14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI CLMHlRn.LT 26 Şubat1961 Beykoî, kötti oyununa rağmen Altaydan puvan koparmasım bildi: 3*1 Mıllı lıgdekı başar J u da de vam eden Bevkoz, dun &~>*u b r yUB çıkarmasina ragmen A t.ıv ı 31 maglup etmege nıuv tf dk oldu Mlllı lıgın b a ş m i i i b e ı çok j.uO\umın ılk golunu 29 dakıkndd zel maçlar çıkaran Logp/m SarıT Erol attı Gerılerden i ı d ı ş ı t j p l a Sıvahlıları ^on K J M I I , i>1 ı j t n dan sonra dun 1e fırs bır futbol Altav mudafaasını geç^n genç fut o>nadılar ovunu k r ı t i i bır duru bolcu çok guzel bır ut a eunun en ma sokttılar Toto î ı i ' i hıveien I şık «avısını v a p m a j a mu aifak ollandırdı'ar fakat nn naa jıne ıkı du Devre, atılan bu golle kapan puvan alma=ırı hı dı Buna n akabıl A l t j U . mı zd man Zdman rakıoınden aaha ıvı oovnadı Hatta oyunu bır a ı a b e rabere d u r u m a da sokmustu ar^a, d u r u m u n u devam e*tı,emeaı Eskrimde Bulgarları diinde mağlup ettik: 63 İstanbul Sofya son maçlarını bugün yapıyorlar Sofva »ehır en ara ıı Ja vapılmakta olan tem.ıh eskrım musabakalarına dun de T E D Kulubu salonlarınaa devam edılmı= tır Dun gece Epe Mmfında vapılan musabakaları eskrımcılerımız 63 kazanmı^lardır Takımımızın galıbnetlerınden u çunu Oktav Orton ıkısını Ahmet Erseven ve bırını de Sumer Het man almı^lardır Gecenın en guzel karsıUsması Oktav Orton ıle Cenof arasmda vapılmıs ve çok çekışmelı geçen mu«abakavı Oktav Orton 5 4 ka zanmaSa muvaffak olmu^tur Teknık netıceler . Oktav Oktav Oktav Orton Cenof Orton Popof Orton Getcev Cenof Popof Getcev Getcev Popof Cenof o4 51 5 1 54 25 54 52 13 Dun vapılan eskrım musabakalarından bır enstaııldiıe Şenol'un attıgı ve hakemııı savmadığı ofsayt gol aglarda por Toto'da 13 maçı 6 kişi bildi Ankara 25 (CumhurıjetTeleks) SporToto da geçen haftava nazaran haMİat bır mıktar dusmuştur 25 haftanın umumı l~aMİatı ve dağıtılacak ıkram ıe mıktarı şu şekıldedır Umumı hasılat 3 306 660 hra Yuzde P dağıtılacak ıkramıve tun tarı 1 789 098 hra 13 tutturan bulundugu takdırde beher dereceve ısabet edecek ıkramıje mıktan 447 273 97 hradır Ikıncı devreve Altav IM tıa^adı 75 dakıkada soldan atılan korneı dogrudan dogruva ka'eve çıırrken Isma 1 topu elle kestı VerıİTi pe naıtıvı Oıman plase bır varıisl agıara gondererek takımını bera bere duruma getırdı Bu beraberlık ancak sekız dakıka de\am ettı 83 dakıkada Şırzat ın dusurjlme sı ıle Bejkozun kazandıgı peniltı vı Yordan, dırege çarptırarak ağ lara gonderdı Bu golden hemen ıkı dakıka son ra Abdullh ın «oldan uzattıgı topu vakalıvan Yılmaz uzerme çıkan \ aro! a ragmen takımına uçuncu golu kazandırdı ve maç da bu şe kılde son buldu 3 1 Hakem Cezmı Başar Bevkoz Sıtkı Ajdm tsmaıl Kamıl Yordan Zıva Yılmaz M Alı Şırzat Erol Abdullan Altav Varol \uman Ertan Yılmaz, Kazım Kamran Onder, \vtekın Naıl Osman Gonen Beşiktaş K.Yaka önünde yorulmadangalipgeldi:20 Geçen hdftd I'tanbul'por ıle De r a b e ı e kalan Besıktas dun Karsı v a k a v ı 20 m a 6 l u p etmesıne rag men hıç de İM futbol ovnamadı Maçın ılk 10 dakıkas nda ıkı fark dd° I Alunıp hdüim o Ju^u topu elınden apdiı ijudh BevdZİı arın g takı | kaçırınca vetı^en Ahmet sert bır dını artıracdEi beklenırken mın dakıkalar ceçtıkçe bozuldugu şutla gaııbıvetı gaıantıledı Bu golgoruldu Savet Izmır ın Karsnaka lerden sonra ıkı taraf da gol olave takımı bıraz tesırlı olacak şekıırie bılecek pozısvon varatamadı kar ? ılasma da bu ^ekılde Besıktas ov nıv abı'sev dı Besıktas vıne pu lehıne son butdu an vererek sahadan avrılacaktı Hakem Necdet Oralalp Çok sev rek gelısen Karsıvaka a Besıktas Necmı Bahaettın Aykınlannda Sıvah Bevazlı muda han • Mustafa Ekrem Kava Ahfaa bocahvor ne vapacagını bıle met Dogan Senol Guven Selım mıvordu Bereket versm takımda KarMvaka Muhıp Necatı En uzun zamandan ben ver almıv an ver Erdoçan ^abahattm Ozcan Fkrem ıle sol bek Avhan ıvı ov un Argun Zekı Kemal Osun Erol ları ıle gedıklerı kapatıvorlardı | Fkrem KARPAT Buna mukabıl forvette çahsan ve nane ovuncu ^enol du Dıgerlerı hele Dogan ıle Guven tek muspet hareket vapmadan sahadan avııl oılar Dogan ın en basıt hareketlerı dahı vapamaması sevırcılerı da hı guldurdu Yoksa Besıktas takımının forvet hattı normal vazıfesını \apmı« n'savdı kotu gununde olan kalecı Muhıp ı çok kolav mac lup edebılırdı Karsıvaka takımm da defan=da Sabahattın ılerde de Ogun U7erlerıne dusen vazıfevı vapmıslardı Netıcesı daha karsılasmanın riakıkalarmda bellı olan bu zevksız ve kalıtesız geçen maçı retmek sogukta tıtresen sevırcı zevk bır taıafa ezıvetlerın en jugu olmustu ılk çok sev ıçın hu •\hmet Erseven \bmet Erseven Ahmet Erseven Sumer Hetman Sumer Hetman Sumer Hetman Bugünkü program ÎSIANBLLDA (Dolmabahçe stadmda) BEYKOZ K^RSIY\KA ılzmırde 0 0 lık maçın ro\anşında Bevkoz favondır) (saat 13 te BEŞIKTAŞ ALT4.Y (tzmırde 00 lık maçın ro vanşmda Besıktas favondır) (saat 15 te) ANKARADAU M Mavıs stadında) K GUCU Ş HİLAL (11 lık maçın rovanşında A Gueu favorıdır) ÎZıMÎRDE (A lsancak stadında) ALTINODU FERİKOY (tstanbulda 00 lık maçın rovanşında A Ordu favorıdır) İZMİRSPOR G «ARAY (Istanbulda 30 galıp gelen G Sarav favondır) Ordu takımı Konya'da Şekerspor'a 4 1 Konva 2o (Telpfnn'dl K martta Bagdatta Irak Ord ı Takırrı ıle karsılasacak olan Ordu Futhol Ta kımımız bugun burada Şekerspor ıle vaptıgı ıdman maçında 4 1 ealıp selmı^tır Kemal Vanturk ıdaresınde ovnanan karsılasmdda Ordu Takımımız durgun bır ovun çıkarmıs ve ılk devıevı 35 dakıkada Zekaının attıgı gol ıle 1 0 ealıp bıtırmıstır Ikıncı rievrede bazı mevkılerae venı elemanlar denenmistır 32 dakıkdda Mete 7î ve 85 dakıkalarda Canın attıkları gollere karsılık ı9 dakıkaJa Erdoganın avagından bır gol vıven Ordu takımımız bov lece buradakı ılk ıdman maçını 4 1 kazanmıstır Ordu Takımının kadrosu «u şekıldedır Özcan (Sabıh) Sabahattın Cehmuz) Munır Tuncav (Bulent) *>urevva Mu«tafa Tarık, Zekaı (Hu=evınt Mete Can A>dın Ordu takımımu v t ,nn (bugun) ' Kon a karmaM ıle kdrılasacaktır F. Bahçe KılırısHa 1O1 galip Lefko^e 25 (Hususı) feneıl h çe profes\onel futbol takımı dun sehrım'z" gelmıs ve futbolculara buvuk tezahurat vapılmı^tır SarıIdcıverth futbolcular bugun ılk karsılasmalarını sehrımızın Sarıldcıvertıı takımı Doqan Turk Bır1 K ıle vapmi'lar % ma(,ı ba^tan 1 i e scna kadar hakım o nıjarak «dhadan 101 gahp av nlmi'lardır Ma çın ılk devre^ı 40 kapanmi'tır Fenprba^çe fjtbol takımı varm (Bjcun) ıkıncı ve son karsılasmaını Kıbrıs Turk karması ıle vapa cak ve ak^am u^tu buradai uçakla hnck11 « • * d " T ktır c lordan Beykoz'un gahbıjet golunu Altaj kalesıne jollarken İstanbul ve Sofva takımları nıaçtan once Galatasaray Bahri ve Metin'in golleri ile A. Orduyu 30 yendi Izmirspor ise Feriköy'ü 10 mağlup etti îzmır 25 (Telefoala) Mıllı lıgın şehrımız ıçın onemı busuk olan karşıla5malarından ıkısı bu gun japıHı Ismırspor zorlu bır ovundan sonra Ferıkov u 10 \enrîı Altınordu bılhassa ıkıncı devred"kı ovunu r>etıce«mde Istanbulda 3 S beraber» kaldıgı rakıbı Galata c ara^a 3 0 \eiıldı Bu arada maçta bır hadi'e oldu Metın takımının ıkıncı golunu atarken Altın ordu kal»eısı tbrahım ın \umruğuna maruz kalarak saha\ı ba>gın nlarak terketu kalesıne adeta uklendıler Yoru lan ve bun^lan Altınordu mjdafaa'i ılk £»d]Ç'rı S 2 dakıkada v prdı Metın n reza çugısı uzerınd"n D°\ re ıın mutebakı ki"=mı çeki"; u attıcı topu Bahn Mkı bır sutla melı g»çerek tzmırsporl'Jİarm 1 0 gole tahvıl ederek takımna ılk lehlerıne kapardı golu kazardırriı Ikıncı de\ re% e Ferıko^luler çok Bu eolden 3 dakıka soıra T j r hi7İı basladılar Bılha«sa =on 1^ ga\ ın cok u?un bır degajinı vaka dakıkada çıkardıkları çok guzel lıvan ^vh<n bekletmeden tonu o\unla tzmıi'sporluları adeta saha Metıi e gpçırdı Metın ın verınde risn ^ıldıler SeMrcıİT tarafmdin bır kaf^ı vurusmla top ıkıncı dpfa alkfslanan Ferıko\ lulerın hakkı aj'arı bulurkei kalecıden veriıjı hır olmazja berabethktı San«";i7 bır l u m r u k ' a dn bu ovuncu sa lıkları sahadan 1 0 ma§lup a\rıl k?tlandı m a l ? m a sebep oldu Ovui bır muddet durdu Metın "iodve ıle «ahavı terkettıkten "son ra Galatasarav lılar ovunın çe^ı kalan kısmına 10 o\uncu ıle dev am efmek mecsurn etınde kaldılar Bu hdıseden 2 dakıka ^onra 57 dakıkada Bâhrı Suattan al dığı e«apelık pastan vakaladıcı topu sıkı bır ^utla ııcuitu defa "akıp kalenın ağ'arına taktı ve mac da G Sarpvıı 3 0 galıbıvetıvle sor buldu Sar^ıv Turgav K \\ met B \hmet Sııat Ersun Ugur • fenap \vhan Bahrı Metın Recep A Otdu Tbı h'm *"ev?at Rus tu Ugur Muhterem Muzaffer C=vıt Bev'ullah Avdoean Melı'ı G 35 metre mesafeden çektığı frıkık ten gelen topu penaltı noktasnda \akah\an tbrahım guzel bır kîfa \uru^u\la maçın \egane EOlunu tzmır«porlulara kazandırdı Ovuna nıspeten duzgun ba^lıvan Sıvah Bevazhlar ılk golleunı 9 dakıkada tsazandılar Selım m ıleu pasını alan Şenol rakıbını ekarte ettıkten onra şu'unu patlattıvsa da top kalecıden gerı dondu Po zısvona tekrar hakım olan bu o vuncu ıkıncı bır vuruşla takımına ılk golu kazandırdı Bu golden hemen ıkı dakıka sonra Kavanın sol dan çektıgı faul atısında kale^ Eskrime gereken yardım yapılmalı Bugun dunvanın c )it bıı td i rafında (asıl 'por) adını alan t.skrım vuıdumuzda >ılUrdan ben vapılan pek çok ki'i ta idfından benım^eı pn bıı ^poı du ı E^knmın favdaların H^.e ket anı karai reUekb ve \u cut muvazenesı sjJİjma1!!! her zaman sıralar cuıuruz bugunku kısa j a ımızdi es krım «porunun fuıknt'mızd buvuk hamleler vdualiilmesı ıçın nelere ıhtıjdcı u d u B u r u belırtecegız 1 Antrenor rAıırn ıçın jıllardır ugr'^s^^ aaıt Tiv la) butun c,alijm3ı ıra ı gmın daha kurs ıçın Av ujj \, \ vu lanmamı>tır Tu k rskrım"lı gının en buvuk ıhtıvatı K'n dı ını vakınddn tanıvan b t ntrenordur l Tdhsıdt Eskrım DU U nusabaka sporuduı Çok mu abaka başarının anahtarıdır Tahsısat ve bu vu7den musa aka kıfavetızlıg! eskrım poruna darbe ındırmektedır 3 Dıs temaslar Eskrımcı er Avrupada pek çok sevıı usı olan bu sporla Turkıve nın propagandasmı çok gu ?e\ v apmaktadırlar Bunun ı ı n buvuk turnuvalarda avvıl dızlı kılıçlarımızın alkıslan " ası hem mıllı propaganda > nız ve hem de'esknmcıleıı ırızın gelısmesı bakımı 'dan t jk ıv ı olur Erdnsan İRIPfNAK Ankaradaki maçta Demirspor ile P.T.T. yenişemediler: 00 Ankaid 2o (Cumlıuuvet Teleks) Burada vapılan mıllı lıgm tek karsılasmasında D Sporld PTT veniiemedıleı Bastan sona kadaı P T T nın ha kım ovnadıgı maçta P T T her an gol arıvordu Nı'ekım bu fırsatı 37 dakıkada <\bdullahın sutunu 18 ıçınde elle kesen Faruk savesın de P T T hler elde ettıler Ama Abdullar penaltı vuruşunu avuta gondeıınce umı*ler bır balon gıoı sondu Golsuz bıten ılk devreden sonıa ıkıncı devrede Demırsporlular aıa sıra tehlıkeh akınlar vaptı ar Ama bunları F l 1 muddldd^ı kolav lıkla onlemesını bıldı Karsılaşma da C 0 basladıaı gıbı bıttı Hakem Sabal attın Ladıklı Demirspor Fıkret Rauf Cumhur Husnu Faruk Munır Abdurrezzak Alı Rıza Fıkıı Tımuçın Coskun PTT Metın hecdet Nıhat Yuksel Fuat Sedat Hıkmet Abdullah Yusuf Omcr Sukru trmırspor 1 Fenko\ : 0 Stad Al«aıcak Seyırcı " o UO Hasılat 38446 Galatasarav* 3 Altınordu • 0 Hakem Velı Necdet Arıg Gunun ıkıncı maçı I^'anbul da îzmır^por Faruk Erol, 'Necdet 33 be^abTe kalan Altınordu ıle Gurcan Orhan Erdogan Ergjn, Gslatasarav arasmda \apıldı Orhan Ibrahım Nfdım Rahmı Rakıbmr ılk anlarda «aha i a Ferıko Necdet Aleko Kaplan bancıhgı \uzunden bozuk o\namaE r d n ç AhTiet Hıkmet Huseiın, Mndan Altnordulular ıstıfade ede Ertuğrul, 1^met Munacettn, Rıd medıler ' e maçın \ava« \ava. van Calatasara\lıların ustunlusu altınGol D 33 Ibrahım da ceçmesmı temın ettıler Karşıhkh hucum'ar araünda g»Î7mırın en e^kı takımlarından çen maçın ılk lo dakıka«ı ıkı rakı bırı olan Lacı\ert kırmızılılann bın bırbırını denemelerı ve mu r ıkım durumda o\nadıklan a"dafaalarnın ga\reth ç Q lı«maları larda gol cıkaramamaları de\ re ara^ında o\nandı aın gol'u? kapanma^ma seb»p Tam bır beraberhk havası ıçm oldu de geçen n u n u ı "3 uıcu dakıkatkıncı devree Galata'arailılar «ırda E<oI un «fgdan \e takr ben çok hızlı ba«lnar^k Altınordu Spor Totoda hasılat düstü \nkara 2o (Telefonla) bpji Toto da 24 hafta kuponlarının ıkın cı degerlendırılmesı tamamlanmıs ve 13 macı 6 kiMnm buldugu anla sılmıstır Son duıuma gore 13 ma çı bılenler 82 176 sar hıa alacaklaı dır Dıger derecelerde degı klıkleı olacagı tahmın edılmentedır Amerikan Hava Kuvvetleri Avrupa basketbol şampiyonası ^dana 25 (Telefonla) Amerikan Hava Kuvvetlerı Avrupa Bas ketbol Sampıvonluk Turnuvasına kapah spor salorunda devam edıl mıstır Ilk kaısılasma Mmanva grup sampıvonu ıle Ispanv a grup sampıvonu aıasında vapılmıs Almanva takımı maçı 94 74 kazanmıştır Bugun "\lmdn\a ^rup sampıvoru ıle Irgıli7 gıup sampıvonu alasında fınal maçi ov "anacaktır BARCELONA ELLMRKEN II sabatta Edınbuıghda \vıupa Fuar Şehırlerı Kupası ıçın japılan maçta I^oanvanın meşhur Barcelona takımı Hıbernıan takımma 32 venılmı=tır Barcelona alevhıne verdıgı penaltıva ıtırazlar ıçın maçı durdurmak mecbuın etınde ka!m ştır kaıgaşahgı canlandırmaktadır Alman hakemının olunca pohs bıı an Yukarıdakı resım bu IIIIIIIIIIIMMIIIIIMIMUIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIinMinillllllHIIIIIIUIIIMIIIIIIIIllllıniMMUIIIIIIIIIIIIIlllllMIIIIIIIIIIUIIIIIlMIIMIIMllllMIMIIIIIMIIMIIIIIIIIIMIMIIIIIMIIIIIin İstanbul Beledivesi • ŞEHİR Tepebaşı OPERASI Tiyatrosunda 2 mart peışembe gunu 21 de 4 mart currditesı gunu 21 de KO MJ L İ • • ^ SEVİL BERBERI Opeıa Orkestra Şe£ı bERGIO MASSARON L dan ıtıbaıcn J Bıletler pazar gunu Sdat Komık) Salıneve AYDIN Kojan GlN Tnatıo lepebası gjeleıınden So'ı^d çıka'ilmı^tır *••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• G Rossmı nın Komili Komılı fırması yenı ıthâl ettığı en modern tesıslerınde japılan YEM KOMİLl TUVALET SABUNLARINI ıftıharla takdım eder •HUSUSİ FORMÜL • HUSUSİ PARFÜM • ZARİF AMBALAJ LANOLİN KREMLİ YENI KOMİLİ TUVALET SABUNLARI Cıldınıze guzellık kremlerının butun hassalanru bahşeder, besler ve guzelieşürır. 7 S O\ T S : JÜT KANAVİCE Izrrur veva Iota ı j u M a deıhal teslım cdıhr istanbul Izmır Ankaıa Telefon Telefon Te'etcn 2> 06 29 27 17 68 37423 37683 12 S8 17 12 L & IO CAZlMSAL KOLLEKTIF SİRKLTI IZMIT ıle B L Y L K C F K M E C F ara=mda veva ARSA Bu havahdc kurulacak sınaı hır tesıs ıcın dcmz kenarm N ECM İ K O M İ L İ : T e l e f o n : 2 20 7 9 6 üa karavolu ve dcrrırvolu ırtıbatı bulunan 50 ılâ 100 donuın arsa ıçın mevcut dorc su ve kujular ıle Dcvlct Kaıa Yolu durumunu costcrıı krokılı fıvat tcklıflcrının P K adresmt gond^ııimesı 2052 Btvoglu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle