09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
umhuriyet KURUCUSU: YÜNUS NADİ .MI Prof. M. AU Ayn! NEDİR? DEMOKRASİ (fltıncı baskı) Yaymhyan Avukat Ismail Arar Butun kıtapçılardan arayınız 2fO K Ankarayı diin 7,5 saat meşgul eden garip olay Yanarah düştüğü biidiriien ve görülen bir uçak bütün aramalara rağnten bulunamadı C.«. <IIIT)7 yil !>ayi 1 3 . 1 7 7 No Telgrat v« mektup adreıi CumHurlyrt Istanbul Posta Kutuıu: îstanbul . 2 4 6 Telefonlar 22 48 00 22 42 06 22 42 97 22 42 08 22 42 99 1 1 147 lerle ilgtti bir ziyaret Emeklı General Ihsan Orgun On kişilik Universiteler öğretim iiyesi grupu Gürseli ziyaret etti Devlet Başkam, Profesörlerin 147 lerle ilgili tememıilef ine cevaben bir hal çaresinin bulunmak istendiğini söyiedi A.P. nde birbirini tutmıyan sesler Y. T. P. ile birleşme komısunda, biri Istanbul'da. diğeri Antalja'da 2 Genel Idare Kuruhı âzası, değisık bcvanat \erdiler Y T P Genel Başkaıı Ekrem Alıcai ın Konjada \ aptıgı ıık sı\ası korusma biıha^sa \P çe\relerınde uzuntu ıle kaısılanmi}tır Dun acele olarak ÎI Idare Kuru lunu toplantna çagıran A P lıler mutaakıben Cevdet Penn \ a Arkası Sa. 5, Su. 6 da Ankara'da duştugu ıddta olanan uıagııı bır \nkara 10 (CumhumetTeleks) Bu sabah hava kuvvetlerım ıtfane\ı polıs landarma \e ba«ını v anarak duştugu ıhbar edılen bır uçak meçelesı vedı «aat meşgul et"nıştır Saat 9 50 sıralannda Emnnet 1 kıncı !>ubeve % anarak duşmekte olan bır uçak hakkında ıhbar \apılması uzerine ılgılıleı gereklı* makamlara duıumu bıldinöişler dır Etımesuttan ha\aianan C 47 ttpı uçaklar ıle bır helıkopter \e top Arkası Sa. 5, Su 5 te Gedik CHP nin kapatılması için Argüç'e emir vermiş Dün Yassıada'da General Kaptan, inkılâptan önce Ankarada aralarında D. P. ınilletvekili Fırat'ın da bulunduğu 42 kişinin tevkif edildiğini açıkladı Yassıadada dun dınlenen tanık lar duşuk ıktıdarın C H P nın kapatılma^ı husu<;unda almı1! olduğu karar ıle ıhtılalden once japılan I numavışlere ı;tırak edenlerı %aka latmak maksadnle raufrıt D P hlerden teşkıl edılen sahte polıs ekıpı konulannda lenı bazı açıklamalar \apmıslaıdır Ankara Beledne^ı memurUun dan Kazım Guder ıle Komıser \ a ıl O t e k D P İdaıe Kuıulunun 'ı maMsta C H P Genel Merkezını tahııp etmek maksadnle tertıpledıgı numaMse katılacak \p karşı kovanlan \akalatacak olan 3U4Ü kadar D P lı\e resmı damgalı polıs huvuetı dagıttıgını bıldıımısleı dır Arkası Sa 5, Su. 4 te 4 Suriyeli maymları sökmeğe yeltendi Hadut muhafızlarımızca uzer ı lerine ateş açılan kaçakcılar,' biri yarah halde olmak uzere kactılar > Dijarbakır 10 (Telefonla) tdıl ılçesıne bağh Arap Razı hudut karakolu cıiarmda hudut bovuna doşenen mavmlaıı sokmek ıstnen 4 Surnelı kaçakçı gozetieme erle Arkan Sa. 3, Su. 5 te •\nkaia 10 (Cumhumet 1 elek Istanbul \e Ankara Ünneısıt lerine mfn^up 10 kısılılc bır oğretım gıupu bu sabah saat 10 da, De\let \e Hukıımet Başkanı Orgeneıal Cemal Gursel ı makam nda zıvaıet etmıslerdır ' Pıof Dr Reşat Garan ın reıslıgınde Prof Dr Gı\as Korkut, ( Prof Dr Nusıet Karasu Prof RaAnkara Valiliğine tâyin sım Adasal Prof Hamıt Nafır Pamır Prof Mustafa Inan Pıof , olunan emekli General Kahır tz Pıof Saıt Kuran Doç Muhterem Dıısana Nuri Teoman muhteme Inıregunden nutev°kkıl Do(, Oğuz hevete An karada bulunan Prof Tevfık Sagj len bugün vazifeye lanı da katılmıştır başlayacak Cemal Gursel m he\etle goru^mf<] 55 dakıka devam etmış ve veAnkard İU (Cumhurı>etTelek«) rılen malumata gore çeşıtlı meseAnkaıa \ alı \ e Beledıye Başka ieler ıi'fiınde durulmuştur Bu anı !hsan Orgun bu >abah \azıfesın rada 147 oğretım u\e«ı meselesıden ıstıfa ftmıstır Kendı<n ıle go nın haln de goru ulen konular a rutugumuz Orgun, «Bu %azıfeM rasındad r DP\ let Baskanı profe daha ıvı \apacak bır arkada^ın sorleıin bu meselenın hallı kon ı gelme^ı ıçın ıstıfa ettını» detnntır Mindakı temennılenne ce\ aben Orgıııı un ıstıfa<sıni nn taakıp s e bır ha! çaresının bulumnak ıstenrıne Emeklı General N J r ı Teoman dıgını «o\lemi',tır tavın edılmıştır Yenı \alı muhteSuut Ktmal Yelkın'ın melen l a r ı n \a7ifesine ba<lı\acaK basın toplantısı tır Ankaıa 10 (Cumhurnet Telek^j 4rka»ı Sa. 5, Su. 3 te Ankara Valisi IÖR sabah istiffa etti Oursci, dunku valısnıalanmdan fonra Başbakanlıktan çıkarken Ferdin temel hakları île ilgili flnayasahükmükabul edildi Bazı temsiîcileı müzakeıeleıin daha süıatîi biı şekilde ceıeyanını talep ediyoılaı Ankara İ (Cumhurı\el lelek>ı U Bu sabah saat 10 da İbrahım Seıııl ın ba<Kanhgındd toplanan Tem^ılcıleı Meclısıııde \na\a*a tasaıı>ının muzakeıe^ıne de\am o lundu Arkası s» î su 4 te Tarhan'ın bütün mallarına ihtiyatî haciz konuldu Bütün hamal kâhyaları değiştirildi Eskıleriıı yerlerine eraekli Muammer Llgen subaylarıu getirilmesı uzerine durumu protesto eden Hamallar Cemiveti İdare Kurulu ŞEHIRDEN RÖPORTAJ LAR : Birinci Sube\e celbedildı îtanbul Belednesımn aldıgı bır karar uzerine •.ehrımızdekı butun hamal kahvalan degıstırılmıs \e \erlenne eraekli suba\lar atanmw tır Heıhangı bır olaw sebebnet vermemek gd\esı\le de \enı hamal kah\a!arı pohs marıfetıvle >enı gorevlenne baslatılmıslardır Bu durum karsı^ında Haraallar Ccmnelı Idare Kurulu ola\ı pro tfsto etmek ı«temı«tır Emnıiet 1 Sube \Iudurlugune celbedılen 1da re Kurulu melerının ıfadelen alm mı< bılahare berbest bırakılmışlar dıı o Yuk^ek Süiustuıma Kurulu taBır hadıse vıkmaması i(in E.vup te aiuıan tedbırler lafından e^kı Îstanbul \ alısı Mum taz Tarhan ın butun nıenkul \e ga\rıraenkul servetı ıçın «ıhtı\atı. tedoır kararı» alınmıstu Karar dun ılgılı makamlara bıldırılmı^ tır Bılındıgı gıbı Muınta/ Taıhan geçen hafta ıçınde «AnaNa^aM ın ldl» suçundan sanık olaıak tevkıf edıımıs \ e YdsMada\ a gundeııl. j Alıııan ıhbarlar ıızerine M. T. T B. \e C. K. M P. Genclik I Kolıı mensuplarının ınerbunıun mezarını zi> aretlerine mı^tır Ankara Ziraat Fakültesi Çakmak ihtifalinde öğrencileri de bazı hâdiseler oldıı derslere girmiyor ™« ızın verilmedi Maresal Fe\ ?\ Çakmak ın olum %ıldonu"nu munaiebetı. le dun sabah E\uptekı me^ar basmda Eskı Muharıpler tarafından bır anma tojenı tertıplenmıstıı Asken bandonun da katıldıgı toıende Çakmak ın askeıı ba^arıları belntılmı^tır M T T B ıse ogleden «onra ' ıne me?ar başında bır toren tertıplemek tuttugu otobule bazı kımse, leıı Evube guturmek îstemıştır Bu aradd gerek Orfı Idare\e \e gerekse F%up •\'.ken Ka\makamıia M T T B nin torenının maksatlı oldugu ıhbar olunmu ? tur Bunun uzerine Eı.up mezarlıgı cı\ arında polis \e asker taraf ndan ükı tertıbat ahnmıştır Öte ^dndan C K M P E\up genç Iık kolu da Çakaıak m me^arı başına bır gul fıdanı dıkmek .stemı^tır Evup Askerî Kaymasamı M T T B temsılcılernın mezaWıga gırmesıne once ızın vermemi 1 bu ^urde n ba/ı ufak tartışmalaolmuş, bılahare çelengın bır hevet tarafından me?arl ga konulma'sına ızın verılmijtır Arkası Sa. 5, Su. t d a o \nkdia İ (( umhumet'lelekst U \nkaia Zııaat Fakultesınde oku\an lîOO ogıencı derslerı bo\kot tır \rkasi sa 5, Su 5 te Yakalanan jebeke mensupları imâl ettıklen sılahlarla Gentilerdeki kaçakcılar nasıl yakalanırlar? Ihtı«a^ları o kadar fazladır kı konu^urlarken kar«ilarındakılerın ka. çaKçı olup olmadıgını da ^ezeıle D s hatlardan gelen gemılerde \ukubulan kaçakçıhk hadiseıeıı inkılâptan sonıa bır mudd»t azalmısa da, son gunlerde >enıdpn \rkası Sa 5 Su * de Rekor bizde! Bursada bır $ebeke, kdylerden bınnın vakınındakı ormanda bnlunan bır ku>unun ıçıııı sılâh ımalâthanesı halıne {etırmı? \e bır muddet faalıvette bulundnktan sonra vakavı ele vermış. Bııım bıldıtımız kuvulann ıçınde su bulnnur. Kovalarla su alınır. Sonra kar kuvuları kıreı, kuvnları vardır kı bonlardan da kar \t kireç çıkar. Su\u çekılmij kor knvolar \ t ıçınden hıc bır şev ukmıvan nıvet kuvnları da mevcattor. ">ımdı belkı de tarıhte ılk defa qlarak bır kuvadan kaçak sılâh ımalâthanesı çıkıvor. Bır de o kar*nlık o dar, o havasız rerde tufek ve tabanca gıbı nazık sılâhlar \apanlar ıçın bazı ağzı karalar otomobıl vapamaz dıvorlar. Bızım vapamı\acaj^mız se\ olabılır mı* l$te ıspatı Tulurn giymis ellerınde tornavıda \e elektnk fenen bulunan Gurn ıuk Munafa7d ekıplerı dı^ hattan gelen gerr.U^rı bır anda sararlar, kımı boruva vurdugu sesten kımısı ıse doseme uzermde %ururken kaçak mal olup olmadıgmı sezmekte asla muskulat çekmpz Bir kuyunun tabanca imal eden bir şebeke yakalandı Bursa, 10 (Telefonla) Evvelkı akşam şehre 40 kılometre mesafede Fethıye Kızık koyunde bır sılah ımalâthanesı bulunduğu ıhbar edılmesı uzenne burada yapılan bır baskın sonunda ko\un bırkaç kılometre gerısındekı orman ıçın de bır kuiuda bazı aletlerle taban ca ımal eden bır «ebeke Nakalan mıstır 1 içinde 1 Belediyede makam arabaları ile ilgili bir toplantı yapıldı o Beş kışıden ıbaret olan şebeke yaptıklan tabanca ve ımalatta kul Undıklan alet ve edevatla bırlıkte Emmyet Mudurluğune getmlm^ \e tevkif edılmıslerdır Sanıklar Mustafa Önkıbar. Rıfkı Inccler Rıfat Önkıbar Mustafa Tunç tur Lüks arabalar satılacak, hususî plâkalı Belediye arabalanna da resmî plâka takılacak [Xaz»ı S ineı sahıfede] Eichmann dâvası bugün başlıyor (Arkadaşımız Mazhar Kunt Kudüsten bildiriyor) Kudus 10 Adalet Vekaletı soz. Sozcu, bılhassa Eichmann a tam rusu bugun bır basm toplantısı bır mudafaa hakkı tanındıgını devaparak genış ızahat \ermıştır falarca tekrarlamıştır Dıger taraftan Eichmann m a\u katı da yaptığı bır basin toplantısırda readı hakım talebmde bulu nacapını muvekkılının Arjantın. den getırılış tarzına ıtıraz edecegını ve bırçok şahıtlerı oldugunu soylemıştır Eichmann bu sabah aıelacele uç doktor tarafından muavene edıL mıştır Bu anı mua\eneve sebep olarak Eıchmann'ın avukatının «aklı muvazene meselesını» ortava atmak ıstemesı gostenlmektedır Bu arada. Eichmann a duru^ması sırasında ıstemezse sorulara cevao vermemek hakkmın da tanmdıgı açıklanmıştır Duruşmaların yapüacagı Halkevı SERANCÂMI Arkası Sa. 5, sü. 3 te Guınruk Muhifa/a ekıp aınuı \e\/at Alılgan, bır nıemuru ıle gemılerden bınnın su horusunu ararken (s«Wa)> cbger bır ekıp, ıçi araunası ıcap eden bır parçayı sokerken (sagda)^ 27 MAYISTAN EVVEL VE SONRA DEMİRKIRATIN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle