11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÎKİ CUMHURÎYET 29 Mayıs 1961 LMIIIIIIIII | | olduk, neier yaptık? I â l l l l l l Vazan: H. H o u g b t o n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Çeviren: M Kunt l | | | | | ( = Sehtr Nasıl Sovyet Casusu [ Inglltere'de yakalanan son Rus casus şebekesinin içyüzü ıııımıng tlllŞUtİIIIIIIIIHIIIIllllllttitllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHtlllIllllllllllllEllll HUKÜKÎ BAH1SLER ıııı|(iııııııııııithıııııııııtltııııııııluıııııııııınMıııııııuılıi!i!iııilıılııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııı=ıııı HEM Kendinden horku ır sene evvelki 87 Mayıs sababj karşılaştığıru bir genç subay, bana tnkılâbı şu sözlerle müjdelemişti: Kara, deniı ve hava kuvvetlerinin işbirtifiyle, Türk Silâhlı Kuvvetleri bütün memlekette idareyi ele almıstır. Kansız bir ihtilâl başardık. Bu andan itibaren hürriyetinize kavuştunuz, tebrik ederim. Şimdi müstebitler, adalet huzurunda, hareketlerinin hesabını versinler! Bütün memleketin coşkun tezahürlerle kutladıfı 27 Mayısm bu birinoi yıldönümünde, yükselen bando seslerini, radyodan dinledigim hitabeleri, kahramanlık şarkılannı, Atatürk'ün gençliğe hitabesini, îstanbul'un muhtelif yerlerinden atılan havai fişekle rinin gürültüsünü, bir fon müriği gibi geri plândan kulaklanma »elen bu aynı sesle kanşık dnyuvorum. Bana o sabah «adalet hmurunda, hareketlerinin besabını ve reoeklerdir» diyen bu seı, Tfirk Silâhlı Kuvvetlerinin kendi sesiytniş gibi gür ve heybetb. Bütün memleket ufnklarını dolduracak kadar heybetli ve gür. O sabahtanberi kulakUrımdın gitmiyen bu subayın sesini, 17 Mayıs ihtilâlinin bu ilk yıldönümünde bütün kuvvetiyle bir kere daha duyar gibi olurken, Yassıada oturumlan hafızamda aafha safha canlanıyor. Milletin sevrisiyle iş başına gelen bir iktidann, bu sevgiyi valanlarla, tertiplerle devam ettireceğini ssannettifi andan itibaren nası! dik bir yokusun başına geldigini, sonra o yokuştan aşağı nasıl yuvarlanmaga başladıjfını bütün safhalariyle görttyoruı. önce, bu yokuşnn manzarası barşısında korku baslamıştır. Millet »evgisinin çalınarak kazamldığinı o seveinin sahibi anlamıştır. O sevgiye dayanılarak yapılan işlerin gitgide daba niıam dışı, daha kanun dışı, daha aykın şeyler olduğu gözlerden aaklanamadıkça mürakabe korkusu artmıştır. Bu korkunun verdigi «arsıntı, devrilmemek için biribirine tutunmak ihtiyacını dosurmuştur Tutunmak, biribirini destekleraekle mümkündür. Gayrimeşru yollara alısılmıştır, destekleme de elbet mesru olmıvan yollardan yttrânerek olaeaktır. Yassıadada şimdi kırıntılarından eserler görülen bu desteklemenin. bu dayanışmanın mihve ri artık ceberuttur. tktidar, artık. kavbettigini gÖrdfl»ü millet sevçisine degil, cebernta dayanacaktır. Halbuki ceberut. korkunun b elirtisldir. Köşeye sıkıştınlan ked<nin, tırnaklannı çıkararak üz erinize saldırısıdır. So|vkkanlıtı$ın, nefsine gtivenin tam ııcldıdır. Zaafın ta kendisidir. tjzerine karulduğu zemini sarsan, kendi temelinj zedellyen bır zararIt kuvvettir. Yapıeı de»ll. etrafıncîan ziygde kendi kaudini yıkan bir nafile kuvvet. Simdi sdalet huzurunda veri len hesap, bu zararlı ceberutun hesabıdır. İktidann, onu mnhafaza etmesini bilmiyen ellerde nasıl bir mutlak âciz haline geldi £ini Yüce Adalet Divanı celseleri kadar belfisatle ifade eden bir olay görülmetnistir. Adalete hesap veren bu iıısanlar, her şeyden evvel kend! kendlierinden korkan insanlar. Hamdi Seçimlerin tejıel dır. Üç hâkımden Yazan hükümleri ve seçteşekkül eden ll 8 men kütükleri hak Seçim Kurulunda Artık Lonsdale ile buluşmam iLonsdale ayrıca on iki suali ihkmdaki 298 numasiyasi partilerde çin Londra'dan sık sık davetler tiva eden bir liste de verdi ralı kanunun üzebirer t e m s i 1 geliyordu. «Bu sualleri anhyabilirsen ce 27 mayıstan itibaren İ.E.T.T. rinde durulması ve c ı bulundurmak Bunlarda Kensington'da Lad vaplarını vercneğe çalış.» dedi. vasıtalarında subaylar için de vatandaşlaia duyurulması lâzım desınde, on bir fıkra halinde say hakkına maliktirler. Ancak, bu broke Grave'e gıtmem, ıstenen ma Benden ayrıca harb gemilerine yüzde 50 tenzilâtlı tarife gelen en önemlı bahislerden biri .mş bulunmaktad.r. Bu vazife ve temsüciler müzakerelere istirak lumatı vermem talep edıliyor ve ait gizli dosyadakı raporların fobildirmekle tatbikine başlandı sı. hıç şüphesiz kı. bu kanunun Ad salâhiyetlerin bir kısmı seçimin etmek, görüşlerini bir sürü teferruata ait talimat ve toğrafı da ıstenıyordu. m İİ temınata dair bölümüdür. Va şekli ve idari olan hususlarına ait beraber, oy kullanoıa hakkına sariliyordu. Lonsdale: «Harry bu sefer heHattâ siyasl parti 27 raayıs günü saat 14 te Topka tandaş reyinın her türlü tesirden bulunmakta. diğer bir kısmı ıse hip değildir. Ama ben bu davetlere pek ku defi şaşırma» şeklinde bir ıhtarpıda yapılan bir torenle troleybüs âzade bir sekilde tecelli etmesi i tamamiyle kazai ve adlî bir man temsilcilerinin toplantıya katılmalak asmıyorducn. Bunty'nin bana da bulundu. maları ve yahut toplantıda bulunler seferlerine başlamışlardır. çin bu reyin, tamaraiyle tarafsız zara arzetmektedır. kıymet ifade edecek evrakı vereKonuşmamız so n bulmuştu. 72 milyon liraya mal olaeak İs bir teşekkülün kontrol ve müraa: îl ve lçe seçim kurullarının mamaları hususlan, işlerin görülbileceğini sanmıyordum. O bunu Lonsdale bundan sonra beni bir mesini durduramamakta, kurul yapmağa henüz hazır değildi. köşeye çekerek bir tomar para tanbul troleybüs şebekesinin ılk kabesi altında tezahür etmesi, teşekkülüne, ıçlemlerine ve kaYavas yavaş onu da komploya verdi. Bilâhare Bunty: «Seni ne merhalesı olan Topkapı Emmönü hürriyet rejı.nlerınin kabul etmış rarlarına karşı yapılacak itırazla müzakerelerine devam ederek lühattının ışletmeğe açılması do olduğu hür ve serbest seçim fik r.n oy verme gününden onee ve zumlu kararı ittihaz edebilmektesoktum. Evvelâ, Al°x Johnson'un diye köşeye çekti?» diye sordu. dir. ll seçim kurulunun vazife ve beni, Varsovada karışmış bulunHakiki maksadı söyliyemezdim. layısiyle Vali ve Belediye Başkanı rinin ayrılmaz bir parçasını teşkil itiraz konusunun gerektirdıği sür salâhiyetleri de, Yüksek Seçim duğum karaborsa işleri dolayısiy Çünkü bu zavalhyı bu pis işe da Refik Tulga bir konuşma yaparak, etmektedir He r tıırlü siyasi cere atle karara bağlamak, b: Adaylığa ait itırazlar hakkm Kurulunda olduğu gibi, idarl ve l e oynatmak istediğini ona söy ha yakından karıştırmak ıstemi gunun ve teşebbjsun ehemmıyetmı yanlardan azak, hattâ ıktidardaki kazaî olarak iki kısımdan aıütabelırtmiştır hükümetin dah; tesirine kap.lmı da kesin surette karar vermek, ledim. yordum. olunabilmektedir. Aday beTörende örfi îdare Kumandanı yacak olan bir teşekkül bahis mev c: ll «eçim kurullannca oy ver Ua Bu sözlerimin onu irkiltmediğinı Kolundan yakalıyarak: «Haydı Cemal Tural. Marmara ve Boğaz zuu olunca. hürriyet rejimini seç me günü işle.nlert hakkında ve yanname veya listelerini almak gördüm... Isabet. artık buradan gidelim. Sonra treve ilân etmek, bunlar hakkında ya Fakat Ruslar rahat durmuyor... ni kaçırırız. Hafta sonunu baş ba lar Kumandanı. yüksek rutbeli su mış oian memleketlerde akla ge rilmış olan kararlara karşı. yagı pılan itirazları incelemek ve bu Beni tazyikte devacn ediyorlardı. }a sehirde geçireceğimiz günler baylar ile Belediye erkânı hazır len ılk müessese, Adalet müesse lan itirazları, derhal inceleyip ke beyanname veya listelerden kasesı olmak icabeder. Bunun için §in karara bağlamak. bulunmuşlardır. Londra'dan bir dönüşümde BUTI de gelecek...» dedim. nuna göre . muteber olmıyanlar Diğer taraftan öğrendığımıze gö dır ki, hür bir ıdareyı kendilerıne Bu vazife ve salâhiyetler mety'ye Alex Johnson'un Portland'Son derece sıkılıyordikn. re 27 mayıs tarihinden itibaren Î.E. gaye edinen bütün memleketler, yanında bulunmaktadır. Yüksek haklarında karar vermek, geçici daki denizaltı müdafaalariyle yaHikâyenin üst tarafı herkesce subaylardan Millet ıdaresının .nutlak bir ser Seçim Kurulunun adli ve kazai en veya kesin aday listelerini yerlekından ilgilendiğini söyledim.. malum. Bunty istenilen tecrübe T.T. vasıtalarında •oO tenzilâtlı ücret alınması karar besti içensinde tecellisı için, bu mühim görevlerinden birisi de, se rine göndermek; bu kurulun va/5 Guya Johnson, Nato anlaşmala.n raporlarından yedisini Portland zifeleri arasında olduğu gibi, İle iradenin tezahür şekillerini adlî muvacehesinde tngilizlerin Ame dosya dairesinden aldı; Lonsdale'e altına alınmıştır. Diğer hatlarda teminat ve mürakabe altına almış çımlerden sonra herhangi bir se bağlı llçe seçim kurullarından geda tel çekilmesine yakmda başlana çim çevresindekı secımin veya o rikalılardan bu sahada bir seyler verdiğim sözü tutabilecektim. len tutanaklan birleştirerek îl sebulunmaktadır. caktır. çevrgde seçılmiş olanlardan bir gizleyip gizlemediklerini anlamak Malzemeyi bir müddet sonra Old çim çevresi için ayrıca bir tutanak veya bir kaçmın seçim tutanaklaBizde seçim işlerinı hakiki mâistiyordu. Vic eivarında buluşarak Lonstanzim etmek de, bu kurulun vaBunty bu sözlerime de hayret dale.e teslim edeceğimiz sırada Hâdiselere sebebiyet veren nasiyle adli teminata bağlıyan ük r.na karşı vapılan itirazları tetkik zifeleri ara?ındadır. kanun. 21.2.950 tarihinde yürürlü ederek. bu itirazlar seçimin soetmedi ve: eğlence yerleri kapatılacak yakalandık. ğe giren 5545 sayılı «Milletvekil nucuna müe=;sir bulur.duğu takdir1950 tarihli seçıun karıununa «Işine yararsa bu malumatı alaHalkın devamh olarak sükununu Artık kurtuluş yolu yoktu. Old Seçim Kanunu» olmuş de, seçi.n tutanağınm iptaline ka nazaran ll seçim kurulundaki derak sana verebüirim» dedi. Ihane Bailey ağır cezasında muhakeme bo/.an ve sık sık hâdiselere sebe leri tur. Bu kanun, 57 inci maddesiyle rar vermek keyfiyetidir. Bu hal ğişikliğin en mühim noktası, kutin baslangıcı bu şekilde oldu. miz katlanılması gereken korkunç biyet veren içkili lokanta, gazino başlıyan 4 üncü kısmın;n birinci de Yüksek Seçim kurulunun tam rul kararlarınin münhasıran hâFakat o tarihte bütün bunlar bir formalite haline gelmişti. ve saz salonlannın durumlarının bölümünü seçim işlerine tahsis et sayı ile toplanması şart bulun kimlerden teşekkül eden heyet taBunty'y» gayet raasum hadiseler Yakalandıktan sonra Lonsdale tesbiti için Belediye Şube Müdür miş ve seçim işlerinin seçi.n ku maktadır. Halbuki yukarda sayrafından ittihaz edilmesi keyfiyegibi görünüyordu. bana son bir teklifte bulundu: lükleri ve Kaymakamlıklara talidığımız ve a, b, c harfleriyle gösLonsdale'e harekete hazır oldu herhangi bir itirafta bulunmadı mat verilmiştir. Yapılaoak listeye rullannca yürütüleceği hükmünü terdiğimiz görevlerini Yüksek Se tidir. 1950 tarihli kanuna göre ll koymak suretiyle bu kurullann seçim kurulunda, kaza organi ogumuzu löyledim. ğıon takdirde bana beş bi n tngiliz göre devamh olarak hâdisey* se işleyiş tarzını adli teminat ve mu çim Kurulu, mürettep adedinin 1 < 0 lenesinin arahk ayının o lirası veriyor ve Dublin'de bir bebebiyet veren yerlerin ruhsatla rakabe altına almış bulunmakta çoğunluğu ile toplanmak suretiyle larak kurul başkanı sıfatiyle tek 9J rı geri almacak ve kapatılacaktır. nuneu günü her üçücnüz Featival banka kasası temin ediyordu. ifa edebilmektedir. îl Seçim ku bir hâkim bulunmakta, kurulun dır. Hall eivarında bir meyhanede burulları için kanunun, 1950 tarihli adetleri ona baliğ olan diğer üyeTeklifi reddettim, çünkü itiraf Seçimlerin temel hükümleri ve luştuk. Yapılacak is bütün tefer lanm sayesinde Bunty'yi temize Havaî fisek ptılırken 5 kişi kanundan daha ileri giderek, Yar leri îl Genel Meclislenle siyasî seçmen kütükleri hakkmdakı yeni yaralandı. ruatiyle tesbit edildi. gıç adedini artırm.ş bulunmakta partilerden terekküp etmekte idi. çıkarmayı umuyordum. Evvelki gec e Beşiktaş meydanın kanun ıse. 1950 kanununun koy dır 1950 tarihli kanuna göre, tl Gerçi yeni kanun da siyasi parti Lonsdale çok iyi günlerinden Fakat bu sefer de muvaffak olaMrinde idi. Ntj'eli, sevimli fakat madım ve Bunty'nin on bes sene da havai fisek atılırken bir binba muş olduğu bu esas prensipe yal seçim kurulu îl merkezindeki en temsilcüerine bünyesinde yer vergayat »Utematik ve talimat verir ye mahkum edildiğini duyunea çı, bir assubay, iki er ve bir ço n;z riayet etmekle kalmaj»ış, bu kıdemli hâkimin reisliği altında miş bulunmaktadır. Ancak. yukar cuk muhtelif yerlerinden yaralan prensipi daha da ileri götürerek teşekkül etraekte, başka bir deyim da da izah olunduğu vaçhile, bunken IOD derece dikkatll göriinü sersemledim. seçim kütükleri mekaniımasını damıslardır. yordu. ile. tl seçim kurulunda kaza or ların rey hakkı olutıadığı gibi kuOnun cinayeti, para icin vatanıAskeri kamyonet içinden haval hi, tamamiyle adlî mürakabe ve ganı olarak tek bir hâkim bulun rul toplantılarına katılıp katılmaBana bir d» fotograf makineai nı satan kıymetsiz bir insanı düolmııj teminat altma almıştır. verdi: «Bir kere de bunu tecrübe sünmeden sevmiş olmasmdan iba. fisek atıhrken bir infilâk makta idi. Yeni kanuna göre ise malannın da bir tesiri mevcut buve havai fisekleri atanlardan asKanunun 9 uncu maddesinden iti ll «eçim kurulu, ll merkezindeki lunmamaktadır. Kurulun aslını ediniz, d«di. Minojc'dan iyi neti retti. subay Kâzım Arslan il» Erol Ça baren başlıyan ikinci bölümü, se en yüksek ea alacağuuzı ümit ederim.» dereceli üç hâkimle hâkimler heyeti teşkil etmekte, Bu bakımdan ben, iki baılı bir Sonra Bunty Gee'ye «tedlği 18 cani idim: hem vatanıma hem sev lışır ve Faik Çeçoğlu isimli erler çim işleri ve seçim kurullarına kurulmakta ve bu hâkimlerin en böylelikle seçimlerde adlî temiel ve yüzlerinden yanmıslardır. tahsis edilmiştir. Seçimlerde adlî kıdemlisi, kıdemde eşitlik olduğu nat, mutlak bir sekilde YarRiçlatecrübe raporunun Uıtesinl verdi. diğim kadına ihanet etmiştim.» Ayrıca aynı vaııtada bulupan bir teminat, yekdiğerini kontrol ve takdirde en vaşhsı kurula başkan rın kefaleti altına sokulmaktad:r. Bu raporlann, meraleketln de* binbaşı ile küçük bir cocuk da ha mürakabe etmek suretiyle küçük lık et.nektedir. îlçe seçim kurulları bahsi, partinizaltılara karsı müdafaasına ait v Harry Houghton e Bunty Gee' fif surette yaralar almışlardır. Ya ten büyüğe doÇru bir silsile takip lerin teşekkülü bakımından, üzebütün esaslı malumatı ihtiva etye, haklarında verilen kararı tem ralılar Askeri Ha*tahanede tedavi etmekte, küçük kademenin işlemîl seçim kurulları seçimin baş rinde önemle durulması lâzı.n otiklerini blliyordum. yiz etnvsk yetkisi tanınmamıştır. altına alınmışlarriır. leri bir üst derece tarafından mü langıç tarihinden en geç yedi gün lan bir bahis olduğu için bunu, Fakat Bunty'y* bunu löyUyeme* rakabeye tibi tutulmaktadır. Se önce ve seçimin yenilenmesine ayrı bir yazıımza mevzu ittihaz •* Htirriyet Mevdanının dim. çim kurulları, üst derpceden baş karar verilmesi halinde, bu kara etmeyi düşünmekteyiz. H. Houghton'un itiraflan bura temeli atıldı lamak üzere, Ankarada bir yüksek nn ilSnmdan itibaren bes gün ida sona eriyor. tstanbul Belediyesinin ve bilhas seçim kurulu, her seçim çevresin çinde Yüksek Seçim Kurulu taraBundan sonra okuyacağınız, ni olacaktır. ACI BİR KAYİP şanlısı Ethel (Bunty) Gee tarafm sa Refik Tulganın teşebbüsü ile de bir ll seçim kurulu, her îlçe fından teşkil edilmiş dan kaleme alınan hatıralardır. Hürriyet Meydanının onarılması de bir llçe seçim kurulu ve seçi.n Seçimin başlangıç tarihi, MilletYemen tüeearlanndan merhum Bunlar, bu kadının nasıl farkına için ilk temel. 27 mayıs günü saat bölgelerine konulacak her sandık vekilleri ve Cumhuriyet Senatosu Hacı Mustafa Ef. 11» MUnlra HaNüshası 25 Kuruş nımeiendinln eviâtlan, Sabiha varmadan bu müthi? casusluk İşi 15 de atılmıştır. Belediye Reisi bu için de, bir sand:k kurulundan i kanunlarında aytı ayrı olarak gösHaBnn ve Yayan Bunlardan ttrilTnis buhmmaktadır. Henüz taAnpmar, Lutflye Attlli'nın karne kapıldığını göstermesl bakımıl* rada yaptığı konıışmada, rae.ydanın baret bulunmaktadır. Cumhuriyet Matbaacılık ve deşlert, Sabahat Attilâ'nın eşi onaTilmajındaki zaruretlerî be baska ll merkeylerinde, ayrıca bir sarı halinde bulunan bu kanunıardan alâka çekicidir. Inci'nln babası, Gallçya, Şam, lirtmiş ve Turan Em^ksizin sehit Merkez llçe Seçim Kurulunun dan Milletveklli seçimlerine dair üazeteeillk Türk Anunlm Şirkett (Arksıı var) olduğu mahalde atılan temele ilk Yemen harblerlnln meşhur Mateşkil edilmesi hususu da, kanu kanuna göre, her seçim dönemi Cagainglu Halkevl Snbak No. 3V41 kinell TtMek Bolögünün Ko. Sahlbi harcı koymasını örft tdare Ku nun âmir hükümleri iktizasından nin son toplantı yılının Mart ayımutanı, Tekel îdaresl memurmandanı Cemal Turaldan rica et dır. mn o n sekizinci günü, seçimin baş NAZİME NADİ lanndan: miştir. Böylece Istanbul BelediyeY»zı l(lcnnı tillen Idarc «daıı TEŞEKKÜR Yüksek Seçim Kurulu için üye langıcı addediltMİstlr. AHMET DABUH si tarafından yapılan Hürriyet Meaul MudOr secimi her dört yılda bir, Ocak aTıpkı Yüksek Seçim KurulunOglumuz Can Atakanı'nın ATTtL meydanı projesinin tatbikine fiiŞAHtN PERESE yının ilk haftastnda yapılacaktır. da olduğu gibi, kanunun geçici bihastahğını lamanında teşhis ve tnlden vrt»t etmiştlr. len baslanmıştır. Bu sene meydacı tedavl ile yenlden sıhhatini kagonderllen evr»k r* Onaaeal bufün (29 Mâyıs düzeltilerek ağaçlandırılacak ve Ancak bu kanunun yürürlüğe gir rinci maddesinin (B) fıkrasına gö Gazetemızf zandıran Kuledibi Belediye Has. 19(1 Pazarteal) figle namaıım set]«rin yapılmasına başlanacak diği 2 Mayıs 1961 gününü takip e re, ll seçim kurulunun da, kanu yazılat nesredılsln edllmealn tad< edilmez Mânlardan meguliyet tahanesl Dahiliye Mütehaesısı müteaklp Fatth Camllnden alıtır. Bu yıl bütçesine Hürriyet den ilk üç gün içerisinde Yüksek nun yayım tarihi olan 2 Mayıa 1961 kabul edllme» Doktor O. FARUK AKGÜLLE'. narak, Edimekapıdakl alle kabMeydanı için 4 milyon Hra kon Seçim Kurulunun teşekkül etmiş i takip eden yedi gün içerisinde ye lçten tesekktlr ve minnetleristanına defnedllecektir. * olması, kanunun geçici birinci kurulmuş olması iktiza etmektenıuştur. rlmiıi arzederiz. Tann rahmet eyllye. Ahone v« İlân Hlerl tçln. tartır maddesi hükmü lcabındandır ki, AUkanı Ailesl AUed ustüne tAboneı veya ftlân Senrt»l> Veysel Versan Stockholm'e kanunun bu hükmüne göre harekaydının konmaaı lânnıdıt ket edilerek seçimler yapılmış ve ffitti * TEŞEKKÜR bugün Ankarada Yüksek Seçim Stockholm Büyük Elçiliğine taBU GAZmS BASIN ABLA* Rahatsızlığımın tedavisi için ge yin edilmiş bulunan Dışişleri Ba Kurulu kurulmuş buîunmaktadır. yASASINA ÜYMAY1 TAAHHÜ1 rekli ameliyatımı büyük bir ihkanlığı Protokol Umum Müdürü Yüksek Seçim Kurulu bir başETMlŞTîa Saytn Ooktorlara tünamia başaran ve bana sıhhaVeysel Versan beraberinde esi ol kan ile altı üyeden teşekkül ettlmt kazandırar» Tıp Fakültesi dugu hald» uçakla vazifesi başına mektedir. Yargıtay ve Danıştay Birinci Klintk DirektBrü ve hareket etmi'tir. Genel Kurulları kendi üyeleri amemleketimizin medan iftiharı rasından gizli oyla on bir kişi secoral kontrast madde İlkokullar 3 haziranda Sayın Profesör mektedirler. Bu on bir kişinin alders kesecekler BEDİİ GORBONA tısınm Yargıtay ve beşinin ise Şehrimiz ilkokullarında dersler Danıştay üyeleri arasından seçilve ameliyatımda bulunan kıy3 haziran cumartesi günü kesile mesi şarttır. Seçilen üyeler bir amptli Baş Asistanlanmızdan %30 ve %50 enjektabl kontrast madde Bülent Fertan, Kadri Kahram, cektir. raya gelerek kendi aralarında, bir GUrcan Ünal, Mecdi Ramazantlkokul bitirme imtihanlarına şkan ve bir de başkan vekili inoğlu Selçuk Aybar. Haydar İse 5 haziran pazartesi günü basTaçpmarla, Dr. Ayhan Bilgin. tihap etmektedirler. Seçilen başîaiacaktir. Dr. Solmaz Yanara, değerli Sekkan ile başkan vekili hariç olmak %60 ve %76 enjektabl kontrast madde reter Selma Türe, müşfik hemüzere, diğer dokuz üyenin arasmMAYIS 29 ZİLHİCCE 14 dan, ad çekme suretiyle iki üye şirelerimlzden Emlne Ongunsu, Bedriye lysin. Masör Helga piyasaya arzedilmlftlr. Yargıtaydan ve iki üye de DanışDunken'e, fedakârane hizmette taydan olarak dört üye yedeğe aybulunan pansumancı Tahsin KoTevzi ve Propaganda: rılmakta, böylelikle Yüksek Seçak'a ve diğer idare personeline çim Kurulunun reisle berade gösterdikleri çok yakın a!âKimya ve Ecza maddeleri Ltd. Şti. kadan dolayı sonsuz minnet ve ber yedi kişilik asli heyeti tetstanbul P. K. 760 Tel: 27 49 60 ».061 4.42| 8.40]12.00| 1.36 6.55 şükran hislerimle candan teş.ekkül eylemektedir. Yüksek Seşekkürlerimi arzederim. çim Kurulunun vazife ve salâhiE. ] 9 0€t 4.42| 8.40jl2.00| 1.561 6.55 Cahlde BALABAN yetlerini kanun, on dördüncü mad Nası! yakalandık ? Troleybüs seferleri başladı ^ Seçimlerde adli teminat r Baha Arıkan 1 Sayın Doktor ve Eczacılara Coumarirt} müş takıaolmayarV YanliORALıAntikoagUlan DiNDEVAN T a b l e t (Ph«nindlonu4E¥ins) (Heporin^Evan») CUMHURİYET PULARİN Piyasaya ArzedilmişHr) Enjektabl Antikoagülan . lloUorf Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankası Umum Müdürlüğünden: Eski Muhabank'tan devren gelen ve Bankanunn hususî hesaplarında muhaiaza edilen (Her Mudı'e bir ev) namı altmdaki hesaplardan 9 mayıs 1961 tarihli ilânımızdaki esaslar dahilinde tediyeye başlandığı ilân olunur. BİLOPTİN K,P.Ü, SCHERING BİLİGRAFİN SCHERING UROGRAFİN SCHERING Osmanlı Bankası ıııııııııııııııııııııııııııı Caddebostandaki 2 No. lu 24 Mayıs ÇekUişi Talihlileri 1 ^mıınıı ııııııı m ı i i i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i f i ı i f ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i f i ı ı ı ı ı t ı ı ı ı ı ı i f ı ı ı ı ı i M i ı r ı ı ı ı ı ı ı ııı ı ı ı ı iM I I M J ı ı ı ı ı 11 M ıi rıı 1111 ı ı ı ı ı ı t ıt ımmıııııı ııııııı ııııııııııııııııııııııır/A YAMAN KOKAY Arka»ını rtönmüs, hafifçe Akşam namazını kıldı. EUerikamburunu çıkararak, gidiyorni açtı. Izun uzun dua etti. Sodu bile. nunda âmin deyip yüzünü sıKaderım'i, geııe her zaınanki vazlarken, bir gürültü koptu yerine, koca çınarın önüne de dışarda, sokakta. mirlediler. Çıktılar. Fazla koönce bir teneke devrildi, arnu^madan yürüdüler. Yollarmı kasından hısırtılı bir ngnltu avıran ktişeye gelince, Ahmet aksetti içeri ... durdu. Ayakta nerdeyse yıkıFırladı koştn, sokak kapısılacak gibi sallanan yüzü kıp na Ahmet. Açtı. önünde uzanan kırmızı, vannıış, burnu soyul küçük taşlı, kuru yolun tâ üst mıya başlamış, yorgun Osmana başından kalkan koca bir toz baktı. bulutu, emip içine aldıfı beyaz kâğıt parçacıklarını da savura «Sen yat bu akşam evde», savura iniyor, dev bir topaç dedi. «Ben gecelerim kayıkta. gibi, gitgide daha fazla dikiliYalnız erkcn gei sabah. Ekmek yordu havaya. de al gelirkeıu Aynldılar. tkinci bir sağnak, Ahmedin Ahmet eve girer girmez, dahâlâ ıslak saçlarıııı karmakarıha anasını, tepesinden öperken: şık ederken, yandaki evin önünden de devrilen baska bir «Ana» dedi. «Ne olur, bir teneke su koy ocağa. Pek kir cöp tenekesinin sesi geldi. liyim. Yıkanayım bir... Leş giBaşını tepelere doğru kaldırbi elduk denizde iki gündür. » dı Ahmet. Küçük taşlığın tam orta yeYumak yumak, yığın yığm rindeki k u y u d a n , bir kaı bulut fırlamıstı oraya. Kayalakova su çekti, anasının geiirdirın sivri nelanna takılıp yırtı|i tenekeyi doldurdu Ahmet. larak, satak sacak kosu«uyorSu ısınıııca da, taşlığın dibinde lardı. bapının yanma dttşen aralıkta Nereden, ne ıamaıı çıhtığı dökünüverdi üstüne, aptest al belirsiz, sert, kaçık bir rüzgâr; dı. Sonra girdi küçük odasına iki güııün sıcağıyla ivice ku Kapadı kapıyı. durmus bir povraz baslamıMı Kadının; «Güle güle, Allah korusnn seni evlâdım!> diye mınldanışı, Ahmedin hızla çarp tıgı kapının gürültüsünde kayboldu, Sokakta koşar gibî iki üç adım atınea, yavasladı birden. Gitgide artıp yükselen bir piamanlık kapladı içini. Mnradrn kahvenin önüne kadar, hep geriye, eve dönüp, anasının ellerine sarılarak af dilemek, mls 68 gibi kokan beyaz »açlı tepeortalıgi ait üst etmlye... sinden öpmemek için, kendini Boğazında bir şey düğümlezor tutarak yürüdü. nir gibi oldu Ahmedin. Kahveye yaklaşırken, rüzgârİçeri girdi. ia bir uzayıp, bir kısalan sesAz sonra sofraya oturunca, ler, bağırısmalar gelir gibi olkaç gündür üıt üste gelen akdu kulağına. Dlkkatle bakinca, siliklere tuz biber eken rfizgâkapıdan birbirine sımsıkı lanrın, gittikçe hızlanan uğultulırcasına, yanyana çıktıktan suyla büsbütün efkârlandı, a£sonra, eşiğin üzerinde durup zında büyüdü lokmalar. yüksek sesle konusmalarına de Kendisini hep ayni üzgün vam eden, sinirli el kol hareçözlerle seyreden anasının baketleriyle sallanıp oynıyan gölkışındaki o sefkat ve keder dogelerin, iki adama ait oldnfulu ifnieye, tahammül edemez nu gördü. oldu birden. Karartılann sişmancası: Ayağa fırladı. «Vallahi bilmem, benim eSanki kısraetini kapayan, rüz limden bu kadar gelir. Fazla gârı estiren anasıymış, onun o sabredemem:» diye bağirıyor«koruyucu tarafı fazla olan du. sevgisiymiş» gibi, delice bağırAhmet, Puat Reisin sesini tadı kadıncağızın yüzüne: ıııdı. Bütün ailenin imzası gi «Ne bakıyorsun öyle be iıiydi. bu kalın, hoyrat ses. Oğana? Ne var öyle bakacak? Ö lu olaeak o ayı Aziz de böyle lüyor muvum yani?> konuşurdu. tskemlenin üstünde duraıı Boyuna başını sallıyan ikinceketini kapıp kapıya doğru ci, uzun boyln, zayıf kaatıhrken, oturduğu yerden, hârartımn dedikleri daha zor dulâ ona ayni gözlerle bakan ana yuluyordu sına, gene oldukça knvvetli bir «Bâri kılıççılığın sonuna seıle haykırdı. kadar bekle. Ne var ki sura «Bekleme beni bu gece. da, mevsimin bitmesine? Bir KaTikta yatacafım. Hadi eybnçnk ay bile yok. Sen istersen vallab!» hekletirsin herifleri...» Ahmedin uyoşur gibi oldu = beyni. İkinci karartı V e 1 i Reisti. Veli Reis! Bağırmayla yalvarma arası, tuhaf bir sesle konuşuyordu. Sonra yine başladı, o birinei homurtu: «Bekletirim, bekletirim tabiî... Istersem, bir sene de beklerler! Ama söyledim sana be yahu. Bir sartla dedim. Neden düşünüyorsun be? Tap dediğimi, bir sene daha bekleteyim herifleri. l lan biz rni yalvaracağız siz/ be? Nerede görülmüş böyle şev? Olacaksa olsun! Ne var düşüneeek? ..» «ŞB mevsim geçsin, kıiıççılık bitsin hele, görelim bakalım. > «Ne göreceksiniz be?... Ne düşüneceksiniz be? Sabredemem ben yahu, sabredemem artık. Ta yaparsın dediğimi... ya da beklemeı herifler artık! Benden sünah gitti... Vlan blz mi yalvaraeagu size be?» Bir anlık bir ıusuş oldn, Sonra Veli Reisin leıi, hiç titremeden, ağır agır, tane tane çıktı bu defa: «Fuat!» dedi. Son sözün buysa, ben de tana o 1 m a % derim. Anlıyor musun? Kat'iyven olmaz. Ben hayattayken bu iş olmaz. Elimden geleni ardıma kotnam, ba işe mâni olmak İÇİB. Ama bırakırsan dttattnelim kılıe sonana kadar... bekletirten herifleri... o laman... yâni bir bir bnçok ay senra, sana 0 I a r demek için elimden geleni yapgrım... ye herhalde o1 a r derim. Anlıyor mnsun? (Arkası var) APARTIMAN DAİRESİ'ni Ankara Şubesinde 82111 numaralı hesap sahibi 100.000 LİRALIK Hürriyet tahvili veya Para ıkramiyesüıi Kayseri Şubesinde 654701 numaralı besap sahibi &• 20.000 Lirahk İkramiyeyi Işıklar Ankara Şubesinde 655756 numarBİı hesap sahibi 10.000 Lirahk İkramiyeyi Galata Şubesinde 657028 numaralı hesap sahibi A y r ı c a 1 Klşi 5.0«0 Lira 2 » 2.500 er » 15 » 1.80ü er » 20 » 500 er » 220 » 250 şer » KAZANMIŞLA.RDIR. BÜYÜK YAZ ÇEKİLİŞİ'ne istirak için 29 MAYIS akşamına kadar hesap açiırmız.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle