16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
"CENNET YOLU, romanının yazan Steinbeck'in CUIUL atk n Drtiras doto blr n a a u GÜVETM tVA* IMEVI SUBERftOtttHII mtsla&e çıktl. um 38. yıl Sayı 13.210 Dr. İHSAN AKSAN Dr. HATAT OKANDr. RALİHA YALÇIN S EK E R Hastalıklan ve Tedavisi KUBÜCÜSU: YUNTJ8 NADÎ Gürsel partileri 27 mayıstan sonra toplantıya çağıracak ımmıııııııımııııııııııııııımıııı llllllllllllllllllllllllllllllll Telgrmf v e m e k t u p adre«l: C u m h u r i y e t t r t a n b u l P o r t a K u t u m ı : i r t a n b u l N o . 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pazar 14 Mayıs 1961 Üçüncü baskı, 25 lira Berkalp KitabeviAnkara Devlet Başkanı son hareketlerin seçim tarihini değiştiremiyeceğini belirtti Gürselin Bursada yakalanan inkılâp Dediği aleyhtarlarının sorguları Bursada nezarete alınanlardan bir kısmı garnizonun bahçesind« gnerieritaa Ankara, \i (CumhunyetTelek«) | Devlet ve Hukumet Bafkanı Orgeneral Cemal Gursel bugun saat 10 30 da yaptığı basın toplantısında, Istanbul, Bursa, îzmıt ve Ankaradakı son tevkıf olavları ıle ılgıh olarak soru'.an bır loruyu: «Nezaret altına ahnanlardan emek Arkası Sa. 5, Sü. 4 te evlet ve Hükümet Baskanı Orgeneral Cemal Gür•el'ın dunkü gszetelerde okudugumuz demeci, üzerınde Snemle durulacak bir değer tasıyor. Son bir nyırma öıelliğı taşıyan «Szleriyle Sayın Gttrsel baalıea Ikı ıınıf politikacının knlagım bttkmektedir. Bnnlardan bıBursa, 13 (özer öztep bıldınyor) rı 27 Mayıstan sonra bir kögeye Bursa ve cıvannda ele geçirılen ıımp devrim yönetieilerinin, gev«Kuyruk» larla ılgıh soruşturmaya »ek demlyelım, fazlaca kibar davbu sabahtan ıtıbaren başlanmıstır. ramşına bakarak yavaş yavaş ceEmnıyet Muduru Adnan Çakmak, saretlenen, eıki günlerin Szlemi •\nitdra, 13 (a a 1 Devlet Içışlen Bakanlığına bılgı vermek ile gittikçe aıan düıfik knyrnklae Hukumet Başkanı Org ıçın Ankara'va çağrıldığı ıçın, »orrıdır. Oteki ise, oy toplama hını Cemal Gursel, son hadıseleı guvu 1 Şube memurları yurutmek içinde ne yaptığını bilmekslztn bn lolavısıvle gençlığe hıtaben tedır koynıkUn bağnna basmaktan çeMI demecı \a\inlamistir Yakalandıklan gunden ben, 1 kinmiyen yeni knrnlmaş partile«Azız gençler, Yurdıçı Bolge Kumandanlığında rin kodamanlandır. Bazı bedbahtların, şuurlu ( nezaret altında tutulan 74 ganık, Bagunsıı ye ynrtsever Türk baolmıvan hareketlere tevessu bu sabaha karşı saat 03 sıralannda •ını bm dnnunn ilk gttndenberi le \eltenmelsnne karşı gosaskerl GMC lerle Topçu kiflaıında (Srflyer TC devrim MmmlnlariDi Gurs*l dunku bttsuı toplantuuuU t£f(U£uuz haklı ve a«ıl tep i hazırlanan ozel garnızona »evjcedı' nyarmaya çalunyordn. Tflrkiyeyl kımn, mılletımızın duvguları Arkası S». 5. S6. S te 27 Mayı» Bnceıl çikmazma ıfirfiknın ıfadesı olduğuna ınanıvo llyenler elbette Taanadada heıap rum Termek fiıere mlıaflr edilen bir Mılletçe vardığımız netlcekaç yfl» kifiden ibaret degildl ve lerı butun ınsanlık âlemı tak olamaıdı. Bnnlar yurt 31çtisünde dır ve ha\ranlıkla ızlıvor dal bnd&k Mİmif geniş bir sebeArzuladığımız demokratık <\ keye dayanmasalardı zaten vataa 4rkası Sa. 5. Su. 3 te v daflan yıllarca inim inim inleteNezarete aluıanların aılelerı garnızcm kapiMuda beklerlerken mezlerdl. Şebekenin içinde akıl hocalan, gazeteciler, yazarlar, adam aarrafian, ell lopalı lorbalar, Srttmcek kafalı yobazlar, vnrgancnlar, foygoycnlar, gunüne jöre kalıp deglştiren her lürlü çıkar duskünleri vardı. Devrim idaresi, Ankara, IS (CumhunyetTeleks) Ankara, 13 (Cumhurıyet.Teleks) I çe tamamlayıcı bılgıler %«rıldık. clındeki kadife eldiveni loymak Kurucu Mechsın C K.M.P. temsızın demir yumrnğanu şöyle ha Son ola>larla ilgılı olarak dun çe memlekettekı bu menfı ve musılcısı Seyfı özturk'un dnrumu, fıtten bir (Sstene idi bnnlann ol Devlet ve Hukumet Başkanı Or zıı hareketlere kanşan unsurların aydın çeyrelerde bır tartısma kodaklan yerde pinekliyeeeklerine general Cemal Gursel tarafından vus'at ve mahıjetını daha ı\ı an. nuıu halme gelmıstır. suphe yoktn. Bbyle olmayınca 27 yapılan açıklama uzerıne \enı ku. lamak ve ahnacak tedbırler uzeMayu sonrasının ılık güneşi kuy rulmuç bulunan uç sıyası partı rınde duşunmek mumklin olacak. Adı geçen temsılcinın tutumu ve rnklsrı canlandırdı. Devrimden bugun goruşlerını aksettıren bırer tır Memleketın bugun içinde bu davranışı hakkında, mutlak bır bir tün once dttşük yöneticılere bıldırı jayınlamışlardır lunduğu snası durumu atlatabılkarara vanlmaıı gerektığı, ak«i kasideler düıen kalemler bir kaç takdırde, 157 sayılı Kurucu Meclis Yenı Turkıve Partısı bıldırıde mesı ıçın daıma ıtıdal ve sağ du hafta içinde yeni rejime alkıs tnt kotu ahşkanlıklarını canlandırma >u ıle hareket edılmesı gerektığıKanununun en onemli hukümlerin maya başladılar. Kimi oknrlar bu >a \onelen ve teşebbuslerı antı. ne ınanan partımız bozguncuların Bazı kotu nıyetlı kimseler tara den bırine aykırıhk bahıs konusu pışkınliğe şastılar. Oyga, asıl şası demokratık, partızan, memleketın bertaraf edılebılmesı ıçın azımle (ından kandınlan Taşlıtarla şofor olacağı ıleri surulmektedır lacak nokta, efendileri sorguya çe huzur v sukununu bozucu, mace ve u\anık hareket etme ıhtı\acı Devlet Reısi Savın Cemal Gurlen, dun sabah yenı vergı mevzuaBılındığı gibı, özturk'un fiili Ae kılen uşaklara yeni idarenin gos racı duşuncelerı ve teşebbuslerı kadar, memlekette adaletın, taraf. sel evvelki giınku demecınde tını protesto gavesıyle grev yap navasayı ıhlâlden yargılanan sakit terdığı boşgörürlflktii. Bagıbo; bı kuruluşundan bu >ana tasMp etme sız ıdarenm, vatandaşlar arasında «Ne vazık kı bır kısım jeni m»k ıstemışlerse de, askerı GMC ıktıdar mensuplarından dordunun rakıldığı takdırde bnnlann rahat dıklerını ve bundan sonra da et. tam bır eşıthğı tesıs edılmış bupartılerın gozlerı kararmış liHer ne lenn vatandaslan şehre taşıması mudafıhğını vapmaktır n dormıyacağını anlamak için bü nnveceklennı belırttıkten sonra lunduğunu da kıtlelere telkın ve derlerı guva duşuk D.P. artıkla Arkası Sa. 5. Sö. 4 te Arkuı Sa. 5, Sü. 3 te vuk bir feraset sahıbi olmaya lürınin nrifuzundan ıstıfade edetatbık etmenın luzumuna şıddetle so\le devam etmektedır zam yoktn. 27 Mavısa gelinceye Arkası Sa. 5, Su. 7 de rek rev kazanacaklarını sanı«Son olavlar uzermde Hukumetdek mllletin sırtından çimlenen, vor, bn adamlara baş \erlerı bıç bir emek karşılığı olmaksmn verivorlar» dedı. bol bol kazanç sağlıyan sebeke bn Teni partıler bu balde ıken balden elbette cesaret alacak, ber va eskıler ne âlemde? Yıne vola başvnrarak eskı devrı gerı Gürsel'ın demecını yayan gazesetirmeye can atacaktı. Nitekim telerde okuduk Turgutlu C.H. ovle oldn. Knyruklar ılkın hafıf P. lılen bir toplantıda hizipleşı,e kımıldadı, sonra da açıkça dcp me vıizıinden birbirlerıne gir renmeye başladı. Geniş balk ta mışler. Taralananlar, tevkif ehakaları arasında havsalaya sığdilenler olmnş. maz propagandalar aldı, vurudü. Hâlâ tek endışemız rey kavYenı knrnlan partıler de düşükleBır sure once Yuksek Adalet Dı ı da'da, oncekı ıf adesınaen rucu etgısı, hâlâ menfaat ka\gısı mahrın artığım toplamak amacı ile vanı huzurunâa yalan şahadette | mıştır Yuksek Soru^turma Kurusulu hızıpleşme Knzum bra kuvmklara kncak açtılar. bulunduğu ıçın tevkif edılerek lunda sov'ledığı sozlenn doğru olgeçen 10 seneden hiç mi ders Sultanahmet Cezaevıne gondenlen dufunu ıtıraf eden Kurdoğlu, araalmadık? 10 sene sonra yenı bir Sanki devrim bir zihniyete, soyKUYRUKLARI TEL'IN Dun Golcukte gençler tertıp ettıklerı eskı Ankara Şoforler Derneğı Baş dakı faıkların anla'.mazlık vuzun27 Mavıs mı çoreceğiz' saz bir politıka anlayışına karşı bır mıtmgde son olayları tel'ın etmislerdır. Resımde dunku mıtmgden kanı Hamıt Kurdoğlu dun Yassıa Arkası Sa 5, Su B da değıl de sadece bir kaç vüz kişıve bır an goruluyor. (Bu husustakı haberımız 5 mcı sahıfemızdedır.) karşı goze alınmış bir hareketti. Ara yerde Ataturk ılkelerı bır yana itıliyor, «hnrrnet vok mn ıstedığımiz politikaM saMinuruz» gibı dfmagojik sbzlerc \apışılarak gerıcı propagandalar vapılıvor, hatt,ı duşük vönetıme duvnlan özlem açıkça belirtilivordu. Savın Gürsel'in dunku uvarmasıııdan sonra bn duruma en kısa zamanda bir çözum bnlmak gereğı artık ivice anlaşılmış olsa gerektır. Bizce bu övle kımilerının sanDun yapılan Eminönü Ilçe Kongrcsinda bir hatip kuuuguıken dığı gıbi guç bır ıs değıldir. Kuyrnk dıye çozlerde b»\utulen kara ku\\et, Tıırk vatandas Mjınlarına kıvasla nıhayet de\ede kulak saMİır. Bnnlar ne defin çabalasalar \urdumuzun sivasal kaderıne bir Dıyarbakır, 13 (Telefonla) Bu daha kolay kolav hukmedemezler. gun ı»at 14 sıralannda bm Şehır I akat ne vaparsınız ki sınek küStadyumunda dığen Lıse caddesı tukse de raide bulandırır. Sovsuz uzermde ıkı buyuk arbede olmushır ıdarevi ortadan kaldırıp Atatur turk ilkelerinin ışığmda vnrdnmu1 öğrencılerin çıkarmış olduklan 7iı hurriyet düzenıne kavn$tnrmak bır kavgada ögretmen Okulu oğ. amacını güden bir devrim idaresi rencılerı başlarında hocalan olduMkılanin geri getirılmek ıstenme Arkası Sa. 5. Su. 7 de sını hoş göremez, gorurse kendi kendısi ile zıtlasmış olur Bn koşullar altında tutulacak | ^ol bellıdır Dc\rınıın hangı amaç27 Mavıs mkılâbından sonra ilk kuvruk olduklannı ve partı ıçın la vapıldığını hıç bır supheve ver \ermiyecek şekilde açıkça belırt ıl^e kongresi dun saat 14 te şehrı dekı tesanüdu bozmak istedıklerini ıfade etmıştır. İngilterede her a\ \a'.mianan tıkten sonra butun sivasal parti mızde \apılmıştır C H P Emınonu ılçesının bu kon Kurucu Meclis uyesi llhamı Sanunlu «New Books . Yenı Kıtaplar» leri bn amaca u\ acaklanna daır adlı dergınn Ma\ıs saMSi Yaşar mıllet onunde and ıçmeve cafır gresınde soz alan uveler, Ekrem car'ın başkanhğmda ve 550 delegeKemal'n «Ince Memet» romanını mak. Bu (açırna u\mı\an ta da Ahcan'ın japtığı son konusmalara nm iştirakiyle devam eden kongregeçen a \ın en çok çatılan kıtapla5 an çızen partileri derbal kapat bılha^sa temas ederek kendısının de soz alan C. H. P. Genel Sekre Arkası Sa 3 Sn î t ( haval içinde olduğunu belırtmış ter \ardımcısı Kemal Satır da vap,.„.„„, , , rının oaşında geldığını bıldırmıslerdır Bır u\e de C H P. \e gıren "tığı konuşmada, C H P. nın mıllet MISAFIR Fransız denız kuvvetlenne nıensup Jean D Arc okul I tır. eskı D P lılerın, hakıki bırer Arkası Sa. 5, Sü. 8 de NADİR NADİ gemisı dün lımanınuza gelmıstu. Resımde, okul gemısı goruluyor. ' Arkajı Sa. 5, SQ. I te NE KADAR BENZEM EZMİŞÎM BANA BENL Gürselin gençlere mesajı İlgililer, sanıklann sorgulannda bir çok aydınlatıcı bilgiler verdiklerini bildirdi Siyasî partıler, Başkaıt Gürsel'in beyanatım çok iyi karsıladılar A.P. tebliğinde parti görüşünün yuvarlak masa toplantısında açıklanacağı ve kadroların gözden geçirileceği bildiriliyor. Taşlıtarla şoförlerinin grev tesebbüsleri akim kaldı abancı ideoloji sahibi bazı kimseler iarafından kandınlan üzerine askerî kamyonların taşıması saat 9'da grevden vazgeçtiler Sabıkları müdafaa eden Temsilciler Meclisi iiyesi Ne kadar değişirse o kadar aynı... şoförler, yolcuları Yassıadada yaian şahadette bulunan şahıs bu ifadesini geri aldı, Divana izahat verdi « Diyarbakırda 640 öğrenci taş ve sopalarla kavga etti Hâdise sırasında 4 kişl yaralandı, 2 emniyet otomobili de hasara uğradı, hâdiseye sebep bir öğretmenin, bir öğrenciyi tartaklaması 27 Mayıstan sonra ilk ilçe Kongresi yapıldı C. H. P. Eminönü kongresinde konuşan Kemal Satır, C. H. P. nin, millet huzuruna yeni bir çehre ile çıkacağını söyledi " Ince Memet,, İngilterede en çok satılan roman
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle