11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
V/ICKS VVAPORUB u m h u r i yet KUBUCUSU: YUNUS NADİ . . , „ 13.135 No OfitRUR veSEVGllflER raMiımn O.H. LAWREHCE bu defa evfi bir adamın flmitsiz ajkım aılattyor. SoğukalgınhkJan için Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbul . 2 46 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazar 26 Şubat Y A V I N E V ı serisinde Çlktl. cnüı 12.3 u '18 diişük'iiıı daha Yıllık iediye muvazenesi aıııı isttendi dola Ticaret Bakanlığı bütçe ¥ Demokrat İzmir gazetesinin tahribi davastnda Savct iddianamesini ohudu 1 Müezzinoğlu döviz geliri bakımmdan ferde Yunanistan'da 54, Türkiye'de 12 dolar düştüğünü belirtti I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I 111111 • • • 11111 • I Bugünün işi yarına Kalmasın! Ankara 25. (Cumhuriyet Teleks) Kurucu Meclis bütçe müzakerelerine bugün de saat 9,45 te Fahri Özdilek'in başkanhğında devam edildi. Devlet Su İşleri ile Karayolları Genel Müdürlüklerinin bütçelerinın fasılları okunmasından sonra oylamaya geçildi. Neticede her iki bütçe oy çoğunluğu ile kabul edildi. Müta3kıben Ticaret Bakanlığının bütçesinın müzakeresi yapıldı. çeşitli hatipler Ba kanlık bütçesi ve esnaf dertleri, piyasa durgunluğu, dış ticaret açıkları hakkında konuştular. Bu arada Ferhan Arkan, tediye bilânçosu açıklaruıın kapatılması konusunda yeni kuruian Afrika rremleketleri ile olan ticarî münasebetlerimizin geliştirilmesi ve ihracatımızm artırılmasmdan bahsettikten sonra memleketimizin Müşterek Pazar ile olan münasebetlerinin ne safhada olduğunu, Ticaret Bakanmdan Arkası Sa. 5. Sü. 5 te Ü Q Q niversiteden uzaklaştırılaıı 147 öfretim üyesi memleket ölçüsünde bir meseleye yol açtı. Aylardanberi çözemediğimiz bu meseleye biz şimdilik sadece bir ad taktık. 147 ler diyoruz. Oldukça garip bir talihi var 147 ler meselesinin. En büyüğümüzden en küçügümüze kadar hemen hepimiz vapılan islemin doğru olmadığını kabnl edivoruz. Sorumlu olsun, sorumsuz olsun, kiminle konuşşamz alınan kararin fikir ve öğretim hürriyeti ile hiç bir şekılde bağdasamıvacağım. üniversite bağımsızlıgını zedelemenin M.B.K. rejimine yakısmıvacağını söylüyor ve genel seçimlerden önce batayı raotlaka düzeltmek gerektiğine isaret ediyor. Fakat iş fiiliyata eelince kimsenin yerinden kımıldayıp bir adım attığını göremiyoruz. Pek sıkıstılar mı, resmi kisiler kem küm ederek «Hükümetçe alınmıg bu konu ile ilgili bir karar yoktor» gibi ravarlak lâflarla işi geçiştirmeye bakıvorlar. Belediye ücretli memıırlarının maaşlarında ayarlama yapılıyof Bu suıetle elde edilecek tasanufJa 1 martta Belediye memuı maaşianna yüzde 20 zam yapılacak Belediye. ucretli memurlarının uzun zamandanberi yapılması beklenen maaşlarında âyarlamaya dair kararı nıhayet dün açıklamı.ştır. Bilındıği gibi Belediyede çalışan 12 bin memurdan 8879 u ücretli olup. bunlardan da 606 sı baremleri üzerinden, diğerleri ise. baremlennin on derece üstüne kadar ucıet almaktadırlar. Baremlerinden Dir üst derece maaş alan 1064, ıki derecp ÜJt aian 1103. üç üst derece nlan 14fı6 kişi hakkında. J656 sayılı kcır.jn wieğınce hıç, bir ı*lem. yaiiamıjacak'tır. Diğer tarnf'i'ı baremlerinin 4, 5. 6, 7, 8, 9 ve lO derece üMune Kadar ücret alan memurUr ıse. 1771 nlııp, bunlir da ıki ^ıur'ta m^talâa Arkası Sa. 5. Sü. 6 da «Demokrat tzmir Gazetesinin tahribi» ile ilgili dâvanın dünkü duruşmasında esas hakkmdaki iddıa1 namesini serdeden Başsavcı Ömer Altay Egesel. Türk Ceza Kanununun 146/1 inci maddesine göre başta Menderes olmak üzere 18 kişi hakkında ölüm, 1 i hakkında 10, 11 i hakkında 8 yıla kadar aeır hapıs cezası istemis ve iki sanığın da beraetlerine karar verılmesi talebinde bulunmuştur. Bu suretle düşük Başbakan Adnan Menderes hakkında dbrdüncü defa «ölüm» cezası istenmiştir. Egesel'ın haklarında ölüm cezası verilmesini istediği diğer sanıklar şunlardır: Düsük îzmir milletvekil leri Rauf Onursal. Enver Dündar Eaşer. Kemal Serdaroğlu; Manisa milletvekili Sezai Akdağ: D.P. ve Belediye Baskanı Faruk Tunca, Vali Kemal Hadımlı. Emnivet Genel Müdürü Cemal Göktan. Ankara Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Vüksek Adalet Divaııı dünkü telsede Raşit Rıza vefat etti Büyük sanatkârn cenazesi yarın öğle üstü kaldırılacak Zeki Sahin Ö.P. Iiler icin "birbirleriıti Hindistan akrebi gibi yerlerdi,, dedi Dünkü Topkapı olayı duruşmasmda müdafaasını yapan Şahin, basın'a da şiddeili bir lisanla çattı Sorumluların kapalı ve imalı sözlerine bakılırsa, üniversiteye kar91 islenen haksızlığı düzeltmek istivenler. daha önce orduda vapılan tasfiyeyi hatırlamaita \e iki konuyu birbirine kar.st, .arak birincisi eie alındığı takdirde ikincisine dokunmamanın yeni bir mesele yaratacaeından korkmsktadırlar. 147 ler meselesinııı süriincemede' kalması başlıca bu sebehe dayanıyor olmalıdır. Oysa. iki tastiye nartketi arasında «erek preıısip. çerjU şekil >önünden herhançi bir bağlantı kurmaya imkân yoktur. Preıısip itibariyle üniversite nağmiMZ bir müessesedir, fikir ve iiğretim hürriyeti çerçevesi içinde gdrevini hasarmaktan sorumludur. Urdu ise yetkili devlet orçanlarınm sürekli kontrolu altındadır. Pek değerli bir komutan. şu. va da hu düsüııce ile eörevinden alınabilir. vakitli vakitsiz tasfiyeye de uğrıyabilir. Ru yüzden ortada bir zarar bile olsa, rejimin temel prensiplerine aykırılıktan söz udılemez. Bu. her yerde böyledir. Hirincı Cihan Harbinin büyük kahramanlarından Hindenburg. emekliye ayrıldıktan sonra Kaiser tarafından tekrar hizmete çağırılmış değil mi idi? Ejer aldanmıyorsam, Ikinci Cihan Harbinde General Mac Arthar'ün duruma da bundan pek farklı detildi. Evet, bir orduda en kabiliyetti elemanlara kadar herkes vönetim gücünün emrindedir. Fakat üniversitede durum apayrıdır. Huknk devleti ve hürriyet rejiminin sınırları üniversite kapıstna gelir ve orada durur. Gerektifci zaman bir orsenerali haksız yere yörevinden ayıran hükümet. haklı da olsa. işe varamaz bir pısırık hocaya dokunamaz. Bilim serefini korumak. bilimsel düşünceyi selistirmek ve gerektiği zaman kendi bünvesinde ayıklamalara başvurmak. doğrudaıı doğruya üniversitelere düşen bir görevdir. Kaldı ki orduda vapılan son tasfiye hareketinin nedenleri yetkililer tarafından halk efkârına uzun bojlu açıklanınış, emekliye avrılan subaylarımızın şeref ve haysiyetleri üzerine en ufak bir îölge bile düsürülmenıesine dikkat edilmisti. 147 ler mi'selesı îse bugüne deçin izahsız kalmıştır. Bu öğretim üyelerini yerlerinden yurtlarından olmaya zorlıvan nedenler hâlâ kalın bir sis perdesi altında saklıdır. Sis bulunan verde rahatsız edici bir takım dedikoduların eksik olrnyacağını hep biliriz. Nitekim bu dedikodulpr 3\ lardanberi ortalıkta dolas/makta ve vurttaşları üzm.fktedir. Bu meselenin hep böyle çözümsüz duracağını sanmak yanlıştır. Bir tün elbettf ortalık aydınlanacak. hata mutlaka düzeltilecek ve h^ıkşızlıca uğrıvanlar mânen olsun tatmin edileceklerdir. 2" Mayıs hareketinin özdenliğine yürekten inaııan bizler. istiyoruz ki bu hatayı düzeltme işi gelecek GİTTİLER Almanya Hükümeti tarafından. çahsınak üzere Almanya'ya dâvet edilen Türk işçilerinden kalabalık bir grup dün. kendilerini almak üzere gönderilen hususi bir otobüsle giımiskrdir. Resim iscileri harckettpn önce toplu halde göstermektedir. İşçiler de ücretlerine zam talep edlyorlar Türkiye Tekstil ve Örme Sanayii İscileri Federasyoııu Genel Başkanı Maliye Bakanının işçilerle ilgili sözlerine cevap verdi Ankara 25 ı CumhurıyetTeleks) Türkiye Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Federasyonu Genel Sekreteri Bilâl Şiman bugün bir basın toplantısı yaparak. Maliye Bakanı Kemal Kurdaş'ın ışçi ücret lerine zam konusunda verdiği beyanatı ele almış ve «Bakan çok önemli bir hata ve tezada düşmüştür» demiştir. Genel Sekreter, işçi ücretleri hak kında ezcümle şunları söylemiştir: «Bu beyanı ile Maliye Bakanı, ışçi ücretlerini incelemediğini ve zevahiri kurtarmak üzere ezbere konuştuğunu açıkça ortaya koymuş tur. Filhakika işçi ücretlerinde 12 misli artıs vuku bulmuş olabilir. fakat bunun mâna ıfade etmesi için iki soruyu cevaplandırmak gerekir: 20 yıl önce ve bugün asgari işçi ücretleri nedir? 20 yıl içindeki artış 100 misli de olabilir, fakat bu netice bugün olduğu gibi hiçbir mâna ifade etmez. Zira 20 yıl önceki asgari işçi ücretleri ile memur maaşları mukayese kabul etmiyecek bir tezat içinde idi. 1 mart 1961 tarihinden itibaren asgari memur maaşları 360 liradır. Aynı tarihte asgari aylık işçi ücret leri brüt 180 ilâ 240 lira civarındadır. îşçilerimizifl yüzde 55 ilâ 61 i asgari ücretle çalışmaktadır. İş Kanununa tâbi olmıyan bazı işyerlerinde ayda 100 liraya işçi çalıştırıl dığı da varittir.» Topkapı olaylaıının dünkü duruş ] lih Taşer'in beraetini istiyen konuş masında kendisini savunan saniK ! masından sonra, salondakilerin hoZeki Şahin. düşük D.P. iktidarın murtusu arasında sanık mikrofodan «Hindistan akrebi gibi birbır nuna gelen Zeki Şahin, önceleri saIçrint riyorrardı» diye bahsetrrriş kin, fakat sonraları heyecaıilı bir ve basına da şiddetle çatmıştır. konuşma yapmış ve esi ile oğlunSabah «aat 11 de başlıyan dâva dan bahsederken de kendisini tu12.15 e kadar devam etmiş. yarım tamıyaıak ağlanııstır. saatlık bir aradan sonra 12.45 te Şahin konuşuyor başlıyan celse saat 14.50 ye kadar Şahin demiştır kı : devam etmiştir • Sayın Başsavcı esas hakkındakı Sanıklar hu/ura ahndıktan son ıddiasını oj<uduğu sırada neticeye ra sıra ile Dr. Ömer Faruk Sargut. kadar dinledim Hiçbir yerde ismiXüvit Up. Selâhattin Genç. Meh min geçmemesi dolayısiyle hakikamet Çolakoğlu savunmalarını vap tin müddeiumumilik makamı taramışlar. beraetlerinı ıstemişlerdir. fından da anlaşıldığı için kalkıp 12.45 te başlıyan ıkinci celsede teşekkür edecektim. Fakat sesinin Başsavcılık makamını. Başsavcı tonunıı iki derece alçaltarak : (Zeki Fahrettin Ö.T Şahine gelince...) dedi, beş şeriri Eskişehir 25, (Telefonla) Kski yardımcılarından Topkapıva gıitürdüâümü söyledi. ebir kadın cezaevi 13 yıldanberi türk'ün işgaî ettigı görülmüştür. tlk sözü alan Kartal münfesih Götürdüğüm şeririer burada. sanık Ik defa boşalmıştır. Bugün kadm ^ezaevinin içinde gardıyan dahil. D.P. Başkanı Selami Oguz. heye lar ara.ında yoktur. Isim ve adrelıir tek insan dahı yoktur. Cezaevi canlı savunnıasında zaman zaman lerı büindiği halde tanık olarak An Müdürlüğü bu boşalıştan istifade ağlamış. kendisini ithanı eden ta dinlenmemislerdir. Ben bu hâdiselere nasıl karıştıederek. gardiyanlai'â yıllık izinle nıkların beyanlarını çürütmeğe baş kımıştır. trticalen kunuşan ve el rıidım. Muhterem Savcı 500 sene ııni vermiştir. Cezaevinden en sun glarak. sev leriyle bir haylı de hareketler ya geriye gittiler, ben de müsaade e: gilisini öldürdüğü için 20 yıl a^ırpan Ziya Sevgıner, tnönü yü öldür derseniz 38 sene geriye gıdeceğim..» Şahip bundan sonra anne ve bahapse mahkum edilen Sultarı ''n menin kendisine kadar düşmediğini lübaş adında bir kadın a\'nlıii.: . » belirtmiş, çoluk ve çocuğunun pe basının varlıklı insanlar olduğunu. rişan olduğundan bahsetmiştir. Saasri cezaevine gonderilmiştir. Arka§ı Sa. 5, Sü. 3 te Bevazıt'ın katî şekli 7 martta belli olacak Yeniden tanzim edilecek olan • Hürriyet Meydanı . Beyazıt Mey danı» için iki vabancı mütehassıs ile bir Türk mimarına hazırlatılmış bulunan projelerden mimar Du\ Turgut Cansever'in projesiV Kudretli sanatkârın en faıla nin tatbikine karar veren Istanbul befendifi resmi Belediyesi, bu projenin bir defa Türk tiyatrosuna yarıon asırdan da mütehassıslarca tartışılarak son emek verşeklini almasmı kararlaştırmıştır. fazla bir müddet Bu 2ave ile 7 mart 1961 salı günü miş olan kudretli sanatkâr Raşit Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Kıza Samako bir seneye yakın zamandan beri çekmekte oldugu hastalıktan kurtarılamıyarak evve'.ki gece saat 1 de Nişantasındaki evinde vefat etmiştir.' Kıymetli sanatkârın cenazesi pazartesi günü törenle Tepebaçı ti^ yatrosundan kaldırılacak. evvelâ Şişli camiine. öğle namazından sonra da oradan Zincirlikuyu mezarlığına götürülerek ebedi istirahatgâhma bırakılacaktır. Arkası Sa. 5. Sü. 2 de Eskişehir kadm cezaevi boşaldı Romanya'da neler gördüm? (1) Meşhur geıtçlesfirme ilacını bufan kadın doktorla mülâkat Yazan: Ecvet Güresin ~ 3 S ^ ~ ^ ^ ~ ZZ ^ Aıkaıla^ımız Ecvct Güresin ^ bundan kısa bir müddet önce vapılan claveti kabul ederek bir tetkik gczisi için Roman ^ ya'.va gitraistir. Orada İS gün kalan arkadasıınız bıışüııden ~ itiharen lıaşladığımız yazıların ~ da sizi vakından ilş;iiendirecek ^ bir çok konuları ele alarak ^ tîördiiklprini. Oü:re»dik!oriııi an ™ latacakıır. ~ Fransızlar şehrimizde «Tenten» filmini çevirecekler Belçikslı ünlü ressam Herge tarafından yaratılan bir resimli roman kahramanı olan «Tentenu in, yanından ayırmad:ğı sadık köpeği «Milou» ile geçirdiği maceralar, gene ünlü Fransız sinema sanatçıları tarafından Istanbulda büyük bir filim şeklinde çevrilecek! tir.' Memleketimiz.de ilk defa cereyan edecek olan bu sanat olayı için. sinema dünvasınin beynelmilel bütün otoriteleri şimdiden büyük ilgi göstermektedirler Çünkü «Tenten» tipi valnız Belçikada ve Fransada değil. bütün AvruDa ve Amerikada çok sevilmekte ve Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Almanyanın 12 seyahat acentası sahibi geliyor Türkiyeye geniş miktarda turist celbi için girişilen faaliyet cümlesinden olarak Almanyadan 12 büyük seyahat acentası sahibi şehrimize dâvet edilmıştir. Gelecek ayın 13 ünde Istanbula gelecek olan grup, 5 gün burada kalarak şehrin müzelerini. tarihî âbidelerini ve Arkası Sa. 5. Sü. 8 de i ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR: rıiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır însanlar çok eski çağlardan berı ölüme çare arıyorlar. Zannederser. tıp ilmi de bu aramalarla başbi mış, gelişmiş ve gelişmektedir. Bu gayretler hiç şüphesiz birço. yeni keşiflere vesile veriyor yt ölüm tamamiyle önlenemese bile insan ömrünün biraz daha uzatıla bilmesi mümkün oluyor. Bütün bu çalışmalar sırasında insanı gençlestirme voliyle ölümden biraz daha Arkası Sa. 5, Sü. 4 te 36 yıldır İstaeılııılu gözetliyeu atlaııt Hastaneye girdiği gün. İki yıl sonra eıktığı gün «İğnenin delığinden Hindistanı Ramideki bir dumanın yangın görür» diye bir atalar sözü var olup olmadığını anlıyanı gördüm. dır. Bu kadar uzağı gören bir Yağmurlu ve çok soğuk rjir kimseye pek tesadüf etmedim a gündii. Kulenir 180 inci basamama. Bevazıt yangın kulesinden Arkası Sa 5. Sfı. 4 le 1 scrimlerden sonraya hırakılmasın. IHTIŞAM Paris'in yeni hava alanı »Büyük Orly» parlak bir ş'mdi yapılsın. M.B.K. sinin iyi niy kimse sünJıelenniedTfi | törenle açılmış bulunmaktadır. Terminal binası için 30 bin metreküp için ö.r ortada terrddiide ver ol1 beton. 7.200 ton.demir ve çelik kullamlmıştır. Yüz ölçümü 18 bin metscyliiyoruz. rekare olan binanm 10 bin metrekaresi camdır. Resim, yeni meydan NADİR NADİ binasmı göstermektedir «Kbyü Aydmlatm. Dtrnegı>. kuruldu GazeteltT i'AZISIZ Beyazıt kulesiniıı emektarı S alâhattin Engiıı, arkadaşınuza izihat verirken
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle