16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Nisan 1961 CÜMHURİTET DÜNYÜ Amerika. Rusyayı tahrik etmek istemiyor DıkKat tdıyor mtıjunm' TOJnadada bır thava» lâjıdır gtdtyor Kayserı olayları'' O gunun n sefer ıçı cıddı totmnç* havası teabı Çanakkale^ Hava benzıvoruz Inçallab tabakoylc tcop ettırtyordu Topfcapt Yazan: Nüzhet Baba kuk eder de bır tukentnez olayları'' O zamanın havası zagelır kavnaçı olan bu gururt kthyordu Istanbnl ve Anl ıs bızde de çabucak Amerıkada Western tabır edılen [ dunjadan elımızı, et^gımızı çekekara olaylan'' Havanın tevBır kere suradan başlıvalıın kovbov fılmlerınde goruldugu gıjcegımızı bıhvoruz Fasat kaza nekıyle lnsanlar gezmck ıstıvorlar. DınAvropava g e bı gradosu vuksek çalkama nev tıcesı o l u n Amerıkada hakıkaten \ e hep boyle lenmek gormek oğrcnmek, eglenlerek De Gaulle, ve Macmden vıskılerı bardaV bardak de muthif bır rakam ıiiluvor Bunların dogru olnp ohnadımıllan'ı ziyaret etmek arAmerika dahılı aaıbnde taraf mek ıstıv orlar. Bunun ıçın zengın vııen Amerıkahlar hakıkaten ekdıgını anlamak ıcın, bence uzun znto, yeni bır fıkır değılsernetı mı teşk 1 edı\or'' Amerı lann 529 332 olu ı'erdı%len tarıh olmavı da beklemıv orlar Alelade boylu şahıt dınlemeğe luıiitn dı fakat, Amerıka Devlet Reısı. Cıhan ınsanlar orta hallı kımseler lıer kada halk arasmda ıçkı acaba ne lerde vazılı Yıne b ı m c ı yok bu ziyaretin tarıhını öne aldı. derece taammum et~nış b r nesne Harbınde Amprıkan avıatın n an verde gezıvor, ruhan, bedcneıı dın Meteorolnjı Mudıırlugnnden o Bu acelenın elbet blr sebebi ol cak 116 563 kıçı olduğu malum 1 lenıvorlar Bu bır ıhtıvaç Htç son dı' • tarıhlere oı* haıu raporîorını mak lâzım selır Bu soruları ce\ aplandırırken şu kıncı Dun\a HarbınJe Amerika senelerde «turızm» e verılen mugetırtıp tetkık etmrh nashınçton'daki bazı teftircılıların 407 828 olu veriıklerı ve azzam ve dunva capındakı tıcarı Insana Hamıd t haUrlahyorlar husu'laı belırtmek ısterım Son 1775 tarıhınden ou v. Kore hareket bunun netıcesı gerçı her ler, Kongo dâvasında Fransanın gunîerde ıele\i7^onda moda halıda Rnsyavı taklıd ettıglnl ve ken Hubub eder gıbı reftarınız, nı alan Westen gunlerı sımdı ta harbı dahıl Amerıkan harb za tarafa turıst gıdıvor; fakat Akdc dı hıssesıne duşen masrafları one haleHır rıhe karısmıs gıbıdır Bıınlar n bu vıatı cem an vekun 1 130 3^3 raka nız havzası ıklımı tabıı çuzellı;!, Bandung 10 (a a ) Asva \{. demek istemedığım yazmıslardı. sıra'aıda se\ılmesı \e tutulması mına balığ cxnaktadır Fakat bu ınsanlıgın besıgı olması dolavısıvAceb nesımı seherden mı nka Mılletlerı Davanısma Konse. Başların blrbırlennden uzak ıs sadece nostaljık hıslere hıtap et na kar ılık son ellı bes sene ıçın le arkeoloıık zensrınlıgı ıle basta vı dorduncu toplantısı bugun açıl aferıdesınız sormelen, polıtıkada da blrblrlem"sırden ıbatettır lnsanlar ne de trafık kazaları netıcesı 1 149 414 gelıvor Turkıve de bu havzanın mıstır 53 Asva v e ^fııka ulkeM rınden ayrılmalannı intaç edıvor D \ dense eskı gunlere kaısı acaj ıp ^merıkalının telef < lduğu avn muhım bır kısmını hutun tnrıstık temsılcı erının katıldığı ve Duına du onun içın Kennedv, bunlarla ca vıre kazalar netıcesı 1350 000 sartlarıvle bırlıkte ıseal etmektebır taha"^urle baglıdırlar Barıs Konsevı gıbı barısc teek konusarak dagılan efkârı derleAmerıkalının hafıf ve ağır vara dır ,ama bız bır takım kendımıze Benım goıduğum kadarı ıckının landığ da bır hakıkat'ır Son vıl aıt noksanlar vuzunden bu huvuk kullerın musahıt gonderdıgı bu vıp toplamalı ıdı. esaslı surette «ıse s =e dıkıldıgı larda ıse tıafık kazaları netıcesı hareketten ıstıfade edeımvoruz oturumu Konsev Genel Sekretoıı Dığer taraftan. Kennedv, De gurler geçmıstır E>=kıden me\hrf 38 ıla 40 b n AmeriKalı olmekteYusuf El Sebaı ac.mıstır llk ko. Gaulle'un Atlantık Faktı hakkın Evvelâ memlekete çırıs ^ıkış; nclerın bır ısmı de "menkada dır Otomobıllenn ogdlnası otonusmav ı v apan Endonezva Cumdakı dcğıslk fikirlerını bılıvor ve saloon ımıs Saloonlaıda sarhos mobıl kullanma lısansının kolavca para ve esva getırış goturuş zor hurbaskanı Sukarno dunvada so bn konuda da onunla karsı kar ları sokağa atmak uzere pehlnan elde edılmesı ve nıhavet Amerıka şartlara baglı.. ıdı Sımdı vavaş murgecılık ve emperv alızmı tds sıva gelmek Iuzumunn duvnvorcıbı ku\vetlı herıfler bulunurmu' hlardakı surat merakıdır kı o vavas bunları düzcltıvoruz Bızde dn çunku bu gıbı meselelerdekı fıv e etme mucadelesınde butun eskıdenberı bır garıp kanaat u r fıkır avrılıkları, \ \TO camıasın \sv a ve Afrıka Mılletlerınm bır SaiHSlinda karaja oturan bir I Bazı mevhanelerde sımdı de bu tıp lumleıı bu derece arttırmaktadır dır. Memlcketımıze gelen her vadakı vahdetı cıddı olarak sarsabı lıkte hareket etmelerı volunda sileplerı iıııı. beMielmilel de ler bulunuvorsa da eskısıne na?abancı bır casns.. değılse bıle fena lırdı Kaldı kı, De Gaulle vırmın ıan ıslerı bır havlı azalmıçtır ça t da bulunmus ve butun temMİ Gençlik, ihtiyarlık nıyetlı bır duşmandır. Neden bövci asır stratcjisının ustatlarından t 'e'i Pandung tıpınde ıkıncı bır ııİ7 kaidelerınc avkırı olarak Bugun eskıve nazaran vasat bır Amerıkada dığer bazı memleket leolsun*» Bu şupheleri varatanlar, bın olarak telâkkı edılıvordu Be kendi romorkorlennden Vmeııkalı sadece aperıtıf nevmko'ffr«nsm toplanmasını hukumet vaz Sarav sakını kendısıvle bu den bır kaç kadeh ıçkı ıle ıktıfa leıde olduğu gıbı yaş bahsı v ok kendılerıne ıs arıvan vesvese ve Ipıınden ısrarla ıstemıve davet et birinı çonderdiler ıstısmarcılan olmnştur. stratejı meselelerını gozden geçır etmektedır Fakat a£z na ıçkı kov tuı Yaln.z çok genç ısenız evlen vâbime m ı 11 1 mck ve onun dusuncelcrınden ıstı mamıs mıhonlarra ^merıkalı da menıze musaade edılmez Işte o Bugün Rusva dahı tnrıst ıstıvor \ \ I O emıınde çalıjan Yunan fade etmek ıstıvordn bandıralı bın tonluk «Maraton» M u ' Bazı mezhpplerde ıse ıçkı ta kadar Fakat bunun hancınde ıh ve celbedıyor; makgadı ne olnrsa tıvar genç dı\e bır sın i da mev olıun. lepı Trabzon cnarında se\reder rrumen vasaktır Kennedv'nın ısbasına gcçmesıncut degıldır Herkes, yaşı ne olurE bn tnnstler gelırken, girerken, ken sıs sebebı\ le Seraser mevkıın drn sonra \menka harb strateııSırası gel"nı>ken şunu da belırt sa olsun ıstedığını vapar gezerken kolavhklar ıster. Hattâ de kaıa\a oturmuştur sınde onemlı dcğışıklıkler vapıldı melıvım Dını veva ıçtımaı mulaKoturum ol nadıkça hıç bır A ucnzluklar ıster.. çünkü bunlar sı sozden kaçmıvordu Kendı kpndını kurtaramıvan hazalaıla Batı medenıvea dunvaFEZ\ İOLCILARI bo\ • etlerın 28 nısanda fezaja ınsan gondeım<>. dı, «ıhtıyarım» dıve bır ko zengın adamlar degıldırler. Onun • Maraton» Turk kuıtarma teskıla smda \merıkalılar derecesınde ıçlerı \p bunu 1 ma\ ısta ılan etmclerı btklcnmektcdır Resımde So\Kennedv ve onun genel kurmaıçın çok savıda gelirler> bn çok tında n \ardım ıstemı\erek Yuna kı al hıne 'a\a<; açmıs bır mıllet seve çekılmez vı eskı Cumhurıvetçı Partı ıdare \etlcnn bugunc kadaı muhtelıf aenemeicrde lezava gondcrıp tekrar memleketlerde Amerıkada »abahları gençler ve savı turıst alan nıstandan tahlısje talebınde bu daha gosteıılemez Bır zamanlar sırıın, sert tepkılı toptancı bır ha \ei\uzune gctııdıkletı kopekler £OIulu^o^ orta jaşlılar erkenden ışlerıne gı meseleler varatmıstır. Bnnlan olun Tiuştur rekat sıslemıne mukabıl, daha te butun Amerıkada ıçkı vasagı kur derler. Dokuz buçuk, ona doğru tnrtacak iyı oteller ııter.. bnnlan Yunanlılar da «Öghp» adındakı maga muvaffak olan bu purıtenvık ve ateşı mahallınde sonduren ovalıvacak ejlence verleri ister~ vak a ler bugun dahı azalmıs degıldır da sıra ıhtnarlara gehr açık denız romorkorunu blr sıstem kahul etmıştı Bu sıs Yaşları 60 70 hatta 7o den vu ıvı ve ncnz vıvecek ıster. tem degısıklığı, geçen salı gunu Kııba Basbakanı nıcnılckctı mahaılıne v ollamıslardır Yunan | j e r Hatta Amfrıkanın bazı eva karı bu jhtıjar gençlerı 3o >aşın \ e nıhayet geldıiı gıbi rahatça parlamentova verılen butçenın tahlısıvesı dun BoŞazdan geçerek letleıı halen ıckı vasağ,nı kaldırda ımıs gıbı hareketlıdırler. Ka çıkıp gıtmelennı §3ğlamak lster.. nın son durunıu hakkında fasıl ve maddelerındcn anlasılı vaka mahalhne gıtmıstır Fakat m s degıldır Dığer bazı evaletlerdınlar dahıl kulup ışlerıvle, hajır îtalva gıbı artık mesbn hâle gelbilgı \erdı vordu lenı stratejı elastıkıvct bcvnelm lel denı/ kaıdelerıne gore de ise tatıl gunlerı ve pazarları cemıjetlerıv le>, mektep meselele mıs memleketler Kendısıne gelen sıstemı uzerıne kurulmuştu. Hal Yunanhlaıın mudahale etmemesı ıçkı satıl"na7 Lmumıvet ıtıbarıvrıvle ugraşan bu ıhtıvar alavının turıstlerı, rahatça ve I endinden Ha\ana 10 (AP) Fıdel Castro hukı eski stratejı, mevkılerı ne le ıçkı lstıhlakı azaltılmıstır Bu ıcabetmektedır zevkle ve şevkle faal bır hayat pazar geeeM japılan bır televız. pabasına olursa olsun mubafaza Duıum ı gıl ler tarafından merak maksatla bazı baılar ve lokanta surduklerını gorunce, ınsanın bu »onra vıne enteresan verlere «ev\o n MMnmda memleketının <on ketmevı, kendı menfaatlerınden iafıkrındcn mulhem oluvordu larda saat on bırden sonra mu«Ia takıp ed mektedır memle&ette «vaş» konusu dıje bır vıvor. Meıelâ îtalva, «ırf îtalvavt durumu hakkında dortbuçuk «aterılere ıçkı vprılmedıgı de goYeni strateıı, bır takım tetkık, şev joktur dıveceğı gelıyor ve gormege gelmış olanları aldıktan suren bır rulmektedır Amprıkada da bır ıstıfadevı duşunmekte ve gerı İstihbarat Bakanı Masmudi, Fransanın bn at Castro nun konu«ma vapmiNtır bo> le bır hukme varıjor lllllllllllllll konusması \meııka başka bır de komşulanna gelecek çok alkolıgın nevcut olduğu cografı ve bunvevı ımkânlardan Bu valnız halı vaktı verınde o olanları da kendi kanalından ge\a hucum etmekten çok Kubalıla muzakerelerde, jalnız Cczayir Millî Kurtuluş bır hakıkattır Fakat bu tıpler çekılmevı mumkun görmekte ıdı ra cesaret \erecek bır mahı\et ta Hunun ıçın dunvanin neresınde voktur 7 Faz lanlara mahsus bır havatta degıl çırmevı düşunuvor. Yenı stratejıde gerılla harbıne Cephesi ile goruşmeyi kabul ettiğini açıkladı <;ımakta\dı Castro bu konusmala vemek vıven oburlar kendı he dır Fransız veya devlet elyıe Fransa, îsvıçre ve Yunan'stanla de buvuk ehemmıvet verılmektc «ında bılhassa memleketını ısgal saplarına alkolıkler kadar zarar bakan emeklıler de bulundukları anlaşmaları var P.ılhassa >unanıdı yıne Iılarla olan anlasmalar enteresanetmek ıstnen ve bu hususta teseb lı harek'tte bulunmu\ orlar m ı ' ıhtı arlar muesseselerınde Geçen yıl bugün 10 (ad ı Tunu~ I«tıhba Kuıtulu^ Cephe^ı (FLM lıderlerı bu^p geçenlerin behemahal \ok Buradan anlaşılıvor kı geçen old\vi,a faal bır havat surerler dır Bılıvorsunnz, ttalvadan Tnkabul r 1« aralık 1960 da Harıcıve Nazırı rat Bakanı Muhammet Ma^mudı ı e muzakerelere gırmeM ed lecegını açıklamıstır Ca t o bu Su ve sabun nanıstana «ıtmek ıcin tekrar vn^ Ü P Meclıs Gıupu bugun ettıgını bıldırmekte \e sovle de. Herterm Fanste NATO devlctle «^frıque Actıon» gazetesıne >azdı Rakamlar konuşurken karı çıkıp Tnveste volnvla Ynkonuşmasında da bazı maddeler. o aganustu bır toplantı v apa. rıne resmen açıklamıs olduçu gı bır >az'da «Evıan» gorusmele. mektedır Amerıkada su çok boldur Sa de sıkıntı çekılecegını bıldırmı« Amerıkahların bellıbaşh merak goslavyava geçmek oradan Yunataktır Sızan habeılere goıe plan artık gozden duşmuştur. Dı rının bır an once baslama^ını te«Fıan^a her sozu ıle somuıge \e mukabıl ıhtılal faalnetme ka bun da keza Bızde «temızl k ıman sıvası partılenn faahvetı ıle ger bır ıfade ıle Norstad Fısen mın ıçın Fransd Cumhurbaşkanı ıdaresıne son \ermek arzusunu tılanlardan «canıler gangsterler dan gclır'» dıve bır soz vardır larından bın de rakamları konuş nıstana ınmek ıcabedıvor Yanı a uvarak raba ıle sevahat edcnler ıçın basbasın hakkında venıden tahho»er ekolu şımdı, ıtıbarda de General De Gaulle u «sahsen \e ıfade etmış, fakat bu jolda hareBunun Amerıkada tam mânasıvle turmaktır Ben de buna e«rarke=;leı • d n e bahsetmıstır dıtler konulacaktır fcıldır. Hatırlardadır kı bu tarıh dot,rud<.T dogru^a• harekete geç. kete geçmemıstır » tatbık sahası bulduguna emınm bır kaç rakam verecegım 1999 vı ka çare vok. Bn da nzun ve şımal DınleMcıleune dun\a tarıhı hak + İ7imr C H P ll Baskanı te Herter, NATO'vu be» atomık rrı da\et etmektedır Amerıkan evleıınde vuzde doksan 1 tıda Amerıkanin nufusuçun 300 hududnndan gırmış olanlar ıçın Tenı gızlı temaslar • Yurdoglu D P nin ıs adamla. denızaltı gemısı ıle teçhız etmevı akar s cak su bulunmaktadır Sa mıljonu aşacağı anlasılmaktadır. eerı donmek oluvor Bu sebeple Tunus 10 (a a ) Geı,ıcı Ceza\ır kında bır de ders \eren Castro I fa'mudı Fransanın Tunus la Alman. Amerıkanin vıllık çelık ıstıhsall Îtalva ile Tnnanıstan her bın oundan 150200 bın lıra teberru dusunmuş ve her bırıne de 16 Po \e geçıcı Ceza\ır Hukumetı ıle Hukumetının ls\ıçre\e ozel tem. Ikıncı Dunja Sa\asında bun da ucuzdur bu ve sabun bol ıstedıgım bıldırmıstır larıs sılâhı vermıştı. Her memle \aptıgı on muzakerelerde Bın sılcı olarak gonderdıgı Ta5 %ıb Bu \aM \ enen de%letın \menka ololunca vıkanmamak mumkun mu' 125 mıKon ton arasınolsdır Buna nar mılvon dolnr kovanık bır araketc de ılende bu denızaltılarını Bella \e arkadaslarını ^erbest bı lahruf un Cene\ re dekı temasları mavıp Rus\ a oldugunu so\lemıs Halik vıkanmanın sıhhate favdala hur dunvavı ılave edecek olursak ba vapnrn servısı kurdnlar Bn fc Urfa da konusan Kopru. Nazılerı dun^an\n p n zalım halkı beslemek üzere vuzer tane Polarıs rakma\ı toplama kamplarını ka son derece gızlı tutulmaktadır lu «Inanıvorum kı bu muca rını ı\ ıce ıdrak etmıs bulunmak 235 mıUon tonu bulur Sovvet Rus vapnrlar buvuktur vc rok araba olaıak \ asıflandırm^tır sılâhıvle kendılennı teçhız edecektadır Buradi «abahları hatta ak va ıse 75 mılvon ton arasında bır alır Brendızı ıle Vnnanıstanın dele muvaffak olacak mernl\e \alnız Cezajır Mıllı , Bulahrufun tehır edılmıs olan Korfo'va bakan bır kucuk iskelesı lerdı samları da du^ almak her gun tras ıstıhsal japmaktadır Z ket tekrar 1950 de aradıgı gun I muzakerelerm baslaması ıçın Fran Rusvada (620 000) muhendıs A arasında ışler vuksrıdan asaSıva olmak kadar adet verıne geçmışE lere ka\ usacaktır» demıştır sız tem^ılcılerı ıle gorusmelerde O tarıhte bn fıkre kımse vanas ıse (485 000) muhendıs ltalvavı hnsnsî araba • eva umutı Temi7İıgın havatta nuvaffa merıkada bulundugu anlasılmaktadır madı ve fıkır dogmadan oldu. V* mî otokarla tezmıs olan »evvah kıvptın baslıca amılı olduğjna vardır İM hnber alan kajnaklara gme TO'nun Amerika temsılc«sı olan ınanan Amerıkalı'ar hakıkaten Hangı sene oldugunu sovlemek cennpta Brendızı'den araba vapugeçıcı Ceza\ır Hukumetı dun Bu. Dean Acheson a bu meselevı tet temı? ınsanlardır Onlan kad n kabıl değılse de onuTiuzdekı vıl runa bınıp Ynnanıstana geçıvor.. Idhruf dan gelen sıfrelı bır raporu kık gorevı verıldı Fakat verdıgı erkek sabahları ışlerıne gıderken lar zarfmda Los Angeles şehri bır Ynnanıstandan îtalvava ceçmek K ıncelemıştır raporda, onu kotulemedı venı fi • temız kıjafptte teTiız vuzlu ın gun gelıp Nevv York un 9 mıhon tıvenler de avnı ^ekılde harel.et kırlerı de benımser gorundu Bu Ceza>ırde hâdıseler sanlar olarak gordum Ne valan nufusunu asacaktır edıvorlar Bu teşebbııs her ıki nun uzerıne Kennedv ve Rnsk ekssovlıvevım bu hallernıe adeta gıp Bone (Doğu Ceza\ır) 10 l a a l Bahrevn 10 (a a ) Basra Kor. Lahei"" 10 (AP1 Holandanın Senede ınsa edılçn mesken ade memlekpt için çok favdalı ve veperlen topladılar ve su karara var ta ettım dı 1300 000 dır Yıne butun ınsaat rımlı oldu.. dılar NATO'vu atomık sılâhlarla NATO daımı mumes^ılı Dırk Stik Dogu Ceza\ır de Fetzara Bele. fezınde \anan «Dara» volcu gemıLefkoşe 10 (Hususı) 10 Ma. ıçın sarf olunan mıktar 45 mılvar ker ın Genel Sekreterhge ta\ın e . dıje Baskanı dun bır MuMuman sı bu sabah kurtarma amelıvesı sı mucehhez bır harp makınesı halıSımdı îtalvanlar re Tnnanlılar Kazalar gusa ka7asına baglı Mehmetçık ko doları bulmaktadır Otomobıl sa derler kı ne gctırmek şımdı zamansızdır A dıİPceSıne, aı tık muhakkak naza Cezajırlı tarafından balta ıle \ a rasmdT batmıstıı raldnmıstır «Daılv Telegraph» gazetesı ozel vunde cıvar kovleıden gelen kala Ha\ atın phedı olmadıgı malum navıının senelık cırosu 14 mılvar merıka. çok evvel, snlh tedbırlcrı n\le bakılmaktadır Bize gelen velcnlan DedpCezaMr «schıının gunevi'ide Ma. bır kavnağa atfen verdıgı haber. balık Turk halkının ıştırakıvle Bır gun gelıp h"pımızın m fanı dolardır nı go7den geçırmck ıstıvor vc bov. oncelrn Stıkk"i ın ıengoqdd <\vrupalı bır beledne de Londra da ılerı surulcn valan ağaç îpsala hudndundan sıze buvuk bır mıtıng >apılmıştır Ya lece Rusvanın hassasıvetmı tahrık u\elıtıne kar«;ı soguk d a u a n m n . teçırıverelım» memuru ^ ıne mukavemetçıler ta lamava ra:men (umavı cumarte p'la n mıtıngde Rumlarm Avtotoedccek hıç bır tesebbuste bulnn lar«a da cuv'enılır ka\naklardan rafından olduıulmustın Bn kısa cumlenin rnânası 100 «ne baglnan gece bırbırını takıp r> kovunde ıkamet etmpkte olan jnak Istemedi&mı sılahsızlanma SAYTX TUBERKLLOZ HEKIMLERr\E daha «onra bıldırıldısıne gore bınlerce tnrısttır. CezaMr ın 200 mıl kadar Gunev eden patlamalarls vanan «Dara» Tur* kojlulerıne mevznu on planda durduğu su «ı japılan tehdıt Doğusunda BiMkra \akınında a«. •*olcu EPmısınm bır sabotaıa kur. ler sıddetle protesto rada. etrafa anlatmak ar7usunn gu mu\afakatlarını \ermı«lerdır Bir kere bu voln vapmam'z !*• edılmiîtır 64 vaşındakı Dırk Stikker eskı kerı bır kanrvonun raa\na çarpma ban gıtmesı ıhtımalı uzerınde MıtınRde bırçok hatıpler konuş. dııvordu. Bınaenalevh " mavısta J nm. Mdı4ım malumata g5re bn Holanda Harıcıvp Vekıllprınden «ı nptıcesınde ıkı Fran'iz a^kerı Bahrevn da halen riurulmaktadır mı şiar Rumlar tarafından vapıOslo da toplanacak olan onumuz vol iltısaki maalesef iki seneden 250 mgr lık 50 komnnme rtekı Atlantık Konsevı de vıne bu dtr Hal°n Pan<; tekı N\TO kon. olmu^ \edı^ı de \aıalanmı«tır evvel tahakknk edemivecekmis EBa7i fanıkların ıfadelcrı çemıve laıı tehdıtlerın Londra v.e Zurıh Ithal ve Eczanelere tevzı edılmıştır 'eMnde daımı mumrssıl olarak mesele hakkında karar veremıve dırne volu ıse 1S0 kılometre daha Oıan ın dogu^unda Rehzane df Dubaı de bır bomba \ erlrstırılmıs anıasmalarının ruhuna ujgun ol. cPk ve bn karar, Amerıka ıle Rus bulunmaktadır nıun ve Tnnan kısmı boznMnr, bır e\ın onunde pla^tık bn bomha duKiı zannını vprmektedır Dort madıpını be'ırtmışlerdır Mıfmg va arasındakı munasebetlerın alaBır kere bnnun ıkmali lâzimdır; Sekreterlık ıçın aria^ so^terılen patlamısdr Can ka\bı olmamıs Ingıhr makıne suba ı gemının on sorunda sessız bır vuruyuş vapıl rntı «ekle gore ilerıde avarlana ler ara^mda Mne bır Holandalı tır sonra da bır ara rluşünülmüs olan taafında vukua gelen patlamadan mıs ve Ruuılcrın Turk kovlulerı. caktır M PİRİ Pıre Çesme araba vapnrn »erviolan Hendnk \ıcolaav Boon \ar Oran da bır lokdntd\a atılan el onbes dakıka sonra v angın çıktıgı ne vapmakta olduklan çırkın teh Batı Almanyadan ıthalâtçılar ıçın bırıncı kalıte 100 adcdı sının tıpkı îtalvadaki emsali gıbl dır Boon halen Holanda nin ^e bombdii \edı kısının \aralanma nı so\ Iemi'lerdır dıUerı protesto mahı>ehnde Turk Dolar i 30 Muracaat 22 70 35 bızde de ıhdası çok favdalı olur. 18!) kısı kavıp nezue la Bu jk Elçısıaıı sına «ebep olmu^t ı halkı Turkıve Devlet ve HukuTelg «JEMALY» Tnnanıstandan vapnrla îzmire cıB a ı e v n 1 (a a 1 Bu saoah met Ea'îkanı Cemal Gursel Kıb. 0 TEŞEKKUR kan turıstler oraları gezerek «ıGmt j ı a m ' e saat 6 20 de batan rıs Cumhurbaşkanı Başpıskopos Esımın dogumuı u büvük bır male doğrn bır eok turıstık ver«Dara» volcu gemısının kaç cese Makanos Currhurbaskan Ya^dım dıkkatle \apıp bızlere bır kız ler törerek Bursa ve îstanbnl», dı de bırlıkte denızın dıbıne go cısı Dr Fazıl Kuçuk ve Turk cec\lat Vazandıran çok mulıtebnradan da îpsala • Uedeagaç hnıcn Dr Jınekolog turdugu hıç bır zanan anlasıla maat MecKs Başkanı Rauf Denk. dodundan tekrar Tunsnıstana dSmı acaktır F a b n k a m ı z ıhtıvacı ıçın 2 adet flatur (Bukme) makınası sa tas a bırer telgraf gondermışlernebilirler, Tani bn «SvIedHderim REYHAN TUMER tın ahnacaktır «Dara» n T mensup bulundugu dır tahakknk eders» eok turi»t hares rke' facıada kavbolanların mıkBıhndıgı gıbı \vtotoro kovu hal Satmak ıstıvenlerın spesıfı kasvonu (tıp model ı£ savısı ve keti olnr. SEVIM PINAR'a tarını 189 olarak ıesmen açıklamış kı 1958 vılı vazından çıkan karı. bılezık k u t r u ) ıle fıvat ve teslım sartlarının fabrıkamıza bıldı Muhtelıf ebatlaıda satışa aı zedılrruştır tır Ba^herpçıre Müfıdc Tan a \e rılmesı rıca olu u r sıklıklarda ko> lerını terke mecBn olnrken tek ?»Tt t»ri^r1n TAKSİTLE SATlŞ YAPlLlR V>ut\]n Guzeîbahçe khnıgı p<*r Hakıkatte cumavı cumartesıye bur bırakılmıslardı Turk cemaa. memlekette Ivf mnamele gflîer cnnelmp tcşekkurlerımı arz ıçı ı bağlıvan gece gemıde v angın bas tmden teşkıl edılen gonullu bır vfiz ve namusln tfcaret gSnneleH. muhtertm gazetenızın ta\ assu lavmca eksensı Mu'luman olan bırhk savesmde karısıklıklar sıranin saglanmasıdır, Bız hllİToroT tanu rıca edcnm volcular kendılerını denı?e atmış «ında ev lerı jıkılan ve tahrıb edı kı bn bır terbive meselesıdır ve K^zını Tutkfr Bevoglıı (Lâle Sıneması kaışısı) No 'Î0 Tel 49 43 86 lar \e vardıma ko«an gemıler ta len ^vtotoro kovlulerı bırkaç av maalesef biıde henüz teessns edp rafından kuıtarılmışlarsa da bun evvel kovlenne aonmuslerdı Av. meraıs, aksi vani *nrWı tırtıkls 2 1 •6 tanh i 1533 «a »1 Fabrıkamızda mevcut bır adet buhar kazanı bır adet telef lardan takrıben r)0 kariarı u bo totoro ko\ andekı Turk halkı son mak tasası e«as tntnlmnştnr. BnMİı SanaMcı kota bclgesının 2 ncı gulnus ve\a kopek balıklarına zamanlaıda Rumlarm bomba tehmakınası ve jedı adet çıle ma kınası satılacaktır nnn deîıçmesı lâzımdır. nü=ha"sını ka\bettım Yenısını çıkivem olmustur Talıplenn tafsılatlı malumat almak uzere Şırketımıze mu dıtlerıne tekrar m.ruz kalmıslar. racagımdan c"=kı^ının kiMnetı kalBn münasebetle fnravı d» SPV \rabıstan sahılıne çıkaıılmıs o dır madı racaatları rıca olunur Iıvevım ki: tnrıst eglence 1§ter 959 303 lan varalıîann durumurîavaha Dfkor Plaftık Mıliî Mudafaa Vekâletı nsmına Hazıne vekıh tarafından Iz eçlence verleri de sırf tnnstler ımetını muhafaza etmekfedır rrur Ballıku\u mahallesı 1052 sokakta oturan Huseyin Demırkan çın açılamaz. Terlı halktn beslp mesıne muhtactır. Bövlc oltınra da alcjhıne açüan 1845 lıra 75 kuruş alacak dâ asının japılan du halkm ıktısadî takatıvle denk olruşmasında malıdır. Dâvalı Husev ın Demırhan ın ıkametgâhı meskenı v e ış maElımde bır tfdıve faftıra'i vsr hallı japüan tahkıkata rağmen tesbıt edılememış bulunduğundan tstanbnlnn nieşhnr lokaller»n(*en 7201 savılı kanuna tev fıkan mumaılevhe hakkında ılânen teblıgat \a bırıne sit Bır meshnr artıstı SP 1961 YILININ IKİNCI BÜYUK ÇEKİLİŞİ pılmasına karaı venlmıs oldugundan 2 5 1961 saat 10 da Istanbul tırdırı bahanesıvle bır konsuniasAshj'e 18 mcı Hukuk Mahkemesınde hazır bulunmanız veja ken von bedeli cıplak olarak 50 lıra dınızı temsılen bır vekıl gondermemz aksı halde gfcabınızda duruş Iokalın ısmın! va7mıvorntn bn maja devam olunacağından gıyap kararı yerme kaım olmak uzere eok paradır. Zençın ıçın de fukara îçın de çoktur ılan olunur (17598) Benım masrafım var dıvenler bu masrafı alabılecpjı b«deT lerle avarlamava merbnrdBTİar Muştenden alınacak para ma«raf larla avarlanmaz Bovle tanfelere mfisaarip FCII' mesı sade ıç halkin dpŞıl turıstlerın de raSbefını kırar. ben sa nıvorum kı bovle htlsuM loUalİpr de dahı dunva olçulertnm Turkıvp ımkânlarına gore a^arTartmıs dprecelen ancak tatbık olunur 50 lıra ıse rcsmı knrda bes burıık dolar eder kı bır h'vli >uk«pMır însaf ve dıkkat lâzım B FELEK K 53 memleketin katıldığı Asya flfrika dayanışma Konseyi toplantısı açıldı HÜBERLERI BIR DAKIKA: Havaiyat Amerika Içki Temizlik ve Rakamlar Turizme dair Açıhş konuşmasında Sukarno, sömürgecilik ve emperyalizmi tasfiye mücadelesinde Asya Afrika me ketlerini birlikte hareket etmeğe çağırdı. Yunanlıların tuhaf teşebbüsü Castro dört buçuk saat konustu Tunus, Fransayı üham ediyor Fransa. Cezayir konusunda sözünü yerine getirmemiş 27 Mayısa dogru. 1 Dirk Stikker NATO Genel Sekreteri oluyor Yanan Ingiliz battı yolctt vapuru Kıbrıs Türkleri, Rumların son hareketlerini protesto ediyorlar CYCLOSERİNE «KABİ» • • » •*^'».'».%.^».».».^^«»^^^%^^^%,^^^%^%^^"^^.. » • . F AYAN S Aydın Teksfil Fabrikası Müdürlülünden: BUZ OOLAPLARI Ü ÇK E N Prestcold ve Zoppas Aydın Teksfil Fabrikası Müdürlüğünden: Ist. Asliye 18 inci Hukuk Hâkimliginden: zıran Bu gece veyarın gece DARİO MORENO SON i K i GÜN KORDON BLÖde EVSAFI YİJKSEK Tasarruflarınızı 15 Nisan akfamına kadar Ziraat Bankasındo toplayımz YÜNLÜ İPEKÜ KONFEKSYON T.C.ZİRÂAT BÂNKASI •.:: x:^ dü$ük RJıSKI SULTANHAMAM No 24 ERİKA 1 Portatıf vazı makınası l'ialat Toptan Perakendp DE İ!' Ş"hane Yokusu 48 e 48 ATAKER Tel • 44 44 4fi Galata
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle