16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 Şubat 1961 CUMHURİYET ORMAN Gene yürekteki derdim veniledi Gene diyecekler ki, şu ariam, gene tekrar ediyor Bir soylediğini Sahne hayatımda, ıstisnasız; her lenınce, herkesı bir tıyatro heve bin kere söylüyor Aşk ağlatır. dert söyletir. derler. Yüreğinde derdi Ankara 25 (Telefonla) Emekli, çağdan, her sınıftan seyirci gözün sidir sardı. Hukuk talebesi olan Kennedy îngill» lisanı câdul ve yetimlere zam yapılması de ve gönlünde beğenilerek seyre Raşit Rıza da bir sün kendini sah olan söyler. avunmaz Siz beş yılmiası ile de temaslanna hakkındaki kanunun Temsilciler dilen ve hiç bir zümre tarafından nede. «Vatan ve Silistre» vi oynı da koca bir dafiın ormanmm yokolbaşlamış bulnnnyor. KaMeclisinde müzakeresi yapılırken tenkide uğramıyan bir aktör tanı vanlann arasında buldu 1914 de. duŞunıı gördünüz mü? Siz Anadonada Başvekili John DieOsmanî» tiyatro lu hozkırını gördünüz mü? O korKalidi Laskari'nin bir önerge vere dım. Raşit Rıza Samako... Soyadı «Darülbedayiı fenbaker, Ottawa'dan hareket ederek «Harb malullerinin» de bu ka olarak seçtiği bu isım: şimdi Bul mektebi açıldığı zaman o. Ahmet kunç çıplaklıgı Üstünde ot bitmez, rek Washnigton'a gelmişti. Gelecek nun şümulüne dahil edilmesini is garistanda olan bir yermiş... Ba j Fehim Efendivle turnede idi Bun yangm verine dönmüs koca Anahafta içinde Avustralya'nin sakin tediğini ve bu teklifin Temsilciler bası oralıymış galiba... Halbuki dan dolayı «Darülbedayı» e kaydolu Başınızı tiren penceresinden lideri Menzies'in de Potemac nehMeclisinde kabul edildiğini bildir aslına bakarsanız soyu. Gazı Mihal dolmak için müracaat eden akran uzatıp. bu ne iştir. dive hiç baktıri sahilerinde Kennedy'ye mülâki Bev oğullarma varırdı lan arasında Raşit voktu nız mı bizim topraeımıza? Sonra, miştik. olması beklenmektedir. 1915 de Sehremaneti; .Darülbe bu topraklar üstünde vaşıyan inAllah, ona büyük bir sanat kaBugün M. B. K. bu teklifi red3 raaıtta Menzies'i, leni ZelânBirleşmış Milletler (New York) sanları nasıl kalkındırabiliriz dive da Başvekili Holyoate takip ede25 (a.d.) Birleşmiş Milletler, detmiştir. Bu ihtılâf Kurucu Mec biliyeti vermişti. Bu kabiliyeti davi» idaresi altında «Tivatro mek hiç düşündünüz mü? Sonra o uçtebi» nden gayri bir de «Temsil cek ondan sonra da btitün bu koKongo îstişari Komıtesı Güvenlik lis iç tüzük hükümleri gereğince göşterebilmesi için nefıs bir ses,heye*i» teşkil edilmesine karar ver suz bucaksız yaneın verinin karsıbir sada haznesi ıhsan et.nişti. In nuşraalar Macmillan'ın Amerika Konseyınin 20 şubat tarıhlı kara müşterek bir komisyonda müzake sanlara nadirattan olarak bahşe di 6 ağustos 1331 perşe.nbe gü sında, çaresiz. eli kolu dökülmüs ziyareti ile nihayetlenecektir. rının tatbıkı konusunHa bir anlaş re edilerek bir sonuca bağlanacak dilen «sıcak kanlılık» onun bütün nü toplanan «Meclisi idare». on kaldınız mı? Var çit de. en ileri tır. maya varamamıştır Komite pa • Bu görüşmelerin büyük çapta Hulâsa: bir kişilik «sanatkârlar» kadrosu metotlarla kalkındır o yangın yeM. B. K. ilk defa olarak Temsil damarlarına işlemişti... zartesı günü venirten t,>p)anarakKızıl Çin konusu etrafında cere1 ciler Meclisi tarafından kabul edi Sahneden, seyircinin gönlüne ei vücude getirdi Bu kadroya «maa rini tır. yan edeceği tahmin edilmektedir. ] rebilmesi için ,bütün imkânlara şı şimdilik 1000 kuruş. temsiller tşte bu böyleyken, Anadolu bozToplantı gizli olmakla oeraher, len bir kanun tasarısı maddesini sahip bir talihli olarak sanattaki başlayınca 1200 kuruş olmak üzeîngiliz eâmiasına mensup ve o câiyi haber alan çevrelerde belirtil reddetmiş bulunmaktadır. miayı temsil eden devlet adamlaelli senesini muvaffakıyetler ile re» kavdivle Raşit Rızavı da aldl kın bu haldeyken, bizimkiler. dadiçine göre, Komite. Birleşmiş Mil ha bu topraklar üstünde oyun oyrı, hem kendi fikirlerini naklededoldurmuştu. Kuvvetli bir bafiza ve letler Güvenlik Konseyi karannın nuyorlar. 25 yıl sonra ormanlar bicekler, hera de Kennedy'nin ne Gürsel ile Hindistan Gönüller fetheden bir «Jön Pröbitabet kabiliyeti vürürlüğe sokulmasmın mali yöntecek, diyorlar Orman yok ağam, düşündiiğünü öğreneceklerdir. E: miye» idi o... «Fare» piyesinde leri ve Lumumba'nın öldürülme Cumhurbaşkanı arasmda Kuvvetli bir hafızası olan genç paşam, orman kalmadı. Sen neyğer Amerika Pekin mevzuu üıesevilen bir delikanlıydı. «Rakibe> Raşit Rızanın. herkes gibi rolünü si tahkikatının nasıl vapılaraâı me da derdine rinde bir politika değişmesi yapatelgraflar teati edildi de ıstırap çeken bir koca; «Uçu dikkatle yazıp. ezberlemek için den söz açıyorsun! Oturtümünü sel sele^i üzerinde durmuştur Ru a yan Yakında toprağın caksa, tounu derin tetkiklere ve j rum> da mağrur genç bir asker... günlerce kafa yorduğunu ben hiçahp gidecek Dımdızlak kalacağız. rada, Birleşmiş Milletler Genel araştırmalara tâbi tutması da zaAnkara. 25 (a a.) Hindistan Sekreteri Dag Hammarskioeld, tah millî bayramı münasebetiyle Dev «Boras da o nasıl oynavıştı... «Es görmemifimdir Yorgun geceleri 25 vıla varmaz, ot bitirecek topraruridir. kikatın. Lâhaye Adalet Divanı gi let ve Hükümet Başkanı Orgene ki Rüya» da ne ince. «Taş Parça nin sabahlarında, herkes elindeki ğımız kalmıvacak vatanımızın çok Yine iyi haber alan mahfillerbi. milletlerarası bir adalet tesek ral Cemal Gürsel ile Hindistan sı» nda ne mert bir insandı... E defterden rolünü okuyarak prova verlerinde Vatammız derken. amden öğrenildiğine göre Diefenbakülü tarafından yürütülmesini tek Cumhurbaşkanı Ekselâns Rajendra liza Binemeciyan'dı onun sahnede ederken, onun ezbere çatır çatır ma da tatlı bir duyguyla ürperiyoker ile Kennedy arasındaki konuşTürk tiratlarını söyleyişinı hayretle sey lif etmi^e de Komite. b'.ına iltifat Prasad arasmda tebrik ve teşekkür partöneri. Seneler senesi. ruz. Vatammız değil mi? Tabii vama esaslı olarak iki mevzua ait ( seyircisi, tiyatrosunda. bu bir çift rederdim. etmemiştir tanımız. Ama böylesi vatana, bu telgrafları teati edilmiştir. olacaktır. Biri Kanada ile Ameriten gayri hiç kimseden aşk ve ıstıDarülbedayide ve Şehir tiyatro hale soktuğumuz vatana, vatan deBelçika Kongosunda altı kayı ilgilendiren meseleler, diğerap seyredip Edirne'deki Jandarma la gelen «Sesil dinlemedi. tstanbu sunda bulunduğu zamanlarda oy meğe hakkımız yoktur. Aklımızı devlet pevda oldu ri de her iki memleketin alâkadar SSorel» in. bir ne nadığı dev gibi rollerinde onun olduğu diinya meseleleri. DiefenLeopoldville, 25 ( A P ) Sekiz la gelen «Sesil Sorel» in. bir neşöyle bir aksadığını. kelimeyi bu başımıza alalım Şimdiden, yurduEr Okulu, Aydm'a baker, Kennedy ile kesin hatlar aydanberi devam eden kdrp.jş.ılıkdesini seyretmek ıçin geldiği ti lamayıp şöyle bir durakladığını muzun ormanlannı kesmeğe degil, içinde konuşamıyacaktır. Çünkü lar sonunda eski Belçika Kongoyatromuzda. piyesin sonuna kadar hiç bir gün farketmedim. Bizim, yurdumuzu ormanlamağa bakanaklediliyor Kanada Başvekili önümüzdeki ilkj sunda altı tane sözde hağımsız dev gidemeyip Raşit Rızayı seyrettiği vaktiyle bir piyesi, şinadiki gibi lım. Ormanları korumanın çok çok Aydın, 25 (Telefonla) Edirne ni unuta'.nam. metotları var. Bütün dünya aynı baharda memlekette yeni seçim'et kurulmustur. böyle günlerce, haftalarca prova yoldan geçtiğinden... Nasıl yapanz, ler yaptıracaktır. Her ne kadar Ancak. bu devlctlerin maliypsi deki Jandar Er Eğitim Okulu, önüSAATTE 1500 MİL İngüizler en son imâl ettikleri bu yeni Nakşibendî tarikatına mensup j etneğe vaktimiz yoktu. Haftada ederiz demekte bir fayda yok. bu seçimleri kazanacagından emin jetlerle pek övünmektedirler. Saatte 1500 rnil süratle giden, 60 binherbat bir dunımdı olduju gibi müzdeki günlerde şehrimize nakI bir veni piyes çıkarmak mecburi«ınırları hile kesin olarak helli de ledilecektir. Bu konuyla ilgili ola bir tekkenin «postnişîn» i olan yetinde idik. Böyle dar zaman için bulunuyorsa da halkın karşısına Hazretleri>, feet yukarı çıkan ve her türlü havada uçabiler. bu jetler ayrıca ha ğildir rak, okulun bulunacaSı Topyatağı «Şeyh Rıza Efendi • bir takım sağlam kozVaıla çıkmak; mevkiindeki binaların revizyon işi Raşit Rızanın babası idi... Simdiki de rolünü hafızasına nakşetmek BtR DE TOPRAK da istiyecektir. Diefenbaker karşı| vadan havaya güdümlü roket atabilmektedirler. Resimde. jet uçakdeğme babayiğitin harcı değildi... hızlandırılmı.ştır. Okulun şehrimi Vilâyet binası önünden, «SoğukSON DAKİKA : Böyle toprak da olmaz. Bir topsında Liberaller vardır. Muhalifi ] ları görülüyor. ze nakli halk arastnda memnuniyet çeşme» ye inen ince yolun sağ ta Raşit, bu işi nasıl başanrdı?... Bu rak bire iki, bire üç, bire beş veriPearson dünya için yabancı bir şa j rafına tesadüf eden dergâhın şey sırrı ben söyliyeyim: yorsa o toprağa toprak demezler. hıs değildir. tste bn Pearson, DieLumumbacılar, Kasainin uyandırmıştır. hi... Raşit, babasını hiç tanımaz. Onun, bir de «hitabet» kabiliye O toprak üstündekini yoksul etfenbaker'i, Kanadanın iktisadi duSivas'ta duvaı altında İki üç yaşında ikpn o. efendi ve ti vardı. Hafızası sağlam olmak mekten, insanlıktan çıkannaktan rumunu sarsraıs olmakla itham etmerkezini işgal etliler fat etmiş «Şeyhlik» de, «şahlık» «irticalen» nutuk mektedir. Bu arada bafif sosyalist kalan 6 çocukıan biri gibi: Babadan ogula intikal eder. la beraber, ikelıme bulmak» söyli başka bir şey yapamaz. Londra. 25 (R.l Lumumba tayenlerdeki meziBir inekten sut alabilmek için oegilimli olan Kooperatif câmia FePederinin vefatında yaşı müsait yetine de sahipti. BundaD dolayı, j raftan 300 asker Kasai maden devöldü derasyonu da yine Diefenbaker'i olsaydı. posta oturur muydu bil rolü içinde, muharririn yazdığı ke nu yemlemek, ona bakmak gerek. ı letinin merkezi olan Luluaburg'u Bir toprak da öyle. Bakmazsan, yan ateşine almıştır. Onlar da Sıvas, 25 (Telefonla) Şehrimiz mem ama;: «hali sebajet» den de limeyi o anda bulamazsa, aynı mâ I işgal etmişlerdir Bu askerler halk toprak ölür. Bizim topraklarımız Basvekilin, Birleşik Amerika nüve Mobutu taraftarı askerler tara Altınbakkal mahallesinde yıkılan likanlılık çağına vanncaya kadar nada bir benzerini sühuletle cüm ölmüş. Yetişmezsek imdadma, iyifuzunu Kanadada artırdığını söy! fından çok iyi karşılanmışlardır. bir bahçe duvarının altında kalan ki seneler içinde, kendisinde «pe lesine ekler, ekini belli etenezdi. ce ölüp gidecek. Bizim topraklar, lemektedirler. Bu sözün doğru taI Mobutulu askerler mukavemet gös 6 küçük çocuktan biri ölmüş ve derden müntakil» ne tarik kalmış Manzum eserlerde bile. ölüyoruz, diye bas bas bağmyor. rafları vardır. Çünkü tarihin hiç | termeden hava alanını Lumumba ikisi ağır olmak üzere 5 i yaralan ne de tarikat.. Tekkede «hu» çeI Insan olarak Raşit Rıza tmdadına koşacak yok mudur bir bir devrinde Amerikan sermayesi cılara teslim etmişlerdir Bildirildi mıştır. Yaralı çocuklar hastahane kip «devran» etmeden daha hoş bugünkü kadar Kanadada mehip bulmuş sahnede çile çekip arzı en i Geçımsiz değildi. Ama lazla ve kişi? Beş veren toprak gide gide ğine göre. Lumumbacılar 800 kilo ye kaldırılmıştır. Lilian Rogers, hizmet ettiği son beş Amerikan metre katettiktpn sonra buraya vave kudretli olmuş deçildir. Meselâ dam etmeyi... Pekâlâ da e.tmiş. Çün \ lüzumsuz gördüğü müdahale kar bire düsecek. Bir veren tohumunu 1948 de bütün yabancı yatırımlar Bir arkadaşımızm oğlu kü aksi olsaydı, Türk tıyatrosu | şısında asabına hâkim olamıyacak da yiyecek. alıp götürecek. Korsıl olmuşlardır Cumhurbaşkanı ve karıları içinde yalnız böyle emsalsız bir «Jon Prömiye» kadar «hadidülmizaç» di. Bu uğur kunç bir ölümün eşiğindeyiz. BüKanadada 210 milyon iken 1950 de Bu gelışme karşısında merkezi dünyaya geldi yı hâlâ beklemekle oyalanacaktı. da bir kaç kere «Darülbedayi» i tün dünya bilimsel metotlarla topbu miktar 900 milyon dolara çıkTruman ve karısını övüyor Konso Hükümeti. Lumumbacıların Darülbedavi kuruluncays kadsr terketmek. hattâ «tiyatro» yu terrağına bakıyor, toprağım besliyor. mış, 1956 da ise üç milyar doları Ankara. 25 (CumhuriyetTeleks) burdan atılması için Birleşmiş Milketmek mecburiyetinde kaldı. «Ti Toprağın anası ormandır. Can dabulmuştur. Kooperatil câmia Fe Sevgi Evliyagil ile gazeteci arÇarşıkapısı denilen semtin. tram Hizmet ettiği beş Cumhurbaş letler Teşkilâtına 6 saat mühlet kadaşlarımızdan Ajans Türk sa vay caddesinden doğru «Kumkapı» yatro» dan gayri bir takım işler man ormandır. Bir de bakım. bir derasyonu üç milyara da bir şey New York 25 (a.a.) Otuz yıl yapmağa heveslendi. Hiç ticari ka de gübredir Bir de bilimdir. Topdemiyecekti eğer Amerikan dola boyunca Beyaz Sarayda Amerikan kanının karıları hakkında da evermiştir. Kasai eyaletınin zaptı neticesinde hibi Necdet Evliyagü'in bugün bir ya inen bir yokuşu vardır. Ona biliyeti yoktu. Parlak bir surette rak. hava bilimi. rının Kanadada sermaye olarak Cumhurbaşkanlarına hizmet etmiş mektar hizmetçi şöyle demekteerkek çocukları dünyaya gelmiş şimdi Tiyatro caddesi diyorlar ga başlıyan kurduğu iş, yanlış metod Kongonun 6 eyaletinden üçü Luyatırılmış olan miktarı 1960 da 15olan Lilian Rogers Park adındaki dir: liba. Bu yokuşun sol tarafında, yüzünden sönük bir surette bitertir. Tekrar ediyor diyenler... Ben somilyarı bulmamış olsaydı. Buna hizmetçi kadın «Beyaz Sarayda « Bayan Roosevelt kendisinı mumbacı Gizenga'nın eline geçmiş hulunmaktadır. Ana babayı tebrik ve Mert adı köşe başında, meşhur «Gedikpaşa di. Kurduâu tivatro heyetleri de nuna kadar bunlan dilime peleraginen issizlik de artmıştır. Ka Otuz Yılım» adlı kitapta hâtırala kızdıran, sinirlendiren hizmetçiletiyatrosu» vardı. «Güllü Yakup E tıpkı ticarethaneleri gibi ömürsüz senk edip, dilimin döndüğünce söynadanın dış ticaret açıgı bir mil' rını toplamıştır Pazartesi günü rı. göz yaşlarına bakmadan, kapı •••••••••••••••••••••^ verilen yavruya uzun ömür dile fendi» 1870 • 1874 senelerinde bu oldu Para «kazanması» nı sever liyeceğim. Kulaklarımızı sağır ederiz. yar dolar civarındadır. [ piyasaya çıkacak olan bu kitapta dışarı etmekten kaçınmazdı. Babinada ilk Türk tiyatrosunu kurlim, gözlerimizi kör edelim. ben muş; devrınin inkılâpçı edipleri di Bunun ijin de bir çok teşeb söyliyeceğim. Ben bu toprakları lşte bütün bu sebeplerden dola; beş Cumhurbaşkanının özellikle yan Eisenhower de sinirli, asabî nin telif eserlerini oynamış... Hubüslere girişirdi. Ama «paray» baştan asağı, gittim gezdim, göryıdır ki Diefenbaker yüzünden Ka j rini ve günlük hayatlarını ahlat olmakla beraber. kimseyi kovma«Kazanç». bir varmış düm. Bu topraklar üstündeki yoklâsa. bugünkü tiyatromuzun te sevnıezdi. V E F A T dı, o, Beyaz Sarayı kendisinin ve nada'da bir Amerikan muhalefeti, maktadır melleri heyecanlı hareketler. bü bir yokmuş misali. geldiği gibi, sulluğu gördüm. Ne yaparsanız vave düşmanlıf ı başlamıştır. Şimdi j Bayan Park bu arada Başkan kocasmın öz malıymış gibi görür, Bahriye Nazın merhum Müyük hâdiselerle burada atılmış. iyi saatte olsunlara karışır gider pın, okumayın isterse, ama ben (Kanada Kanadalılarındır) sözü sık | Truman'ı övmekte ve «Otuz yıl öyle davranırdı.» şir Moralı tbrahim Paşa mahNamık Kemal'ler, Ebüzziyalar bu di. «ticari kabiliyeti voktu» dedik söyliyeceğim. Kendimi, sizi. bu Bayan Eisenhovver'in gece günsık duyulmaga başlanmış ve Ka1 içinde tanıdığım Başkanlar arasın dumu Ali Bey kerimesi, meronun elinde topraklar üstünde her aklı yeteni, radan sürçüne gitmiş Sensettin a... Bundan dolayı hum Salah Cimcoz'un refikası. nada'nın diğer milletlere yardım ; da Beyaz Sarayda hizmet edenle düz içtiğine dair ortada dolaşan Sami'ler. Ahmet Mithat'lar bura «sermaye», «kazanç» la anlaşıp, bu kötülükler sürüp gittikçe, aşağımerhum Naci Mnralı'nın, meretmemesi yolundaki fikirler bn re en iyi ve en nazik muamele söylentiler hakkında da Bayan o * da mimlenmiş. Sultan Hamid'in pek az zananda Raşid'i dımdızlak lıyacağım. Durmadan dunnadan... hum Damat Salâhattin Ali'nin memlekette mâkes bnlmağa ba? eden Başkan Truman'la kansıydı» Park şöyle demektedir: 1 bırakırlardı Hani derler a: «Tecmüstebit yumruğu buraya da inve merhume Melek Keçeci'nin J Üniversitenin süresiz ka X lamıştır. Kanada, Amerika serma demektedir. « Onu bir kere olsun içerken rübe en büyük ilimdir» diye... Ra hemsireleri. Fatma Barşal. miş: tiyatro binası «hâk ile vekyesifli tahdit etmek için tahditli görmedim ve hiç bir zaman üze • patılmasına Lumumba J tbrahim Cimcoz, Bülent Cimsan» olmuş Böylece meşhur. «Ge şit Rıza da, saçları ağanncaya kabir politika gütmeğe karar verrimde sarhoş etkisi yaratmadı.» • lehine talebelerin yaptıği • coz. Enıel Korutürk ve Saynur GENE 147 dikpaşa tiyatrosu" nun karşı kö dar yaptığı tecrübelerden sonra miştir. Aral'ın valideleri. merhum Ali Bayan Paık, Eisenhovver'in karıBu vatan bu haldeyken, siz uğraşesini işgal eden merdivenli evin hayat ve devamı üstüne ilim sahinümayişler sebep oldu « Haydat Barşal. Moskova Büyük Bittabi bu politikanın da Amesının sık sık baş ağrısı çektiğini, j î sahibi «Şeyh Rıza Efendi» nin bi oldu Bu vüzden son senelerin şın bakalım. Ortaya hiç yoktan bir • 0 • EIçisi Amiral Fahri Korutürk Tİkada fena tepkileri olmnştur. ' kalb hastası olduğunu, astımı 1306 • 1890 senesinde bir oğlu dün de bir melek kadar sakin. Eyüp 147 çıkarın Sonra da yıllarca, şöyve Sarii Arrıi'ın kayınvalidel^ri Tahran 25 (a.a.) Tahran ÜniKendi kabugnna büzülme siyaseti : ; bulunduğunu v e bundan başka, yava geimiş. «Raşiti tesmive edi kadar sabırh iflâs etmiyecek ka leydi, böyleydi, diye uğraşm duhiç bir zaman milletler için ha ' ayaklarından da rahatsız olduğu versitesi Senatosu. geçen perşemHASENE CİMCOZ len bu çocucun hövle bir «tiyatro dar hesaplı idi Yine bu senelerde run.. Bu işleri, öteki işlerden koryırlı neticeler vermemiştir. ; nu, bu y üzden sendeliyerek yü be günü vuku bulan Lumumba semti» nde, «tiyatro» ya karşıbe biz tivatrocular için favda.lı tara kuyoruz diye mi, ortaya atıyoruz? 25 şubat cunıartcsı gılnü Hakkarşı bir binada dünyaya eel.nesi fı; isabetli. görüşe sahip. bilgili Uğraşacak, söyliyecek bir şeyler Şimdi bütün Atlantik câmiası , Paris 25 (a.a.l Fransız Komü rüdüğünü «ayyaşlık» hikâyesinin taraftarı nümayişler üzerine. ünikın rahmetine kavBşmuçtur Nâ^l nıağfiret nAsı 2 şuba^ 7 tesadüfün mânevi bir müidesi ise ve ıdareli hir «tivatrocu» olu?u İ bulunsun diye mi? Bir türkü var, ile birlikte Cento ve SEATO men nist Parti merkez komitesi. Mar bundan cıkmıs olabileceğini ilâve versitenin müddetsiz olarak kapatılmasına karar vermiştir. pazartesi günü oeie namazını de; «küçük Raşit» in. bir gün Türk di suplannın da katılacafı bir kon cel Servin'i parti sekreterliği ve etmektedir. söyler söyler de. her sözün sonunmütaakıp Kadıköy Osmanagd Üniversite binası bu sabahtan tiyatrosunun «büvük Raşit Rıza» feransta Komünist olmıyan mil sivasi büro üyeliğinden, Laurant da: Yüreğim küşümlü küşümlü, Otuz yıllık hızmetkâr bayan, Türk tiyatro tarihi. kudretli der. Ben de konuşurken, hep yüreCamiinden alınarak Sahrayıcesı olacağı hiç kimsenin aklına gelletlerin işbirligini nasıl ileri şö Casanova'yı ise siyasî büro üyeli Hoower'ın de ne istediğini bilme i itıbaren kordon altına alınmış, ve diddeki aile kabristanına defiimdan ve hizmetlerinden domemişti... türmek istedikleri görüsülecektir. gele.ı talebeler içeri alınmıyarak ğinden affetmiştir. Bu şahıslar dığıni, bir soylediğini, sonradan nedüecektir. layı onu Darlak sahifelerle ana ğim küşümlü küsümln. divonım M. PtRt YAŞAR KEMAL bozduğunu, bu yüzden Beyaz Sa kendilerine üniversitenin müdpartinin mayıs ayında akdedeceği Meşrutivet gelip de. ortalık şen caktır. detsiz olarak kapatıldığını bildikongreye kadar merkez komitesi rayda çalışanları «delilere çevirren Senato karannın suretleri üyeliğini muhafaza edeceklerdir. diğini. işaret etmektedir. Roosevelt'in çok zengin olmak verilmiştir Kongrede üyeler bu iki liderin ME V L I T Senato tebliğinde, «Nizam ve amerkez komitesi üyesi olarak ka la beraber «şişeyi dışından yalaSevgili annemiz ve ablamız lıp kalmamaları hususunda karar dığını» söylemekte. ancak, «yapı sayiş temin edildikten, ve yeni lan hizmetleri takdir ettiğini ve üniversite tüzüğü hazırlandıktan vereceklerdir. SUAD ABİT SARICA sonra, açılış tarihinin ayrıca ilân Bu şahıslar tatbik edilen ted mükâfatlandırma yolunu tuttuğuedileceği» bildirilmektedir. Sıvas, 25 (Telefonla) Hafik 11birlerle ilgili bir karar suretinde. nu» ilâve etmektedir. cemizin Meyan köyünden 25 yaşınNİMET ABİT SARICA Tahran Üniversitesi bu ay içinKadının ifşaatına göre, Başkan «Yoldaş Servin ve Yol daş Casada Ceylân Akgün adlı bir kadın, Hanımlann ölümlerinin birinci nova'nın beyanlarının asılsızhğı Hoower hızmetçileri ve uşakları de ikincı defa kapatılmıç olmakevvelki gün kocasiyle darılıp ev«enei devriyesi olan 27 şubst na ve fırsatçı mahiyetine» işaret görmek istemezmiş. bunlar Baş tadır Bilindiği gibi 5 şubatta «yaden çıkmış ve esas köyü olan Gü361 pazartesi günü ruhlanna kanın gözüne görünmemek için bancı unsurlarm» tahriki ile bâzı edilmektedir ithaf edümek Uzere Şi?li Caver'e giderken. yolda donarak ölellerınden gelen gayreti sarfeder hâdiseler olacağının haber alınServin ve Casanova ayrıca. «De miiserifinde ikindi namazını mü müştür. Olayla ilgili tahkikata baş ması üzerine. üniversite kapatılGaulle'cü iktidarin mahiyeti ve lermiş. taakıp (saat 16) Mevlidi Şcrif lanmıştır. mıştı. okunacağı eshabı din, dost ve kütle halindeki çalışma anlayışı Truman hizmetçilerle konuşmak akarabaya arzolunur,. , konusunda» parti ile farklı eörüs tan, ahbaplık etmekten hoşlanır, Ragıp Sanca. Jale ve lere sahip olmakla itham edilmek hattâ. bavramlarda bunlarla kaNedim Seylân Diş Tabibi deh dahi tokuştururmuş, Coolidge tedir. ise, hiç misafirden hoşlanmaz ve NECLÂ NAL île kendiliklerinden gelen dostlarına da surat edermiş. ACI BİR KAYIP Bayan Park'ın anlattıklarına gö6 Avukat Otuzbir Kimya ve Sanayi Türk Ltd. Şti re, Başkan Eisenhower, hizmetçi5 ESAT HASAN DEMİK (Topkapı Zırnık Fabrikası) den: Londra 25 (a.a.) Jodrell Bank lerin ve uşakların hiç birinin aŞirketimiz kurucusu kıymetli büyüğümüz ve babamız Ş Nişanlandılar dını bilmezmıs Bundan başka en Astronomik Radyo tstasyonu müufak şeye şinirlenir, bağırır, ça hendisleri. Ay'ı »ra istasyonu ola5 25.2.961 ' Fatih A H M E T O T U Z B İ R ğırırmış O derece ki, Bayan Ei rak kullanıp, ingiJtereden AvusHakkın rahmetme kavoışmuştur. Cenazesi 26/2/1961 pazar günü senhower kocasının «damarları tralya'ya radyo mesajları yollamışlardır Bu deneme, 1959 yıhnın öğle namazını mütaakıp Bakırköy Çarşı Camiinden kaldırılarak nın çatlamasmdan» korkarmış. T E Ş E K K H R 14 mayısında. Jodıe'l Bank Radyo Eakırköy kabristanına defnedilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. Kı \jv.ft tj büyüEr'.'mı:.? İstasyonu Ay Amerika arasmda KEMAL GEDELEÇ'in kurulan radyo irtibatının bir deufulü doUi.vısjyle cennze mcr.ıvamından ibarettir. îngiliz uzman fimine istirak etmek. evimize larına göre. Ay'ı ara istasyonu kad^r gelmek. t*»lpf(»n etmpk şeklinde kullanıp. ticari maksattelgraf ve mpktın; .gönrtermf'k larla telsiz yayınları yapılması suretiyle acımızi paylaşrnak vaietmektelutfund;ı bulunan Sayın tsmpt Tokyo. 24 ta.a.) Dünvada ilk parlak bir istikbal tnönü ve ailfsine. A.nkar^ Va defa olarak, msan vücudünün içi dir. Fakat Ay vasıtasiyle yayın Hliğine. Garniznn K(imutanli.sıne yerleştirilebilecek bir suni kalb yapılabilmesi ıçin, muhabere edena. Emniyet Mürifırlüğüne. Tokya Üniversitesinde gerçekleşti cek iki istasyonun. aynı anda dün C H P fi kânın^. ikr.iha, dn*î1 rilmiştiı Bir Japon araştırma ku yanın görüş sahası içine girmesi \ e tan.dıklanmıza ayn ayn tumunun elektronik uzmanlan ve şarttır. Meselâ Londra ile Sydney tesekküre imkân nlmariisındar doktorlan tarafından meydana ge arasındaki yayınlarda, bu durum minnpt ve şükranlanmizm ulnptirilen bu sunî uzuv, yarın yapıla sadece bir saat 45 dakika müddettırılma*:ına sayın c^zetpnizin f İISwLt^L F b k l r ıın son çıkarmıj olduğu yer a n aa cak bir toplantıda gösterilecektir. le mevcut olabilmektedir. Aıicsj M.B.K' nin Kaybettiğimiz Degerler DÜNYA HABERIERI reddettiği Shllhk G. Konseyi Kongo ile ilgili Temsilciler RAŞİT RIZA Kanada'nın uğradığı Yazan: Vasfi Rıza Zobu Meclisi kararı zorluklar BVPAIAR Şundan bundan K kararını tatbik edemiyor İstişari Komite, kararın yürürlüğe sokulmasmın malî yönleri ve Lumumba'nın öldürülmesi tahkikatının nasıl yapılacağı meselesi üzerinde hâlâ karar a varamadı Amerikan Başkanlarına otuz yıl hizmet eden bir hizmetçi kaâının ifşaatı Tabran Üniversitesi tekrar kapatıldı: Fransız Komünist Partisinde huzursuzluk Şahsiyetiııiziıı ifadesi Bir kadın donarak öldü Ay vasılasıyle AvustraİYa'ya mesaj yollandı I Japonya'da suni kalb yapıldı î V uşambaların. tsrarld ayımz. >7,V17f.V bayilennden v / \ O LÜM Finikeli Nadir Eker'in validesi TEL 53 45 80 \ VEFAT PABRIKA KARTAL MALTEPE H A S İ B E E K E R umas Salıs« Sümerbank Bahçekapı mağazamızda yapılan tenzilâth kumaş satışlarına gösterilen büyük rağbet üzerine bu satışların kısa bir müddet daha uzatıldığını sayın halkımıza bildiririz. bugün saat 11 de Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 26/2/1961 pazar günü öğle namazını mütaakıp Fatih Camiinden kaldrrılarak Edirnekapı Şehitliğindeki aıle kabristanına defnedilecektir. Cenabıhak rahmet eylive. Cebini/fle taşulığımz Banka Hesap Ciiztlanıııız. şalı^ivetinizi belirten lıusu^ivetlerden J . . . » hiriflir. B u . b i r I ; Banka«ı hcsap defteri ise, SİZ. ileriyi gören, ?ecme>ini bilen, ınenfaatlerini pözt'ten, olgun Itir kimsc^iııiz denıeklir. Bu Senr 31.300 Millî Reasürans Türk Anonim Şirketinclen Şirketimiz İdare Meclisi Reis Vekili kıymetli büyüğümüz Sümerbank Ahm ve Satım Müessesesi MESUT ONAT TÜRKİYE BANKASI âni olarak vefat etmiştir. Cenazesi, bugünkü pazar günü öğle namazını mütaakıp Şişli Camiinden kaldırılarak Asrî mezarlıktaki makberesine tevdi olunacaktır. pnrtın\x\n... islilibntinlxin emniyeti MİLYON 9 sahibine Bay Garbis Adman ve evlâriı. Dul Bayan Bayzar Gülüstanyan (Paris). Dul Bayan Zabel Karibyan (Paris). Bayanlar Mari \Talsntin trma Adman. c^k sevgili zevcesi. anneleri. evlâtları, kîz karrieşieri vp gelinleri (Doguçu Gttlüstuıyan) \rfatını derin teessürie bildirirler Cenaze merasimi bugün pazar 26 şubat 19fil günü saat 13 »e Tjksim Surp Ohan Vosgeran kilisesinde icra olunacaktır. îşbu ilân hususi davetiye yerine kaimdir. Cenaze Servisi N. Sabcıyan Telefon Güdüz: 22 65 84 Telefon Gece: 71 57 17 Bayan ŞAKE Adman'ın
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle