinlitzmirspor kollektif bir takım o28 yaşlarında bir hasta kızın oKanunu, 1934 yılında meriyete girÖte yandan Amerikah kadını e ler, hastalar ve Meclise gelmiyen mi gelip geçmiş, fakat, Ankaralı miş ve o tarihtenberi 17 defa tadi larak gözüktü. Kalecisinden forvekuduğu Vatan. Atatürk ve Toprak lar anılarmdan bu sesin. ak devrivazifesini şiirleri bir çok dâvetlinin gözle linde n kaçıran Orhan Köse, der ler de bulunuyordu. Ancak C.H.P. min sesinin çıkmadığını, o bir ulu lâta uğramıştır. tskân K a n u n u n tine kadar hepsl de rini yaşarttı. Bu genç hastayı Vali hal giyinerek 2 katlı evi terket Genel Başkanı tsmet tnönü, izinli sun siyasî ve iktisadi hayatını uçu getirdıği yeniliklerden en önemlisi bir kaç hareket harîç tam mânasiyle yapmışlardı. Bilhaısa iki ve eşi tebrik etmekten kendisini mi?tir. Orhan Köse'nin kan ter i olmasına rağmen oyunu kullanan •uma «ürükliyen, soysuz ve şuur ş u d u r : çinde bulunması ve telâsh hali. yegâne üye idi. C.K.M.P. lideri OsHariçten y u r d u m u z a gelerek ı» açıklar vasıtasiyle yaptıkları akın alamadı. Levent caddesinde mahalle bekçi man Bölükbaşı Ankarada bulun uz diktatörl«re ve dünyaya, yap kâna tâbi tutulan göçmenlere e v larda Izmirliler oldukça bajarılıyDavul, zurnanm refakatinde ka sinin dikkatinj çekmiştir. Süphe duğu halde Meclise gelmemiştir. ıkları heyecan dolu sevinç gözrakucak yapan hastalar zevkle, üzerine Or'on Köse'nin ceplerini Yeni Anayasaya da oy kullanmı yaşları dolu törenlerinde ve eğlen velce bedelsiz olarak verilen ara dılar. Karagümrük ise iki yan hafının heyecanla seyredildi. Bilhassa bir araştırmış ve 5 «Winston» sigarası yanların ekseriyetini C.K.M.P. li ecelerinde bir kere daha göstermiş ziden, yeni kanuna göre, para ahsayesinde jyi dayandl ve ikinci birlerine kündeatan , köprüye ge ile cnanikür takımını bulmuştur. deri Bölükbaşının yakın arkadaş lerdir. Dün Ankara. ölümsüz Ata nacaktır. Deviet Personel Daıresi, memur devrede ofanşif oyunu ile tzmir ın izinde olmanın gururuna öztiren iki güreşçi hasta çok alkış Fakat Orhan Köse, 5 «Winston» si lan teskil ediyordu. gürlük içinde yaşamanın heyeca m a a ş l a r ı m yeniden ele almıştır. kalesini âdeta şut yağaıuruna tuttopladı garası ile manikür takımını, otoOy vermiyen 33 kişi şunlardır : ma ve bövle bir mutlu günün Personel dairesinde kabul edilen tu. Fakat kale önünde kaçan ve Sıra, futbol maçına gelmişti. Sa büste tanıştığı bir Amerikah kaCemal Madanoğlu (tstanbulda /erdiği sevinç gözyaşlanna sahne prensiplere göre, barem içi ve dı kaçırılan sayısız fırsatlar ve niharıkırmızı ve Siyahbeyaz forma dının kendisine hediye ettiğini ileşı ü c r e t l e r eşit hale getirilecektir. yet son dakikalarda yenilen hig larla sahaya çıkan takımlarin ha ri sürmüşse de, mahalle bekçisini vazifeli), Sadık Aldoğan, Fuat Ar !du. Memlekette ağır endüstriyi ve olmıyacak bir gol Kırmızısiyahlına, Osman Bölükbaşı, Kadircan kemi de, aynı hastahanenin hastaSabahın erk^n saatlerinde çocu bu arada otomobil endüstrisini îarı puandan etti. ikna edememiştir. Işin çatallaştı Kafh, Tevfik Kâmil Koperler, Ahlanndan Maikoç idi. fki devre have Yusuf ğu, genci ve ihtiyarı. kentlisi ve plânlıyacak, organize edecek îlk golü Tuncay attı, 24. dakikalinde oynanan maçta Sarıkırmı ğını farkeden Orhan Köse. bir de met Oğuz, Seyfi öztürk, ölçüde yürütecek bir kendisini Levent karakoluna ?ö Kemal Tengirşek, Doğan Avcıoğlu, öylüsü Ankara caddelerinden Ata gerektiği da Mustafa beraberliği temin etti, zılı takım iki güıe] gol atarak saDevlet Bakanhğının ihdası buguntürmemesi için mahalle bekçisine Avni Basman, Nihat Reşat Belger, ıın kabrine uzanan yollan doldurdevre böyle bitti. hadan 20 galip ayrıldı. Ankara, baştanbaşa lerde kuvvetle muhtemel görül 10 lira da rüşvet teklif etmiştir. Hakkı Kâmil Beşe, Lütfi Biran, muşlar ve tzmirspor galibiyet golünü 88. Futbol maçının devam ettiği sıayraklarla doranmış. genis cad mekte ve bu hususta gerekli hazır dakikada tbrahimin pasmdan ErO da para etmeyince kaçmağa Fethi Çelikbaş, Necati Duman. Sar a d a vuku bulan bir manzara dâdeİere 27 Mayıs devriminin an'a h k l a r a baslanıldığı söylenmekte gun'un ayağiyle kazandı. Maç da it Erdinç. llhan Esen. Tekin Fırat, vetlileri çok güldürdü. Siyahbe kalkışmıştır. mmı belirten dövizler asılmıştı. dir. 2 1 Izmirsporun galibiyetiyle bitti. Komşu aüe reisi ile beraber ku Cevdet Kebeloğlu, Şemsettin Gü : . Kara Kuvvetleri uçakları alçakyaz takımm kalecisi iki gol viyin27 Mayıs 1961 C u m a r t e s i : naltay, Müin Küley, Orhan MerHakecn: Ali Timur. ce, karşı taraf;n iki kişi fazla oy cağında gene çocuğu holduğu halGelir vergisinde ve k u r u m l a r sinli (yurt dışında vazifeli), Zekâi an uçusl'ir yaparak halkı selâmtzmirspor: Seyfi Erol, Şevket • nadığını söyledi ve Sarıkırmızılı de Âmerikalı kadın. 100 metre övergisinde yapılan tadillerin tesiOkan. Hüseyin Otan, Mazhar Öz ıyor. dövizler atıyordu. Aykut, Orhan, trfan Mustafa, bir oyuncuyu kaleye koyduktan tedeki Levent karakoluna geldiği Alay, saat 8.45 te Cebecide, kan rinin vatandaşa inikâs etmeden ve Ergün, îbrahim, Nedim, Rahmi. kul. Mustafa Sirmen, thsan Soyak, niden gözden geçirileceğine dair sonra keDdisi de oynamağa başla z.man. Orhan Köse'yi orada bulMümtaz Soysal, Saadettin Tokbey, ı cuma olaylarının sahne olduğu Maliye Bakanınm bütçe müzakere Karagümrük: Sümer Gökçen, d. Bu suretle Sarıkırmızıhlar 10. muştur. Bedrettin Tunçel. Ragıp Üner .'erde dizildi Böylece Atanın dizi leri sırasmda teminat vermeşine Özcan Bilgin. Kadrı, Nihat Do Siyahbeyazlılar ise 12 kişi olmuş Kara kuru ve çirkin bir delikan (yurt içinde vazifeli), Cemal Yıl iibinde ve devrim şehitlerinin rağmen, Hükümetçe hâlâ bu konu ğan, Cengiz, Tuncay, K. Ali, Zetu. h olaa ve Giiltepe Mektep sokak dırım. }şııcunda and içecek gençlik, or da bir tasarı getirilmemiş olması kâi. Saat 10.30 dan 12.30 a kadar de 18 numarada oturan Orhan Köse, du ve halk saat 9 da büyük bir üzerine, Temsilciler Meclisi üyeleA. TÜCELMAN Yeni Anayasaya oy kullanan 262 leyecanla ve vakur bir vam eden spor şenliklerinden son Amerikah kadının evvelâ kendisişekilde rinden D ü n d a r Soyer, bir sözlü sora dâvetliler, resim, dikiş, çorap nı birlikte yatmgğa dâvet ettiğini, kişiden ikisi müstenkif kalmış, kıyafetleri ile vüriivü ru önergesi vermiştir. Ordu maçımız ve bebek atölyelerini şezdiler. Bu fakat sonradan vaîgeçtiğini ileri 260 ı lehinde oy kullanmıştır. Müs ;e geçti. Kurtuluş alanı, Ziya Gök28 Mayıs 1961 P a z a r : atölyeler hastahanenin ihtiyacım sürmüşse de. sonradan iddiasın tenkif kalanlardan biri Devlet Baş îlp caddesi, Hürriyet sianı. Gazi (Baştarafı 6 ncı sahifede) NATO'nun Türkiyeye yapacağı karşıladıktan sonra, diger saŞlık dan vazgeçmiştir. Levent karako kanı kontem'anından temsilci olan Mustafa Kemal B'.ılvan Tandoğan ten sonra solbeke çarparak kaleOrhan Köprülü ile Odalar Temsil alanı yolunu takip eden alay çıl yeni yardımları tesbit etmek ü z e ye girdi ve bu şekilde ordu takımüesseselerine de siparis alıp iş lundaki nöbetçi polis Orhan Kösere haziranda bir heyet memleke yapmağa başlamış. ye. •Çapkın hırsızlığa heveslen cisi Yekta Karamustafaoğlu'dur. gmca alkışlanıyor. ç,çBk ve konfe t i m i / e g e lecektir. NATO devletle mımız yegâne golünü kazanmış olBize iyi bir gün geçirten. has nıeden aynada suratıns baksana» j tı yagmuruna tutuluvordu. . r i U 2 m anlarından kurulu bir heyet du. Bundan sonra takımımız dataları meşguliyetle tedavi etmek demiştir. I Saat 10.50 Bu mutlu gunün ya Türkiyenin iktisadi şartlarını genis ha ziyade defansa ehemmiyet vesuretiyle güzel bir yol tutan hasNöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinratıcıları, Mıllı Bırhk Komitesinin, bir açıdan inceliyecek ve gerekli rerek ealıştı ve sahadan 1 0 gatahane başhekim ve mensuplarını de ilk sorgusu yapılan Orhan Köuyelerı. Bahanlar, Temsilciler Mec : yardımın miktannı tesbit edecek lip ayrılmaîa muvaffak oldu. tebrik etmekten kenrlimizi alama se, tevkif edilmiştir. lisi üyeleri. Türk Silâhh Kuw«t tir. FINAL MAÇLARI Takımımız, Dttnya Futbol Şamlerinin yüce kumandanları, Üniö/er ÖZTEP dık. K. Siyasî partilere, spc( kulüpleri Baştarafı 1 inci sahifede versite oğretim üyeleri Atanın hu. ne ve sosyal amacı olr.uyan rier pivonasının final maçını carsamkeze, ıhraç talebiyie gönderildiği zurunda verlerini aldılar. Bir <ctı» neklere, yarı resmi leşfckl'.üllerin ba aünü Tnnanistanla oynıvacakCumhuriyetinin sosyal yardım fonundan para veril tır. DiŞer karsılaşmavı ıe Fransa söylenen raporun. Yüksek Haysi işsreti. Türkiye Kemal mesini önliyecek bir tasarı ÜjerınT ile Holânda iakımlan yapacaklaryet Divamna intıkal ettirilmiyece büyük kuıucusu Mustafa dır, de çalışılmaktadır. ği öğrenilmıştir. Esasen raporun, Atatürk anılıyor.. Yapmak için her eb'addî polyetilen filimleHmiz bugünden ORnU ŞAMPtYONASINDA Bir İstanbul gazetesinin •Komu«Ölümsüz Atam. emanyt ettiğin gerek usul bakımından, gerek deitibaren yeni fiya<la ve memleketimizde ilk defa Elektronik SO\ PUVAN DVRIMIİ yurdumuza lll bakımından yeterli olmadığı, cumhuriyeti, gençler sana lây.k nistlerin, Rusyadan O. G. B.M. A. Y. P. cihazlarla kâğıt gibi baskı tutacak şekilde bombardunana Gülek'in ihracını icap ettirecek hir tarzda muhafaza ediyorlar. külliyetli miktarda altın soktuk Takımlar 2 1 1 0 10 3 tabi tutularak satılnıaktadır. herhanei bir hareketin mevcut bu İkinci Cumhuriyetin kuruldu^u lan» haberi üzerine îçişleri Baka | Türkiye 2 1 1 0 4 3 3 Kanat Plâstifa Sanayii Tel: 48 45 53 lunmadığı ve Genel Merkezde, bu su sırada Fenin ideallerin v P inkı nı Nasır Zevtinoğlu «Tahkikat so! Yunanistan 2 0 1 1 1 2 1 gibi ayırıcı davranışların terviç e lâplarım tsm sadakatle müdafaa nunda gereken yapılacaktır» demiş ) Holânda Şişii Meydanı 199 tir. Fransa 2 0 1 1 3 4 1 ve muhafaza edeeeğiı.» dilmiyeceği anlaşılmaktadır. Izmirde bir Âmerikalı er bayrağıtnızı yırttı Anayasası ve Seçim Kanunu kabnl edildi inci cumhuriyetin 2 7 Mayıs'ııi ilk yıldönumuıiü el ele, omuz omııza kutladık Dış seyahatlere dair karar bu hafta çıkıyor WISCONSIN MOTORLARI Yedek Parçaları gelmiştir. N İ Y A Z İ K I R A N Abed Han No. 59 60 Tel: 44 91 82 44 82 90 40.000 Adet Kundura Ambalâj Sandığı Alınacaktır Beykoz Den ve Kundura Sanayiı Müessesesi için resim ve şartnameleri esasları dahilinde cem'an 40.000 adet kundura ambalâj sandığı alınacaktır. Buna ait resim ve şartname ler Alım VII. ci gruptan temin edilebilir. Kapalı teklifin üzerine BD/73153 yazılarak en geç 8.6.961 tarihine kadar Müessesemiz veya tstanbul Şubemizdeki Alım Teklif Kutusuna atılması veyahut bu tarihte Müessesemizde bulundurulmak üzere Postalanması lâzımdır. Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmıyacak olup Müessesemiz ihaleyi yapıp yap mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (26087) Kurban poSise çok iş düştü Bangu Beşiktaşı Iğdır'da eski D.P. liler 6 1 yendi beyanname dağıthlar Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Knrutma Davulu • Yaptmlacaktır Nazilli Fabrıkamız ihtiyjcı için 28 adet Kurutma Davulu yaptırılacaktır. Buna ait resimler ve şartname Alım Uzmanhğımızda görülebilir. Kapalı teklifin üzerine 145 57/Naz. yazılarak en geç 5.6JS61 tarihine kadar Müessesemiz veya tstanbu.1 Şubemizde alım teklif kutusuna atılması lâzımdır. Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (24456) SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESStSES! Akıl hastaları spor gösterileri yaptılar TURK FILIMCILERİNE IIollywood Film Arts Productions Inc: îstanbulda ortaşarka şamil olmak üzere yakında tam tejkiiâtlı bir fiim stüdyosu kurmak veya stüdyosu olanlarla isbirliğı yapmak arzusundadır. Her bakımdan ortaklık şartlarını haiz olanların aşağıdaki adrese Türkçe veya Ingilizce olarak müracaatları rica olunur. Hollywood Film rts Producti ons Inc. 6852 Lanclon Ave Van Nuys, California U.S.A. PAMUK TELEFI SATILACAKTIR Tahminen 25 ton pamuk teiefi 2.6.1961 cuma günü saat 10 Manisada Fabrikamızda açık pazarlıkla satılacaktır. Şartnamesi tstanbulda Sümerbank Alım Satım, Izmirde Sümerbank Basma Sanayit M üesseselerinde göriilebilir. Fabrikamız satışı vapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (26034) MANtSA PAMUKLC MENSCCAT A. Ş. TEKSTtL FABRtKASI da Bugün Matinelerden itibaren Beyoğlu Y E N İİ A R Sinemasında FİRAVUN U N KIZI (Türkçe sözlü Hintçe şarkılı) Faziletle kötülüğün, aşkla FIRAVUNUN Kizrnda: m ü c a d e i e , i FİRAYUNtJN KlZI'nda: ihtirasın Zindanlarda işkenceler; ızdıraplar ve gözyaşları FİRAVUNtlN KlZI'nda: H* İbrahim ile Fîravun karşı karsjya KISMET FİLM Çıkmadığımız 3 gün Ankara hareketliydi Basm Ilân Kımımutıdan Bildirilıtıiştir 195 sayılı Kanuna göre tes ekkül eden Basm tlân Kurunıu l/Haziran/1961 tarihinden itiba ren faaliyete geçecektir. Kanunun 53 üncü maddesine göre Kurum Genel Kurulunca hazırlanan Yönetmelik ile 195 sayılı Kanun gereğince yaymlanacak ılân ve reklâmların dağıtım es aslarına ve mevkutelerin vasıfiarına ve bunlara yükletilecek ödevlere ait Genel Kurul Karan 24/5/1961 tarih ve 10813 num arah Resmî Gazetede yayınlanmlçtır. llgililere duyurulur. ADRES : Genel Müdürlük ve tstanbul Şubesi Türkocaiı Cad. No. 1 Kat: 3 Cağaloğlu Ankara Şubesi Ulus tş H an E Bloku Kat: 2 No: 41 tzmir Şubesi İkinci Ko rdon Mimar Kemalettin Cd. Küçük Ka rdiçah Han. PALLADIU REVÜSÜ 1 Hazirandan itibaren Spor ve Sergi Saraymda Matine: 18,00 Suare: 21.15 Biletler: Spor ve Sergi Sarayı ve Atlas Sineması gişesinde. ORTADOĞU TEKNIK ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğünden Üniversitemiz tdari İlimler Fakültesinde aşağıdaki bilim kunularında ders vermek üzere öğretim üyesi alınacaktır. Maliye Sanayi Sevk ve tdaresi Sürüm ve Satış tdaresi Devlet îdaresi Âmme tdaresi İktisadi Doktrinler İstatistik İsteklüerden aranan nitelikler şunlardır : 1. Üniversite veya Yüksek O kul mezunu olmak ve meslekleri ile İlgili ihtişasını tamamlamış bulunmak, 2. Ders verebılecek kadar tn gilizce bilmek, 3. Askerlik hızmetini bitirmiş olmak, 4. Mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak. İstekliierin, yukarıdaki niteliklere sahip olduklanm gösterir beigelerini Personel Müdürlüşünden alıp dolduracakla" mür:jaat formlarına ekliyerek en geç 15 Haziran 1961 Perşembe 2i:nü saat 17.00 ye kadar Rektörlüğe göndermelerı rica olunur. NOT; 1) Doktora yapmış olanlar ile öğretim tecrübesi bulunanlar tercih edilirler. 2) Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz. 3) Müracaatlar : Müdafaa Cad.'No: 24 ANKARA adresine yapılacaktır. (26197» K. Gü!ek Haysiyet Divanma verilmiyor PLASTIK TORBA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle