12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 Mayw 1961 CTJMHURtTBT BEŞ Gürsel'in gençlere mesajı Devrm aleyhtarlan Değirmendere ve Herekede dün terin İHnit, 13 (Telefonla) Devrim aleyhtan satnklar Gölcük, De. ğinnendere ve Herekede de lanetlendiler. Gölcük öğretmenlerinin toplu halde ve kadın öğretmenlerin de büyük bir bayrağın altında yürü. meleri muhteşem bir manzara arzediyordu. öğretmenler Gölcük ve îzmit gençliği ile halk, sapık. ları tel'in maksadı il e Atatürk Anıtı önünde saat 11 de toplandılar. Konuşmalardan sonra Donan. ma Ü»« Komutanlığına gidilmiştir. Burada öğretmenlerden seçümiş bir heyet Amirale bir buket vermiş, ve halkın orduya bağlıhkla. rı bildirilmiştir. Ayrıca, Gölcük öğretmenler Derneği tarafından Devlet ve Hükü. met Başkanı Gürsel'e aşağıdaki telgraf çekilmiştir: «Büyük Atatürk'ün emanetlerinin inkılâplannın yaşatılmasıaa kendini «dayan biz öğretmenler, bir avuç kendini bilmezin Mıll' Birliği sarsmak gayesi ile yaptık. ları zavallıca hareketlerini şiddetle protesto eder, hürmetlerimizi arzederiz.» (Baş Urafı 1 ineı tahifede) hukuk devletinin yapısını getirecek olan Anayasamız sonuçlandırılmak üzeredir. , Kurmaya çalıştığımız yenı yapıya gölge düsürmeğe uğ ( raşan bu gibi iz'an dışı dav / ranıslar, cemiyetimizin sağlam bünyesinde boğulmaktan ' başka sonuç veremez. Aziz gençler, Bir eseri korumak onu yaratmaktan daha kolay değildir. Milletimizin 27 Mayıs'la gerçekleştirdiği emsalsU hareketin cemiyetimize getirdiği yenı düzeni milletçe ko j rumakta azimli ve kararlıyız Gelecek nesıller Atatürk ıdeallerinı gerçekleştırme ve onları koruma yolunda sizlerle, Turk mılletıne hayırlı ev lâtlar olarak ovünç duyacak lardır. Çağdaş medenıyete gıden yolda sizlere başarılar dile i rim. Devlet ve Hukümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel» Gürsel partileri 27 mayıstan sonra toplantıya çağıracak Baştarafı 1 inci sahifede h aubay olarak bir kişi vardır. Hepsinin yekunu 140 tır. Sil&hlı kuvvetlerden kimse yoktur. Belki bir iki assubay bulunabilır. Bu rakamlar, işin ehemmiyeti hakkm da bir fikir veremez. Bunların çoğu kötü niyetli kımseler tarafından kandırılmış iyi düşüneaıiyen vatandaşlardır. Tabiî bu bakımdan cezalarını goreceklerdir.» şek linde cevaplandıran Başkan Gürsel, «Kotu niyetli vatandaşlardan kimlerı kastediyorsunuz?» sorusuna şu cevdbı vermiştir: «Hedefe varacağız» «Bazılarının kızdığı kuyruk kelımefi var. Halen Yassıadadakilerın peşınden ayrılmıyan, onları kurtaracaKmış gıbı çahşanlar var. Bunlar ıhtılâl yapacaklarını zannedıyorlar. Bu kolay değildir. Bu işler kolavca yapılacak işler değıldır Vatandaşlar onun bunun fıkrıne kapıimamalıdır. 50 bin kişinin ayaklanıp bu ışi yapması kolay değildir Kalabahğa bir jet gönderirsem olur bıter. Işlerini ! bırakıp bu kötü ışlere burunları' nı sokmasınlar. Biz hedefimize va ! raçağ.z. hıç bır kuvvet bizi yolmızm da süratle izale edıleceğıni ümit etmekteyiz.» Daha »onra »otulan sorular ve eevaplan şöyledir: Soru Son olayla ilgili olarak herhangi bir «iyasî partinin kapatılması bahis konusu mudur? Cevap Şimdilik parti kapatmak hususunda bir şey düşünmüyoruz. Ancak bu hareketler, seçim tarihinin geciktirilcnesine sebep teşkil etmez. Bu seçim için temiz zemini bulacağımıza ve seçime gideceğimize inanıyoruz. Soru Yuvarlak masa toplan tısına, parti liderlerini ne zaman dâvet edeceksiniz' Cevap 27 Mayıstan sonra. Soru tktisadi devlet teşekküllerinde yüzde 35 50 oranında bir tasfiye bahis konusu mudur? Cevap Bu oranda bir tasfiye kolay değildir Yeni iş sahaları a çıldıkça iktisadi devlet teşekküllerindekı vükü bu sahalara aktarıp maksadı temin edeceğiz. Bu sebeple buralarda çalışanların bareme ahnması bugun için bahis konusu edüe'.nez. Soru NATO yardımı için heyet memlekçtımize ne zaman gelecektir ve yardımin miktarı ne olabilir? NATO'nun iktisadi yardımı Cevap Oslo'da yapılan ve 10 mayısta sona eren NATO Bakanlar Konseyi toplantısında aralarında Türkivenin de bulunduğu bazı NATO üyesi memleketlere yardım yapılması yolunda bır adım daha atılmış ve bu konuda bır karar alınmıştır. Bu karar, NATO'nun bu üyeleri ne yapılacak mue^sir bır iktisadi yardım imkânlarının iyiden iyiye ıncelenmeçine dairdir. Bu çapta ve bu aç:klıkta bir karar NATO içinde ilk defa ahnmaktadır. Bu bakımdan NATO içindeki önemi büyük olduğu gibi memleketimiz hesabına da faydalı bir adım teşkil etmektedir. Yardımm miktarı. şekli gibi meseleler, bilindiği veçhile NATO tarafından memleketimize gönderilecek bir heyetin yapacağı temas lar ve çalışmalar sonunda hazırhyacağı rapordan sonra ancak belli olabilir. NATO tarafından girişilmiş olan bu iyi niyet seferberliği ve gösterilen ilgiden memnunluk duyduğumuz tabiidir. \ Toplayın şuralan! •a Yok pahasına Ote taıraf Beyaza dair Altın anahtar Maça hazırız Kaıadan belâdan kurtülmak için Toplayın şuralan! Denizcilik Bankası Şehirlerarası ceferlere zamlı bir tarife yapmayı düşünüyor. Denizcilik Bankası dış sefer navlı ınlarına zammı düşünüyor. Zam, hep zam. Esasen bu banka pe t başka bir şey düsünmez. Otnrnr, kalkar biletlı a^ zam düşünür. Nihavet geçen gün, hep bildiğimiz, I lir baklayı ağızlarından çıkardılar: Yüksfk II aştırraa Şurası «Denizcilik Bankasında yüz kişilik işi bin kişiye gördürmenin» önüne geçilme çar( îlerinin aranmasına karar vermiş. Hah, söyle. Yaza yaza tükenmez âenilen kaç lıalemin mürekkebi tükendi. Yalnız Denizcilik Bankası değil, bi:rim bütün Devlet tsletmelerinin derdi bu. Hemen teı elden Suralar kurnp toplamalı: Seker Sujrası, Tren Surası, Çimento Şurası, Kâgıt Sunası. Ve tabiî, tasfiye isine, fiyatlara kimler zam yapıyorsa, onlardan başlamalı. * * * Denizcilik Bankası Şehir hattı fiyatlarma zam yapmayı düşünüyor. y böyledir. Temiz tutulması son dereee dikkat Ister. Bizim fırıncılar, beyaz eeket değil, beyaz mendil bile kullanamazlar. Yahut kullanırlar. Emir emirdir. Ama, iki Stinde o beyaıın ne bale gelecegini pek merak «diyorum doğrusn. Galiba «fınncı beyazı» diye ortaya yeni bir renk çıkaeak! * * * Altın anahtar O da gelemiyeceğini bildirmiş. Bu kadarı bile yine iyi. Herhalde kendisinin değilse de, kâtibinin nezaketi olacak. Çünkü Brigitte Bardot gibi şöhretli bir isim (ve bilhassa bir cisim) böyle davet olunmaz. Bu cins kadınlann menaeerleri, kStipleri, bağh bulunduklan stüdyolar, falan filSn vardır. Bunlar kendilerine hâkim deSildirler. Ken ai başlanna hiç bir şey yapamazlar. Nereye giaecekler? £fe kadar kalaeaklar? Kimlerle konnsaeaklar? Nasıl po» verecekler? Bunlann hepsini Btekiler tayin eder. Binaenalevh, birim TnrÎTm komitesi tahkik etmeli. kadının menaeeri, kimse, ona başvurmahydı. Baş vurnrken de, kibarca «Şartiannıı nedir?» diye sormayı nntttmamalıydi. Bnnu Dorarken de «Kaç para istenrinlz?» mfinasını kasdetHğltri bflmeiiydi. Ancak ondan sonra B. B. kalkar, tıpış tıpış gelirdi. Bunlar berkesi. Wrhn Safiye Ayia veya Necmi Rıza gibi, her bayır cemiyeHnin davetine boynn e^en, aiçak tSnöllü ve iyi kalbli zannediyorlar. Heyhaaaaat... * * * Sevsinler, İstanbul Vilâyeti Turizm KomJtesi, burada tertiplediği bir baloya, Fransu sinenja yıldızı Birigitte Bardot'yu davet etmiş. Bir kamyon uçuruma yuvarlandı, şoför öldü 3 Amerikan harb gemisi Antalya limanında Antalya, 13 (Telefonla) AmeBahk«lr, İS (Telefonla) Ş o .rikanin 6 ncı filosuna mensup üç för Yutuf Yancı idaresinıleki An harb gemisi bugün limanımıza gel kara 22514 pUkalı kamyon, Edre miştir. Gemiler pazartesi gününe kadar mıte glderken, Oamanlar köyü ciliman.mızda kalacaktır. varında rirajı alamıyarak uçurun ı yuvarlanmıştır. Bu aırada k«n dirini atan şoîftr, 52 metre »ürükleomit ve kafası lürüklenraiş ve lenmiş ve kafası kayalara çarparak ölmüştür. Kamyon üzerindeki 5 kifiye hiç bir şey olmami|tır. Eniştesini öldürdü TÜRKİYEDE İLK DEFA PEYNİRLİ Antalya, 13 (Telefonla) Korkuteli üçesinin Çaykenan köyün Bastaratı l ıncı sahıfede den Ahmet Ufak adında bir genç, uzerine grevden vazgeçmişlerdır. bir kadın meselesinden araları aSon gunlerde şehrımizın muhteçık bulunan eniştesi Ayhanı av lıf semtlerinde çalışan şoförlere, tüfeği ile öldürmüşutur. yabancı ıdeolojı sahıbı bir kısım Kaatil, sorgusunu müteakıp tev kımselerın grev yapmağa zorladıkları, kıyafetlerı gayrı muntazam kif edilmiştir. bazı kımseleri^ de grev yapmamalarmdan dolayı tehdıtler yağdırdık ları tesbit edilmiştir. , Istanbul'da çalısan 60 bını aşkın şofor, kötü gayelı ve memlekette huzursuzluk çıkarmak ısteyen kim selerin sözlerine âlet olmamış ve grev yapmamışlardır. Ancak, ekserısı Bulgarıstan ve Yugoslavya'dan göçmen olarak gelip Taşlıtarla semtinde ikamet eden ve Taşlıtarla Beyazıt arasında sefer yapan şoförler, bu kötü niyetli kimseler tarafından kandırılmıçlardır. Bu sabah erken saatten itibaren Taşhtarla ile şehir arasında irtibat kesilmıştir. Şoförlenn bu hareketı, halk üzerinde menfi tesir yaratmış, bazı münakaşalar çıkmış, şoförlerin üzerine yürüyenler olmuştur. Durumu öğrenen Istanbul Garnizon Kumandanı General Faruk Güventürk derhal olay mahalline askeri GMC lerle gelmiş ve yoleuları taçıtmaya başlamıştır. GeneraHn bu hareketi, Taslıtarla sakinleri tarafından alkışla karsüanmı?tır. Yolcuların şehre gitmesi üzerine heyecanlanan şoförler, kendi aralarında konusarak, grevden vazgeçtiklerini Güventürk'e bildirmiş, fakat askerî vasıtalann halkı taşımamasını istemişlerdir. Şoförlerin af dilemesi karşısında Güventürk, ancak saat 9 dan sonra şoförlerin çahşmasma izin vermiştir. öteyandan, şehrin diğer şoförlerinin bu propagandaya âlet olmamaları, gerek ilgili makamlar ve gerekse halk tarafından takdirle karşılanmıstır. Taşlılarla şoförlerinin ] dan grev teşebbüsleri akim kaldı ayıramaz.» Şam radyosunun bir yayını ve Surıve emniyet makamları tarafın dan tevkif edilen iki hariciye memurumuz hakkındakı soruları da Başkan Gürsel: cFena bir harekettir Aslı esası yok Surıye hududunda ne bır hâdıse olmuştur, ne de ölen olmuştur Kuryelerimız geldi. Kendilerinden işın aslını oğrenemedık Fakat onlar, bu na bır casusluk süsü vermek istiyorlar. Biz Suriyeden neyı öğrenmek istıyebiliriz? Bu genç hukümetler kahraman oluyorlar Onun için bu hareketı normal görmek lâzımdır. İyi komşuluk esaslarma uyoııyan ve ne onlara, ne bize faydalı olan bir harekettir.> şeklınde cevaplandırmış ve «Kabinede değişiklik bahis konusu mudur?^ sorusuna ise: «Tamamen yalan. Biz bu kabine ile seçimi yapacağız.» demiştir Yok pahasına • Günün her saatinde yiyeceğiniz, toplan\t\ ve çaylarımzda ikram edeceğiniz fevıkalâde leziz, besleyici bisküilerdir, B İ SKÜ İ LE R İ ARI A ve D2 Vitaminleri ilâve edilmiştir. Gayrimenkul Satış Ilânı İstanbul Dokuzuncu İcra Memurlugundan: 959/2105 Bır borçtan dolayı hacizli Fatih Şeyehresmi mahallesinin 360 pafta, 1459 ada ve 9 parsel sayılı 271 M2 miktarındaki arsamn satıl.nasına karar verildi. GAYRİMENKULÜN EVSAFI: Fatih Çarşamba Darüşşafaka binası semtinde Şeyhresmi mahaüesinin, kayden çıkmaz sokakta ve imar krokisinde işaret edildıği üzere SALİH ZEKİ sokağmda arsad:r. Bu sokak üzerinde mesken inşaatı vapılmaktadır. İçinde Ziya Erdağa ait bir kısım ınşaat kerestesiyle nalbur Şefik Kazaza ait olduğu söylenilen ahşap baraka ve diğer bir baraka vardır. İMAR DURUMU: Boş arsa için verilen imar plânına göre, iskân sahasında ve 40 rakımdadır. Dosyada mevcut imar krokisinde görüldüğü üzere irnar istikametinde inşaat yapıl:r. Taralı kısım ınşaat sahasıdır. Ruhsat için proje ile müracat edildiği zaman tapudan almacak röperli kroki ibraz edilecektir. Bina yüksekliği 9.5 M. bina derinliği 15,00 M . arka bahçe mesafesı kroki gibi. inşaat nizamı bitişik, saçak parapet civarı gibi ve çatı meyli °'o 33 dir. Tamamının muhammen kıymeti (108.000) yüz sekiz bin liradır. llk açık arttırması 3/7//1961 pazartesi günü saat 16 da İstanbul Sultanahmette Adliye Saraymda zemin katta satış mahallinde yap lacaktır Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 18/6/1961 gunünden itibaren Dairede açıktır. Arttırmaya iştirak icin arttırma saatinden önce muhammen kıymetin °o 7.5 nisbetinde pey veya millî bir bankamn teminat mektubu tevdi edilecektir. Ipotek sahibi alaeaklılarla dığer alâkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, husutiyle faiz ve #masrafa dair olan iddialarını işbu ilân tarihmden itibaren on beş gun içinde evrakı nusbiteleri ile birlıkte Mecıuriyetimıze bilriirmeleri icabeder. Aksi halde hakları tapu sicıllıyle sabit olmadıkca satış bedelinm paylaşmasmdan hariç kalırlar. Gösterilen eunde arttırmava ı^tirak Pdenler arttırma şartnamesini okumuş, lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar Tâvin eriı'en zamanda savrimenkul üç defa bağırıldıktan son ra en cok artt:rana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen bedelın yüzde vetmiş beşini bulmaz veya satış istiyenin Slacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunlarm o gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının ve bundan başka parava çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarınm mecmuunrîan fazlava çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki k a l m a k ü zere arttırma on gün daha temdit ve onuncu 13/7/1961 perşembe günü avnı yer ve saatte vapılacak arttırmada. bedeli satış istiyenin alacagına rüçhanı olan diğer alacaklılarm o gayrimenkul ile temın edilmiş alacakları ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraf!arının oıecmuundan fazlaya çıkmak şartiyle en çok arttırana ihale edilir. Bövle bir bedel elde edilmezsf ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermez se ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almaga ıazı olursa ona. ra zı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle artlırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edıleceği ve iki ihale arasındakı fark ve geçen günler için • 5 den hesap olunacak faiz ve diğer za » ' rarlar ayrıca hükme hacet kalcn aksızin Memuriyetiri.izce alıeıdan tahsil olunacağı ilân olunur. (23877) 14 lerin durumu Bir sure once M B.K sinden affedilen 14 kişinin emniyeti konusuna cevap olarak da Gürsel: «14 lerin emniyetleri nasıl teminat altına ahnsın? Böyle bir emniyet meselesi bana garip geliyor. Bu ihtillli bütün ordu yapmıştır. ŞaSoru Halk eğitiminde gönülhısların emniyeti değil, memlekelülerin yeri ve öğretmen ihtiyatin ecnniyeti mevzuu bahistir» decını karşılamak için yeniden köy miştir. enstitüleri açılacak mıdır? Cumhurbaşkanlığına adaylığını Cevap Halk eğitimî faaliyekoyup koymıyacağı ve Cumhurbaşkanlığı yardımcıhğ'. müessese ti, yalnız halk dershanelerini açsi konulan hakkında ise Devlet aıak ve okuma vajma öğretmek demek değildir. Okul dışındaki Başkanı şunları söylemiştir: halkın okuma, yazma, hesap gibi «Vazifemin bitmış veya bitmekültür faaliyeti dışında her türlü miş olduğuna seçimler geldiği zasanat, tanm. sağlık konularında man karar vereceğim. Cumhurbaş yetiştirilmeleri demektir. Köykanlığı yardımcılığı fena bir filere kadar yayılması lâzım gelen kir değil. Bir tane değil, hattâ iki halk eğitimi faaliyetinin yürütültane olabihr. Yardımcılar Reisimesini temin maksadiyle «Halk cumhuru tenvir ederler, o da ona Eğitimi Genel Müdürlüğü» kurulgöre hareket eder.» muş ve halk eğitimi kanun tasaReferandum ne zaman yapılacak? rısı Kurucu Meclise sevkedilmişReferandumun ne zaman yapıtir. Tasan kanunlaştıktan sonra lacağı sorusunu «Yakında. Bu çalışmalara hız \'erilecektir. ay içinde yapılmasını temenni ediyorum> diye cevaplandıran Gür KBy enstitüleri sel, M.B.K. nin yasama görevini öğretmen ihtiyacını kar?ılamak yaptığı ıırada çıkarılan kanunlar için köy enstitülerinin yeniden ahakkında da: «Ihtilâlin zaruretleçılması bahis mevzuu değildir. rinden doğmuştur. Hukuk esaslaöğretmen okullannın adedi çoğal rına uymaz. Biz bu tasarruflan tılmaktadır. Her sene iki bin yapmak zorunda kaldık. Bu koköy ve şehir okulu binası yapmak, Baştarafı 1 inci sahifede nuda durmamak lâzı>mdır.» demiş bu yıl üç bin, gelecek yıldan itimişlerdir. Tutukluların muhafazası ve, Türkiyenin dış memleketler baren de her sene beş bin öğretİçin tahsis edilen bir bölük asker den alması mutasavver yardımlar men yetiştlrmek için 10 yıllık bir ve nerelerden temin edildikleri görevine başlamıştır. plan hazırladık. Ayrka öğretmen Içlerinde Adalet Partisi mensu seklindekl bir soruyu da şöyle ce okullan eğitim programlarjnı köy vaplandırmıştır: bu eski D.P. lilerle birlikte, Süokullarma daha faydalı olacak ve merbank fabrikası işçilerinin de 400 milyon dolar yardım köy şartlarına daha uygun bir şebulunduğu tutuklulardan bir kıs «27 Mayıs inkılâbmdan bugüne kilde değiştirilmesine çahşılmakmı, sorgu sırasında gerekli aydın kadar Milletlerarası Para Fonuntadır. latıcı bilgi vermişlerdir. dan, OECE teşkilâtından, AmeriYnrt dışına Çikış izni Tutukluların aileleri, günün ekse kan yardımından olmak üzere 400 Soru Yurt dışına çıkış izniri saatinde, sanıklann bulunduğu milyon dolara yakın dış yardum bina önünde toplu olarak bulun temin edilmiştir. Dış yardım tek nin verileceği tarih tesbit edilmiş makta, yemek ve giyecek gönder Hfleri alındıkça bunlar esash su midir? mektedirler. rette incelenmektedir. Bu teşekCevap Yurt dışına çıkış izni küller ile 1982 yılı ihtiyaçlanmızı hakkında haziran aymda açıklama görüşmek üzere bu yılm sonba yapılacaktır. harında memleketimizde tekrar Bir yabancı ajansın «Eski reiigörüşmeler yapılması hususunda min devrilmesi ve M.B.K. nin ikti mutabakata rafilmıştır. Almanya dan ele aldığı ilk vıldönümü müile yapılan kredi cnevzuundaki mü nasebetivle. yüksek idareniz altınzakerelerimiz devam etmektedir. da Türkiyeden elc>> edilen ve bil Kredinin şartları üzerinde prensip hassa Türkiye Cumhuriyetinin inmutabakatımız vardır. Kredinin kişafı bakımmdan en önemli bir miktarı üzerindeki görüç farklan yıllık neticeleri hakkında bilgi verir misiniz?» sorusunu ise Devlet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel şu şekilde cevaplandırmıştır: «Inkılâptan sonra demokrasiyi tesis için vaptığımız çalışmaların neticeleri neydandadır. Kurucu Meclisin teşkili, anayasa çalışma Baştarafı 1 ıncı sahifede 14, 18, 25, 35, 55, 75, ları ve seçim kanunu hazırlıkları kadar, Yüksek Adalet Divanı, hebunlar meyanmdadır. Bunlar bizi 100, 150 beygir. J nüz kararını vermemiş ve sanıkla(demokratik nizamat yaklaçtıran ı nn suçlu olup olmadıklarını tesbit başarılardır.» lngiltere'nin en tanınmış etmemış ise de, bunun yargılama i fabrikalanndan safhasının tabit bir neticesi olduğu, bir kaatil, bir casus veya bir muhtekir için de aynı mütalâamn varit bulunduğunu, kaldı ki, 27 Mayıs oncesi tutumlariyle, bir ihtilâle sebep olanlann yargılandjğı, sanıklann bilâistisna, Anayasayı ihlâl eden bir siyasi grupun mensupları , : Baştarafı l inci sahifede olduğu bu yargı devam ederken, «New Books» dergisi 112 yıldanbir genel seçim olduğu takdirde, ltalya'mn en tanmmış markası beri Ingitlerede her ay yayınlanYassıadadakilerin adaylıklannı [ maktadır. Bu dergi, dünyada çıkkoymağa hakları bulunmadığı ileri mış ve çıkacak en belli başlı ve sürülmekte ve mer'i Anayasanm her konudaki en ciddi ve önemli 6. madde son fıkrası gereğince, eserleri bildirmekte. yorumlarını Seyfi öztürk'ün temsilcilik sıfatıve eleştirilerini yapmakta, aynı za nın derhal infisahı gerektiği, iddia manda o aym en iyi yazarmın biolunmaktadır. yoJtTafisini çizmekte, ayrıca çıkan Fıkra şudur : kitapların listesini de vermekte«Faaliyetleri ile 27 Mayıs Ihtilâdir. line kadar Anayasaya, insan hak«New Books» dergisi 1396 sayılı larına aykırı icraat ve siyaseti desteklemekte devam etmiş olanlar, Mayıs 1961 nushasında Yaşar KeAynca 50 ve 80 Kw. !ık' Temsilciler Meclisine üye olamaz mal'in «Ince Memet» ini ilk sahifesinin en baş köşesinde kitabm ltr.» Bu fıkra gereğince, Seyfi Öz kapak fotosu il« birlikte yayınla|GRUPLARIm»|gelmiştlr! türk'ün durumu, 27 Mayıs Ihtilâ ] makta ve övgüsünü şu sözlerle beline kadar, Anayasa ve insan hak lirtmektedir. «Yaşar Kemal'in» Collins yayınlanna aykırı hareket edenleri müTİCARET dafaa etmek ve bunlardan dördü larında çıkmış olan «Memet. My Halâskargazi nün o zamanki icraatını destekle Hawk» adlı romanı bu aym en çok satılan eserleri listesinin zirvesinŞişli Camii karşısı mektir. Bu meselenin Temsilciler Mecli de gelmektedir. Bu kitap Anado• Şişli • İSTANBUL since bir karara varılması gereken luda derebeylik sistemin e karşı Tel: 4 7 2 5 3 0 4 7 2 5 3 1 bir mesele olduğu ileri sürülmekte hürriy;ti için savaşan genç bir adnmın hayat dolu dramatik hikâve karara intizar olunmaktadır. yesidir. Böylece es»r Türkivenin mahalli renkleriyle süslenmiş olduğu gibi, yanık bir toplumun hayat hikâyeMni de canlandırmaktadır» derrektedir. D i r Amerikan mecmuasında şu kfiçfikthaber g«" z ü m e çarptı: Fezâya gidip gelen bir.başı Yuri Gagarin'e, mükâfat olarak, d5rt «daflı bir evde oturmak imkânı verrnişler. Bin*ası Gaçarin daha evvel, karısı ve iki kızivle, Mosl.ova olvarında bir yerde iki edada barınıvornaus. Dört kisi ve iki oda. Anlasılıvor l;i Gagarin aılesı. şimdiye kadar. bu iki odada yajıp kalkıyor, yıyıp içiyor, misafir kabul ediyotr, kitap okayor, yazı yazıyor. hepsi iki odacığın sekiz duvarı içinde. Dünvanın her tarafında mesken bnhranı var. Bunun en siddetlisi de Rusyada. Oıada tek bir odanın bile bazan dört aile tara'fından, höşe köşe. paylasıldıtını isitip durnyornz. Bana öyle geliyor ki. pekâlâ imkanlan varken, Ruslar bu dâvayı mahsns halletmlyorlar, ellerinde bir koı ıribi saklıvorlar. Ve, çiinün birinde, iki odalık raükSfatın hatın için, feıâva kadar çitmeyi bile «rBze alacak adam buluyorlar. Diktatörlükler bSvledir. Evvelâ bıç«tı kemi£e dayayacaksın. Sonra bir parça nefes al | dıraraksın. Üstelik de bir sürü hayır dua ve bir sfirü I minnet kazanacaksm. i * * * Maça hazmz \ kşam gazeteıinde Okinawa'ya dalr bir rflportaj çıkfı. Başlıği: «Yabancılan foymak hususunda bn Pasifik adası ile kimse yanşama/ • Allah, Allah . bir rekorn elden kaçınyor raıyu? diye merak ettim, okndum. Meger yasar Okinatra'ya indigi raman, hava meydanmda bir hamal üç dolannı, sonra da bir taksi, yoln mstarak, beş dolannı almış. Hepsi bu. Ayol bu bir şey ml? Bizler için çoevk oyuneafı sayılır. Daha geçen gun Patates mi, Domates mi ne Kırahysa, bir Amerikalınra tajn iki bin dolannı, bir İstanbul kabarecisi almadı mı? Sonra Okinawa1ı taksi şoförfi, yoln mahsns uzatmış ama, yine de saatin yazdığını almış. Bizimkiler arasında 6yleleri var ki, daha motorn çahştirıp tekerleği çevirmeden, o paranın üç dört mislini istiyor. ÜsteUk biz, yalnız yabaneılan değil, arada, yerlileri de esirgemeylz. Haydarpaşa'da, neredeyse. elinde bastonJa bile, trenden inilemiyor, hamal lar, illâ, kapıp tanmak istiyorlsr. Yok, yok Okinawa da kim olnyormns? Biz bu babiste her zaman yarışın*. Ve, çok ştikfir, rekorumazu da kimselere bırakmayız. * * * Öte taraf Bursa'da yakalanan inkılâp aleyhtarlan^ yapmışiar. Kararlarda. kanunlarda, nizamlarda, asnllerde «fezâ» diye bir kayıt yok. O halde? Çaresiz «Fazla uçus primi» ni hessplamıslar. Bu da şu kadar saat nçus icin ayda bu kadar dolar tntuyormu;. Halbuki Shepard'ın fezâya gidip çelişi topu topu 15 dakikanın içinde. Onun da taksimini yapmıslar. Neticede Amerikalı fezâ adamıns 14 dolar 28 santim (aşagı yukarı bizim 150 liramjı kadar bir şey) düşmüs. Amerikalıya bir fazls oda ikram edemezlerdi. Zaten var. Bir otomobi! veremezlerdi, Zaten var. Bir radv«, bir televizyon. bir bnz dolabı, daha ne bileyim ben, bir «çocukIarımn tahsil çarantişi», bir «ömfir boyunca sigorta> hiç, hiç bir sey veremezlerdi. Çünkü hepsi zaten var. Onun için kanun, nizam ne emrediyorsa, onu tatbik etmişler: 14 dolar ve 28 santim tutmuş. Bu da her Amerikan pilotnnun hakkı. Şimdi, bnnların hançisi «cennet» dir? S5yleyin Allah aikına. giinünün gazetelerinde vardı: Gagarin'den Buna mukabil Amerikalı ne yapmış? Cumasonra fezâya çıkıp inen Alan Shepard'ın hesabını Kazadanbelâdan kurtülmak için insanlar nedense, içinde bulnnduklan yaşın *hakkını verip yaşıyarak rahat etmezler de, ekseriya, kendilerine çok uzaklarda kalmış bir gençlik taslamak hevesine kapılırlar. Bu heves bazan ölüme bile sebep oluyor. Meselâ, bir Fransız Cumhurreisinin, bir gece yatağında kalb tıkanıklığından Sldüğü meşhurdur. Bnnda bir fevkalâdelik yok. Yalnız mflteveffa, yaşına başına bakmadan. Don Juanlıga heves etmistt, ve, kalbi durduğu an, sevçilisinin kollan arasında bulunuyordu. Kuzguncukta sahncağa binen bir kadın, bası döndüliinden duşmuş ve agır snrette yaralanmıs. Şimdi Haydarpaşs hastanesinde yüzü gözü sarplar İçinde yatıyor. Sahneak bu. Binilir de, düşülflr de. Yalnız, bu kadıneağız, 60 yasında oldnğu halde bn çocukluk hevesine kapılmasaydı, hiç süphesiz, bu ean sıkıeı vak'a da başına gelmezdi. Evet böyle. Şimdi. meselâ, beni Dolmabahce stadyomuna çıkarsanız. bakemin başlama düdüğünden tam bir saniye sonra ve santra yuvarlaSının bir adım ötesinde, dfisüp kalaeağıma sfiphe yok. Her yaşın deferini ve imkânlarını bilerek va$amanın bir yolunu bulmalı. Baska türlü rahat yok. Beyaza dair * • nelediye Zabıtası Talimatnameıi kitap halin" d e yeniden hazırlanmıŞ. Bir maddesi şöyle: Fınn iseileri beyaz ceket ve takke giyeceklerdir. Filhaklka beyaz temizlik senbolüdür. Ama kendisi her zaman temiz değildir. Meselâ, kar gibi beyaz deriz, halbukt İstanbul sokaklarında karın ne pis sey oldnjunn da hepimiz biliriz. Ankara'da müteveffa Baba Karpiç'io, ki son derece titiz bir adamdı. yedi tane beyaz ceketi vardı. Haftanın her günü yenisini giyer, lokantasında tiril tiril dolasırdı. Bir Ingiliz arkadasım da iki tane vazhk beyaz Smoking ceketi yaptırmıştı. Bir davette lâzım olduğu zaman bir tanesini giyer, ötekini vestiyere bırakır, geeenin orta yerinde çider, değiştirirdi. 1 MOTÖRLERİMİZ GELMİŞTİR DENİZ DİESEL Sabıkları müdafaa eden Temsilciler Meclisi üyesi avukatın durumu Yas^ıada'da yalan şahadette bulunan şahıs, bu ifadesini geri ald^, Divana izahat verdi ] Baştarafı 1 inci sahifede ; den ortaya çıktığım bildirmiştir. Durum, Divan tarafından, Kurdoğlu hakkında takibat vapmakta olan . İstanbul C. Savcılığma bildirilmiştir. Bu suretle, tanığm mevkufiyet halinin devamına artık sebep kalmamşıtır. Siyasî pariiler. Başkan Gürsel'in beyanalını çok iyi karşıladılar *LEYLAND ALBİON ENFİELD |AJAX mamulâtı " Ince Memet,, saiılan roman İngiherede en çok ! ALFA ROMEO motörleri '•' ELEKTROJEN l J | Denizrilik Bankası T.A.O. Denizyolları İşletmesinden: dAYVAlıIKıı vapurunun ârıza yapması sebebiyle 14'5'961 pazar ve 15'5/961 pazartesi günkü Mudanya postaları yapılmıyacaktır. Sayın yolcu ve yük sahiplerıne ilân olunur. «Ince Memet» romanma ait bu yorum dedığimız gibi aynı sahifede John Steinbeck, Romain Gary ve diğ°r ünlü yaza'larm eserleri ara«mda başta ver almaktadır. «tnce Memet» İngilterede 14 gun içinde 23500 adet satılmıştır. Ayrıca 24 nisandan itibaren bir ikinci baskısı yapılmıştır. Baştarafı 1 inci sahifede memnunlukla karsıladıklannı bil. kanidir. 27 Mayıstan bu yana dev diren bir bildiri yayınlamışlardr. rimin hiç bir zümre lehine veya CHP ÎI Baskanınm görüşü aleyhine yapılm^ıdığını memleket. Devlet ve Hukümet Başkanı te israrla ilân eden Millî Birlik Gürsel'in yaptığı son ihtar hakkınKomitesinin bu salim tutumu ile da C.H.P. ll Başkanı Ali Sohtorık me mleketteki bozgunculara en şunlan söylemiştir: susturucu cevabı vermiş bulunud « Sayın Devlet Reısi Cemal Selman Yörük'ün Başkanlığında ğu ve bu yolda devam edeceği Gürsel'in son olaylar hakkındakı cereyan eden oturum saat tam 9 inancındayız. Partilerin iktidara beyanları yapılması elzem olan. da açılmış ve ilk olarak İstanbul gide yollan kendilerine, açmalan yerinde bır ikaz olmuştur ve Ankara Olayları dâvasmın du rından tabii bir hak tasavvur edı. Realiteyi olduğu gıbı aksettır. ruşmasına devam olunmuştur. Başlemez.» mesı bakımından da memleket sesavcı Egesel, dosyanın çok yüklü A. P. bildirisi venler için sevinç husule getırmis. olması dolayısiyle esas hakkında ! Adalet Partisi ise yajmladığı bıl tir. Gönül ıster kı yanlış yolda ki iddıanamenin tamamlanamadığı • diride son olayları tasvip etmedik olan bazı parti liderleri bu beyannı bildirmiştir. Bu sebepten duruslerini yuvarlak masa toplantısında dan ibret dersı alsınlar.» ma 20 Mayıs Cumartesi gününe tapartinin bünyesini, çalışmalarını lik edilmiştir. ve memleket meseleleri üzerindeki Vatan Cephesi Dâvası ; gorüşlerini açıklayacaklarmı bildir Müteakiben Vatan Cephesi dâ mekte, Devlet Başkanı Gürsel'in vası sanıklan salona ahnmışlardır. ikazlan üzerine teşkilât kadrola Bastaraîı I ıncı sahıtefle Önce, rahatsızlığı dolayısiyle du rını bir kere daha gozden geçire huzuruna yepyenı bır çehre ile çıruşmaya gelemediği için Ankarada ceklerini ileri sürmektedirler. kacağını. C H P hakkındakı ıftıdinlenmiş olan T. C. Ziraat BanMemleketçi Parti ise Başkan Gur raların saman alevi gıbı soneceğikası Personel Müdürü Orhan Se , sel'in yapmış olduğu açıklamayı ni ifade ettikten sonra Ekrem Alifercioğlu'nun ifadesi okunmuştur. | can'ın sözlerine temasla kendısını Sefercioğlu'nun bu ifadesinde. Me J dev aynasında gordüğunü. zaten denî Berk'in Ziraat Bankasında çabu memlekete ne gelmışse hayal lışan personeli D. P. saflanna çeperestlerin vüzunden geldığını soy kebilmek için Banka Genel Müdülemış ve .sen ben kavgası artık rü Mithat Dülge'ye baskı yaptığı j bıtmıştır Yenı devir açıldı; arka iddia olunmakta idi. Daha sonra , daslardan rıca edıyorum. bıze oy (Baş taratı 1 inci sahifede) vermıyecek arkadaşlara ivı muaHamit Kurdoğlu salona almmış ve • tanığm Yüksek Soruşturma Kuru ğu halde üç koldan yürüyuşe ge. mele etsınler Ziya Gökalp Lisesine hulunda verdiği ifade tekrar okun çerek Mutesanıt bir cemıyet olmanın muştur. Sanıkları itham eder ma ;cum etmişlerdir. Yapılan taş, sopa huzuruna kavusalım. yıkıcı istikahiyetteki bu ifadeyi Kurdoğlu ay ı ve sandalye kavgasmda 4 kışı muh mettekı varışmayı bırak.p. ösil nen kabul etmiştir. , telif yerlerinden yaralanarak has. bır yarısrr.anın yolunu tut3İım> dıtohaneye kaldırılmış, bu arada Em yerek sozlerinı bıtırmıstır. Bundan sonra Egesel'in talebi ü ]niyet Müdürünün arabası ile t r a . Kongre. geç vakte kadar devam zerine Divana gönderilmiş olan fik arabası öğrenciler tarafından etmi5tır bazı ilgi çekici yazılar okunmuş I hasara uğratılmıştır. tur. Duruşma çarşamba gününe bı J Hâdiseye stadyumda prova yaprakılmıştır. ! makta olan bir ilk öğretmen okulu öğrencisinin Ziya Gökalp Lisesi öğretmenlerinden Necdet tarafın. FRANSfZ MALI dan tokatlanması sebep olmuştur. Kulak Burun Buğaz Hâdiseye Savcı Ali Ulvi Yalman (Agız Hisl Hastahkları el koymuş ve askeri birlıklerden 'Mütehassısı Maynluk kumaşlarımız gel yardım istiyerek öğrencileri dağıtl'aksım Kecebpasa Caıldesı miştir. Sultanhamam Vasıf miştir. Kavgaya karışanlann 640 Hark Apl 5/1 Tel • 4H 30 9H Çınar caddesi 115 kişi olduğu tesbit edilmiştır. 27 Mayıstan sonra ilk ilçe kongresi yapıldı Diyarbakır'da 640 öğrenci, taş ve sopalarla kavga etti DOKTOR Ziyaeddin Maktav LÂSTEKS
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle