19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 Mayıs 1M1 CUMHTJRÎYET ÜÇ DÜNYA İki blok arasında ticarî mübadele genişliyor HJIBERIERİ Gürselin «Her gece bir kitap» [Başmakaledcn devam] mak, yeni partilere sı&ınmış kuyrokların devrim amacına aykırı söz ve davranışları göriilürse bunları kesin olarak politikadan uzaklaştırmak. Seçimler öncesi devrede böyle bir yol tntulması bizce bütün pürüzleri ortadan kaldıracaktır. Geçenlerde Muhsın Ertuğrulîa konuşuyorduk. Üsküdardakı tiyatro açılmak üzereydi. Muhsin Ertuğrul Üsküdardakı Kütüphaneye adam göndermiş, oraya günde kaç kışınin geldiğini öğrenmek istiyor.. Muhsin Ertuğrul'un bir yanı da, (bunu bu konuşmadan öğrendim) eğitimci. Yani Tonguç Babalar gibi... O da gönlünü eğitime vermış. biri okullarla bunu gerçekleştirmek istiyor, ötekı tiyatro sanatıyla. Bu eğitımciler çok inanmış insaTnlar. Tonguç Babanın gözü okutmaktan, eğitmekten başka hemen hiçbir şeyi görmezdi. Muhsin Ertuğrul da tiyatrodan başka çok az şeye vaktîni verıyor. Bir çahşma fırtınası içinde. Hep yapmak. daha çok, daha çok yapmak. Tonguç Baba da öyleydi. Bir okul daha, bir Köy Enstitüsü daha. Bir daha. bir daha. bir daha .. Doymak bilmezdi. Doymak bilmemenin en güzeli de bu olsa gerek. irbirini takip eden politik , krizlere rağmen, iki blok arasmdaki ticarî ve ekonomlk münasebetler, gelismek te devam etmektedir. Bn münuehctlerin bir gün siyasî olaylar üziren de tesir etmemesine imkân tasavvnr edilemez. Bn ticarî ve tkonomik temaslar hakkında sn nıalümatı verebiliriz. Kanadanın Tarım Bakanı Aloin Hamilton, Hong Kong*tan zeçerken ortalığa heyecan veren bir deyimde buiıınmnştur. Hamilton'un sözlerine ;ore Kanada hükümeti ile Kızıl Çin arasında, buğday, arpa ve an Cenevre 13, (a.a.) Birîeşik A ] cileri bugün Cenevreye gelmişler konnsanda bir müzakere cereyan merika Dışişleri Bakanı Dean ı ve milletlerarası kontrol komis • etmektedir. Bn müzakerelere naRusk, Laos konferansının usule a yonunun, Laos'ta ateşin kesiîdiği zaran Kızıl Çin, Kanada'dan uzun j it bir mesele yüzünden çıkmaza şeklindeki raporunun hakikate uyseneler için bn çibi maddeleri ıa girmesini önlemek maksadı ile, bu madığını ileri sürmüşlerdir. tm alacaktır. Kızıl Çin'in tediye sabah Sovyet Dışişleri Bakanı AnSağcı hükümet temsilcisi îktisat zorlnklarını göz önüne alan Kana drei Gromiko, ile bizzat görüşmüş Bakanı Sananikone, «Laos'ta tam da Hükfimeti, Con en Lai'nin tür. mânası ile ateş kesilmesi sağlanhıı mübayaayı yapabilmesi için Dean Rusk, Başkan Kennedy'nin kendisine nznn vadeli bir kredi aç özel temsilcisi Averell Harriman nıayı da kabnl etmiştir. tfade edil ile birlikte Sovyet Dışişîeri Bakadifine göre bn muamele ile Kana nının ikamet ettiği villâva gitmişda bütfin tarihi boyunca, en bütir. yük çapta bir bnğday anlaşması Dean Rusk, Cenevreden aynivapmış olacaktır. îş bnnunla da dıktan sonra Amerikan heyetine hitmemekte Ingiliz câmiasına men Harriman başkanlık edecektir sup diğer bir çok milletler de Ka Birleşik Amerika Dışişleri Ba nadayı taklid ederek Kızıl Çin ile kanı, Gromiko ile vaptıjı bir saatticarî müzakerelere girişrniş bu lik görüşmeden sonra basma verlunmaktadır. • diği demeçte, meselenin çıkmaz Londra ise kendi câmiası millet dan kurtarılamadığını söylemi? ve leri ile Kızıl Çin arasındaki bn demiştir ki: münasebetleri hos karşılamakta,. «Komünistler, Patet Lao heyetihattâ teşvik etmektedir. Nitekim j nin konferansa Laos'taki tarafHamilton'nn Hong Kong'taki be lardan biri olarak tam yetki ile işTahran 1 (a.a.) Yetkiii çev3 yanatından bir kaç gün evvel In tirâkini şart koşmaktadırîar. Batı relerden açıklandığına gore, yeni çiltcre Avam Kanrarası hüküme hların bu şartı kabul etmeleri Iran hükümeti, aralarmda eski Bate şöyle bir direktif vermiştir: «în mümkün değildır.» kanların da bulunduğu 5 yüksek şjiltere hükümeti Sosyalist cepheCenevre, 13 (a.a.) Laos kon rütbeli generali irtikâp, ihtilâs, dcki milletlerle ticarî münasebetle feransının açılması hususunda kar devlet tahsisatını zimmete geçirre sür'atle girişmelidir.» şılaşılan güçlüklere bugün yenisi me ve kuvveti kötüye kullanma suçlanndan dolayı tevkif etmiştir. Bn müzakereler esnasında Ingil eklenmiştir. tere Ticaret N a n n F. T. Errol Laos'taki sağcı hükümet temsilSanıkların, tahkikatlar tamamMajestenin hükümetinin Komünist landıktan sonra bir askerî mahke memleketlerle, her iki istikametme tarafından yargılanacağı hsber te geniş ticarî muamelelere girisverilmektedir. mek niyetinde oldugnnu da beyan etmiştir. Y«ni Başbakan Ali Emin!, eski ve mevcut memurlar hakkında hal tngiltere neden bn politikayı kın sikâyetlerini tetkik etmek ve takip etmektedlr? Bnnnn eevabını suçlulan adalete teslim etmek ayni müıakerelerde iöz alan Mnmaksadiyle üç özel komisyonun hafazakâr mebus G. B. H. Cnrie'kurulmasını emretmiştir. nin söılerinde bnlmak mümkündür. Cnrie demiştir ki: «Dün baGrevler ıona erdi gımsız iken îkinci Dünya Savaşm 60 yaşındaki sanatkâr 35 yıl dan sonra, Sovyet boynndnruğn Tahran, 13 (AP) 11 fünden beiçinde 70 ten fazla filim altına düsen bir çok milletler, yüz ri grev halinde bulunan 60.000 öğçevirmişti lerini g»rp memleketlerine çevirretmen cuma günü grevlerine son mişler onlardan alâka beklemekvermis ve cumartesi günü »ınıflatedirler. Münasebetleri kesip ko Hollywood 13 (A.P.) Beyaz per nmn basın» dömneye karar verparmaktan hiç bir sey çıkmıyaca denin en levilen yıldızlanndan ak mişlerdir. çı içln, bn gibi milletlerle mflna tör Gary Cooper bugün kanseıden Grevcilerin lideri Muhammed sebeti hiç değilse, ticarî iahada ölmüştür. Aktör 60 yasındaydı. dcvam ettirmekte fayda vardır. Türüiye saatiyle 21.27 de vuku Darakses, «yhklann artınlmasını Eger biı bnnlardan »Iı? veri? et bulan ölüm hâdisesi Cary'nin has istemekte ve geçerı sah günü gremezsek, bnnlar yüzlerini büsbü talığa karşı giriştiği eesur müca vin basladığı nralarda öldürülen tün doğnya ve Rnsyaya çevirecek deleye son vermiştir. ^ lerdir. Halbnki bizimle ekonomik ölümüâmnda eşi ^locky. k m Ma bağlar kurmakta devam ettikleri TİB ve doktoru başucundS" buluntakdirde bir gün hür ve bagımıtz muslardır. Son günlerde dayanılolmak ümidini yine mnbafaza e maı ağrılannr teslrin için aktör* Dul Bayan Beatris Klrcmitçldebilirler. Onnn noktai n a u n n ı uyufturucu ilaçlar verilmekteydi. yan v» eviâtlan Vahan ve Ardestekliyen mebn» Cary ise şnnn man, «evglli eçl ve babalan Bay Kanser, bir zamanlar kaya gibi ilâve etmiştir: «Federal Almany» olan vücudünün bir çok kısımlaGARBtS KSremitçiyan'm bn işe bizden evvel basladı. Burına yayılmıstı. gün Rnsya ile en bflyfik Ihtllfifı o(Kleksln Trl Doknma FabriBeyaz perdenin bu uzun boylu, lan Almanya onlann en büyük sakası Ortaklanndan) az konugan kahramanı yıllar bokısa bir haatalık neticesinde tıcı ve alıcılanndan biridir.» vefat ettiğlnl teesnürle bildirlryunca müteveffa Calrk Gable'le yannki Parlâmentodaki bn müzakere birlikte sinema Aleminin en üst ler. Cenaze merasimi pazartesi günü 15 Mayıs 1961 lrrden bir kaç saat evvel ise Sovkademesindeki yerini muhafaza et. paat 14 t e Beyoğlu Bahkpazar yet . Ingiliz Ticaret Odası Îkinci mişti. Üç Horan Ermeni kilisesinde Reisi Rodnov da ayni şeyleri söyÖlümü Holly\vood için acı ola icra olunacağı ilân olunur. lüyor, ve stratejik maddeler üze caktır. Cooper sinema âleminin baş îşbu, ilân davetiye yerine karine konmns olan ambargonnn kal kentinde, müstesna şahsiyetiyle imdir. Taztyet ziyaretlerinden dınlmasmı teklif ediyordn. «Eğer kendisine sayısız dost edinmis ve imtina edlltnesl rica olunur. Rasyadan daha fa*l« petrol ve di yer yapmasını bilmişti. Cenaze Islerl Servtal fer maddeleri alacak olnrsanız, bl» Beddyan 35 yıl içinde çevirdiği 70 ten fazde elimize geçen tngiliz liraları Tel: 44 12 29 48 09 »8 la filim arasında beyaz perdenin ilp gizden daha fazla alıs veris ebir çok klâsikleşmis eseri vardır. dcriz.» diyordu. Barış Konferansı başlamadan dağılmak tehlikesi karşısında NADİR NADİ Amerikan Sovyet Dışişleri Bakanlarımn ikili müzakerelerindet! de bir sotıuc almamadı; Sovyefler, Patet Lao'mın konferansîa yer almasmda isrâr ediyorlâr Köylüye, devrimin mâna ve ehemmiyeti anlatılıyor BBC de TÜRK KEMANCI Genç Türk keman vırtüozu Erduran, Avrupadaki konser turnesinden sonra Aylâ Bu 5 general irtikâp, ihtilâs ve devlet tahsisatmı zimmete geçirmek suçlanndan yargılanacaklar iran'da dün beş general tevkif edildı .. * Gary Cooper oldu ACI BİR ÖLÜM 1960 senesinde Londra Rusyadan 460 rnilyon dolarlık mal ithal etmiştir. İki sene evvel bn miktar SRl milyon dolardı. Harbe takaddiim eden yıllarda 1 « bn mlktar * 181 milyondan ibaretti. Inglltereden Rasvaya yapılan ihracat da ayni nispetler içinde artmıştır. Diğcr taraftan içinde bulunduğumnz ay zarfında lııgütcre Moskova'da bir sergi açacaktır. Rakamlar taraflar arasında ticarî mübadelenin gittikçe arttışını göstennektcdir. Bn rakamların yiikselişi de (Sn!h içinde beraber yaşama) ar7;ısunn her iki tarafta da elbet arM. PİRİ MotfetH MERTER SiTESİ hemŞEHİR, hem SAYFİYE Sivas 13, (Telefonla) Devrimin mâna ve ehemmiyeti köylü vatan i ettiği zaman BBC stüdyolarında kendisiyle yapılan bir konuşma yadaşlara anlatmak amacı ile tertip j yınlanmıştır. Resimdo Aylâ Erduran BBC Türkçe Yayın Şubesinden lenen gezilerden ikincisi, bugün O i Öraer Umar ile birlikte görülüyor. va Saray köyüne yapılmıştır. Köye bando ile gelmiş olan ekip, Ova Saraylılarla sohbet etmi'ler, madıkça, konferans toplanamaz de müteakiben yüzleree Ova SarayhBöylesı insanlann kusurlan yok ların alâka ile dinledikleri millî miştir. mu? Sürüyle. Ama bu çalışkan inKonferansta sağcı hükümeti Baş marşlar ve kahramanlık türküleri sanlar kendi kasurlarınm, cümle yardımcısı ve Savunma Ba söylemişîerdir. b a k a n kusurların üstüne çıkmışlar... General Nosavan temsil fdek a n l Son yıllarda tstanbulda bir ticektir. Bugün Cenevre'ye gelen yatro sevgisi aldı yürüdü ki.. Bir temsilciler, hazırlıklarda bulur.mak tiyatromuz var. Müsaade verildikten sonra heye sürü, irili ufaklı tadır. Fenike körfezinde. Beş Adalar o gani mevkiinde 3300 sen» evvel batmış t e müzemizden bir arkeoloğ arka Burada Muhsin Babanın olduğu tesbit edilen bir «Bronz daş katılmıştır. Gemi üzerine Türk gönlü olmasaydı, bu şehirde böyDevri» gemisine Amerikanın Penn. balık adamlarınm ıştirakiyle mü lesine bir tiyatro sevgisi olur muydu? Bunun üstünde durup düşünsylvania Üniversitesi tarafından teaddit dalışlar yapılmıştır. Bu amek gerek. Her işin delilleri var. tertip edilmiş bulunan bir araştır rada çıkarılan eserlerden bir kısmı Gönlünü, canını bir yola koyanlar ma seferi hakkında basında bazı Bodrum kalesinde tesis edilen bir müzeye taşmmış ve bazı eserler de var. îşte bu insanlar, iaygı değer haberler neşredilmektedir. ir Menderes, bugün saat temizlenmek üzere lâboratuvarla insanlar. Miîletlerin hayatında öBu hususta kendisiyle görüşen rımıza gonderilmiştir. nemi olan insanlar. 16.15 de <Ordu» vapuru ile tzmuhabirimize stanbul Arkeoloii mir'e hareket etmiştir. MendeŞu Anadoluyu dolaşan görür. Şu Heyet mensupları yapmış oldukMiidürü Osman Siimer tamamlares'e Medenî Berk, Fatin RüşAkdeniz kıyılannda her adım b«yıcı malumat vererek ezcümle sun ları araştirmaya ait yazıları resim tü Zorlu, Şem'i Ergin, D.P. !»riyle birlikte Amerikada intişar şmda bir tiyatro. Antik çağdan kallar: söylemiştir: Genel Idare Kurulu üyeleri. eden «The National Geographcal ma. D.P. milletvekilleri. Havadis « Bron/. devri çemisinin veri Magazine» de yaymlamışlardır. Bu tiyatrolarda her gece insanGazetesi Başyazarı Peyami Satesbit edildikten sonra Amerika Ben şahsen bu araştırmada bir lar, yüzleree, binlerce insan, her fa ile birlikte 200 e yakın bir nın Pennsylvania Üniversitesince hırsızlık hâdisesinin olduğuna inan gece bir kitap okumuşlar. grup refakat etmiştir. Mendeburaya bir^ haber gonderilmiş ve mıyorum. Hununla beıaber bizde öğretmeni vuran polisın cezalandıIstanbuldaki tiyatrolarda da binres yarm saat 1 de îzmir'de 2 heyet mensr.pları yazı il» Millî E nasıl döviz kaçakçıhğı önlenemi lerce insan her gece bir kitap okurılmasını talep etmekteydi. olacaktır. ğitim Bakanlıjına müracaat ederek yorsa, eski eserler kaçakçıhğı da yor. Hem de nasıl okuyor? Etli canöğretmenlerin grevi tran Hüküic Meclis Tahkikat Encümeyapacakları avaştırma için müsaa aynı şekilde onlenememekt» olup h, örnekli bir dünya karşılarında. metinin düşmesine sebep olmuş, ni bugün yaymladığı bir be de talep etmişlerdir. bu umumî bir mevzudur.» Tiyatro sanatlann içinde en etkisi yeni hükümeti kurmaya memur eyannamede, gerek yurt içinde olan lanattır. dilen Ali Eminî, öğretmenlere, derve gerekse dışında birtakım hal maaşlarmm artırılacağmı vaBir gün, bu başlangıçtan tonra, beyanname, el ilânı, broşür, gene yurdumuzda her adım başınsirküler ve emsali vesikalar ile da bir tiyatromuz olacak belki. O makale, yazıların çoğaltıldığızaman birçok insan, aşağı yukarı, nm tesbit olunduğunu, gizlice her gece bir kitap okuyacak. Dündağıtıldığını, yakalananlar hak yamız daha çok, daha gerçek aykmda ağır cezalar verileceğini dınlanacak. Insanlar tiyatroyu seAnkara 13 (CumhuriyetTeleks) bildirmiştir. verler. Ben buna inanıyorum. İnPolis kıyafet tüzüğünün bazı mad Ankara Örfi Idare Kumandasanlar şiirden, hikâye anlatmaktan deleri deÇiştirilmiş ve polis üninı da yine ayni konu ile ilgili nasıl vazgeçemezlerse, tiyatrodan fcrmalarına yeni bir şekil verilolarak bir tebliğ yayınlamışda vazgeçemiyecekler. Halkta, damiştir. Ankara 13 (CumhuriyetTeleks) tır. ha yaşayan, kökü insanhğın köküEskiden kırlangK şeklind« ve ü Askeri Orta Okulların tedricî su• Ankara örfi Idare Kuf r ne kadar inen bir tiyatro geleneği zerinde iki gri bant bulunan yaka rette kaldırılmasına karar verilmandanhğı tarafmdan yaymvar. Hemen her Anadolu düğününstili kaldırılmış ve yerine subay miştir. Bu öümleden olarak. bu yıl lanan 20 sayılı tebliğde, halkın de bir temsil görürsünüz. üniformalarındaki devrik yaka orta okullara öğrenci alınmıyacak, nümayişçilerden uzak bulunNoksan tarafı bulunmıyan ij olstili kabul edilmiştir. Ayrıca ce ve iki yıl sonra, okullar kendiliViyana, 13 (a.a.) Varşova Radmasını, halkın* nümayişçileri maz, diyenler var. Belki de olmaz. ketlerde beş düğme yerine dört ta ğinde tasfiye edilecektir. yosuna göre Sovyetlerin, muhtekendi aralarına almamalannı, Ne bileyim ben. Geçenlerde Şehir ne bulunacaktır. melen iki veya daha fazla uzay dükkân veya evlerinde saklaAskeri liselerin kaynaklannı, Tiyatrolarından birkaç artist bir yolcusunun katılacağı ikinci uzay mamalarını istemiştir. Bundan sivil okullar teşkil edecektir. basın toplantısı yaptı. Dertlerini seyahati pek yakında yapılacaktır. başka göriilen lüzum üzerine söylediler. Tiyatromuzun bu en güRadyo, bu haberin, Moskova ilmî Ulus, Ankara ve Büyük sinezel, en verimli, en çalıskan çağînda Türk filim yarışması ile çevrelerinden alınan bilgilere damaların bütün matineleri tatil böyle geyler olmamahydı. edilmiştir. yanılarak yapılan tahminlere göre ilgili bildiri İki gün önce de bu aktörlerden verildiğini bildirmektedir. îstanbul Belediyesi Sanat Festi biri bana geldi. Derdini bir açtı Varşova Radyosuna göre, ikinci valine bağlı «Türk Filimleri Ya döktü ki... Inamlmaz. İki yıldır ŞeIstaııbul Voleybol Turnuvası dün uzay »eyahatine katılacak yolcularr!şması> nda ilk elemeyi yapmıs hir Tiyatrosundaymış. İki tane de gece yapılan karşılaşmalarla ıona dan birinin ilk yoleuluğa katılan Sivas 13, (Telefonla) Bundan olan ve ön jüriyi teşkil eden ga başrol oynamıs. Liseyi bitirdikten ermiştir. Yuri Gagarin olması muhtemeldir. bir müddet önce Elâzığ'da bir barzete sinema yazarlan ve elestiri »onra da Konaervatuvan bitirmis. Gecenin ilk maçını takımımız cileri dün bir basın toplantısı ya Yani bir tryatro deliri, gönüllüsü.. da, Terzi Hıdır Keklik adındaki sahsı bıçakla öldürüp sonra da fi Bulgaristana karşı yapmış ve 31parak bir bildiri yaymlamışlardır. Her gece halkın karfisına çıkıyor. | rar eden kaatil Rifat Erbas, dün mağlup olmuştur. Bu maça Değer, Bildirid tüzüge uymadığı için ya Provalan da caba. Bir ağır isçi kai vilâyetimizde yakalanarak adalete Nasuhi, Şevket, Yalçın, Hüseyin, rışma dısı bırakılan «Suçlu» filmi dar güc hajrcıyor. Bu delikanlının Ender tertibiyle başlayan takımı| teslim edilmiştir. yerine «Yasak Aşk» filminin ya aldığı üeret neymis, biliyor musumız ilk seti kolayhkla rakiplerine Hollywood, 13 (A.P.) Hoılyrışmıya alınması için büyüü jüri nuz, 350 lkra!.. Ücret olduğu için vermislerdir. 15/4. îkinci sette towood yamaçlanndaki ahşap evle nin yetkiîini kullanması Jsten yazın bu parayı da alamıyacakmış. parlanan voleybolcularımız hayli rin bulunduğu bölgede çıkan çidGördünuz mü aimdi? Bu delikanh mektedir. çekismeli bir şekilde seti 15/13 aldetll bir yangm, rüzgârın da etdiyor ki, yazın, beş ay için, ingana mıya muvaffak olmuşlarsa da dikisiyle süratle genişliyerek, bir dü kim iş verir? Is dediğin sıp diye ğer »etleri 15 3, 15/8 vererek sahazüne kadar evin yanmasma sebep bulunmuyor ki... Bu, tiyatroya göSondaj ve su işleriniz için dan 3 1 mağ!up ayrılmışiardır. olmuştur. Alınan ilk haberlere gö^ Fabrika veya iş hanı tesisa t nül vermiş delikanh yazın beş paen tecrübeli firma rasız ne yapacak? Tiyatroya gönül re, ölen veya yaralanan olmamış • Gecenin son maçoda şampiyon f Mna müsait t Y. Mühendis Ertuğrul tleri vermişse, günah mı işlemiş bu detır. luk için Rusya ile Romanya karsıBahçekapı Umum Sigorta han likanh? Bunlar kadroya geçince laşmışlardır. Müsabakayı Ruslar 32 409. Tel: 22 46 92 kazanarak turnuva şampiyonu ol j satıhktır. Alâkahlann KAR ' ellerine lyi bir para geçiyormus. KAYIP Beyoglu Belediye Şub« muşlardır. Puvan tasnifinde Ro i TALTEPE MENSUCAT FAB J Bu isi başaramamısaa işine lon veMüdflrlOgünden aldıgım 27 No. lı »eymanya ikinci, Bulgaristan üçüncü. f RÎKASI T.A.Ş. ne müracaat \ ri rsin. Ama başarmışsa, hele büyük yar esnaf k s m a n l kayberHm. HUZAYl Tıp Fakülteslnden aldıgım bir bal çar*si •9£/SS/»£6SIİ :«ojaıax UBJ f roller oynamıss», iebekeml Zayi ettim. Hilkümsüzdür. Türkiye dordüncü, îran ise beşin i» ri olmuslardır. ^^. f bulunmak gerek. Yazık oluyor.. 1204 Ekrem Özcan Refael Baruh Tiyatromuzda bu delikanh gibiler bir değil, iki değil. îçlerinde Amerikada tiyatro öğrenimi yapmıçlar var. Gerçakten iıtidatlt kisiler bunlar. Baki Turanlı diye bir delikanlıyı bir piyeste §eyr«tmiî, hayran kalmıştım. Îşte bu Turanh da 350 lira ücretliymiş. Londra'yı ziyaret 3300 yıii k batık gemiden hırsszlık imkânsız görülüyor ••••• 2 7 ••••• Mayısa doğru. Geçen yıl bugün Sovyetlerin, içinde en az iki kişi bulunan bir roketi yakında fezaya fırlatmaları bskleniyor Polis kıyofetleri Askerî orta okullar gene aegışıyor kaldırılıyor Bir kaatil yakalandı Voleybolde 4. olduk Hollywood'da çıkan yangında 12 ev yandı ARTEZYEN * Boru Radyatörler t Fribourg (Brisgau) 13 (a.a.) 1932 de Şansölye v e 1933 te Şansölye yardıracısı olan v. bilâhare de Viyana ve Ankarada Büyükeîçilik yapraış olan Franz Von Papen askerlik hizraetinden kendisine emekli maaşı baglamayı reddeden Eade Wurtemberf! eyalet • hiikümetini şikâyet etmiştir. Von Fnpen, Baden yakınmda oturmaktadır. Hl yaşında olan Von Pap^n, Bırinci Dünya Savaşmda subay olarak hizmet etmişti. Eyalet hükümeti eski Şan^ölyenin Nazi rejimindeki rolünü gözönüne alarak kendisine emekli maaşı baglamayı reddetmiştir. Von Papen'e emekli maaşı bağlanması te kîifi reddoîundu Tiyatromuzun bu güzel çağînda, tiyatroya gönül verenleri kırmıyalım. Tiyatro aşkı yüzünden onlara sefalet çektirmiyelim. Analarından doğduklanna pişman olmasmlar. Demem o ki, Muhsin Ertuğrul'un bu çabasına hepimiz, milletçek yar dım edelim. Bu güzel çağ yürülün. Çok lor. Paramız az. Bütçemiz de o kadar ahım şahım değil. Hepsini, hepimiz biliynruz. Ama kabiliyeti olanları, gönül vermişleri kırmıyalım. Beş on genç için, bu yazıyı yazdığıma yerinmiyorum. Içlerinden büyük tiyatro adamlarımız çıkabilir. Çıkmasa da ne hakkımız var bu gençleri sefalete atmaya... Belediyemiz, Valimiz Tulga buna göz kulak olsun. Bunu bekleri/.. Halkımıza her gece bir kitap o kutanların üstüne titriyelim. Her gece on kitap, on beş kitap.. Binlerce kişiye... YAŞAR KEMAL MERTER SiTESi ld«al yuvantzm ei» mOfcemmel yert MERTER SİTESldir, bötOrt •ncdenl iblıyaçlar dO^OnOlerek hcr tip Insâdta göre tanztm cdilmijlir: Tek, Jku, blok evter, apartmanlar (çin arsalar mcvoıtrur. MERTER SİTESİ halletiilmi! oJan bOtün beiediye hizmetleri, jchre olan yalan moafesi, v«e aynca Florya, Ataköy, VeliefeTMİi g(W ruristik testetere de yaktntı§i dolayısile şehir hem tayf\yt) narmra îimdiden almtştiT. Sevgiii cşin;. habamız ve aile hüyüğümüz Dr. nun vcfatı dulayısiyle ccnyze sine iştırak edenlere, telefon. mektup, telgrafla ve bizzat gelerck acımızı paylaşmak lutfunda bulunanlara ayn ayrı teşek* küre teessürümüz mâni olduğundan bu vazifenin muhterem gazeteniz tavassütiyle yapılnıasını rica ederiz. Akkoyunlu ve Gürson aileleri TEŞEKKUR HİLMİ AKKOYUNLU TEŞEKKUR 1 Pck kıvmotıi. hiricik kardeşinı " teyzcnı EEFET PERKAN SfflAL ARSANIZI BUGÜNOEN SECİNİZf ın vcfatı dol:ıyısiyle cenazcsine iştirak ctn^ek, çelenk göndcrraek. evimızo gelmek, telgraf ve mektııp göndermek surctiyle biiyük acımızı paylaşan ve bizlcri teselli cden kıymeth aile dostlanmraa. akrabalanmıza. iş arkadaşlarımıza ayrı a y n teşekkü re büyük acımız mâni olduğundan sonsuz şükran ve teşekkürlerimizin arzı için değerli gazetonizin tavassutunu rica ederiz. • Kardeçi: Handsn Eırtdal • Vegcni: Kimya Y. Mühendls Fomihal Südor Hergun açık bulunan l OTEL, VE GAZİNÜbU BAYRAMDA ideal dinlenme yeridir MÜRACAAT: Yeni Londra Asfaltı, Haznedar Lokalı Bakırköytstanbul Tel: 214687 Bficr\»»yoıı İçln TeL: 61 îfloı . 115 TÜRKİYE TURİZ»hB»NKASlA.Ş.*
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle