19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT Resimli Roman: 60 B A N K E B İ N MİLYONLAR1 CUMHUKtTET Çizem YVES SAYOL Çevirem Mazhar KUNT IIfllllllIIIIMIMIIIIIMIII 14 Mayn 1961 2.ABITA ROMANI YA7AN: HİHALKAKAMtâgAU Jandarma çok geçmeden kaymakamın odasına dönerek Parizofya: «Evvelâ siı gireceksiniz» dedi ve çiftçıyi içeri aldı. Sorgn hâkimi Parızot'ja yer gristerdi Kaymakamın yanında sa\ cı ve snnlh hâkimi balunuyordu. Sorgu hâkimi: «Dün Kize gelen bır dilenci hakkmda bilgi edlnmek ısthoruz» dedi . < Bn dilenci evvelce çlftllğe gelmiş mi idı? Parizot eevap verdı: «Hiç çörmedım. tlk defa olarak geliyordu. Esasen geldigi zaman orada degildim, fakat ona vold3 rastladıro. Hattâ yanımdaki adamlrırnaj «Bu dilenci bnralı de*il, dedim. Peki dilencinin haltnde bir fevkalâdelik var mı idl? Hsrır efendim. ii Gözüm sepinpot n Yazan: Bnriıan Felek Günde S tan?.. Yolcn, ba? dönmesi, soluk beniz, kann ağn•ı.. Nederdir d h e dflfunme.. Bn iolucan insanı mahveder.. Solncan devıp geçmeyin.. Yetmış İki türlu aolucan \ardır. Bahçede.. Derken blrden bire, axk3daki sofdre Ismail!. Çek arabayı.. Çabak çek!. Polls gelıyor.. llevince araha birden bır* hsreket ettı.. Rahmi dıişmemek için çömeldl.. ve hızla oradan ayrıldılar.. Rahml bağirıvordu. Ahmet ağabey.. Ahmet ajfabey.. ben gidivornm.. Bana mnkavjet ol Ahmet kendi adından baska«ıııı ışidemedi. I.âkin Rahminın ne demek istediŞini ınladı.. î?i anladı ama ne fayda! Araba çektı eıt'i, Rahmi Nereve eidirornz vahn? Sns be kardeşim! Şimdi »eninle mi a$ra«aca(ız. Görmüyor mnsan! Polis kovalıyor. Sen beni nereden tanıvor»nn? Ben geni tanımsm.. Ulan t3nımazîan, ne diye adımı ça$ırdın? Çafırdıksa kıyamet mi kop tn?. Adıraı nereden blliyorınn? Sen çok enayisin be! Arkadaşın sana seslendijl zaman isittim. Rahml ndam» havretle baktı. Ulan sen.. Ağzını topla.. TJlan tensin! Ulan bâli kaXa tntnyor be!. Sen beni neden orava çağırdin! En»v, oldn*ona anladım da ça$ırdım.. Kna>ı »enin jribl olor. G5re n Allah için söyleıln Hangıtnizin enayi oldngann.. Rahmi herlfı gözüne kestiriyordn.. Ama bir de sofSr var! Üstelik »vağı yerde degll .. Ben inecegim.. tncnin.. »2 dahs fldelim. Foli» var. Polis orada k»ldı.. Kaldı »ma telefon ederter. Ne olaeak sJmdı.. E 7 y 7! Amma da nzattın! Başına belâmı istiyorsun? tste arabada «efa sttrfSyorsnn. Ben sefa sürmek istemiyornm.. Ben iıtiyornm. BaŞınnm valla! Bağır.. Isiten olnrsa.. (Şofore) tsmail bas gaza.. Kamvonet deli gibi gitmeye başladı.. AksaraTa vardılar.. Oradan Vatan eaddeıine raptılar.. eidivorlar, gidiyorlar. Rahmlnin »iiztl ieyre; ip durnyorda.. Bavrampasaya geldik!eri zama n herif bağırdı Sür çayırhfs.. Araba eayırlıga girdi.. hafifledi.. Rabmi avaga kalktı.. Taho! Beni nereye gatürüyonnmız.. Ben .. Lâkırdıyı bitiremeffl.. Herif Rahmiye dayanınc* arab'dın a•agı ytıvariandı.. Bereket çımenliğe dfistfi.. Rahmi blraı senemledi.. toparlanıp kalktıfı nman araba Topkapı istikametinde hızla nzakla;ıyordn.. Nnmsrasına bakmak aklma gel diği zaman i? isten geçmisti.. Aksaa ftstn kahvenin Snflnde toplanmısl«rdı Ahmet hâdlseyi anlatıvordn.. Eczacı b e y Karakola haber verdiniı mi? Vermedim. . Neden? Çünkü Eczacı bev.. Rahmi de llâç satanın yardaklığım yapıvordu. Belki çocnğa bir lâl Meydsna dotru yürüyorlardı. Iklıinin d» esm nJtkm, ınratı mtık. kaalari ç*tık İdl. îkiıi de ISf etmek latemiyordu. Dofrurunn i*ter*:nix bn lomnrtkftny»yı k»ra görenler bir kutu alhkUnnın eiddl bir iebebl de dı mı mes'nt olnyorlar.. yolyokrn. Ahmsedin kamı agnea .. Kann ağrısını yapan ıolayordn. Rshmlnln bitevlya gS oandır. Solucan devip gegmesfl ieylrlyorAu. Bn poenk göz yin.. mldemize, bağırsafımıza, »eyirmeelne ç«k fnarurdı. Kaç knrsağımıza yerleşir.. Sen yerdefs föxü »eytrdlyse basıns iyi ıln, o beslenir . Arada bir sesvey« kötfl bir »ey gelmitti. Alenir.. Kann a^rısının sebebl, m» gfrzü »eTfnnec bir şeyhayatımızın düşmanı; lolucanbekledlğl iç*n mi, rokss gö»n dır. Çoouklarımızın benzini sol»•yirdlçinden dolftyı mı mslum dnran solncandır. Bir kotnın degİMI. Belkl d» tendflften 1 blr lira yolcn. Alrnlnvanın en mefhnr llâç fabnkasında mahwna yapılmı».. 12 hap bir lira.. Ahmet srmda bir, Solncandan tatlı eanınızı* ver Off.. dtysr, Raltml da: mek iatemiyorsanız bn hapları Bnmntn Y«T mı yntmalı.. Bonlan yatmazsa^ız <Xlya voroyordn, bspı yatarsıntz.. Ba haplardan Vsr blras .. Afaber! Sen ar« M n ı m l alan çok mttşterilerlm var. Hep ai bana gszetelerle te«ıekkiir et Neden? tiler.. tşte bir tanesini oknvo Ne bileyiın.. b«lki takıçırrnra. «On lenedenheri müptelS nn! oldatnm «olnean illetinden be Sıkısmam.. ni kartaran «Solucan kıran» Sen bilinln agabey.. Be haplarina minnettanm. Bu hapDİm de Bvle gözüm »eyiriyor ki. ları ynttuktan sonra hayatın ta Seylnln» ne olaeak! dını anladım » A Jabey.. Benim ne u m u ı gSıtlm «eyirime bajjıma bir «ey Siz de havatm tadını anlagellr mak isterseniı «Solncan kıran» Aldırma! ö y l e «ey o l m u baplanndan yotnnaz.. Hedive Olnr sgabey Bir defa Beh si bir lira volcu. Ben fabrika Ifllls kavfra ettimdl de .. hesabına çaiıçıvorum.. Kânm . . Davak yettindl.. yok.. Bundan çok kimseler is«fade eltiler Temeıdlm araa . Ayagnn Derken gözfl Rahmlye llişt!.. kavdı da. öıtüme çnllandı.. deıam ettı. Ahmet rostn . tşte bir tanesi burada.. Meydana yaklaaUılar.. KaJsRahrai Bev Kardeşim Rahmi halık vardı.. Bir kflçfik kamBev. tnsaniyet namına bnrava vonftln flstflnde Tıfr adajn b!r te?rlf eder mıslniz? Rabml birşeVİer ıSylüyordu.. Abmet hsIabsUlsı yakla»tı.. den blre olan bn teklife sasırdı. Ahmede baktı. Ahmet hiç bir R»hmi daba flerlde1 dolasan bir şey BÖvlemedi.. Rahml teredhoroz ?ördu. Rakmlaln horoz döt ediyorda. Adam etraftakimerakı vardı. Eikidrn babası lere: horos meraklın imbj. Horoz dö Tol verin kardefim! Tol iö»1firflrmö?F. Çocnltken çok hoverin!. roz eörmii?. Şlmdl nerede bir Rahmi mecbnr oldn llerlemeboroz gGzfine İHfMs hemen Hçf\c.. kamvonete geldi. Adam lenlrdi. Bn «efer de öyle oldn. elinl nzattı Rahmiyi açık araRabml horoz» yaklaşırkpn hobanın fistüne çekti.. ve alenen roz kaçlı.. Rahmi kowiladı.. ö •ordabir ksdın «eglecdl: Nasılsın Rahmiciitim?. Rah Hiw.. Ne kovaliTorrnn mi aaşırmıştı. Ba kadar iânbabsyvam? 11 kontjşan adatna ne denir. ARabroi dnrskiadı.. Kadın da diyle de çafırıyor.. yakla?tı. lyiyim.. Bana bakıan a! Çbndi «eni Işler nasıl?. karaknla veririm. Blzim tarnk Fen» değil .. )an da fâübs gen çaldın! Ve halk» hitaben.. Rahml îşte haplanmızın knrtar Yok hanım teyıe! Horoı dığı vatandaşlardan birisi.. c«k ^8zel de.. «eveylm dedtm, Kendlsi tam 12 sene kann ağ Gorfln k5r olsnn.. Horoı rısı çekmiçti.. Iğne ile ipHŞe levilir mi herif?. Kedl mi bn? dönmuştü. Geeeleri nvkn vok.. Rahmi ba?ını lalladı.. Zafiyetten çalısamıvor.. Günde O da var ya!.. Hanım tey bir okka ekmek, bir okka et. ze.. Ben horora 250 gram peynir.. makarna, pllâv.. hosaf.. viyor, doymuTor, O sırat'a Ahmet azaktan Rahiçi eziliyor Kamı afrıvordn.. minin kadınia münakaşaya giRahmiye döndü. ristieini f3rketti.. Seslendî Rahmflii'.. Bnraya fel Oyle defil mi Rahmiciifim: Rabmi de ba çagınştan Istldiye sordu ve grîzilnSn içine fade ettı. Zaten yakasını karıbaktı. dan kürtarmak isfivordn. D8n Evet diyiverdı. du kalabaiıîa geldi.. Ahmedin Oradakilerden birisi yanına durdu.. Sordu Bo;an da ieroerini ye!. T J \Jahev miting mi var? lan şu çelimsiz herifin yedikle Ha\ır.. Hâç satıyor.. rine bak. Tevekket] pahalılık Ne ılâcı? olnyor Gniıba solncan HScı.. Satıcı bn lâfı vakaladı.. Nasıl sev o? Işte vatandaşlar.. bn hap Ne bileyinı . Iar.. memlekettekl p*h*İTİıgın Dive konuşnrlarken gatıei ko sebebl olan solncanlan kıranuşnvordo.. eak. Rahmi be? gfhi dSrt kijlnin yediğini viyenlerln obnrln Diş agrısı, diz agrm, baş Jıına sebeo olan haşaratı öldiiaîrısı, taş ajnsı, bofaı a^rısı, recek, çolnk çoen£unnznn sıb> ayak aŞnsı, knlak ağnsı, bel hatıni düzeltecek, »izin kesenia^rısı, kol afrısı. karin ağnsı.. Karın aJrisı.. flle de kann ağ ze bereket getireeek.. herkesin rısı ASrıiann en aŞırı Tol yfizıinii ^üldüreeek.. 'o Bel ağrısına to^la, baş aÇDerken bir kişirısına aspırin, dîş ağrısına kel Versen e bir tane.. dlye petfn ^ası. ya kann a&rısı.. va bir lira nzattı. kann a?r'.sı AvniDanın. Ame Bnynmn kardeşlm.. rfkann bTİ<ün Pîsfhr doktorlaBir ba«k3«ı daha.. bir başkarı taros,i:ı; bn'amadılar. . 10 bin sı daha Bes altı kişi aldı. doîar rru^âfat kazanan ba hapO harıl harıl.. lar Kar'iı ain«ıni'i çaresi Dün Aç karnına saatte ıki tane.. M Bunm gürültü Bohle'nin kınsıOktıy, itlrmı ettl: nı uynad;rma.3iıştı Sankı ma»al Ne yapıyorsun? Bırak yerine, lardaki lihırbaz uyutmuştu Uya değmez. nacağa da hiç benzemiyordu. O Nasıl degajeıT. Sak«llı «dam day« gırıjlen bile onun tedırgın kımdır oğreneceğim. Belkı de Sabetmedı kı, çişman goğsunun için nye aıt yazıhanede Gündüzün ^ ude hâlâ kerestelerı muntazam ke zunu goremediği dördüncu Alman sıyordu: Hııır... Hıırr .. budur' Bohle'nin bu odada yttmadığı Yalnıı fotografı ahrsftn bu muhakkaktı. Hattâ kendini bılen b.r koca bilc bu katta yatamazdı eve gırisimizln maksadını Bohle derhal anlar, Torpil! Bagkınımıza doğrusu .. h rsızlık çeşnisl vermeliyiz KıHalıl, soylendl: I I Tevekkelı değil, herif hangı tapçmın evinde yaptığın gibi , t; ısi mı sen antika çerçeveye tamah Acaba adamlarınızdan biri bn dilenci i!e Akşaralan parcnakhğın kapısmı hep o m« I kadma s fmacağını bılmiyor! etmis ol. Yükte hafifleri toparlaBurada dsha fazla oyalanamazalakalandı mı? Meselâ ona bazı isaretler yapmış açardı? Bu isi ayni saatlerde mi yapardı? Hayalım olabilir mı? Zannetmiyorum efendim. Görmeyır hâllm hev. Ekserna hızmetkârlardan bıri 1 lardı Ses gerçekten â=ap bozucu.. Konuşurken etraflann» bakıyorKopek bıle fena smırlenıyordu. dım. Dilenci geldiŞi sırada çiftlıktr kinı vardı? hattâ ben gidıp havvanlarla meşgul olurânk. Bu j Ters ters bakıyordu. Öfkesmi kar lardı. Kanm ve iki hizmetçl Yardı. îhtiyar bizvazıfeji daha zı\ade \enekien e\vel vspardık. yolamn ayak ucuna işemekle aldı. Bır oturma odasıydı bnrası.. Akmetçi ne vakit dışan çıktı? Sekiz bnçuga doğFakat hâdıse aksamı ba'.ki ıslerimız olduğuııdan Oktay, »rkadaşını kolundan çek ?am ıskambıl oynaoııslardı bellı . hayvanları nnutmnştuk. (Arkası var) ti: Ortadakı yeşil kadife drtulu roa Bohle'nin odası muhakkak en san n ııstunde bezik takımları v uzak koşededır Belki de ust katbır koltukta madamın orgu fepptı duruvordu. Koltuğun hemen tadır dedi Ben de o kanaatteyım. Zaten yanmdaki b'r etaierde. b'.r Rür^us be\az nıntor çahndı diye ust kat ç»rçevede baska b'r ürup daha takı bir pencereden bahçıvana ses vardı Bu resmın de aynı eunrie ANKARA lenmıştı Fskat yukarı çıkmadan cekıldıgı »ruptakılerın kılıklanievvei şu odalan bır gozden geçı dan bellıvdı Fakat bu sefer grıı7 27 Aç.lıs ve gunun program7 27 Açılış ve procıam 7 30 relım. na, tnmbul, «ansın bır eenç kadn tkı mars 7 25 Sabah pUklan ları 7 .ı0 Haberler 7 45 BeBu gece maceraya atıldıklann da ılâve olmujtu 8 00 Haberler 8 15 Saz eser raber şarkı'ar 8.00 Şarkılar danberı talıh hep yardımcı oluyorlerı 8 30 Plâk dolabır.dan 8 15 O/un havaları 8 30 ItalHalil, hevecandan bü'butün kıdu Bundan sonra da yardımını 9 00 Ünlu sohst'er 9 30 Tark \adan melodıler 9 00 Isnıet sıklaşan bir sesle: esırgcmedı. muzığmden ı>;tekler 10 00 Ço Nedım'den şar^ılar 9 30 Tur 1 Muammayı hallettim Bu fotKalılm cep fenerıyle daldığı ılk cuklann koşesı 10 30 Batı mu kuler 9 45 Hafıf şarkılar odada ı? k hortumu antıka bır tograflar Sak:z Çıftligınde çekılzıği ısteklen 11 00 Konserva 10 15 Dınlejıcı ısteklen 10 45 konsolun ustunde koskoca antıka mış. dedi Önurde durdukları bıtuvar konserınden naV'en vayın Ozei program 11 30 Haftanın gelir diye. . h,r fotografı ıçıne almi'tı. Vc ıkl nanm keiıerli avlusundan tanı 13 00 Argeşo ve 7 kemanı plâk'arı 12 15 Sızın ıçın Şhndl ne olacak?. ValUlıı arkadaş ılk bakışta bu grup res dım Sakız Çıftllgi Yasemine ba13 15 Haberler 13 30 Şukran bilmem.. iki saat olayor, daha 1 mındekılen bır ıstı«navla tanımış ba^ından kalrnıştır Sakız ÇıfthSı özer'den yarkılar l 00 Çeşıtlı 12 20 Yurttan sesler 12 45 Habir haber yok.. lardı Perdelenn karartmaya gore Oktav Bu Sakız Çiftlıgı Bak »tudyolardan 14 3" Orhan Av berler 13 00 Hafıf muzık Recep.. şar'dan tango 1^45 Gıtar ku 13 10 Turk baınından nzetlc uyarlı olduğuna kanait getırınce. bunda da benek var O karabatak şibidir.. nekorçolun u«tundeki parşomen abaartetı 15 00 Şarkılar 15.20 13.15 Yenı seslfr geçıdı 13 45 • SoSukkanhlıSını artık kavbetrede ıse çıkar gelır.. Bir çay juru 'aktılar Fotografa b'rlıkte mıştı Fotografı tutan ellerı na^ıl Kuçuk Radjü Tıvatro^u 15.45 Turkuler 14 00 Sızın ıçın vap»M«n mı? ığıldıler Akordeonıst Wıllı 16 00 Tar 14 40 Sark'iar 15 00 Hafıf Batı titnyorsa ?esi de tıtriyordu tstrmem.. Keyfim kaçtı. ki'e Roraanja rııM; maçın'n muzığı dınleyıcı ısteklen 16 00 Duz arazıde çekılmış bır resım Yasemın Sakız ÇıftliSme CıtBu çoenk adam «lmaz.. Ilent naklen \a>inı 17 45 Saz e^erdı bu Fonda ııçgen teşkıl etaaış miş olaeak. Oktay' Belki de beMıllî maçın naklen yayını çafırdı d h e kamyonete çitti. lerı 18 00 C B Orke3trası uç ağaç gorunuyordu. Grup. bu a nım kendısmi tekrar arayacağımDur tj'tme divemedim. Benım 13 15 Mıkrofon kulı^te 1830 17 45 Hafif muzık 18 00 ŞarkıİJaelârın goîçesı dışında toplan dan. bir çılgınhk de karnım agrıvorda. diyeraeyapacağımdan ŞarkJar 18 45 Haberler lar 18 15 Dans şarkılan 18 30 m ştı Yasemınle Sabrı, kuçuk be korktu? Selâmetı orııd» buldu. Sızın ıç.n 19 00 Haberler dım, çnn!>u adam Rahmiyi a19 00 Çeşıth studyolardan 19.30 dıyle ca*ırdı.. Herhalde abpaOrkestra muzıâı 19 45 Saz e 19.15 Kafıf melodıler 19 30. va7 lakallı fakat ı n cus^elı bır a Cıftlikte aile emekdarlan vardır, damı ortalarına almışlardı. Sabrı bılırım Onlar» s.Jır.dı bı dedim. Rahmi de işportaçı^';^le^ 20 00 Yassıada saatı Spor saatı 19.45 Şarkılar iık rdıvor va!.. Belki t&oıvor, 2100 Safıve Aylâ dan şarkılar 20 0ü Yassıada saatı 21.00 Bu nın vanında Bohle vardı. Oktay d» onu heyecanının tediye »ej etmedim. Herif lâflar Halıl, hafızasını yoklıyarak dal lirindf kılmıçtı: n 2130 Spor haberlerı 2145 Ke haftakı yarım saatımız 21 30 «ordn.. Selnean ilâcı ynttagagın konuştu: man sololan 22 00 Çeşıth stud Kon'usma 2140 Şarkılar O halde takamn, tâkari»k!lerın nu «övledi. Rahmi de evet Aryolardan 22 30 Muzık dunya 2155 Turkuler 2210 Şarkılar Benırn bu uç ağacı gormüjdi.. Çok istifade ettim dedi. sından 23 00 Tatı! tona erer 22 30 Haberler 22 45 Gece luğum var «ma nerede? Bir turlu Sakız Çıftli^i ile ügisi var' Belki Bohle çimentolan oraya fonderıBen Rahmide »olncaıı ken 23 55 Proeram 24 00 Ka konserı 23 30 Neşelı muzik hat rîayamıyorum. ResTiı abajurun altına tutup yor* Kurum nerede ba çiftlik? 24 00 Kapanıs Lâf hurava çeldıSi »ırada Ee Boğazm Anadolu lnyısmda, tekrar ınceledıler Kar yığmlanna xacı bev.. ben7i%en bembevaz bulutlann us (.. .. ) kftyönun »radında bir va Aa! çeliyor. Gcliyar Ahtunde mını onını beneğı gorduler. didedir. Harikulâde bir yerdir. met bey osrlnm.. krnsuru tşte benekh objektıfle çe Bakiıms'zlıSından (ayrt Hep kalktılar.. Rahmi sükUılmış ılk resım olımıze geçtı. yoktur. lum puklum geldi.. Ama bu neyı ıfade edpr7 Oday» gridiklerindenberi fntoğISTAXBLX SANAT : Selâmunaieykâm! dedi. Halıl belır^ızce ıçın çekti: raflara kendllerini o kadar kap Ale>kum selâm! dediler.. FESTIVALİ E Hakkın var' Elimlze geçti tırmıslardı ki, büyflk *blr dlraveN Ahmet sordn 10 Gun. KONSEK = amı nevı ıfade erier'1 Babam ha le emnivetlerini ııglayan mace Nerede kaldın nları?. pı«e gırdıkte n sonra beneklı ob ra »rkada^lan Bayan Şefin varh AÇabev.. bans n'an deme' jektıfle çekılmi? tnıç unsuru re fını unutmuslardı. Hayvsnın bir Şef: Ahmet gnldfi.. simier varsa, onlan bulmalıyız. zamandanberi tehllke iyareti vere Peki.. Nerede kaldmız \ A^abire'i se^inde okunaTak ça rek kapmı n onünde gergin durduBeyefendı! ; buk ç^buk konu?mu?tu. Resml »r gunu, tetikte b.klediglni farkede N'amossnz herif.. Beni taa : Solistler: kada'inın elmdpn alârak çerçtve manislardl. Bavrampa$ava kadar gdtttrdfl.. : sinden çıkarmağa koyuldu. (Arkası var) AYŞEGÜL SARICA SELıMA BERK Orada da arahadan aşaŞı attı.. | Pantalontın dizl yirtılmıs.. o • UĞURTAN AKSEL HİLMİ GİRGİMKOÇ nu dıktirdim.. diye dizini gSs \ terdi. : 15 MAY1S 21,15 de ŞAN Suıemasında Gene ha kadarl» geçmif < FiyaÜar: 1 0 5 Lira (Talebeve % 50 Termlât) olınn.. Karakola baber verdin • rai? : Vermedim.. : » v e vermedin arkadsşın • MANDRACILAR ŞEHİR TtYATROStT 13 Mayıs 21.15 d« dtve ml? ! VE PEYNİR Tok be vahn? Ne arkada : SONUNA KADAR ıım ne bir şey. : tMALATÇILARINA rian arkadaşın defildl de.. 14 Mava 17^0 â» ODA MÜZtĞt Ne dive arabava çıktın? E! KAMİL ŞEKERKARAV, AJabev.. lnsanın baslreO bağlanıvor.. Adımı da çagırınAKATLAR, MERAL ÖZİS ca bir bildik sandım. 14 Mavıs 2115 de TÜBKtyi: MtLLÎ TALEDK Tanjmıyor mıydin? FEDERASTONUr Tok be aifabey! FOLKLOR EKtPLERt Ve diye gittin yanına.. Adımlan çağırdı vahn! Adım bilivorsa demek k!.. ŞAN StnemaraMİa 15 Mayıs 21.15 d» Tok be agabev.. Sen beŞEHİR ORKESTRASI. Şef: CEMÂL PEYNİR " ni çagırdındı ya! Horozun iahiREŞİT REY. jy»AYALAR!MIM bi kadın lan sev ederken . SOLİSTLER: AYŞEGÜL »ARTCA, Ulan ffne bep kendi s«rSELM BERK, UĞURTAN AKSEL. Herzeiman bütun ihtiyaçlarınrzı •emliğınden bak başına neler HILMİ GİRGtVKOÇ. karşılayacak mevcudu vardın gellvor.. Hadi arabaya çıktın? Ne dive herif sana ne dedivse Oaima Taze ve Garantilıdır, taklitlerinden ıs Mayıs 21.15 d« DEVLET TİYATROSU OPERA emrtlah dedin! Yalancı şahltBÖLÜMÜ: saktnınt2 f lik ettin! T O SC A Ağ3bey.. blrdenbire aklın u geldi.. belki bana bir kaç ISTANBUL ŞEHİR TİYATROSC: 17 ve 18 p»r» çıkar dive.. Bunlar yarSANAT FESTIVAlJ 21.15 a* dak knllanırlar da.. ben de . SABIR VE SEBAT 11 ve 14 Giin. Eczacı bev başını salladı.. OPERA 18 MayM 17.30 da RFSITAL: FETHİ KOPTZ VBRDA 5*» Oglum Rahmi.. bir daha •akın bövle bir şeve, bdyle ilâç 19 Mayıs 17.30 da TIYATRO: GALATAS\RAY TİYATBO falan satanlara yaklaşavım deKULÜBÜ: İMPARATOR JONE3 me! Bnnlann çogu zehirlidir AMERÎKAN KIZ KOLEJİ/JACK TEYA Reçetesiz gatılması vasaktır. G. Pnccini Sonrm birisinin hayatına mal oSahneye Koyan: Türkçesi: IBT. Srzi de yakalarlar. ELMAR VOİGT FERİT ALNAR 19 Mayıs 21.15 d* DEVLET TİYATROSU OPERA Koro Şefı: AhmetDekor: BÖLÜMÜ: MUHİTTİN SADAK SEZA ALTINDAĞ Yakalamıvacakları ne malfim?. Herifl tntarlarsa seni haTOSCA HELMÜT SCHAEFER ber verir. İdaresinde Agabey.. Sdflmfi kopsrma! Herif kaçtı gittl *«ten.. Beni ŞEHİR ORKESTRASI ne diye yakalasınlar . Zsten gSzflm de sevlrlyor diye çörle. 16 ve 19 mayıs saat 21,15 de Biletler Tepebaşı Tiyatrosu ve ŞAN Sinernası gişelerinden ri doln doln oldn.. satışa cıkarılmıştır. TEPEBAŞI TİYATROSUNDA Abraet gnlmeye başladı... Ama bn «efer davak yemedln!. Tiyecektim agabey.. Ama B A l USCAK: herif anbadan attı da knrtnldsm.. Onlar iki kişt idl.. Be Bİm bn gszHm levirdi mi, mntlaka başıma bîr iş gelir.. dive sövlenîrjîen Recep; Simdi deralendi! dive çayıın önüne koydn. ŞEHİR ORKESTRASI CEMAL RESIT REY İSTA^SİIL SANAT FESTIVALİ II. HAFTA PROGRAMl KOC RACBET T 0sC A Devlet Tiyatrosu Opera Bölümü TEPEBAŞI TİYATROSU MMİYEâE . LONPftA'V/ , BENİ PROF. NÎMBÜS'im MACE EALARt BÜTÜN ^ 0 ıi>AKE Eİ7ER YANI, AJMTA6I rıiff«frfffiMfffMiffiıMt"'»t!>ı>tıtf>i3itrır»rıı>ııırfrrfir>l!ffifffttifi>lMiı»rfriMi>t
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle