19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Nisan 1961 CUMHURIYET BE9 H A BE \7 1 I L E RI Ankara Kolejinin örnek hâreketi Ankara, 10 (CumhunyetTeleks) Türk Efitim Derneği, Ankara Koleji ilk kısmı başta öğretmen bayan Fikriye Okyay olduğu halde köy okulu öğrencilerinin kal' kındınlması için büyük bir kampanya açmışlardır. Bu arada yurdun muhtelıf bolgelerindeki okullardan bir kaçı «kardeş okul» olarak tesbit edılmiş ve bunlara giyim eşyası, kitap, ders malzemesi. sıra gibi aynî yardımlara başlanmıştır. Ankara köylerinden «Köstence ılkokulu» da kardeş koy okulu olarak tesbit edilmiş ve bu okulun oğrencılerı toplu halde şehre getırılerek kendilerıne muhtelıf goateriler yapılmış ve fikren kalkındınlmalan için faaliyette bulunul muştur. Ayrıca Kolej ilk kısmı öğrencileri her gün köy okullanna bın adet gazete sevketmeye baslamıştır. ; Yalnız £~~~ Ba$tarafı 1 inci sayfada da sekvacıdır» demiştir. Paftalı Halen Hatay Valısi bulunan ve sahte polis hüvıyetlennın Valinin olaylar sırasında Ankara Merkez | isteği üzerine îsmail Küntay tard Komutanı olan Tuğgeneral Muam fından mühürlemp gönderildiğını mer Ülgen, Namık Argüç'un oğren Tahkikat Komısyonunun C.H.P cilere ates açtırttıktan sonra pıs Genel Merkezinde ve Ankara, lsman olduğunu ve bu yüzden tees tanbul. Hatay, Uşak. Adana ve Çaîzmit, 10 (Telefonla) Kocaeli dar bır basin toplantısı tertip etsure kapıldığını, Ankara Örfı Ida nakkale il binalannda arama vapıl ve îzmit bölgesi ekici tütün pıya mış ve ezcümle şunları demiştir: re Kumandanının müntehır İçışle ması ıçın karar almıs bulunduğusası, bu sabah saat 9 dan itibaren « Kocaeli ve tzmit bolgesinde rı Bakam Namık Gedık'ın 28 nı nu ve bu karann tatbık edilmediaçılmış ve satışlara baslanmıstır 24.276 tütün ekicisi 10.000.000 kilo sanda C.H.P. nın kapatılma«ı hu ğını ıfade etmıştır îzoıitte ilk mübayaayı Tekel 1da tütün yetiştirmiştir. Bugun mübasusunda verdığı emri tatbık etmeÖğleden sonra dınlenen eskı Anresi yapmı? ve piyasayı 766 kuruş yaasına başlana n tütünler. tücear dığini ve bu yuzden ıstıfayı duşun kara Garnızon Komutanı Emeklı tan açmıştır. Karamürselde 590, mübayaa katılmasa dahi Tekel î düğunü bıldirmiştır. Tümgeneral Selâhattin Kaptan, An Geyvede 550, Kilimlide 479. Sakar daresı tarafından son vapragina Her zaman tanıkların aleyhınde kara olaylarını. dınleyicilenn gozyada 600 kuruştan açılan tütun pı kadar satsn ahnacaktır Tütün sakonusmalarına alısmıs olan Arguç, lerinı yasartacak kadar dokunaklı yasasına ilk gün hiç bir tüccar tışlan norma! devam etfnpkted Ülgen'ın lehmdekı bu sozlerinın bır şekilde anlattıktan sonra, düiştirak etmemiştir. Bugün tütün Gelecek yıldan itibaren. kaliteli farkına varamamıs ve bermutat uk ıktıdar ılerı gelenlerinin zıhpiyasasımn açılışını müteakıp Ko tütun yetiştirmek için her çareye gene «Aslı yoktur efendım» dıye ı nıyetını behrtmek maksadıyle «StRAT FELAKETTİR» BOS LAF DEGlLDİR Dun de sthrıır.ı/de. suratın ve dıkkat?ı?lığm ^tcaeli Tekel Baş. Md. Ekrera Var basvuracashz.» açıklamada bulunmustur itirazda bulunmustur. bep oldujiu muteadd:t trafik k.^z.ıları ölmuştur. Bunlardar. bırınde. 75361 plâka sa>ıh kamyonet ıle «Ben aynı zamanda 2 Numaralı General Ülgen. ates açılmadan ııınıınııınıaıınıınnııııouııımıııııııııııınıi'iııııııımıunııııun Çekoslovak Buyükelçıhiiıne ait otomobıi çarpısmisiı ı,»,i'nt'en Sısh'ye gelmek+p olan kamyone'm önce subaylara sevgı tezahüratı Askeri Mahkeme Adlı Amın idim. «oforu Muhıttın Yağmur ıle ak*ı ıstıkamette seyre'me'cze o u n Sefaıet otomobıhnın ıçıudekı Snnth DenıirÇelik Fabrikasına 77.000 liravı zimmetine yapan gençlerın. daha "îonra üze Devletın butunluğunu bozmağa Mıkalon ve Karızo .?arteK ı^ımlerınde ikı Çek, muhtelif yerienndBn yaralanmışlardır. Yukandaki lerinde, «Ordu sana ku^kun» sek matuf bır teşebbus tesbit edıldı sımde, dunku trafık ka?.alarından ıkı sahne gorulmektedır. büyük bir Atatürk lınde bır ıbare bulunan bır dovız 42 kışı tevkif olundu. Vazıyet vageçıren müdür asmaları karşısında. babasıntn olu hırndı. Devlet ikıye bolünecektı. âbidesi dikildi tevkif edildi münde dahı duyamadığı derecede Sanıklar arasında bulunan D.P. lı Antalya, 10 (Telefonla) Finike Sivas, 10 (Telefonla 1 Otuz üç büyük bır acı his'ettığını belırtmış, milletvekili Melık Fırat'ın dokuvıl önce îsmet Inönü tarafından Akbirlık kooperatıfının 77 bin liilk taarruzu yapan suvarı bırliğı nulmazlığının kaldırılması gerekınin Fakulteye gırmesı ıçın emri yordu Fakat Menderes, kendisine temeli atılan Karabük Demir. Çe rasını zımmetıne geçıren Işletme Argüç'un verdığinı ıfade etmıştir. isin vehametinı anlatmamıza ra£lik fabrikasının önüne dıkilen mu ı Mudurü ve Muhasebe Mudür Yar Bastaratı l ıncı sabıtede zon ve kullıyetll mıktarda diğer Sanık Adnan Menderes. oğrenci men ışı savsakladı. bu mahkeme azzam Atatürk anıtı, bugün yapı dımcısı Kerim Güney bugün ya' artmıs v e kadın eşvalarından son kaçak eşyaları yurda sokarken yinumayişlerını C.H P nın tesvık hâlâ devam etmektedır.» lan büyük hir törenle açılmıştır. kalanarak tevkif edilmiştir ra, dort gun evvel de «Iskenderun» ne gumruk muhafaza memurlan kanaatinde bulunduğunu Abidenin boyu 11 metrprlir. KasUrafı ı sahıterte ettıği Kaptan. olaylar sırasında D.P t cpmısınîe kulhyetli mıktarda mer tarafından yakalaamışlardı Tutuşturduğu otlarm binası dünden beriıncı gazetecılere soylemi'itır. Bu Hukumetı aleyhtan heyannameleı mı ıle silâh ele geçirilmiştir. Dıs suretle gemı personplinın ne ga>e 13.5 kilo esrar Soz alan «anık Dılâver Argun, den bır kısmının Genel Kurma\ çılmıştır Buna rağmen gazeteortasında öldü hatlarda çalısan ekserisı Karade ıle Vatan Cephesine iltihak ettikait katında ıler içeri gırerken her defa^ında Tahkikat Encumenı Baskanı Ah Baskanlığı bınasının Ankhia 10 (Te'"fonla) Temele geçirildi Eskisehır. 10 (Hususı) Ikıpınar denızciler, Avrupa li leri de meydana çıkmıstı. met Hamdı Sancar'ın aldığı «C.H. basıldığını da sozlerıne eklemıştır Mİcıler Meclısı lıcaret Komısyonu nizli olan aranmaktadırlar. Denizlı. 10 (Telefonla) Deli koyünde Ayşe Yıldırım adında 8 ınceden ınceve P Genel Merkezının basılma«ii> ka Tanık, 29 nısanda Cemal Goktan'ın hag'.n saat 18.30 aa tODİanarak manlarında han»i malın TürkıveGümrük muhafaza memurlan, de parı ettiğını v» hangı mallann gayet enteresan buldukları şu eski Hıdırlı köyünden Falıh Erdoğan yaslannda bir kız çocuğu, evinın Basına ayrılan odada yarım duzu rarının muntehır îçışlerı Bakam Arguç'u «Hukumetın otontesı sar Ban';a Kredılennı serbest bııakan bahçesınde ovnarken. etrafındaki ne televızvon âletı bulunmakta. memleketimizde alıcısının bulun 1 ve Ahmet Ankın esrar kaçakcılığı hikâyeyi anlatırlar: tarafından kendisine bıldırılmıs ol sılıyoı. Hâlâ ne duruyorsunuz" » «~1Q ^yılı Bankalar Kanunu ile du*unu çok iyi bildiklerinden. ecr. vaptıklan şüphesı üzerine, müste otların tutuşmasına sebep olmusduğunu fakat bu talebın mevzua dıye oğrencıler aleyhıne kışkırttı 2279 sj\ıh Ödunç Para Verme Ule• Hudutta vazife gdrüyorduk. nebı lısanlara vukuflan olmamaEichmann, geçen salı gunu mah tın mu«adde«ızlığı vuzunden red , ğını ılerı surmuttur rı huviyetine bürunen polis ve jan tur. Alevler içensinde kalan Ayse, Kaçakçılar uydurma bir cenaze ter rı Karur.unuıı baz: maddelermin sına ragmen yabancı Devlet keme binasına yakın bir yere ge sehirlerde darma tarafından evlerine yapılan koma halinde kaldınldığı Daha sonra dınlenen tanıklar, dedıldığını bıldırmıştır. Adnan gayet rahat ve ter tip etmişler. Hattâ cpnazenin ötirilmişse de bu ver son derece Menderes ıse bu konuda şovle de dusuklen ıtham eder sekilde ko tâdıhne ve bu kanunlara bazı mad mağazalarda anî baskm «onunda saman içine gö Hastahane«mde olmustur. yürüyor, deler eklenmesıne daır kanun ta tipli sekilde alısveris etmesini be nünde sahte bir imam gızlı tutulmaktadır mül.'nüç vaziyette üç torba halin Bayındırda 8 kişi nezaret nuşmuşlardır. mıstır : »arı<!i» 4 e karşı 5 oyla kabul edıl cerirler. Denizciler aldıkları mal arkalarında 20 kişi kadar da ceDâvayı takıp edecek gazeteLilede 13 kilo 540 gram esrar ve muh«Tahkikat Komısyonu C.H.P. nın Bu arada salonun «D» blokunda mistır. lan g°milerde saklamasını da mü maat, tabutu takip edivordu. Hum sayısı, bundan onceki Nazı kapatılmasi ıçın değıl, \alnız aran bu'.unan dınleyıcılerden genç bır telif bıçaklar ele geçirilmiştir. altına alındı Ta'arı ıç fıat ıstıkrarını ve dış i kcmmelen başarırlar. Kaçak mal dudu geçerlerken hallerinden şüp larb suçluları dâvalarını takıp e ması içm bir tezkere gondermıştiı çıftın fazlaca samımi bır şekilde Izmir, 10 (Telefonla) BavınSuçlular adalete teslim edilmiş| tedıyelerde muvazeneyı saçîamak I Iar daha ziyade kilit altında ol helendik. Cenazeyi durdurduk, tatır dırda ıçkıli bir zıyafeti müteakıp lenlerinkinden daha fazladır. A Gedık bana. bu karann tatbıkının ' oturduk'an için dışarı çıkarılma maksadıyle kredilerin zaman la I mıyan yerlere konuru. Makıne butun içi ağzına kadar kaçak eş•nerıkalılar en kalabalık bır grup doğru olmadığını soyleyınce, bun ları. gunun en ılgı toplıyan olayı ederek man tarzımı ırr.'ı^nı Banka Kredi | dairesıne sıkıstırılıı. Bilhassa am va ile dolu idi. Bu arada kupon Un değirmenine kundak av tüfeğiyle havaya Hateş aleyhin. a ba^ta gelmektedirler Fransa, dan vazgeçılmıştır » jlmuştuı. Devlet Başkanı ıle C P lerını Tanzım Komıtesıne ve Hu barda vuk altına atıl'r Bunlardan kumaşlar, kadın külotları ve jilet! ngiltere. t t a h a daha îoma gel«İstanbul \e Ankaıa Oiayları» kumete vermektedır Ola>lar sırasında Ankara Emnide konuştuklan ıddıa olunan 8 kı Bankalar:n ba^ka gemicıler sokuldu kaçak eşyaları ler sayısız miktarda idi » ektedırler. Doğu blokundan da yet Mudüru olan Konya Emniyet dâvasının duruşmasına bugun de T.C. Merkez Bankasında şı yakalanarak adli makamlara vâdeli navlon ve plâstik torbalar içinde İki yıl evvel memleketicnizde 520 gazeteci dâvayı tâkip edecek Muduru Ahmet Paftalı, D P. ıkti devam edılecektır. Denizli, 10 (Telefonla) Onas teslim edilmiştir. Menfî propaganmevduat ıçın yuzde 40, vâdesiz mszot tanklarının ıçıne atarlar. kahve vokken. heme n hemen büir Mahkeme salonunda dıplomat darının, temiz bır mazısı olan Mücahit BESER bucağına bağlı Köstan köyünden da yaptıkları iddiashie mevduat ıçın vuzde 50 nıspetıne Veyahut da aranmaz düşüncesiyle tün gemilerden kaçak kahve çınezarete ar içm yer ayrılmı^tır Halk dâ Cumhunyet devrı polısinin haysıHasip Başkayanın un değirmeni. alınanlar; Hasan ve Kâmıl Özçift. kadar yukselcbılecek miktarlarda ran filikılrnnın altına bırakırlar. kardı. Ihtivacı duvuian dnlma kadun gece meçhul şahıslar tarafın çi, Nazmı Özkaş, İbrahım Kara 'ayı radyonun vapacağı devamlı yetini çiğnediğini belirterek : Ankara Ziraat Fakültesi bır karsılık tesıs etmelerı ıstene ' Simdive kadar gemilerdeki en 'm'i lemlere ve gözlük camlanna da •ayınlarla takip edecektir Taksı «Hitler dahı emellerinın tahakdan 8>zl> vakılmıştır. Failleri a manlı, Ahmet özçiftçi, bilecektir Hüseyın [ yuk kaçakçılık hâdiseleri 195&59 raSbet fazla idi Bucün bunlann oförlerı yarin sabah çalı^mıya kuku ıçın zabıtaya el sürmemiş ve ranmaktadır. T Azyüklü, M. Ali özkaş ve Meh. öğrencileri de derslere Diğer taraftan tasarı Banka Kre yıllarma rastlar. Bu vıllardaki ka v»rini. «on zamanlarrla moda olan aklarını bildirmislerdır. Bu ara. ayrı bır Gestapo teşkilâtı kurmuşdilenni Tanzım Komıtesinın kara çakçılık Gumruk Muhafaza teski «Tergal eteklik» ve kadın tuvalet met Evkaya'dır da birçok ı<; yerleri ile dukkânla tu. Turk zabıtası halk efkân nezÇocuk hırsızlar girmiyor rıyle bundan mevduatlarda, dola lAtı ıl» Emnıyetı bir hayil mesgul eşvaları almış bulıınmaktadır nn da kapanmaları beklenmekte. dınde haysiyet ve şerefinı kıranlarHaşlanarak öllü Eskişehlr, 10 (Telefonla) Ya^ vakı olacalc etmistır. Baştaralı ı ıncı saUada yısıyle karşılıklarda Vedat ETENSEL ır dan yüksek mahkemeniz huzurunIzmıt. 10 (Telefonla) îzmitın lan 11 ilâ 14 arasında değişen CuBu sabahtan ıtıbjren derslerıne artışın azami yüzde 20 sine kadar ma Ak, Mustafa Dal, Hüseyin San T«pecik semtinde oturan, 35 yaslall?ih şahıslardan aldıgımız naı gırmıyen 1500 Zıraat Fakultesı og bır kısmının zırai fınan«mana tahMahkemenın anfesınde burada ve Rıza Dağ adlannda dört ço nnda Aysel önder ısimli evli bır armatörlerin «SelFakulteye, sıs edılmek uzpre Hazinenın kefa lıımata gore. erk^s Eichmann dâvasının müna Ferdin temel hakları ile rencısı bu boykotun cuk, Birinci Hava Üssünden uçak kadın. gaz ocağında kaynamakta hocalarına veya herhangı bır zum letı altında T. C Ziraat Bankasına çuk» şılepirde 85 bın adet mermı aşasını yapıyor. Dâvanın yarattı ambar altına enkazı çalarlarken suçüstü yaka olan bır teneke suyun ustüne devreye karşı olmad:ğını bılhassa be verılebıleceğını kabul etmektedır. ve savmz tabanca ilgili Anayasa hükınü ı tesir muhtelıftır Çok kımseler rilmesiyle haşlanıp ölmuştur doşenmış ve kaçak mallar belli lanmışlardır. lırtmektedırler. gırişilen mızansenın faydasız oldu kabul edildi olmasın dıve de ustune ıtına ; le Aynı konu etrafında kendısı ıle ğunu, bunun tsraele bır kâr Hem suçlu, hem güçlü Helâ çukurunda boğuldu miyeceğini müdafaa edıyorlar.getir betoT dökulmü«tür. Ayrıca vine Baştaralı 1 ıncı sayfada goruştüğumuz, Fakulte Yönetım Bu Sivas. 10 (Telefonla) Şehrimız o tarihlerde «Amasva» şilepinde Oturumun açılmasmı takiben u Kurulu uyesı Prof. Dr HayrunnıTurgutlu, 10 (Telefonla) Dün kampanyanın büyuk devletleri ra Alibaba mahallesinde oturan uı; 150 bin mermi ile 160 tabanca yuk gece Zihni Dağlı adında bir şahı* hatsız edeceği ve Almanyada yeni yelerden Ismıl Inan'a mazereti se sa Özbek, boykot yapma mevzuunyaşlanndaki Ahmet Deliöz, evle Haskoyde. kocası Hasan Çevık'ı ler altında tucear malıymıs gıbı Atatürk Bulvanndan geçerken bır Yahudi aleyhtarlıgınip canlan bebiyle 2 ay izin verilmesi kabul da oğrencılerın ıştırak halinde budısarı çıkartılırken el» geçmistır. Salih Keskin ve Cemal özcan adlı kullandığı traktörle birlikte Erdo rinin arkasındaki helâ çukuruna masına yol açacağından endişe du edildi. Ve Anayasa tasarısının mad lunmadıklarım belırtmıştır. AnBunlardan baska eümrüklerdeki iki şahısla birlikte iple boğup olkara Üniversitesi Rektoru Prof. ğan Kntluya ait kahveye girmis düserek boğulup ölmüştür. yulmaktadır. Buna karsılık müf delerının muzakeresıne geçildı. vazifpliler fpmiciierin vazın ma dürdükten sonra. cesedıni denize Cuma günku oturumda tasarı Suut Kemal Yetkin de boykotun tir. ritler daha da ileri giderek Ade. M. B. Komıtesı uje=ı Kurmay yo. gıineş gÖ7İii*ü. jücon ve ipek atmaktan sanık, Hamiyet Çevık'in Zihni ayrıca, h&düe sırauvia Hacca gidecek vatandaş nauerin yardımcısı Globk e ve da. nın birinci ve dörduncu maddeleri «luzumsuz bır hareket» olduğunu Albay Osman Koksal, dun saat ffömleklere ra*bet ettiŞini. kışın yargılanmasma dun devam edilkabul edilmiş, 2 ve 3 uncu madde soylemistır. sinirlenen Erdoğan Kutluyu tokatbaşkalannın da lann durumlan tetkik ha istemektedirler. muhakemeleri leri ise tâdil edilerek Komnyona Ziraat Fakultesı Öğrencı Bırligi 10.30 da Belediyeyi ziyaret etmis ise palto. icli dşlı vün bluz. kürk miştir. lamıştır. ni ve şehir isleri hakkında izahat ve kadın pşyalan fızerine calıştıkgonderilmişti. Bugün yasama yel, Kalabalık bir dinleyici kitlesinin Duruşmaya yarın sabah saat kısini tâyin eden 5 inci madde iti Başkanı Yılmaz Hasturk ise boy almıştır. ediliyor Bir açıklama Iannı ifadp etmişlerdir Gemilpr ilgiyle takip ettiği duruşma, dün Ziraat 8 30 da baslanacaktır razsız aynen kabul edildi. Yürüt kotun, doğrudan doğruya de tavfalsnn hava borularına dahi Bırincı Ağırceza Muhterem gazetenizin 30.3.961 gün Mahkemesinde Ankara 10 (Cumhuriyet Teme görevi ile ilgili 6 ncı, yargı Bakanlığı teşkilât kanununun hanavlon ejva. gözlük ramları. saat yapılmıs ve bır mahkum ile ıkı \ e 13165 sayılı nüshasının 5 inci leks) Haç mevsiminin yaklaştı. len çıkmamış olmasıyla ilgili buyetkısi ıle 7 ncı maddelerinin kavedek parçası. kravat. "kadın külo polis şahıt olarak dınlenmişlerdır. sahifesinin 1 ve 2 nci sütununda ğı şu günlerde ilgililere yapılan bulünden sonra Anayasanm üstun lunduğunu açıklamıştır. tu, takma goğüsler ile iilet dol Ikincı Şube komıserlerınden HüRir Müftü Yassıadadaki sanıklan müracaatlar da gün geçtikçe artYılmaz Hastürk'ün verdifi bilgılüğü ve bağlayıcılığı hakkındaki durduklarını sövliven gumrükçü seyin Irmak, hâdise hakkında bılmüdafaa etti) başlığı altında inti maktadır Bu müracaatlara müspet ye göre, teşkilât kanunu için ha8 inci maddenin muzakeresıne geler. vapurlan ararken çok yorul gisinı anlatırken, Hamiyet ile Sa«ar *den yazının tamamen hilâfı veya menfi bir cevap verebilmek len bir komisyon faaliyet halindeçildi. Saat 12.30 da öğleden sonra hakikat olduğu yapılan tahkikat için Maliye Bakanlığında yapılan Bastarafı I ıncı «ahı»~rt» duklarım. hattâ iki eün iki gece lih'ın cınayeti cnüştereken işlemış toplanılmak üzere oturum kapa dir. Boykot kararını veren öğrenuvkusuz ve aç kaldıklarını. fakat olduklarına sonunda anlaşılmıstır. kani bulunduğunu ciler, bu komisyonun hazırladığı çalııjmalara Dısişleri Bakanlığı ve Ba^tarafı l ıncı sabifede tıldı. Askeri Kaymakam, gazete foto kacakcılarla mücadele etmenin de soylemistır. Tahkikat münasebetiy Kazamız Müftüsü Bekir özbek, Diyanet Işleri ReİMİiSı temsilcileri ve Bakanlıkça Meclise sunulacak muhabirlerinın de mezarlığa girBugün birinci müzakeresi ta Ankara Üniversitesi Rektörü vapmış olduğu konuşmasında Dev katılmaktadır. olan tasarının kendilerini tatmin mesini ilk önce menetmışse de, bi bır zevk olduŞunu belirtmişlerdir. le olay mahalline gıtmiş olan şaSuut Kemal Yetkin bugün yaptığı mamlanan maddeler şunlardır: Gecen vıl Atlnntik Okvanusun hıt, sanık Hamiyetin 78 yaşındaki let Baskanı Sayın Cemal Gürsel'in edıp etmedığı sorusunu «tasanyı lâhare fikrıni değiştirerek llgililer, Hacca gıdeceklere ge. basın toplantısında Anayasa tasa«Yasama yetkisi madde 5 Yaresim da sevrederken Vatan Cephe«ine kızı Kudretle konuştuğunu ve küKardeslik Haftası hakkındaki ko rekli henüz gdrmediklerit şeklinde ce çekmelerine izin vermiştir. izinlerin verilebilmesi ve rısınını üniversite muhtariyetini sama yetkisi Tıirkiye Büyük Mililtihak ettiklerini telsizle bildiren çük çocuğun kendisine. «O gece nuşmasını özetlemis ve Diyanet ilerideki yıllarda şâmil olması ıarzu edildiği şekilde teminat altı let Meclisinindir. Bu yetki devre vaplandırmışlardır. Ancak C K.M.P. gençlik kolu «Çoruh» şilepinin mürettebatı. 22 Isleri Baskanlığının 16.3.961 gün ve çin bu konuda uygulanacak bir re Ziraat Fakültesi öğrencileri, boy temsilcilerinin gul fidanı dikmele çuval irinde 12 bin mermi. 5 bin hafif bir gürültü oldu. Aradan bır na almadığını söylemiş. ve Anaya dilemez.» f543 sayılı genelgeleri gereğince. jim hazırlamaktadırlar Mâliye Ba «Yürütme görevi madde 6 Yü kotun ne kadar müddetle süreceği ri meselesi bir tartışma halinı al tas pııdra. 2 bin navlo kombine müddet geçtikten sonra kapı çaya bu hususta bir fıkra ılâvesini n lındı. Kapıyı anam açtı. Bır erKardeşliğin, içtimaî barışın ehem kanlığmda yapılan bu çahsmalar. rütme görevi, kanunlar çerçevesin hususunda henü zir karar alma mışsa da, örfi Idare subaylarının isteoıiştir. kek kendisine (îşıni bitirdık, gimiyeti üzerinde durmustur. de, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar mıslardır. da izin verilmesi kararlaştırılmış itidalli hâreketi karşmnda C K.M. Yetkin, bu arada oğretım uyele Kurulu tarafından yerine getirilir.» dıyoruz) dedi. Ses, Salıhın sesıyKonuşma emasında, halk Içri olup, önemli bazı kıstaslar ve P. li gençler fazla ısrar edememışdıT» dediğini söylemiştır. •inde devrimin ruhuna aykırı ha şartlar konulmustur Bu şart ve rının politika ıle uğraçmaları mev «Yargı yetkisi madde 7 Yargı lerdır. 4 Suriyeli mayınlan reket edenlerin bulunduğu, buıla kıstaslar önümüzdeki günlerde a zuundakı goru^lermı de bı'.dırmış yetkisi, Türk milleti adına nağımGelmiyen bır şahidin dınlenmeEyüp mezarlığı civarında alınan tır. rın devlet tarafmdan takip edildi çıklanacaktır. sız mahkemelerce kullanıhr.» sı için başka güne bırakılan dutedbirler geç saatlere kadar desökmeğe yeltendi Yenı tasarının 119 uncu mad degini. birliği bozan hareketlerden öğleden ^onraki otunımda soz ruşmayı, garip bir tesa düf netıceöğrendiğimize gore, bundan böy vam et.Tiıstır. örfi Idare Kuman Baştarafı 1 inci sayfada zivade bugün her şeyden önce kar le Hacıların gerekli izni almalan sinin bırincı fıkrası Rektörun ıfa alan hatipler daha ziyade, görusi Yeldeğirmenı cinayetinin kaatidesine göre oğretim uyeJerinın u şülen maddeler üzerinde tâdilât ri tarafından gorulerek uzerlerıne danı bir ara Evübe gelmış, alınan desli5 e ve Milli Birlige ihtiyacımız için Ankaraya gelmeleri ıcap et li Fatma Karasular adlı kadın da, tedbirlerı gozden seçırmiştır. niversıte dışındakı makamlar taolduğunu İ7.ah etmiştir. istediler. Bunların ateş açılmıştır. dinleyici olarak takıp etmiştir. 10 Atatürk ve Karabekir'in miyecek, bulunduklan bölgedeki rafından gorevlerinden uzaklaşti' yapılmasını Mayın kaçıran Surıyelılerden bir hepsi reddedildi. Yukandaki halk kelimesini, si müftülük ve mülkj âmirliklerle h vıl once, Yeldeğirmeninde, damaresimlerini yırttılar Sabahtanberi göruşulmekte olan tanesi ağır şekilde yaralanmışsa yasî mânada anlıyan kötü mak lerini tamamlıyabıleceklerdir Bu rılamıyacağını âmır Dulunmaktadı ıle cnetresini öldürmekten sadır. Afyon. 10 (Telefonla) Sincanve Anayasanın üstünluğu ve bağ da, arkadaşları tarafından sürükle satlarının biri hakikati tahrif ed« kıstaslara göre âzami 1000 kadar Ankara 10. (Cumhuriyet Te nık olarak 10 yıl hapse mahkum elı ilçesı Garıpçe köyünden Yusuf Ancak ıkıncı fıkra bu hükmü layıcılıgı hükmünü koyan 8. mad nerek kaçınlmıştır. rek eazeteye yanlış olarak ve ta kimseye izin verilebileceği tahmin Temsilciler Meclısı üyele. dilen ve cezasmı çektikten sonra zedelemektedir. Fıkra şü\ledır: de sadece bir (ve) kelımesi eklen öteyandan gene îdil ilçesinin Ba Ank ile Mustafa Bozan, köy odamsrhen kötü maksatla aksettiril edilmektedir. ve rinin müzakerelere katılmasını te hapisten çıkan Fatma Karasular, me suretiyle kabul edildi. Bu ara si köyünden Suriyeye kaçınlmak sında asılı bulunan Atatürk «Üniversite öğretim uvelerı bir Baskanlı kendısıvle konuşan gazetecılere de Diğer taraftan Diyanet tsleri kadronun kaldırılmn^ı Karabekir'in resimlerini min saderiınde. Meclis sebebine da usul hakkında söz alan Eser. istenen 239 bas koyun ile 24 baş sı Kâzım Kevfıvetın Ba«m Kanununa çore Rei'IıSı de Hacca gitmek ıstiyen dayansa bıle a\lıklaı n'lan \oksun ğın, Meclısin gorevlerinden başlıyırtarak hezeyanlard.a bulundukla ğının, temsılcılere bir bıldıri yap. mıştır ki: ğır, jandarmalar tarafından yakala « Hamiyet Çevık'in durusmasıayren tavzıhını savgı ile riea ede kimselerın bazı dinî müeyyıdelerı bulunamaz.» rından yakalanıp tevkif edilmışler tığı ve kendilerini müzakerelere casının Anayasa ve Seçım Kanun narak gümrüğe teslim edılmistır. katılma yolunda ikaz ettiği sek nı takip ettim. Ben de bir zamanrim. 7 4°fi1 yerine getirmelerini telkin etmek dır. Bu fıkra uzerınde goıu?unu a larını hazıılamak olduğunu belırtl ı n d e i u g u n gazetemizde yayınla. lar aynı duruma geldım. Çok Zara Kavmakamı kuiu,unda teskilâta bir genelge çıklayan Suut Kemal Yetkm, De tıkten sonıa bu tempo ıle devam Yassıada saatini Ankarayı dün /*.5 saat nan haber, Temsilciler Meclisi şükür Allah kurtardı. Kendisine O Muzaffer Erdem edılirse kanunlann 27 Mayıs 1961 göndiTmiştir. dinletmiyecekmiş kanı n da, Rektdrün de profesör Baskanı emekli ürgeneral Kâzım Allah yardım etsin!» olduğunu, profesörlük kadrolan tarıhine kadar bitirilmesıne imkân mesgul eden garip olay Tuzlada bır kahvede, polıs bir Orbay tarafından bugun yapılan «kuyruk» u daha yakalamıs ve 1 kaldmlınca Dekanhk ve Rektoi" olmadığını söyledi. Devlet seklinin Bu akşam suaıeden itibaren Bastarafı 1 ıncı sayfada bir basın toplantısında bahis koluğun de otomatıkman ortadan değışmezlığı hakkındaki 9. madde çu keşif uçakları hâdisenın olduğu hakkında koğuşturma açmıştır. nusu edilmi"!tir. de tartışmasız kabul olundu. Tekalkacağını, Senato ıçın de duruIddiaya göre evvelki gece YassıBalgat • Gölbaşı Dıkmen arasınKâzım Orbav. üyelerin devam mun aynı olduğunu soylemıştır. 1 mel hak ve ödevler bolumüne ge da uzun müddet aramalar vapmış ada saatı sırasında Tuzlada Bahrikıncı fıkra Meclıse i=;tenildi5ı za çildi. Temel hakların nıteliği ve lardır. Bu arada polıs ıtfaive ve nin kahvesinde oturan Huseyin ve izin durumlan hakkında ve tü korunma«ı hakkındaki 10. madde man bır oğretım uyesı kadrosunun Kozla ıs.nındekı şahıs, bır sandal zuk ahkâmının yerine getırilmesi uzerindeki müzakerede hatipler u jandarma karada otomobiller ıle kaldırılması yetkısmi vermekteyenin uzerine çıkmıs: «Bu aksam hususunda. riva=et divanınm za zun uzun tartıstılar Madde met bu aramaya katılmışlardır dır. son. Yarından itibaren artık Yas man zaman toplantılar vaptığını, nindekı (Sosyal adalet) keinnesi Itfaıye saat 10.14 te başlarında (L'affairp d'une nuif) Rektor bu takdırde maa^m ke sebebiyle maddenır. komisyona ia ttfaiye Mudurü Cemal Arslan ol sıada saatını radyodan dinlıyemi ancak, butün bunların üvelere m Aıtistleri: P A S C A L P E T İ T silmemesinin onemh olmadığını desini veya hâlen komisyonda bu mak üzere hâdi^e mahallini tara yeceksmiz!» demiş, müteakıben de tikal ettirilmediğini, bu sebeple, bır bildirinin bahis konusu olamısoylemış ve Anayasaya şoyle bır lunan ikıncı madde ile rırlıkte mış ve 11.48 de bir retice alamıya inkılâp aleyhinde bulunmuştur. ROGEK HANİN PİERRE MONDY Bu idıda üzerme yakalanan Hü 3 acağını soylemistır. hukBBun alınnıasını teklif etmış görüsülmesinı teklif ^ttilpr Tek rak dönmüştür. Seanslar: 12.30 2 45 5 7.15 9.45 seyin Kozla hakkında soruşturma tir: Gazetemizde çıkan haberde be. lıfler müteaddittı. Bunlardan Rem Öğleden sonra uçağın Emir gölü Tel 48 26 06 lirtildiği üzere, vazılı bır teblığ «Unıversite oğretı.n üyelerı ve zıye Baturbaygıl'e ait olanmda ise mıntakasma düştüğü şayı olmuş, derinleştirilmektedır. SAÎI.N MÜŞTLKİLI.KİMİ/E gerçekten üyelere intikal ettirılorganları duşüncelerinden ve de madde metnindeki (maddi) keli | jse de basın mensuplan ile polisin Tekel, Kocaeli ve İzmit'teki tütünciüere teminat verdi Gedik, C.H.P. nin kapatılması icin Ar«üc'e emir vermis Eichmann davası bugün başlıyor Banka kredilerinin serbest bırakılması Komisvonda bir oy hrkı ile kabul edildi Şehirden röportojlar Osman Köksal Belediyeyi ziyaret etti " Kocasını boğarak öldüren kadın, dün yine yargılandı 147 lerle ilgili bir ziyaret Cakmak ihtifalinde bazı hâdiseler oldu Orbay tavxih ediyor KONAK Smemasında BİR GECENİN MACERASI İşci Sigortaları Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlüğünden: 1 Sıgortalılarımızın ihtiyacı bulunan 150 (yüz elli) adet işıtme cihazının kapalı zarf urulü ile ıhalesi vapılacaktır. 2 İhale 21 4 1961 Cuma günü. saat 15.00 de, Müdürlüğumüzün bu'unduğu Beyoğlu, Balıkpazarı, Mallı han, kat 4 tek' Satınalma Komisyoııvnda yapılacaktır. 3 Bu işe ait idarî şartnameler her gün mesai saatlerı dahilinde Knmisvonumuzda görülebilir. 4 Usulüne gore hazırlanacak kapalı zarfların, en geç ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi veya muay ven gün ve saatte Komisvonda bulunacak sekilde posta ile: i a delı taahhütlü o'.arak gonderilmesi lâzımdır. 5 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 6 Kurumumuz: Arttırma: Eksıltme ve Ihale Kanununa tâbi olmadığından. ihaleyi varjıp. yapmamakta veya diledığine vapmakta serbesttir. z YENİ MELEK Sinemasında RENKLf SİNEMASKOP f i l m i b i r h a f t a d a h a A it I Wl T E D E 6 C İ İ U I C D C O d U m (A C R A NE SMILE) E T İ ' devam etmektedır. 1 1 • • . MOBILYA Japonya'dan gormek içm ıthal elmek KABAR ÇIVISI ütıyenler num ;neleı i ve fiyatlan T E L H A L A T Japonva'daıı ıthal etmek ıstıjenJer numunelerı \e fiyatlan gormek için bıze müracaat etmeleri mütemennadır. Mür: 22 70 35 ve 22 92 12 Telg: «JEMALY.. meçlerinden dolayı görevlerinden mesinın yerine ıtensel), manevî) araması da vıne bir netıce vermehiç bır suretle uzaklaştırılamaz». nin yerine de (tınîel) kelimesinin miştir. «Biz öğretım üyeleri ile yardım îerlestirilme'U ıstenmekte ıdı. Bu Geç vakit kendıleri ile görüştücılarının siyasi partilere üye ol teklif de dığerlerı <nbi reddeaildı ğümüz ilgililer hâdiseyı yalanlamaları aleyhinde değiliz.» dıyen Öğleden sonra kabul pdilen mad mışlarsa di gazetemiz Ankara büRektör: «Bizce üniversite mensup deler sunlardır: rosuna gelen bır kaç kişi hâdiseyi larınm partı 'kademelerınde faal «Madde 10 Herkes. kısılığıne şoyle anlatmışlardır: gorev almalan vazılı ve sozlü bağlı, dokunulmaz, devrodılemez. «Saat 10 sıralarında yeni Meclis polimıklere Katılmaları. gazeteler vazgeçilmez temel hakları vardır. önünde idık. Havada arkasından de günlük politika yazıları ile Devlet, kısinın temel hak ve hür duaıanlar cıkararak, alevler içinkendilerinl harcamalan iyi yol de riyetlerini, fert huzuru, sosyal ade bir uçağın Yenimahalle semtığıldır ve bız buna karşıyız^ dalet ve hukuk devleti ılkeleriyle ne doğru gittiğini ve bir müddet bağdaşamıyacak surette sınırlıyan Dıye devam etmış, politika ıle sonra da gozden kaybolduğunu gör uğraşan ılım adamlarının ki.n ol siyasî. ıktisadî ve sosya! bafün en duk » gellen kaldırır: fnsanın maddî ve dukları hakkındaki soruyu: «Ben şahsivata girmek ıstemiyorum. A manevî varlığınm gelismesi için Halepte 13 kişi sağanak ma siz çok ıvi bilıyorsunuz, bun gerekh şartlan hazırlar.» Daha sonra, «Temel haklann öları» diyerek cevaplandırmıştır yağmurlardan boğuldu Rektor, senato tekliflerini kabul zu» matlaph 11 ıncı maddenin müzakeresınde soz alan Fethı ÇelikHalep 10 (a.a.) Sağnak yağettigi takdırde bu sekilde çalısan baş, bu maddenin sosyal bir görüş murların meydana getırdiği su profe^örler hakkında üniversiteler ihtiva ettiğını tenkid etti. Konııskanununun tatbik edileceğini ha yon S 7 Ü Ü Muammer Ak*ov. Bâ baskınlan neticesinde Halep boL ÖC S gesindeki Abbad köyünde yedısi ber vermiştir Rektörun politika tılı anlamda sosyal devleti ntemı çocuk olmak uzere onüç kışı bomeselesi ile ileili olarak 119 uncu yor muyuz? En ılerı memleket olan maddeve eklpntne'îini i'tediği dı Isvıçrede sosyal devlat gorüsü hâ ğulmuştur. Sadece bu köyde otuz kadar ev çnkmus ve dörtyuz baş ğer bir hükum de «ııdur: kımdır Eğer bız «Türkıve CumhuSiyasî partilere üve olma va rıyetı sosyal bır Cıırar'unvettır» ha^van su'ar tarafından suruklen sağı. üniversite oğretım üyeleri ve desevdık. Çehkbas o zam.ın haklı miştir. Bir gazetenın bildırdığine gore, varrîımcıları hakkında uvgulan olurdu Sovyet ve Fası^t Mok'aıı maz. Ancak, bunların parti çalış harıç, geriye kalan butün memle Homs bölgesmde de ellı kadar ba cnaları ün'vprcitelerdeki görevleri ketler mülkiyeti tanıdık'arı nispet rınak yıkılmıştır ne zarar vprmempk üzere bir tü te mıraM da tanısmışlardır» dedi. zuk'e düzpnlpnir^ Mutaakıben Aksoy, bu konu ıle ilDOKTOR Suut Kemal Yetkin daha sonra fiili olarak Sıyasal Bılçiler Fakül147 !or mps»leq ieın endispve ma tesi Anayasa tasansından Colomkadar onıekler \ olmadıgını ve hu ışin Senato b,a Anavasasına bırakılma«ının ır, gun olacağını \ erdı D*ri. Saç \ r Zuhrr\ ı Vmı« h\r ha^ka soru üzerine Hatıpieıın bu madde hakkında Hastilıklnr Mutchassısı de Anayasaya yalnız millıyetçıli konusmalarından sonra Başkan butstıklâl Car5 H«rm»kk:iuı 3ın deSil. mkılâpçılığın da girme günkü oturumu saat 18.45 te tatil No 6« Tel 44 10 73 etti. «inı ıstemıştir. Tarık Ziya Kırbakaıt mis değıldir Ancak Riyaset Diva. nında vazifeli temsilciler. Meclis dahilinde, üyeleri. muzakerelere devamlı surette dâvet etmekte ve devam ve nisap hakkındaki sifa hi bildirivi kendilprine ulastırmak Bastarafı 1 ıncı sahıtcde tadırlar sıtasiyle Ş açıklamayı yapmıslarU dır: Belediyede makam « Alican'ın beklenm«dık ve vakıtsız beyanatı daha ziyade uzun arabaları ile ilgili bir tu yaratmıştır. Beyanatın A. P. vı toplantı yapıldı ılgılendıren tarafına gelince sunu ifade edelım ki, böyle sözler luDun, İstanbul Beledıyesi Meclis zumsuzdur. Cvnku A P. tarafmd.ın salonunda Basyardımcı Çelikoğlu yapılbugune kadar bırleşme mevzuunda başkanhgında bir toplantı her hansi bir partiye hiç bir tek mıştır. Bu toplantıva Beledivenin lif yapılmtnv.ş olduğu gibi, bu Başkan yardımcılan ıle daıre mukonu partimız camiasında ciddi dürleri istirak etmıslerdır olarak goruşulmemıstir. Hal boyle Adnan Çelikoğlu daire müdürleiken Bay Alican'ın durup durup rine Ankara temaslannı nakletmiş bırlesm e mevzuuna temas etmesi ve kabul edılen Belediye butçesi Daha ve yersız sbzler sarfetmesine mâna üzerinde izahat vermiştir. veremedık. Kanaatımizce bu klâsik sonra da makam ve hizmet arababır pohtıka taktiğidır. Yani zavı lan mevzuuna temas edılmış ve fıi kuvvetlive saldırarak kuv^'et M. B Komitesinin bu mevzuda son yayınladığı tamim gozden geçirıllenmeğe '•alısma'i Y. T. P. hderı bu snzleri ıl» mıstir. Diğer taraftan öğrendıgımı?e gokanaatımizce daha ilk siyasî nutkunda koprulerı yıkmı« \e bır Kaf re Belediyede hizmet arabaları olarak kullanılan bazı otomobılleryapmıstır.» de hususı plâka bulunmaktadır. Nihat Su «Birlesmeçp M. B. Komıtesinın son tamımı mııtaraftanm» dedi vacehesinde bu arabalarm da olâAntala W (Telefonla) Bir kaları resmî plâkalarla degıstırılemıidde»tenbtrı sehnmızde bu'utrın cek ve luks arabalar kullanılmn aA. P. G'.'ne! Kurul uyelerınden rak. satısa arzedılecektır Avukat Nıhat Su. kendısi ıle "zo Kanunun makam arabası verme» rusen S37PtccılcT", partısını.i Y. dığı mevkılerde bulunanlar beheT. P ıle bırlesmesıne taraftar ol mahal ]eep veya benzerı arabaları rlıı*unıı. hi'ndar memlekete buvuk sadece hizmet saatleri dahilinde î.tvda sağlanac: ^ını soylemıstır. I kuiianacaklardır. A. P. nde birbirini tulmıyan sesler Oto Rcdyolarının bırincı partısı tamam^n. satümıstır. Yenı Sıparıslerınızm Mayıs ayında satışa çıkarılacak olan ikinci partıden karsılanacağını arzederi7. SAMMER TİCARET 4 uncu Le\end. Bu\ukdere Cad. No. 1 Telşraf: Luxor • Iatanbul DEVRhN TELEFON ARANIYOR (17) ve>a (48) ıle baslıyan telefonu olup de\retmek ıstiyenlerin 44 48 40 No. lu telefonda Vehbı Tas'a muracaatlan. Emekli İnkılâo Suhayları J Derneği (EMİNSU) Genel f Kurulundan: f f f t < * t f t f f A i 1 nı^an 1961 çunü "adt 10 10 6 da Ankara Ordue\ınde genel kongre vapılacaktır Gündem asagıdadır Üyelere dujurulur. CÎ'NDEM1 Açılış. 2 Konsrp Dıvanının seçilmesı. 3 Faalıvet raporıınun okunması. 4 Genel tcUre Kurulunun ıbr n =ı 5 Tüztiğün tadili, 6 Genel Idare Kurulunun seçılmesi, 7 Dilekler, S Kapanış.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle