16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT 111III1IIIMIIIMIIIIIIIIIMIIII1M 1 M II 1 1 1 MIIII»••• ttf III IHIIIIIIIIllir 1 MI1 1 1 CUMHURÎYlfr 4«*âMM4llIlltf l l M l l l t | | f | | 111 T 111111 f M f • 11111111111 H 111111111 1 M 11111111 M • 1111111111 f 1111 • • • 11 1961 Resimli Kffman: 27 BANKERÎN M İ L Î O N L A B İ ^ Çizen: YVES SAYOL Çevkwı: Mazkar KÜNT SAKKCİFIIM YA2AN: MHM KARAMA&RALI 33 Ve sahanlığa yalının sofasmdan Hiç şaşmadım! oldu. Bad«mir parmaklıklı, tul perdeli iki şını belâya »okacağını zaten kespencer* bakıyordu. tirmiştim. Halil, bodrum kapısmın açıldığıHalü, öfkeyle: nı merdivenin ılk basamağına var Görmüyor cnusun? Benimle dığı zaman duymuştu. Öteki beş karşılaşınca bayıldı. Bu kadının basamağı da bir solukta çıktı. Otomobilde beklediği sırada son bu hale gelmesindekı sebebi öğmertebe heyecanlıyken, şımdı ha renmeden nasıl bırakır da dönerekete geçince soğukkanhlığma ka rim? dedi. vuşmuştu. Yasemini arka kanapeve bırskMaymuncukla kapıy» açmak için >ı. Kendi de yanına geiti. Onu tek ancak birkaç saniye oyalandı. Gün rar mantoya sarıp kucagına yatılerden berı ne denemelerle bu hü rırken: neri edınmişti. Eli bu ı.şe pek yati Haydi çek! dedi mıştı. Sanki çekirdekten yetişme Zeha, gaza basmıştı bile... çılıngirdi. Sordu: Solda aynalı bir vestıyerı bulu Tabii şehre döneceğız değıl nan dar ve uzun bir hole gırmişti. Süratle yürüyerek tam karşıya ras mi? lıyan bir kapıyı ıttı, sofaya daldı. Tabıi... Bu güneşli günde bile alacakaözür dilercesine ilave etti: ranhktı sofa... Ancak yeşilliklere Kollarımda bayıldı. Baska boğulmuş iki pencereden ışık ah türlü hareket edemezdim yordu. Koyu renk ağır mobilyalar, Zeha. ana yolda ılerlerken: kendi golgeleTiyle busbütün ağır Kadını da R ç duruma düşürÜ laşmış, heybetlenmiş gorunuyordün. dedi lardı. Halıl. vine terslendi: Halil, binanın içinde ayak sesi duymamıştı. Zıhntmi busbütün allak bulBırdenbıre sofada, sokak tarafı lak etme... Bir çare riüsüneceğim. na bakan iki kapıdan bıri açıldı. Çantanda kolonya var mı? Eşıkte Yasemin belırdı. Yasemin!.. îstersen eczanenin önünrie riuSırtında mavı yüııliı bir elbıse, ayaklarında kısa topuklu siyah a rup alayıcn? X A B I T A KOMANI Copymht ooere mundiRoulf Parizot da ortayâ bir fikir atti: Gülendam'ı ik na cderek mirastan vazgeçmesini temin edenıe/ mi\iz? dedi. Faknt Rabiot toiç öyle düsünrnüyerdu: « Amatı sakııı buna teşebbüg etnıeyin, dcdi. Kadın razı olsa bile Kont müdahale eder. Bir şey ForaceJım: Bn kadının sıhhali nasıl? Çok iyi. MühareU^lünyasını defistireoek gibi degil. Canım oııa birsz yarajm ederiz . » Bn sözler üzerine orada bulanaolar birblrlerine baktılar ve Fonrel: «Böyle bir seryetin eski bir vosmaya gitmesi insanın gücüne gidiyor.. Bu Kadını yok etmek çerekiyorsa yok edelim olsun hitsiıı». Rabiot ötekilere de şövle bir baktı: onIar da aynı fikirde idiler. Rabiot: «O halde hnlasa edelim. dedi: Evvelâ Galendam'm Claire Guerin olup olmadığını iyice tesbit edelim». Madam Parizot bu işin talıakkukunu iistüne aldı. Rabiot devam etti: Bıından emin olunca ben Grandval'a geleceğim . O zaman nasıl hareket edeceeimizi kararlaştırırız... O sırada Fourel söz aldı: «Baııa kalırsa Rabiot'yu ailemizin reisi olarak seçelim». Ötekiler derhal kabul ettiler. Rabiot gereken miibim kararları yerecek idi. Bu suretle kuıenler arasında bir nevi anlaşma aktedilmiş oluyordu. (Arkası var) Erkek ne duşünfir, kadın ne düşttıtiir? Kadin geçmişte ya^ar. Yarın Modern dunya «Erkekle kadın hayet kendisi seçebılecektır. zamandır. Bir «redbirdir, eşittir» dermış. Deain. Ger Kadın için: Zevklerin ve angar kaybedümiş çekten bir mi? Fizik kuvvetleri, yaların yer, renk, ışık değiştirme dediliş»tir. Radın: gorünüşleri bakımmdan farkları sıdir. Erkeğın gözünde kadın df>mek en meydanda. Ya düşünceleri? Hayat: Erkek için, yaptığı. yapacağıdır. rnasumundan. yılan gıbisine kadar Onlar da ayn ayrı. Hayat, göz. olduğu, kendi zaferleri, yemlgeleri, arzulalerinde başka başka şey. Aşk öy Kadın için sevmekte rı, hınçları, zaferlennin mânası, le, para öyle, yarın öyle, evlen. sevmiş olduğudur. zaaîıarının ınazeretidir. Yani kaPara : mek öyle. dın nedir? bilemez Kendi sırrının Erkeğin gözünde: «Prote» dir. Birer birer ele alahm: derınier^nde bu esrarlı \"arntığı bu Kadın gö7unde: «Esya.dır lur. Saat: Saadet: Kadma ^ore kadın ımtı>a^lı bir Erkek, yüz yılları kolayca kavErkeğm gözünde: «Sevdiği»dir. yaratıktır. Erkek ona saygı gös rar, olümsüz gibi görür kendini, Kendisine dünyayı elde etmek ar ' termek. hizmet etmek zorundachr. cSumer»den «Sputnikler»e ahenk zu ve kuvvetini verir Bir tek noktada birieşıyoıinr: le uzanır, saatın, diyelim, 8 i 23 Kadının gözünde de ;evdığıdır Kıskançlık: geçtiğinde ve karısının 1 dakika ama. uğruna dünyaları 0 vereceği ı Erkek ıçın kadının korkunç kugeciktiğinde de hiç yanümaz. sevdıği surıı. kadın ıçın, erkejin korkunç Yarın: kusurudur. Kadın, gelip geçici görür kendi. Erkek gelece.kte \aşar Yarın . Butün bu görüç. bir Fransız yani. Yaşlandığmı g ü n g ü n bilir iakat günün saatlarının farkında kazanılmış zamandır Bir vâittır I zarınmdır. Kabul edip ermemekı te serbestsinız. değildir. «10 dakika.... der, iki sa onca. at demektir. Evlenmfk: Erkek için: istifa, el çekme, Kadın için: Işe adanmadır. Talan: Erkek için: Zaruret Kadın için: Zevk. Tâtil: Erkek içm: Kendi kendisi ile buluşmadır. Nasıl yorulacağını ni Unlü İngiliz kolp uzmanı diyorki Ingılterenın ünlu taib mutena^ dakı sayısız bir takım parçacıklar sebep olabilirsısı Doktor Cohen haatalarına şu damar sertlicine öğudu vermektedır: »Yenıekler. ler.» YHIIIIZ hareket bunlarıu da den sonra yatıp uyumayınız. Ter marlardan atılmasına yardım esıne, çıkıp düiaşınız. Çunku kan. der.» Çiıı bir başka So n gunlerde Çınden dönen bir Avrupah yazar anlatıyor: Çin, bir «gülümsemeler memle. keti». Çinli gülüşünün inamlmaz incelikleri var. Nezâket, dostluk, gurur, sevinç kadar merakı, k ü . çumsemeyi, reddi de anlatıyor bu gülüş. Çinlinin misafıre iltifatı da bir hoş. Bir de bakıyorsunuz alkış kı yamet. Alkışın durmasmı istiyor sanız ellerinizi kaldırıjj sizin de kenrii kendinizi alkışlamamz lâzım. Sonra çay faslı geliyor. Yeşil çay içiyorlar. Duman tüte tüte ö nünüze getirilen çayın ağzınızı yakmıyacak kadar soğumasını bek ler^eniz usulca yaklasıp bardağınızı alıyor, dumanı üstünde yeni bir çav getirivorlar. Çünkü misafiri ağırlamak için çayı kaynar kaynar ikram etmek şart. Ya suya ne dersiniz. Bir. iki ke re gölgede 32. 34 dereee sıcakta susayıp su ıstedim Bir bardak kaynar su getirmesınler mi?. Çinli yalnız sizinle anlaşırken değil. sızi reddederken de gülüm. ser. Bir ıs için, gereken otoriteye başvurursunuz. Dinlerken gülümsediğine bakıp bakıp da ümide dü«meyiniz Sonunda size «olmaz» divecektir ;' \Yİ Iftanbul £mniyet Pandıgı B kırko.v Aiansından aldığım 4635 rji!m«ralı cüzdanımla. Silivri nüfuFiır.d 'n alciıgını hüviyetimi kaybettım. Hükümsüzriür. Nesir Yelkjn yakkaplar vardı. Herhalde mermer Fakat böyle bir duraklamağa holdekı adımları ışıtmıs, gelenin ihtiyaç kalmadı. Aoık pencereden kım olduğunu merak ederek çık vÜ7Ûnp çarpan rüzgânn sert tokamıştı. tıyla Yasemin. kendine gelir gibi Fatih'ten Nebahat Başaran yazı kaçırmam. Buyük kuluplerımizZavalh martılar. Insanların açtı yor: den birinin taraflısıyım. Ama, tut Karşısında Halnı gorunce haykı olmuştu. Kirpiklerini aralamıştı. ğı savaşa yiğitçe goğus geriyorlar. 1954 yılı mayısında. şimdıki Çi tuğum kulübün lehine de olsa, en racakmış gibi ağzını açtı, haykıra Dprin soluklarla göğsü kabarıvorHattâ bugüne kadar yenilen hep rinevler diye anılan yerde. bir aküçük bir haksızlığa isyan ede madı. Sendeledı. Halilin kulakları du. Halilin yüzüne bakıvordu Haınsan.. Savas şöyle başlamış : çıkgöz tarafından 1 0 zer oıetreka rim.. Bu yüzden, çoğu zaman, maç na vehim halinde onun sesi geldı: hzasınria onun kim oldugunu araç 0 «Douvre» martıları nedense ha re olarak parsellenen arsalardan lardan uzgıin ve kalben yaralı bir Halil... Halilciğım. . Biliyor tırıyordu. Onun kucağında yatısva alanmdan çok hoşlanmışlar. bir tanesini, metrekare'ii 20 lira halde ayrılırım. Hele. faîan ku dum . Bekhyordum... na ihtimal vermiyordu belli... «Rü Yüzlercesi birleşip kafile kafile a dan almıs ve peçin ödemede buDevam edemedi. Yere yığılmak ya mı?» diye kendi kendine sorulüp taraflılarının. tutmadıkları lana geliyorlarmış. Bir d?ha da, lunduğum için, tapu harcı ile birkulüp oyuncularına karşı revâ üzereyken genç adam onu kucakla yordu. kim ne yapsa. orarian gitmiyorlarlikte 1900 liraya maletmiştim. Oy gordükleri davranışlar, beni gün yıverdi. Halil. birdenbire onun ıdrâkinın mıs.. Yasemin, bayümıstı. Tam mı basaki, şehir dışı nizamlarına göre leree hasta eder. Aynı davramşı, uyandığını gözlerinde okudu. Altı yılmıstı? Yarım mı bayılmıştı? «Farboroygh» merkezındeki hava 100 metrekarelik arsaya bina yap yabancı kulüplere de gösteririz.. yıldır pırıltılarını hayalinde sakBu, halıl için plân dışı bir olayteknisiyenierine haşvurulmuş. Mar mak miisaadesı veriîmiyormuş. Meselâ. biz yabancı bir kulübe dı. Hesaplamadığı bir durumdu. ladıcı bu gözlerin evvelâ sevinçle tılar alandan vazgeçmezse, bir ka Şu halde: 1) Aslı tarla olan bu agol attık mı, yer yerinden oynar. ışıldadıgını. sonra bu gözlere vaza çıkabilır, denmış. razinin 100 metre karelik yere in Ama onlar biz bir gol attı mı, Hayalindeki birleşme sahnesı bu man bir keder. keder de değü. şaat yaptırıl.nıyacağına göre 1 0 her türlü misafirseverlik ve neza değildi Bu kadın da hayalindeki deh.şete varan bir korku cöktüsü0 Havacılar ilkin kartal bıçirainde kadın değildi. Bu öium doşeğinden parsellere ayrıl ket kaidelerini umıtarak. küçük uçurtmaiarla isin irinden çıkabile er metrekarelik kalkmısa benziyen dal gibi ınce, nü gördü. Ondaki bu ani hal deceklerini sartmışlar. Martılar da ma.sına nasıl imkân verilmiş? 2) bir alkıçı bile onlardan e'irjeriz. soluk benizli kadınla altı yıl evvel gisikliŞini kendi yarattığı anorapta! mı? L'çurtma • kartalların et Bakırköy Tapu memuluğu. nasıl Fenerbahcenin son Atina seyaha arkada bıraktığı canlı sıhhatli ni mal durumla yorumlavarak en Fener şanlının hiç ilgısı yoktu. Bu, bam tatlı sesiyle: rafında bir iki donmiis, sonra sal olmuş da bunların satır muamelu tinde. Yunan seyircisinin smi kabul etmiş ve tapu vermiş? bahce oyuncularına. gerek ^ahaya başka bir Yasemindı. dırrpış, parçalamıslar Merak etme. evden çıktıgımıImar Müdürlüğü çıkarkac. gerek her .gol attıkça «Farnborough» uzmanları bunun 3) Belediyenin Halıl. dehşet ıçınde kaldı. Sonra zı gören olmadı. Ben her mesuliüstüne öyle yırtıcı feryatlar yayın buna nasıl göz yummuş?. Şimdi gösterdiği dostluk tezahüratını oderhal toparlanması, bu plân dışı yeti Ü7erime ahyorum. dedi. lamışlar ki, kuslar şaskına dönmüş, bu arsalara bina yaptıramadığ.^nız kuduğum zaman. futbol seyircimiolaydan yeni bir rotayla kurtulma(Arkası var) ?in vabpncı kulüp oyuncular.na kilometrelerce uzaklara kaçmışlar gibı satamıvoru? da.. sı gerektiğini hesapladı. Soğukkankarsı daşranışlarını düşünerek u . Hayvanları Koruma Derneği he . lılığını yepıden buldu. Genç kadıCEVABI.MIZ. men sesini yükseltmis. Bu feryattancımdan kızardım.. Yunan seBu tarzda zarar görmüş insanların yircisinin bu davranışından birçok nın kanı çekilmış yüzüne gözlerıni Istanbul Belediyesı lar köpekleri delı eder. dıye.. daldırdı : sayısı da binlercedir. Aynı tarihSEHÎIî TfVATROLARI Bunun üstüne Hava Bakanı. Ça ierde şehir dışı nizamlarına uy dersler almam:z gerektiğine inanı« Ben bunu bu halinde burada Tepebası Tiyatrosu lışma Bakanından \ardım istemiş. gun olarak 300 metrekarelik par yorum tek başına kor, nasıl giderim?» diSaat 21 d < Sonunda kuş cıvıltılarını banda a «eller halinde arsa satan bazı şirye düşündü. Cumartes) ve Paznr lıp hoparlörlerle vavmağa karar ketlprin bulunduğuna göre. bu ni« Ben bunu ayıltmak için bu ! Gtlnlert «aat 15 de \ erılmıs. rada nasıl kalırım?» diye düşündü. ; zamlar arsa satış işi ile uğraşan TARLA KUŞU Tecrübe tince fayda verır gibı sirketlerce « Bu şoktan sonra ne türlü ken I pekâlâ biliniyordu. Saat 21 dP olmus.. Kuslar bir afallayıp dagıl Onlar bu ışı bildiğıne göre Tapu dıne çeleceğinı görmeden onu ar(Opera) mışlar ama. sonra hoparlörlerin memurluk!arın:n da bunu bildikdımda bırakıp gidebilir miyiz?» başma toplanıp, sanki kendileri ile lerini. buna rağmen alıcıları uyar dıye duşundu. SEVİL BERBERİ lîı\ oilu'dan Hakkı Gen<; yazışaka edihyormus gibı. cıvıltıları madıklarını ve bu işe gözyumdukTemsil eünlert: Sah. Perşemba « Onun bu hale gelışmciekı se yor. zevkle dinlemeye başlamışlar ve Cumarteni bebi oğrenmeden gidersem büyuk larını kabul etmemiz lâzım. Bu Be.\oğlu. Paımakkapfdaki ilko bir koz kaybetmış olmaz mıyım?» Bu da sökmeyince. bavaya «naf arsa sahiplerinin tutmaları geretalın» topları atmayı denemişler. ken en dogru yol. komşu arsalar kulun onundeki sokak çok dar odiye duşundu. YENÎ TİYATRO l."e yaramıs ama. çok surmemiş, dan iki.şer tane satın alarak met* lup trafiğe hiç de elverişli değil« Belkı bir daha karsılaşmamız Saat «t d* vine eski tas, eski hamam. Nafta rokarelerini (300) ze çıkarmaktır. dir. Buna racmen motörlü vasıta mumkun olmaz!» dıye duşundu. TÜZAK lar yine de buradan geçmektedir. lin kokusu fieçer geçmez martılar Sonra tereddudüne birdenbire Paydos zamanlarında her an bir kızdı. Bütün engelleri da gen dönmuş. Saat n dff zihninden facia olabilir. Onun için, hic deHava Bakanhğının son kararı uzaklaştırarak : HACIYATMAZ ğılse okulun paydos zamanlarınçok acı: Martılar daha da artarsa, '« Nihayet bu bana ait bir ka Yazan: Cevat Fehmt BAŞKUT ustlerine ates açüacak. Uçurtma, tstauUuldan bir tutbolse\er ya da motörlıı vasıtaların bu sokak dın.» diye düşündü. ÇarşambB f^umartesı 14.30 da feryat, cıvıltı, naftaJin muharebe zıvor: tan geçmelerinin yasak edil.nesiPazar 11 de « Çare yok, onu da götürece1 ÇOCUK TtYATBOOSTJ ierıni kazanan zavallı martıların. Futhnl hasia'iyım Hiç bir maçı nin dofru olacaqı kanaatmdeyim. ğim.> kararını verdı. | Salı Eünipn t»ms1l volrrur. tufenk atı.şı karşısında yenilecesr.v Tam bu anda da alt katta bir den şuphe edilmıvor kapının kapandığtnı, ayak sesleKADIKÖY TİYATROSU rinın taş bodrumda üşengeç üşenSaat 18 df geç yaklaştığını duydu. Hizmetçi ihtimal bodrum kapısının çalını ÇH>'LAKLARI GİYDİRMEK şındakı sebebi anlatmak üzere yuSaat 21 de Muzık mın\aturu 23,40 Dans mü karı geliyordu. ISTANBUL DAVET 7,27 Açıh(. ve program 7,3ü İki ziği 23.55 Program 24.00 KapaHalıl, tereddüt ederse. belki Per»embe gtlnleri temsll yolrtur marş 7,35 Karışık sabah müzişi nış. mantığı üstün gelir, kararını tat I Ingiltere'de j martılar i 1 savaşı İ OKUYUCULARLA Bu arsalar ne olacak? Motörlü vasıtaların bu sokaktan geçmeleri j'asak edilmeli Yunan futbol seyircisinin nezaketi BILMACA M^BUGÜNKÜPROGRA, u Sevil Berberi., nrie îkirtcâ başan aanşU «Şevil Berberı» mevsim sonuna kadar Istanbul Belediyesi Şehir Operasında Devlet Operası sanutçılarınm ı^tiraki ve Vedat Gürten'in rejısı altmda perşembe ve cumartesi geceleri v>ynanacaktır. Istanbul Şehır Operası ise tamamen kendi kadrosuyla haf•anın salı geceleri «Tosca» ve • Butterfly» operaiarını temsıl edecektir. İ.stanbul Operası yöneticiligine S. Kudret Aksal getirildi İnanbul Beledıyesi Şehir O perası saaat yöneticiliğine Istanbul Konservatuarı eski müdürü, piyes yazarı, şair ve hikâyeci Sabahattin Kudret Aksal tâyin edilmiştir. .Hejisur Aydın Gün'ün yöneticüikten istifasından sonra Sabahattin Kudret Akaal'ın tâym edilmiş olması bir müddettenberi yöneticisiz kalmış olan Istanbul Operasındaki bu boşluğu gidermekte olduğu ilgililerce belirtilmiştir. GençlUc Tiyatroan Istanbul Üniversitesi Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu, tanmmış modern yazar Eugene tonesco'nun «Amedee» adh pıyesmi 13 nisan perşembe saat 21 de Eminönü Öğrenci Lokali sahnesinde temsil edecektir. Selmi ANDAK Istanbul Beledıyesı Şehir Operasının, Devlet Operası sanatçıların.n katılmasıyla birlikte verdiğ: «Sevi! Berberi» temsili haftanın l a >şanlı sanat olavı ctmuçtuı Vedat Gürten'in rejı ve nuzansenıni hazırladığı bu (. perada Devlet Operasımn tanınmış solistlerinden Ferhaıı Onat. Hilmi Gırginkoç, Fikre! Kutnay, Doğan Onat ve Hik met Sesar ile Şehir Operasından Atillâ Manizade. Ö. Sezej ve S. Leal katılmışlardır. Şehir Orkestrasını Adolîo Canıozzo ve Sabahattin Kalendeı ıdare etmektedir. Koro Şefi O Cekıç'tir. Dekor ve kostümierı Turgut Zaim hazırlamış, eserin librettosu'nu Necil Kâzım Akses ve Ulvi Cemal Erkin Türkçeye çevirmişlerdir. Temsildc bilhassa Ferhan Onat, Atillâ Mânizade, Hilmi Girginkoç ve Fikret Kutnay çiddetle alkış lanmışlardır. ' Bilindiği gibi İtalyan klâsik opera bestecisi G. Rossini'nin bu ünlü eseri, daha önce A>dın Gün'ün rejisorlüğünde 1 « tanbul Beeldivesi Şehır Operasında sahneve konmuş ve tamamen Şehir Operası sanatçıları tarafmdaı# başarıyla oy İSTANBUL BÖLÜMÜ ANKARA 8,00 Haberler 8,15 Türküler bık edemez korkusujla Yasemini Saat 35 de 8,30 Plâk dolabından 9,00 Ka 6,57 Açılış ve gunur. programları göğsüne bastırarak birdenbire dön DOKUNMAY1N rışık sololar (R Schumann «Ara 7,00 Türküler ve oyun havaları du, hole yürüdu. Daha eve girer LÜTFEN Temsil günlprı: Cumartesi Pazar besk». Schubert Menuhin «Ave 7,30 Haberler ',45 Bugün ken kadın mantosu olduğunu kesSaat 21 de Mana». E. Griej; «Yaz Aksamı». F. 8.00 Andre Kostelanetz Orkestrası tirdiği gri bir mantoyu vestiyerBEYBABA Kreisler «Çin Tambureni») 9,20 8,30 Sanatkârlar geçidi 9,00den çekti. genç kadını sardı. SonSarkılar 9.40 Dans müziği Lâtin Amerika müziği 9.30 Nec ra sahanlığa çıktı. B»hçeye açılan Pazartesı eUnitrı tPmsil Toktur. det Tokatlıoğlıfdan sarkılar kapıyı yavaşca kapattı. Mermer 10.00 Kapanıs. merdivenlerı inince, kucağındaki 11.57 Açılış ve program 12,0010.00 Kapanıs. BULVAR T1YATHOSD 11,57 Açılıs ve programlar 12.00 kadınla birlikte tünelin kuytuluİki marş 12,05 Küçük Orkestra GKNRRALİN AŞK1 Havay melodılerı 12.15 Sizin için ğuna daldı. Artık pencerelerden (Toreadorlaı valsl) 12,30 Sarkılar (Zeki Müren) 12,20 Nesrin Sıpahi'den sarkılar baksa yeşillikler Suare 21.15 arasından hiz13,00 Jo Ştafford ve Frankıe Laine cumartesi, pazar 1 cYüksck derecede akıüı kiçi» 13,15 Haberler 13,30 Sarkılar 12,45 Haberler 13,00 Hafıf mü metçi onları göremezdi. matine 1B.15 mânasuıa iki kelime. 2 »Başkanlık (Radıfe Erten) 14.00 Richard zik 13.10 Türk basınından özetHalil, e n olağan bir hareketi vaTPI: 21 13 31 maksmına geçen» kaırılığı iki keli Strauss <^Bir Kahramamn Hayatı» ler 13.15 Oğle konseri 13.43par gibiydi. Sakin ve kendinden me 3 Tersi asu VOİUJJ tfur. bir çe 14.30 Esnaf ve sanatkârlar saati Nevzat Guyer'den şarkı'.ar 14.00 e.nirvdi. Sanki durum makul ve sit din ad^mı. 4 ffYeni»nin aksiSammy Davis ve June Christ'le Istanbul TlyatroJU me.şru bir durumdu. Sanki kucanin. yarısı. {azla kirii. 5 Amerika 15.00 Sarkılar ve türküler bashaşa 14,30 Sevım Erdı'den MUH'VUtF ODAC1 15.45 Aâız armonikasiyle melodiier ğındaki baygın kadın kendi karıBirleşik Dev'.etleri Cumhurbaşknnı sarkılar 15,00 Kapanıs. R^ı akîann î) de. sıydı. hiç bir sorumluluğu yoktu. (söylendiği gibi yazümıştır), sahip. 16.00 Şaz eserleri 16.15 Güney Carçamba t^nzllâtll 6 TorFi '(derinliki) mânasına bir Amerıkadan dans müziği 16,30 16.57 Açılış ve programlar 17.00 Bahçeden çıkmadan önce bir an matine Cumartesi eski terimdir, iki taraftan Ekvntora Yurttan sesler L7.00 Çay saati Cevdet Bolvadm'den sarkılar durakladı. Sokağa göz attı. İki ePazar lfl.30 Ca doçrru esen ri*zgârl.Trın adı T melodüeri 17,30 Radyo Karma 17,30 Radyo Dans Orkestrası liyle iki çocuğun elinden tutmuş Tel *4 2? 3f «Keyfi yok ve rahatsız» karaıhgı eski Fasıl Heyeti 18,00 Şevilen tango 17,45 Gençlık Akordeon Birliği bir keüme. 8 Söyle. bir çesıt fa lar 18.20 Kitap saati 18.30 Sar 18.00 Öğretmenin sesi 18,15 Sizin bir ihtiyar kadın. dağ yolundaki sapıyoryanf. 9 Sairin dunnadan beklciçin 19.00 Haberler 19.15 Yaşa evlere tırmanan yokuşa •KÜÇÜK SAHNL kılar (Melıha Yalçın) 18,45 Hadigi. dığımız günler 19,30 Olaylar ve du. Uzaktan bir kaptıkaçtının zınberler 19,00 Çeşitli stüdyolardan G A ZEB O yankıları 19.45 Saniye Can'dan gırtısı duyuluyordu. YIIKARIDAN' AŞAĞIYA: Komedl 3 pprde 19.30 Olaylar ve yankıları i türküler 20.00 Yassıada saati Otomobilin içmde ahçınin donü1 »cHerşeyden kuskulanıp korkSaat 21 öo 19,45 Sarkılar (Nusret Ersöz) " 21.00 Gönu! Söyler'den sarkılar şünü kollayarak işaret vermek irr.a hu>*una tutulmuş fare avcısı» Cıraıa, Cumrotesi. Pazaı matlne mânasına iki kelime. 2 Aklı ba 20,00 Yassıada saati 21,00 Şarkı 21.30 Memleket konuları 21,45çin eli kornada bekliyen Zeha o17 dte T P I : 44 ta 1* pında olmıyanlardan, yabancı. 3 lar (Sevim Tanüreki 21,30 Şiir Hafif Batı müziği dinleyici istekle nun ayak seslerini duyunca başıTersi «mensupluğu var» demektir. dunyamız 21,40 Oda müziği (Ro ri 22,10 Alâedıiin Yavaşça'dan nı çevirdi. tnanamazlıkla gözleriKÜCÜK OPERA eski harflerden birinin okunusu. bert Kurka «Moravia Halk Şarkıla şarkılar 22.30 Haberler 22,45 ni kırpıştırarak baktı. Yüzünde (Aksaray 4 Askert araçlar toplantı yeri. bir j rı». G. Rossini «KuarteUl 22,00 Oda müziği 23,15 Aylâ Büyüka bir dehşet ifadesi belirmişti. lFPETlMt KORDDUM harfin okunuşu..fasıla. 5 Çevrilin | taman'dan şarkılar 23.45 Count Sonra, derhal toparlanarak u Çarşamba. Cumartesi. PazaT matine cp Fransa'daki n^hirlerdpn biri be jÇesitb stüdyolardan 22.30 Büyük 16.15 suvare 9.15 arka kapısını lirir, eskiden kı yazarlar ve şaheserleri 22,45 Şan Basie ve Orkestrası 24.00 Kapa zandı, otomobilin nıs. TPI: zl S1 2J açtı. Ve ilk sözü: 'sonlar 23,00 Haberler 23,15 t'.stüne çıkjp bagırırlardı . 6 «Mükemmel ta\uk yavrusu» mânasıBA¥ OSCAfi: na iki kelime. T Olağanüstü hil giç ve usta in«an, fazla çalışDiinkO 1>nlmac«nın mı? ve yorulmuş ball^dOniİEi ^ekli kimfienin koparmak istediçi. 8 ^Apansrz «uyu dışan çıkan» mânasına iki kelime. 9 Yakında olmasını bekledi{.imiz. 'III! uıuuuiiuıııııuuıuıııııııuHiııiHiııııııtıııııtıtııııınııntı P 4 TTî : T ChJUAA TAM GİRECEK 220 J .L SUNİ BİR GÜUÜ PROF. NtMBÜS'ün MACERALAEI: //
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle