13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI CUMHUBtYET 11 Nisan 1961 Yarın Levski ile oynayacak F.Bahçe dün Sofya'ya gitti Balkan İkincileri Turnuvası için yarın yapılacak karşılaşmada Fenerbahçe takımmda cezalı futbolcular da yer alacaklar İbrahim Onuk Sarvan'a dün cevai verdi BugUn de hakemler kıı| lübünün bir basın top• lantısı yaparak bazı açık• ' laraalar yapması ! bekleuiyor Dennis, 9,3 liik dereceyi yaparken Jamaika'nın yeni yıldızı "DENNİS JOHNSON,, Paris, (Hususi) Foma Olımpıyatlarında vasaf bir atlet olarak görunen Jamaikah Denniç Johnson musabakalar arasında Amenkah antrenör Bud Win Brezilyanın sevilen futbol yıldızları Rio de Janeıro, (HUSUBI> S»o P»ulo'da intişar etmekte olan «Gazete Esportivo îllustrade» gazetesinin tertiplediği Bretilya'nm en sevilen futboleuları kimlerdir? anketi neticelenmiştir. Ankette yalnız bugün aktif oiarak futbolla uğraşanlar yer almıştır. Neticede, F. C. Santos kulübünden Pele, açık farkla Futbol Imparatorluğunun en sevilen yıldızı seçilmiştir. Ankete gelen cevaplar netice sinde en popüler 10 futbolcu şu şekilde tesbit edümıştir : 1. Pele fSantosi 75.896 P. 2. N. Santos (Botofago) 63.007 » ter ıle tanışmıştı. 1 m. 80 cm. boyunda ve 7 kg. ağırlığında4 ki bu zenci atlet şimdi San • Fransisko'nun 60 km. güneyinde San Jose State Colege'm antrenorü Bud Winter'in nez.areti altında çahşmaktadır. Atleiızm otorıtelerine gore pek yakında dünyanın en süratlı adamı unvanım eline alacaktir. Bunu da geçen hafta 100 yardada 9''3' yaparak dünya rekorunu egale etmesiyle ortaya ko\du. Bundan hemen birkaç gun sonra antrenmanlannda 75 yardada (68m.6O) 7"3' yaparak formda olduğunu gjzsi*ttri.~D"ennis'e göre muvaffakıvetlerini sadece antrenorü Bud Winter'e borçlu: «Bud stilimı tamamen değıştirdi.» diyor, «Deparımı düzeitti. yarışda kendimi sıkmamamı oğretti.» Benzin Xıralı Peleyi 4 milyona alacağız» dedi Roma, (Husu*i) »Benzin Kırah> oiarak tanınan ttalyanın Milâno şehrınin Internazionale kulübünün milyarder başkanı Morattı. pazartesi günıı tertiplediği bir basın toplantısında Pele'nin transferine temasla sunları söylemistir : «lyi bir oyuncunun ucreti ne olursa olsun aslâ pahalı sayılamaz. Bu bakımdan biz Santos ve Brezilya milli takımının sıyahi yıldız santrforu Pele"yı muhakkak almak kararındayu San»os kulübü 400 bin dolâr ( » • milyon liral bile istese bu meblâğı vereceğiz.» Bilindiği gıbi Pele'ye Mılânn' nun Milân. Torino'nun Juventus, Ispanyanın Real Madrid ve Arjantinin Boca Juniors kulüp len de göz dikmıştir. 3. Almıs (Corınthians) 38.714 » 4. Belüni (Vasco de Gamal 35.908 • 5. Gılmar (Corinthıans) 35.877 » 6. Didi (Botofago) 33.225 » 7. Julinho (Palmeiras) 29.880 » i Silâhlı Kuvvetler basketbol sampiyonası bugün başlıyor 8. Paulinho (Fluminense) 23.411 » 9. Vâlter (Bangu) 18.310 » 10. Garrıncha (Botofago) 17.973 » Ankara. 1 (CumhuriyetTeieks) 0 Yarın Bulgar Levski takımı iie Hâdiseli Fenerbahçe GençlerBalkan İkincileri Turnuvasında birliği karşılaşmasının yankıları rövan.ş maçını oynıyacak olan Fehâlâ devam etmektedir. Muzaffer nerbahçe futbol takımı dün sabah Sarvan'ın tbrahim Onuk'u itham 5aat 7.30 da hususi bir otobüsle GÜREŞ MÜSABAKALAR1NDAN BİR ENSTANTANE Sofya'ya hareket etmiştir. edici beyanlarına karşı Merkpz Hake.Ti Komitesi üyesi İbrahim OYolcu salonu önünden kalkan F. nuk bugün bir açıklamada bulunB. Kafilesi dün akşam geç saatlermuştur. j de Sofya'ya varmıştır. San Lâcivertlileri Sofya'da Levski takırnı Onuk bu açıklamasında «Fenerıdarecileri taraîından karşılanmışbahçeli futbolcularm 9 martta Ceiardır. Fenerbahçe takımının kafiza Heyetine sevkedildikleri halde le başkanı Fahri Atabey. çok zorSarvan, kendisine moral istirahati lu bir maç oynıyacaklannı belıriAdana 10 (Telefonla) Türkiye rclerden öğrenildiğine göre kabili verilen 25 marttan sonra harekete • miş. buna rağmen iyi bir netice alGüreş ssmpiyonası şehrimiz Spor ye'.'i dört güreşçi Istanbuldaki geçmiştir. Maç günü Ankarada i', mak için çalışacaklarını söylemisSaraynda yapılmış v e derece a. kampa çağırılacaklardır. Fakat ou dim, maç tarihindsn sonra ken ditir. lanlara mükâfatları verilmiştir. dört güreşçinin isimjeri açıklanma siyle iki defa telefonla konuştıım Takımlar Tahmın Yüz i Fenerbahçe takımının En son netıcc kafilesi ve her iki konuşmamı yanımda bııCuireç Federasyonuna yakın çev DT.şt'.r. 1 75 Beşiktaş Feriköy lstanbulda 0.0 şöyledir : lunanlar vasıtasiyle tesbit ettirmi? Diğer taraftan 1960 Roma Oiim1 • Galatasaray Beykoz 60 tstanbulda 0.0 Başkan: Fahri Atabey piyat Şampiyonu Ismet Atlı bu bulunuyorum ve bu konuşmalarr.n 0 75 | Beykoz . Feriköy lstanbulda 1.0 İdareci: Satt Canpolat gün kendisi ile konuşan Güreş Fe da hiç bir zaman maçı Fenerbahçe 1 60 tstanbulda 22 j Fenerbahçe lstanbulspor U. Kaptan: Fikret Kırcan derasyonu Başkanına mâli duru aleyhine tatil etmeliydin demedim. 0.1 Altay • Karagümrük 75 lstanbulda 11 Antrenör: Szekelly munun çok bozuk olduğunu ve bu Talimatlara uyularak (milli olan 1 Karşıyaka . Kasımpasa 60 tstanbulda 0.1 bir hakemin bunu bilmesi gerekir> Masör: Hikmet sebeple de kampa katılamıyacağı 2.1 1 Altay Kasımpasa 60 tstanbulda raporundan ayrı tahkikat açılmış nı bildirmiştir. 0.2 02 75 Fed. müşahidi: Samih Duransoy Karşıyaka • Karasümrük tstanbulda ve oyuncular Ceza Heyetine sev1 Futbolcular: Özcan, Şükrü, Ne60 Antrenör Gazanfer Bılge: Ismet Teşildirek • Taksim lstanbulda 3.1 Atınaria 2 karşılaşma yapan Ga kedilmiştir. Neden Heyete hücum o dim, Basri. Ismaıl, Selâhattın. Şe75 Ath'ya Tahti'yi bir defa daha mağ Süleymani» • Eyüp lstanbulda 1.3 latasâiay futbol takımı dün gece ediKniyor rla bana karşı kasıtl; beref, N'aci, Can, Lefter. Seiçuk. Yük60 1 Beyojluspor • Hasköy lup etmeni istiyorum.» demiştir. fstanbulda 2.0 yanlarda bulunuyor. Sebeplerini sel. Atillâ. Mustafa, Ergun, Kadri şph:imize dönmuştur. 75 02 Egespor • Petrolspor Ankarada 4.3 Sehrimizde ilerde hâdiseler Rösterecektir. HaHilmi ve Hüseyin. 60 1 Yolspor Altındağ Ankarada 1.1 Diğer taraftan sehrimizde kamp kemliğini beğendiğim Sarvan'ın Bu maçta Fenerbahçe takımında ta bulunan Ordu ve Milli güreş insiyatifini kaybederek bu hale i cezalı futbolcular da oynıyacaktır. takımlarının çahşmaları hızlanmış düsmesinden sadece eza dtıyarım. San Lâcivertiiler perşembe günü tır. Bundan böyle güreşçılerimiz Ideal sahibi insanlar için mühim ovurda döneceklerdir. sabah. öğle ve akşam olmak üze lan şahıslar değil, prensiplerdir.» re günde üç çalişma yapacaklar demektedir. dır. Milli güreşçi'.erden Ahmet Bilek Ayrıca bu hususta yarın saat Romanya ve Dunya Kupası maçdün kampa katılmıştır. Diğer ta ! Ankara, 1 (CurahuriyetTeieks) ları için hazırlanmakta olan A ve 0 16 da Ankara Hakemler Kulübüraftan Mustafa Dağıstanlı, Yaşar '. SporToto Müdürlüğünce 31 inci B mü'.i takım namzetleri bugün Ka«ınıpa<a kulubu Futbol Fedp Yılmaz ve Hasan Güngör muhte nün bir basın toplantısı yaparak haftanın ilk günku değerlendıril Taksim ve Beyoğluspor ile hususi rasyonuna bir telgraf çpkerek An melen bugün kampa iştirak ede bazı açıklamalarda bulunacağı hamesi sonunda ikramiye kazananlar karşılaşma yapacaklardır. kara ve îzmir takımlarının kendi ceklerdir. Güreşçiler ayrıca tatbiber alınmıştır. şu şekilde tesbit edılmiştir. 13 biaralannda şıke maçlar yaptıklanki ders göreceklerdir. le n 51. 1 bilen 660. 1 bilen 5390 2 1 nı belirterek bu maçlarm Federasve 1 bilen 22066 kişidir. 0 Tasnif von tarafından kontrol edilmesini Milli ligde puvan devam et.nekte oiup brüt neticeıstemiştir. nin vann akşam alınması muhtedurumu melrîir. Takımlar O. G.lB . M . i \ . V. P . 31 22 7 2 63 20 51 F. Bahçe 34 21 9 4 60 25 51 Beşiktaş 29 19 6 4 56 16 44 G. Saray 31 15 13 3 42 22 43 Beykoz Xi 16 11 6 48 30 43 Ankara, 1 (CumhuriyetTeieks) 0 G. Birliği 32 11 12 9 34 37 34 Genel Müdürlük Merkez Ceza Ankara D. S 32 9 12 11 37 39 30 Heyetinin haftalık mutat toplantıA. Gücü 29 9 U 9 26 26 29 sında daha ziyade taşraya ait dosSilâhlı Kuvvetler basketbol ve Izmirspor yaların görüşüldüğü bugün de Sa33 9 11 13 37 42 29 voleybol şa.Tipiyonası bugün Spor îst. Spor nyerden Avni Gözalır ile Basket30 9 11 10 20 32 29 ve Sergı Saraymda başlıyacaktır. Vefa bol Federasyonunca Türkiye birin30 9 10 11 38 37 28 Şampiyonaya, kara, deniz, hava K. Gümrük cilikleri sırasında hakeme hakaret 30 8 11 11 26 30 27 ve jandarma basketbol. voleybol Altay ettiği iddiasiyle heyete sevkedilen 33 6 14 13 30 53 26 takımları iştirak etmektedirler. S. Hilâl 30 8 9 13 22 30 25 YUNANtSTAN KIPA FtNALl basketbolcu Fenerbahçeli Tuncer Müsabakalar saat 15.15 de başh Ferikov 30 8 8 14 33 37 24 Yunan futbol kupası finalinde Pa Kabaner 2 şer ay müsabakadan yacaktır. Bandonun çalacağı marş K.S.K.' men cezaları almıslardır. larla takımlar salonda yerlerini A. Ordu 28 5 14 9 27 35 24 negialios takımı kalecisi çok büalacaklardır. Açılış merasimi saat K. Paşa 30 7 10 13 19 30 24 yük bir gayret göstermesine rağBu arada Karşıvakalı futbolcula14.45 te yapılacaktır. Deniz Eği P.T.T. 33 5 14 14 24 40 24 men gole mâni olamamaktadır. Bu rın dosyaları tekemmül etmediğin tim Kumandanının konuşmasmdan Göztepe 32 7 9 16 30 50 23 maçı Prooteytiki bu golle 1 0 kaden yine bir karara varılamamıjsonra müsabakalara geçilecektir. tır. HEYECANLI GECEN MUSABAKALARDAN BOtU... Adana D. S. 33 3 10 20 21 62 16 zanmıştır. Adana'daki Türkiye giireş şanıpiyonası başarılı geçti Galatasaray takımı dün gece döndü Soor Totoda ilk i değerlendirme A ve B millîlerin antrenman maçları İzmir ve Ankara maçlarında şike iddiası! Basketbolcu Tuncer 2 av ceza aldı AHMET MUTHiŞ... 6İR GOL OAHA ATTI ı CÖK Bftsrr.. SAN A MARGARİNİ SÜRÜL MOŞ EKMEK YiVORöM.. BANA»«ÖWET VERİYOR ANNBPERİMİZE SÖYLİYELİM, ONLAR DA BİZE SANA'Ö EKMEK VERSİNLER ! BUGUN BİZİM TAKIM HÂRİKA * GEL, SORAUM..: BU ENERJİYİ NERDEN ALIYOR ! EVET, BtfNö SAMA M f l GARİNİNE BORÇttmiZ I HEM OE NE teZZETÜ! Lİ İ LA N * Maden Kredi Bankası Anonım Şırketi ortaklar Umumi Hey'eti 29. Nisan. 1961 gunü saat 10 da aşağıda gündemi müzakere edıp karara varmak üzere lstanbulda Bankalar Caddesi Bozkurt Hîn 4 üncü kattaki Şirket Merkezinde fevkalâde oiarak topla. nacaktır. Ortakların teşrifleri rica olunur. GÜVDEM: 1 Etibank'a ait hisselerin ahare devri hususunda karar it tihazı. 2 Idare Meclisi âzaları ve Murakıpların yenıden seçimi. Murakıp Murakıp Vehbi Sevingil Kemal Altay İstanbul Gumrükleri Başmttdürlüğü ASKERİ KONTROL GRUPUNDAN Aşağıda cıns ve miktarları ile cif kıymetleri yazıh eşyaların 20 4, 1961 tarihinde saat 10 da Tophane Nusretiye camii arkasıııda satış salonunda açık aritırma suretiyle satışlanmn yapılacağı ve teminatının 19/4/1961 gününe kadar kabul edileceği ilân olunur. ("586) Kıymeti Temioatı Satış K. Esyanıu cinsi Miktarı Lirs Kr. Lir» kr. Ambsn 3100 2921 2916 3099 1973 552 551 5850 00 195 Adet Laıteks kadın mayosu 11910 00 3970 » Plâstik dolma kâlem 39445 00 5132 • Na.ylon eşarp 2375, Ipep «?arp 2757 adet 23000 » 69000 00 Plâstik dolma kalem 67020 00 2234 Kilo Suni ipek ipliği 2 Adet 35648 00 Otobüs 10 kişilik 3869, 3822 şasi, 64980, 6585" motör No. su Madenlerin işlenmesine mahsus kurulmamış komple bir adet pres makinesi 24500 00 D. 2740 Kilo Gaz sayacı 139 Adet 15950 00 550 549 200 adet elektrik motörü (2 B. gücüne kadar) 30000 00 200 adet bagaüffn yag kapakları 140 Takım 11ÎO0 00 536 Elde kullanılan sıkıştırma anahtarları demirden 6.9 Adet 6200 00 555 Demirden mengene 110590 Kilo 27650 00 554 Cam kırıkları Satış a ıştirak edeceklerden Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odalarına kayıtlı olduklarına dair belge 877 1786 5916 10350 10053 5348 50 50 75 00 00 00 Kaçak 8780 » 14318/178 . 12508/178 > 12222/178 > satıs Gülhane 52 Gülhane. Z. B u r m ı 1 Z. S. E. C. Burnu 1 P. 2 Ö. 12 Altı 61 înşaat İlânı Şinek Belediye Reisliğinden: 1 Şinek Belediyesi bina inşaatı keşif bedeli (50763.09) liradır. 2 Şartname ve projeler, Şinek Belediyesinde görülebilir. 3 İhale, kapalı zarf usulü ile ve 2490 sayılı kanuna tevfikan 26 Nisan 1961 Çarşamba günü saat 14 te Şinek Belediyesinde yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat (3807.23) liradır. 5 İsteklilerin, benzeri bir iş yaptıklarına veya denetlediklerine dair vesika ibraz etmeleri şarttır. 6 İsteklilerin 23 Nisan 1961 tarihine kadar müracaatle yeterlik belgeleri almaları şarttır. 7 Postadaki gecikmelerden mesuliyet kabul edilmez. 8 Belediye, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. I. Numaralıdır I Ceyhan Belediyesinden: 1 1960 modeli CHEVROLET marka, 6 tonluk ve 6 silindirli 130 HP. takatinde bir adet kamyon alınacaktır. 2 Muhammen bedeli (63.000.00) lira olup muvakkat teminatı (5.100.00) liradır. 3 Bu işe ait şartname. her eün mesai saatlerinde Belediye Fen Dairesindc görülebileceği gibi bedelsiz oiarak Ceyhan Beledijesınden de temin edılebilir. • İhale, kapalı zarf usulü ile 27.•'4/1961 Perşembe günü sa1 at 15 te Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. S Teklif mektuplarının en geç 27/4/1961 günü saat 12,00 de Belediye Başkanhâında bulunulması şarttır. Postadaki gecikme; ler nazan itibare almnıaz. (17570) 3675 00 2392 50 4500 1680 930 4147 00 00 00 50 Eleman Aranıyor t Müessesemiz muhaberat servisinde çalıştırılmak üzere ingiliıce ve fransızca lisanlariyle muhaberat yapabilecek genç bir daktilo sekretere ihtiyaç vardu. Ücret dolgundur. İsteklilerin Mensucat Santral T.A.Ş. Personel Şefliğine telefonla müracaatları rica olunur. Tel: 21 42 29 İnşaatta. sanayide kullanılan en yüksek kalitede ve Inşaatı bitmek üzere bulunan daîreler için ortak aranıyor Bakırköy Bahçelievlerde Akay kliniği arkasmda inşa ettirdığimiz 4 ve 11 kath blok apartman dairelerimizden münhal bulunan bir kaçına ortak ahnacaktır. Apartmanlarımızın 6 adedinin çahları kapanmış, iç bölmeleri örülmüş. sıvalara başlanmış. çeıçevcleri takılmış durumdadu'. Münhal dairelerimiz. 3 oda. mutfak. helâ; banyo; 2 oda; mutfak, helâ. banyodan mütesekkil 158 metrekarelik çift daireler ve 91 metrekarelik üç oda, 67 ve 76 metrekarelik 2 odalı dairelerden ibaret olup sitemizin çevresini saran yollarımız da yapılmış bulunmaktadır. Kooperatifimize girebilmek için Işçi Sigortalarma tâbi 7 aylık sigortalı olmak lâzımdu. Müracaat; İstanbul Sigortalı İsciler Yapı Kooperatıfi Ortaklığı. Nuruosmaniye Cad. Alibaba Türbe Sok. Ozbay han kat 2. İDARE HEYETİ KONSERV E LERI Tünel. Gönul SOKOK Avl Man Kol 3 oo nıı Oft BÂKIRLEYHALAR RAMAZANOĞULLARI Tel: 44 39 31 Hasköy İstanbul en büyük ölçülerde K 1RA LI K Galatada kaloriferli, asansör ' lü, iyi bir handa 6 odalı deniz manzarah bir kat, telefonlu veya telefonsuz devren kirahktir. Tel: 44 39 41 Basın İlân Kurumu Yönetim Kurulundan bildirilmistir. Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğü için aşağıdaki şartları haiz üç Genel Müdür adayı tesbit edilerek Hükümete bil dirilecek ve bunlardan birisi seçilecektir. 1) Devlet memurluğuna girişte aranan şartları haiz olmak. 2) Fakülte veya yüksek okullarda yahut muadili yabancı memleket fakülte veya okullarından mezun bulunmak. 3) Devlet dairelerinde, iktisad î devlet teşekküllerinde veya serbest ticarî, smaî, veya mâli müesseselerde yüksek sevk ve idare mevkilerinde en az beş yıl başarı ile hizmet etmiş ol mak, 4) Ingilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birine vâkıf olmak. Isteklilerin yukarıdaki şartları tevsik eden belgeleri ile üçer adet fotoğraflannı en geç 19 nisan 1961 tarihine kadar BASIN İLÂN KURUMU, Radyoevi, İstanbul adresine bildirmeleri ilân olunur. BASIN t L İ N KURUMV TÖNETtM „........... ................... 1 BOro KAYIP Kocamustafapaşa eski 23 inci ilkoku'dan aldığvm ş a h a d e t n a m e . mi kaybettim. Hükümsüzdür. Selâhattin Hoşgör 8OLVEX İHTİV* EOEN VEGAME MOREKKEP PARKER ll ons(29cm')TL 1.80 « 2 one (59 cra1 )TL. 2.70 «1/2.litreTL. 12.50 Her nevi kalem için en iyi murekkep. Yazaricen. 6otm* kaleminızi temnter. KURULU .......Jİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle